Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid"

Transcriptie

1 Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid

2 Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid

3

4 Inhoudsopgave Inleiding 5 Thema 1: Duurzame overheid en andere thema s 7 Thema 2: Duurzame energieproductie 27 Thema 3: Schone en zuinige mobiliteit 31 Thema 4: Energiezuinige gebouwde omgeving 37 Thema 5: Duurzame (agrarische) bedrijven 47

5 November 2008

6 Inleiding In 2007 hebben de VNG en het Rijk in het Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk afgesproken om zich gezamenlijk in te spannen voor een schoner, zuiniger en duurzamer Nederland. Het akkoord bevat afspraken op het gebied van energiebesparing, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, energietransitie en het klimaatbestendig maken van Nederland. Het uitgangspunt daarbij is dat gemeenten een cruciale rol hebben bij het streven naar een duurzame en efficiënte energievoorziening op lokaal niveau. Gemeenten staan dicht bij de burger en het bedrijfsleven en kunnen daarbij verschillende belangrijke rollen vervullen, van een voorbeeldfunctie, beleidsmaker of vergunningverlener tot het faciliteren van lokale klimaatinitiatieven. Veel gemeenten zijn dan ook actief aan de slag met de ontwikkeling en uitvoering van (lokaal) klimaatbeleid. Als gemeente loopt u daarbij tegen verschillende zaken aan. Naast het bepalen van de ambities, het creëren van draagvlak, het vergaren van kennis over bijvoorbeeld regelgeving, mogelijke maatregelen en randvoorwaarden, speelt ook de financiering een grote rol. Het klimaatbeleid bestrijkt een breed scala aan onderwerpen, zoals duurzame energieproductie, stimuleren van energiebesparing bij burgers en bedrijven, energiezuinige gebouwen en schone en zuinige (auto)mobiliteit. Voor al die onderwerpen zijn in de loop van de tijd subsidieregelingen en andere fiscale of financiële regelingen opgezet. In de praktijk levert dit een veelheid aan (subsidie)regelingen op met uiteenlopende subsidieverstrekkers, doelgroepen, doelstellingen, voorwaarden, etc. Deze brochure is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij het inventariseren van subsidies of andere financiële regelingen voor hun klimaatbeleid. De subsidies en de andere (met name fiscale) regelingen uit deze brochure kunnen worden ingezet bij verschillende fasen van de beleidsontwikkeling of -uitvoering, zowel voor projecten waar de gemeente opdrachtgever is als ook voor projecten die door derden worden uitgevoerd. In deze brochure zijn de regelingen ingedeeld op basis van de thema s uit het Klimaat- 5

7 akkoord Gemeenten en Rijk en de presentatiekaart Stimulering Lokale klimaatinitiatieven (SLOK). Het overzicht start met een algemeen hoofdstuk met regelingen die onder meerdere thema s vallen. Daarna komen achtereenvolgens aan de orde de regelingen onder de thema s duurzame energieproductie, schone en zuinige mobiliteit, energiezuinige gebouwde omgeving en duurzame (agrarische) bedrijven. Per thema worden achtereenvolgens de Europese, de nationale en de regionale regelingen kort de belangrijkste punten beschreven. Het betreft zaken zoals de doelstelling van de regeling, de doelgroep, de voorwaarden en de verstrekker van de subsidies. In de brochure zijn geen lokale (subsidie)regelingen opgenomen aangezien wordt verondersteld dat deze bij de eigen gemeente bekend zijn. Deze brochure is ook te vinden op de sites: en Later zal op de websites van de VNG en Senternovem een subsidieoverzicht geplaatst worden, dat actueel zal worden gehouden. Met een internetversie is het makkelijker de wijzigingen snel te verwerken. Mocht u als lezer naar aanleiding van de tekst opmerkingen of verbeteringen willen doorgeven willen we u verzoeken deze aan ons door te geven via het mailadres 6

8 Thema 1: Duurzame overheid en andere thema s 7

9 8

10 7e kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling De kaderprogramma s voor onderzoek hebben twee belangrijke strategische doelen: de wetenschappelijke en technologische basis van de Europese industrie verstevigen; en haar internationaal concurrentievermogen aanmoedigen, terwijl men onderzoek dat het EU-beleid ondersteunt, stimuleert. Onderzoek zal uitgevoerd worden in tien thematische gebieden: gezondheid; voeding, landbouw en visserij en biotechnologie; informatie- en communicatietechnologieën; nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en nieuwe poductietechnologie; energie; milieu (inclusief klimaatverandering); transport (inclusief luchtvaart); burgers en bestuur; ruimtevaart; veiligheid. onderzoeksgroepen aan universiteiten of onderzoeksinstituten; bedrijven die willen innoveren; midden- en kleinbedrijven (MKB s); MKB-verenigingen of -groeperingen; openbare of gouvernementele administratie (lokaal, regionaal of nationaal); beginnende onderzoekers (postgraduaatsstudenten); instituten die onderzoeksinfrastructuren van transnationaal belang leiden; ervaren onderzoekers; organisaties en onderzoekers uit derde landen; internationale organisaties; organisaties die de civiele samenleving vertegenwoordigen. Voorstellen moeten een Europese toegevoegde waarde hebben. Transnationaliteit van hoogstaande onderzoeksinitiatieven staat daarbij voorop. Afhankelijk van subsidieprogramma Doorlopend t/m eind 2013 Europese Commissie Diverse thema s Diverse thema s Europees 9

11 Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) Het leveren van een bijdrage aan de kabinetsdoelstellingen: 2% energiebesparing per jaar, 20% duurzame energie in 2020 en 30% reductie van broeikasgassen in Er is aandacht voor de volgende thema s, waarbij gekozen kan worden voor een ambitie op Actief, Voorlopend of Innovatief niveau: A Duurzame overheid; eigen gebouwen, voorzieningen, wagenpark, dienstreizen, woon-werkverkeer en inkoop B Energiezuinige gebouwde omgeving; woningen C Energiezuinige gebouwde omgeving; utiliteitsgebouwen D Duurzame (agrarische) bedrijven E Schone en zuinige mobiliteit; verkeer en vervoer F Duurzame energieproductie; grootschalige duurzame energie-opties Gemeenten en Provincies Alleen voor de uitvoering van activiteiten en maatregelen: personeelskosten kosten door derden kosten voor onderzoek, communicatie en educatie. Maximaal 50% van de kosten wordt vergoed. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal inwoners en oppervlakte, met een minimum van per gemeente. Totaal gemeenten: 31,5 miljoen Totaal provincies: 3,5 miljoen 01/09/2009 (behandeling aanvragen op basis van datum binnenkomst) VROM Diverse thema s Diverse thema s Nationaal 10

12 Fiscale groenregeling Ondersteuning van meer duurzame natuur, bijvoorbeeld ten behoeve van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) Particulieren, ondernemers en overheden. De belangrijkste voorwaarden hebben betrekking op groenverklaring. Een dergelijke verklaring is een vereiste voor deelname aan de regeling. Bij toekenning is financiering mogelijk tegen groene rente. Deze rente ligt lager dan de gewone marktrente. Rentevoordeel is afhankelijk van de verlaging van het rentetarief en de omvang van het gefinancierde bedrag. Doorlopend VROM Diverse thema s Diverse thema s Nationaal 11

13 Noordelijke Innovatie OndersteuningsFaciliteit (NIOF 2008) De NIOF 2008 ondersteunt verschillende projecten met een innovatief karakter: Inhuren van extern advies; Implementatie van een ontwikkelingstraject; In dienst nemen van een kennisdrager. Maximaal één keer in de twee kalenderjaren wordt een subsidieaanvraag voor het in dienst nemen van een kennisdrager gehonoreerd. MKB-ondernemingen in de drie noordelijke provinicies. De subsidiabele kosten bedragen minimaal voor extern advies en implementatie, en voor de kennisdrager. Enkele categorieën ondernemingen, zoals de primaire sector, zijn van de NIOF uitgesloten. Zowel de categorieën als de percentages worden daarom aan het begin van elk jaar in een uitvoeringsbesluit op de website van het Samenwerkingsverband Noordelijk Nederland gepubliceerd. De subsidiabele kosten voor een extern adviesrapport bedragen minimaal en kunnen maximaal per aanvraag bedragen. De subsidiabele kosten voor implementatie bedragen minimaal en kunnen maximaal per aanvraag bedragen. De subsidiabele kosten voor het in dienst nemen van een kennisdrager bedragen minimaal en kunnen maximaal voor één aanvraag bedragen. NB: De subsidiepercentages kunnen jaarlijks wijzigen. Onbekend; regeling wordt jaarlijks vernieuwd. Samenwerkingsverband Noordelijk Nederland (SNN) Diverse thema s Diverse thema s Regionaal 12

14 Waddenfonds ( ) Het Waddenfonds heeft tot doel met extra investeringen de kwaliteit van de Waddenzee en van het Waddengebied te verbeteren. Met het fonds kunnen onder meer activiteiten worden uitgevoerd met betrekking tot duurzame economische ontwikkeling en/ of een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding in het waddengebied en de direct aangrenzende gebieden. Diverse partijen Het werkingsgebied omvat de Waddenzee, de eilanden en de kustgemeenten. Voor projecten met betrekking tot duurzame energie geldt als werkingsgebied de hele provincie (Fryslân en Groningen). Activiteiten buiten het waddengebied kunnen onder het fonds vallen als de (positieve) effecten ervan aantoonbaar hun weerslag vinden in het waddengebied zelf. Projecten tot economische ontwikkeling en projecten met betrekking tot energie moeten voor minstens 60% uit andere middelen van cofinanciering worden voorzien. Projecten moeten qua omvang minimaal aan subsidiabele kosten omvatten. Kleinere projecten mogen geclusterd worden, mits zij deel uitmaken van een samenhangend thema- of gebiedsgericht programma (wel wordt elk onderdeel apart getoetst op de eisen van het Waddenfonds). Voorts wordt een klein gedeelte van het fonds jaarlijks gelabeld voor overige kleine projecten. Varieert per aanvraag Waddenfonds (provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland) Diverse thema s Diverse thema s Regionaal 13

15 Regeling Energieconvenant Groningen Het doel van de samenwerking is gezamenlijk concrete projecten te realiseren op het gebied van energiebesparing en duurzame energie, in aansluiting op landelijk geformuleerde transitiepaden en met een innoverend karakter. Diverse partijen Projecten dienen te worden gerealiseerd binnen de provincie Groningen. De convenantpartijen beslissen over de besteding van de middelen in het gezamenlijke fonds. Projectvoorstellen worden daartoe op concreetheid en rentabiliteit beoordeeld door een gezamenlijke stuurgroep. Varieert per project Provincie Groningen, Gemeente Groningen, Nuon, GasTerra, Waterbedrijf Groningen, Rabobank en Essent. Diverse thema s Diverse thema s Regionaal 14

16 MEM (voorheen MERA) (Groningen) Doel van dit provinciale budget is om projecten te ondersteunen waarbij prestaties op het gebied van Milieu, Energie, Recycling en Afval in een bedrijfsmatige context worden verbeterd Lokale overheden, organisaties, bedrijven en burgers. Het project draagt bij aan de in het EnergieAkkoord geformuleerde doelen maximaal 50% van de kosten is subsidiabel. Het beschikbare budget is per jaar. Onbekend NB. De precieze naamgeving en vorm van dit fonds kan in de loop van 2009 veranderen. Geen Provincie Groningen Diverse thema s Diverse thema s Regionaal 15

17 Stimulering Milieuactiviteiten (Groningen) Het doel van de regeling is om eenmalige, kleinschalige innovatieve duurzame activiteiten te stimuleren. Particuliere initiatiefnemers en stichtingen Medefinanciering van een tijdelijke trekker voor milieu-activiteiten Het bedrag dient minimaal 6 weken voor de aanvang van activiteiten aangevraagd te worden. Afrekening vindt plaats tot 6 maanden na voltooing van de activiteiten. Maximaal 33% van de projectkosten of 7200 wordt gesubsidieerd. Onbekend NB: deze regeling wordt naar verwachting in de loop van 2009 geherorganiseerd of opgeheven. Geen Provincie Groningen Diverse thema s Diverse thema s Regionaal 16

18 Subsidieregeling energieprojecten provincie Drenthe Stimuleren van de reductie van de CO 2 -uitstoot. Subsidie kan worden aangevraagd voor innovatieve voorbeeldprojecten die zijn gericht op de implementatie van energiebesparing en duurzame energie. Rechtspersonen Aanvragen moeten worden ingediend uiterlijk acht weken voordat de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd beginnen. De subsidie bedraagt ten hoogste per project. In naar het oordeel van gedeputeerde staten bijzondere gevallen kan een hogere subsidie worden verleend. Ja, termijn onbekend Provincie Drenthe: Diverse thema s Diverse thema s Regionaal 17

19 Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Noord- Holland Het fonds heeft tot doel het investeren in kleine en middelgrote ondernemingen die zijn gevestigd of activiteiten ontplooien in de provincie Noord-Holland, gericht op de ontwikkeling of productie van duurzame energie. Ondernemingen die zich in een early growth fase bevinden. Het fonds investeert maximaal 50% op voorwaarde dat de eigen onderneming of een andere marktpartij ook tenminste de helft van het door ODE-NH beschikbaar gestelde kapitaal investeert. Varieert per onderneming Doorlopend Provincie Noord-Holland Diverse thema s Diverse thema s Regionaal 18

20 Fryslân fernijt Om innovatie in Fryslân een impuls te geven, stimuleert de Provincie Fryslân experimentele, risicovolle publiek/private samenwerkingsprojecten die bijdragen aan innovatie binnen de thema s Recreatie & Toerisme, Water en Duurzame Energie. Binnen het thema Duurzame Energie kunnen projecten ingediend worden op vier deelgebieden: 1 Zonne-energie 2 Schoon voortbewegen 3 Energie uit reststoffen 4 Energiebesparing in gebouwde omgeving Diverse partijen De bijdrage uit Fryslân Fernijt bedraagt maximaal 75% van de totale subsidiabele kosten. Voor het thema Duurzame Energie is in totaal een subsidiebedrag van beschikbaar. Per project wordt maximaal beschikbaar gesteld. Ja, Provincie Friesland Diverse thema s Diverse thema s Regionaal 19

21 Subsidie DE en EB Overijssel Stimuleren van projecten die gericht zijn op een duurzame energiehuishouding en reductie van schadelijke uitstoot. Bedrijven, overheden en organisaties Subsidie is voor haalbaarheidsstudies, investeringen, en voorlichting en educatie binnen de volgende categorieën: bio-energie; energiebesparing industrie en bedrijven; energiebesparing in nieuwe en bestaande woning; energie in land- en tuinbouw; energie en brandstoffen in de sector mobiliteit en transport. Deze moeten binnen overijssel zijn; een haalbaarheidsstudie of een voorlichtings- en educatieproject is moet binnen 1 jaar na subsidieverlening afgerond zijn en een investeringsproject moet binnen 3 jaar na subsdieverlening afgerond zijn. Maximaal voor haalbaarheidsstudies, voorlichting en educatie; maximaal voor investeringen. Doorlopend; jaarlijks een aanvraag indienen tot 1 maart en tot 1 september van het betreffende jaar Provincie Overijssel Diverse thema s Diverse thema s Regionaal 20

22 Subsidie Cluster van Kracht Limburg Het stimuleren van (door-)ontwikkeling van de economie in de provincie Limburg met clusters van kracht. Deze clusters zijn: 1 Health, Care & Cure 2 High Tech Systems 3 Chemie & Materialen 4 Nieuwe Energie 5 Agro, Food en Nutrition 6 Generieke Projecten Bedrijven, non profits en gemeenten Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het project aan de volgende voorwaarden voldoen: Het project past binnen het economische beleid van Limburg dat geldt op het moment van aanvraag. Het project vindt geheel of voor meer dan 50 procent plaats in Limburg of is van specifieke betekenis voor Limburg. Er is sprake van een tekort. De exploitatie of de activiteiten mogen niet al begonnen zijn vóór de indiening van de aanvraag. Onbekend Onbekend (naam van subsidieregeling invullen bij zoekfunctie) Provincie Limburg Diverse thema s Diverse thema s Regionaal 21

23 Stimuleringsregeling milieu Gelderland Met behulp van de Stimuleringsregeling milieu Gelderland wordt de ontwikkeling en implementatie van innovaties op het gebied van milieu mogelijk gemaakt. Organisaties, bedrijven en burgers. 1 De subsidie kan worden verstrekt aan natuurlijke personen en rechtspersonen, die gericht zijn op het behalen van winst. 2 De subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor eenmalige activiteiten indien de activiteit valt onder een of meer van de volgende categorieën: a innovatieve milieu-initiatieven; b implementatie van innovatieve milieumaatregelen; c Leren voor Duurzame Ontwikkeling; d natuur- en milieueducatie. De bijdrage bedraagt voor categorie a en b maximaal 50 procent van de kosten en voor bedrijven maximaal Het minimumbedrag is Voor categorie c is het percentage maximaal 85 procent. Projecten in categorie d komen in aanmerking voor een bijdrage van 100 procent met een maximum van Ja, termijn onbekend Provincie Gelderland Diverse thema s Diverse thema s Regionaal 22

24 Subsidie duurzame energie en energiebesparing Noord-Brabant De provincie Noord-Brabant wil de uitstoot van broeikasgassen reduceren en het gebruik van fossiele grondstoffen voor energieopwekking verminderen. Naast verbetering van het milieu heeft dit een positieve invloed op de leveringszekerheid van energie en geeft het kansen voor het Brabantse bedrijfsleven. De provincie bevordert de realisatie van projecten energiebesparing en duurzame energie. Accenten binnen het programma zijn: 1 Verhogen van het aandeel bio-energie op lokale en regionale schaal 2 Vermindering van het energiegebruik door gebouwgebonden maatregelen. Particulieren, bedrijven en organisaties. Aanvragen kunnen worden ingediend voor vernieuwende bio-energieprojecten, projecten met koude- en warmteopslag (KWO) in woonzorginstellingen, en voor energiebesparende projecten in bestaande woningbouw. De provincie heeft 1 miljoen subsidie beschikbaar. Voor woningeigenaren die twee verschillende energiebesparende maatregelen aan hun huis treffen is maximaal 500 subsidie beschikbaar. Onbekend Provincie Noord-Brabant, directie Economie & Mobiliteit Diverse thema s Diverse thema s Regionaal 23

25 Stimuleringsregeling subsidies duurzaamheid, energie en klimaat provincie Utrecht Het doel van de Stimuleringsregeling subsidies duurzaamheid, energie en klimaat provincie Utrecht (SSDEKU) is het stimuleren van projecten gericht op duurzaamheid, energie en klimaat. Subsidie wordt verleend voor activiteiten die gericht zijn op: duurzame ontwikkeling; duurzame energie en energiebesparing; het vergroten van de bewustwording over klimaatverandering en de gevolgen daarvan Niet gespecificeerd De ondersteuning vanuit het Projectenfonds vormt het nog ontbrekende sluitstuk in de begroting. Pas als de initiatiefnemers en andere belanghebbenden een substantiële financiële bijdrage leveren, komt een project in aanmerking voor ondersteuning. De hoogte van de subsidie wordt per geval bepaald. Het budget tot 2010 is 5 miljoen. Doorlopend Provincie Utrecht Diverse thema s Diverse thema s Regionaal 24

26 Thema 2: Duurzame energieproductie 25

27 26

28 CO 2 -opslag Stimulering van de ontwikkeling van CO 2 afvang en ondergrondse CO 2 opslag Ondernemingen en andere organisaties Niet gespecificeerd 60 miljoen voor CO 2 opslag projecten die voor een periode van max 10 jaar gemiddeld 0.4 Mton CO 2 per jaar reduceren; 20 miljoen voor innovatieve projecten op het gebied van CO 2 afvangtechnologie Onbekend VROM 2 Duurzame energieproductie F Grootschalige Duurzame Energie-opties Nationaal 27

29 Regeling Groenprojecten De Regeling groenprojecten is in het leven geroepen om projecten te stimuleren die een positief effect op het milieu hebben. De overheid stimuleert deze projecten onder meer door de financiering van groenprojecten aantrekkelijk te maken. Doordat de overheid een belastingvoordeel geeft aan groene spaarders en beleggers kan de bank een lening met een lager rentetarief verstrekken voor een duurzaam gebouwde woning, een windturbinepark of een biologisch landbouwbedrijf. Investeerders/beheerders Een verklaring kan slechts worden afgegeven voor projecten die naar het oordeel van de ministers gericht zijn op: 1 het opwekken van energie uit hout en energierijke gewassen; 2 het opwekken van elektrische energie door middel van een windturbine die voorzover deze normen daarop van toepassing zijn is gecertificeerd volgens NEN 6096/2 indien certificatie heeft plaatsgevonden voor 1 april 2000, of volgens NVN , indien certificatie heeft plaatsgevonden op of na 1 april 2000; 3 het opwekken van elektrische energie met behulp van fotovoltaïsche cellen; 4 het gebruik van thermische zonneenergie door middel van zonnecollectoren; 5 het winnen van aardwarmte; 6 het opwekken van elektrische energie uit waterkracht. Rentevoordeel is afhankelijk van de verlaging van het rentetarief en de omvang van het gefinancierde bedrag. Doorlopend VROM 2 Duurzame energieproductie F. Grootschalige duurzame energie-opties Nationaal 28

30 Actieplan Biomassa (Groningen) Het Actieplan Biomassa is een samenhangend programma ter stimulering van de toepassing en het gebruik van biomassa in onze provincie. Het actieplan richt zich onder meer op het versnellen van marktinitiatieven. Dit deel kent drie peilers: 1 medefinanciering van een tijdelijke trekker voor innovatieve projecten 2 bij elkaar brengen van partijen om initiatieven te versnellen 3 subsidiëren van haalbaarheidstudies. MKB in de sectoren energie, biochemie, brandstoffenhandel, transport- en afvalbranche, Verbruikssectoren van bio-energie (automobilisten, landbouwbedrijven, nonprofit), inter mediaire organisaties, gemeentes in de provincie Groningen, buitenlandse organisaties (regio s, onderzoeksinstellingen, brancheorganisaties). Maximaal 80% van de externe kosten van de projecten zijn subsidiabel. Investerings- en exploitatiesubsidies zijn uitgesloten. Jaarlijks is beschikbaar uit het actieplan. Ja, Provincie Groningen 2 Duurzame energieproductie Bedrijven en non profit organisaties Regionaal 29

31 30

32 Thema 3: Schone en zuinige mobiliteit 31

33 32

34 Nieuwe taxi s en bestelauto s (STB) Ondersteunen van ondernemers die nieuwe dieselauto s met affabriek roetfilter aanschaffen Ondernemers Nieuwe dieselauto s met affabriek roetfilter. Per voertuig met affabriek roetfilter is 400 subsidie beschikbaar. Onbekend SenterNovem 3 Schone en zuinige mobiliteit E Verkeer en Vervoer Nationaal 33

35 Subsidieregeling programmafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatregelen Verbetering van de luchtkwaliteit en het voldoen aan hiervoor geldende Europese normen. Decentrale overheden De eigen bijdrage bedraagt ten minste 50%. De maximale subsidie varieert per provincie ca. 145 miljoen. Ook voor de vier grote steden is een maximale subsidie vastgesteld, met een gezamenlijk maximum van 75 miljoen. De totale subsidie voor de overige gemeenten is maximaal ca. 80 miljoen. Onbekend Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 3 Schone en zuinige mobiliteit E Verkeer en vervoer Nationaal 34

36 Duurzame mobiliteit Opzet van deze regeling maakt onderdeel uit van het Voertuigen Plan. Dit plan beoogt in de Noord-Nederlandse provincies in 2015 tot duurzame voertuigen te komen. Dat komt neer op een verduurzaming van ca. 15% van de vloot die actief is in het gebied. Diverse partijen die actief zijn op het gebied van duurzame voer- en vaartuigen. Voorwaarden en invulling van de regeling zijn bij het samenstellen van dit overzicht nog onbekend. Niet gespecificeerd Onbekend Samenwerkingsverband Noordelijk Nederland (SNN) 3 Schone en zuinige mobiliteit E Verkeer en vervoer Regionaal 35

37 36

38 Thema 4: Energiezuinige gebouwde omgeving 37

39 38

40 Subsidieregeling Duurzame Warmte is om t/m 2011 in circa bestaande woningen de installatie van zonneboilers, warmtepompen en micro-wkk te stimuleren. Particuliere woningeigenaren, woningcorporaties en andere woningeigenaren Bestaande woning; Installatie van zonneboiler, warmtepomp of micro wkk; Maximaal zes maanden tussen toekenning en ingebruikname van de installatie; Eventuele andere subsidie wordt in mindering gebracht. In bedraagt de subsidie gemiddeld circa: 600 per installatie voor zonneboilers 5000 voor warmtepompen 1000 voor micro-wkk-installaties. Ja, EZ 4 Duurzame gebouwde omgeving B Woningen: bestaande woningvoorraad Nationaal 39

41 Unieke Kansen Regeling: tender 2009 Het stimuleren van energiebesparing, duurzame energie en innovatie in de gebouwde omgeving. Lokale samenwerkingsverbanden van partijen in de bouwketen Bij het opstellen van deze brochure was nog niet bekend welke voorwaarden aan de regeling worden gesteld (bijvoorbeeld nieuwbouw en/of renovatie van woningbouw of utiliteitsgebouwen, waaronder scholen). en nog onbekend. In eerdere regelingen werd 40% vergoed met een maximum van tot Ja, datum nog onbekend SenterNovem 4 Energiezuinige gebouwde omgeving B Woningen Nationaal 40

42 Investeringsbudget stedelijke Vernieuwing [ISV] Het ISV is bedoeld voor gemeenten die een meerjaren ontwikkelingsprogramma (MOP, voor een periode van vijf jaar) indienen op het gebied van de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving door middel van fysieke maatregelen op het gebied van wonen, ruimte, milieu, fysieke stadseconomie en grootschalig groen. Gemeenten Het investeringsbudget is een bijdrage voor het uitvoeren van het gemeentelijke beleid inzake stedelijke vernieuwing. Afhankelijk van de te verwachten kosten en opbrengsten van de stedelijke vernieuwing Doorlopend id= &thema_id=41&subthema_id=260 Diverse provincies 4 Energiezuinige gebouwde omgeving B Woningen Nationaal 41

43 Klimaatsubsidie voor scholen Noord-Holland Stimuleren van projecten voor scholen die een bijdrage leveren aan het voorkomen van klimaatverandering of het aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Scholen Projecten hebben een minimale omvang van 5000 en een maximale omvang van De provinciale subsidie bedraagt maximaal 80% van de kosten. Onbekend Provincie Noord Holland 4 Energiezuinige gebouwde omgeving C Utiliteitsgebouwen Regionaal 42

44 Limburgse Energie Subsidie Het stimuleren van particulieren, scholen en sportverenigingen om de energieprestatie van hun gebouwen te verbeteren. Eigenaar-bewoners, scholen en sportverenigingen Zie voor de voorwaarden. Het subsidiebedrag varieert per energiemaatregel en doelgroep. Ja, Provincie Limburg en gemeenten 4 Energiezuinige gebouwde omgeving B Woningen: bestaande woningvoorraad Regionaal 43

45 Brabant Bespaart is om woningeigenaren te stimuleren om de energieprestatie van hun woningen te verbeteren. Particulieren woningbezitters Een woningeigenaar komt in aanmerking voor een subsidie van 500 indien deze voldoet aan onderstaande voorwaarden: Er moeten minimaal 2 verschillende maatregelen worden uitgevoerd uit onderstaande lijst. Beide maatregelen moeten worden uitgevoerd in de periode tot en met (de factuurdatum is hierbij bepalend). Minimaal 1 maatregel moet worden uitgevoerd na het aanvragen van de subsidie. De uiterste aanvraagdatum voor een subsidie is 30 november Maatregelen zijn een verbetering van een eigen woning die door de eigenaar wordt bewoond. De totale investering voor de besparingsmaatregelen moet minimaal 1000 zijn. Het aanvraagformulier en het verzoek tot uitbetaling moeten tijdig, correct en volledig zijn ingevuld. Uit de meegestuurde kopieën van offertes, facturen, en betaalbewijzen moet blijken: 1. dat de woningeigenaar opdracht geeft en de maatregelen betaalt en 2. dat de maatregelen voldoen aan de gestelde eisen en nagelvast zijn aangebracht aan de eigen woning. (indien nodig foto s of tekeningen meesturen) De woning bevindt zich in de provincie Noord-Brabant. De woning is gebouwd of opgeleverd vóór Een woningeigenaar komt in aanmerking voor een subsidie van 500. Ja, Provincie Brabant 4 Energiezuinige gebouwde omgeving B Woningen: bestaande woningvoorraad Regionaal 44

46 Vlagheidefonds Duurzame Energie (regio Den Bosch) Het Vlagheidefonds is een regionaal subsidiefonds voor duurzame energie. De gemeenten die verbonden zijn aan de stortplaats Vlagheide hebben dit fonds opgezet om particulieren en non-profitorganisaties financieel te ondersteunen bij de aanschaf en installatie van duurzame energievoorzieningen. Het gaat hierbij om PV-panelen (zonnepanelen), zonneboilers, kleinschalige windturbines en installaties ten behoeve van warmte-koude toepassingen. Particulieren, non-profit instellingen en gemeenten De aanvrager is degene die de voorziening aanschaft en de kosten maakt en betaalt.de aanvraag moet u indienen vóórdat u de voorziening installeert. Alleen aanvragers uit de Vlagheideregio komen in aanmerking. De betreffende gemeenten zijn: Boxtel, Haaren, Maasdriel, Schijndel. s-hertogenbosch, Sint-Michielsgestel, Vught, Heusden, Sint-Oedenrode, Veghel, Bernheze en Maasdonk PV-cellen: 2 per Watt-piek Zonneboiler: 300 voor particulieren of 35 per GJ jaaropbrengst voor gemeenten of non-profitinstellingen Kleinschalige windenergie-installatie: 500 per kw geïnstalleerd vermogen Warmte-koude opslag: minimaal 500. Voor gemeenten en non-profitinstellingen kan dit bedrag worden verhoogd met het aantal gebruikers van het pand gedeeld door 4. Ja, termijn nog onbekend Beheerder van het Vlagheidefonds, de gemeente Sint-Michielsgestel. 4 Energiezuinige gebouwde omgeving B Woningen Regionaal 45

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter. Provinciaal blad 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 24 juni 2008, nr. 2008-37944 tot bekendmaking van de deelverordening klimaat Noord-Holland 2008. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies Fiscale zakelijke regelingen & subsidies 6 fiscale regelingen en subsidies voor bedrijven om te besparen op zonnepanelen. Het zelf opwekken van stroom door bedrijven via zonnepanelen is hot. Dat heeft

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 935 3 maart 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 21 februari 2017, nr. 81A700C3, tot wijziging van de Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard!

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! > www.vrom.nl Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender Waddenfonds 8 september tot en met 17 oktober 2008 Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten PS2009-997 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Duurzaamheidsfonds Gelderland HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Uitgegeven: 13 mei 2009

Uitgegeven: 13 mei 2009 Uitgegeven: 13 mei 2009 2009 no. 39 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Regeling van 12 mei 2009 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme, houdende regels betreffende

Nadere informatie

Groen beleggen. Groene financiering van milieuvriendelijke projecten. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

Groen beleggen. Groene financiering van milieuvriendelijke projecten. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Groen beleggen Groene financiering van milieuvriendelijke projecten >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Groene financiering in het kort Voor wie Bedrijven, instellingen en natuurlijke personen die

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 GEWIJZIGDE NADERE SUBSIDIEREGELS LIMBURGSE ZONNEPANELEN Officiële naam regeling: Nadere Subsidieregels Limburgse Zonnepanelen Citeertitel: Nadere Subsidieregels Limburgse

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Citeertitel: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Naam ingetrokken regeling:

Nadere informatie

besluiten: vast te stellen de Subsidieregeling Mkb innovatiestimulering regio en topsectoren Noord- Nederland 2016 luidende als volgt:

besluiten: vast te stellen de Subsidieregeling Mkb innovatiestimulering regio en topsectoren Noord- Nederland 2016 luidende als volgt: Regeling van 26 april 2016 houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van innovaties in het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân, Groningen. Gedeputeerde

Nadere informatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Doel van het onderdeel Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten voor financiering van duurzame energie 4 Voorwoord Euro s zijn vaak de sleutel om projecten voor de opwekking van duurzame

Nadere informatie

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 31-5-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële naam

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 45

Provinciaal blad 2010, 45 Provinciaal blad 2010, 45 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van, 14 september 2010, nr. 2010NTI263378 houdende nadere regels op grond van de Stimuleringsregeling Duurzaamheid,

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 10 februari 2009 Briefnummer : 2009-04825/7/A.8, EZ Zaaknummer : 145014 Behandeld door : Westerink A.J. Telefoonnummer : (050) 316 4078 Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie

gelet op het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland besluiten

gelet op het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland besluiten Verordening van 23 september 2015 houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten ten behoeve van ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015

Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015 Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van, nr., tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Subsidieprogramma walstroom zeehavens

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Subsidieprogramma walstroom zeehavens STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14026 13 september 2010 Besluit Subsidieprogramma walstroom zeehavens 3 september 2010 Nr. CEND/HDJZ-2010/1274 SCH Gelet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009; Raadsbesluit Corsa registratie : 09.51705 Raadsbesluitnr. : Behoort bij voorstel : 09.51704 Datum B&W : 3 november 2009 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Fons Claessen sr.adviseur klimaat, energie & duurzaamheid Gemeente Nijmegen Waarom moeten we iets doen?? 1: Klimaatverandering 2: Energie en grondstoffen 3.

Nadere informatie

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken;

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken; INTENTIEVERKLARING CO 2 AFVANG, TRANSPORT en OPSLAG Partijen 1. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, vertegenwoordigd door de heer ir. J. van der Vlist, Secretaris-Generaal

Nadere informatie

Gedeputeerde staten van Drenthe, Fryslân en Groningen. gelet op de ASV SNN 2016;

Gedeputeerde staten van Drenthe, Fryslân en Groningen. gelet op de ASV SNN 2016; Subsidieregeling van 20 december 2016 houdende regels betreffende de subsidiering van kennisontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Gedeputeerde staten

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 79

Provinciaal blad 2010, 79 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2010, 79 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264154 houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 SUBSIDIEVERSTREKKING ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. ASV: de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl Energiesubsidiewijzer www.energiesubsidiewijzer.nl Mei 2014 Inhoud 1. Subsidie... 3 Zomerdeals Friese energiepremie... 3 Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)... 4 2. Lening... 5 Energiebespaarlening...

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 29 januari 2009 2009 no. 13 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Provinciale Staten van Fryslân van 17 december 2008 tot vaststelling van de regeling Human Resource Management Plus 2009

Nadere informatie

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis INHOUD 1. Inleiding 2. Pilot laadinfrastructuur Brabant 3. Overwegingen 4. Doelstellingen 5. Gefaseerde

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 maart 2016, nr. 773758/773770 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2016 Gedeputeerde

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 van 5 Zaaknummer : 1259275 Steller Afdeling : Gine Nicolai : Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

3. Investeringen. 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA)

3. Investeringen. 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA) 3. Investeringen 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA) Met de EIA stimuleert het ministerie van Economische Zaken de aanschaf van bedrijfsmiddelen door ondernemingen die leiden tot energiebesparing of de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 12 februari 2010 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Verordening van 10 februari 2010, houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van verbetering van

Nadere informatie

subsidiemogelijkheden voor ondernemers in Groningen

subsidiemogelijkheden voor ondernemers in Groningen subsidiemogelijkheden voor ondernemers in Groningen subsidiemogelijkheden voor ondernemers in Groningen Bent u van plan uw bedrijf te vestigen dan wel uit te breiden? Ondervindt u nadelen van de economische

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH PS2009- INITIATIEFVOORSTEL Aan de leden van Provinciale Staten Initiatief voorstel Duurzaamheidsfonds Gelderland Beknopte samenvatting van inhoud voorstel: Bij de voorjaarsnota 2009 (PS2009-447) is ingestemd

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 15 april 2009 ALDUS BESLOTEN 23 APRIL Klimaatplan Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 15 april 2009 ALDUS BESLOTEN 23 APRIL Klimaatplan Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 3 Doetinchem, 15 april 2009 ALDUS BESLOTEN 23 APRIL 2009 Klimaatplan Doetinchem 2009-2012 Voorstel: 1. het beleidskader klimaat vaststellen, wat inhoudt dat de gemeente inzet op

Nadere informatie

Regelingen en subsidies. Snor- en bromfietsen

Regelingen en subsidies. Snor- en bromfietsen Regelingen en subsidies Snor- en bromfietsen 13-03- 2012 Voorwoord De elektrische scooter is stil en schoon. Een reden waarom gemeenten, provincies en de overheid elektrische snor- en bromfiets subsidiëren.

Nadere informatie

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t:

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: Gemeente Bloemendaal 2008023905 De raad van de gemeente Bloemendaal; overwegende dat: - de gemeente in mei 2004 een uitvoeringsprogramma klimaatbeleid heeft vastgesteld; - daarin de wens is uitgesproken

Nadere informatie

FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk

FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk Het gebruik van de WBSO in 25 in opdracht van FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk Het gebruik van de WBSO in 25 Inhoud Inleiding 3 Effect WBSO 4 Toegekende aanvragen

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 43867 5 augustus 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Gemeente Delft. Subsidie informatie. Bestaande stad bespaart energie

Gemeente Delft. Subsidie informatie. Bestaande stad bespaart energie Gemeente Delft Subsidie informatie Bestaande stad bespaart energie De subsidie Bestaande stad bespaart energie is bestemd voor het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 37

Provinciaal blad 2009, 37 Provinciaal blad 2009, 37 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 1 september 2009 (nr. 2009INT247617) houdende vaststelling subsidieregels inzake Stimuleringsregeling Duurzaamheid,

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR DEMONSTRATIEPROJECT ENERGIE-INNOVATIE. die innoverende organisaties niet mogen missen.

SUBSIDIE VOOR DEMONSTRATIEPROJECT ENERGIE-INNOVATIE. die innoverende organisaties niet mogen missen. EI SUBSIDIE VOOR DEMONSTRATIEPROJECT ENERGIE-INNOVATIE die innoverende organisaties niet mogen missen. DE DEI IN HET KORT WAAROM DEI? DEI-SUBSIDIE IS BEDOELD OM: 1. Nederlandse energie-innovaties (internationaal)

Nadere informatie

Subsidies. Energie en Industrie Maurits Clement

Subsidies. Energie en Industrie Maurits Clement Subsidies Energie en Industrie 2016 Maurits Clement Regelingen in de Topsector Energie Topsector en TKI s bepalen prioriteiten en Bugetten RVO voert tenders uit om budgetten toe te kennen aan projecten

Nadere informatie

WKO in duurzame gebiedsontwikkeling case Westland Ir. Marion Bakker SenterNovem 030 2393677 m.m.c.bakker@senternovem.nl

WKO in duurzame gebiedsontwikkeling case Westland Ir. Marion Bakker SenterNovem 030 2393677 m.m.c.bakker@senternovem.nl WKO in duurzame gebiedsontwikkeling case Westland Ir. Marion Bakker SenterNovem 030 2393677 m.m.c.bakker@senternovem.nl 12-11-2007Sheet nummer 1 Ontwikkelingen wereldwijd Heeft de Al Gore film impact?

Nadere informatie

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST NOORD-NEDERLAND: PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST PROEFTUIN ENERGIE- TRANSITIE REGIONALE PARTNER IN DE EUROPESE ENERGIE UNIE Noord-Nederland is een grensoverschrijdende proeftuin

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie

Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie (geconsolideerde versie, geldend vanaf 29-4-2010 tot 1-1-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Deelverordening DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN

Deelverordening DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN Deelverordening DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN Het college van Nunspeet Gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, Gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 3,

Nadere informatie

whitepaper zakelijke zonnepanelen

whitepaper zakelijke zonnepanelen whitepaper zakelijke zonnepanelen zonnepanelen zakelijk de zon onze meest krachtige natuurlijke energiebron De zon straalt in 45 minuten voldoende energie op de aarde om te voorzien in de totale energiebehoefte

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad. Wettelijke grondslagen waarop de regeling is gebaseerd: 1. Artikel

Nadere informatie

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy.. regjw. /3. 00 0 60 3 5 proowverartw.: 'So ~- INQEKDMEN Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013 GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..si Zon Op School Initiatiefvoorstel aan de Raad Jos Reinhoudt, GroenLinl

Nadere informatie

BELEIDSREGEL DUURZAME STRUCTUURVERSTERKING LAND- EN TUINBOUW (VOLLEDIGE KETEN)

BELEIDSREGEL DUURZAME STRUCTUURVERSTERKING LAND- EN TUINBOUW (VOLLEDIGE KETEN) BELEIDSREGEL DUURZAME STRUCTUURVERSTERKING LAND- EN TUINBOUW (VOLLEDIGE KETEN) Behorende bij Budget 4, Kennis Werkt P-4.2 Landbouw, 440179 Landbouw structuurversterking 1, Inleiding De primaire agrarische

Nadere informatie

b1 Ç) provinsje fryslân provincie fryslân

b1 Ç) provinsje fryslân provincie fryslân provinsje fryslân provincie fryslân b1 Ç) postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

Nadere informatie

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Doelstellingen - Mondiaal Parijs-akkoord: Well below 2 degrees. Mondiaal circa 50% emissiereductie nodig in

Nadere informatie

Hoe financier ik de vernieuwing. Subsidies landschap & regelingen TCNN Dennis Carton

Hoe financier ik de vernieuwing. Subsidies landschap & regelingen TCNN Dennis Carton Hoe financier ik de vernieuwing Subsidies landschap & regelingen TCNN Dennis Carton TCNN Innovatie-expert voor MKB in N-NL Begeleiding tot daadwerkelijke vernieuwde of nieuwe producten, diensten en processen

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN,

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN, Uitgegeven: 2 april 2010 2010, no. 32 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 23 maart 2010 (nr 883832), houdende verlening van mandaat en machtiging aan het Dagelijks

Nadere informatie

Ondernemingsfinanciering

Ondernemingsfinanciering Een beknopt overzicht van de financieringsmogelijkheden die de overheid u kan bieden. Ondernemingsfinanciering Introductie Als ondernemer moet u snel en eenvoudig kunnen zien hoe de overheid kan helpen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân:

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 152 12 januari 2016 Uitvoeringsregeling van 1 januari 2016, houdende regels betreffende de subsidiëring vanactiviteiten waarmee de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu Beleggen in de toekomst de kansen van beleggen in klimaat en milieu Angst voor de gevolgen? Stijging van de zeespiegel Hollandse Delta, 6 miljoen Randstedelingen op de vlucht. Bedreiging van het Eco-systeem

Nadere informatie

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten Doelstelling Actie Doorlooptijd Wat gaan we doen Eigenaarschap Eigen organisatie 20% energiebesparing t.o.v. 2015 Energiebesparing gemeentelijke gebouwen 20% transitie naar hernieuwbare energie t.o.v.

Nadere informatie

Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

Subsidieregeling tender ICT en zorg, onderwijs, cultuur, toerisme, arbeidsmarkt, sport, welzijn, landbouw en verkeer en vervoer 2004-2005

Subsidieregeling tender ICT en zorg, onderwijs, cultuur, toerisme, arbeidsmarkt, sport, welzijn, landbouw en verkeer en vervoer 2004-2005 Subsidieregeling tender ICT en zorg, onderwijs, cultuur, toerisme, arbeidsmarkt, sport, welzijn, landbouw en verkeer en vervoer 2004-2005 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 4-8-2004 tot 1-1-2006) Gegevens

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant;

Gelet op artikel 2 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant; Besluit Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Onderwerp Subsidieregeling duurzaam bouwen

Nadere informatie

Stand van zaken bioenergie in Nederland subsidies en regelgeving

Stand van zaken bioenergie in Nederland subsidies en regelgeving Stand van zaken bioenergie in Nederland subsidies en regelgeving Kees Kwant Inhoud Doelstellingen duurzaam energiebeleid Energiesituatie in Nederland Ondersteuning vanuit SenterNovem (SDE, EOS, EIA, DEN-B)

Nadere informatie

Financiering Duurzaamheid en Monumenten. Maarten Maresch (IBPM)

Financiering Duurzaamheid en Monumenten. Maarten Maresch (IBPM) Financiering Duurzaamheid en Monumenten Maarten Maresch (IBPM) Opbouw presentatie Europese subsidiemogelijkheden energie Nederlandse subsidie mogelijkheden energie Fiscale ondersteuning Financieringsondersteuning

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012 SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. voorwaarden: de voorwaarden

Nadere informatie

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Gelet op artikel 2, eerste lid aanhef en onder h en artikel 3

Nadere informatie

Workshop J De kracht van een klimaatfonds. 05 april 2011

Workshop J De kracht van een klimaatfonds. 05 april 2011 Workshop J De kracht van een klimaatfonds 05 april 2011 Presentatie Ad Phernambucq Zeeuws Klimaatfonds: Klimaatneutraal met Zeeuwse Projecten Nationaal Energie- en klimaatbeleid Doelstelling: Duurzame

Nadere informatie

Subsidies voor personeel

Subsidies voor personeel Subsidies voor personeel Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen, heeft de overheid een groot aantal maatregelen getroffen. De meest toegepaste regelingen en subsidies voor

Nadere informatie

De rol van biomassa in de energietransitie.

De rol van biomassa in de energietransitie. De rol van biomassa in de energietransitie. Bert de Vries Plaatsvervangend directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging, Ministerie van Economische Zaken Inhoud 1. Energieakkoord 2. Energietransitie

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2015/0029181

Provinciaal blad nr. 2015/0029181 Provinciaal blad nr. 2015/0029181 Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 3 februari 2015 kenmerk: 2015/0023181 gepubliceerd op: 4 februari 2015 inwerkingtreding

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van << januari 2015, Raadsbesluitnr: 2014/<<>>

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van << januari 2015, Raadsbesluitnr: 2014/<<>> registratienr 2014/57888 Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gelet op de Voorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van Pieken in de Delta Noord- Nederland, het Operationeel programma Noord-Nederland 2007-2013 en de Algemene

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen. Denk groot. Onderneem groen. www.rvo.nl/duurzaamondernemen. Innovatief ondernemen

Duurzaam ondernemen. Denk groot. Onderneem groen. www.rvo.nl/duurzaamondernemen. Innovatief ondernemen Duurzaam ondernemen Duurzaam ondernemen Duurzame ondernemers zijn visionaire ondernemers. U ziet duurzaamheid als kans om te innoveren en nieuwe markten aan te boren. Met als resultaat: economische groei,

Nadere informatie

Belangrijk voor uw business case: stimuleringsregelingen. Bertus Postma

Belangrijk voor uw business case: stimuleringsregelingen. Bertus Postma Belangrijk voor uw business case: stimuleringsregelingen Bertus Postma 1 Onderwerpen Berenschot Algemene ontwikkelingen stimuleringsregelingen Relatie met projectfasering Regionale regelingen Geothermie:

Nadere informatie

Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf.

Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf. Deelnemersreglement project Nieuwe energie in bedrijf Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf. Versie: 1 januari 2014 De

Nadere informatie

Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland -

Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland - Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland - Het doel van de Regels topsectoren en innovatie (VITGETOPINNO2014) is het stimuleren van projecten binnen de prioritaire Programma's Topsectoren

Nadere informatie

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE WATER- SCHAPPEN & ENERGIE Resultaten Klimaatmonitor Waterschappen 2014 Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. Hiervoor hebben zij zichzelf hoge ambities gesteld

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Publiek gefinancierd energieonderzoek In opdracht van het ministerie van Economische Zaken

Publiek gefinancierd energieonderzoek In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Publiek gefinancierd energieonderzoek 2016 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Inleiding Jaarlijks brengt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in opdracht van het ministerie

Nadere informatie

Klimaatakkoord Rijk en UvW

Klimaatakkoord Rijk en UvW Klimaatakkoord Rijk en UvW Politieke en beleidsmatige context (klimaatbeleid) Rafaël Lazaroms 25 mei 2010 1 Inhoud presentatie Voorstellen Internationaal en nationaal klimaatbeleid Positie waterschappen

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.;

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; Raadsbesluit nr.: Registratie-nr.: 09.08468 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; besluit: De volgende verordening, Verordening subsidiëring

Nadere informatie

provinciaal blad maken bekend dat door Provinciale Staten in hun vergadering van 6 oktober 2004, nr. B.2, is vastgesteld

provinciaal blad maken bekend dat door Provinciale Staten in hun vergadering van 6 oktober 2004, nr. B.2, is vastgesteld provinciaal blad nr. 37 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 12 november 2004 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 9 november 2004, nr. 2004-23.567, afd.

Nadere informatie

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 2016 Artikel 1 Algemeen De provincie Groningen heeft een budget beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in

Nadere informatie

Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen

Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen DRV Subsidie Advies 17-07-2014 Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Dan kunt u daarvoor financiële ondersteuning

Nadere informatie

SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven -

SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven - SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven - Het doel van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO) is

Nadere informatie

REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM

REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM Het bestuur van stichting MAST; overwegende: dat het bestuur van stichting MAST budget heeft gereserveerd voor bijdragen in de kosten van het treffen

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe: gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband

Nadere informatie