Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur"

Transcriptie

1 Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013, Jaargang 2 nr. 4 WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 1

2 Van de voorzitter : Beste leden, Zoals elk jaar begin ik met te zeggen dat het afgelopen jaar (net als de vorige jaren) een bewogen jaar is geweest. Er is door de Bouwcommissie Beukersweide veel werk verricht. De mensen van de Bouwcommissie hebben heel veel uren gestoken in vergaderen en plannen maken voor de verhuizing van Beukersweide. De tekeningen om naar De Stouwe te gaan waren zo goed als klaar, de besprekingen om samen te gaan met TV Wierden verliepen voorspoedig totdat TV Wierden aangaf bij wethouder Bekke niet meer akkoord te gaan met de gezamenlijk gekozen baansoort Smashcourt en alleen maar gravel plus banen te willen hebben. Daarna heeft wethouder Bekke aangegeven dat Beukersweide naar het Lage Veld moet verhuizen en dat TV Wierden alleen maar nieuwe banen krijgt. Op het moment dat ik dit stuk schrijf (11 november) is hierover niet meer bekend. Dit wordt behandeld in januari 2014 tijdens de commissievergadering en de raadsvergadering van de gemeente. Graag wil ik Dinand Marsman, Johan Braakman, Cor Al en Henk Vaanholt heel hartelijk bedanken voor het vele werk dat zij verrichten om de verhuizing van ons park in goede banen te leiden. Tevens wil ik de leden bedanken die erg met het bestuur en de bouwcommissie meeleven door ons een hart onder de riem te steken, door middel van mailtjes of een persoonlijk compliment. Wij zullen jullie op de Algemene ledenvergadering uitvoerig bijpraten over wat er is besproken tijdens het overleg met de gemeente en hoe de stand van zaken is op dat moment. Wij hebben, tegelijkertijd met TV Wierden, in maart 2013 een Open Dag gehouden. Hier zijn weer een aantal nieuwe leden uit voortgekomen. Daar er voor de nieuwe leden van TV Wierden geen mogelijkheid was om op De Stouwe training te volgen, is besloten deze leden mee te laten trainen met onze leden, op ons park, onder leiding van onze trainers Rob en Bob. Wij waren toen nog in de veronderstelling dat wij op korte termijn zeer intensief met elkaar zouden gaan samenwerken. Zoals de situatie nu is, hebben wij besloten dat deze leden wel bij ons kunnen blijven trainen maar dat zij dan lid van Beukersweide moeten worden. Rob Prins en Bob Osse zijn zeer enthousiast met onze leden aan het trainen en hebben, samen met de Technische Commissie, het Krent Slam toernooi georganiseerd en zijn ook zeer actief geweest op het jeugdkamp en de clubkampioenschappen. Bedankt mannen!!! Er zijn 2 teams kampioen geworden tijdens de competitie. Er zijn veel toernooien georganiseerd, de belangstelling was groot, elke keer volle bak!!! Ook het 80+ toernooi was weer een groot succes. De clubkampioenschappen werden dit jaar in één weekend gehouden wat zeer gewaardeerd werd door de deelnemers. Er is door het bestuur en alle commissies heel hard gewerkt. Ik waardeer dit zeer. Wij kunnen namelijk niet zonder al deze vrijwilligers. Hierbij mijn hartelijke dank aan alle leden die, vrijwillig, iets voor onze vereniging betekenen. Ik reken weer op jullie, komend jaar!!!!!!!!!!!!!!! Onze jaarlijkse vrijwilligersavond wordt in januari gehouden, dus wij kunnen nog niet vermelden wie Vrijwilliger van het jaar gaat worden. Er komt regelmatig een nieuwsbrief uit en iedereen kan op onze website lezen wat er zoal gaande is bij onze club. Wij kunnen terugzien op een sportief en financieel goed verlopen jaar. Tijdens de Algemene ledenvergadering zal het bestuur aan jullie verantwoording afleggen over het afgelopen jaar en voorstellen doen voor het nieuwe jaar. Ik dank de overige bestuursleden voor de prettige samenwerking en hoop dat het volgend jaar een dergelijk geslaagd jaar gaat worden en dat wij eindelijk gaan verhuizen naar een nieuw park. De Algemene ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 8 januari 2014 om uur in ons clubgebouw, mocht het quorum niet aanwezig zijn dan volgt de tweede vergadering om uur. Op deze avond is er ook gelegenheid om elkaar een gelukkig en sportief 2014 te wensen en daar met elkaar op te proosten. Ik reken op jullie komst en wens jullie (ook al is het wat vroeg dit jaar) hierbij hele fijne feestdagen toe. Els Al, voorzitter. WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 2

3 WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 3

4 Agenda Algemene Ledenvergadering 08 januari Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Vaststelling notulen van de Algemene Ledenvergadering 09 januari Jaarverslag van de secretaris. 5. Jaarverslagen van de diverse commissies. 6. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening Behandeling en vaststelling van de begroting De stukken behorende bij Agenda punt 6 en 7 zullen tijdens de vergadering worden getoond. 8. Vaststelling van de contributie voor het jaar Het bestuur stelt voor om de jaarlijkse contributie voor alle leden te verhogen met 5 euro. Het gezinsabonnement wordt met 10 euro verhoogd. 9. Aftreden en benoeming van de leden van de volgende commissies; Bestuur: Aftredend en herkiesbaar: Els Al, voorzitter Ria Gritter, ledenadministratie Tegenkandidaten kunnen zich tot één week voor de ledenvergadering schriftelijk aanmelden bij de secretaris. Vacature ABC: Aftredend; Eric Posma Te benoemen; Jeroen Gerris. Technische Commissie: Barbara Roeloffzen heeft afscheid van de TC genomen. Koale Neuzen: Afgetreden; Didy Kootstra Te benoemen: Alexandra Broekhuizen 80+ Afgetreden: Henk Meijer Er wordt geen nieuw lid benoemd. WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 4

5 10. Verhuizing Beukersweide Gezien de aanstaande gemeentelijke besluiten rondom de verhuizing van ons tennispark, bestaat de kans dat er een Stemmingronde plaats zal vinden. 11. Voorstel: Verandering van naam CRT commissie, (commissie recreatief tennis) in PPC commissie(pret en plezier commissie. 1. Huldiging Jubilarissen. 13. Wat verder ter tafel komt. 14. Rondvraag. 15. Sluiting van de vergadering. WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 5

6 Notulen Algemene ledenvergadering 09 januari Aanwezig: 71 Leden. 5 leden hebben zich afgemeld. 1. Opening; Els opent de vergadering en vraagt of voor zover dat nog niet is gedaan, iedereen de presentielijst wil tekenen. Er is het afgelopen jaar weer veel gebeurd, waaronder het feit dat meisjes 1 Nederlands Kampioen is geworden. Ons lid Jan Kleinsmit is overleden afgelopen jaar en wij houden voor hem een moment van stilte. 2. Ingekomen stukken; Er zijn geen ingekomen stukken 3. Vaststellen notulen Er zijn geen vragen/opmerkingen dus de notulen zijn bij deze vastgelegd. 4. Jaarverslag van de secretaris; Goedgekeurd door de vergadering. 5. Jaarverslag TC; Jeugdbeleidsplan is enige tijd gelden opgesteld, hoe staat het daarmee? Hier is nog niet zoveel mee gedaan, het moet opnieuw worden opgezet o.a door het vertrek van Robin. Het is even in de ijskast gezet door de op handen zijnde verhuizing. De jaarverslagen van alle commissies zijn goedgekeurd door de vergadering. 6 en 7. Behandeling en vaststelling jaarrekening. Deze is weer opgebouwd uit 3 items. 1) financieel verslag 80+ toernooi. 2) resultaatrekening 2012 en begroting ) balans per Henk geeft door middel van een foto presentatie als grapje aan hoe de commissies met het geld omgaan. Er worden foto s getoond van een mager spaarvarken en een gat in de hand. 1) 80+ had altijd een aparte rekening. Judith Tibben beheerde deze, buiten de rekening van Beukersweide om. In overleg wordt de 80+ rekening opgeheven. Het bedrag is nu als werkkapitaal beschikbaar op de rekening van Beukersweide. Er is een positief resultaat gedraaid op het toernooi. Henk geeft de 80+ een compliment voor het goede draaien van de ) Henk bespreekt de resultaatrekening en de begroting tegelijkertijd. Hij heeft al een presentatie gegeven voor de kascommissie. Het ledenaantal daalt drastisch, met bijna 30%. Ten opzichte van 3 jaar geleden. Dit is zorgwekkend. Niek Barten vraagt zich af of Henk niet te pessimistisch is over het aantal leden in de begroting, er komen toch ook wel weer nieuwe leden bij? De ervaring leert dat er altijd nog leden zijn die opzeggen op het moment dat de contributienota in de bus valt. Door Gerard Huysmans wordt gevraagd of het bestuur navraag doet waarom mensen opzeggen. Dit naar aanleiding van een enquête die enige jaren geleden gehouden is. Dit wordt inderdaad gedaan. Die redenen zijn gevarieerd. Het aantal jeugdleden wordt minder, wat wordt daar aangedaan? We werven actief met acties en subsidies. WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 6

7 De kantineopbrengst is best goed. Hierin is wel de sponsorbijdrage van de Grolsch verwerkt. Gevraagd wordt van welk ledenaantal uitgegaan is voor het vaststellen van de contributie. Wij zijn van 380 leden uitgegaan. Erik te Wierik geeft aan dat de baan huur hoger is geworden. De banen zouden vervangen moeten worden, dit is niet gebeurd. Waarom zijn we dan toch akkoord gegaan met de huurverhoging. De banen zijn in principe gewoon goedgekeurd. De druk en bezorgkosten van de weidepraat zijn weggevallen en dat scheelt veel. Henk Meijer wordt even genoemd omdat de website erg goed up to date wordt gehouden en via de mail alle leden op de hoogte worden gehouden. De subsidie voor leden die bij Robin trainen is komen te vervallen. Er is nu een talentvolle groep die een extra keer te trainen. De allerkleinsten krijgen een subsidie om in de hal te kunnen trainen in de winter. Niek Barten: Teams terugtrekken in de competitie kost veel geld. De vraag is of de club moet opdraaien voor het terugtrekken van de teams. Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld onvoorziene blessures. Het is lastig om dit op individuele spelers te verhalen. Henk bedankt iedereen in de commissies dat we er zo goed voor gezorgd hebben dat we zeer goed binnen de begroting zijn gebleven. Henk heeft voor 2013 geen reservering binnen de begroting gemaakt voor de verhuizing. Herman Lagcher vraagt wat de onroerend zaakbelasting op dit moment is van het clubgebouw. Die waarde is euro. Kascommissie van 2012 bestond uit J. Morsink en G.Toenink De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. Hierbij een opmerking en een aanbeveling: De kascommissie beschikte niet over de nota s en bescheiden van de 80+ commissie. Men heeft geen aanleiding om aan te nemen dat dit niet klopt maar vraagt toch de 80+ commissie dit inzichtelijk te maken. Dit is intussen gebeurd. Gerrit Toenink verlaat de kascommissie en wordt bedankt voor het afgelopen jaar. Wil Eeftink komt erbij. Reserve lid: Rob Koopman. De vergadering gaat akkoord met de begroting en de kascommissie verleend de penningmeester decharge. 8. Contributie vaststellen We zitten op dit moment in vergelijking met andere clubs nog laag in de contributie. We willen straks niet in één keer de contributie flink verhogen, maar willen nu voorstellen om de contributie met 5 euro te verhogen, van 100 euro naar 105 euro voor senioren. De kosten voor rustende leden en jeugd blijven gelijk evenals het gezinslidmaatschap. Els vraagt of de vergadering hiermee akkoord gaat. Dit is het geval en dus is de contributie bij deze vastgesteld op 105 euro. WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 7

8 9. Aftreden en benoeming van de leden van de volgende commissies; CRT commissie: Dini van Nuenen heeft zich aangemeld als lid waarvoor onze dank en we wensen haar veel plezier in deze commissie. Simone en Olga zijn aanwezig en worden bedankt als aftreden ABC lid. 10. Vaststellen notulen extra ledenvergadering 01 mei 2012 De notulen zijn bij deze vastgelegd nadat er geen vragen/opmerkingen zijn geplaatst. 11. Verhuizing Beukersweide. Henk geeft een power point presentatie waarin in chronologische volgorde even wordt weergegeven hoe de ontwikkelingen zijn vanaf mei vorig jaar, vanaf de vorige ledenvergadering. Tv Wierden heeft in de afgelopen periode contact gezocht om toch te kijken of we kunnen gaan samenwerken / samengaan. Tv Wierden heeft nog maar heel weinig jeugd en verwacht ook niet dat dit nog weer toe zal nemen. Beide verenigingen zijn in gesprek gegaan en dit heeft geresulteerd in een intentieverklaring om te gaan samenwerken. Er moet gekeken gaan worden welk baansoort qua kosten en onderhoud het meest geschikt is. Er is bijv. bij Ommen navraag gedaan naar smash court dat zij hebben liggen. Er wordt door de vergadering aangegeven dat het leden kost als je voor gravel gaat. Het kan ons net zo goed leden kosten als je niet op gravel gaat spelen, een aantal leden verlies je zo wie zo. Wij staan natuurlijk als vereniging wel sterk omdat wij veel kapitaal inbrengen. Gerard Sonder vraagt zich af of 10 banen nog wel nodig zijn. De drie betrokken partijen zijn het erover eens dat 8 banen voldoende is. Rein Prins vraagt of het geen optie is om in de hal twee gravelbanen aan te leggen. Zo kom je toch tegemoet aan de gravel spelers en kunnen kinderen eventueel de mogelijkheid houden om binnen te trainen. Rob Koopman vraagt van wie het stuk hal straks eigenlijk is. Dit is nog niet duidelijk. Jan Lenderink: je moet voorzichtig zijn met de hal aankopen door de gemeente. Dit drukt op de kostenpost van het inrichten van het park. Hij vreest dat iedereen hierdoor uiteindelijk meer moet gaan betalen. Ans lagcher vraagt wat TV Wierden inbrengt, wij hebben natuurlijk veel meer leden. Wij weten nu nog niet hoeveel TV Wierden gaat inbrengen. Gerrit Toenink: 10 weken niet tennissen op gravel is 10 weken geen inkomsten aan bar inkomsten. Onze intentie is echter om voor all weather banen te gaan. Gerrit Toenink is blij dit te horen. De accommodatie is technisch onderzocht. Wie draait op voor onvoorziene slechte staat? Een advies bureau gaat kijken naar de verdere staat en inrichting van het gebouw. Kantine: eigen exploitatie. In de zomer door Beukersweide, in de winter wordt de hal door Pro Tennis geëxploiteerd. Wij verhuren het in de winter aan Pro Tennis. Erik te Wierik: wat gebeurd er als Pro Tennis niet winstgevend is? Pro Tennis gaat waarschijnlijk een contract voor 10 jaar aan. Het zomer/wintermodel zou dan voor ons wegvallen. Jan Lenderink: zorg voor een reële prijs voor de verhuur van de horeca, zodat we niet de dupe worden van dit geheel. Hoe zit het met de openingstijden van de horeca? Men moet het doen met de tijden die wij als vereniging hanteren. Ans Lagcher: wie bepaalt de huurprijs van het kaart en bridge gedeelte? Harry Butter: Beheer en toezicht van de kleedkamers, is daar al over nagedacht. WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 8

9 Op beide vragen is er nog geen pasklaar antwoord. Rein Prins: hoe zit het met de sportschool? De sportschool heeft een klein eigen horeca gedeelte. De sportschool krijgt een eigen ingang. Het was en kleedgedeelte wordt losgetrokken van de horeca ruimte en wij betalen een bepaalde huur voor het gebruik van deze ruimtes. TV Wierden heeft gezien dat wij expliciet met vrijwilligers werken en conformeert zich hierin. Men zal dit ook van de leden verwachten. Begin juni wordt het stationsplein behandeld in de raad. De grote opzet voor de verhuizing moet dan rond zijn. In het najaar wordt gestart met de verbouwing. In januari moet alles klaar zijn. Pro Tennis heeft echter bezwaar gemaakt voor de tijdsplanning. Voor hun is het natuurlijk erg ongunstig als in de winter wordt begonnen met verbouwen. Hun voorstel is in de zomer de kantine en in de winter de banen te realiseren. Het plan is nu eigenlijk het plan zoals het in mei is aangenomen door de ledenvergadering. Jan Lenderink geeft aan dat het misschien goed is om in de krant een artikel te vermelden dat Beukersweide indertijd geen bezwaar maakte, maar andere partijen. Hij voorziet problemen rondom de verbouwing en vraagt zich af of wij tot die tijd gewoon op deze banen moeten blijven spelen. Hij vraagt zich tevens af of wij nog nee kunnen zeggen op het moment dat wij het financieel niet rond kunnen krijgen. Rob Koopman: Een compliment aan alle mensen die hier heel druk mee zijn geweest Addertje onder het gras, er is iemand in loondienst bij Leo Dubbers, dit is uit de paragraaf gehaald. Hoe zit dit? Wij hebben daar geen rekening mee te houden. Nadenken over het gehele jaar exploitatie van Pro Tennis, waarvoor je een vergoeding krijgt. De consumptie prijzen zullen dan wel hoger liggen, maar dat moeten we dan maar voor lief nemen. 12. Huldiging Jubilarissen. Een aantal leden zijn 25 jaar lid. Dit zijn: Willem Schutte, Dennis Roelloffsen, Riek Roozenbeek, Geert Rozenbeek, Bob Osse, Erik te Wierik, Johan Platerink Johan Braakman, Harry Butter, Jan Sterk. De leden die aanwezig zijn worden onderscheiden met een speldje voor de heren en een ketting voor de dames. Allen van harte gefeliciteerd. Harry Butter neemt namens de jubilarissen het woord. Hij geeft aan dat dit het resultaat is van een ledenwerfactie 25 jaar geleden. Een flyer met 10 gratis lessen. Het is een prettige gezellige vereniging waarbij hij al vele jaren met plezier tennist en dit ook zal blijven doen. 13. Wat verder ter tafel komt. Jan Lenderink bedankt het bestuur voor al het werk van het afgelopen jaar. 14. Rondvraag. Er zijn geen vragen meer. 15.Sluiting van de vergadering. De vergadering wordt gesloten en Els nodigt iedereen uit met ons te toasten op het nieuwe jaar. WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 9

10 WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 10

11 Van de secretaris - Jaarverslag Het is weer zover, er moet weer een verslag worden gemaakt. Ik keek eens even in mijn documenten en zag dat dit alweer het zesde jaar is dat ik in het bestuur van Beukersweide zit. Wat gaat de tijd toch snel. Maar ja ieder jaar is er ook wel weer genoeg te beleven dus dan lukt het ook wel. In het eerste verslag las ik dat de wijziging in het bestemmingsplan van de gemeente een hot item was. Nu 6 jaar later zitten we nog steeds aan de Stationsstraat, zijn er verschillende scenario s de revue gepasseerd en is er nu wel een voorstel maar op moment van schrijven is er nog niets definitief en moet het voorstel nog door de raad. Wij als bestuur en werkgroep zijn tevreden met het voorstel dat er nu uiteindelijk ligt. In het afgelopen jaar hebben we als bestuur 11x vergaderd. Hierin kwam natuurlijk de verhuizing en het eventuele samengaan met TV Wierden aan de orde. Wij hebben een koers moeten uitstippelen voor wat betreft de eventuele samenwerking met TV Wierden en hoe we om moesten gaan met het besluit van TV Wierden om op het laatste moment toch te kiezen voor een andere baansoort, geheel tegen de afspraken in. Daarnaast hebben Els Al en Henk Vaanholt namens het bestuur ook nog verschillende gesprekken met Tv Wierden, de gemeente en Pro Tennis gevoerd. Nu gaan we als bestuur samen met de esrand/advies/stouwe/verhuis/lageveld commissie aan de slag om een mooi park op het Lageveld te realiseren. Tenminste als het plan door de raad wordt goedgekeurd. De administratie is ook dit jaar weer bijgehouden en verwerkt. Ik heb al eens aangegeven dat er steeds meer mailverkeer plaatsvindt, waardoor de stapel papieren post ieder jaar minder wordt. Het voordeel hiervan is dat ik als secretaris als het nodig is veel makkelijker zaken kan doormailen naar mijn mede bestuursleden. De vrijwilligersavond staat gepland op 24 januari 2014 dus we houden u nog even in spanning wie de nieuwe vrijwilliger van 2013 gaat worden. Neemt weer niet weg dat we alle vrijwilligers ook dit jaar weer hartelijk bedanken voor hun inzet voor Beukersweide zodat we weer een gezellig en goed jaar hebben gedraaid. Vanaf deze plek kan ik dan alleen maar zeggen dat ik hoop dat we er in 2014 met zijn allen weer een geslaagd jaar van gaan maken. Ik ga er in ieder geval mijn best voor doen. Natasja Geerdink, Secretaris Beukersweide. WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 11

12 Jaarverslag van de Technische Commissie 2013 Commissie In 2013 heeft er binnen de Technische Commissie zich een wijziging voorgedaan. Na jarenlang trouwe dienst heeft Barbara Roeloffzen de TC verlaten. Barbara hield zich vooral bezig met jeugdzaken. Wij willen Barbara hartelijk danken voor haar inzet in de afgelopen jaren. Jacqueline Teunissen, Rachel Derksen en Judith Tibben doen nu de jeugdzaken binnen de TC. Beheer Vorig jaar schreef ik dat het telkens een knap staaltje vakmanschap is van de onderhoudsploeg om de banen, welke allang zijn afgeschreven, telkens tip top er weer uit te laten zien. Wij zijn nu een jaartje verder, de banen zijn weer een jaartje ouder, en op enkele plekken zie je al slijtage plekken. Maar toch blijven de banen, rekening houdende met de ouderdom, goed bespeelbaar. Dit is vooral te danken aan de mannen van de onderhoudsploeg. Mannen, onze dank daarvoor. Competitie Aan de competitie van 2013 hebben 18 seniorenteams en 7 juniorenteams deel genomen. Wij zijn dit jaar karig bedeeld met kampioenen. Jongens 1 (t/m 14 jaar) van de zondagmorgen is ongeslagen kampioen geworden en Mix 2 van de zaterdagmiddag is ook ongeslagen kampioen geworden. Van harte gefeliciteerd. Uiteraard zijn er ook een aantal degradanten en deze competitie zijn dat 6 teams. Het blijkt ook nu weer dat er een groot niveau verschil is tussen de klassen. Drie van de degradanten waren vorig jaar kampioen geworden. De thuiswedstrijden verliepen allen prima. Een steeds grotere zorg is het grote aantal leden dat blessures krijgt/heeft en teamleden die zonder overleg maar bepalen dat ze afwezig zijn en het team met de problemen opzadelen. Wij zijn zoekende naar een oplossing voor deze onvolkomenheden Trainingen Een groot aantal leden volgen lessen bij onze trainers Bob en Rob. De afgelopen winter hebben wij de jeugd de mogelijkheid gegeven om ook wintertrainingen in de tennishal te volgen. Vooral de jongste leden hebben hiervan gebruik gemaakt. Alle partijen hebben bijgedragen om dit te bekostigen. De ouders betaalden meer lesgeld, de trainers vroegen niet het volledige lesgeld, en Beukersweide doneerde een bedrag per kind. Op deze manier blijven deze kinderen ook in de wintermaanden aan het tennissen, daar waar vroeger deze jeugdleden in de winter afhaakten. Jeugd De ledenwerf actie in maart jl. was wederom een succes. Dit jaar had Koning Winter zich ook gemeld op de Open Dag. Temperatuur van rond het vriespunt met een stormachtige wind resulteerde in een gevoelstemperatuur van min 10 graden. Al met al kunnen wij, gezien de barre omstandigheden, terugkijken op een geslaagde Open Dag. Er hebben zich een twintigtal jeugdleden aangemeld en een tiental senioren. Resteert mij alle mensen die zich ingezet hebben voor deze Open Dag hartelijk te danken. De KNLTB organiseert dit jaar voor het eerst de zgn. Worldtour oranje rood toernooien. Dit toernooi komt in plaats van de wintercompetitie. Een groot aantal jeugdteams spelen tegen elkaar op een midi / min veld en is i.vm. de vele aanmeldingen nu al een succes. Beukersweide zal dit winterseizoen twee maal als gastvereniging optreden. WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 12

13 Ook zijn wij dit jaar begonnen met de Krent Slam toernooien. Samen met onze trainers hebben wij dit toernooi dit jaar 2 keer georganiseerd. Een gezellig toernooi welke volgend jaar zeker nog een keer gaat plaatsvinden. Alsof de TC niet stil zit, zijn we dit jaar ook met de jeugd op tenniskamp geweest. Wij hebben een prachtige locatie afgehuurd in Ootmarsum. Suzanne Al heeft de organisatie van dit kamp op haar genomen en samen met de jeugdcommissie, de trainers en André heeft zij ervoor gezorgd dat het kamp een waar succes is geworden. De TC wil Suzanne nogmaals hartelijk danken voor haar geweldige inzet. Naast al deze activiteiten hebben wij dit jaar ook onze gebruikelijke activiteiten georganiseerd, zoals ouder kind toernooi, Noaberscup toernooi, pannenkoek toernooi. Clubkampioenschappen Dit jaar hebben wij de clubkampioenschappen voor het eerst gehouden in een weekend. De junioren konden zich aanmelden voor zowel enkel als dubbel, terwijl senioren zich alleen voor de dubbel konden inschrijven. Onder prachtige omstandigheden (het weer, maar ook de aankleding) werd het toernooi gespeeld in het weekend van september. Omdat dit de 1e keer was in zo n setting zijn er wel enkele verbeterpunten, en deze zijn besproken binnen de TC. Maar al met al was dit toernooi in deze opzet erg geslaagd. Dank aan de organisatoren. Algemeen Buiten de vakantiemaanden vergadert de TC elke maand. Daarnaast zijn er vele uren besteed aan het organiseren van activiteiten, indeling competitieteams en het bijwonen van diverse vergaderingen (districtsvergaderingen, competitieleidersvergaderingen). Ten slotte wil ik alle leden van de Technische Commissie en de onderhoudsploeg hartelijk danken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Voorzitter van de technische commissie, Harry Embsen WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 13

14 WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 14

15 Jaarverslag commissie Kola Neuzen 2013 De commissie bestond gedurende het speelseizoen 2012/2013 uit de volgende personen: - Didy Kootstra - Nicolette Slomp - Cor Al In verband met verhuizing naar Zwolle heeft Didy Kootstra zich in maart teruggetrokken uit de commissie. Alexandra Broekhuizen heeft haar plaats in de commissie ingenomen. Het speelseizoen 2012/2013 werd wederom beïnvloed door regen, storm, kou, vorst en sneeuw. Uiteindelijk konden nagenoeg alle wedstrijden worden gespeeld. En zoals gewoonlijk was het weer dikke pret, leuk en sportief tennissen en na de wedstrijden gezelligheid in de kantine. Het speelseizoen 2012/2013 werd in maart afgesloten met een geweldige en gezellige slotavond. Tijdens deze avond werden de kampioenen (IJskrabbers en Winterpeentjes) gehuldigd met de traditionele medaille en natuurlijk eeuwige roem. De teams Sneeuwvlok en Nooitgedagt kregen een aanmoedigingsprijs. En natuurlijk kregen alle deelnemers aan de slotavond een leuk presentje. In september is gestart met het speelseizoen 2013/2014. Het aantal teams is gegroeid van 9 naar 10. Aan koale neuzen wordt ook dit nieuwe seizoen deelgenomen door 80 spe(e)l(st)ers. Vermeld kan nog worden dat het een heel gezellig en sportief seizoen koale neuzen is geweest. De commissie koale neuzen, Didy Kootstra en Alexandra Broekhuizen Nicolette Slomp en Cor Al WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 15

16 Jaarverslag 2013 CRT Commissie CRT ( Commissie Recreatief Tennis ) nu PPC ( Pret en Plezier Commissie ) Om het Openingstoernooi en Snert/Slottoernooi weer een vrolijke en frisse start te geven hebben wij in 2012 de CRT ( Commissie Recreatief Tennis ) omgedoopt in PPC ( Pret en Plezier Commissie). Zowel het Openingstoernooi als het Snert/Slottoernooi was dan ook weer een ouderwets succes met beide toernooien meer als 48 deelnemers, dus volle bak. De boodschap die wij meegaven aan dit toernooi was dan ook dat er veel Pret en Plezier aan te pas moest komen. Al met al zeer geslaagde toernooien omdat er ook op speelsterktes werd gespeeld! Wij als Commissie: Dedy Go, Dinie van Nuenen en ondergetekende hebben hier ook erg veel plezier aan beleefd om dit te mogen organiseren en zijn ook van plan naast Openingstoernooi en Slot/Snerttoernooi nog een ander toernooi te bedenken. Wij dagen alle leden uit om hierin mee te denken. Maandagavond Toss-avond: Tonny Grootelaar heeft dit op een perfecte manier onder controle i.s.m. Henk Meijer. 55+ tennis: goed georganiseerde club senioren onder leiding van Rein Prins en Wim te Lintelo. Kaartavonden: wij zijn al een aantal jaren bezig met Klaverjas/Joker avonden, wij mogen wel zeggen dat dit een ongekend succes is geworden. Reeds een 40-tal leden die hier 12 x per jaar met veel plezier aan deelnemen. Namens De PPC en Kaartclub, Johan Braakman WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 16

17 Jaarverslag 80+ commissie 2013 Ons 28e 80+ toernooi is dit jaar prima verlopen. Het toernooi begon met wisselvallig weer maar gedurende de dag viel het toch nog mee met de buien en werden alle partijen gewoon gespeeld. Op maandag was het tot laat in de avond droog maar de laatste partij eindigde helaas met regen. De rest van de week was het meestal droog maar af en toe een bui maar dat weerhield de meeste deelnemers er niet van om door te spelen. De temperatuur was meestal wel wat frisjes wat voor het publiek misschien minder was maar voor de deelnemers prima om te spelen. Er werden vele mooie, spannende partijen gespeeld. Wat wel bijzonder was dat drie commissieleden tegelijkertijd op de baan stonden en nog wel op dezelfde baan! Daniëlle en Francis speelden de halve finale tegen André en Judith. Het was een hele spannende partij die uiteindelijk met een super tiebreak door Daniëlle en Francis werd gewonnen. Ook werden dit jaar de deelnemers verwend met een attentie: een flesje water en een plak koek. Onze slogan van dit jaar was: Met drinken en een plak koek kom je vast weer bij 80+ op bezoek! Verder werden de deelnemers dit jaar nog getrakteerd op een banaan. Er hadden er zich dit jaar 201 spelers ingeschreven. Dit zijn er 24 meer dan vorig jaar! Wij als commissie zijn erg blij met deze stijging. Dit jaar hadden we weer onze dagelijkse verloting voor de deelnemers. Het is mooi om te zien hoe blij mensen zijn met een prijs, vooral ook als het een deelnemer is die nog niet gespeeld heeft maar al wel een prijs in de wacht heeft gesleept. Wij willen de sponsoren weer enorm bedanken voor hun bijdrage. Zondag 30 juni was de dag van de halve finales en finales. Er werden weer vele spannende en mooie partijen gespeeld. Er waren weer een aantal deelnemers die in twee onderdelen meededen. Als je dan zover komt betekent dit dat je op de zondag misschien wel vier partijen moet spelen. Petje af voor deze deelnemers! De prijswinnaars kregen een mooie bak met allerlei plantjes en een levensmiddelen pakket van AH met allerlei lekkere dingen. De diverse commissies werden voor hun inzet bedankt door onze voorzitter Els Al. In 2013 heeft Henk Meijer helaas afscheid genomen van 80+. De commissie dankt Henk voor zijn grote inzet tijdens de jaren dat hij zitting had in de commissie 80+. Namens de toernooicommissie 80+ Rimke Lammertink WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 17

18 ABC jaarverslag 2013 Wij als ABC team verwelkomen 3 nieuwe leden. Dit zijn Ellen Bokhove, Jeroen Gerrits en Rogier Lagcher. Johan Braakman is nog wel lid van de ABC commissie maar is tevens lid van de recreatiecommissie. Zo gauw we iemand hebben gevonden die Johan wil vervangen treedt Johan helemaal toe tot de recreatiecommissie. Eric Posma heeft de commissie verlaten, hij heeft zijn werkzaamheden verplaatst naar de voetbal. Heel veel succes en plezier bij de voetbal Eric. Ons huidige team bestaat nu uit 14 personen. ABC De taak van de Algemene Beheers Commissie is het beheer en onderhoud van het clubgebouw. Tevens wordt zorg gedragen voor de indeling van de bardiensten, zodat ieder lid zijn/haar drankje kan nuttigen. Bardiensten. Ook dit jaar hebben we weer veel leden bereid gevonden om bardienst te draaien. Dit jaar had iedereen voor het eerst persoonlijk een brief ontvangen waarop stond wanneer je Bardienst had. Helaas is het sommige leden ontgaan dat dag en tijd vermeld stonden. Wij willen iedereen bedanken die op wat voor manier ons heeft geholpen achter de bar. Vergaderingen. In het afgelopen jaar is de ABC commissie 8x bij elkaar geweest voor de vergadering. En daarnaast regelmatig om bardiensten te regelen voor diverse toernooien. Onderhoud gebouwen. Onder leiding van Karel Meijer worden de onderhoudswerkzaamheden door ons klusteam perfect uitgevoerd. Hiervoor onze hartelijke dank. Tevens is Sini, onze vaste hulp die ervoor zorgt dat alles spick en span is in februari geopereerd aan haar knie. Het herstel werd door allerlei complicaties bemoeilijkt. Sini heeft besloten om niet weer terug te komen. Langs deze weg willen wij Sini bedanken voor haar tomeloze inzet voor het onderhoud van de kantine en kleedkamers. Gelukkig hebben Lenie en Hans Bekhuis bereid gevonden de werkzaamheden van Sini zolang over te nemen. Hier zijn we ontzettend blij mee. Lenie en Hans: bedankt voor het schoonhouden van de kantine. Ziet er altijd prima uit. Bardienstindeling. Wederom hebben Monique Groeneveld en Nicolle van Silfhout de bardienst indeling geregeld. Dit jaar heeft iedereen die bardienst had persoonlijk bericht gehad, helaas was het niet zo n succes. Wij beraden ons op volgend jaar of dit wel voor herhaling vatbaar is. Geboorten. We hebben ook heel mooi nieuws te melden. Het afgelopen jaar hebben 2 leden van onze commissie een prachtige baby gekregen. Danielle Rouweler heeft op 22 mei een zoon gekregen die de naam Koen draagt, haar schoonzus Marieke Rouweler heeft in september het leven geschonken aan een meisje dat de naam Fleur kreeg. Dames heel veel geluk samen met jullie gezin. Tot Slot. Ik wil graag namens alle ABC leden iedereen bedanken die op welke manier dan ook heeft meegeholpen aan het welslagen van het kantine gebeuren. Ook voor het volgend seizoen hopen we een beroep te kunnen doen op jullie. De ABC Commissie: Monique Groeneveld, Jan Hessing, Ellen Bokhove, Nicolle van Silfhout, Neeltje Dikkeschei Inga Tuinte, Johan Braakman, Jeroen Gerrits, Sandra Veldhuis, Addy Rietman, Rogier Lagcher, Danielle Rouweler, Marieke Rouweler, Mario Rietman. WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 18

19 WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 19

20 Overzicht ledenadministratie (stand per ) Mannen versc verschil perce verschil percent percen percent hil percent aantal aantal t.o.v. aantal aantal ntage t.o.v. aantal ages tages ages t.o.v. ages 2009 s verschil t.o.v Junioren 89 28% % % % % -21 Senioren % % % % % -38 TOTAAL Vrouwen versc verschil verschil percent percen percent hil aant percenta percent aantal aantal t.o.v. aantal t.o.v. aantal ages tages ages t.o.v. al ges ages verschil t.o.v Junioren 47 20% 66 23% % % % 1 Senioren % % % % % -41 TOTAAL aantal TOTAAL percent ages aantal percen tages verschil t.o.v aantal percent ages versch il t.o.v aant al percenta ges verschil t.o.v aantal percent ages verschil t.o.v Junioren % % % % % -20 Senioren % % % % % -79 TOTAAL Aantal opzeggingen in 2011 (stand per ) 63 Aantal actieve leden in 2012 (stand per ) 506 Aantal opzeggingen in 2012 (stand per ) 105 Aantal actieve leden verwacht in 2013 (stand per ) 401 Aantal opzeggingen in 2013 (stand per ) 55 Aantal nieuwe leden in 2013 (stand per ) 40 Aantal actieve leden verwacht in 2014 (stand per ) 386 WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 20

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ] NIEUWSBRIEF 01 [12 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Maart 2013, Jaargang 2 nr. 1

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Maart 2013, Jaargang 2 nr. 1 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Maart 2013, Jaargang 2 nr. 1 Van de redactie: Hoogste tijd voor een Weidepraat nieuwsbrief, welke de tweede jaargang in gaat.

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine Agenda Uitnodiging voor de jaarvergadering SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Goedkeuring notulen vorig jaar. 4. Goedkeuring jaarverslagen:

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG JUDO SPORT-IN VOLLEYBAL BADMINTON GYMNASTIEK BEWEGEN OP MUZIEK VRIENDSCHAP DOOR SPORT Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Van de redactie 2 Oproep 2 Ledenadministratie

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Uitnodiging! voor de. Algemene Ledenvergadering 2013. L.T.C. Kruiningen. 22 maart om 20.00 uur in de kantine. 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen

Uitnodiging! voor de. Algemene Ledenvergadering 2013. L.T.C. Kruiningen. 22 maart om 20.00 uur in de kantine. 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen Uitnodiging! voor de Algemene Ledenvergadering 2013 L.T.C. Kruiningen 22 maart om 20.00 uur in de kantine 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen Komt allen!! Meidam 4A 4416 AJ Kruiningen 1 Voorwoord Beste

Nadere informatie

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong. Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.nl Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh 24e jaargang nr. 2 (maart 2010)

Nadere informatie

UITNODIGING. Hierbij nodigt het bestuur van LAAC Twente u uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING. Hierbij nodigt het bestuur van LAAC Twente u uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING Hierbij nodigt het bestuur van LAAC Twente u uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING op donderdag 14 februari 2008 in de grote zaal van het FKB stadion. De vergadering begint om 21.00 uur. AGENDA:

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

UITNODIGING DE KEMPPION V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING. Datum : 30 augustus 2005

UITNODIGING DE KEMPPION V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING. Datum : 30 augustus 2005 UITNODIGING V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING DE KEMPPION Datum : 30 augustus 2005 Plaats Tijd : Grand Café Brasserie DE KIEL te Steensel : 20.00 uur Namens

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie