Aan de leden van Provinciale Staten

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de leden van Provinciale Staten"

Transcriptie

1 Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 10 februari 2009 Briefnummer : /7/A.8, EZ Zaaknummer : Behandeld door : Westerink A.J. Telefoonnummer : (050) Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Groningen (STINAG) Geachte dames en heren, Hierbij willen wij u informeren over ons besluit van 10 februari jl. om een nieuwe subsidieregeling voor het toeristisch-recreatieve bedrijven in onze provincie vast te stellen. Het gaat om de Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Groningen , de STINAG. De beoogde uitvoeringsperiode van de nieuwe regeling is april 2009 tot april Hieronder gaan wij in op de motivatie, achtergrond en inhoud van de regeling. Medio 2008 heeft de provincie Drenthe een subsidieregeling ingesteld ten behoeve van toeristisch-recreatieve bedrijven genaamd STINAT (Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Drenthe). Deze regeling kwam voort uit het project Natuurlijke Recreatie Drenthe van de Milieufederatie Drenthe en de RECRON, dat opgezet is met het doel om de impasse te doorbreken t.a.v. de toeristische ontwikkeling in landschappelijk en ecologisch kwetsbare gebieden. Een van de aanbevelingen was het ontwikkelen van een subsidieregeling voor toeristisch-recreatieve bedrijven in Drenthe, gericht op het verbeteren van de ruimtelijke inpassing van bedrijven, het stimuleren van duurzaamheid en het versterken van economische ontwikkelingen door innovaties en kwaliteitsverbetering. De STINAT is naar het voorbeeld van de voormalige KITS-regeling (Kwaliteitsinvesteringen in de Toeristische Sector) opgezet. De KITS is per 31 december 2007 gesloten. Voor de nieuwe regeling is aan de provincie Drenthe een EFRO-bijdrage toegekend uit het OP Noord-Nederland De STINAT is door de provincie Drenthe voor de Drentse toeristische sector opgezet, waarbij de provincies Fryslân en Groningen uitgenodigd werden aan te sluiten met een soortgelijke regeling. Daarop is de Drentse regeling door ons geanalyseerd en getoetst aan de Groningse situatie en het Groningse provinciale beleid. Geconcludeerd is dat de regeling inhoudelijk prima aansluit bij ons beleid voor de sector Toerisme en Recreatie. De potentie van de provincie Groningen op het gebied van toerisme en recreatie is nog onvoldoende benut. De sector zal op het gebied van innovatie, ondernemerschap en kwaliteit belangrijke stappen moeten zetten om de

2 concurrentie het hoofd te bieden. Om die reden willen wij ook de komende jaren een inspanning leveren om de ontwikkeling op dit beleidsterrein te stimuleren. De inzet op dit terrein is verankerd in het Bestuursprogramma , terwijl de doorvertaling van deze ambities in ruimtelijke zin zijn beschreven in het POP II. Rust, ruimte, authenticiteit, natuur en landschap zijn veel genoemde kenmerken van onze provincie. Toeristen en inwoners ervaren dit als belangrijke kwaliteiten die de provincie een eigen karakter geven. Het is daarom van groot belang om deze kenmerken en kwaliteiten te behouden en te versterken en tegelijkertijd het toeristische bedrijfsleven letterlijk en figuurlijk de ruimte te geven om te innoveren en nieuwe investeringen te doen. Het toeristisch bedrijfsleven is immers net als overal elders de drager van de toeristische ontwikkeling die via marktwerking moet zorgen voor werkgelegenheid en bestedingen. Een verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie zal bovendien een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het platteland. In dat kader kan ook worden verwezen naar het advies van de VROM-raad "Groeten uit Holland; advies over vrije tijd, toerisme en ruimtelijke kwaliteit" en de kabinetsreactie hierop waarin onder meer wordt aangegeven dat toerisme gestimuleerd moet worden door het zoeken van ontwikkelingsmogelijkheden van recreatiebedrijven in beschermde gebieden. Het benutten van kansrijke ontwikkelingen op het gebied van vrije tijd en toerisme in combinatie met ruimtelijke kwaliteit dient op regionale schaal te worden bepaald. Deze aanpak sluit ook goed aan bij het advies van de Noordelijke Rekenkamer over Toerisme en Recreatie in de drie noordelijke provincies en het rapport Toerisme en recreatie in Groningen van de Noordelijke Rekenkamer (februari 2008). Het toeristisch bedrijfsleven is ook in de provincie Groningen de drager van de toeristische ontwikkeling. Zij maakt gebruik van de eerder genoemde kwaliteiten van onze provincie en heeft dus belang bij de instandhouding en de versterking daarvan. Om die reden is het van belang om toeristische ondernemers te stimuleren en subsidieverlening voor projecten van toeristische bedrijven mogelijk te maken. Ook de brancheverenigingen onderschrijven het belang van een dergelijke stimulering voor de toeristische sector. Ons beleid is gericht op meer overnachtingen, meer dagbezoek en meer werkgelegenheid. Deze groei mag echter niet ten koste gaan van de vele kwaliteiten van de provincie Groningen zoals natuur, landschap en openheid. Rust en ruimte zijn een kostbaar bezit. Groningen staat bekend als een provincie waar het veilig en gezond leven is en duurzaamheid staat hoog in ons vaandel. Schoon water, schone lucht, een leefbaar platteland en een afwisselende en aantrekkelijke landschappelijke omgeving zijn en blijven onze kernproducten. Om bovenstaande uitgangspunten en beleidskeuzes om te zetten naar concrete activiteiten, is naar onze mening een nieuwe, selectieve subsidieregeling voor de sector toerisme en recreatie een probaat middel. Een subsidieregeling is namelijk een goed instrument om (versneld) gewenste bedrijfsinvesteringen uit te lokken. Tevens kan het de toeristische bedrijven helpen om beter toegang te krijgen tot extern kapitaal voor hun investeringsplannen. Zeker in de huidige economische situatie is dat geen overbodige luxe. Met de STINAG 2009 kan de provincie Groningen enerzijds de rol vervullen van stimulator van toeristische bedrijvigheid en anderzijds de rol van bewaker van de ruimtelijke kwaliteit.

3 De STINAG is gericht op: Versterken van economische ontwikkelingen door innovaties en kwaliteitsverbeteringen: Hoogwaardige en innovatieve voorzieningen zijn van belang voor de kwaliteit van het toeristische product. De hedendaagse consument stelt steeds hogere eisen. Ondernemers moeten sneller inspelen op de nieuwe trends en ontwikkelingen. Via de subsidieregeling wordt dit gefaciliteerd om groei van het marktaandeel in de sector te bewerkstelligen en een toename van de bestedingen van de toerist in de provincie Groningen te realiseren. Handhaven van rust, ruimte, authenticiteit, natuur en landschap: Winst voor recreatie moet zo veel mogelijk gecombineerd worden met winst voor natuur en landschap. Door de toeristische ondernemer te stimuleren om reeds in de planfase van nieuwe investeringsprojecten na te denken over de consequenties voor natuur en landschap, zal de ruimtelijke inpassing van de bedrijven worden verbeterd. Stimulering van duurzaamheid (energie/milieu maatregelen): Door de implementatie van nieuwe technologieën op het gebied van duurzaamheid te ondersteunen wordt een bijdrage geleverd aan het klimaatneutraal ondernemen. De doelgroep van de regeling bestaat uit logiesverstrekkende bedrijven (hotels, pensions etc.), groepsaccommodaties, kampeerterreinen, dagattracties, verhuur van pleziervaartuigen en jachthavens. De doelgroep is gelijk aan die van de KITSregeling (Kwaliteitsinvesteringen in de toeristische sector) die in de jaren van kracht is geweest in Noord-Nederland. De STINAG richt zich echter uitsluitend op bestaande kleine en middelgrote ondernemingen. Grote ondernemingen en projecten om nieuwe bedrijven te stichten zijn, in tegenstelling tot bij de KITS-regeling, uitgesloten. Uitgangspunt binnen de STINAG is dat reguliere investeringsplannen niet voor subsidie in aanmerking komen. Het dient te gaan om een kennisimpuls of een investeringsproject op het gebied van (economische) kwaliteitsverbetering, innovatie, verbetering van de ruimtelijke inpassing of duurzaamheid (energie, milieu en landschap). Bovendien dient ten gevolge van het investeringsproject het aantal arbeidsplaatsen, de capaciteit of de waarde van het bedrijf met minimaal 10% toe te nemen. In het geval dat de capaciteit of de waarde van het bedrijf met 10% of meer wordt vergroot geldt als randvoorwaarde dat het aantal arbeidsplaatsen door het project niet mag afnemen. De regeling bevat twee elementen die complementair zijn, namelijk: Adviesprojecten. Dit betreft het inhuren van externe deskundigheid op het gebied van (economische) kwaliteitsverbetering, innovatie, natuurontwikkeling, landschappelijke inpassing, architectuur of duurzaamheid. Het is de bedoeling dat dit leidt tot een (strategisch) kwaliteitsplan waarin de doelstellingen van de toeristische ondernemer inzake genoemde aspecten worden beschreven en vastgelegd. Het subsidiepercentage is 50%. Als ondergrens wordt een kostenbedrag van euro gehanteerd. De regeling richt zich namelijk op professionele toeristische bedrijven. Tevens wordt door deze ondergrens overlap voorkomen met het project Versterking ondernemerschap toeristisch-recreatieve sector II. Dat project kan in feite als opmaat gaan fungeren voor de STINAG. De maximale subsidie voor een adviesproject is euro. Voor grotere adviesprojecten staat de NIOF-regeling van het SNN ter beschikking.

4 Investeringsprojecten. Hierbij gaat het om de uitvoering van (delen) van het (strategisch) kwaliteitsplan. De toeristische ondernemer is verplicht om bij de aanvraag een kwaliteitsplan in te leveren. Er wordt subsidie verleend voor investeringen in grond, gebouwen en andere bedrijfsmiddelen die leiden tot een zichtbare verbetering op het gebied van (economische) kwaliteitsverbetering, innovatie, natuurontwikkeling, landschappelijke inpassing, architectuur of duurzaamheid. De minimale (subsidiabele) investeringen dienen euro te bedragen. De maximale subsidie bedraagt euro. Het subsidiepercentage is 20 procent. Door deze opbouw is er sprake van een samenhangend geheel. Dit komt vooral tot uiting in het (strategisch) kwaliteitsplan dat de ondernemer moet opstellen. Dit plan dwingt de ondernemer reeds in een vroeg stadium na te denken over de kwaliteitsverbetering van zijn bedrijf in een bredere context en meer in samenhang met de omgeving (ruimtelijke inpassing), duurzaamheid (bijv. milieuvriendelijke technologieën) en economische ontwikkelingen door innovatie en kwaliteitsverbetering. Overigens is het niet verplicht om van beide onderdelen van de STINAG gebruik te maken. Weliswaar is een (strategisch) kwaliteitplan een voorwaarde om voor een investeringssubsidie in aanmerking te komen, maar dit plan kan en mag ook zonder subsidie vanuit de STINAG zijn opgesteld. Mede op basis van de ervaringen met de KITS-regeling, is de verwachting dat er gemiddeld 32 aanvragen per jaar gehonoreerd worden. De helft daarvan zal betrekking hebben op investeringsprojecten en de andere helft zijn adviesprojecten. Voor de uitvoeringsperiode schatten wij in dat er een budget van ca. 3,9 miljoen euro benodigd is. Daarbij zijn de uitvoeringskosten inbegrepen. Wij hebben besloten om voor de nieuwe regeling een provinciaal budget ter beschikking te stellen van 1,95 miljoen euro en dit bedrag ten laste te brengen van de Reserve Cofinanciering Ruimtelijk Economische Programma s. Voor dekking van de overige 1,95 miljoen euro hebben wij een aanvraag ingediend voor een bijdrage uit het OP EFRO. De totale verwachte investering van de bedrijven voor de periode bedraagt ruim 17 miljoen euro, waarvan 3,6 miljoen EFRO/provinciale subsidie en ca. 13,6 miljoen euro aan investeringen door het bedrijfsleven zelf. Mocht de EFRO-subsidie onverhoopt niet beschikbaar komen of lager worden vastgesteld dan zullen wij, in overleg met SNN, de regeling daarop aanpassen dan wel niet invoeren. Onder voorbehoud van toekenning van de aangevraagde EFRO-bijdrage hebben wij de Uitvoeringsorganisatie van SNN opdracht gegeven om de STINAG uit te voeren. UO SNN voert voor de provincie Drenthe de STINAT uit en voor de drie noordelijke provincies ook de NIOF 2008 en de IPR 2008.

5 Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende geïnformeerd hebben. Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Groningen:, voorzitter., secretaris.

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

Beleidsregel structuurversterking toerisme en recreatie

Beleidsregel structuurversterking toerisme en recreatie Beleidsregel structuurversterking toerisme en recreatie (geconsolideerde versie, geldend vanaf 29-4-2010 tot 8-7-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

2 november 2004 Nr. 2004-24.549, ABJ Nummer 44/2004

2 november 2004 Nr. 2004-24.549, ABJ Nummer 44/2004 2 november 2004 Nr. 2004-24.549, ABJ Nummer 44/2004 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de wijzigingen van de SNN-subsidieregelingen HRM 2001, de NIOF 2000 en

Nadere informatie

BELEIDSREGEL DUURZAME STRUCTUURVERSTERKING LAND- EN TUINBOUW (VOLLEDIGE KETEN)

BELEIDSREGEL DUURZAME STRUCTUURVERSTERKING LAND- EN TUINBOUW (VOLLEDIGE KETEN) BELEIDSREGEL DUURZAME STRUCTUURVERSTERKING LAND- EN TUINBOUW (VOLLEDIGE KETEN) Behorende bij Budget 4, Kennis Werkt P-4.2 Landbouw, 440179 Landbouw structuurversterking 1, Inleiding De primaire agrarische

Nadere informatie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Zuid-Limburg Position Paper van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, aangeboden door de voorzitters van het Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie en Nationaal

Nadere informatie

Subsidieregeling tender ICT en zorg, onderwijs, cultuur, toerisme, arbeidsmarkt, sport, welzijn, landbouw en verkeer en vervoer 2004-2005

Subsidieregeling tender ICT en zorg, onderwijs, cultuur, toerisme, arbeidsmarkt, sport, welzijn, landbouw en verkeer en vervoer 2004-2005 Subsidieregeling tender ICT en zorg, onderwijs, cultuur, toerisme, arbeidsmarkt, sport, welzijn, landbouw en verkeer en vervoer 2004-2005 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 4-8-2004 tot 1-1-2006) Gegevens

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2009-63

Provinciaal blad nr. 2009-63 Provinciaal blad nr. 2009-63 Rubriek Uitgegeven op Inlichtingen bij I 3 november 2009 dhr. J. van Oene, telefoon 038 499 75 63 Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007; onderdeel Subsidieregeling

Nadere informatie

STINAT. Natuurlijke groei van toerisme in Drenthe Regelingentekst en toelichting. www.snn.eu

STINAT. Natuurlijke groei van toerisme in Drenthe Regelingentekst en toelichting. www.snn.eu STINAT Natuurlijke groei van toerisme in Drenthe Regelingentekst en toelichting www.snn.eu Inhoudsopgave Voorwoord provincie Drenthe 3 Voorwoord SNN 5 De STINAT kort samengevat 7 Regelingentekst STINAT

Nadere informatie

Op grond van de door u aangeleverde gecorrigeerde begroting d.d. 6 augustus 2018 vraagt u van de provincie Drenthe en Fryslân samen ,76.

Op grond van de door u aangeleverde gecorrigeerde begroting d.d. 6 augustus 2018 vraagt u van de provincie Drenthe en Fryslân samen ,76. Aan: ASTRON t.a.v. Oude Hoogeveensedijk 4 7991 PD DWINGELOO 7991 PD4 Assen, 8 oktober 2018 Ons kenmerk 201801097-00780564 Behandeld door (0592) Verplichtingennummer 75941 Onderwerp: Verlening subsidie

Nadere informatie

Natuurlijke groei van toerisme in Drenthe

Natuurlijke groei van toerisme in Drenthe www.snn.eu Natuurlijke groei van toerisme in Drenthe Regelingentekst en toelichting Inhoudsopgave Voorwoord provincie Drenthe...............................4 Voorwoord SNN........................................5

Nadere informatie

nummer 59 van 2004 Besluit namens gedeputeerde staten van Drenthe van16 juni 2004, kenmerk Ec/A3/2004006263, Productgroep Economie Nummer 59 van 2004

nummer 59 van 2004 Besluit namens gedeputeerde staten van Drenthe van16 juni 2004, kenmerk Ec/A3/2004006263, Productgroep Economie Nummer 59 van 2004 nummer 59 van 2004 Vaststelling Subsidieregeling tender ICT en zorg, onderwijs, cultuur, toerisme, arbeidsmarkt, sport, welzijn, landbouw en verkeer en vervoer 2004-2005 Besluit namens gedeputeerde staten

Nadere informatie

Kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatie

Kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatie Kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatie Stilstand is achteruitgang. Dat geldt ook voor Drentse toeristische ondernemers. Daarom investeren zij continu in vernieuwing en verbetering. Soms is uitbreiding hiervoor

Nadere informatie

Noord-Nederland en OP EFRO

Noord-Nederland en OP EFRO N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland en OP EFRO versterking van de noordelijke economie O P E F R O De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland hard gewerkt aan de versterking van haar sociaal economische

Nadere informatie

STINAG Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Groningen Regelingentekst en toelichting Versie 2

STINAG Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Groningen Regelingentekst en toelichting Versie 2 STINAG 2009 Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Groningen 2009-2012 Regelingentekst en toelichting Versie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De STINAG 2009 kort samengevat 5 Regelingtekst STINAG 2009 7 Subsidieaanvraag

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 april 2013 Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : SOBD Behanneljend amtner : Dolf Jansen Tastel : 5360 Registraasjenûmer : 1048244 Primêr nûmer : Ûnderwerp

Nadere informatie

Nr.: a/38/A.20, MB Groningen, 17 september 2004

Nr.: a/38/A.20, MB Groningen, 17 september 2004 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2004-20.425a/38/A.20, MB Groningen, 17 september 2004 Behandeld door : A.M.A. Hoen Telefoonnummer : (050) 316 4964 Antwoord op : Bijlage : 1. Uitnodigingsbrief

Nadere informatie

Subsidieregeling toerisme natuurlijk! Drenthe 2008-2010

Subsidieregeling toerisme natuurlijk! Drenthe 2008-2010 2008-325 Subsidieregeling toerisme natuurlijk! Drenthe 2008-2010 Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Omgevingsbeleid op 21 mei 2008 - provinciale staten op 4 juni 2008 - fatale beslisdatum: 4 juni

Nadere informatie

2004-171. Voorgestelde behandeling: - provinciale staten op 15 december 2004 - fatale beslisdatum: 31 december 2004. Voorgestelde status: A-stuk

2004-171. Voorgestelde behandeling: - provinciale staten op 15 december 2004 - fatale beslisdatum: 31 december 2004. Voorgestelde status: A-stuk 2004-171 Wijziging Subsidieregelingen Human Resource Management 2001, kwaliteitsinvesteringen in de toeristische sector 2000 en Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2000 Voorgestelde behandeling:

Nadere informatie

fjj; K provincie ^S& groningen

fjj; K provincie ^S& groningen fjj; K provincie ^S& groningen m bezoekadres: Martinilcerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe: gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-513301370 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 14 april

Nadere informatie

WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE. Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019

WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE. Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019 WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019 KENNISCENTRUM KUSTTOERISME Onderdeel van HZ University of Applied

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: F. Buijserd Opgesteld door: Gert-Jan Pieterse, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondbedrijf Besluitvormende

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie

Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie (geconsolideerde versie, geldend vanaf 29-4-2010 tot 1-1-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe

Nadere informatie

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl bezoekadres: fjj,. provincie ItrM m groningen Martinikerkhof i 2 Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

2 1 OKT. 20U. 2014-43.160/43/A.7, EZP 542347 Otten J.A. (050)316 4292 n.v.t.

2 1 OKT. 20U. 2014-43.160/43/A.7, EZP 542347 Otten J.A. (050)316 4292 n.v.t. provincie groningen Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op Bijlage nderwerp 2 1 KT. 20U 2014-43.160/43/A.7, EZP 542347 tten

Nadere informatie

alle Staten Voorwoord a g e n d a 2009 Nieuwsbrief voor statenleden december

alle Staten Voorwoord a g e n d a 2009 Nieuwsbrief voor statenleden december alle 1 december 29 Nieuwsbrief voor statenleden Staten 26-28 november Fototentoonstelling OP EFRO projecten Utrecht CS 28 januari Informatiebijeenkomst Regelingen Bijeenkomst 23-24 maart Bedrijven Contactdagen

Nadere informatie

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: fax:

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: fax: Toerisme in Cijfers 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband op toeristisch recreatief gebied van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Instituut Service

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

nummer 46 van 2012 Vaststelling subsidieplafonds 2013

nummer 46 van 2012 Vaststelling subsidieplafonds 2013 nummer 46 van 2012 Vaststelling subsidieplafonds 2013 Besluit namens gedeputeerde staten van Drenthe van 20 december 2012, kenmerk 51/MO/2012008753, afdeling Management Ondersteuning 1 Nummer 46 van 2012

Nadere informatie

Documentnummer: J:\Definitief\GZ_Grondzaken\Adviesnota, uitwerking raadsmotie en Strat. Visie - toerist econ. ontwikkeling, '13.

Documentnummer: J:\Definitief\GZ_Grondzaken\Adviesnota, uitwerking raadsmotie en Strat. Visie - toerist econ. ontwikkeling, '13. Raadsvoorstel Griffiersnummer: B12 Onderwerp: Uitwerking raadsmotie en Strategische Visie - toeristisch economische ontwikkeling Datum B&W-vergadering: 5 maart 2013 Datum raadsvergadering: 28 maart 2013

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Behandeld door : Schouwstra, P. Telefoonnummer : (050) 3164080 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : digitale

Nadere informatie

Nr.: a/6/A.22, C Groningen, 10 februari 2005

Nr.: a/6/A.22, C Groningen, 10 februari 2005 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2005-02544a/6/A.22, C Groningen, 10 februari 2005 Behandeld door: R. Krämer, F. Martens Telefoonnummer : (050) 316 4457, 3164033 Bijlage : 1 Onderwerp : marsrouteplan

Nadere informatie

provincie limburg Toeristische Trends Limburg

provincie limburg Toeristische Trends Limburg provincie limburg Toeristische Trends 2016-2017 Toeristische Trends 2016-2017 Overnachtingen Verblijfsbezoek Nederlandse & buitenlandse gasten Provincie 3.542.000 gasten 1.186.000 gasten 10,9 miljoen overnachtingen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 20 september 2016 NUMMER PS PS2016MME10 AFDELING MEC COMMISSIE MME STELLER A. Ruis DOORKIESNUMMER 0651822593 DOCUMENTUMNUMMER 819B407A PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Beleidsregels subsidiering activiteiten en projecten KH2018 gemeente Ferwerderadiel

Beleidsregels subsidiering activiteiten en projecten KH2018 gemeente Ferwerderadiel Beleidsregels subsidiering activiteiten en projecten KH2018 gemeente Ferwerderadiel Voor de jaren 2017 en 2018 stelt het college op grond van Artikel 1.3 van de Algemene Subsidieverordening Ferwerderadiel

Nadere informatie

Tweejarige campagne ter ondersteuning van de internationale acquisitie van Noord-Nederland

Tweejarige campagne ter ondersteuning van de internationale acquisitie van Noord-Nederland 2017-806 Tweejarige campagne ter ondersteuning van de internationale acquisitie van Noord-Nederland Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 13 september 2017

Nadere informatie

Zeeland Recreatieland

Zeeland Recreatieland Zeeland Recreatieland Presentatie onderzoeksresultaten 25 februari 2015 Economisch belang toeristisch cluster Bestedingen 1,72 miljard Economisch belang toeristisch cluster Huidige werkgelegenheid 15.872

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 E-mail bestuur@snn.eu Briefnummer UP-15-15096 Bijlage

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME09-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 14 april 2009 Nummer PS : PS2009MME09 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2009INT239896 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 32 Haarlem, 29 januari 2008 Onderwerp: 3 beleidsagenda s economie 2008-2011 Bijlagen: ontwerpbesluit Economische Agenda 2008-2011 Agenda Recreatie en Toerisme

Nadere informatie

Werkstuk Aardrijkskunde Toeristisch Groningen

Werkstuk Aardrijkskunde Toeristisch Groningen Werkstuk Aardrijkskunde Toeristisch Groningen Werkstuk door een scholier 2092 woorden 5 december 2003 6 34 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inleiding Ik heb het onderwerp "Is Groningen toeristisch gezien

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 t, tt r (o592) 36 t7 77 Vraag2 Assen, 16 december2015 en marketing Vraao 1 Antwoord 1

provinci renthe r (o592) 36 t, tt r (o592) 36 t7 77 Vraag2 Assen, 16 december2015 en marketing Vraao 1 Antwoord 1 Provin cie h øis llesterbrink r, Assen Postad.res Postbus f 22, 94oo Ac Assen www,drenthe.nl r (o592) 36 t, tt r (o592) 36 t7 77 provinci renthe Aan: mevrouw H.R. Siertsema en de heer J.A. van Dalen (i.a.a.

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Embargo tot woensdagmiddag 12 maart 14.00 uur Onderwerp Landschappen van Allure: sbesluit tweede tender. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002

Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 18-9-2002 tot 13-7-2005) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

Titel : wijziging van de bijlage bij de Algemene subsidieverordening met het oog op natuur- en milieueducatie en andere zaken. Ontwerpbesluit pag.

Titel : wijziging van de bijlage bij de Algemene subsidieverordening met het oog op natuur- en milieueducatie en andere zaken. Ontwerpbesluit pag. STATENVOORSTEL Datum : 13 maart 2007 Nummer PS : PS2007BEM16 Dienst/sector : CS Commissie : bestuur en middelen Registratienummer : 2007CGC000133i Portefeuillehouder : drs. J.P.J. Lokker Titel : wijziging

Nadere informatie

provinciaal blad maken bekend dat door Provinciale Staten in hun vergadering van 6 oktober 2004, nr. B.2, is vastgesteld

provinciaal blad maken bekend dat door Provinciale Staten in hun vergadering van 6 oktober 2004, nr. B.2, is vastgesteld provinciaal blad nr. 37 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 12 november 2004 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 9 november 2004, nr. 2004-23.567, afd.

Nadere informatie

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-10-1998 tot 1-1-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 10 maart 2009 Nummer PS : PS2009MME05 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT233656 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

Fryslân Fernijt. Een nieuw Fries programma voor innovatie

Fryslân Fernijt. Een nieuw Fries programma voor innovatie Een nieuw Fries programma voor innovatie Om innovatie in Fryslân een impuls te geven hebben de en de Europese Commissie het Regionaal Innovatie Programma Fryslân (RIPF) opgezet. Dit programma wil de in

Nadere informatie

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montferland. Nr. 34253 21 maart 2016 Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit POP3 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Drenthe 2019

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit POP3 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Drenthe 2019 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Drenthe Nr. 2125 21 maart 2019 Openstellingsbesluit POP3 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Drenthe 2019

Nadere informatie

provincie limburg Toeristische Trends Limburg

provincie limburg Toeristische Trends Limburg provincie limburg Toeristische Trends 2016-2017 Overnachtingen Verblijfsbezoek Nederlandse & buitenlandse gasten Provincie 3.542.000 gasten 1.186.000 gasten 10,9 miljoen overnachtingen 3,4 miljoen overnachtingen

Nadere informatie

Nadere regels voor subsidieverstrekking 2019

Nadere regels voor subsidieverstrekking 2019 Nadere regels voor subsidieverstrekking 2019 Van toepassing op subsidiëring vanuit het flexibel budget Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en

Nadere informatie

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer Beslisnota GS OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer 19019149 *19019149* onderwerp voorgesteld besluit Wijziging en openstelling Subsidieregeling cofinanciering voor het Operationeel Programma

Nadere informatie

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2012 Operationeel Programma Noord-Nederland Versnelling is nodig

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2012 Operationeel Programma Noord-Nederland Versnelling is nodig Publiekssamenvatting Jaarverslag 2012 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 Versnelling is nodig Operationeel Programma Noord-Nederland 2012 Crisis zorgt voor tegenwind Noord-Nederland heeft

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

PROVINCIAAL BLAD. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad en werkt terug tot en met 1 januari 2019. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Drenthe Nr. 2529 4 april 2019 Algemene subsidieregeling SNN 2019 Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 2 april 2019, kenmerk 5.1/2019000925,

Nadere informatie

Ruimtelijk ontwikkelingskader voor verblijfsrecreatie in het Leekstermeergebied

Ruimtelijk ontwikkelingskader voor verblijfsrecreatie in het Leekstermeergebied Leekster hoofddiep Ruimtelijk ontwikkelingskader voor verblijfsrecreatie in het Leekstermeergebied 1. Aanleiding In het proces Ontwikkelingsvisie Ruimte voor het Leekstermeer (maart 2009, bijlage 1) zijn

Nadere informatie

o UJ . provincie ^}(^ groningen 1 O DEC Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer

o UJ . provincie ^}(^ groningen 1 O DEC Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer . provincie ^}(^ groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: wv/w.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c Agenda nr.7c Onderwerp: Informatieve notitie betreffende de aanvraag Huishoudeljike Hulp Toelage Peel 6.1 Soort: Informatieve notitie Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: Zaaknummer: SOM/2014/012164

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-547104711 (DOS-2011-0010738) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 22 maart

Nadere informatie

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering 2015-686 HERZIEN Spelregelkader EU-cofinanciering Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 9 september 2015 - Provinciale Staten op 23 september 2015 - fatale

Nadere informatie

Quick scan coalitieprogramma s Land van Cuijk

Quick scan coalitieprogramma s Land van Cuijk Quick scan coalitieprogramma s 2014-2018 Land van Cuijk 28 mei 2014 De Rekenkamercommissie heeft de coalitieprogramma s van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk naast elkaar gelegd en gekeken of en

Nadere informatie

Workshop Openstelling Koolstofarme economie. Eline de Graaff 20 juni 2019

Workshop Openstelling Koolstofarme economie. Eline de Graaff 20 juni 2019 Workshop Openstelling Koolstofarme economie Eline de Graaff 20 juni 2019 Programma Workshop Koolstofarme economie 16:15 17:15 Inhoudelijk kader van de openstelling Stappenplan Toelichting projectplan en

Nadere informatie

gelet op het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland ; besluiten

gelet op het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland ; besluiten Gedeputeerde staten van Drenthe, Fryslân en Groningen gelet op de ASV SNN 2016; gelet op artikel 25 van verordening nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 (gewijzigd bij verordening van 14 juni

Nadere informatie

Organisatie onderzoek Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Organisatie onderzoek Samenwerkingsverband Noord-Nederland C Organisatie onderzoek Samenwerkingsverband Noord-Nederland Uitgebracht aan het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) BIJLAGEN Utrecht, 31 december 2010 Organisatie onderzoek

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op het bepaalde in artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012,

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op het bepaalde in artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012, PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Flevoland Nr. 1869 26 april 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent ondersteuning van activiteiten die

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Gebiedsopgave Veluwe: VeluweAgenda 1.0 en Uitvoeringsprogramma Veluwe 2017 Portefeuillehouder: Bea Schouten Kerntaak/plandoel: duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer Doel

Nadere informatie

Uitgegeven: 13 mei 2009

Uitgegeven: 13 mei 2009 Uitgegeven: 13 mei 2009 2009 no. 39 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Regeling van 12 mei 2009 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme, houdende regels betreffende

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 27 januari 2009 Briefnummer : 2009-04028/5/A.22, CW Zaaknummer : 155503 Behandeld door : Antonis M. Telefoonnummer : (050) 316 4312 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland Gemeente Bergen ìiiiii III 17ip.01614 18/04/2017 Postbus: ZAAKNUMMER: POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM De raden van de Noord-Hollandse gemeenten Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Waterdunen. Nota Ruimte budget 18 miljoen euro. Planoppervlak 350 hectare

Waterdunen. Nota Ruimte budget 18 miljoen euro. Planoppervlak 350 hectare Waterdunen Nota Ruimte budget 18 miljoen euro Planoppervlak 350 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Stabiele kust, stevige economie De Zeeuwse kust biedt

Nadere informatie

Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport

Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport www.sportsubsidie.nl 1 Wat doe ik? Subsidieonderzoek Subsidies aanvragen (meestal no cure, no pay) Strategisch subsidieadvies Deskundigheidsbevordering Programma

Nadere informatie

Intrekking subsidieverordeningen: I. Investeringspremieregeling uit 2009 II. Human Resource Management+ uit 2010

Intrekking subsidieverordeningen: I. Investeringspremieregeling uit 2009 II. Human Resource Management+ uit 2010 2015-717 Intrekking subsidieverordeningen: I. Investeringspremieregeling uit 2009 II. Human Resource Management+ uit 2010 Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie

Nadere informatie

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer Beslisnota GS OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer 19018973 *19018973* onderwerp Cofinanciering POP3 Project Kennisdeling, de sleutel tot een succesvolle transitie naar een duurzame landbouw

Nadere informatie

Geachte heer Brouns en heer Jager,

Geachte heer Brouns en heer Jager, Aan de leden van Provinciale Staten, de heren P. Brouns en M. Jager Datum : 17 april 2008 Briefnummer : 2008-20.520/16/A.17, PP Zaaknummer : 96189 Behandeld door : S. de Graaf Telefoonnummer : (050) 316

Nadere informatie

Inlichtmgen bij mevrouw J.C.D.Vrolijk

Inlichtmgen bij mevrouw J.C.D.Vrolijk Cli veri $se www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk

Nadere informatie

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en Evenementen Montferland Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en Evenementen Montferland Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Montferland Nr. 11125 16 januari 2019 Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en Evenementen Montferland 2019 Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Aan de Staten van de drie provincies is een gelijkluidend wijzigingsbesluit voorgelegd.

Aan de Staten van de drie provincies is een gelijkluidend wijzigingsbesluit voorgelegd. Interprovinciale Statencommissie 18 september 2001 Nr. 2001-1455, CB Nummer 44/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen tot vaststelling van het Wijzigingsbesluit Euro.

Nadere informatie

Grip op Regionale Samenwerking! Provinciale Staten Friesland. Rob de Greef en Roeland Stolk

Grip op Regionale Samenwerking! Provinciale Staten Friesland. Rob de Greef en Roeland Stolk Grip op Regionale Samenwerking! Provinciale Staten Friesland Rob de Greef en Roeland Stolk Doelstelling en agenda Doelstelling Zicht krijgen op wat gemeenschappelijke regelingen zijn Zicht krijgen op hoe

Nadere informatie

3 Q NOV. 2010. 2010-62.458/48/A.20, LGW 284674 Galen Last L.J. van (050)316 4193

3 Q NOV. 2010. 2010-62.458/48/A.20, LGW 284674 Galen Last L.J. van (050)316 4193 o [p[r vdöi] De /& groningen o Martinikerkhof 12 Postbus 610 9700 AP Groningen Aan de leden van Provinciale Staten, de heren Luitjens en Blom. a- C/) 050 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. AMBITIES EN POTENTIES Aanleiding Doelstelling Achtergronddocument Ambities

1. INLEIDING 2. AMBITIES EN POTENTIES Aanleiding Doelstelling Achtergronddocument Ambities 1. INLEIDING 1. 1. Aanleiding Het verbeteren van de werkgelegenheid en de leefomgeving is voor veel gemeenten in aantrekkelijke omgevingen de reden geweest te investeren in toerisme en recreatie. Zo ook

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Verordening van 11 maart 2014 tot wijziging van de uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme.

Verordening van 11 maart 2014 tot wijziging van de uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Jaargang 2014 Nr. 127 Te raadplegen sinds vrijdag 21 maart 2014 11:56 Inhoudsopgave Verordening van 11 maart 2014 tot wijziging van de uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme.

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Aan Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Datum 10 juli 2018 DOS-2016-0008607 Bijlagen Onderwerp

Nadere informatie

Voor Zuid-Holland zijn deze beleidsdoelen vastgelegd in de Beleidsvisie Groen.

Voor Zuid-Holland zijn deze beleidsdoelen vastgelegd in de Beleidsvisie Groen. Was-Wordt tabel Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2019 (versie 17 jan18) Was Wordt tabel tekstuele wijzigingen Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2019 Pagina Natuurbeheerplan 2018 Ontwerp Natuurbeheerplan 2019

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 27 januari 2015, nr. 534988/535013 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen

Nadere informatie

*A * Notitie Verblijfsrecreatie in Noordenveld

*A * Notitie Verblijfsrecreatie in Noordenveld Notitie Verblijfsrecreatie in Noordenveld Deze notitie betreft een aanvulling op de Recreatiebeleidsnota 2013-2018 Boeien, binden, beleven van de gemeente Noordenveld. De Recreatiebeleidsnota 2013-2018

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo Vergadering d.d. Agendapunt: 10 juli 2018 Zaaknummer: 434769 Portefeuillehouder : J. Gopal Openbaar Besloten Team : Team Mens en Maatschappij Adviseur

Nadere informatie