Groen beleggen. Groene financiering van milieuvriendelijke projecten. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groen beleggen. Groene financiering van milieuvriendelijke projecten. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving"

Transcriptie

1 Groen beleggen Groene financiering van milieuvriendelijke projecten >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

2 Groene financiering in het kort Voor wie Bedrijven, instellingen en natuurlijke personen die in Nederland een milieuvriendelijk project ontwikkelen en in stand houden. Wat is groene financiering Een wettelijke regeling die financiering met een lage rente mogelijk maakt door groenbanken en groenfondsen, met groen geld van particuliere spaarders en beleggers. Waarom groene financiering Projecten die van belang zijn voor de bescherming van natuur en milieu kunnen dankzij de regeling gemakkelijker gefinancierd worden. Waarom is de rente lager De rente van een groene financiering is lager dan de marktrente omdat particulieren die groen sparen of beleggen genoegen nemen met een lager rendement en daarvoor fiscaal gecompenseerd worden. Wat is een groenproject Een groenproject is een project dat in een van de categorieën van de Regeling groenprojecten past en op basis daarvan een groenverklaring heeft gekregen. Wat is een groenverklaring Een groenverklaring is een bewijs dat een project voldoet aan de criteria van de Regeling groenprojecten en in aanmerking komt voor groene financiering. Groenverklaringen worden afgegeven door Agentschap NL en Dienst Regelingen namens het ministerie van VROM. Waar kunt u terecht De meeste Nederlandse banken hebben een groenbank of groenfonds die groene financieringen verzorgt. Nadere informatie over de regeling zelf en de projectcategorieën is te vinden op Groene financiering voor milieuvriendelijke investeringen Wie financiering nodig heeft voor een project dat goed is voor natuur en milieu, en aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan goedkoop geld lenen bij banken met een groenfonds. De rente die de banken in zo n geval hanteren ligt in de praktijk ongeveer een procent lager dan normaal. Dit is mogelijk dankzij de Regeling groenprojecten. De Regeling groenprojecten is door de overheid in het leven geroepen om projecten te stimuleren die een positief effect hebben op natuur en milieu, maar die vanwege een laag economisch rendement of een hoog risico extra financiële steun nodig hebben. Het gaat daarbij om een waaier van projecten: van biologische landbouw tot duurzaam (ver)bouwen; van innovatieve drinkwaterbereiding tot het opwekken van duurzame energie; van natuurbeheer tot emmissiearme transportmiddelen. Zulke projecten kunnen een groenverklaring krijgen: een soort duurzaamheidsbewijs dat nodig is om voor groene financiering in aanmerking te komen. De regeling wordt gefinancierd door particuliere spaarders en beleggers die bij groenbanken en groenfondsen geld inleggen. Zij krijgen daarvoor een lagere rente dan normaal, maar daar staat een aantrekkelijk fiscaal voordeel tegenover. De bank kan het rentevoordeel weer gebruiken om groenprojecten tegen gunstige voorwaarden te financieren. Dat is Groen Beleggen de particulier spaart of belegt met belastingvoordeel, de bank beheert het groene geld, groenprojecten profiteren van de gunstige voorwaarden en het milieu vaart er wel bij. De meeste Nederlandse banken hebben een groenfonds of een groenbank voor Groen Beleggen. Wie een project groen wil financieren, kan daar dus terecht. De bank vraagt namens de projectbeheerder een groenverklaring aan en bekijkt daarnaast of het project aan haar eigen criteria voldoet.

3 Groene financiering: de groenprojecten Om voor groene financiering in aanmerking te komen, moet een project passen in een van onderstaande categorieën van de Regeling groenprojecten. Kijk voor meer gedetailleerde informatie op Natuur [categorie a] Projecten die waardevol zijn voor natuur en landschap. Het kan gaan om de aanleg of instandhouding van een bos of de ontwikkeling van stedelijk groen, om projecten die gericht zijn op landschapsschoon of (agrarisch) natuurbeheer, en bijvoorbeeld ook om milieueducatie of het aanleggen van faunabuizen. Landbouw [categorie b en c] Het bevorderen van duurzaamheid in de agrarische sector. Het betreft hier specifieke onderwerpen, zoals het produceren of verwerken van biologische landbouwproducten, aquacultuur (diervriendelijk kweken van vis, schelpdieren en schaaldieren) en duurzame melkveehouderij. Ook tuinbouwkassen met een laag energiegebruik, die bovendien aan extra zware duurzaamheidseisen voldoen, vallen hieronder. Duurzame grondstoffen [categorie d] Industriële verwerking van landbouwgrondstoffen en reststoffen van natuurbeheer tot producten die niet geschikt zijn voor consumptie of voor energieopwekking. Dit moet leiden tot nieuwe toepassingen van deze grondstoffen en tot producten die minder milieubelastend zijn. Terugwinning en hergebruik [categorie e] Vermindering van het gebruik van primaire grondstoffen, bijvoorbeeld door (terug)winning uit laagwaardige afvalstromen en baggerspecie. In deze categorie zitten ook twee verwante onderwerpen: de ontwikkeling van gesloten systemen voor het ontmantelen van schepen - waarbij zowel het voorkomen van emissies als terugwinning centraal staan - en de beperking van CO 2 -uitstoot door ondergrondse opslag of door een infrastructuur te realiseren die gebruik van CO 2 in bijvoorbeeld kassen mogelijk maakt. Duurzame energie [categorie f ] Elektriciteitsproductie met zonnepanelen, windturbines of water(kracht), of warmtewinning met zonnecollectoren of met gebruikmaking van aardwarmte. Voor biobrandstoffen beperkt de regeling zich tot installaties die biogas kunnen opwaarderen voor levering aan het aardgasnet en tot innovatieve processen die brandstof produceren uit biomassa met houtachtige of celluloseachtige verbindingen. Energiebesparing [categorie g] Vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO 2, bijvoorbeeld door met een warmtepomp warmte uit de bodem of uit een aquifer te benutten, of door het gebruiken van restwarmte van een elektriciteitscentrale of een afvalverbrandingsinstallatie via een uiterst efficiënt warmtedistributienet. Een andere mogelijkheid is het aanleggen van energiebesparende verlichting in de openbare ruimte, met name met led-lampen. Duurzaam bouwen [categorie h] Het bouwen of renoveren van woningen en utiliteitsgebouwen volgens hoge duurzaamheidsstandaarden. Herbestemming van kantoorgebouwen tot woningen en het herstructureren van verouderde bedrijventerreinen vallen hier eveneens onder. Bij duurzaam bouwen en renoveren worden zeer hoge eisen gesteld aan het energieverbruik van het gebouw en aan het beperken van milieuschade, bijvoorbeeld door alleen duurzaam geproduceerd hout toe te staan. Duurzame mobiliteit [categorie i] Het terugdringen van de milieubelasting door verkeer en vervoer - enerzijds door het fietsen aantrekkelijker te maken, anderzijds door de marktintroductie van schone technologieën te bevorderen. Zo kunnen wegvoertuigen en vaartuigen voor goederenvervoer en openbaar personenvervoer die een innovatieve schone motor hebben, deels groen gefinancierd worden. Voor binnenvaartschepen en diverse mobiele werktuigen gelden aparte eisen. Tankstations voor milieuvriendelijke brandstoffen kunnen het gebruik ervan bevorderen en vallen daarom ook onder de regeling. Duurzame waterketens [categorie j] Het afvoeren van regenwater en het bevorderen van innovatieve afvalwaterbehandeling. Projecten die de druk op het riool verlagen door regenwater af te voeren en te infiltreren in de bodem of te lozen op oppervlaktewater, of als industrieel proceswater te gebruiken, kunnen een groenverklaring krijgen. Daarnaast komen systemen voor milieuvriendelijke drinkwaterbereiding in aanmerking en voor innovatieve afvalwaterbehandeling, al dan niet in een gesloten systeem, met een laag energieverbruik of een hoge zuiveringsgraad. Andere projecten [categorie k] Milieuprojecten die niet in een van de bovengenoemde categorieën vallen, kunnen soms toch in aanmerking komen voor groene financiering, zoals innovatieve projecten die een aanzienlijke milieuwinst opleveren en zonder groenverklaring niet of slechts met grote vertraging tot stand zouden komen door het beperkte rendement of het hoge risico. Projecten buiten Nederland In sommige gevallen kunnen projecten buiten Nederland een groenverklaring krijgen als zij voldoen aan de criteria van de Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba of de Regeling groenprojecten buitenland. Het gaat dan om innovatieve projecten waarvan niet alleen het milieu, maar ook de lokale omgeving blijvend profiteert.

4 Hoe komt u aan een groene financiering? Voor een groene financiering kunt u terecht bij een groenbank of groenfonds. Om een groene financiering te krijgen, hebt u in ieder geval een projectplan nodig. Een handleiding voor het opstellen daarvan is voor elk type groenproject beschikbaar bij de bank en op Met dat plan vraagt de bank een groenverklaring voor u aan bij Dienst Regelingen of Agentschap NL. De beoordeling van de aanvraag duurt vier tot acht weken. Na een positieve beoordeling geeft Dienst Regelingen of Agentschap NL de groenverklaring af. De groenverklaring is voor de meeste projecten tien jaar geldig, voor sommige natuurprojecten maximaal dertig jaar. De bank stelt natuurlijk ook haar eigen eisen aan de financiering van een groenproject, zoals een investeringsplan. Randvoorwaarden De aanvraag van een groenverklaring kan tot zes maanden na de start van de fysieke werkzaamheden worden ingediend. Voor bouwprojecten moet de aanvraag meestal voor de start van de werkzaamheden ingediend zijn. Voor biologische landbouw geldt geen beperking. Subsidies en andere stimuleringsregelingen Als u voor uw project subsidie ontvangt, dan kan de groene financiering alleen betrekking hebben op het projectvermogen na aftrek van de subsidie. Het is daarentegen wel mogelijk groene financiering te combineren met andere fiscale stimuleringsregelingen zoals EIA (Energie Investeringsaftrek), MIA (Milieu Investeringsaftrek) en VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de banken en bij Agentschap NL. De Wet Inkomstenbelasting 2001 Particulieren die een groen waardepapier of aandelen in een groenfonds kopen, hebben recht op een fiscaal voordeel van 2,5% over dat groene vermogen. Dat werkt als volgt: in box 3 wordt een vermogensrendementsheffing van 1,2% geheven over het netto vermogen, met een vrijstelling van (2010). Voor het groene vermogen geldt een extra vrijstelling van maximaal (2010). Voor fiscale partners is dat het dubbele bedrag. Dat scheelt dus al 1,2% belasting. Daarnaast geldt tot hetzelfde maximum een extra heffingskorting in de inkomstenbelasting. Deze wordt berekend door uit te gaan van 1,3% van de waarde van het groene vermogen. Samen met de vrijstelling in box 3 is dat dus 2,5%. Dienst Regelingen en Agentschap NL Dienst Regelingen en Agentschap NL beoordelen aanvragen voor groenverklaringen en geven deze af namens de minister van VROM. Dienst Regelingen doet dit voor de projectcategorieën a t/m d, Agentschap NL voor de categorieën e t/m k en voor projecten op de Nederlandse Antillen en Aruba. Aanvragen voor projecten in het kader van de Regeling groenprojecten buitenland, worden door het ministerie van VROM beoordeeld. Dienst Regelingen is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van LNV die verantwoordelijk is voor de uitvoering van nationaal en Europees landbouw- en natuurbeleid. Agentschap NL is het agentschap van het ministerie van EZ dat initiatieven op het gebied van duurzaamheid en innovatie stimuleert. Nadere informatie Op is veel informatie te vinden over Groen Beleggen en groene financiering. Via deze site zijn alle relevante publicaties te downloaden, zoals wetteksten, de Maatlat Groen Label Kassen, de Maatlat duurzame woningbouw en de Maatlat duurzame renovatie, handleidingen voor verschillende projectplannen en de jaarverslagen van de regeling. Banken met een groenbank of groenfonds ABN AMRO Groenbank, (010) , ASN Groenprojectenfonds, (070) , ASN Groenbank N.V., (070) , Fortis Groenbank BV, (010) , BNP Paribas Groen Fonds, (020) , ING Groenbank N.V., (020) , Nationaal Groenfonds, (033) , Rabo Groen Bank BV, (030) , Triodos Groenfonds NV, (030) , Stichting NOTS RE Investments, (020) ,

5 In samenwerking met Ministerie van Financiën Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu Dit is een publicatie van: Agentschap NL NL Milieu en Leefomgeving Croeselaan 15 Postbus RE Utrecht Agentschap NL maart 2010 Publicatie-nr. 1MLGB1001 Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan Agentschap NL geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Agentschap NL is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. Agentschap NL voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. Agentschap NL is hét aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving. De divisie NL Milieu en Leefomgeving stimuleert de realisatie van duurzame ambities door het verbinden van partijen, de toetsing aan milieuwetgeving en met financiering, innovatie en advies.

Groen beleggen. Groen sparen en beleggen Goed voor u, goed voor natuur en milieu. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

Groen beleggen. Groen sparen en beleggen Goed voor u, goed voor natuur en milieu. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Groen beleggen Groen sparen en beleggen Goed voor u, goed voor natuur en milieu >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Goed voor u, Goed voor natuur en milieu Een goed rendement én een belastingvoordeel.

Nadere informatie

Wel de lusten, niet de lasten. Energiediensten voor corporaties, beleggers en gebouwbeheerders

Wel de lusten, niet de lasten. Energiediensten voor corporaties, beleggers en gebouwbeheerders Wel de lusten, niet de lasten Energiediensten voor corporaties, beleggers en gebouwbeheerders Energiediensten voor corporaties, beleggers en gebouwbeheerders Op de energiemarkt gebeurt de laatste jaren

Nadere informatie

Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010

Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010 Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010 Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland 2010 Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren

Nadere informatie

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus Eindrapport Opdrachtnemer en auteur: Bart Pijnenburg, Mensenland met ondersteuning van: Ton van Balen, DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Nadere informatie

Versobering heffingskorting groen beleggen Realisatie en effect

Versobering heffingskorting groen beleggen Realisatie en effect Versobering heffingskorting groen beleggen Realisatie en effect Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Context 1 1.2 Dit onderzoek 2 1.3 Leeswijzer 2 2 Wat was het (heffingskorting) groen beleggen beleid? 3 2.1 Doel

Nadere informatie

Een schonere leefomgeving? Ook úw keuzes tellen mee

Een schonere leefomgeving? Ook úw keuzes tellen mee Een schonere leefomgeving? Ook úw keuzes tellen mee Een schonere leefomgeving? Ook úw keuzes tellen mee Inhoudsopgave 1. Een schonere omgeving 05 Schoner en zuiniger 05 Handige tips 05 2. Ook úw keuzes

Nadere informatie

Robeco Groen Garant okt 08/13

Robeco Groen Garant okt 08/13 Robeco Groen Garant okt 08/13 Groen beleggen met garantie en tot 2,5% belastingvoordeel Younique Financieel maatwerk volgens Robeco Besteedt u ook te weinig tijd en aandacht aan geld? Of ontbreekt het

Nadere informatie

De oprichting van een locaal duurzaam energiebedrijf en het recht Casus energieweb Zuidplaspolder Jurgen van der Heijden 1

De oprichting van een locaal duurzaam energiebedrijf en het recht Casus energieweb Zuidplaspolder Jurgen van der Heijden 1 - Verschijnt medio 2010 in B. Krot, L. van Middelkoop (red.): Duurzame energie. Juridische kansen en belemmeringen. Centrum voor Milieurecht, Universiteit van Amsterdam. De oprichting van een locaal duurzaam

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Evaluatie MIA, Vamil en Groen Beleggen 2000-2004

Evaluatie MIA, Vamil en Groen Beleggen 2000-2004 Directoraat-Generaal Milieu Directie Strategie en Bestuur Economie en Technologie Evaluatie MIA, Vamil en Groen Beleggen 2000-2004 Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Evaluatie van

Nadere informatie

Kracht uit eigen energie. Gemeenten en lokale duurzame energiebedrijven

Kracht uit eigen energie. Gemeenten en lokale duurzame energiebedrijven Kracht uit eigen energie n en lokale duurzame energiebedrijven Kracht uit eigen energie is een uitgave van NL Energie en Klimaat - van het Innovatieprogramma Klimaatneutrale steden. De brochure gaat over

Nadere informatie

Duurzame Energie. Samen groen

Duurzame Energie. Samen groen Duurzame Energie Samen groen 2 Samen Groen COLOFON Opgesteld in eigen beheer door de gemeente Sluis, 15 mei 2012 Projectleider: Vormgeving: Fotografie: Albert Ingels Gemeente Sluis Louis Drent Danny de

Nadere informatie

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de inzet en ondersteuning van: Secretariaat-Generaal Benelux European

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Inhoudsopgave. MARKT Ontwikkelen van ondernemerschap 5 Innovatieve marktorganisatie en de coöperatie 6 Verbrede teelt, cross-overs & waardecreatie 7

Inhoudsopgave. MARKT Ontwikkelen van ondernemerschap 5 Innovatieve marktorganisatie en de coöperatie 6 Verbrede teelt, cross-overs & waardecreatie 7 1 2 Inhoudsopgave MARKT Ontwikkelen van ondernemerschap 5 Innovatieve marktorganisatie en de coöperatie 6 Verbrede teelt, cross-overs & waardecreatie 7 Uitkoopfonds voor in de weg liggende woningen 27

Nadere informatie

Cradle to Cradle en duurzaam inkopen

Cradle to Cradle en duurzaam inkopen Cradle to Cradle en duurzaam inkopen Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Wat is Cradle to Cradle? 4 3. Hoe gaat de overheid om met Cradle to Cradle? 6 4. Cradle to Cradle en duurzaam inkopen 6 4.1 De werkwijze

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Eindconcept 21 november 2006 Provincie Groningen Milieubeleid en Bodemsanering Postbus 610 9700 AP Groningen Pagina 2 van 38 Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2

Nadere informatie

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland Samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: COLOFON Amersfoort, september 2006 Initiatief en projectleiding:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids 2008 is samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: Colofon Amersfoort, september

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Sectorakkoord Energie 2008-2020 Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Definitieve versie 28 oktober 2008 INHOUDSOPGAVE pagina HOOFDTEKST

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland 2011:

Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland 2011: Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland 2011: Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie