Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid"

Transcriptie

1 Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid

2 Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid

3

4 Inhoudsopgave Inleiding 5 Thema 1: Duurzame overheid en andere thema s 7 Thema 2: Duurzame energieproductie 27 Thema 3: Schone en zuinige mobiliteit 31 Thema 4: Energiezuinige gebouwde omgeving 37 Thema 5: Duurzame (agrarische) bedrijven 47

5 November 2008

6 Inleiding In 2007 hebben de VNG en het Rijk in het Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk afgesproken om zich gezamenlijk in te spannen voor een schoner, zuiniger en duurzamer Nederland. Het akkoord bevat afspraken op het gebied van energiebesparing, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, energietransitie en het klimaatbestendig maken van Nederland. Het uitgangspunt daarbij is dat gemeenten een cruciale rol hebben bij het streven naar een duurzame en efficiënte energievoorziening op lokaal niveau. Gemeenten staan dicht bij de burger en het bedrijfsleven en kunnen daarbij verschillende belangrijke rollen vervullen, van een voorbeeldfunctie, beleidsmaker of vergunningverlener tot het faciliteren van lokale klimaatinitiatieven. Veel gemeenten zijn dan ook actief aan de slag met de ontwikkeling en uitvoering van (lokaal) klimaatbeleid. Als gemeente loopt u daarbij tegen verschillende zaken aan. Naast het bepalen van de ambities, het creëren van draagvlak, het vergaren van kennis over bijvoorbeeld regelgeving, mogelijke maatregelen en randvoorwaarden, speelt ook de financiering een grote rol. Het klimaatbeleid bestrijkt een breed scala aan onderwerpen, zoals duurzame energieproductie, stimuleren van energiebesparing bij burgers en bedrijven, energiezuinige gebouwen en schone en zuinige (auto)mobiliteit. Voor al die onderwerpen zijn in de loop van de tijd subsidieregelingen en andere fiscale of financiële regelingen opgezet. In de praktijk levert dit een veelheid aan (subsidie)regelingen op met uiteenlopende subsidieverstrekkers, doelgroepen, doelstellingen, voorwaarden, etc. Deze brochure is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij het inventariseren van subsidies of andere financiële regelingen voor hun klimaatbeleid. De subsidies en de andere (met name fiscale) regelingen uit deze brochure kunnen worden ingezet bij verschillende fasen van de beleidsontwikkeling of -uitvoering, zowel voor projecten waar de gemeente opdrachtgever is als ook voor projecten die door derden worden uitgevoerd. In deze brochure zijn de regelingen ingedeeld op basis van de thema s uit het Klimaat- 5

7 akkoord Gemeenten en Rijk en de presentatiekaart Stimulering Lokale klimaatinitiatieven (SLOK). Het overzicht start met een algemeen hoofdstuk met regelingen die onder meerdere thema s vallen. Daarna komen achtereenvolgens aan de orde de regelingen onder de thema s duurzame energieproductie, schone en zuinige mobiliteit, energiezuinige gebouwde omgeving en duurzame (agrarische) bedrijven. Per thema worden achtereenvolgens de Europese, de nationale en de regionale regelingen kort de belangrijkste punten beschreven. Het betreft zaken zoals de doelstelling van de regeling, de doelgroep, de voorwaarden en de verstrekker van de subsidies. In de brochure zijn geen lokale (subsidie)regelingen opgenomen aangezien wordt verondersteld dat deze bij de eigen gemeente bekend zijn. Deze brochure is ook te vinden op de sites: en Later zal op de websites van de VNG en Senternovem een subsidieoverzicht geplaatst worden, dat actueel zal worden gehouden. Met een internetversie is het makkelijker de wijzigingen snel te verwerken. Mocht u als lezer naar aanleiding van de tekst opmerkingen of verbeteringen willen doorgeven willen we u verzoeken deze aan ons door te geven via het mailadres 6

8 Thema 1: Duurzame overheid en andere thema s 7

9 8

10 7e kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling De kaderprogramma s voor onderzoek hebben twee belangrijke strategische doelen: de wetenschappelijke en technologische basis van de Europese industrie verstevigen; en haar internationaal concurrentievermogen aanmoedigen, terwijl men onderzoek dat het EU-beleid ondersteunt, stimuleert. Onderzoek zal uitgevoerd worden in tien thematische gebieden: gezondheid; voeding, landbouw en visserij en biotechnologie; informatie- en communicatietechnologieën; nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en nieuwe poductietechnologie; energie; milieu (inclusief klimaatverandering); transport (inclusief luchtvaart); burgers en bestuur; ruimtevaart; veiligheid. onderzoeksgroepen aan universiteiten of onderzoeksinstituten; bedrijven die willen innoveren; midden- en kleinbedrijven (MKB s); MKB-verenigingen of -groeperingen; openbare of gouvernementele administratie (lokaal, regionaal of nationaal); beginnende onderzoekers (postgraduaatsstudenten); instituten die onderzoeksinfrastructuren van transnationaal belang leiden; ervaren onderzoekers; organisaties en onderzoekers uit derde landen; internationale organisaties; organisaties die de civiele samenleving vertegenwoordigen. Voorstellen moeten een Europese toegevoegde waarde hebben. Transnationaliteit van hoogstaande onderzoeksinitiatieven staat daarbij voorop. Afhankelijk van subsidieprogramma Doorlopend t/m eind 2013 Europese Commissie Diverse thema s Diverse thema s Europees 9

11 Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) Het leveren van een bijdrage aan de kabinetsdoelstellingen: 2% energiebesparing per jaar, 20% duurzame energie in 2020 en 30% reductie van broeikasgassen in Er is aandacht voor de volgende thema s, waarbij gekozen kan worden voor een ambitie op Actief, Voorlopend of Innovatief niveau: A Duurzame overheid; eigen gebouwen, voorzieningen, wagenpark, dienstreizen, woon-werkverkeer en inkoop B Energiezuinige gebouwde omgeving; woningen C Energiezuinige gebouwde omgeving; utiliteitsgebouwen D Duurzame (agrarische) bedrijven E Schone en zuinige mobiliteit; verkeer en vervoer F Duurzame energieproductie; grootschalige duurzame energie-opties Gemeenten en Provincies Alleen voor de uitvoering van activiteiten en maatregelen: personeelskosten kosten door derden kosten voor onderzoek, communicatie en educatie. Maximaal 50% van de kosten wordt vergoed. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal inwoners en oppervlakte, met een minimum van per gemeente. Totaal gemeenten: 31,5 miljoen Totaal provincies: 3,5 miljoen 01/09/2009 (behandeling aanvragen op basis van datum binnenkomst) VROM Diverse thema s Diverse thema s Nationaal 10

12 Fiscale groenregeling Ondersteuning van meer duurzame natuur, bijvoorbeeld ten behoeve van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) Particulieren, ondernemers en overheden. De belangrijkste voorwaarden hebben betrekking op groenverklaring. Een dergelijke verklaring is een vereiste voor deelname aan de regeling. Bij toekenning is financiering mogelijk tegen groene rente. Deze rente ligt lager dan de gewone marktrente. Rentevoordeel is afhankelijk van de verlaging van het rentetarief en de omvang van het gefinancierde bedrag. Doorlopend VROM Diverse thema s Diverse thema s Nationaal 11

13 Noordelijke Innovatie OndersteuningsFaciliteit (NIOF 2008) De NIOF 2008 ondersteunt verschillende projecten met een innovatief karakter: Inhuren van extern advies; Implementatie van een ontwikkelingstraject; In dienst nemen van een kennisdrager. Maximaal één keer in de twee kalenderjaren wordt een subsidieaanvraag voor het in dienst nemen van een kennisdrager gehonoreerd. MKB-ondernemingen in de drie noordelijke provinicies. De subsidiabele kosten bedragen minimaal voor extern advies en implementatie, en voor de kennisdrager. Enkele categorieën ondernemingen, zoals de primaire sector, zijn van de NIOF uitgesloten. Zowel de categorieën als de percentages worden daarom aan het begin van elk jaar in een uitvoeringsbesluit op de website van het Samenwerkingsverband Noordelijk Nederland gepubliceerd. De subsidiabele kosten voor een extern adviesrapport bedragen minimaal en kunnen maximaal per aanvraag bedragen. De subsidiabele kosten voor implementatie bedragen minimaal en kunnen maximaal per aanvraag bedragen. De subsidiabele kosten voor het in dienst nemen van een kennisdrager bedragen minimaal en kunnen maximaal voor één aanvraag bedragen. NB: De subsidiepercentages kunnen jaarlijks wijzigen. Onbekend; regeling wordt jaarlijks vernieuwd. Samenwerkingsverband Noordelijk Nederland (SNN) Diverse thema s Diverse thema s Regionaal 12

14 Waddenfonds ( ) Het Waddenfonds heeft tot doel met extra investeringen de kwaliteit van de Waddenzee en van het Waddengebied te verbeteren. Met het fonds kunnen onder meer activiteiten worden uitgevoerd met betrekking tot duurzame economische ontwikkeling en/ of een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding in het waddengebied en de direct aangrenzende gebieden. Diverse partijen Het werkingsgebied omvat de Waddenzee, de eilanden en de kustgemeenten. Voor projecten met betrekking tot duurzame energie geldt als werkingsgebied de hele provincie (Fryslân en Groningen). Activiteiten buiten het waddengebied kunnen onder het fonds vallen als de (positieve) effecten ervan aantoonbaar hun weerslag vinden in het waddengebied zelf. Projecten tot economische ontwikkeling en projecten met betrekking tot energie moeten voor minstens 60% uit andere middelen van cofinanciering worden voorzien. Projecten moeten qua omvang minimaal aan subsidiabele kosten omvatten. Kleinere projecten mogen geclusterd worden, mits zij deel uitmaken van een samenhangend thema- of gebiedsgericht programma (wel wordt elk onderdeel apart getoetst op de eisen van het Waddenfonds). Voorts wordt een klein gedeelte van het fonds jaarlijks gelabeld voor overige kleine projecten. Varieert per aanvraag Waddenfonds (provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland) Diverse thema s Diverse thema s Regionaal 13

15 Regeling Energieconvenant Groningen Het doel van de samenwerking is gezamenlijk concrete projecten te realiseren op het gebied van energiebesparing en duurzame energie, in aansluiting op landelijk geformuleerde transitiepaden en met een innoverend karakter. Diverse partijen Projecten dienen te worden gerealiseerd binnen de provincie Groningen. De convenantpartijen beslissen over de besteding van de middelen in het gezamenlijke fonds. Projectvoorstellen worden daartoe op concreetheid en rentabiliteit beoordeeld door een gezamenlijke stuurgroep. Varieert per project Provincie Groningen, Gemeente Groningen, Nuon, GasTerra, Waterbedrijf Groningen, Rabobank en Essent. Diverse thema s Diverse thema s Regionaal 14

16 MEM (voorheen MERA) (Groningen) Doel van dit provinciale budget is om projecten te ondersteunen waarbij prestaties op het gebied van Milieu, Energie, Recycling en Afval in een bedrijfsmatige context worden verbeterd Lokale overheden, organisaties, bedrijven en burgers. Het project draagt bij aan de in het EnergieAkkoord geformuleerde doelen maximaal 50% van de kosten is subsidiabel. Het beschikbare budget is per jaar. Onbekend NB. De precieze naamgeving en vorm van dit fonds kan in de loop van 2009 veranderen. Geen Provincie Groningen Diverse thema s Diverse thema s Regionaal 15

17 Stimulering Milieuactiviteiten (Groningen) Het doel van de regeling is om eenmalige, kleinschalige innovatieve duurzame activiteiten te stimuleren. Particuliere initiatiefnemers en stichtingen Medefinanciering van een tijdelijke trekker voor milieu-activiteiten Het bedrag dient minimaal 6 weken voor de aanvang van activiteiten aangevraagd te worden. Afrekening vindt plaats tot 6 maanden na voltooing van de activiteiten. Maximaal 33% van de projectkosten of 7200 wordt gesubsidieerd. Onbekend NB: deze regeling wordt naar verwachting in de loop van 2009 geherorganiseerd of opgeheven. Geen Provincie Groningen Diverse thema s Diverse thema s Regionaal 16

18 Subsidieregeling energieprojecten provincie Drenthe Stimuleren van de reductie van de CO 2 -uitstoot. Subsidie kan worden aangevraagd voor innovatieve voorbeeldprojecten die zijn gericht op de implementatie van energiebesparing en duurzame energie. Rechtspersonen Aanvragen moeten worden ingediend uiterlijk acht weken voordat de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd beginnen. De subsidie bedraagt ten hoogste per project. In naar het oordeel van gedeputeerde staten bijzondere gevallen kan een hogere subsidie worden verleend. Ja, termijn onbekend Provincie Drenthe: Diverse thema s Diverse thema s Regionaal 17

19 Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Noord- Holland Het fonds heeft tot doel het investeren in kleine en middelgrote ondernemingen die zijn gevestigd of activiteiten ontplooien in de provincie Noord-Holland, gericht op de ontwikkeling of productie van duurzame energie. Ondernemingen die zich in een early growth fase bevinden. Het fonds investeert maximaal 50% op voorwaarde dat de eigen onderneming of een andere marktpartij ook tenminste de helft van het door ODE-NH beschikbaar gestelde kapitaal investeert. Varieert per onderneming Doorlopend Provincie Noord-Holland Diverse thema s Diverse thema s Regionaal 18

20 Fryslân fernijt Om innovatie in Fryslân een impuls te geven, stimuleert de Provincie Fryslân experimentele, risicovolle publiek/private samenwerkingsprojecten die bijdragen aan innovatie binnen de thema s Recreatie & Toerisme, Water en Duurzame Energie. Binnen het thema Duurzame Energie kunnen projecten ingediend worden op vier deelgebieden: 1 Zonne-energie 2 Schoon voortbewegen 3 Energie uit reststoffen 4 Energiebesparing in gebouwde omgeving Diverse partijen De bijdrage uit Fryslân Fernijt bedraagt maximaal 75% van de totale subsidiabele kosten. Voor het thema Duurzame Energie is in totaal een subsidiebedrag van beschikbaar. Per project wordt maximaal beschikbaar gesteld. Ja, Provincie Friesland Diverse thema s Diverse thema s Regionaal 19

21 Subsidie DE en EB Overijssel Stimuleren van projecten die gericht zijn op een duurzame energiehuishouding en reductie van schadelijke uitstoot. Bedrijven, overheden en organisaties Subsidie is voor haalbaarheidsstudies, investeringen, en voorlichting en educatie binnen de volgende categorieën: bio-energie; energiebesparing industrie en bedrijven; energiebesparing in nieuwe en bestaande woning; energie in land- en tuinbouw; energie en brandstoffen in de sector mobiliteit en transport. Deze moeten binnen overijssel zijn; een haalbaarheidsstudie of een voorlichtings- en educatieproject is moet binnen 1 jaar na subsidieverlening afgerond zijn en een investeringsproject moet binnen 3 jaar na subsdieverlening afgerond zijn. Maximaal voor haalbaarheidsstudies, voorlichting en educatie; maximaal voor investeringen. Doorlopend; jaarlijks een aanvraag indienen tot 1 maart en tot 1 september van het betreffende jaar Provincie Overijssel Diverse thema s Diverse thema s Regionaal 20

22 Subsidie Cluster van Kracht Limburg Het stimuleren van (door-)ontwikkeling van de economie in de provincie Limburg met clusters van kracht. Deze clusters zijn: 1 Health, Care & Cure 2 High Tech Systems 3 Chemie & Materialen 4 Nieuwe Energie 5 Agro, Food en Nutrition 6 Generieke Projecten Bedrijven, non profits en gemeenten Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het project aan de volgende voorwaarden voldoen: Het project past binnen het economische beleid van Limburg dat geldt op het moment van aanvraag. Het project vindt geheel of voor meer dan 50 procent plaats in Limburg of is van specifieke betekenis voor Limburg. Er is sprake van een tekort. De exploitatie of de activiteiten mogen niet al begonnen zijn vóór de indiening van de aanvraag. Onbekend Onbekend (naam van subsidieregeling invullen bij zoekfunctie) Provincie Limburg Diverse thema s Diverse thema s Regionaal 21

23 Stimuleringsregeling milieu Gelderland Met behulp van de Stimuleringsregeling milieu Gelderland wordt de ontwikkeling en implementatie van innovaties op het gebied van milieu mogelijk gemaakt. Organisaties, bedrijven en burgers. 1 De subsidie kan worden verstrekt aan natuurlijke personen en rechtspersonen, die gericht zijn op het behalen van winst. 2 De subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor eenmalige activiteiten indien de activiteit valt onder een of meer van de volgende categorieën: a innovatieve milieu-initiatieven; b implementatie van innovatieve milieumaatregelen; c Leren voor Duurzame Ontwikkeling; d natuur- en milieueducatie. De bijdrage bedraagt voor categorie a en b maximaal 50 procent van de kosten en voor bedrijven maximaal Het minimumbedrag is Voor categorie c is het percentage maximaal 85 procent. Projecten in categorie d komen in aanmerking voor een bijdrage van 100 procent met een maximum van Ja, termijn onbekend Provincie Gelderland Diverse thema s Diverse thema s Regionaal 22

24 Subsidie duurzame energie en energiebesparing Noord-Brabant De provincie Noord-Brabant wil de uitstoot van broeikasgassen reduceren en het gebruik van fossiele grondstoffen voor energieopwekking verminderen. Naast verbetering van het milieu heeft dit een positieve invloed op de leveringszekerheid van energie en geeft het kansen voor het Brabantse bedrijfsleven. De provincie bevordert de realisatie van projecten energiebesparing en duurzame energie. Accenten binnen het programma zijn: 1 Verhogen van het aandeel bio-energie op lokale en regionale schaal 2 Vermindering van het energiegebruik door gebouwgebonden maatregelen. Particulieren, bedrijven en organisaties. Aanvragen kunnen worden ingediend voor vernieuwende bio-energieprojecten, projecten met koude- en warmteopslag (KWO) in woonzorginstellingen, en voor energiebesparende projecten in bestaande woningbouw. De provincie heeft 1 miljoen subsidie beschikbaar. Voor woningeigenaren die twee verschillende energiebesparende maatregelen aan hun huis treffen is maximaal 500 subsidie beschikbaar. Onbekend Provincie Noord-Brabant, directie Economie & Mobiliteit Diverse thema s Diverse thema s Regionaal 23

25 Stimuleringsregeling subsidies duurzaamheid, energie en klimaat provincie Utrecht Het doel van de Stimuleringsregeling subsidies duurzaamheid, energie en klimaat provincie Utrecht (SSDEKU) is het stimuleren van projecten gericht op duurzaamheid, energie en klimaat. Subsidie wordt verleend voor activiteiten die gericht zijn op: duurzame ontwikkeling; duurzame energie en energiebesparing; het vergroten van de bewustwording over klimaatverandering en de gevolgen daarvan Niet gespecificeerd De ondersteuning vanuit het Projectenfonds vormt het nog ontbrekende sluitstuk in de begroting. Pas als de initiatiefnemers en andere belanghebbenden een substantiële financiële bijdrage leveren, komt een project in aanmerking voor ondersteuning. De hoogte van de subsidie wordt per geval bepaald. Het budget tot 2010 is 5 miljoen. Doorlopend Provincie Utrecht Diverse thema s Diverse thema s Regionaal 24

26 Thema 2: Duurzame energieproductie 25

27 26

28 CO 2 -opslag Stimulering van de ontwikkeling van CO 2 afvang en ondergrondse CO 2 opslag Ondernemingen en andere organisaties Niet gespecificeerd 60 miljoen voor CO 2 opslag projecten die voor een periode van max 10 jaar gemiddeld 0.4 Mton CO 2 per jaar reduceren; 20 miljoen voor innovatieve projecten op het gebied van CO 2 afvangtechnologie Onbekend VROM 2 Duurzame energieproductie F Grootschalige Duurzame Energie-opties Nationaal 27

29 Regeling Groenprojecten De Regeling groenprojecten is in het leven geroepen om projecten te stimuleren die een positief effect op het milieu hebben. De overheid stimuleert deze projecten onder meer door de financiering van groenprojecten aantrekkelijk te maken. Doordat de overheid een belastingvoordeel geeft aan groene spaarders en beleggers kan de bank een lening met een lager rentetarief verstrekken voor een duurzaam gebouwde woning, een windturbinepark of een biologisch landbouwbedrijf. Investeerders/beheerders Een verklaring kan slechts worden afgegeven voor projecten die naar het oordeel van de ministers gericht zijn op: 1 het opwekken van energie uit hout en energierijke gewassen; 2 het opwekken van elektrische energie door middel van een windturbine die voorzover deze normen daarop van toepassing zijn is gecertificeerd volgens NEN 6096/2 indien certificatie heeft plaatsgevonden voor 1 april 2000, of volgens NVN , indien certificatie heeft plaatsgevonden op of na 1 april 2000; 3 het opwekken van elektrische energie met behulp van fotovoltaïsche cellen; 4 het gebruik van thermische zonneenergie door middel van zonnecollectoren; 5 het winnen van aardwarmte; 6 het opwekken van elektrische energie uit waterkracht. Rentevoordeel is afhankelijk van de verlaging van het rentetarief en de omvang van het gefinancierde bedrag. Doorlopend VROM 2 Duurzame energieproductie F. Grootschalige duurzame energie-opties Nationaal 28

30 Actieplan Biomassa (Groningen) Het Actieplan Biomassa is een samenhangend programma ter stimulering van de toepassing en het gebruik van biomassa in onze provincie. Het actieplan richt zich onder meer op het versnellen van marktinitiatieven. Dit deel kent drie peilers: 1 medefinanciering van een tijdelijke trekker voor innovatieve projecten 2 bij elkaar brengen van partijen om initiatieven te versnellen 3 subsidiëren van haalbaarheidstudies. MKB in de sectoren energie, biochemie, brandstoffenhandel, transport- en afvalbranche, Verbruikssectoren van bio-energie (automobilisten, landbouwbedrijven, nonprofit), inter mediaire organisaties, gemeentes in de provincie Groningen, buitenlandse organisaties (regio s, onderzoeksinstellingen, brancheorganisaties). Maximaal 80% van de externe kosten van de projecten zijn subsidiabel. Investerings- en exploitatiesubsidies zijn uitgesloten. Jaarlijks is beschikbaar uit het actieplan. Ja, Provincie Groningen 2 Duurzame energieproductie Bedrijven en non profit organisaties Regionaal 29

31 30

32 Thema 3: Schone en zuinige mobiliteit 31

33 32

34 Nieuwe taxi s en bestelauto s (STB) Ondersteunen van ondernemers die nieuwe dieselauto s met affabriek roetfilter aanschaffen Ondernemers Nieuwe dieselauto s met affabriek roetfilter. Per voertuig met affabriek roetfilter is 400 subsidie beschikbaar. Onbekend SenterNovem 3 Schone en zuinige mobiliteit E Verkeer en Vervoer Nationaal 33

35 Subsidieregeling programmafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatregelen Verbetering van de luchtkwaliteit en het voldoen aan hiervoor geldende Europese normen. Decentrale overheden De eigen bijdrage bedraagt ten minste 50%. De maximale subsidie varieert per provincie ca. 145 miljoen. Ook voor de vier grote steden is een maximale subsidie vastgesteld, met een gezamenlijk maximum van 75 miljoen. De totale subsidie voor de overige gemeenten is maximaal ca. 80 miljoen. Onbekend Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 3 Schone en zuinige mobiliteit E Verkeer en vervoer Nationaal 34

36 Duurzame mobiliteit Opzet van deze regeling maakt onderdeel uit van het Voertuigen Plan. Dit plan beoogt in de Noord-Nederlandse provincies in 2015 tot duurzame voertuigen te komen. Dat komt neer op een verduurzaming van ca. 15% van de vloot die actief is in het gebied. Diverse partijen die actief zijn op het gebied van duurzame voer- en vaartuigen. Voorwaarden en invulling van de regeling zijn bij het samenstellen van dit overzicht nog onbekend. Niet gespecificeerd Onbekend Samenwerkingsverband Noordelijk Nederland (SNN) 3 Schone en zuinige mobiliteit E Verkeer en vervoer Regionaal 35

37 36

38 Thema 4: Energiezuinige gebouwde omgeving 37

39 38

40 Subsidieregeling Duurzame Warmte is om t/m 2011 in circa bestaande woningen de installatie van zonneboilers, warmtepompen en micro-wkk te stimuleren. Particuliere woningeigenaren, woningcorporaties en andere woningeigenaren Bestaande woning; Installatie van zonneboiler, warmtepomp of micro wkk; Maximaal zes maanden tussen toekenning en ingebruikname van de installatie; Eventuele andere subsidie wordt in mindering gebracht. In bedraagt de subsidie gemiddeld circa: 600 per installatie voor zonneboilers 5000 voor warmtepompen 1000 voor micro-wkk-installaties. Ja, EZ 4 Duurzame gebouwde omgeving B Woningen: bestaande woningvoorraad Nationaal 39

41 Unieke Kansen Regeling: tender 2009 Het stimuleren van energiebesparing, duurzame energie en innovatie in de gebouwde omgeving. Lokale samenwerkingsverbanden van partijen in de bouwketen Bij het opstellen van deze brochure was nog niet bekend welke voorwaarden aan de regeling worden gesteld (bijvoorbeeld nieuwbouw en/of renovatie van woningbouw of utiliteitsgebouwen, waaronder scholen). en nog onbekend. In eerdere regelingen werd 40% vergoed met een maximum van tot Ja, datum nog onbekend SenterNovem 4 Energiezuinige gebouwde omgeving B Woningen Nationaal 40

42 Investeringsbudget stedelijke Vernieuwing [ISV] Het ISV is bedoeld voor gemeenten die een meerjaren ontwikkelingsprogramma (MOP, voor een periode van vijf jaar) indienen op het gebied van de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving door middel van fysieke maatregelen op het gebied van wonen, ruimte, milieu, fysieke stadseconomie en grootschalig groen. Gemeenten Het investeringsbudget is een bijdrage voor het uitvoeren van het gemeentelijke beleid inzake stedelijke vernieuwing. Afhankelijk van de te verwachten kosten en opbrengsten van de stedelijke vernieuwing Doorlopend id= &thema_id=41&subthema_id=260 Diverse provincies 4 Energiezuinige gebouwde omgeving B Woningen Nationaal 41

43 Klimaatsubsidie voor scholen Noord-Holland Stimuleren van projecten voor scholen die een bijdrage leveren aan het voorkomen van klimaatverandering of het aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Scholen Projecten hebben een minimale omvang van 5000 en een maximale omvang van De provinciale subsidie bedraagt maximaal 80% van de kosten. Onbekend Provincie Noord Holland 4 Energiezuinige gebouwde omgeving C Utiliteitsgebouwen Regionaal 42

44 Limburgse Energie Subsidie Het stimuleren van particulieren, scholen en sportverenigingen om de energieprestatie van hun gebouwen te verbeteren. Eigenaar-bewoners, scholen en sportverenigingen Zie voor de voorwaarden. Het subsidiebedrag varieert per energiemaatregel en doelgroep. Ja, Provincie Limburg en gemeenten 4 Energiezuinige gebouwde omgeving B Woningen: bestaande woningvoorraad Regionaal 43

45 Brabant Bespaart is om woningeigenaren te stimuleren om de energieprestatie van hun woningen te verbeteren. Particulieren woningbezitters Een woningeigenaar komt in aanmerking voor een subsidie van 500 indien deze voldoet aan onderstaande voorwaarden: Er moeten minimaal 2 verschillende maatregelen worden uitgevoerd uit onderstaande lijst. Beide maatregelen moeten worden uitgevoerd in de periode tot en met (de factuurdatum is hierbij bepalend). Minimaal 1 maatregel moet worden uitgevoerd na het aanvragen van de subsidie. De uiterste aanvraagdatum voor een subsidie is 30 november Maatregelen zijn een verbetering van een eigen woning die door de eigenaar wordt bewoond. De totale investering voor de besparingsmaatregelen moet minimaal 1000 zijn. Het aanvraagformulier en het verzoek tot uitbetaling moeten tijdig, correct en volledig zijn ingevuld. Uit de meegestuurde kopieën van offertes, facturen, en betaalbewijzen moet blijken: 1. dat de woningeigenaar opdracht geeft en de maatregelen betaalt en 2. dat de maatregelen voldoen aan de gestelde eisen en nagelvast zijn aangebracht aan de eigen woning. (indien nodig foto s of tekeningen meesturen) De woning bevindt zich in de provincie Noord-Brabant. De woning is gebouwd of opgeleverd vóór Een woningeigenaar komt in aanmerking voor een subsidie van 500. Ja, Provincie Brabant 4 Energiezuinige gebouwde omgeving B Woningen: bestaande woningvoorraad Regionaal 44

46 Vlagheidefonds Duurzame Energie (regio Den Bosch) Het Vlagheidefonds is een regionaal subsidiefonds voor duurzame energie. De gemeenten die verbonden zijn aan de stortplaats Vlagheide hebben dit fonds opgezet om particulieren en non-profitorganisaties financieel te ondersteunen bij de aanschaf en installatie van duurzame energievoorzieningen. Het gaat hierbij om PV-panelen (zonnepanelen), zonneboilers, kleinschalige windturbines en installaties ten behoeve van warmte-koude toepassingen. Particulieren, non-profit instellingen en gemeenten De aanvrager is degene die de voorziening aanschaft en de kosten maakt en betaalt.de aanvraag moet u indienen vóórdat u de voorziening installeert. Alleen aanvragers uit de Vlagheideregio komen in aanmerking. De betreffende gemeenten zijn: Boxtel, Haaren, Maasdriel, Schijndel. s-hertogenbosch, Sint-Michielsgestel, Vught, Heusden, Sint-Oedenrode, Veghel, Bernheze en Maasdonk PV-cellen: 2 per Watt-piek Zonneboiler: 300 voor particulieren of 35 per GJ jaaropbrengst voor gemeenten of non-profitinstellingen Kleinschalige windenergie-installatie: 500 per kw geïnstalleerd vermogen Warmte-koude opslag: minimaal 500. Voor gemeenten en non-profitinstellingen kan dit bedrag worden verhoogd met het aantal gebruikers van het pand gedeeld door 4. Ja, termijn nog onbekend Beheerder van het Vlagheidefonds, de gemeente Sint-Michielsgestel. 4 Energiezuinige gebouwde omgeving B Woningen Regionaal 45

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Eindconcept 21 november 2006 Provincie Groningen Milieubeleid en Bodemsanering Postbus 610 9700 AP Groningen Pagina 2 van 38 Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 6 september 2011 MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 2011-2014 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Doelstelling... 5 1.2 Wettelijk kader en besluitvorming... 5 1.3 Verantwoording...

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie September 2013 Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie september 2013 Duurzame energie:

Nadere informatie

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Sectorakkoord Energie 2008-2020 Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Definitieve versie 28 oktober 2008 INHOUDSOPGAVE pagina HOOFDTEKST

Nadere informatie

Groen beleggen. Groene financiering van milieuvriendelijke projecten. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

Groen beleggen. Groene financiering van milieuvriendelijke projecten. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Groen beleggen Groene financiering van milieuvriendelijke projecten >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Groene financiering in het kort Voor wie Bedrijven, instellingen en natuurlijke personen die

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie Energie in Beweging Advies Topsector Energie Inhoudsopgave Essenties van dit advies... 1 Inleiding... 1 De energiesector... 2 Visie... 2 Huidige energiemarkt... 2 Knelpunten en gewenste ontwikkelingen...

Nadere informatie

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Tensor Energy B.V. Eindhoven, januari 2011 Pagina 1 van 29 Achtergronddocument voor het Programma van eisen Duurzame-EnergieBedrijf

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de inzet en ondersteuning van: Secretariaat-Generaal Benelux European

Nadere informatie

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD 1 Samenvatting Partijen leggen in dit Energieakkoord voor duurzame groei de basis voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het akkoord biedt een langetermijnperspectief

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Duurzame Energie. Samen groen

Duurzame Energie. Samen groen Duurzame Energie Samen groen 2 Samen Groen COLOFON Opgesteld in eigen beheer door de gemeente Sluis, 15 mei 2012 Projectleider: Vormgeving: Fotografie: Albert Ingels Gemeente Sluis Louis Drent Danny de

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie