Algemene informatie Profiel Verslag van de Beheerder Halfjaarrekening 2014 Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene informatie Profiel Verslag van de Beheerder Halfjaarrekening 2014 Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening"

Transcriptie

1 HALFJAARVERSLAG 2014

2 HALFJAARVERSLAG 2014

3 Algemene informatie 5 Profiel 6 Verslag van de Beheerder 7 Halfjaarrekening 2014 Balans Fondsvermogen Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans 12 Toelichting op de winst- en verliesrekening 15 Overige gegevens 16 INHOUD 3

4 FONDS Woon-Winkel Fonds p/a Stephensonstraat 31A 3846 AK Harderwijk Telefoon BEHEERDER Beethoven Beheer B.V. Stephensonstraat 31A 3846 AK Harderwijk Telefoon De directie bestaat uit: drs. R.H.J.B. Knobben mr. F.Y.M. van Zinnicq Bergmann BEWAARDER Woon-Winkel Fonds Bewaarbedrijf B.V. p/a Stephensonstraat 31A 3846 AK Harderwijk De directie bestaat uit: D. Overmeer mr. R. van de Kamp RAAD VAN TOEZICHT drs. J. Boogaard ing. J.W.G. Sanders ACCOUNTANT EY Zwartewaterallee DX Zwolle JURIDISCH ADVISEUR DLA Piper Amstelveenseweg AG Amsterdam ALGEMENE INFORMATIE 5

5 Woon-Winkel Fonds is een Fonds voor gemene rekening en is niet genoteerd op een effectenbeurs. Het Fonds is fiscaal transparant. Dat wil zeggen dat de fiscus door het Fonds heen naar de Participant kijkt. Hierdoor is het Fonds in principe niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Aangezien het Fonds voor de toepassing van de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting transparant is, is niet het Fonds, maar zijn de Participanten belastingplichtig. Woon-Winkel Fonds is een closed-end beleggingsinstelling, gevestigd in Harderwijk. Het Fonds heeft geen personeel in dienst en is opgenomen in het register van de AFM. De waarde van de Participaties in het Fonds wordt, voor zover het een belegging betreft, in principe belast volgens de bepalingen die gelden voor Box 3. Daar waar in het Fonds te omvangrijke activiteiten plaatsvinden die door de fiscus beschouwd kunnen worden als ondernemingsactiviteiten kan het deel van de opbrengsten dat voortkomt uit die activiteiten belast worden volgens de regels voor Box 1. Dergelijke activiteiten hebben overigens in het eerste halfjaar 2014 niet plaatsgevonden. Het Fonds biedt Participanten de mogelijkheid rechtstreeks te beleggen in een gespreide portefeuille onroerend goed die overwegend bestaat uit verhuurde woningen en winkels. Daarnaast kan ook belegd worden in kantoren en bedrijfsgebouwen. Hypothecaire financieringen kunnen worden aangetrokken tot een maximum van 75% van de onderhandse verkoopwaarde van de onroerendgoedportefeuille van het Fonds. Woningen waarbij de huur wordt opgezegd zullen in de regel verkocht worden. Het Fonds kan tevens woningen in verhuurde staat verkopen. Winkels waarbij de huur wordt opgezegd zullen in principe opnieuw verhuurd worden. Minimaal 20% van de onroerendgoedbeleggingen bestaat uit winkels. Voor de Participaties is geen beursnotering aangevraagd. De Participaties luiden op naam. Uitgifte en inkoop van Participaties kan eenmaal per jaar plaatsvinden. Uitgifte vindt plaats op de dertigste werkdag van het desbetreffende kalenderjaar. Inkoop vindt plaats op de twintigste werkdag van elk kalenderjaar. De minimuminleg per Participant bedraagt Hiernaast kan uitgifte van Participaties plaatsvinden op de zevende werkdag na vaststelling van de jaarrekening van het Fonds uit hoofde van herbelegging van uitkeringen door het Fonds aan Participanten. * Indien de normale bedrijfsuitoefening van het Fonds het toelaat, zullen het directe resultaat (ontvangen huur minus betaalde rente en gemaakte kosten) alsmede het aan het Fonds toekomende deel in de gerealiseerde winst bij verkoop van onroerend goed aan de Participanten worden uitgekeerd. De overige bij verkoop van onroerend goed vrijkomende middelen worden zoveel mogelijk herbelegd in onroerend goed of aangewend voor aflossing. De jaarverslagen, waaronder begrepen de jaarrekeningen, van het Fonds verschijnen uiterlijk binnen vier maanden na afloop van het boekjaar. De boekjaren zijn gelijk aan de kalenderjaren. Maximaal 10% van de totale beleggingen van het Fonds kan belegd worden in onroerend goed dat bij aankoop voor minder dan 50% verhuurd is. Het Fonds belegt uitsluitend in Nederland. * Het Fonds is in de jaarvergadering van 29 januari 2013 gesloten voor toe- en uittreding. PROFIEL 6

6 Algemeen Nadat in de jaarvergadering van 29 januari 2013 besloten is dat het Fonds voorlopig dicht blijft heeft de vergadering zijn steun uitgesproken aan het voorstel van de Beheerder om net zoals in 2013 geen uitkering te doen. De Beheerder blijft zich concentreren op een passende herfinanciering. Voor deze koers, waarvan de financiële prognoses tot 2018 gepresenteerd zijn in de jaarvergadering hebben de Participanten massaal hun steun betuigd. Resultaten In het eerste halfjaar van 2014 zijn er twee woningen en twee garages verkocht voor een totaalbedrag van Met deze verkopen werd een boekwinst van behaald. Inclusief het huurresultaat van netto en overige baten en lasten bedroegen de totale opbrengsten , een stijging van ten opzichte van het eerste halfjaar van Deze stijging is het resultaat van hogere huuropbrengsten, hogere overige baten, lagere exploitatiekosten en een lager verkoopresultaat onroerend goed. De hogere overige baten zijn het gevolg van twee eenmalige baten, de eerste komt voort uit de afkoop van de huurovereenkomst van de Aldi in Hoeven en de tweede uit een vrijval van een reservering voor dakwerkzaamheden in Son en Breugel. Na aftrek van de beheer-, financierings- en overige kosten kwam het Totaal beleggingsresultaat uit op oftewel 2,84 per Participatie, een stijging van 46,4% ten opzichte van de eerste helft Deze stijging is het gevolg van lagere financieringslasten, hoofdzakelijk veroorzaakt door het gevolg van het vervallen van twee swapcontracten in het eerste halfjaar van De Intrinsieke Waarde per Participatie bedraagt per 30 juni ,43. Deze had per 31 december 2013 een waarde van 40,59. Dit betekent dat het direct resultaat over het eerste halfjaar 2014 is uitgekomen op 7,0%. Rente De leningen hebben een gemiddelde contractlooptijd van 3 jaar en zijn, op één na, afgesloten tegen een variabele rente. Voor de leningen resteert er per 30 juni 2014 nog gemiddeld een looptijd van 1,4 jaar. De schulden bij kredietinstellingen bedragen per 30 juni De rente voor deze leningen is variabel en over het eerste halfjaar 2014 werd een gemiddelde rente betaald van 2,78% inclusief opslagen. Over het eerste halfjaar 2013 was dit 2,39%. Derivaten Ter fixering van de variabele rente op de hypothecaire leningen heeft de Beheerder een aantal renteswaps afgesloten. In het eerste halfjaar van 2013 zijn er twee contracten vervallen en heeft de directie van de Beheerder besloten geen nieuwe contracten af > VERSLAG VAN DE BEHEERDER 7

7 > te sluiten gezien de huidige lage rentestand en de verlengingstermijnen van de financieringen met een jaar. De overgebleven contracten zijn afgesloten met een vaste rente variërend van 4,06% tot 4,48% met afloopdata van 2015 tot en met Door het afsluiten van deze contracten was tot 30 juni 2014 de variabele rente op de hypothecaire leningen voor 36,1% afgedekt. Per 30 juni 2014 resteert er gemiddeld nog een looptijd van 2,1 jaar. Ontwikkeling vastgoedportefeuille De portefeuille bestaat per 30 juni 2014 voor 28% uit woningen, 71% winkels en 1% overig onroerend goed. Het belegd vermogen op 30 juni 2014 bedraagt 72,4 miljoen. Voor de woningen waarin Woon-Winkel Fonds belegt, de niet geliberaliseerde woningen, zijn de huurprijzen met ingang van 1 juli, net zoals vorig jaar, gestegen met 4%. Voor de woningen die eigenlijk bestemd zijn voor de verkoop geldt dat deze nu voortvarend worden weggezet in de verhuurmarkt, dit genereert extra cash-flow. Doordat de vraag naar huisvesting in het marktsegment onverminderd hoog is en de koopmogelijkheden voor starters nog altijd beperkt zijn vanwege de starre opstelling van de hypotheekverstrekkers blijft men terugvallen op de huurwoningen. Dit maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze huurcontracten te sluiten tegen betere huurvoorwaarden. De woningen die na lange tijd leeg komen worden nu verhuurd tegen de maximaal redelijke huurprijzen, die vaak 10% tot 15% hoger liggen dan de laatst gerealiseerde huren. De leegstand is het afgelopen halfjaar gedaald en is per 30 juni ,7% op jaarbasis. De daling komt voornamelijk door wederverhuur van leeggekomen woningen. Dat de leegstand nog relatief hoog is komt hoofdzakelijk door de leegstand in de winkels, die leeg worden gehouden vanwege verbouwingen. In maart 2014 verviel er een financiering, die via de FGH Bank liep. Deze is verlengd tot 1 september 2014 onder dezelfde condities. In die tijd zal de FGH Bank > VERSLAG VAN DE BEHEERDER 8

8 > de revisie van de portefeuille afronden. Het toezicht op het Fonds door FGH Bank/Rabobank is sterk geïntensiveerd. Hoewel de rente toe- en opslagen zijn gestegen, zal deze stijging overigens niet leiden tot een verhoging van de financieringslasten. De reden hiervoor is dat per 1 april 2013 en 1 juni 2013 derivaten bij Rabobank verlopen zijn, deze derivaten zijn door de Beheerder niet verlengd, vanwege de lage renteverwachting. De leningen die door Propertize (voorheen SNS Property Finance) begin maart 2012 zijn opgezegd zijn inmiddels verlengd tot 1 januari De Beheerder is nog steeds onverminderd druk met het zoeken naar alternatieven voor de opgezegde leningen van Propertize. De Beheerder blijft vertrouwen houden in een goede oplossing voor het Fonds. Prognose Ondanks het feit dat per 30 juni 2014 de netto opbrengsten onroerend goed iets achter lopen op de afgegeven prognose, in de laatste Participantenvergadering van 20 maart 2014, handhaaft de directie van de Beheerder deze prognose. De reden hiervan is dat alle bedrijfslasten lager zijn dan de afgegeven prognose waardoor het resultaat uiteindelijk gelijk is aan de afgegeven prognose. Dit zou betekenen dat, onvoorziene omstandigheden voorbehouden en zonder de indexering van de woningen per 1 juli 2014, het direct resultaat over geheel 2014 zal uitkomen op 13,0%. Hierbij is, net als in de prognose afgegeven in de laatste Participantenvergadering, geen rekening gehouden met de herwaarderingen (taxaties) aan het eind van het jaar. Aankopen Mede gelet op de beperkte financieringsmogelijkheden hebben er in het eerste half jaar van 2014 geen aankopen plaatsgevonden. Verkopen In het eerste halfjaar 2014 zijn er twee woningen (Diemen) en twee garages (Zoetermeer) verkocht en getransporteerd. In het eerste halfjaar 2013 waren er twee woningen en drie garages verkocht. Inmiddels is er in juli 2014 ook een woning in Drachten verkocht en getransporteerd. Vooruitzichten Door verdere optimalisering, investeringen en verhuur van leegstaande woningen en winkels verwacht de Beheerder dat er in de tweede helft van dit jaar, net zoals in 2013, een hogere netto opbrengst onroerend goed wordt gerealiseerd. Zoals gebruikelijk zullen per eind 2014 alle panden getaxeerd worden. Het totale effect van de herwaarderingen op het jaarresultaat van Woon- Winkel Fonds is moeilijk in te schatten. 9

9 Balans (voor winstbestemming, bedragen zijn in duizenden euro s) Activa Beleggingen Woningen Winkels Overige Vooruitbetaalde termijnen onroerend goed Vorderingen Vorderingen en overlopende activa Overige activa Liquide middelen Passiva Fondsvermogen Gestort kapitaal Herwaarderingsreserve Resultaten lopend boekjaar Langlopende schulden Hypothecaire leningen Kortlopende schulden Hypothecaire leningen Bankiers Schulden en overlopende passiva Fondsvermogen (bedragen zijn in duizenden euro s) Gestort kapitaal Herwaarderingsreserve Resultaat lopend boekjaar Aantal uitstaande Participaties Waarde per Participatie in euro s* 43,43 40,59 52,38 * De Intrinsieke Waarde per 31 december van een boekjaar is inclusief de uitkering (2013: 0,00) die in de eerste maanden van het volgende boekjaar wordt uitgekeerd. HALFJAARREKENING

10 Winst- en verliesrekening (bedragen zijn in duizenden euro s) Opbrengsten uit beleggingen Huuropbrengsten Exploitatiekosten Netto opbrengst onroerend goed Gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen (verkoop O.G.) Niet gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen (herwaardering O.G.) Overige baten en lasten Som der bedrijfsopbrengsten Af: Kosten van beheer van beleggingen Financieringslasten Overige bedrijfslasten Som der bedrijfslasten Resultaat Kasstroomoverzicht (bedragen zijn in duizenden euro s) Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Exploitatieresultaat Waarvan mutatie herwaarderingsreserve - - Uitkeerbaar Aankoop van beleggingen/investeringen Verkoop van beleggingen Mutatie vorderingen Mutatie overige passiva Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij uitgifte nieuwe Participaties - - Uitkering - - Betaald bij inkoop Participaties - - Aflossing hypotheken Nieuwe hypotheken - - Mutaties inzake hypotheken - - Aflossing hypotheken als gevolg van verkopen Netto Kasstroom Aansluiting met banksaldi Saldo liquide middelen per 1 januari Saldo bankkrediet per 1 januari Saldo liquide middelen per 30 juni Saldo bankkrediet per 30 juni Kasstroom HALFJAARREKENING

11 Toelichting op de balans (bedragen zijn in duizenden euro s) Beleggingen Woningen Winkels Overig o.g. Vooruitbetaalde Totaal Verloop van de beleggingen termijnen o.g. Stand per 1 januari Aankopen / Investeringen Overige mutaties Verkopen* Herwaardering (op basis van taxaties) Stand per 30 juni * Dit betreft de invloed van de transporten op de balans van het Fonds Procentuele verdeling van de beleggingen 28% woningen 1% overig 71% winkels Vorderingen Vorderingen en overlopende activa De vorderingen betreffen de debiteurenpositie alsmede de vooruitbetaalde kosten en de nog te ontvangen kosten inzake de exploitatie van het onroerend goed. De onderverdeling is als volgt: Debiteuren Nog te ontvangen bedragen - 5 Overige activa Vooruitbetaalde bedragen Servicekosten Liquide middelen Dit betreft direct opeisbare bank tegoeden TOELICHTING OP DE BALANS 12

12 Langlopende Schulden Totaal langlopende hypothecaire schulden Hypothecaire leningen met een looptijd < 1 jaar - - Hypothecaire leningen met een looptijd > 1 jaar Vervallen tussen 1 en 5 jaar Vervallen > 5 jaar Leningen tegen een variabel rentepercentage Leningen tegen een vast rentepercentage Gemiddelde variabele rente 2,78% 2,39% Onroerendgoedbeleggingen met een gezamenlijke boekwaarde van 72,4 miljoen dienen tot zekerheid van al hetgeen Woon-Winkel Fonds uit hoofde van de onderhavige geldleningen aan de desbetreffende financiële instellingen schuldig is. Overzicht leningen Oorspronkelijke hoofdsom Verval datum Saldo per Aflossing in 2014 Propertize Propertize Propertize FGH Bank FGH Bank FGH Bank Propertize FGH Bank TOTAAL Dit betreffen exacte bedragen. De leningen hebben een gemiddelde contractlooptijd van 3 jaar en zijn allemaal, op één na, afgesloten tegen een variabele rente. Ter fixering van de variabel rentende hypothecaire leningen heeft het Woon-Winkel Fonds een aantal renteswaps afgesloten. De aflossingen in het eerste halfjaar 2014 op de leningen van FGH Bank ( , , en ) zijn contractueel vastgelegd. De aflossingen in het eerste halfjaar 2014 op de lening ( ) van Propertize zijn voor het gevolg van de verkopen van de woningen en garages die in het eerste halfjaar 2014 hebben plaatsgevonden en de aflossing van is contractueel vastgelegd. De aflossing in het eerste halfjaar 2014 op de lening ( ) van Propertize is contractueel vastgelegd. TOELICHTING OP DE BALANS 13

13 Kortlopende Schulden Hypothecaire leningen Overzicht leningen Oorspronkelijke hoofdsom Verval datum Saldo per Aflossing in 2014 FGH Bank FGH Bank Propertize Propertize FGH Bank FGH Bank FGH Bank FGH Bank TOTAAL Dit betreffen exacte bedragen. De aflossing in het eerste halfjaar 2014 op de leningen ad en van FGH Bank is contractueel vastgelegd. Bankiers Dit betreft het rekening-courantkrediet bij een financiële instelling die qua zekerheidstelling is gekoppeld aan één van de langlopende leningen. Schulden en overlopende passiva Dit betreft diverse te betalen kosten inzake het onroerend goed. De onderverdeling is als volgt: Latent winstaandeel Beheerder 3 11 Crediteuren Nog te betalen kosten Vooruitontvangen huren Omzetbelasting Waarborgsommen Servicekosten - - Overig TOELICHTING OP DE BALANS 14

14 Toelichting op de winst- en verliesrekening BATEN Overige baten Dit betreft resultaten die geen periodiek karakter hebben. Gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen Dit betreft het gerealiseerde resultaat bij verkoop ten opzichte van de boekwaarde minus de verkoopkosten. KOSTEN Kosten van beheer van beleggingen Dit betreft de vergoeding voor directievoering en administratie alsmede de vergoeding voor de bewaarneming van de totale activa van het Fonds. Deze bedraagt voor directievoering en administratie 0,6% en voor bewaarneming van de activa 0,02% (exclusief BTW) per halfjaar op basis van de totale beleggingen per 1 januari en per 1 juli. Overige bedrijfslasten Onder overige bedrijfslasten zijn onder meer begrepen de kosten van de accountantscontrole, honoraria adviseurs, kosten publiciteit, drukwerk en de kosten van de leden van de Raad van Toezicht. De door Stichting Vergelegen gemaakte kosten waaronder begrepen de beloning van de bestuurders van de Stichting en de Raad van Advies worden door Beethoven Beheer B.V. gedragen en komen derhalve niet ten laste van het Fonds. Het Fonds heeft geen werknemers in dienst. Financieringslasten Het betreft de rentelasten uit hoofde van de hypothecaire leningen alsmede de rente voor het rekening courant krediet. Hieronder zijn ook opgenomen de rentelasten c.q. rentebaten van de afgesloten Interest Rate Swaps. TOELICHTING WINST-EN VERLIESREKENING 15

15 WFT-VERGUNNING Het Fonds is een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en is derhalve onderworpen aan de vergunningseisen en het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten krachtens de Wft. De Beheerder beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:67 van de Wet op het financieel toezicht en is ingeschreven in het register. Het Fonds valt onder de werking van deze vergunning. Het register ligt ter inzage bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. BEPALING INZAKE UITKERINGEN Onder artikel 14 van de Voorwaarden van Beheer en Bewaring is het volgende bepaald: 1. Het (positieve) resultaat over enig boekjaar zal op een door de Beheerder vast te stellen tijdstip en wijze worden uitgekeerd aan de Participanten. 2. In afwijking van het gestelde in lid 1 is de Beheerder gerechtigd een gedeelte van het resultaat over enig boekjaar niet te doen uitkeren om de solvabiliteit en liquiditeit van het Fonds in stand te houden, zulks uitsluitend ter beoordeling van de Beheerder. 3. De Bewaarder zal de door de Beheerder als zodanig vastgestelde uitkeringen doen toekomen aan de Participanten. 4. De betaalbaarstelling van uitkeringen aan Participanten, de samenstelling daarvan alsmede de wijze van betaalbaarstelling moeten worden bekend gemaakt per advertentie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad, op de website van het Fonds en aan het adres van iedere Participant. Tot nader order zal het Fonds geen uitkeringen doen. BESTUURDERSBELANGEN De Beheerder van het Fonds en de bestuurders van de Beheerder hebben in het boekjaar 2014 geen belangen in de vastgoed beleggingen van het Fonds gehad. Wel heeft een aan een bestuurder gerelateerde onderneming een belang in het Fonds. Dit belang in het Fonds zit tussen de 10% en 15%. OVERIGE GEGEVENS Binnen vier maanden na afloop van het boekjaar zal een jaarvergadering van Participanten plaatsvinden. De Participanten ontvangen hiervoor tijdig een uitnodiging. GROTE BELEGGERS Het Fonds heeft rechtstreeks geen grote beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). In indirecte zin heeft Woon-Winkel Fonds twee grote beleggers in de zin van de Wft, zijnde Stichting Vergelegen, dat een 100% belang heeft in de Beheerder en Stichting Woon-Winkel Fonds Bewaarbedrijf, dat een 100% belang heeft in de Bewaarder. RAAD VAN TOEZICHT De leden van de Raad van Toezicht hebben in de verslagperiode geen belangen gehad in de vastgoedbeleggingen van het Fonds. Harderwijk, augustus 2014 De Beheerder Beethoven Beheer B.V. OVERIGE GEGEVENS 16

16 Bel ons gerust voor meer Bel ons gerust voor meer informatie of met vragen informatie of met vragen over Woon-Winkel Fonds. over Woon-Winkel Fonds. U wordt dan persoonlijk U wordt dan persoonlijk te woord gestaan door één te woord gestaan door één van onze medewerkers. van onze medewerkers. Woon-Winkel Fonds Woon-Winkel Fonds Stephensonstraat 31A 3846 Stephensonstraat AK Harderwijk31A Postbus 3846 AK 1188 Harderwijk 3840 Postbus BD Harderwijk 1188 telefoon 3840 BD 0341 Harderwijk fax telefoon fax internet internet

Algemene informatie Profiel Verslag van de Beheerder Halfjaarrekening 2013 Balans Fondsvermogen Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht

Algemene informatie Profiel Verslag van de Beheerder Halfjaarrekening 2013 Balans Fondsvermogen Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht HALFJAARVERSLAG 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Algemene informatie 5 Profiel 6 Verslag van de Beheerder 7 Halfjaarrekening 2013 Balans Fondsvermogen Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht 10 10 10 11

Nadere informatie

Algemene informatie Profiel Verslag van de Beheerder Halfjaarrekening 2015 Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening

Algemene informatie Profiel Verslag van de Beheerder Halfjaarrekening 2015 Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening HALFJAARVERSLAG 2015 HALFJAARVERSLAG 2015 Algemene informatie 5 Profiel 6 Verslag van de Beheerder 7 Halfjaarrekening 2015 Balans Fondsvermogen Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht 10 10 10 11

Nadere informatie

INHOUD STADSKANAAL HALLUM. Pagina ALGEMENE INFORMATIE 3 PROFIEL 4

INHOUD STADSKANAAL HALLUM. Pagina ALGEMENE INFORMATIE 3 PROFIEL 4 HALFJAARVERSLAG 2008 INHOUD Pagina ALGEMENE INFORMATIE 3 PROFIEL 4 VERSLAG VAN DE BEHEERDER 5 Balans 6 Fondsvermogen 6 Winst- en verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 7 Toelichting op de balans 8 Vorderingen

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

HALFJAARSVERSLAG. AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARSVERSLAG. AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARSVERSLAG AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed V te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni 2011

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Doordat er geen halfjaarverslag is gemaakt over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 zijn in dit verslag geen

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2015 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Hoogoorddreef 15

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 11 december 2007 30 juni 2008 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 11 december 2008 30 juni 2008 3 2 Balans per 30 juni 2008

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni 2012

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 3 2 Balans per

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

2015 verslag Halfjaar

2015 verslag Halfjaar Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2015 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2015 10 3 Toelichting

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2013 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER

FINANCIËLE BIJSLUITER FINANCIËLE BIJSLUITER 2010 FINANCIËLE BIJSLUITER WOON-WINKEL FONDS Dit document is de financiële bijsluiter van Woon-Winkel Fonds (hierna ook: Woon-Winkel Fonds of het Fonds ). De financiële bijsluiter

Nadere informatie

MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXVIII. Halfjaarbericht per 30 juni 2007

MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXVIII. Halfjaarbericht per 30 juni 2007 MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXVIII Halfjaarbericht per 30 juni 2007 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. VERSLAG VAN DE BEHEERDER 3 2. BALANS PER 30 JUNI 2007 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2015. Het vermogen om te renderen

Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2015. Het vermogen om te renderen Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2015 Renpart Retail XIII C.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE BEHEREND VENNOOT Geachte participant, Hierbij bieden wij u het verslag aan over het eerste

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van te Middelburg Halfjaarverslag 2008, Inhoudsopgave Halfjaarverslag 1. Balans per 30 juni 2008 2. Winst- en verliesrekening 2008 3. Mutatieoverzicht eigen vermogen 4.

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds BV investeert in kleinschalig commercieel vastgoed, voornamelijk in kantooren bedrijfspanden. Het

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

INHOUD. Algemene Informatie. Ontwikkeling Woon-Winkel Fonds. Profiel. Verslag van de beheerder Beleggingsbeleid 2010

INHOUD. Algemene Informatie. Ontwikkeling Woon-Winkel Fonds. Profiel. Verslag van de beheerder Beleggingsbeleid 2010 JAARVERSLAG 2009 2 3 JAARVERSLAG 2009 1 2 Algemene Informatie 5 Ontwikkeling Woon-Winkel Fonds 7 Profiel 9 Verslag van de beheerder Beleggingsbeleid 2010 11 21 Jaarrekening 2009 Balans Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 3 e kwartaal 2005

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 3 e kwartaal 2005 PERSBERICHT Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 3 e kwartaal 2005 HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) heeft over het derde kwartaal 2005 wederom goede resultaten geboekt. Het directe resultaat

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Holding VII N.V.

Renpart Vastgoed Holding VII N.V. Renpart Vastgoed Holding VII N.V. Tussentijdse rapportage over de periode 25 januari tot en met 30 juni 2007 Renpart Vastgoed Holding VII N.V. Voor úw rendement tussentijdse rapportage over de periode

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

WINKELHART LELYSTAD C.V.

WINKELHART LELYSTAD C.V. ANNEXUM WINKELHART LELYSTAD C.V. HALFJAARBERICHT 2012 Beherend Vennoot Winkelhart Lelystad Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarrekening 30 juni 2009

Halfjaarrekening 30 juni 2009 Halfjaarrekening 30 juni 2009 Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam 2009 Groothandelsgebouwen N.V. Stationsplein 45, unit A2.191, Rotterdam Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam Telefoon: (010) 240 34 34 Fax:

Nadere informatie

ZORGVESTE DE RESIDENTIE C.V.

ZORGVESTE DE RESIDENTIE C.V. ANNEXUM ZORGVESTE DE RESIDENTIE C.V. HALFJAARBERICHT 2014 Beherend Vennoot Zorgveste De Residentie Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren

Nadere informatie

Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag Het vermogen om te renderen

Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag Het vermogen om te renderen Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag 2016 Renpart Retail XIV C.V. Het vermogen om te renderen Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag 2016 Renpart Retail XIV C.V. Nassaulaan 4 2514 JS Den Haag Handelsregisternummer

Nadere informatie

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 1 e kwartaal 2005

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 1 e kwartaal 2005 PERSBERICHT Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 1 e kwartaal 2005 HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) heeft over het eerste kwartaal 2005 goede resultaten geboekt. Het directe resultaat bedroeg

Nadere informatie

Renpart Retail XI C.V. Halfjaarverslag Het vermogen om te renderen

Renpart Retail XI C.V. Halfjaarverslag Het vermogen om te renderen Renpart Retail XI C.V. Halfjaarverslag 2017 Renpart Retail XI C.V. Het vermogen om te renderen Renpart Retail XI C.V. Halfjaarverslag 2017 Renpart Retail XI C.V. Nassaulaan 4 2514 JS Den Haag Handelsregisternummer

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Renpart Retail XII C.V. Halfjaarverslag 2015. Het vermogen om te renderen

Renpart Retail XII C.V. Halfjaarverslag 2015. Het vermogen om te renderen Renpart Retail XII C.V. Halfjaarverslag 2015 Renpart Retail XII C.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE BEHEREND VENNOOT Geachte participant, Hierbij bieden wij u het verslag aan over het eerste

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening SynCapital Residential Investments Plettenberg B.V.

Jaarrekening SynCapital Residential Investments Plettenberg B.V. Jaarrekening 2016 SynCapital Residential Investments Plettenberg B.V. AMSTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Financieel verslag 1.1 Fiscale positie 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag Het vermogen om te renderen

Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag Het vermogen om te renderen Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag 2017 Renpart Retail XIV C.V. Het vermogen om te renderen Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag 2017 Renpart Retail XIV C.V. Nassaulaan 4 2514 JS Den Haag Handelsregisternummer

Nadere informatie

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Noord CV Financieel overzicht 2009 Geachte participanten, Met genoegen presenteren wij u

Nadere informatie

SynVest German RealEstate Fund N.V.

SynVest German RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest German RealEstate Fund N.V. 3e kwartaalbericht 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 DERDE KWARTAAL 2014 2 Balans

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Vaste activa Financiële

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst VSM

Informatiebijeenkomst VSM Informatiebijeenkomst VSM 29 juni 2015 Strikt vertrouwelijk, niet voor verdere verspreiding. Uitsluitend voor discussiedoeleinden. en fondsbegroting 8. Bijlage: Vastgoedportefeuille Pagina 2 Opening Welkom

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. Alkmaar

Elite Fund Management B.V. Alkmaar Elite Fund Management B.V. Alkmaar Halfjaarbericht 2017 31 juli 2017 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 4 Balans per 30 juni 2017 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2013 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds II C.V. gevestigd te Rotterdam

Rotterdams Vastgoedfonds II C.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Rotterdams Vastgoedfonds II C.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 2014 Concept d.d. 11-6-2015 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Rotterdams Vastgoedfonds II C.V.,

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds III BV

ER Capital Vastgoedfonds III BV ER Capital Vastgoedfonds III BV Halfjaarverslag 2010 September 2010 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds III BV heeft een pand met drie huurders te Veenendaal in haar bezit. Alle drie de huurders

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Vesteda Finance BV Jaarrekening 2013

Vesteda Finance BV Jaarrekening 2013 Vesteda Finance BV Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van resultaatbepaling 4 3. Balans per 31

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2012 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2012 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. de heer Gonzalez Turnhout Eeldedreef 3 2631 MX NOOTDORP. Tussentijdse cijfers per 30 juni 2011

Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. de heer Gonzalez Turnhout Eeldedreef 3 2631 MX NOOTDORP. Tussentijdse cijfers per 30 juni 2011 Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. de heer Gonzalez Turnhout Eeldedreef 3 2631 MX NOOTDORP Tussentijdse cijfers per 30 juni 2011 Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. de heer Gonzalez Turnhout Eeldedreef 3 2631

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

DUTCHVESTE CALANDRIA C.V.

DUTCHVESTE CALANDRIA C.V. ANNEXUM DUTCHVESTE CALANDRIA C.V. HALFJAARBERICHT 2015 Beherend Vennoot Dutchveste Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2015 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014 1 Halfjaarbericht - 2014 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2014 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2014 INHOUDSOPGAVE a P Pagina

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Tussentijds bericht per 30 juni 2013

Tussentijds bericht per 30 juni 2013 Tussentijds bericht per 30 juni 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave.. 2 Profiel.. 3 Verslag van de directie...4 Tussentijds financieel verslag 1 oktober 2012 tot en met 30 juni 2013...6 Toelichting op het

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst De over de verslagperiode verschuldigde belastingen bedragen nihil (nihil).

Over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst De over de verslagperiode verschuldigde belastingen bedragen nihil (nihil). Persbericht eerste kwartaalcijfers 2007 STABILISATIE DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT PER AANDEEL VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL DANKZIJ ONTWIKKELING KANTOORMARKT (tussen haakjes eerste kwartaal 2006) Direct beleggingsresultaat:

Nadere informatie