OVEREENKOMST voor Zelfstandige Agenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVEREENKOMST voor Zelfstandige Agenten"

Transcriptie

1 OVEREENKOMST voor Zelfstandige Agenten BEDRIJFSNAAM :... Vertegenwoordigd door :... adres : Adres :... Postcode en Gemeente :... Telefoon :... Fax :... bedrijf:... BTW Nr. :... Bankrekening : Voorafgaandelijke uiteenzetting 3 Stars Net is werkzaam als Telecom Operator, leverancier van hardware en Telecom diensten zoals : vaste telefonie, speciale nummers, IVR oplossingen, VoIP, Carrier Select en Carrier Pre-Select en SIP Trunk. De Zelfstandige Agent is werkzaam op het gebied van... Via onderhavige overeenkomst wensen de partijen hun samenwerking te formaliseren, waarbij de Zelfstandige Agent zich ertoe engageert om de door 3 Stars Net aangeboden diensten en producten te verkopen. 2. Diensten en Producten De Zelfstandige Agent kan de producten van 3Stars Net met inbegrip van Carrier Select, Carrier Pre- Select en VOIP/SIP enkel aanbieden tegen prijzen en voorwaarden, door 3 Stars Net kenbaar gemaakt op zijn website 3starsnet.. 3 Stars Net is vrij om het aanbod van diensten en producten te bepalen. 3 Stars Net kan al deze diensten en producten ook zelf rechtstreeks aan de eindgebruikers aanbieden. 3 Stars Net en de Zelfstandige Agent zijn niet gebonden door enige exclusiviteit. Een bestelling komt slechts tot stand na aanvaarding door 3 Stars Net. 3 Stars Net heeft het recht een klant te weigeren zonder dat 3 Stars Net evenwel enige vergoeding aan de Zelfstandige Agent verschuldigd is. 7/07/11 Pagina 1

2 De Zelfstandige Agent verklaart bevoegd en bekwaam te zijn voor de verkoop van deze producten en diensten. Hij verklaart bovendien in regel te zijn met alle nodige, wettelijke voorschriften. De Zelfstandige Agent is bereid alle nodige inspanningen te leveren teneinde klanten aan te brengen aan 3 Stars Net voor levering en/of installatie van de 3 Stars Net telecom diensten en producten. 3. Duur van de overeenkomst Huidige overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur. Deze overeenkomst kan door 3 Stars Net van rechtswege, zonder ingebrekestelling en zonder enige verbrekingsvergoeding als onmiddellijk beëindigd beschouwd worden indien één van de volgende situaties zich voordoet: indien de Zelfstandige Agent failliet/onvermogend wordt verklaard; indien zich een substantiële wijziging in het bestuur en het aandeelhouderschap van de Zelfstandige Agent voordoet; indien de Zelfstandige Agent zich niet aanpast aan de door 3 Stars Net gegeven aanwijzingen in het belang van de goede reputatie van 3 Stars Net; wanneer de Zelfstandige Agent zich niet houdt aan de wettelijke bepalingen (zowel wat betreft daden van koophandel als de bepalingen inzake telecommunicatie en elektronische handel), de algemene voorwaarden, of ernstig tekort komt aan de verbintenissen zoals voorzien in deze overeenkomst. indien na een eerste verwittiging, de agent nalaat de nodige maatregelen te nemen tegeover zijn klant die ernstige storingen veroorzaken op het 3StarsNet netwerk indien zijn klanten gehacked wordt bij nalatige customisatie en implementatie van veiligheidsregels door de agent, zoals belkredet en simultaneiteit van oproepen aangepast aan de behoeften van de klant, keuze van passwoord voor VOIP en web access, en andere specifiek aan de omgeving van de klant. indien de agent onjuistheden over 3Stars Net uitbrengt die de naam van 3Stars Net schade berokkend. Daarbij behoudt 3Starsnet zich het recht het contract op te zeggen indien het totaal van de uitbetaalde commissies over een tijdsperiode van 1 jaar kleiner is dan 100 en dit vanaf het tweede jaar als 3StarsNet agent. Bij het niet naleven van de clausules van het huidig contract, kan 3StarsNet met onmiddellijke ingang deze verbintenis verbreken, door middel van een aangetekend schrijven. In dit geval zal de Zelfstandig Agent een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 3 maanden commissie, berekend volgens de gemiddelde trimestriele commissievergoeding van de laatste 12 maanden. In de andere gevallen kan 3Starsnet of de Zelfstandig Agent het contract verbreken met 1 maand vooropzeg, zonder dat een van beide partijen een schadevergoeding verschuldigd is. Na beëindiging zal de Zelfstandige Agent noch de naam, noch enig promotiemateriaal van 3 Stars Net mogen genbruiken. Het ter beschikking gestelde promotiemateriaal zal hij in goede staat terugbezorgen. 4. Vergoeding 3 Stars Net is aan de Zelfstandige Agent een commissievergoeding verschuldigd : 4.1 Commissie op gerealiseerd omzet in VOIP/SIP en premium nummers 0800 Deze vergoeding kan oplopen van 5 à 9% op het trimesterieel zakencijfer VOIP/SIP en premium nummer 0800 volgens de volgende regels : 7/07/11 Pagina 2

3 Maandelijkse omzet ex. BTW Commissie % % % % % > % 4.2 Commissie op Hardware, CPS en buitenlandse DID s Op de hardware, CPS ( Carrier Pre-Select) en DID s(buitenlandse telefoonnummers) zal er een commissie van 10 % betaald worden. 4.3 Bonus De volgende bonussen zullen bij de kwartaal afrekening uitbetaald worden: een nieuw abonnement (nieuwe nummer) voor een nieuwe residentiele klant : 3 een nieuw abonnement (nieuwe nummer) voor een professionele klant (met BTW nr) : 5 een simpele nummer porttie : 5 /portatie een complexe nummer portatie : 10 /portatie en zullen in rekening gebracht worden vanaf de goedkeuring door de agent van dit contract. 5. Betaling en berekening van de commissie De commissie op de dienst VOIP/SIP en verkoop van hardware is slechts verschuldigd voor zover deze bestellingen in pre-paid via de online shop (www.3starsnet.com) gebeurd zijn, en voor zover de klant de agentcode correct heeft ingevuld. Elke eventuele afwijking van deze regel moet de schriftelijke toestemming krijgen van de directie van 3StarsNet. De commissie zal berekend worden in de maand die volgt op het einde van het trimester. Deze zal betaald worden na ontvangst van de factuur van de Zelfstandig Agent. Om de administratieve kosten te beperken, zullen alle commissies die geen op jaarbasis ( of 8 per kwartaal ) bereiken, niet behandeld worden, anders gezegd, zolang de commissie geen 32 bereikt in de loop van het jaar zal er geen uitbetaling gebeuren.. De commissie wordt enkel toegekend voor de diensten bapaald in punt 4 van dit contract en die door 3StarsNet zullen verkocht worden conform het huidig reglement en werkelijk aangebracht door de Zelfstandig Agent. 3 Stars Net kan steeds vrij en autonoom beslissen welke producten of diensten onder deze regeling vallen en recht op commissie geven. 3 Stars Net kan steeds vrij en autonoom beslissen om commissies aan te passen, rekening houdend met een vooropzeg van 3 maanden. Op alle overige producten en diensten, welke niet uitdrukkelijk, worden vermeld in deze overeenkomst wordt geen commissie toegekend. Indien een aanvraag om technische of andere reden niet kan worden uitgevoerd, heeft de Zelfstandige Agent geen recht op commissie. 3 Stars Net is vrij haar prijzen aan te passen en/of kortingen toe te staan. Daardoor wordt ook het commissiebedrag eventueel aangepast. 7/07/11 Pagina 3

4 De Zelfstandige Agent heeft recht op commissie vanaf het eerste aangebrachte abonnement en enkel en alleen na betaling door de eindklant. Per kwartaal zal er een overzicht van de gefactureerde bestellingen van de eindklant beschikbaar zijn. 3 Stars Net stuurt een kwartaal commissieoverzicht naar de Zelfstandige Agent via . De Zelfstandige Agent dient een factuur op te maken voor het vermelde bedrag op het overzicht, op voorwaarde dat het kwartaal bedrag, zonder BTW, hoger is dan 10 per kwartaal en de cumul van de commissies gedurende het ganse jaar minimum 32 bereikt. Enkel de bepalingen van huidige overeenkomst, aangevuld met de niettegenstrijdige bepalingen van de algemene voorwaarden van 3 Stars Net zijn van toepassing. 3StarsNet zal nooit de specifieke voorwaarden van de Zelfstandige Agenten aanvaarden. De gefactureerde commissievergoeding zullen door 3 Stars Net betaald worden 30 dagen einde maand na ontvangst van de betreffende factuur. 6. Varia De Zelfstandige Agent verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden zoals beschreven op de website 3StarsNet.com, en zal deze respecteren. Elke afwijking van deze overeenkomst en elk voordeel of uitzondering dient door de Zelfstandige Agent schriftelijk te worden bewezen. Nooit zal enige afwijking of bijkomend voordeel als verworven recht kunnen worden beschouwd, zelfs al werden ze regelmatig toegepast. Afwijkingen zullen dus enkel aanvaardbaar zijn wanneer deze schriftelijk, in een door beide partijen voor akkoord ondertekende verklaring opgenomen zijn. Tenzij een klant zich al geindentifieerd heeft op de website van 3StarsNet, dient de Zelfstandige Agent bij een bestelling de juiste identiteit van de eindklant (zie website), met alle wettelijke verplichtingen zoals officieel adres en bij een onderneming de rechtspersoon, de contactpersoon, de maatschappelijke zetel, Nace code en het BTW-nummer aan 3 Stars Net door te geven. De Zelfstandige Agent zal geen aanvraag voor een eindklant bij 3 Stars Net indienen ( via aanvraag document voor portatie, VOIP/DID/IP trunks, 0800, 078, Premium numbers in te vullen door de klant of de agent ), zonder schriftelijk akkoord van de eindklant. 3 Stars Net en de Zelfstandige Agent dienen de erkende regelingen, netiquette genoemd, binnen het internet te respecteren. Tevens dienen de wetgevingen inzake telecommunicatie en internet te worden gerespecteerd. De Zelfstandige Agent zal nooit enige publieke mededeling of uitlating doen die de naam, faam of commerciële positie van 3 Stars Net nadelig kan beïnvloeden. De Zelfstandige Agent verbindt er zich toe aan de door hem aangebrachte klant de algemene voorwaarden van 3STARS NET voor te leggen, en zoals bij een bestelling op de website zich ervan te vergewissen dat de klant ze gelezen heeft.3 Stars Net behoudt zich het recht voor om eindklanten af te sluiten of te weigeren, als de algemene voorwaarden niet worden gerespecteerd of inbreuk wordt gepleegd op de netiquette van het internet, bvb. spam, hacken, misbruik van paswoorden, pesterijen, gerechtelijke inbreuken,... Bij wanbetaling of misbruik van de door 3 STARS geleverde diensten door de Zelfstandige Agent en/of klanten behoudt 3 Stars Net zich het recht voor de leveringen van diensten stop te zetten, zonder vergoedingen naar de Zelfstandige Agent en/of zijn eindklanten. De Zelfstandige Agent zal de rechten op de merknaam, de bedrijfs- en de handelsbenaming en de productnamen van 3 Stars Net respecteren. Ze mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van 3 Stars Net worden gewijzigd. Hij is gerechtigd de naam «3 Stars Net Zelfstandige Agent» te gebruiken tijdens de duur van deze overeenkomst. Hij voert de eventuele promotiecampagnes met zorg uit en wendt het ter beschikking gestelde materiaal daadwerkelijk op de meest gunstige wijze aan. De overeenkomst is niet overdraagbaar door de Zelfstandige Agent. 7/07/11 Pagina 4

5 7. Toepasselijk Recht Onderhavige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Betwistingen m.b.t onderhavige overeenkomst zullen voorgelegd worden aan de rechtbank van koophandel te Brussel. De gebeurlijke nietigheid van één of meerdere bedingen van onderhavige overeenkomst, laat de overeenkomst zelf en de overige bepalingen van de overeenkomst, onverkort bestaan en kan dus nooit aanleiding geven tot de nietigheid van de volledige overeenkomst. Eender welke houding vanwege 3 Stars Net aangaande de uitvoering van deze overeenkomst kan nooit geïnterpreteerd worden als een stilzwijgende verzaking vanwege 3 Stars Net aan één van de bepalingen van de overeenkomst; de niet uitoefening van een recht door 3 Stars Net, tijdens of nà de overeenkomst, kan nooit geïnterpreteerd worden als een verzaking. Opgemaakt te Brussel, op , in twee originele exemplaren, waarvan iedere partij erkent er één te hebben ontvangen. (Gelieve elke pagina te paraferen en eigenhandig gelezen en goedgekeurd en uw naam en functie te schrijven.) 3 Stars Net De Zelfstandige Agent Max Heilbron CEO... 7/07/11 Pagina 5

6 Verantwoordelijkheden : Van de 3StarsNet agent : Door het opbouwen van een verkoops kanaal, heeft 3StarsNet zich als doel gesteld een aantal taken/verantwoordelijkheden toe te vertrouwen aan zijn agenten. Het beoogde resultaat is dat de klant zijn agent beschouwd als zijn gesprekspartner ( en niet 3StarsNet ) met wie hij in vertrouwen kan handelen, en die hem ook een uitstekende dienst verleent Om dit te bekomen zal een 3StarsNet agent : De 3StarsNet producten kennen en kunnen uitleggen en verdedigen bij zijn klanten de nodige initiatieven nemen om de technologie en gerelateerde producten te promoten op zijn website aangeven dat VOIP één van zijn aktiviteiten is, en er de nodige focus aan geven de klant de beste raadgevingen geven in functie van zijn bel profiel de klant de nodige informaties verstekken hoe hij een abonnement moet nemen, hoe aparatuur bestellen, hoe een belkrediet aankopen, hoe een pack kopen, in het kort hem de 3StarsNet shop uitleggen opdat hij onafhankelijk verder zijn abonnement kan beheren de klant bijstaan in geval van installatie van aparatuur, ofwel met eigen personeel of in akkoord met een collega maar met behoud van verantwoordelijkheid van goede afloop de klant de nodige informaties verstrekken hoe hij zijn agent kan bereiken in geval van commerciele vragen, technische vragen, problemen ter beschikking staan van de klant om zijn vragen te beantwoorden de klant bijstaan met de nodige competenties om binnen een aanvaardbaar termijn een correct antwoord te geven aan zijn vragen of problemen over de nodige competenties beschikken om de klant te woord te staan of te helpen in andere domeinen zoals internet verbinding, veiligheid, hacking,. Daarentegen zal 3StarsNet : Verder blijven investeren in de kwaliteit en beschikbaarheid van zijn netwerk en diensten Verder oplossingen zoeken om producten aan te bieden die beantwoorden aan de behoeften van de markt. Alle voorstellen die door agenten gemaakt worden betreffende mogelijke technische verbeteringen of nieuwe diensten onderzoeken kwa technische en financiele haalbaarheid Agenten met de nodige support bijstaan in geval van complexe projecten, en indien aangeweze de agent vergezellen bij zijn klant De agent de nodige telefonische ondersteuning geven De agent technisch advies leveren in materies die de technische dienst van 3StarsNet beheerst De agent beschikbare documentatie bezorgen over technische of functionele zaken De agenten inlichten over nieuwe producten die 3StarsNet heeft beslist op te nemen in zijn product gamma De agenten inlichten over mogelijke wanpraktijken of how to die 3StarsNet ondervonden heeft of als info heeft gekregen. 7/07/11 Pagina 6

7 Agent Information Form In order to better know you, thanks to provide us following information : Company general information : Company Name Address Zip. City Tel :.. VAT number. Internet home page address Total Headcount.. Last fiscal year turnover:.. Contact Name : First name Last Name :.. Position :. Phone.. Activity : In IT : % IT business in your total revenu? % Hardware: - selling: yes / no -installing: yes / Software/middleware : - selling : yes / no -implementing : yes / no ERP : type?: -selling: yes / no implementing : yes / no Consultancy yes / no Hosting yes / no In telecom : % Telecom business in your total revenu % networking yes / no Security yes / no Internet lines yes / no Do you already integrate services from a telecom company in your proposals? yes / no o If yes, which one.. if no, did you in the past yes / no In telephony : - % telephony business in your total revenu % Only recommending VOIP to customers : yes/no PBX: -selling : yes / no implementing: yes / no Manufacturer: Turnkey implementation including PBX, cabling, phone sets, customisation : yes / no SIP provider yes / no After sales services : yes / no skills (nbr ) : -sales :.. -technical:.. Who are your customers : - end users? Yes / no resellers : yes / no Targetting specific activity or market niche :. In which geography? Some references: Average contract value:.. Confidential when filled in 7/07/11 7/07/11 Pagina 7

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Algemene aankoopvoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene aankoopvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aankopen van goederen en diensten door NV Bekaert SA en/of door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A. Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A.1. Definities In de huidige Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: CRM Warehouse : IT Connect, besloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact AVW Algemene voorwaarden 2Mpact v5.0 (2013) --- 1/7 AVW Algemene voorwaarden 2Mpact Copyright 2Mpact nv, Kortrijksesteenweg 1007, 9000 Gent, BELGIE, tel. 09 233 48 66, fax 09 233 51 19, e-mail: info@2mpact.be

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde S&E Consulting bvba S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde Tel.: +32 (0)52 21.45.08 Fax.: +32 (0)52 22.64.39 www.sne-consulting.be Algemene Voorwaarden 1. Toepassingsgebied a. Onderhavige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012 Algemene Voorwaarden GlasvezelZakelijk.nl augustus 2012 INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES EN BEGRIPSBEPALING...3 2. DE DIENSTEN...3 3. TOTSTANDKOMING VAN EEN SERVICE CONTRACT...4 4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT...4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ZWEKO OPTICS

Algemene voorwaarden ZWEKO OPTICS Algemene voorwaarden ZWEKO OPTICS 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Zweko Optics:

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten.

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Versie 1.2, April 2010 Vision4it B.V. Kazemat 37 3905 NR Veenendaal KvK 32122256 Gooi-Eemland Pagina 1 van 16

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden CallHosted

Algemene Leveringsvoorwaarden CallHosted Op alle rechtsverhoudingen tussen CallHosted BV. kantoorhoudend te Dordrecht, (verder te noemen CallHosted ) en haar wederpartijen (verder te noemen Cliënt ) zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (verder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie