w. J/r3 oo (j^^^ouvh^v /- /! Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming. ïah35es3cêkte:?5sa3i Met J bijlage(n)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "w. J/r3 oo (j^^^ouvh^v /- /! Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming. ïah35es3cêkte:?5sa3i Met J bijlage(n)"

Transcriptie

1 Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming. ïah35es3cêkte:?5sa3i Met J bijlage(n) w. J/r3 oo QJ AFDEELING, Jû!.fè&- & %*- HOOGER ONDERWIJS a? u j! p > 'O cö <D ca * u ft S o rt De Secretaris-Generaal van het Departement van :^îï^3p::!s2sp:: 9B^\S$j3^ j2 Opvoeding, Wetenschapeen Sultuurbeschermlng & doet aan jué, ^e^^^l Jtjûté&éLs AJU* s&llo, A O co «M O U cö cö cl H CM U ^ cö /- /! nevensgaand stuk toekomen met verzoek fr**-" ^At-c'*^/^ 4*^X. Hb U cöco 'S-GRAVENHAGE, /* /Sê&A+c^L 19 ƒ</ oj ^i to cl H 2AfonrxjÉciKi>AKnstaa?x De Secretaris-Generaal, (j^^^ouvh^v 7688

2 Februari December 1941,ïïo.7153»Afd.H.0. studie vliegtuigbouwkunde Technische Hoogeschool. Bij schrijven van 16 December 19^1,^0.7153,Afd.M.0. stelde Ü Hoogedelgestrenge met verzoek om bericht en raad in handen van de Eerste Afdeeling van den Onderwijsraad een schrijven, d.d.13 December 1941 t No.4488, van Curatoren der Technische Hoogeschool te Delft, met bijlagen, betreffende onderwijs in vliegtuigbouwkunde. Deze ' stukken geven de Af deeling aanleiding het navolgende te berichten: Aan de Technische Hoogeschool is reeds geruimen tijd behoefte gevoeld om de studie van de vliegtuigbouwkunde te bevordex^en. De benoeming van Prof»ir.H.J.van der Maas is een eerste stap op den weg dezer ontwikkeling. Daardoor werd aan de Technische Hoogeschool een deskundige verbonden, die in staat is, de studie voor vliegtuigbouwkund ig ingenieur voor te bereiden. Het verschil tusschen vliegtuigbouwkundig ingenieur en werktuigkundig ingenieur is inderdaad zoo groot, dat iemand die vliegtuigbouw kunde heeft gestudeerd niet geacht kan worden de bekwaamheden van een werktuigkundig ingenieur te bezitten. Daaruit zou op zich zelf reeds de noodzakelijkheid blijken aan hen, die voldoende kennis van de v liegt uigbouwkund e hebben, een afzonderlijk diploma toe te kennen. De groeiende.belangrijkheid van de vliegtuigbouwkunde behoeft op zich zelf geen nadere toelichting. Toch zou dit belang alleen geen argument voor de instelling van het diploma van vliegtuigbouwkundig ingenieur opleveren. Immers, vooralsnog is ook ue beteekenis van het spoorwegverkeer minstens aan Gat van het luchtverkeer gelijk te stellen en toch wordt er geen»fzonderlijk ingenieursdiploma voor het wegverkeer uitgereikt. De oorzaak voor het verschil tusschen de studierichtingen dei verschillende hulpmiddelen voor verkeer, ligt echter in de afstand van ieder dezer studies tot het vak werktuig -bouwkunde. den Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding enz. 's-gravenhage. Oostduinlaan 2.

3 2. bouwkunde. Terwijl voor den tractie-ingenieur geldt dat hij ook als algemeen werktuigkundig ingenieur kan worden beschouwd, is de specialisatie van den deskundige in de scheepsbouwkunde en de vliegtuigbouwkunde zoo groot, dat zij als werktuigbouwkundigen niet meer kunnen worden beschouwd. Op grond hiervan is de instelling van het diploma vliegtuigbouwkundig ingenieur als noodzakelijk te beschouwen. Nadere bestudeering van het programma dezer studierichting maakt het duidelijk, dat aanstelling van een tweeden hoogleeraar als een minimum moet worden beschouwd. De uit dit programma voortvloeiende taak kan niet meer aan één hoogleeraar worden toevertrouwd. De wijziging van dainaan van de afdeeling der werktuigbouwkunde en scheepsbouwkunde in die van afdeeling der werktuigbouwkunde, scheepsbouwkunde en vliegtuigbouwkunde ontmoet, afgezien van de lengte van dezennaam, geen bezwaren. Namens de Afdeeling voornoemd, O.g. 8 -i^hv^crit^er, Voorzitter, wnd. Secretaris

4 oil. u a«<tiu&ü,h U#Ü vivör;ut.it-r JU«JC i» hierbij m& te biedern U afschrift Ro , betreffend eauerwies in vliegtuitfxnwkuft i au««tm prseadvie«vaa <:ea fe-cr âchermeraora«> a cfm«hrif«îto# betreff«ûd«oajulâthaid ia dt lijst der Wi^sieiliageaHset ^*a praeu :vie» van den heer Sehermerhora» Xaelea véór 10 fetora&ri e»k. geea te&uab<iricht iß oatvaagea»o voree* «agencaoa, dat bij U tegen deze preee^vlezen geen 's-orsveaasge, 3 Fsbrusrl De wad»secretcris,

5 ORATORIUM VOOR GEODESIE VAN DE TECHNISCHE HOOGESCHOOL // X KANAALWBG 4 - TBL. lo-t 7 2M Aan den Voorzitter van de Eerste Afdeeling van den Onderwijsraad Statenlaan 125 DEN HAAG TYP. MAP ANTw. OP DELFT 7 Januari Naar aanleiding van Uw verzoek om advies over NS betreffende Onderwijs in de vliegtuigbouwkunde deel ik U het volgende mede:- Aan de Technische Hoogeschool is reeds geruimen tijd behoefte gevoeld om de studie van de vliegtuigbouwkunde te bevorderen. De benoeming van Prof.ir.H.J. van der Maas is een eerste stap op de weg dezer ontwikkeling. Daardoor werd aan de Technische Hoogeschool een deskundige verbonden, die in staat is, de studie voor vliegtuigbouwkundig ingenieur voor te bereiden. Het verschil tusschen vliegtuigbouwkundig ingenieur en werktuigkundig ingenieur is inderdaad zoo groot, dat iemand die vliegtuigbouwkunde heeft gestudeerd niet geacht kan worden de bekwaamheden van een werktuigkundig ingenieur te bezitten. Daaruit zou op zich zelf reeds de noodzakelijkheid blijken aan hen, die voldoende kennis van de vliegtuigbouwkunde hebben, een afzonderlijk diploma toe te kennen. De groeiende belangrijkheid van de vliegtuigbouwkunde behoeft op zich zelf geen nadere toelichting. Toch zou dit belang alleen geen argument voor de instelling van het diploma van vliegtuigbouwkundig ingenieur opleveren. Immers, vooralsnog is ook de beteekenis van het spoorwegverkeer minstens aan dat van het luchtverkeer gelijk te stellen en toch wordt er geen afzonderlijk ingenieursdiploma voor het wegverkeer uitgereikt. De oorzaak voor het verschil tusschen de studierichtingen der verscï illende hulpmiddelen voor verkeer, ligt echter in de afstand van ieder dezer studies tot het vak werktuigbouwkunde. Terwijl voor den tractie-ingenieur geldt dat hij ook als algemeen werktuigkundig ingenieur kan worden beschouwd, is.de specialisatie van den deskundige in de scheepsbouwkunde en de vliegtuigbouwkunde zoo groot, dat zij als werktuigbouwkundigen niet meer kunnen worden beschouwd. Op grond hiervan

6 * No.7 is de instelling van het diploma vliegtuigbouwkundig ingenieur als noodzakelijk te beschpuwen. Nadere bestudeering van het programma dezer studierichting maakt het duidelijk, dat aanstelling van een tweeden hoogleeraar als een minimum moet worden beschouwd. De uit dit programma voortvloeiende taak kan niet meer aan één hoogleeraar word» toevertrouwd. De wijziging van de naam van de afdeeling der werktuigbouwkunde en scheepsbouwkunde in die van afdeeling der werktuigbouwkunde, scheepsbouwkunde en vliegtuigbouwkunde ontmoet, afgezien van de lengte van deze naam, geen bezwaren.

7 Afschrift No 0 23*80» Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuur be schermtng» t No.7153»Af d» H * 0a De Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding, Wet ease nsç ;h - en Gultuurbescherming doet aan de Eerste Af deeling van den Onderwijsraad, Statealaan 125, nevensgaand stuk toekomen met verzoek om bericht en raad» rd<» S-Gravenhage, 16 December 1941 De Secretaris-Generaal, g- ( w»g») J»vaiDam» R»44881 CURATOREN DER TECHNISCHE HOOGESCHOOLo O Br effende onderwijs in vliegtuigbouwkunde. D e lft, IJ December 1ÇA1«Met betrekking tot nevenvermeld onderwerp, ontvingen wij onder dagteekening van 27 November 1941, No van de Af deeling der Werktuigbouwkunde en Scheepsbouwkunde een schrijven, waarvan evenals van de daarbij behoor end e bijlagen, afschriften hiernevens gaan. Het College van R e ctor Magnificus en Assessoren, deswege door ons geraadpleegd, deed ons onder dagteekening van 5 December 1941, No.388 het advies geworden, waarvan wij mede copie hierbij voegen. Met de strekking van beide missiven kunnen wij ons volkomen vereenigen. Ook wij zijn van meening, dat de benoeming van een tweeden hoogleeraar in de vliegtuigbouwkunde zoo urgent is, dat wij ons veroorloven er bijïï»h»e,g«met den meesten klem op aan te dringen, dat zoo spoedig mogelijk daarvoor dp de begrooting een post wordt uitgetrokken» Voor een juiste ontwikkeling van het onderwijs in de vliegtuigbouwkunde achten ook wij de instelling van een afzonderlijk diploma voor Vliegtuigbouwkundig ingenieur zeer gewenscht, en noodig, dat ia verband daarmede, de naam van de Af deeling der Werktuigbouwkunde en Scheepsbouwkunde gewijzigd wordt in Af deeling der Werktuigbouwkunde, Scheepsbouwkunde en Vliegtuigbouwkunde* -Met- Aan den Heer Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbescherming»

8 2. Met het College van R e ctor Magnificus en Assessoren aijn wij van meening dat het ereê'eren van een sub-afdeeling der Vliegtuigbouwkundeanders dan als interne rege ling- overbodig is, omdat dit ook niet met andere sub-afdeelingen van onze Hoogeschool is geschied» Mocht U»H»E»Gozich met het bovenstaande kunnen vereenigen, dan zouden de volgende wijzigingen noodig zijn» In art.32 der Hoog er-onderwijswet sou de naam van de Afdeeling der Werktuigbouwkunde en Scheepsbouwkunde dienen te veranderen in"afdeeling der Werktuigbouwkunde, Scheepsbouwkunde en Vüegtuigbouwkunde." In art. 34 der Hoog er-onderwijswet zou na " k de scheepsbouwkunde 1 * dienen te worden ingevoegd "k a de vliegtuigbouwkunde"» Ia art»118 der Hooger-onderwijswet zou na "4. van scheepsbouwkundig ingenieur" behooren te worden ingevoegd: "5 0 van vliegtuigbouwkundig ingenieur" en zouden de cijfers 5 t/m 8, aangevende de volgorde van de diplomats dienen te worden gewijzigd in " 6 tot en met 9"» In art»129 der Hoog er-onderwijswet SDU na de woorden"scheepsbouwkundig ingenieur" dienen te worden ingevoegd: "rliegtuigbouwkundig ingenieur'v Voorts zou in het Koninklijk Besluit van 4 Juli 1905 f Stbl»no»227, zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 3 Augustus 1939, Stbl 0 no»372, een nieuw artikel dienen te worden ingevoegd, luidende: Art.U bi3 o Omtrent de vereischten voor de examens ter verkrijging van het diploma van vliegtuigbouwkundig ingenieur gelden de volgade bepalingen. Het propaëdeutisch examen loopt over de volgende vakken: a.de wiskunde, b»de theoretische en toegepaste mechanica, c»de natuurkunde, d.delennis en het onderzoek der metalen, e.de mechanische technologie, f»de werktuigbouwkunde, g»de vliegtuigbouwkunde, h.het technisch teekenen,»en-

9 3. en voorts eventueel één of meer der volgende vakken, ter beoordeeling van de afdeeling: i. de scheepsbouwkunde, k. de kennis en het onderzoek van bouwstoffen, andere dan metalen, 1. het handteekenen. Het candidaatsexamen loopt over de volgende vakken: a. de theoretische en toegepaste mechanica, b. de aëro- en hydrodynamica, C. de werktuigbouwkunde, d. de vliegtuigbouwkunde, e. de mechanische technologie, f. de kennis en hetonderzoek der metalen, g. de natuurkunde, h. de electrotechniek, i. het administratief recht, en voorts ter beoordeeling van de afdeeling, eventueel het vak: k. de scheepsbouwkunde. Het ingenieursexamen loopt over de volgende vakken: a. de vliegtuigbouwkunde, b. de bedrijfsleer, en voorts over één of meer der volgende vakken, ter keuze vaa den candidaat, onder goedkeuring der afdeeling: c. de werktuigbouwkunde, d. de scheepsbouwkunde, e. de wiskunde, f. de theoretische en toegepaste mechanica, g. de aëro- en hydrodynamica, h. de natuurkunde, i. de electrotechniek, k. de mechanische technologie, 1. de scheikundige technologie, m. de kennis en het onderzoek der metalen, n. de kennis en het onderzoek van bouwstoffen, andere dan metalen, o» de industrieele bouwkunde, p. de algemeene en toegepaste microbiologie, q.% de staathuishoudkunde, r. het staats- en administratief recht, s. het boekhouden. Het ingenieursdiploma wordt slechts uitgereikt aan hen, die bewijzen hebben overgelegd van voldoende practische bekwaamheid.

10 4» In den eersten regel van artikel 15 van genoemd Koninklijk Besluit ware na het getal 11 in te voegen " 11 bis "«In artikel 19 van meergenoemd Koninklijk Besluit zou in de eerste en tweede alinea telkens na het getal 11 moeten worden ingevoegd " 11 bis " Verder is het noodig, dat de beschikking van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 12 Januari 1924, No 97, Afdeeling H.O., laatstelijk gewijzigd bij beschikking van 19 Juni 1939» No 2373» Afdeeling H.O., wordt aangevuld met een nieuw artikel 4 bis, luidende: Art. 4 bis. I. Het propaedeutisch examen voor aanstaande vliegtuigbouwkundig ingenieurs kan in twee gedeelten worden afgelegd. Het eerste gedeelte wmvat in het algemeen het in het eerste studiejaar behandelde deel der leerstof, waarin een examen verplicht is gesteld, het tweede gedeelte het in het tweede studiejaar behandelde deel dier leerstof. II.Het candidaatsexamen voor aanstaande vliegtuigbouwkundig ingenieurs kan in twee gedeelten worden afgelegd. Het eerste gedeelte omvat in het algemeen het in het derde studiejaar behandelde deel der leerstof, waarin een examen verplicht is gesteld; het tweede gedeelte het in het vierde studiejaar behandelde deel dier leerstof. Het College van Curatoren,

11 COLLEGE VAN RECTOR MAGNIFICUS EN ASSESSOREN DER TECHNISCHE HOOGESCHOOL No 388. Delft, 5 December [Bericht op schrijven van 1 December 1941, No 4343, Betreffende: Onderwijs vliegtuigbouwkunde. In antwoord op üw schrijven No 4343, d.d. 1 dezer hebben wij de eer Uw College te berichten, dat wij volkomen instemmen met^den door de Afdeeling der Werktuigbouwkunde en Scheepsbouwkunde geuiten wensch, om te komen tot een tweeden hoogleeraar in de vliegtuigbouwkunde. Ook wij achten dezen functionaris volkomen noodzakelijk. Voorts wil het ook ons voorkomen, dat de instelling van een afzonderlijk diploma voor Vliegtuigbouwkundig ingenieur uitermate gewenscht is. De verandering van den naam der Afdeeling Werktuigbouwkunde en Scheepsbouwkunde in Afdeeling Werktuigbouwkunde, Scheepsbouwkunde en Vliegtuigbouwkunde heeft evenzeer onze instemming. Het creëeren van ean Sub- afdeeling der Vliegtuigbouwkunde - anders dan als interne regeling - lijkt ons College een overbodig novum, Immers ook andere Sub- afdeelingen va., onze Hoogeschool berusten niet op een decreet van hoogerhand. Ein het College van Curatoren er Technische Hoogeschool Namens het College van Rector Magnificus en Assessoren, ( w.g.) van Nieuwenburg, ( w.g.) H.B. Dorgelo, Rector Magnificus, Secretaris

12 PSCHRIFT ECHNISCHE HOOGESCHOOL Cdeeling der werktuig- : a scheepsbouwkunde Delft, 27 November 1941, iap jqßtreffende: onderwijs üp. Vliegtuigbouwkunde. Sedert de benoeming van Prof. van der Maas tot hoogleeraar in de Vliegtuigbouwkunde heeft de doelstelling van het onderwijs in dit vak, aijn verdere opbouw en ontwikkeling en de inschakeling in het onderwijs- programma de voortdurende aandacht van onze afdeeling gehad en zijn deze aangelegenheden in haar vergaderingen meermalen aan de orde geweest. Naar de meening der afdeeling vereischt een doeltreffende opleiding in de Vliegtuigbouwkunde, dat colleges en oefeningen worden gegeven, w $JÄ.de nieronder genoemde gebieden bestrijken: a. Algemeene beschrijving van vliegtuigtijpen; hun eigenschappen, constructie en uitrusting. b. draagvlaktheorie en theorie van de luchtschroef. c. Vliegmechanica zooals: prestaties in de rechtlijnige vlucht; bijzondere vluchttijéen; stabiliteit»* theoriej besturingstheorie; eigenschappen van het vliegtuig in de vlucht, mede in verband met de veiligheid. è. Belastingen, waaraan het vliegtuig onderworpen is. Technische voorschriften ( sterkte ) e. Sterkteleer van het vliegtuig en van zijn onderdeden. f. Beproeving van het vliegtuig en zijn onderdeelen op hun sterkte. g. Beproeving van vliegtuigen op hun eigenschappen in het bedrijf. Technische voorschriften ( vlieg>«àg-eigenschappen ). h. Ontwerpen en construeeren van vliegtuigen. Doorrekenen van het ontwerp, i. Viiegtuiginstrumenten. k. Fabricage. 1. Organisatie van fabriek, vliegbedrijf en luchtverkeer. Hiervan behandelt Prof. Biezeno reeds vele jaren enkele onderwerpen betreffende de sterkte van draagvlakken of van andere bijzonder constructies uit den vliegtuigbouw, terwijl door Prof. Burgers de draagvlaktheorie en de theorie van de luchtschroef worden behandeld. - Hetgeen -

13 2. Hetgeen dan echter overblijft is zooveel omvattend, dat de daarin begrepea stof zeker 14 à 15 college uren per week vergt, en dus onmogelijk door één hoogleeraar in de Vliegtuigbouwkunde kan worden gegeven. Naast de colleges is dan nog te rekenen met de leiding der teekenoefeningen, van het laboratorium en van de " waregrootte " proeven, welke èn door het groote aantal uren, èn door het groote aantal studenten evenmin door één hoogleeraar kan worden behartigd. De afdeeling acht dan ook voor den verderen opbouw der Vliegtuigbouw unde een tweeden hoogleeraar in dit vak ongetwijfeld noodig en reeds zoo urgent, dat zij Uw College het voorstel doet toekomen om nog bij de a.s. begrooting de daarvoor noodige gelden aan te vragen. Het programma van het onderwijs in de Vliegtuigbouwkunde, zooals dit met een tweeden hoogleeraar in dat vak zou zijn te verwezenlijken is in de Bijlage A opgenomen. Aangezien echter is gebleken, dat reeds nu het onderwijs in de Vliegtuigbouwkunde eigenlijk niet in het kader van de opleiding voor Werktuigbouwkundig Ingenieur kan worden ingevoegd en dit bij den verden opbouw en ontwikkeling van dit onderwijs- welke de afdeeling, zoowel in verband met de belangrijkheid van dit studievak als met de eischen der practijk zoozeer noodzakelijk achtnog minder het geval zal zijn, zal, naar de stellige overtuiging der afdeeling, dit onderwijs niet langer binnen de opleiding voor W^k^ïy(/^toHHw Werktuigkundig Ingenieur besloten kunnen blijven. Weliswaar is er, evenals dit met de Scheepsbouwkunde het geval is, ook voor de Vliegtuigbouwkunde een genoegzaam verband met de Werktuigbouwkunde om haar binnen onze Afdeeling te houden, doch het essentieele verschil tusschen de Vliegtuigbouwkunde en de Werktuigbouwkunde vergt anderzijds toch ook zoodanige divergentie in de ingenieursopleiding, dat de onderscheiding in Vliegtuigbouwkundige en Werktuigkundige Ingenieurs niet alleen gewenscht, maar met het oog op de waarde van het diploma voor de praktijk noodzakelijk is. Op grond van deze overweging stelt onze afdeeling Uw College daarom tevens voor de Vliegtuigbouwkunde niet langer als een richting der Werktuigbouwkunde te beschouwen, maar-haar- evenals de Scheepsbouwkunde - de zelfstandige plaats te geven, die haar krachtens haar wezen en beteekenis toekomt, door:

14 3 T2. de instelling van een diploma van Vliegtuigbouwkundig Ingenieur; 2-» de instelling van een Sub-afdeeling der Vliegtuigbouwkunde en - in verband daarmede- wijziging van den naam onzer afdeeling in die van Afdeeling Werktuigbouwkunde»Scheepsbouwkunde en Vliegtuigbouwkunde» Een concept voor de redactie der aanvullende artikelen van de wetsparagraaf, betreffende de examens aan de Technische Hoogeschool, welke hiervoor noodig zouden zijn, hebben wij in een afzonderlijke Bijlage B opgenomen» Ngmens de Afdeeling, (w.g.) P«landberg, Voorzitter» (w.g.) C-8-Movan Wijngaarden,Secretaris BIJLAGE A. PROGRAMMA» Voordr»Oefo MECHANICA. Biezeno J.M.Burners E^ele onderwerpen betreffende de sterkte van draagvlakken of van andere bijzondere constructies uit den vliegtuigbouw«draagvlaktheorie; theorie van de luchtschroef Stabiliteit der bewegingen van vliegtuigen» VLIEGTUIG BOUWKUNDE v.d.maas Vliegmachanica; inleiding, prestaties bij rechtlijnige vlucht, bijzondere vluchttypen» V3 2 u Stabiliteit, besturing, start, landing lu Beproeving van vliegtuigen op hun eigenschappen in het bedrijf» T e chnische voorschrift en (iarichting e»d», vlieg eigenschappen) la Ontwerpen en construeeren van vliegtuigen lu Belastingen, waaraan een vliegtuig is onderworpen» Technische voorschriften voor zweef vlisgtuigen en motorvliegtuig en (sterkt e) la lu 2 u lu

15 JV 4 Voordr»oef» Sterkteberekening van het vliegtuig en van zija onderdeel en» Beproeving van vliegtuigen en hun onderdeelen op hun sterkte» V3 11 a lu Constructie van vliegtuigen, doorrekenen van het ontwerp. lu der beide Algemeene beschrijving int en. Vi lu Beschrijving van de constructie van vliegtuigen, hun onderdeelen en hun uitrusting» V2 Vaortzetting daarvan. Bestrijding van onstabiele trillingen» T 3 Vliegtuiginstrumenten» li-u i u E L Pabrieksorganisatie» Organisatie van een vliegtuigbedrijf en van het lucht-verkeer«v 4 i u Bijzondere onderwerpen»»5 1 a»

16 < ; <$g&e B. il Omtrent de vereischten voor de examens ter verkrijging van het 1 -Mc ma van Vliegtuigbouwkundig Ingenieur gelden de volgende aanifomni bepalin^ri ftv fi -'t propaedeutisch examen loopt over de volgende vakken: ^ Cv? ö gekunde. Ir* «+.i»3oretische en toegepaste Mechanica» E?, VS Urkunde. ;,ae NatUk v., -, ^*.» /i*. vonni? en ûet onderzoek der metalen» e»de mechaai 8? 16 technologie» ir.de Werktui^? uwkuûde «' * de VUegtuiS^f k Jf de * het technisr h *eekenen voorts ev SJ3 *' uee ''" ^ n of meer der 1 "volgende vakken, ter beoordeeling van * de afdeeling»»de S c heepsbo uwkuûde -..., _ de Vftnn-j^ g^ net onderzoek van bouwstoffen, andere/ dan metalen» ïlbet handteekep* 11 " Het candidaats examen loopt over de volgende vakken: a» de theoretisch e * toegepaste Mechanica. F. de aero- en hydrodynamics» c. de werktuigbouw öe 0 d. de VliegtuigbouT ku? de ;. ê. de mechanische ^chnologie» I de kennis en het onderzoek der metalen. «de natuurkunde«, f» de electrotechnie**.. T» het administratief recjlc» ën voorts, ter beoorde elin S vaq de afdeeling, eventueel het vak i» de scheepsbouwkunde^ jj e t' ingenieurs-examen loopt over de volgende vakken: a»de Vliegtuigbouwkpnde» b»de bedrijfsleer. ên voorts over één of meei der volgenae vakken, ter keuze van den candidaat, onder goedkeuring der Afdeeling: c. de Werktuigbouwkunde» d» de Sc 3iee P SDC>USïkunde * de Wj-skujode»?. de t eore ** s k e en toegepaste mechanica» c. de ^ero-en hydrodynamica h,. ^ natuurkunde. T+ -»e electrotechniek» k. de mechanische technologie»,1. de scheikundige technologie» m* de kennis en het onderzoek der metalen» n de kennis en onderzoek van bouwstoffen, andere dan metalen» o» de industrie e Ie bouwkunde» p_, de algemeene en toegepaste microbiologie» o.» de staatshuishoudkunde. r» het staats»-en administratief recht» à. het boekhouden. Het ingenieurs-diploma wordt slechts uitgereikt aan hen, die bewijzen hebben overgelegd van voldoende practische bekwaamheid«

ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & 2 i j ne Sxc.e Henti de n Minis t er van Onderwijs». Kunsten en Wetenschappen

ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & 2 i j ne Sxc.e Henti de n Minis t er van Onderwijs». Kunsten en Wetenschappen ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & Statenlaan 125. Bericht op schrijven van Meiv^gsèïieve bij het antwoord dagteekening 17. JU\XJ

Nadere informatie

# e-&ravenhage»2 Maart 1933*

# e-&ravenhage»2 Maart 1933* f AFSCHRIFT. MINISTEEIE VAN ONDEKWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. 19 & 30 Maart 7*1 1004, Afdeeling g, $, DE MINISTER VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, f : Gelezen een voorstel van de faculteit der

Nadere informatie

DEPARTEMENT VAN OPVOEDING, WETENSCHAP EN KULTUURBESCHERMING HÉL S^tf^-y. Ie afdeeling van den \9# r wijsraad, ^s-g R A V S E H A

DEPARTEMENT VAN OPVOEDING, WETENSCHAP EN KULTUURBESCHERMING HÉL S^tf^-y. Ie afdeeling van den \9# r wijsraad, ^s-g R A V S E H A DEPARTEMENT VAN OPVOEDING, WETENSCHAP EN KULTUURBESCHERMING HÉL S^tf^-y ^ Verzoeke b beantwoording datum en nummer van dit schrijven te vermelden. Ie afdeeling van den \9# r wijsraad, ^s-g R A V S E H

Nadere informatie

SJb Mei Maart 1938,Nr.1295,Afd.H.0. Wijziging en aanvulling der hooger-onaerwijswet#

SJb Mei Maart 1938,Nr.1295,Afd.H.0. Wijziging en aanvulling der hooger-onaerwijswet# 162 30. SJb Mei 8. 19 Maart 1938,Nr.1295,Afd.H.0. Wijziging en aanvulling der hooger-onaerwijswet# De Berste Af deeling van den Onderwijsraad heeft de eer hierbij ter kennis van Uwe Excellentie te brengen

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft de eer aan de e erste... afdeeling van..tax

De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft de eer aan de e erste... afdeeling van..tax MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. Met twee bijlagen of N 202881 AFDEELING Ho.oger onderwijs«181 De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft de eer aan de e erste... afdeeling

Nadere informatie

statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om

statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om MINISTERIE VAN ONDERWf^ KUNSTEN EN WETENSCHAPP N. 1387 Afd. H.ü. Bericht op schrijven van gg No«5659A. Februari betrefifende aanvul ling...a.c.ade.mi statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om advies aan

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN,

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, Afschrift. MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN 29 FeSmiari 1?40. No. 8$?

Nadere informatie

f ONDERWIJSRAAD. N. 1642 A. 'S-GRAVENHAGE, 2jT-Apr.il 1923.

f ONDERWIJSRAAD. N. 1642 A. 'S-GRAVENHAGE, 2jT-Apr.il 1923. f ONDERWIJSRAAD. N. 1642 A. 'S-GRAVENHAGE, 2jT-Apr.il 1923. Bericht op schrijven van.24februari»23 No.699 Frankenstraat 39. Afd.H.O., 11 ir.,a» 4inn laj» ~ ^en g e l ieve bij het antwoord dagteekening

Nadere informatie

OMffiRWIJSRAAD. 'S-GRAVENHAGE, mjttbbjçgassamigqi Stat 125.

OMffiRWIJSRAAD. 'S-GRAVENHAGE, mjttbbjçgassamigqi Stat 125. OMffiRWIJSRAAD. Bericht op schrijven van.,...: i 13. ff ebruari 1930»Nr.436» Af d.h.o» Betreffende: eer-s-toexes.--vo-or de moderne...talen aim de Ri jksuniversi t ei t en# 'S-GRAVENHAGE, mjttbbjçgassamigqi

Nadere informatie

DERWIJSRAAD. N. Jl33 60« Juni 1 93*

DERWIJSRAAD. N. Jl33 60« Juni 1 93* DERWIJSRAAD. N. Jl33 60«Bericht op schrijven van.^u... Betreffende :...Egypt Ische letterkunde* taalden 'S-GRAVENHAGE, Staten laan 125. f: Juni 1 93* Ü**" Mejaveelieve bij het antwoord dagteekening ^en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 306 Wet van 18 mei 1995 houdende wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op de studiefinanciering

Nadere informatie

i/m^^ 1 CW *» **<! *#~^::ïa ' 3 9-#0. N. ^Z-JJLZ MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. 's-gravenhage, /»T^/k^L-*erz^C

i/m^^ 1 CW *» **<! *#~^::ïa ' 3 9-#0. N. ^Z-JJLZ MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. 's-gravenhage, /»T^/k^L-*erz^C MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. N. ^Z-JJLZ 's-gravenhage, /»T^/k^L-*erz^C ï^x/ti AFDEELING /&U/ 1 CW *» **

Nadere informatie

ONDERWIJSRAAD. Zijne Excellent ie-d e Minister van Onderw-i-js-j- Kunsten-en -Wetenschappen. -smä-k--à V* H : -H AGE

ONDERWIJSRAAD. Zijne Excellent ie-d e Minister van Onderw-i-js-j- Kunsten-en -Wetenschappen. -smä-k--à V* H : -H AGE ONDERWIJSRAAD No. *î S.O. 's-gravenhage, /:/..Januari 194 8 * Statenlaan 125 / Bericht op schrijven van 22 Januari 1947, ^ ^ i b«het. «woord d g teek. i g K2?.,...2.. 5.,20-3.,-.Afd..H..o..w.. ea 1 Juli

Nadere informatie

een ernstige belemmering voor de ontwikkeling van dit onderwijs dreigt te worden.

een ernstige belemmering voor de ontwikkeling van dit onderwijs dreigt te worden. ONDERWIJSRAAD. nkis 2 N". 'S-GRAVENHAGE, WÊÊËÈÈiM ) 9 2 Bericht op schrijven van ^ ^ Ä e n gelieve bij het antwoord n ä$&p dagteekening en 'nummer van Betreffende: MÀ?..?.Ï.Y...Y an 2,KXC, dit schrijven

Nadere informatie

ONDERWIJSRAAD. N. 101X9. ''' 'S-GRAVENHAGE,.MeMhex 193CL. Betreffende: lichaamsoefeningen aan uni- --v-ersiteiten en hoogescholen«

ONDERWIJSRAAD. N. 101X9. ''' 'S-GRAVENHAGE,.MeMhex 193CL. Betreffende: lichaamsoefeningen aan uni- --v-ersiteiten en hoogescholen« ONDERWIJSRAAD. g N. 101X9. ''' 'S-GRAVENHAGE,.MeMhex 193CL. Statenlaan 125. ^0^S^" Bericht op schrijven van "*jr^ Men gelieve bij het antwoord dagteekening 21 November 1929»No»517 8» Af d. H«O en nummer

Nadere informatie

1 S we t e nschappen«

1 S we t e nschappen« m (k No vemb( 128 32. ' 11 Augustus 1933»No.3141»Af d. H. Û. Candidaten üandels- 1 S we t e nschappen«naar aanleiding van den hierbij wederom aangeboden brief d.d.8 Y. Augustus 1933»Afd.O.No.279 van Burgemeester

Nadere informatie

(ONDERWIJSRAAD. $ \ No 63f A 11, 'S-GRAVENHAGE, j/bb**. 192. Frankenstraat 39.

(ONDERWIJSRAAD. $ \ No 63f A 11, 'S-GRAVENHAGE, j/bb**. 192. Frankenstraat 39. (ONDERWIJSRAAD. $ \ No 63f A 11, 'S-GRAVENHAGE, j/bb**. 192. Frankenstraat 39. Bericht op schrijven van * r\ ****> A rx r\ Men gelieve bij het antwoord dagteekening..., *!**...'5!!?:*?.!??S. n $*ÊQ~? ^^^*^r',

Nadere informatie

De Eerste *Af de eling van den Onderwijsraad heeft de eer Uwe

De Eerste *Af de eling van den Onderwijsraad heeft de eer Uwe ONDERWIJSRAAD. S N. 10834» Bericht op schrijven van XI September 1930 Ho.,.3491...A.d..H».Q.» Betreffende: art»4» 3» SUb 2 en 3 van-het Jlcademisch Statuut» 'S-GRAVENHAGE, 2? September 1930 Statenlaan

Nadere informatie

v nc rv/i ft IngÉ-komc n /^^W :aico s / y - / MEN GELIEVE^OT&gET ANtjVOORD, NA*rôlau&ÏG 'S-GRAVENHAGE,

v nc rv/i ft IngÉ-komc n /^^W :aico s / y - / MEN GELIEVE^OT&gET ANtjVOORD, NA*rôlau&ÏG 'S-GRAVENHAGE, % WETENSCHAPPEN. "«Sfc. BERICHT OP SCHRIJVEN VAN BETREFFENDE v nc rv/i ft IngÉ-komc n /^^W :aico V 1 - WÊmJ* s / y - / MEN GELIEVE^OT&gET ANtjVOORD, NA*rôlau&ÏG HET ONDERWER^i^^^DAGTEBKENINGj HET NR. EN

Nadere informatie

Betreffende: Exa^ag j de psychologie Zijne Excellentie de Minister 3 " van Onderwijs, Kunsten en wetenschappeet te 's-gbavbnhage

Betreffende: Exa^ag j de psychologie Zijne Excellentie de Minister 3  van Onderwijs, Kunsten en wetenschappeet te 's-gbavbnhage ONDERWIJSRAAD No 05HÛ s-gravenhage, 5 Maart 19 52 ]f( Ajlft(^ T" U.V. Statenlaan 125 B ifct op schrijven van ÖJ AUfiUStUS 1951«M "" 9e ' ieve * het "" wocrd d '9,ekenln 9 1 Äl*»3»*» **** -y., en nummer

Nadere informatie

k ) \ J % N. dfrf/ Onderwijsraad 193/ Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft de eer aan

k ) \ J % N. dfrf/ Onderwijsraad 193/ Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft de eer aan MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN 1 WETENSCHAPPEN. Met /... bijlage.. N. dfrf/ AFDEELINQ HOOGER ONDERWIJS. Onderwijsraad Ikomen J-J-Lèd... 's9.d/.:.j! heeft de eer aan k ) I De Minister van Onderwijs,

Nadere informatie

Gezien het overlegde vertoogschrift en de uitgebrachte berichten,

Gezien het overlegde vertoogschrift en de uitgebrachte berichten, 2714 De Raad van Beroep voor de Directe Belastingen te Assen, Gezien het beroepschrift, ingediend door X te Z, d.d. 6 November 1925 tegen de uitspraak van den Inspecteur der directe belastingen te Y op

Nadere informatie

^3> MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN NR. 128168 4FD. H.O.W. Betreffende Studie in de sociale Wetenschappen. 25 November Î949 '

^3> MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN NR. 128168 4FD. H.O.W. Betreffende Studie in de sociale Wetenschappen. 25 November Î949 ' MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN % Bericht op schrijven van NR. 128168 4FD. H.O.W. Betreffende Studie in de sociale Wetenschappen. 's-gravenhage, M.n gelieve bij het antwoord nauwkeurig

Nadere informatie

w.ftf&> L ^W*; Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, secretaris- Generaa, MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

w.ftf&> L ^W*; Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, secretaris- Generaa, MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. w.ftf&> L ^W*; AFDEELING s^jv-2sj ^^^r. 'S-GRAVENHAGE, Z ^ ^ S ^ 192 Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, secretaris- Generaa, L. 323 - '24-11100

Nadere informatie

De Minister van OnlerwJs^Kunsten.en Wetenschappen heeft. de eer aan dl ^ h ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^. ^ ^ WZÊÈk

De Minister van OnlerwJs^Kunsten.en Wetenschappen heeft. de eer aan dl ^ h ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^. ^ ^ WZÊÈk /ninisterie VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. G/ / V^AFDEELING Qnûdtvtlhmaû Tngnfr-,mtm/f/U^L iq&ftfl 1 M^ /# Ew* De Minister van OnlerwJs^Kunsten.en Wetenschappen heeft de eer aan dl ^ h ^ ^ ^

Nadere informatie

PPJ6RAMMA èf kefiéigbèit vepeigch om tst de versehtkenée. met friejarigen' mnm voor meisjes te Batavia te wöpdeh teegelatee.

PPJ6RAMMA èf kefiéigbèit vepeigch om tst de versehtkenée. met friejarigen' mnm voor meisjes te Batavia te wöpdeh teegelatee. PPJ6RAMMA èf kefiéigbèit vepeigch om tst de versehtkenée klassee UÏI de tesgere faupppieiioai met friejarigen' mnm voor meisjes te Batavia te wöpdeh teegelatee. (Strekkende m voldoening aan de voorlaatste

Nadere informatie

ONDERWIJSRAAD. 14 Juni!Um-«o«328$,Afd»H+0« 2âjne Excellentie den ïölndster van Qnà$ Wi4-s*Kuns teu en.wetenschappen

ONDERWIJSRAAD. 14 Juni!Um-«o«328$,Afd»H+0« 2âjne Excellentie den ïölndster van Qnà$ Wi4-s*Kuns teu en.wetenschappen ONDERWIJSRAAD. N«. -..7344» Bericht op schrijven van 14 Juni!Um-«o«328$,Afd»H+0«Betreffende:.artt»177*l#a r l79 H.Q.Wôt; Aaag-t-el-l-iag--bij Bondöre--lectoren«'S-GRAVENHAGE, Frankenstraat 39. il 1920*

Nadere informatie

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee alyph- v noordzeekanaalgebied AB-vergadering: 09-01-2013 DB-vergadering: Agendapunt: 10 Onderwerp: Archiefverordening Omgevingsdienst Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee Bijlagen: 1 Samenvatting:

Nadere informatie

i j: 20 October 1949, Nr. 123449, Afd.H.O.W. Betreffende: aêvies inzakt het Rapport van de Commissie--"-"Qpleidiag en Titel Psychologen"

i j: 20 October 1949, Nr. 123449, Afd.H.O.W. Betreffende: aêvies inzakt het Rapport van de Commissie---Qpleidiag en Titel Psychologen -1 ' i j: ÎONDERWIJSRAAD I 's-gravenhage, 1i October 19 52 No. 50 H»0. Statenlaan 125 Men gelieve bij het antwoord dagtekening Bericht Op schrijven van en nummer van dit schrijven te vermelden 20 October

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 661 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs ES, de Wet college voor toetsen en examens alsmede de Wet

Nadere informatie

7*. 11.] een mondeling examen toegevoegd. De eandidaten voor. Verslag van deu staat dor hoogu-, middelbare en lagere sclolen over »5. 11.

7*. 11.] een mondeling examen toegevoegd. De eandidaten voor. Verslag van deu staat dor hoogu-, middelbare en lagere sclolen over »5. 11. 7*..] Verslag van deu staat dor hoogu-, middelbare en lagere sclolen over 887 888.»5..] BIJLAGE I. VERSLAG DER COMMISSIE belast met het afnemen van de examens li volgens crtt. ui 65 der wet van Mei 863

Nadere informatie

BLOKHOOFDEN INSTRUCTIE LUCHTBESGHERMINGSDIENST 'S-GRAVENHAGE VOOR

BLOKHOOFDEN INSTRUCTIE LUCHTBESGHERMINGSDIENST 'S-GRAVENHAGE VOOR LUCHTBESGHERMINGSDIENST 'S-GRAVENHAGE INSTRUCTIE VOOR BLOKHOOFDEN HIERMEDE VERVALLEN ALLE VORIGE INSTRUCTIES ~ VASTGESTELD TE 'S-GRAVENHAGE DEN 19EN MEI 1941 DOOR HET HOOFD VAN DEN LUCHTBESCHERMINGSDiENST

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

ionderwijsraäd ^&4y? Afd.H.O.W en 31 Augustus 19*91 Nr Afd.H.O.W. Betreffende : Volkenkunde

ionderwijsraäd ^&4y? Afd.H.O.W en 31 Augustus 19*91 Nr Afd.H.O.W. Betreffende : Volkenkunde ionderwijsraäd No 46H.0. 's-gravenhage, St a ten la an 125 Bericht op schrijven van 22 Januari 1949» Br.9401ß. Afd.H.O.W en 31 Augustus 19*91 Nr. 118359. Afd.H.O.W. Betreffende : Volkenkunde ^&4y? April

Nadere informatie

(Gelden voor de Kweekschool van Militaire Geneeskundigen).

(Gelden voor de Kweekschool van Militaire Geneeskundigen). ^ 1 i>l Caveant consules, ne quid detrimenti res publica capiat!" (Gelden voor de Kweekschool van Militaire Geneeskundigen). Aan de HH. Leden van de Staten-Generaal worden hij al de vorigen nog de volgende

Nadere informatie

Jf. O. &. -t- -t--e- Ä **->

Jf. O. &. -t- -t--e- Ä **-> Jf. O. &. -t- -t--e- Ä **-> _X

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 16815 Toelatingscriteria numerus fixus-studierichtingen voor het studiejaar 1981-1982 Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN Aan de

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

Öt.% ONDERWIJSRAAD. 30 september Eerste Afdeling O.E. 229 H.O. Bericht op schrijven van 17 augustus 1966, D.G.W. I46776/I

Öt.% ONDERWIJSRAAD. 30 september Eerste Afdeling O.E. 229 H.O. Bericht op schrijven van 17 augustus 1966, D.G.W. I46776/I ONDERWIJSRAAD SECRETARIAAT: BEZUIDENHOUTSEWEG 125 S-GRAVENHAGE TEL. 070-83 61 M Öt.% % O.E. 229 H.O. 30 september 1966 Bericht op schrijven van 17 augustus 1966, D.G.W. I46776/I Onderwerp: ontwerp-besluit

Nadere informatie

20 augustus H.O. 23 duli Baccalaureaat in de wis- en natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

20 augustus H.O. 23 duli Baccalaureaat in de wis- en natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. 123 H.O. Nr. 21.377 I 23 duli 1956 Afdeling H.O.1 Baccalaureaat in de wis- en natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. D/AB 20 augustus 56 Zijne Excellentie de Minister van Onderwijs, Kunsten en

Nadere informatie

WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS

WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS * - J!" 3^ Ö. "y&s ^ j OVER I)E DRUKKnC WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS GEVOERD MOET WOKÜEN. ö^ I>^)Oil p. L. K IJ K E. ia Overgediukt uit Je Veislagtu eu Medeileehugeü dei K.üuiiiklijke Akademie vrtii

Nadere informatie

Men gelieve bij het antwoord dagteekening 12 jdgceiöb!? 1930,No*13955, Afa»V»H«M#Ö«en nummer van dit schrijven te vermelden.

Men gelieve bij het antwoord dagteekening 12 jdgceiöb!? 1930,No*13955, Afa»V»H«M#Ö«en nummer van dit schrijven te vermelden. ONDERWIJSRAAD. N -lliloo 'S-GRAVENHAGE, Keven*»*193,- Bericht op schrijven van Statenlaan 125. Men gelieve bij het antwoord dagteekening 12 jdgceiöb!? 1930,No*13955, Afa»V»H«M#Ö«en nummer van dit schrijven

Nadere informatie

D/W ONDERWIJSRAAD ZEVENDE AFDELING O.R. 53 W.V.O. 8 januari I970.

D/W ONDERWIJSRAAD ZEVENDE AFDELING O.R. 53 W.V.O. 8 januari I970. ONDERWIJSRAAD SECRETARIAAT: BEZUIDENHOUTSEWEG 125 'S-GRAVENHAGE TEL. 070-83 61 94 O.R. 53 W.V.O. Bericht op schrijven vanj I4 november 1969, kenmerk BVO/j-164549. Betreffende: ontwerp algemene maatregel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet

Nadere informatie

kosten van dissertaties.

kosten van dissertaties. .xwijs, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN MINISTERIE V*' ^. 2 2 3 * * H.O.W. Bericht - Betreffende kosten van dissertaties. 2 MJ^. y< Jfi Hdffi'^- X Men gellev»-4ilj het antwoord nauwkeurig, het onderwe.rp.jde

Nadere informatie

NEDERLANDSCH ARCHITECTEN GILDE ^

NEDERLANDSCH ARCHITECTEN GILDE ^ NEDERLANDSCH ARCHITECTEN GILDE ^ RICHTLIJNEN BRIEF ADRES: Dr. Ir. G. A. C. BLOK B. I. SPOTVOGELLAAN 18 - DEN HAAG PENNINGMEESTER: H. CH. RAAB - MELOENSTRAAT 42 GIRO 20 70 87 - DEN HAAG NEDERLANDSCH ARCHITECTEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 323 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs inzake vervanging van de basisvorming door een nieuwe regeling voor de onderbouw (regeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 615 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

AVOND MIDDELBARE TECHNISCHE OPLEIDINGEN

AVOND MIDDELBARE TECHNISCHE OPLEIDINGEN Aan: Bedrijf X T. a.v: Human Resource Department Van: De Directie AMTO Uw kenmerk : Uw brief van : Ons kenmerk : AP/AP/xxx-xx - Onderwerp : Verzoek om afstudeerder(s) op te nemen. Paramaribo, dd- mm- yyyy

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 436 Wijziging van de mbtenarenwet en enkele andere wetten in verband met goed ambtelijk handelen, goed werkgeverschap en algemene regels over

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Tekst geldend op: 26-08-2014) Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

8 mei 57. O.R. 134 H.O. 30 maart 1957, no. 28573 H.O.W. Regeling universitaire studie notariaat.

8 mei 57. O.R. 134 H.O. 30 maart 1957, no. 28573 H.O.W. Regeling universitaire studie notariaat. O.R. 134 H.O. 30 maart 1957, no. 28573 H.O.W. Regeling universitaire studie notariaat. 8 mei 57. Zijne Excellentie de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 's-gravenhage. Bij schrijven van 30

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 384 Wijziging van de Provinciewet en enige andere wetten tot dualisering van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het provinciebestuur

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten pagina 1 van 5 Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 339 Wet van 28 juni 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant,

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant, Raad vanstate 200700246/1. Datum uitspraak: 6 juni 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant, tegen de uitspraak in zaak

Nadere informatie

wijziging van het Barp in verband met de invoering van de wet op de medische keuringen

wijziging van het Barp in verband met de invoering van de wet op de medische keuringen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wijziging van het Barp in verband met de invoering van de wet op de medische keuringen Datum 27 oktober 1998 Aan de Korpsbeheerders van de regionale

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 049 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15

Nadere informatie

R303.07 NIL/EWF OPLEIDINGS- EN EXAMENREGLEMENT INDUSTRIEEL LIJMEN

R303.07 NIL/EWF OPLEIDINGS- EN EXAMENREGLEMENT INDUSTRIEEL LIJMEN Pagina 1 van 5 R303.07 R303.07 NIL/EWF OPLEIDINGS- EN EXAMENREGLEMENT INDUSTRIEEL LIJMEN 1. ALGEMEEN Dit Opleidings- en Examenreglement is de uitwerking van het Algemeen Reglement voor Opleiding, Examinering

Nadere informatie

instellingen, maar al is de beteekenis van den invloed dier bijzondere personen groot, na eene periode van belangstelling en enthousiasme voor

instellingen, maar al is de beteekenis van den invloed dier bijzondere personen groot, na eene periode van belangstelling en enthousiasme voor 27 wensch om eene nieuwe regeling te scheppen, maar niet van de gedachte, of men meer voelt voor de openbare school of de bijzondere school of omgekeerd. De Minister CORT VAN DER LINDEN zeide nog in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 412 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met wijziging omzetmoment eerste 12 maanden prestatiebeurs en afschaffing 1 februari-regel

Nadere informatie

Onderwijsraad Eerste Afdeling nr. 137 H.O. 's-gravenhage, 14 augustus 1957

Onderwijsraad Eerste Afdeling nr. 137 H.O. 's-gravenhage, 14 augustus 1957 Onderwijsraad Eerste Afdeling nr. 137 H.O. Bericht op schrijven dd. 11 april 1957, nr. 29.003 Afd. H.O.W. Betreffende: technischehogeschoolstatuut 1957 D/AB 's-gravenhage, 14 augustus 1957 Aan Zijne Exce:.lentie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1976-1977 14 501 Wijziging van de Overgangswet WVO. (herziening regeling t.a.v. de bewijzen van bekwaamheid tot het geven van voortgezet onderwijs) Nr. 1 KONINKLIJKE

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

11 Augustus 55. Zijne Excellentie de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 's-gravenhage.

11 Augustus 55. Zijne Excellentie de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 's-gravenhage. 101-6 H.O. 18 Mei 1954 no. 412.398/11 Afd. H.O.W. Wijziging wettelijke "bepalingen t.a.v. onderwijs T.H. te Delft (metaalkundig- en wiskundig ingenieur). 11 Augustus 55 Zijne Excellentie de Minister van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 24 Besluit van 22 december 2006, houdende wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit W.V.O., het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.,

Nadere informatie

< /^y^~^- N. /^f \ De Minister van OnderwijjrKunsten en Wetenschappen. heeft.de eer aan. stuj^^ te doen Joekomen met verzoek -0?y

< /^y^~^- N. /^f \ De Minister van OnderwijjrKunsten en Wetenschappen. heeft.de eer aan. stuj^^ te doen Joekomen met verzoek -0?y MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KÜNSTEN EN WETENSCHAPPEN. < /^y^~^- N. /^f \,AFDEELING :_^ / ^ De Minister van OnderwijjrKunsten en Wetenschappen heeft.de eer aan ^c ^22-*-»^.,ä?? ^ nevensgaande y^t^a^c^ stuj^^

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

De Eerste Afdeeling van den Onderwijsraad heeft de eer

De Eerste Afdeeling van den Onderwijsraad heeft de eer DERWIJSRAAD/ \ * 1 N. 3JS5 30,. 'S-GRAVENHAGE, ÉJ» e.i3ruari 1933.. Bericht op schrijven van 2 HMMÜi 1933»Nr.l34»Afd.H.O. Betreffende : wi J z iging en aanvul 1 ing ran de ho.oger*q.n.d.e.iïwi! j8wet»

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 390 Wet van 14 oktober 2015 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 33 Wet van 22 januari 2009 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot verbetering van de regeling van de positie van de deskundige

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 637 Casinospelen Nr. 2 Het vroegere stuk is gedrukt in de zitting 1978-1979 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de heer Voorzitter

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 16199 Voornemen inzake beperking van de inschrijving van eerstejaarsstudenten van de Landbouwhogeschool Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS EN

Nadere informatie

Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst

Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst (Tekst geldend op: 18-03-2009) Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

O N D E RWIJS RAAD. 29 maart I966. Tweede Afdeling. O.R. 206 Exp. Bericht op schrijven van 2 februari I966, V.H.M.0. 295363. Aan

O N D E RWIJS RAAD. 29 maart I966. Tweede Afdeling. O.R. 206 Exp. Bericht op schrijven van 2 februari I966, V.H.M.0. 295363. Aan O N D E RWIJS RAAD SECRETARIAAT: BEZUIDENHOUTSEWEG 125 S-GRAVENHAGE TEL. 070-83 61 94 O 17> c^e^é 29 maart I966 O.R. 206 Exp. Bericht op schrijven van 2 februari I966, V.H.M.0. 295363 Betr.; eindexamen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 396 28 067 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek onder meer ter uitvoering van in de nota «Zicht op kwaliteit»

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 059 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet, alsmede enige andere wetten in verband met de introductie van aanvullende

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de rbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie

Correspondentie Kamerlingh Onnes 1885-1902 1 30-5-13

Correspondentie Kamerlingh Onnes 1885-1902 1 30-5-13 Correspondentie Kamerlingh Onnes 1885-1902 1 30-5-13 Binnenl.Zaken 15 Oct. 1883 Hooggeachte Heer, Velerlei bezigheid belette mij tot dusver aan de gedane toezegging te voldoen. Op de begrooting voor 1884

Nadere informatie

meer vereenigbaar met de kennis, die vereischt wordt om

meer vereenigbaar met de kennis, die vereischt wordt om MIJNE HEEREN CURATOREN, PROFESSOREN EN LECTOREN, DAMES EN HEBREN PRIVAATDOCENTEN, DOCTOREN EN STUDENTEN EN GIJ ALLEN, DIE DOOR UW TEGENWOORDIGHEID UW BELANGSTELLING TOONT meer vereenigbaar met de kennis,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 309 Besluit van 14 mei 1998 tot wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. (F. 521.) BESLUIT van den 16den Augustus 1918, houdende nadere voorschriften betreffende het tooezicht op hier te lande vertoevende vreemdelingen. WIJ WILHELMINA,

Nadere informatie

N 54. 'SGRAVENHAGE, den 10 October 1876.

N 54. 'SGRAVENHAGE, den 10 October 1876. A A (Extract). EXTRACT nit het Register der Resolutien van den Minister van Financien. In- en uitgaande regteu en accijnsen. N 54. 'SGRAVENHAGE, den 10 October 1876. Dc Minister, enz. Heeft goedgevonden

Nadere informatie

ONDERWIJSRAAD. N l *%*& 'S ^0^^ 's-graat5nhage.ä.do.c.emb.er ÎÇ2 2. Zij ne...excellent ie...d. .Ond.er.wi ja, uns..t«n...en We t en schappen

ONDERWIJSRAAD. N l *%*& 'S ^0^^ 's-graat5nhage.ä.do.c.emb.er ÎÇ2 2. Zij ne...excellent ie...d. .Ond.er.wi ja, uns..t«n...en We t en schappen ONDERWIJSRAAD. N l *%*& 'S ^0^^ 's-graat5nhage.ä.do.c.emb.er ÎÇ2 2 Bericht op ^jjnnj^n van ƒ ^^^éitgelieve bij het antwoord VC 'T^^ *&r^ dagteekeninsr dagteekening 6 ö en nummer van dit schrijven te vermelden.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 299 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met de introductie van de bestuurlijke boete Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer

Nadere informatie

t - N. /2 f Z lfy>*uc^u: em, MINIGTEME VA) I OMDÜK WIJ Ü, MJW j> 1B1M hu WETENJCIIAITEW. HOOGER ONDERWIJS

t - N. /2 f Z lfy>*uc^u: em, MINIGTEME VA) I OMDÜK WIJ Ü, MJW j> 1B1M hu WETENJCIIAITEW. HOOGER ONDERWIJS lfy>*uc^u: em, 0L*^ 1B1M hu WETENJCIIAITEW. N. /2 f Z AFDEELING HOOGER ONDERWIJS Met / bijlago^n / De AfeiiiaLLi van Oudeiwijs; Kuu&tui ui Wumsihappin doet aan jaj»

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: (voorstel van wet tot) wijziging van diverse onderwijswetten vanwege de invoering van een lager examenniveau voor rekenen, een diploma entreeopleiding zonder Nederlandse taal en rekenen en het kunnen beperken

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 194 Wet van 29 april 2010 tot vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus

Nadere informatie

... st7~e. te 's-g R A VEN H A G E. In afschrift toeeezonden aan de Leden en den Secretaris AAN. Vun Speykstraat ~O. DIRECTIE

... st7~e. te 's-g R A VEN H A G E. In afschrift toeeezonden aan de Leden en den Secretaris AAN. Vun Speykstraat ~O. DIRECTIE f"w: s~ - Nota onderzoek naar de veranderingen van de hoogere-en hoogste standen voor het gebied van de Beneden-rütieren in den loop der jaren door J.C.Scharp., AFSCHRIFT. RLJKS /ATERSTAAT DIRECTIE.tLG"JIEENE

Nadere informatie

ONDERWIJSRAAD 's-gravenhage, 2.-Î juni No. 209 H.O. Bezuidenhoutseweg 125

ONDERWIJSRAAD 's-gravenhage, 2.-Î juni No. 209 H.O. Bezuidenhoutseweg 125 - ONDERWIJSRAAD 's-gravenhage, 2.-Î juni 19 65 No. 209 H.O. Bezuidenhoutseweg 125 Bericht op het schrijven van 15 januari 1965» D.G.W. 123I98/II en 11 mei 1965, D.G.W. 127573. Betreffende: Wettelijke regeling

Nadere informatie

Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland. als bedoeld in ordinantie 11-27-3

Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland. als bedoeld in ordinantie 11-27-3 Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland als bedoeld in ordinantie 11-27-3 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 206 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de

Nadere informatie

-gegeven- Aan Zijne Excellentie den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te 's-gravenhage.

-gegeven- Aan Zijne Excellentie den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te 's-gravenhage. {ONDERWIJSRAAD. t==== Ä: === =s=== t s-gravenhage, 24- November 1939.,1 No. 17900.»Bericht op schrijven van 10 Februari, 1 Maart"en 11 September 1939,Iïo.l69o3-6-10. Betreffende 1 SchrijrVljse van de Nederlandsche

Nadere informatie

Proefboerderijen in de provincie Groningen,

Proefboerderijen in de provincie Groningen, Proefboerderijen in de provincie Groningen, door Dr. D. J. Hissink, In de Algemeene Vergadering van de Groninger Maatschappij van Landbouw en Nijverheid, gehouden te Groningen op 24 Juni 1913, diende de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 116 Wijziging van enkele onderwijswetten om te voorzien in een brede en duurzame grondslag voor innovatie experimenten (Innovatieve experimenteerruimte

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 61 Besluit van 16 januari 1996, houdende wijziging van het Formatiebesluit WBO 1992 in verband met het vervallen van de bodem voor vakonderwijs

Nadere informatie