De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken;"

Transcriptie

1 INTENTIEVERKLARING CO 2 AFVANG, TRANSPORT en OPSLAG Partijen 1. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, vertegenwoordigd door de heer ir. J. van der Vlist, Secretaris-Generaal van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te dezen handelend in haar hoedanigheid van bestuursorgaan en tevens handelend in haar hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, hierna te noemen rijksoverheid, en; 2. De provincie Groningen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.G.M. Alders, Commissaris van de Koning in de provincie Groningen, handelende ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen van 24 april 2007, nr. (p.m.), hierna te noemen de provincie Groningen en; 3. De naamloze vennootschap n.v. Nuon, gevestigd te Amsterdam aan de Spaklerweg 20, 1096 AA, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer L.M.J. van Halderen, voorzitter van de Raad van Bestuur, hierna te noemen Nuon. Overwegende dat: Het Kabinet zich ambitieuze klimaat- en energiedoelstellingen heeft gesteld, te weten 20% duurzame energie in 2020, een energiebesparingstempo van 2% per jaar, 30% CO 2 - reductie ten opzichte van 1990 en 10% biotransportbrandstoffen; De Europese lidstaten zich hebben gecommitteerd tot een unilaterale CO 2 - reductiedoelstelling van 20% in 2020; De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken; De Europese Commissie energievoorzieningszekerheid waaronder diversificatie in de brandstofmix (kolen, gas, olie, biomassa) belangrijk acht; De energietransitie een noodzakelijke voorwaarde is om op lange termijn een duurzame energievoorziening in Nederland te realiseren die betrouwbaar en betaalbaar is; Het gebruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking nog vele tientallen jaren een belangrijke rol zal spelen en dat het schoon en efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen een belangrijke pijler is in de overgang naar een schone en efficiënte energievoorziening;

2 Nederland op dit moment aan de vooravond staat van een volgende grote stap in de transitie naar een duurzame en efficiënte energievoorziening, namelijk CO 2 afvang, transport en opslag; Nederland ernaar streeft zich in Europa te positioneren als voortrekker op het gebied van CO 2 afvang, transport en opslag, omdat Nederland beschikt over een groot ondergronds CO 2 opslagpotentieel, unieke kolenvergassingstechnologie en een fijnmazige (gas)infrastructuur met een uitstekende geografische positie ten aanzien van de aanwezigheid van potentiële opslaglocaties voor CO 2 ; Het Kabinet een project Schoner en Zuiniger heeft geïnitieerd waarin CO 2 afvang en opslag als één van de maatregelen is opgenomen om het ambitieuze doel te bereiken; Minister-President Balkenende in de recente Europese top te Brussel heeft aangegeven dat Nederland zich tot de koploper op het terrein van innovatieve schone kolentechnologie waarbij CO 2 ondergronds wordt opgeslagen, wil ontwikkelen; Het Kabinet het voorstel van de Europese Commissie steunt om in 2015 ongeveer 12 grootschalige demonstratieprojecten voor CO 2 transport, afvang en opslag te hebben gerealiseerd en kansen ziet om met één of meer grootschalige demonstratieprojecten deel te nemen; Publiek-private samenwerking een essentiële voorwaarde is om de kabinetsdoelstellingen op het gebied van CO 2 reductie te realiseren; Noord-Nederland de ambitie heeft om onder de noemer van Energy Valley uit te groeien tot dé energieregio van (Noordwest-)Europa; Noord-Nederland geografische, economische, ecologische, infrastructurele en sociaalmaatschappelijke voordelen biedt op energiegebied; Noord-Nederland een sterke positie inneemt met betrekking tot de aardgasketen, te weten gaswinning, transport, opslag, toepassing, handel, innovatie en de gasrotonde en de komende jaren hierin 1 á 2 miljard Euro investeert; Noord-Nederland tevens een sterke positie heeft opgebouwd met betrekking tot andere energiegerelateerde bedrijfsactiviteiten, zoals olieactiviteiten, grootschalige elektriciteitsproductie uit aardgas, kolen en biomassa en aanlanding van elektriciteit, duurzame energieactiviteiten zoals windenergie en energie uit biomassa, en grootschalige productie van biotransportbrandstoffen; Noord-Nederland een sterke energiekennisbasis bezit met de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool/EnergieKennisCentrum, Cartesiusinstituut, Van Hall Instituut/WUR, EnergieonderzoekCentrum Nederland en vele andere instellingen;

3 CO 2 afvang, transport en opslag niet van de één op de andere dag is gerealiseerd en er nog de nodige research en ontwikkeling moet plaatsvinden om te komen tot toepassing; Nuon reeds jarenlang een vooraanstaande positie inneemt in het verduurzamen van de energievoorziening en haar bedrijfsdoelstellingen en activiteiten aansluiten op de doelstellingen van het Kabinet; Nuon beschikt over unieke kennis en ervaring met duurzame energietechnologieën en kolenvergassingstechnologie; Nuon als eerste Nederlandse energieproducent de ambitie heeft stappen te zetten om CO 2 afvang te realiseren middels toepassingsgerichte innovatie & development en daadwerkelijke realisatie van CO 2 afvang; Nuon voornemens is in de Groningse Eemshaven een nieuwe multi-fuel centrale te realiseren. Deze centrale is gebaseerd op schone kolentechnologie. Deze technologie brengt zeer lage emissies mee op het gebied van NO x,so x, fijnstof en kwik. Daarnaast is deze schone kolentechnologie geschikt om grootschalig biomassa mee te vergassen. Tevens biedt de schone kolentechnologie de mogelijkheid CO 2 emissies af te vangen; Nuon s voorgenomen stap één van de kansrijke initiatieven is om te komen tot CO 2 - afvang, -transport en opslag in Noord-Nederland; Nuon actief samenwerkingsverbanden zoekt met partijen in de verdere keten van CO 2 transport en opslag; Zowel de rijksoverheid, de provincie Groningen als Nuon de komende jaren grote stappen willen zetten in de transitie van Nederland naar één van de duurzaamste en efficiëntste energievoorzieningen van Europa; De samenwerking tussen overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties noodzakelijk is om deze volgende stap in de energietransitie te kunnen realiseren.

4 Spreken als hun intentie uit: 1. Om samen te werken op het gebied van CO 2 afvang, transport en opslag. De rijksoverheid, de provincie Groningen en Nuon willen door middel van CO 2 afvang, transport en opslag actief een bijdrage leveren aan het versnellen van deze transitie naar een duurzame en efficiënte energievoorziening en het behalen van de doelstellingen uit het regeerakkoord tot reductie van CO 2 emissies met 30% in Toepassingsgerichte research & development en het daadwerkelijk realiseren van een grootschalig proefproject voor CO 2 afvang, transport en opslag staan daarbij centraal. 2. Om samen actief samenwerkingsverbanden op te zoeken met partijen in de gehele keten van CO 2 afvang, transport en opslag. 3. De rijksoverheid zal zich in het kader van de samenwerking inspannen de noodzakelijke bestuurlijke randvoorwaarden tot stand te brengen voor het faciliteren van CO 2 afvang, transport en opslag. Hierbij gaat het onder meer om het gerealiseerd krijgen van een adequaat Europees wettelijke kader voor CO 2 afvang, transport en opslag, het erkennen van CO 2 opslag als CO 2 reducerende maatregel binnen het EU ETS en het wegnemen van eventuele barrières in en het creëren van nationaal beleid en/of regelgeving. 4. De provincie Groningen zal zich in het kader van de samenwerking inspannen om als regisseur op te treden om de verschillende partijen die in het proces van afvang, transport en opslag noodzakelijk zijn te faciliteren en te ondersteunen. Dit betreft naast de vergunningstechnische voorwaarden het samenbrengen en organiseren van het samenwerkingsproces. 5. Nuon zal zich inspannen de te ontwikkelen schone kolencentrale in de Eemshaven, Nuon Magnum, CO 2 capture ready voor te bereiden. Dat wil zeggen dat de centrale in een volgende fase de mogelijkheid heeft CO 2 afvang technisch in te passen. Grootschalige CO 2 afvang is op deze centrale onder de juiste condities vanaf 2013 realiseerbaar. Als eerste stap is Nuon voornemens in haar centrale in Buggenum een kleinschalig demonstratieproject voor CO 2 afvang te realiseren. In dit kader is het voor Nuon van essentieel om met andere partijen samen te werken. 6. Elke partij draagt haar eigen kosten in verband met de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van deze intentieverklaring en eventueel hieruit voortvloeiende overeenkomsten. 7. Deze intentieverklaring geldt totdat één van de partijen de intentieverklaring schriftelijk opzegt. Opzegging vindt eerst plaats nadat daarover tussen partijen overleg is gevoerd. De partij die deze intentieverklaring wil opzeggen, nodigt de andere partijen voor dat overleg uit. 8. Als één van partijen uiteindelijk besluit om niet verder samen te werken, zal geen van de partijen een schadevergoeding aan één of meer van de andere partijen verschuldigd zijn noch anderszins aansprakelijk kunnen worden gesteld voor welk nadeel dan ook voortvloeiend uit de beëindiging van de samenwerking.

5 9. De bepalingen 1, 2, 3, 4 en 5 geven slechts de intentie weer en beogen uitdrukkelijk niet om over en weer in rechte afdwingbare verplichtingen te scheppen. De bepalingen 6, 7, 8 en 9 beogen uitdrukkelijk wel in rechte afdwingbare verplichtingen in het leven te roepen. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, voor deze: de heer ir. J. van der Vlist Provincie Groningen, de heer J.G.M. Alders n.v. Nuon, de heer L.M.J. van Halderen Groningen, 27 april 2007

6

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Sectorakkoord Energie 2008-2020 Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Definitieve versie 28 oktober 2008 INHOUDSOPGAVE pagina HOOFDTEKST

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

B-126 Green Deal Utrechtse Energie!

B-126 Green Deal Utrechtse Energie! B-126 Green Deal Utrechtse Energie! Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer J. J.

Nadere informatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Energierapport 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vrijdag 10 juni 2011 1 Executive Summary De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende

Nadere informatie

Energie in beweging. van zaaien naar oogsten. provincie drenthe

Energie in beweging. van zaaien naar oogsten. provincie drenthe Energie in beweging van zaaien naar oogsten provincie drenthe Brief van de Noordelijke Rekenkamer Assen, 4 maart 2013 Geachte leden der Provinciale Staten van Drenthe, Hierbij bieden wij het door ons

Nadere informatie

VERKLARING Green Deal tussen Unie van waterschappen en Rijksoverheid

VERKLARING Green Deal tussen Unie van waterschappen en Rijksoverheid VERKLARING Green Deal tussen Unie van waterschappen en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ieder

Nadere informatie

2. De vereniging Netbeheer Nederland, te dezen vertegenwoordigd door de heer P.C. Molengraaf, voorzitter, hierna te noemen: NBNL;

2. De vereniging Netbeheer Nederland, te dezen vertegenwoordigd door de heer P.C. Molengraaf, voorzitter, hierna te noemen: NBNL; Green Deal "Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur" Finale versie 14 april t.b.v. FET 25 april 2015 Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp, Staatssecretaris

Nadere informatie

advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda

advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda s-hertogenbosch, mei 2008 SER Brabant SER Brabant adviseert het provinciaal bestuur over de

Nadere informatie

statenstukken Provinciale Staten RMW0709701/13 VOORSTEL Samenvatting:

statenstukken Provinciale Staten RMW0709701/13 VOORSTEL Samenvatting: Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: RMW-020 behandeling: Wiersma, M. Agenda nr: Vergadering GS: 21 augustus 2007 Nr: RMW0709701/13 Onderwerp: Kadernota Energie- en Klimaatbeleid

Nadere informatie

1 Visie, strategie en agenda

1 Visie, strategie en agenda Energierapport ȟȟ ȟ Inhoudsopgave 1 Visie, strategie en agenda 5 1.1 Het mondiale energievraagstuk 9 1.2 Naar een duurzame energiehuishouding 10 1.3 De rol van de overheid 13 1.4 Toegang tot de energiebronnen

Nadere informatie

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder )

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Partijen: 1. De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, mevrouw drs. Ella Vogelaar, te dezen handelend als bestuursorgaan; 2. De Minister

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 175 EU-mededeling: strategisch kader voor de Europese Energie Unie (EEU) COM(2015)80 1 B VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De leden van de

Nadere informatie

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE De keten sluiten Oktober 2007 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 2. Omgevingsanalyse 10 3. Waarom heeft de overheid een

Nadere informatie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie Energie in Beweging Advies Topsector Energie Inhoudsopgave Essenties van dit advies... 1 Inleiding... 1 De energiesector... 2 Visie... 2 Huidige energiemarkt... 2 Knelpunten en gewenste ontwikkelingen...

Nadere informatie

Innovatieagenda energie

Innovatieagenda energie Nederland verbruikt jaarlijks zo n 3200 petajoule (PJ) primaire energie. Dat is veel. Een petajoule i hetzelfde als 278 miljoen kilowattuur elektricitei 31,6 miljoen kubieke meter aardgas. De helft hier

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Enerzjy Koöperaasje Fryslân

Enerzjy Koöperaasje Fryslân Enerzjy Koöperaasje Fryslân Verkenning initiatief tot oprichting van een (duurzame) Enerzjy Koöperaasje Fryslân. Leeuwarden, september 2011 J. Holkema Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3

Nadere informatie

RCI Actieplan Energie

RCI Actieplan Energie Het Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, Deltalinqs en DCMR Milieudienst Rijnmond RCI Actieplan Energie Rotterdamse uitwerking van

Nadere informatie

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Eindconcept 21 november 2006 Provincie Groningen Milieubeleid en Bodemsanering Postbus 610 9700 AP Groningen Pagina 2 van 38 Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2

Nadere informatie

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley.

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Vooraf Op basis van haar positie in de energievoorziening

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Programma Klimaat en Energie

Programma Klimaat en Energie Programma Klimaat en Energie a Programma Klimaat en Energie Mei 2008 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO08051502-Rapp Klimaat Energie.indd Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Context 4 1.2 Doel

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

Nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen Richtlijn 2009/28/EG

Nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen Richtlijn 2009/28/EG Nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen Richtlijn 2009/28/EG Nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen Richtlijn 2009/28/EG 3 Nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare

Nadere informatie

B- 136 Green Deal textielservice industrie zet in op energie efficiëntie

B- 136 Green Deal textielservice industrie zet in op energie efficiëntie B- 136 Green Deal textielservice industrie zet in op energie efficiëntie Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de Staatssecretaris van Infrastructuur

Nadere informatie

STICHTING SER-ZEELAND. Naar een Energieakkoord voor duurzame groei. - bruggen slaan tussen rijk en regio! -

STICHTING SER-ZEELAND. Naar een Energieakkoord voor duurzame groei. - bruggen slaan tussen rijk en regio! - STICHTING SER-ZEELAND Naar een Energieakkoord voor duurzame groei - bruggen slaan tussen rijk en regio! - Januari 2013 Samenvattend De inventarisatie in deze gezamenlijke nota onderstreept nadrukkelijk

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 27 augustus 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Vertrouwelijk, alleen voor intern gebruik Dit ontwerp moet resulteren in de uiteindelijke tekst voor het beoogde Energieakkoord. Daarom hierbij een uitdrukkelijke

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Ten geleide Voor u ligt het Energieakkoord voor duurzame groei. Dit akkoord geeft invulling aan de bereidheid van velen om zich in te zetten voor de

Nadere informatie

Reg.nr. ^^)ló\h \ \?~J. oat. 31 JAN 2014 ontv.:

Reg.nr. ^^)ló\h \ \?~J. oat. 31 JAN 2014 ontv.: PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. ^^)ló\h \ \?~J oat. 31 JAN 2014 ontv.: Routing a.d. Bij!.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei energie in beweging VNPI ondernemers voor een duurzame economie

Nadere informatie