De spiegel van de samenleving? Deel II. Het profiel van de effectief verkozenen bij de parlementsverkiezingen van 18 mei Samenvatting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De spiegel van de samenleving? Deel II. Het profiel van de effectief verkozenen bij de parlementsverkiezingen van 18 mei Samenvatting"

Transcriptie

1 De spiegel van de samenleving? Deel II Het profiel van de effectief verkozenen bij de parlementsverkiezingen van 18 mei Samenvatting Jo Noppe en Stefaan Fiers Afdeling Politologie K.U.Leuven Doel van het onderzoek Deze nota vormt het tweede deel van een onderzoek van de Afdeling Politologie van de K.U.Leuven naar het profiel van de kandidaten en de effectief verkozenen bij de parlementsverkiezingen van 18 mei Het eerste deel focuste op de personen die zich voorbije zondag op de verkiezingslijsten van de zes grootste Vlaamse partijen aan de kiezer hebben aangeboden. 1 In deze tweede paper komen enkel de effectief verkozenen aan bod. Bedoeling is om na te gaan wie de heren en dames zijn die er uiteindelijk in geslaagd zijn een parlementair mandaat te verwerven. Net als bij het onderzoek naar de kandidaten omvat het beantwoorden van deze eenvoudige vraag vele facetten. In deze onderzoeksnota beperken we ons tot het onderzoek van een aantal basisvariabelen. De twee nota's samen vormen zowat het eerste Vlaamse onderzoek ooit dat op een systematische, gestructureerde manier en op geaggregeerd niveau naar het profiel van de verkiezingskandidaten en de effectief verkozenen wordt gevoerd. Het past volledig binnen de onderzoeksstrategie van de Afdeling Politologie die er op gericht is om de circulatie van de Belgische en Vlaamse politieke elite in kaart te brengen. 1 U kan die eerste nota terugvinden op de website van de Afdeling Politologie: doorklikken op "Federale verkiezingen 18 mei 2003".

2 Het onderzoek De analyse heeft betrekking op de in totaal 113 Vlaamse verkozenen voor Kamer en Senaat, op volgende manier verdeeld over de kieskringen en de partijen: CD&V N-VA Spa - Vlaams VLD Totaal Spirit Blok Kamer Antwerpen B-H-V Leuven Limburg Oost-Vl West-Vl Senaat Totaal K+S De onderzochte variabelen zijn: de leeftijd, het geslacht, de woonplaats (bevolkingsaantal en dichtheid), het beroep 2 en het al dan niet bekleden van een politiek mandaat op gemeentelijk niveau. Een aantal van de verkozen (7) werd zowel in Kamer als Senaat verkozenen. Zij zullen in de nabije toekomst moeten kiezen welk mandaat zij willen opnemen. Andere verkozenen zullen om uiteenlopende redenen (bijv. een Vlaams ministerschap) mogelijks verzaken aan hun mandaat. Probleem is echter dat de keuzes die door de personen in deze zullen worden gemaakt, op dit moment nog niet bij allen duidelijk en/of bekend zijn. Daarom wordt ervoor gekozen deze personen toch in de analyse op te nemen (diegenen die tweemaal werden verkozen, worden tweemaal meegeteld). Daarbij komt dat het in deze nota in de eerste plaats de bedoeling is na te gaan wie er op 18 mei werd verkozen. Hoe de betrokken actoren vervolgens omgaan met de uitspraak van de kiezer, doet hier dan ook niet direct ter zake. Hierna worden de belangrijkste bevindingen over het profiel van de verkozenen kort uiteengezet. Er wordt telkens ook de vergelijking gemaakt met het profiel van de in totaal personen die vorige zondag op de verkiezingslijsten van de (tot dan) zes grootste Vlaamse partijen (Agalev, CD&V, N-VA, sp.a-spirit, Vlaams Blok en VLD) kandideerden voor een parlementair mandaat. 2 De variabele beroep heeft ons de nodige kopbrekers bezorgd. Als algemeen principe gingen we uit van het beroep dat de kandidaten zelf invulden op het aangifteformulier ingediend bij de Rechtbank van Eerste Aanleg. Uitzondering werd gemaakt voor zetelende parlementsleden die dit mandaat niet vermelden. Na lang afwegen, werd voor deze personen enkel rekening gehouden met het politieke mandaat. Dit heeft als gevolg dat volksvertegenwoordigers die naast hun politiek mandaat ook een artsenpraktijk of een advocatenkantoor uitbouwden, toch enkel als volksvertegenwoordigers werden gecatalogeerd. Deze keuze is aanvechtbaar, maar was de enige mogelijke om het overzicht te behouden, ook met het oog op het onderzoek naar de herkiezingsgraad van het volgende parlement. Voor de woonplaats werd steeds de hoofdgemeente in rekening gebracht.

3 De resultaten A. Leeftijd Tabel I geeft een overzicht van de gemiddelde leeftijd van de verkozenen. De gemiddelde leeftijd van alle 113 Vlaamse verkozenen bedraagt 46,1 jaar. Dat is 1,8 jaar hoger dan de gemiddelde leeftijd van de kandidaten (44,3 jaar). Tabel I: Gemiddelde leeftijd per partij van de verkozenen en van de kandidaten Verkozenen Alle kandidaten Agalev - 42,6 CD&V 48,6 43,8 N-VA 52 46,5 sp.a-spirit 42,9 42,1 Vlaams Blok 43,8 46,3 VLD 48,6 44,4 Alle partijen 46,1 44,3 Tussen de partijen onderling bestaat er een opvallend verschil. CD&V en VLD hebben de oudste verkozenen (gemiddeld 48,6 jaar). Daarmee zijn de CD&V-verkozenen gemiddeld bijna 5 jaar ouder dan de CD&V-kandidaten. Bij de VLD is dat een goede vier jaar. Het kartel sp.aspirit heeft de jongste verkozenen: gemiddeld net geen 43 jaar. Die jonge leeftijd - in vergelijking met de andere partijen - heeft het kartel voornamelijk aan de sp.a-verkozenen te danken (gemiddeld 42,2 jaar). Opmerkelijk: de 4 spirit-verkozenen zijn gemiddeld aanzienlijk ouder: 47,3 jaar. 3 Het Vlaams Blok is de enige partij waar de verkozenen jonger zijn dan de kandidaten: bijna 44 jaar tegenover een goede 46 jaar. De N-VA tenslotte heeft slechts één verkozene: Geert Bourgeois is 52 jaar oud. Verder blijken de verkozenen in de kieskringen Leuven (41,7 jaar), Antwerpen (42,8 jaar) en Limburg (43,8 jaar) gemiddeld het jongst. De verkozenen in de kieskringen Oost-Vlaanderen (48,6 jaar) en Brussel-Halle-Vilvoorde (50,2 jaar) zijn het oudst. West-Vlaanderen bekleedt een middenpositie (45,3 jaar). De 25 Vlaamse verkozenen voor de Senaat zijn gemiddeld 48,7 jaar. Via de door ons opgebouwde dataset wordt het echter mogelijk om verder te gaan dan enkel de gemiddelde leeftijd. Door de verkozenen in te delen in vijf leeftijdscategorieën wordt een duidelijker beeld verkregen van de spreiding van de verkozenen over de verschillende leeftijdsgroepen. Tabel II: Leeftijdsverdeling van de verkozenen tegenover alle kandidaten Verkozenen Alle kandidaten 21 tot 30 jaar 4 3, ,6 31 tot 40 jaar 24 21, ,0 41 tot 50 jaar 54 47, ,6 51 tot 60 jaar 24 21, ,5 61 jaar en ouder 7 6, ,3 Totaal , ,0 3 Spirit heeft volgende verkozenen: Els Van Weert, Paul Van Grembergen en Bert Anciaux (twee maal).

4 In de tweede kolom van tabel II wordt duidelijk dat bijna de helft van de 113 verkozenen veertigers zijn (48%). Een op vijf is tussen de 31 en de 40, nog eens een op vijf is tussen de 51 en de 60. Slechts een goede 6% van de verkozenen zijn 60-plussers. Een schamele 3,5%, ofwel 4 verkozenen, zijn twintigers. 4 Uit tabel II komt nog naar voren dat in vergelijking met de kandidaten de dertigers, en zeker de twintigers duidelijk ondervertegenwoordigd zijn bij de verkozenen. De veertigers daarentegen zijn oververtegenwoordigd. Wanneer dezelfde verdeling in leeftijdscategorieën gemaakt wordt per partij (zie de bijlage bij deze nota), blijkt het zwaartepunt bij CD&V bij de veertigers (33,3%) en bij de vijftigers (44,4%) te liggen. De drie andere categorieën zijn bij CD&V telkens goed voor 7,4%. Bij het kartel sp.aspirit domineren overduidelijk de veertigers (60,0%). Er zijn geen vijftigers bij de verkozenen van het kartel. Wel een grote groep dertigers (26,7%) en telkens 6,7% twintigers en 60- plussers. Het Vlaams Blok heeft geen verkozenen bij de twintigers, noch bij de 60-plussers. Het zwaartepunt ligt daar bij de veertigers (43,5%), de dertigers (39,1%) en in mindere mate bij de vijftigers (17,4%). Ook de VLD tenslotte heeft geen twintigers bij haar verkozenen. Meer dan de helft is veertiger (53,1%). Daarnaast zijn er ook vijftigers (21,9%), dertigers (15,6%) en 60- plussers (9,4%) onder de VLD-verkozenen. B. Geslacht De zogenaamde qouta-wet heeft ervoor gezorgd dat er afgelopen zondag nagenoeg evenveel mannen als vrouwen op de kandidatenlijsten stonden. Als gevolg van het oneven aantal kandidaten op bepaalde lijsten was er op geaggregeerd niveau wel sprake van een kleine vertekening. Er kandideerden op 18 mei 607 mannen (51,1%) en 581 vrouwen (48,9%) naar een parlementair mandaat. In de eerste nota werd al duidelijk dat het aandeel van de vrouwen vrij sterk daalde als enkel gefocust werd op de verkiesbare plaatsen: slechts 43,2% van die plaatsen werd bezet door vrouwen, tegenover 56,8% van de plaatsen door mannen. 5 Die tendens lijkt zich nu, wanneer gefocust wordt op de effectief verkozenen, nog duidelijker door te zetten: slechts 32,7% van de 113 Vlaamse verkozenen zijn vrouwen (Tabel III). 4 Meer bepaald gaat het om: Roel Deseyn (CD&V, West-Vlaanderen, 27 jaar), Saïd El Khadraoui (sp.a-spirit, Leuven, 28 jaar), Freya Van den Bossche (sp.a-spirit, Oost-Vlaanderen, 28 jaar) en Inge Vervotte (CD&V, Antwerpen, 26 jaar). 5 Om op elke lijst deze plaatsen aan te duiden die in bepaalde mate kans geven op verkiezing (hierna de verkiesbare plaatsen genoemd), werd in de eerste nota gekeken naar het aantal zetels dat een bepaalde partij bij de voorgaande parlementsverkiezingen in de desbetreffende (toen nog arrondissementele) kieskring heeft behaald. Dat aantal zetels werd vermeerderd met 1 indien de partij lager dan 15% scoorde in de bewuste kieskring in 1999 en vermeerderd met 2 indien de partij boven de 15% scoorde. In elke kieskring werd zo per partij een bepaald aantal verkiesbare zetels bekomen. De verkiesbare plaatsen op een lijst werden bezet door het aantal effectieve kandidaten helemaal bovenaan de lijst dat overeenkomt met het aantal verkiesbare zetels van die partij in die kieskring. Voor de verschillende partijen en verschillende kieskringen samen kwamen we zo tot 176 verkiesbare plaatsen (op een totaal van 1.188).

5 Tabel III: Geslacht van de verkozenen CD&V N-VA Sp.a Spirit Vlaams Blok VLD Alle 113 verkozenen Man 19 70, , , , , ,3 Vrouw 8 29, ,3 5 21, , ,7 Totaal , , , , , ,0 Wanneer het aandeel van de vrouwen bij de verkozenen voor elke partij afzonderlijk wordt bekeken, blijken CD&V en VLD in grote lijnen rond het gemiddelde (tweederde mannen, eenderde vrouwen) te zitten. Opvallend: bij het kartel sp.a-spirit is het aandeel van de vrouwen in het totaal aantal verkozenen duidelijk groter dan eenderde: 43,3%. Bij het Vlaams Blok zijn is slechts een op vijf verkozenen een vrouw. Wanneer de variabelen geslacht en leeftijd met elkaar worden gecombineerd, worden een aantal opmerkelijke resultaten bekomen. Het werd al duidelijk dat de gemiddelde leeftijd van de mannelijke kandidaten (45,6 jaar) bijna 3 jaar hoger lag dan die van de vrouwelijke kandidaten (42,9 jaar). Bij de effectief verkozenen wordt dat verschil nog groter: 47,9 jaar tegenover 42,4 jaar. In de onderstaande tabel wordt duidelijk dat bij de vrouwelijke verkozenen de twintigers en dertigers (veel) beter zijn vertegenwoordigd. Het aandeel van de veertigers, vijftigers en 60- plussers ligt dan weer opmerkelijk lager dan bij de mannen. Het lijkt erop dat de verjonging bij de verkiezingen van voorbije zondag in de eerste plaats vooral een vrouwelijke aangelegenheid is geweest. Tabel IV: Leeftijdsverdeling van de mannelijke en vrouwelijke verkozenen Man Vrouw 21 tot 30 jaar 2 2,6 2 5,4 31 tot 40 jaar 11 14, ,1 41 tot 50 jaar 38 50, ,2 51 tot 60 jaar 19 25,0 5 13,5 61 jaar en ouder 6 7,9 1 2,7 Totaal , ,0 Gemid. leeftijd 47,9 jaar 42,4 jaar C. Beroep Tabel V geeft een overzicht van de beroepsactiviteiten van de 113 Vlaamse verkozenen. Daarbij wordt tevens de vergelijking gemaakt met de beroepsactiviteiten van alle kandidaten. Op de eerste plaats zijn de gaten in de tabel opvallend: bij de verkozenen zijn er geen arbeiders. Maar ook bij de kandidaten was deze categorie al zwaar ondervertegenwoordigd. Opmerkelijker: de ambtenaren en het onderwijzend personeel die bij de kandidaten goed waren voor bijna 11% - zijn bij de verkozenen helemaal niet vertegenwoordigd. De niet-actieven zijn slechts goed voor een kleine 3% van de verkozenen (tegenover 12,5% bij de kandidaten). Ook de bedienden en kaderleden zijn slechts matig vertegenwoordigd: 7,1% (nog 27,9% bij de kandidaten). De zelfstandigen en vooral de vrije beroepen zijn redelijk vertegenwoordigd bij de verkozenen, evenals de kabinets- en partijmedewerkers. Maar dé

6 grote winnaars zijn overduidelijk de beroepspolitici: zij maken niet minder dan tweederde van het totaal aantal verkozenen uit. Terwijl slechts een op vijf van de kandidaten in de categorie van de beroepspolitici terug te vinden was, stijgt dat bij de verkozenen naar maar liefst 67,3%. En vooral de parlementsleden zorgen voor dit hoge cijfer: bijna de helft van de verkozenen is uittredend parlementslid. Tabel V: Beroep van de 113 verkozenen en de kandidaten 113 verkozenen Alle kandidaten Niet-actieven 3 2, ,5 Thuiswerkend 1 0,9 59 5,0 Op pensioen 1 0,9 65 5,5 Student ,2 Werkzoekend 6 1 0,9 11 0,9 Zelfstandigen vrije beroepen 19 16, ,9 Zelfstandige 2 1,8 72 6,1 Vrij beroep 17 15, ,6 Landbouwer ,3 Arbeiders ,0 Geschoold arbeider ,6 Ongeschoold arbeider ,4 Bedienden kaderleden 8 7, ,9 Bediende 4 3, ,3 Kaderlid 4 3,5 79 6,6 Ambtenaren onderwijzend personeel ,9 Ambtenaar ,6 Onderwijzend personeel ,2 Beroepspolitici 76 67, ,5 Federaal of regionaal parlementslid 54 47, ,3 Federaal of regionaal uitvoerend mandaat 13 11,5 31 2,6 Lokaal uitvoerend mandaat 9 8,0 66 5,6 Kabinets- en partijmedewerkers 7 6,2 62 5,2 Kabinetsmedewerker 3 2,7 30 2,5 Partijmedewerker 4 3,5 32 2,7 Totaal , ,0 Wanneer deze analyse per partij gebeurt (zie bijlage bij deze nota), blijken de beroepspolitici bij het Vlaams Blok nóg meer dan bij de andere partijen het geheel te domineren (82,6%). Als gevolg van het cordon sanitaire zijn die Vlaams Blok-beroepspolitici allemaal uittredende parlementsleden. Bij de drie andere grote partijen schommelt het aandeel van de beroepspolitici tussen de 56 en 66%. 7 Bij de uittredende meerderheidspartijen sp.a-(spirit) en VLD gaat het telkens om ongeveer 20% ministers, bij CD&V om meer dan 55% parlementsleden. Bij CD&V (11,1%) en sp.a-spirit (13,3%) zijn ook de lokale uitvoerende beroepsmandatarissen duidelijk aanwezig. De zelfstandigen en vrije beroepen schommelen bij alle drie de grote partijen rond de 20%. Bij het Vlaams Blok is dat slechts iets meer dan 4%. Bij sp.a-spirit zijn daarnaast ook de bedienden en kaderleden goed voor een tiende van de verkozenen, evenals de kabinets- en 6 Het gaat om Patrick Janssens, verkozen op de lijst van het kartel sp.a-spirit in Antwerpen. Dit lijkt een rare categorisering, maar is strikt genomen wel correct. 7 Bij de N-VA bedraagt het aandeel van de beroepspolitici 100,0%: de enige verkozene (Geert Bourgeois) is uittredend federaal parlementslid.

7 partijmedewerkers. Bij de andere partijen zijn die twee categorieën duidelijk minder vertegenwoordigd. D. Verstedelijkingsgraad Zoals in de eerste nota wordt de verstedelijkingsgraad van de woonplaats van de verkozenen op twee manieren geoperationaliseerd. Op de eerste plaats wordt gekeken naar het absolute inwonersaantal van de woonplaats van iedere verkozene. De steden en gemeenten worden daartoe onderverdeeld in vijf categorieën: meer dan inwoners, tussen de en de , tussen de en de , tussen de en de , minder dan inwoners. Daarnaast komt ook de bevolkingsdichtheid aan bod. Daarbij worden vier categorieën gehanteerd: steden en gemeenten met meer dan inwoners per km², tussen de 500 en inwoners, tussen de 300 en de 500 inwoners en minder dan 300 inwoners. Zo wordt het mogelijk om de spreiding van de gehele Vlaamse bevolking over de verschillende steden en gemeenten te vergelijken met de spreiding van de kandidaten en vooral met de spreiding van de 113 verkozenen. Terwijl er opvallend grote gelijkenissen zijn tussen de herkomst van de kandidaten en de verdeling van de bevolking over de steden en de gemeenten naar absolute inwonersaantallen (zie tabel VI.a), is dat bij de verkozenen zeker niet het geval. Terwijl in de 11 grootste steden van Vlaanderen (CAT 1) 23,0% van de bevolking woont, zijn deze 11 steden goed voor maar liefst 46,9% van de 113 verkozenen. De steden en gemeenten met een inwonersaantal tussen de en de (CAT 2) zijn vrij normaal vertegenwoordigd bij de verkozenen. Maar in tegenstelling tot de oververtegenwoordiging van de grote steden, zijn alle gemeenten van minder dan inwoners (CAT 3, 4 en 5) duidelijk ondervertegenwoordigd bij de verkozenen. Hetzelfde beeld wordt ook verkregen wanneer naar de bevolkingsdichtheid van de Vlaamse steden en gemeenten wordt gekeken (Tabel VI.b): een opmerkelijke oververtegenwoordiging van de verstedelijkte gebieden bij de verkozenen, een duidelijke ondervertegenwoordiging van de kleinere gemeenten en landelijke gebieden. Tabel VI.a: Verdeling van de bevolking, kandidaten en verkozenen naar het gemeentelijke inwonersaantal Aandeel bevolking Aandeel kandidaten Aandeel verkozenen % CAT 1 23, , ,9 CAT 2 17, , ,6 CAT 3 30, , ,6 CAT 4 17, , ,6 CAT 5 11, ,6 6 5,3 Totaal 99, , ,0

8 Tabel VI.b: Verdeling van bevolking, kandidaten en verkozenen naar gemeentelijke bevolkingsdichtheid Aandeel bevolking Aandeel kandidaten Aandeel verkozenen % CAT A 21, , ,7 CAT B 33, , ,1 CAT C 26, , ,8 CAT D 19, , ,4 Totaal 100, , ,0 Legende: Criterium inw. aantal CAT 1 > inw/km² CAT < CAT A >1.000 CAT < CAT B 500<1.000 CAT < CAT C 300<500 CAT 5 < CAT D <300 Wanneer dezelfde analyse voor elke partij afzonderlijk wordt doorgevoerd (zie bijlage bij deze nota), blijken de stedelijke gebieden - in vergelijking met de ganse bevolking - bij alle partijen oververtegenwoordigd te zijn. Maar het kartel sp.a-spirit steekt, als het op inwonersaantallen aan komt, nog wel zeer duidelijk boven de andere partijen uit: maar liefst 66,7% van haar verkozenen komen uit de 11 grootste steden van Vlaanderen (CAT 1). Wanneer naar de bevolkingsdichtheid wordt gekeken wordt sp.a-spirit inzake de oververtegenwoordiging van de meest verstedelijkte gebieden (CAT A) wel bijgebeend door het Vlaams Blok. Opvallend nog: de verkozenen van de CD&V en de VLD lijken duidelijk meer dan hun collega s van sp.a-spirit en Vlaams Blok toch ook uit de kleinere gemeenten (CAT 4 en 5) en minder dicht bevolkte gebieden (CAT C en D) te komen. E. Gemeentelijk mandaat En hoe zit het tenslotte met de gemeentelijke verankering van elk van de 113 verkozenen? We hebben daartoe de gemeentelijke mandaten sensu stricto (burgemeester, schepen en gemeenteraadslid) van alle verkozenen in rekening gebracht. De resultaten zijn terug te vinden in de volgende tabel. Tabel VII: Aantal verkozenen dat een gemeentelijk mandaat bekleedt Verkozenen Kandidaten % van N % van N Fi verkozenen Fi kandidaten CD&V burgemeester 8 29, ,7 (27 verkozenen) schepen 3 11, ,2 gemeenteraadslid 9 33, ,3 Totaal CD&V 20 74, ,2 N-VA burgemeester ,5 (1 verkozene) Schepen ,1

9 gemeenteraadslid 1 100, ,7 Totaal N-VA 1 100, ,3 Sp-a-spirit burgemeester 4 13,3 12 6,1 (30 verkozenen) Schepen 7 23, ,2 gemeenteraadslid 11 36, ,4 Totaal Sp.a-spirit 22 73, ,6 Vl. Blok burgemeester (23 verkozenen) Schepen gemeenteraadslid 17 73, ,0 Totaal Vl. Blok 17 73, ,0 VLD burgemeester 8 25, ,7 (32 verkozenen) Schepen 1 3, ,2 gemeenteraadslid 13 40, ,3 Totaal VLD 22 68, ,1 Alle verkozenen burgemeester 20 17,7 76 6,4 (113) schepen 11 9,7 72 6,1 gemeenteraadslid 51 45, ,2 TOTAAL 82 72, ,6 Maar liefst 72,6% van de 113 verkozenen bekleedt een gemeentelijk mandaat, tegenover slechts 37,6% van de kandidaten. Het gaat bij de verkozenen in de eerste plaats vooral om gemeenteraadsleden. Maar ook de burgemeesters vormen in vergelijking met de kandidaten een vrij grote groep. Opvallend bij de analyse per partij: zowel bij CD&V, Vlaams Blok als sp.a-spirit ligt het aandeel van de mandatarissen op nagenoeg hetzelfde niveau (73-74%). Enkel de VLD lijkt hier iets minder hoog te scoren (68,8%). Bij CD&V en VLD lijken de burgemeesters goed vertegenwoordigd, bij sp.a-spirit gaat het meer om schepenen. Besluit Ter afsluiting nog eens kort de belangrijkste bevindingen. De 113 Vlaamse verkozenen zijn gemiddeld een goede 46 jaar oud. Bijna de helft zijn veertigers, terwijl de twintigers zeer zwak vertegenwoordigd zijn. Slechts één op drie van de verkozenen is een vrouw. Die vrouwen zijn wel opmerkelijk jonger dan hun mannelijke collega s. Het gaat in overwegende mate om beroepspolitici, voornamelijk uittredende parlementsleden, afkomstig uit de grote steden en dichtbevolkte gebieden. Bijna drie op vier van hen bekleedt een gemeentelijk mandaat.

10 Bijlage Tabel VIII: Spreiding van de verkozenen per partij over de verschillende leeftijdsgroepen CD&V N-VA Sp.a Spirit Vlaams Blok VLD Alle 113 verkozenen 21 tot 30 jaar 2 7, , ,5 31 tot 40 jaar 2 7, ,7 9 39,1 5 15, ,2 41 tot 50 jaar 9 33, , , , ,8 51 tot 60 jaar 12 44, , ,4 7 21, ,2 61 jaar en ouder 2 7, , ,4 7 6,2 Totaal , , , , , ,0 Tabel VIII.a: Leeftijdsverdeling van de CD&V-verkozenen en de CD&V-kandidaten Verkozenen Kandidaten 21 tot 30 jaar 2 7, ,1 31 tot 40 jaar 2 7, ,8 41 tot 50 jaar 9 33, ,8 51 tot 60 jaar 12 44, ,2 61 jaar en ouder 2 7, ,1 Totaal , ,0 Tabel VIII.b: Leeftijdsverdeling van de Sp.a-spirit-verkozenen en de Sp.a-spirit-kandidaten Verkozenen Kandidaten 21 tot 30 jaar 2 6, ,2 31 tot 40 jaar 8 26, ,8 41 tot 50 jaar 18 60, ,4 51 tot 60 jaar ,6 61 jaar en ouder 2 6,7 12 6,1 Totaal , ,1 Tabel VIII.c: Leeftijdsverdeling van de Vlaams Blok-verkozenen en de Vlaams Blok-kandidaten Verkozenen Kandidaten 21 tot 30 jaar ,1 31 tot 40 jaar 9 39, ,3 41 tot 50 jaar 10 43, ,3 51 tot 60 jaar 4 17, ,7 61 jaar en ouder ,6 Totaal , ,0

11 Tabel VIII.d: Leeftijdsverdeling van de VLD-verkozenen en de VLD-kandidaten Verkozenen Kandidaten 21 tot 30 jaar ,1 31 tot 40 jaar 5 15, ,8 41 tot 50 jaar 17 53, ,3 51 tot 60 jaar 7 21, ,2 61 jaar en ouder 3 9,4 17 8,6 Totaal , ,0 Tabel IX: Beroep van de verkozenen per partij CD&V Spa-spirit Vlaams Blok VLD Alle verkozenen Fi % Niet-actieven 1 3,7 1 3,3 1 4, ,7 Thuiswerkend , ,9 Op pensioen 1 3, ,9 Student ,0 Werkzoekend , ,9 Zelfstandigen vrije beroepen 5 18,5 6 20,0 1 4,3 7 21, ,8 Zelfstandige 1 3, ,1 2 1,8 Vrij beroep 4 14,8 6 20,0 1 4,3 6 18, ,0 Landbouwer ,0 Arbeiders Geschoold arbeider Ongeschoold arbeider Bedienden kaderleden 2 7,4 3 10,0 1 4,3 2 6,3 8 7,1 Bediende 2 7,4 1 3,3 1 4, ,5 Kaderlid , ,3 4 3,5 Ambtenaren onderwijzend personeel Ambtenaar Onderwijzend personeel Beroepspolitici 18 66, , , , ,3 Federaal of regionaal parlementslid 15 55,6 7 23, , , ,8 Federaal of regionaal uitvoerend mandaat , , ,5 Lokaal uitvoerend mandaat 3 11,1 4 13, ,3 9 8,0 Kabinets- en partijmedewerkers 1 3,7 3 10,0 1 4,3 2 6,3 7 6,2 Kabinetsmedewerker , ,3 3 2,7 Partijmedewerker 1 3,7 2 6,7 1 4,3 4 3,5 Totaal , , , , ,0

12 Tabel X: Verdeling van de verkozenen per partij naar het gemeentelijk inwonersaantal en bevolkingsdichtheid CD&V N-VA Sp.a Spirit Vlaams Blok VLD Alle 113 verkozenen CAT , , , , ,9 CAT , ,0 8 34,8 7 21, ,6 CAT , ,0 7 23,3 3 13,0 3 9, ,6 CAT , , ,6 CAT 5 2 7, ,3 3 9,4 6 5,3 Totaal , , , , , ,0 CAT A 7 25, , , , , ,7 CAT B 8 29, ,0 8 34,8 9 28, ,1 CAT C 3 11, ,0 2 8,7 8 25, ,8 CAT D 9 33, ,3 4 12, ,4 Totaal , , , , , ,0

De spiegel van de samenleving? Het profiel van de kandidaten op de lijsten bij de parlementsverkiezingen van 18 mei Samenvatting

De spiegel van de samenleving? Het profiel van de kandidaten op de lijsten bij de parlementsverkiezingen van 18 mei Samenvatting De spiegel van de samenleving? Het profiel van de kandidaten op de lijsten bij de parlementsverkiezingen van 18 mei 2003 - Samenvatting Stefaan Fiers en Jo Noppe Afdeling Politologie K.U.Leuven http://www.kuleuven.ac.be/politologie/

Nadere informatie

Het profiel van de kandidaten op de lijsten voor de Vlaamse, Europese en Brusselse verkiezingen van 7 juni 2009

Het profiel van de kandidaten op de lijsten voor de Vlaamse, Europese en Brusselse verkiezingen van 7 juni 2009 Het profiel van de kandidaten op de lijsten voor de Vlaamse, Europese en Brusselse verkiezingen van 7 juni 2009 Gert-Jan Put, Bart Maddens, Ine Vanlangenakker en Karolien Weekers Centrum voor Politicologie,

Nadere informatie

Het profiel van de kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober in de 13 Vlaamse centrumsteden.

Het profiel van de kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober in de 13 Vlaamse centrumsteden. Het profiel van de kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 in de 13 Vlaamse centrumsteden. Jo Noppe, Stefaan Fiers, Bart Maddens en Karolien Weekers Centrum voor Politicologie, K.U.Leuven

Nadere informatie

Het profiel van de kandidaten op de lijsten bij de Vlaamse, Europese en Brusselse verkiezingen van 13 juni 2004

Het profiel van de kandidaten op de lijsten bij de Vlaamse, Europese en Brusselse verkiezingen van 13 juni 2004 Het profiel van de kandidaten op de lijsten bij de Vlaamse, Europese en Brusselse verkiezingen van 13 juni 2004 Stefaan Fiers, Jo Noppe, Sam Depauw en Liselotte Libbrecht Afdeling Politologie K.U.Leuven

Nadere informatie

Het profiel van de gekozenen bij de federale verkiezingen van 10 juni

Het profiel van de gekozenen bij de federale verkiezingen van 10 juni Het profiel van de gekozenen bij de federale verkiezingen van 10 juni 2007 1 I. Vanlangenakker, K. Weekers, B. Maddens en S. Fiers Centrum voor Politicologie, K.U.Leuven http://www.kuleuven.ac.be/politicologie

Nadere informatie

Het profiel van de kandidaten voor de Europese verkiezingen ( )

Het profiel van de kandidaten voor de Europese verkiezingen ( ) 1 Het profiel van de kandidaten voor de Europese verkiezingen (2004-2014) Wouter Wolfs, Jef Smulders, Stef Commers en Steven Van Hecke www.kuleuven.be/verkiezingen2014 KU Leuven Instituut voor de Overheid

Nadere informatie

Het profiel van de gekozenen bij de verkiezingen van 13 juni

Het profiel van de gekozenen bij de verkiezingen van 13 juni EMBARGO TOT WOENSDAG 16 JUNI 2004, 23u59. Het profiel van de gekozenen bij de verkiezingen van 13 juni 2004 1 Sam Depauw, Liselotte Libbrecht, Jo Noppe en Stefaan Fiers Afdeling Politologie K.U.Leuven

Nadere informatie

(licht aangepaste versie, september 2003)

(licht aangepaste versie, september 2003) Simulatie zetelverdeling voor het Vlaams Parlement op basis van de uitslagen van 18 mei 2003 en Een korte analyse van het effect van de kiesdrempel voor de Kamer (licht aangepaste versie, september 2003)

Nadere informatie

Een vergelijkende analyse van het profiel van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met 2014

Een vergelijkende analyse van het profiel van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met 2014 Een vergelijkende analyse van het profiel van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met 214 Jef Smulders, Gert-Jan Put en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 7 mei 214 Inleiding

Nadere informatie

Het profiel van de kandidaten op de lijsten bij de Europese verkiezingen van 10 en 13 juni 2004 in de Benelux

Het profiel van de kandidaten op de lijsten bij de Europese verkiezingen van 10 en 13 juni 2004 in de Benelux Het profiel van de kandidaten op de lijsten bij de Europese verkiezingen van 10 en 13 juni 2004 in de Benelux Sam Depauw en Steven Van Hecke Afdeling Politologie K.U.Leuven http://www.kuleuven.ac.be/politologie

Nadere informatie

Simulatie van de zetelverdeling voor het Vlaams Parlement volgens een aantal scenario's inzake de hervorming van het kiesstelsel

Simulatie van de zetelverdeling voor het Vlaams Parlement volgens een aantal scenario's inzake de hervorming van het kiesstelsel Simulatie van de zetelverdeling voor het Vlaams Parlement volgens een aantal scenario's inzake de hervorming van het kiesstelsel Jo Noppe, Bram Wauters en Bart Maddens Afdeling Politologie K.U.Leuven http://www.kuleuven.ac.be/politologie/

Nadere informatie

Welke kandidaten zullen het meest voorkeurstemmen halen?

Welke kandidaten zullen het meest voorkeurstemmen halen? Welke kandidaten zullen het meest voorkeurstemmen halen? Bart Maddens, Gert-Jan Put en Ine Vanlangenakker Centrum voor Politicologie K.U.Leuven Mei 2010 Op basis van een databestand van 4.481 kandidaatstellingen

Nadere informatie

Een aantal simulaties op basis van de Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen van 13 juni 2004

Een aantal simulaties op basis van de Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen van 13 juni 2004 Een aantal simulaties op basis van de Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen van 13 juni 2004 Jo Noppe Afdeling Politologie K.U.Leuven http://www.kuleuven.ac.be/politologie/ Op basis van de verkiezingsuitslag

Nadere informatie

Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen

Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen BASISGEGEVENS - de Vlaamse Centrumsteden die minstens 30.000 inwoners tellen (32 in totaal), bepaald volgens het Ruimtelijk

Nadere informatie

De geografische spreiding van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens

De geografische spreiding van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens De geografische spreiding van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met 2014 Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 1 mei 2014 Belangrijkste resultaten

Nadere informatie

Een analyse van het profiel van de Vlaamse verkozenen bij de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens

Een analyse van het profiel van de Vlaamse verkozenen bij de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens Een analyse van het profiel van de Vlaamse verkozenen bij de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met 2014 Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 26 mei 2014 Inleiding

Nadere informatie

Het profiel van de gekozenen in het Vlaams Parlement na de verkiezingen van 7 juni 2009

Het profiel van de gekozenen in het Vlaams Parlement na de verkiezingen van 7 juni 2009 Het profiel van de gekozenen in het Vlaams Parlement na de verkiezingen van 7 juni 2009 Frederik Verleden m.m.v. Gert-Jan Put, Bart Maddens, Ine Vanlangenakker en Karolien Weekers Centrum voor Politicologie,

Nadere informatie

Lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012 lijsten, kandidaten en mandaten

Lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012 lijsten, kandidaten en mandaten Lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012 lijsten, kandidaten en mandaten Persconferentie van minister Geert Bourgeois Vlaams minister bevoegd voor binnenlands bestuur 18 september 2012 -

Nadere informatie

DE POLITIEKE VERTEGENWOORDIGING VAN VROUWEN NA DE

DE POLITIEKE VERTEGENWOORDIGING VAN VROUWEN NA DE DE POLITIEKE VERTEGENWOORDIGING VAN VROUWEN NA DE VERKIEZINGEN VAN 25 MEI 2014 1 INHOUDSTAFEL INLEIDING ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

Wet van 24 mei 1994 ter bevordering van een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen

Wet van 24 mei 1994 ter bevordering van een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen Wet van 24 mei 1994 Wet van 24 mei 1994 ter bevordering van een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen (B.S., 1 juli 1994) Hoofdstuk I Wijzigingen van

Nadere informatie

De vernieuwing van de Senaat bij de samenvallende verkiezingen van 25 mei 2014

De vernieuwing van de Senaat bij de samenvallende verkiezingen van 25 mei 2014 De vernieuwing van de Senaat bij de samenvallende verkiezingen van 25 mei 2014 1. Samenstelling van de Senaat De Senaat telt 60 leden: 50 deelstaatsenatoren en 10 gecoöpteerde senatoren. De deelstaatsenatoren

Nadere informatie

Vlaamse politica s in cijfers.

Vlaamse politica s in cijfers. Vlaamse politica s in cijfers. De RoSa-factsheets maken u wegwijs in het gelijke kansenlandschap in Vlaanderen. Telkens wordt er op een bepaald terrein nagegaan wat de situatie is. Zowel bredere thema

Nadere informatie

Onpartijdigheid van de VRT gewikt en gewogen

Onpartijdigheid van de VRT gewikt en gewogen Onpartijdigheid van de VRT gewikt en gewogen Analyse van de aanwezigheid van politici in enkele politieke praatprogramma s Filip van Laenen Dit boek is te koop bij http://leanpub.com/onpartijdigheidvrt

Nadere informatie

OPINIEONDERZOEK VLAANDEREN: ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE THEMA S OKTOBER 2013 TECHNISCH-STATISTISCH RAPPORT

OPINIEONDERZOEK VLAANDEREN: ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE THEMA S OKTOBER 2013 TECHNISCH-STATISTISCH RAPPORT OPINIEONDERZOEK VLAANDEREN: ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE THEMA S OKTOBER 2013 TECHNISCH-STATISTISCH RAPPORT Dit technisch-statistisch rapport omvat de technische specificaties, conform de aanbevelingen van

Nadere informatie

De federale wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 in cijfers

De federale wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 in cijfers De federale wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 in cijfers A. Kiezers 1. Aantal kiezers (die in België verblijven) op de kiezerslijsten op 7 mei 2010 Belgische kiezers die in België verblijven: 7.726.632

Nadere informatie

Hoeveel mogen de partijen in totaal uitgeven voor de komende verkiezingscampagne?

Hoeveel mogen de partijen in totaal uitgeven voor de komende verkiezingscampagne? Hoeveel mogen de partijen in totaal uitgeven voor de komende verkiezingscampagne? Bart Maddens & Jef Smulders KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70

Nadere informatie

bevolkingscijfers van 1 januari 2000 tot 31 december 2010

bevolkingscijfers van 1 januari 2000 tot 31 december 2010 bevolkingscijfers van 1 januari 2000 tot 31 december 2010 Totale bevolking op 01/01/2000 Mannen 37.332 Vrouwen 38.984 Totaal 76.316 inwoners 01/01/2000 Man Vrouw totaal oppervlakte inw per km² 19.045 20.226

Nadere informatie

ZORGZWAARTE IN DE THUISVERPLEGING

ZORGZWAARTE IN DE THUISVERPLEGING / Archief cijfers ZORGZWAARTE IN DE THUISVERPLEGING Vlaams Gewest 2013 / 5.01.2016 5.01.2016 Zorgzwaarte in de thuisverpleging 1/11 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op juli 2015

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

Contents. Politieke Barometer Methodiek 4. Potentieel politici 20. Kiesintenties: Voorkeur 7. Vertrouwen in de regering 24

Contents. Politieke Barometer Methodiek 4. Potentieel politici 20. Kiesintenties: Voorkeur 7. Vertrouwen in de regering 24 Contents 1 Methodiek 4 2 Kiesintenties: Voorkeur 7 3 Kiesintenties: Potentieel 15 4 Potentieel politici 20 5 Vertrouwen in de regering 24 6 Actuele thema s 35 2 Politieke Barometer VRT & De Standaard Lentepeiling

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

FORMULIER A/3 KIESKRING :... VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Voordracht van Kandidaten (*)

FORMULIER A/3 KIESKRING :... VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Voordracht van Kandidaten (*) FORMULIER A/ KIESKRING :......... VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN. Voordracht van Kandidaten (*) Wij, ondergetekenden, kiezers in de kieskring....... dragen voor als kandidaten

Nadere informatie

Splitsing van BHV zonder toegevingen

Splitsing van BHV zonder toegevingen Motie ter voorlegging aan de gemeenteraden van Vlaams-Brabant Splitsing van BHV zonder toegevingen Bevestiging van de engagementen van de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering: december 2009

Nadere informatie

De CVO s (centra voor volwassenenonderwijs) organiseren opleidingen voor volwassenen.

De CVO s (centra voor volwassenenonderwijs) organiseren opleidingen voor volwassenen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 323 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 21 februari 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Centra voor volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie. Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research. 21 maart 2017 Berchem

Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie. Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research. 21 maart 2017 Berchem Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research 21 maart 2017 Berchem 1 Belfius studies Expertise van Belfius in de lokale sector

Nadere informatie

Opvolgers in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement. Een stand van zaken

Opvolgers in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement. Een stand van zaken Opvolgers in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement Een stand van zaken Frederik Verleden Centrum voor Politicologie, K.U.Leuven http://soc.kuleuven.be/pol/ Inleiding Op 30 juni 2009

Nadere informatie

Regionale verscheidenheid in bevolkingsconcentraties

Regionale verscheidenheid in bevolkingsconcentraties Deel 1: Gemiddelde leeftijd en leeftijdsopbouw Mathieu Vliegen en Niek van Leeuwen De se bevolkingskernen vertonen niet alleen een ongelijkmatig ruimtelijk spreidingspatroon, maar ook regionale verschillen

Nadere informatie

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 25 juni 2014 Geactualiseerde versie

Nadere informatie

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 13 juni 2010 voor de Vlaamse politieke partijen

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 13 juni 2010 voor de Vlaamse politieke partijen De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 13 juni 2010 voor de Vlaamse politieke partijen Karolien Weekers en Bart Maddens Centrum voor Politicologie K.U.Leuven In deze nota berekenen we wat

Nadere informatie

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 26 mei 2014 Inleiding en belangrijkste

Nadere informatie

[DIVERSITEIT OP DE LIJSTEN VERKIEZINGEN 2014]

[DIVERSITEIT OP DE LIJSTEN VERKIEZINGEN 2014] 2014 Minderhedenforum Catelijne Devriendt [DIVERSITEIT OP DE LIJSTEN VERKIEZINGEN 2014] In hoeverre reflecteren de kieslijsten voor de verkiezingen van 25 mei 2014 de etnisch-culturele diversiteit in Vlaanderen

Nadere informatie

Rapport solidariteitsbarometer

Rapport solidariteitsbarometer Datum: 14-10-2014 Voor: db Document: nota Volg nr. : ph Rapport solidariteitsbarometer 1. Inleiding Met de solidariteitsbarometer wilde Ziekenzorg CM de opvattingen van de Vlaming over solidariteit in

Nadere informatie

DIVERSITEIT OP DE KIESLIJSTEN VERKIEZINGEN 2014

DIVERSITEIT OP DE KIESLIJSTEN VERKIEZINGEN 2014 Publicatie Minderhedenforum 16 mei 2014 DIVERSITEIT OP DE KIESLIJSTEN VERKIEZINGEN 2014 Auteurs Catelijne Devriendt Naima Charkaoui V.U. Hüseyin Aydinli Inhoud 1. Diversiteit op de kieslijsten 2014: trends

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN 13 JUNI Voordracht van Kandidaten (1)

VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN 13 JUNI Voordracht van Kandidaten (1) FORMULIER D/ Kieskring :......... VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN JUNI 00. Voordracht van Kandidaten () Wij, ondergetekenden, aftredende Raadsleden dragen voor als kandidaten voor de verkiezing van

Nadere informatie

GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN.

GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN. GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN. 1. Algemene procedure. a. Inleiding. De stemprocedure wordt op gedetailleerde wijze beschreven in artikel 7 van de wet van 11 april 1994 houdende

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014

VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 1/6 FORMULIER D/1 Kieskring... Kieskringhoofdbureau B VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T 2/6 De voorzitter van het kieskringhoofdbureau B........ brengt ter kennis van de

Nadere informatie

De verkiezing van de Belgische Europarlementsleden

De verkiezing van de Belgische Europarlementsleden De verkiezing van de Belgische Europarlementsleden Wouter Wolfs en Steven Van Hecke www.kuleuven.be/verkiezingen2014 KU Leuven Instituut voor de Overheid 18 juli 2014 Op 25 mei trokken de Belgen naar de

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI Voordracht van Kandidaten ( 1 )

VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI Voordracht van Kandidaten ( 1 ) / FORMULIER D/ Kieskring :......... VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN MEI 0. Voordracht van Kandidaten ( ) Wij, ondergetekenden, kiezers in de kieskring..............dragen voor als kandidaten voor

Nadere informatie

Onderzoek. Diversiteit in de Tweede Kamer 2012

Onderzoek. Diversiteit in de Tweede Kamer 2012 Onderzoek Diversiteit in de Tweede Kamer 2012 Nederland heeft een stelsel met evenredige vertegenwoordiging. Op 12 september 2012 waren er vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal:

Nadere informatie

Zorgt een stem op een vrouw er ook voor dat ze verkozen wordt?

Zorgt een stem op een vrouw er ook voor dat ze verkozen wordt? Over deze blog Schrijf een bijdrage Gedragsregels KU Leuven bloggers About this blog Zorgt een stem op een vrouw er ook voor dat ze verkozen wordt? KU Leuven Blogt mei 16, 2017 2 DOOR SJIFRA DE LEEUW.

Nadere informatie

ZORGZWAARTE IN DE THUISVERPLEGING

ZORGZWAARTE IN DE THUISVERPLEGING / Archief cijfers ZORGZWAARTE IN DE THUISVERPLEGING Vlaams Gewest 2014 / 23.11.2016 23.11.2016 Zorgzwaarte in de thuisverpleging 1/10 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op november

Nadere informatie

Loonwijzer-rapport. Prestatiebeloning. Inleiding. Prestatiebeloning Een Loonwijzer-onderzoek. Fernando Pauwels en Tom Vandenbrande

Loonwijzer-rapport. Prestatiebeloning. Inleiding. Prestatiebeloning Een Loonwijzer-onderzoek. Fernando Pauwels en Tom Vandenbrande Loonwijzer-rapport Prestatiebeloning Hoger Instituut voor de Arbeid Fernando Pauwels en Tom Vandenbrande Katholieke Universiteit Leuven In dit Loonwijzer-rapport 1 Inleiding 2 Beschrijving 3 Info Prestatiebeloning

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN 25 MEI 2014 VOOR HET EUROPEES PARLEMENT, DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN DE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTPARLEMENTEN

VERKIEZINGEN VAN 25 MEI 2014 VOOR HET EUROPEES PARLEMENT, DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN DE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTPARLEMENTEN BIJLAGE 2 VERKIEZINGEN VAN 25 MEI 2014 VOOR HET EUROPEES PARLEMENT, DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN DE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTPARLEMENTEN GLOBAAL AANGIFTEFORMULIER VOOR DE GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

LIJST VAN HET VERKIEZINGSDRUKWERK VOOR DE BELGISCHE SENAAT EN KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Laatst gewijzigd op 27 september 2014

LIJST VAN HET VERKIEZINGSDRUKWERK VOOR DE BELGISCHE SENAAT EN KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Laatst gewijzigd op 27 september 2014 PROVINCIALE BIBLIOTHEEK LIMBURG HIPLimburg LIJST VAN HET VERKIEZINGSDRUKWERK VOOR DE BELGISCHE SENAAT EN KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Laatst gewijzigd op 27 september 2014 VERKIEZINGEN SENAAT EN KAMER

Nadere informatie

ADVIES NR. 106 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN OVER DE GEVOLGEN VAN DE NIEUWE DECRETALE REGELGEVINGEN BIJ DE GEMEENTE- EN

ADVIES NR. 106 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN OVER DE GEVOLGEN VAN DE NIEUWE DECRETALE REGELGEVINGEN BIJ DE GEMEENTE- EN ADVIES NR. 106 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN OVER DE GEVOLGEN VAN DE NIEUWE DECRETALE REGELGEVINGEN BIJ DE GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN. ADVIES NR. 106 VAN DE RAAD

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI B E R I C H T

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI B E R I C H T FORMULIER C/6 Nederlandse Kiescollege Collegehoofdbureau VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. B E R I C H T --------------- De voorzitter van het collegehoofdbureau te Mechelen brengt

Nadere informatie

Percepties over het Gemeentedecreet anno 2012 verklaard. Multivariate analyses. Rapport. Hennau Sofie & Ackaert Johan

Percepties over het Gemeentedecreet anno 2012 verklaard. Multivariate analyses. Rapport. Hennau Sofie & Ackaert Johan Percepties over het Gemeentedecreet anno 2012 verklaard Multivariate analyses Rapport Hennau Sofie & Ackaert Johan Inhoudstafel Managementsamenvatting 10 1. Inleiding 13 2. Onafhankelijke variabelen 15

Nadere informatie

36840 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

36840 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 36840 BELGISCH STAATSBLAD 27.07.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE TRADUCTION MINISTERE DE LA REGION WALLONNE [C 2006/202257] 7 JULI 2006. Omzendbrief betreffende de verkiezingen van de gemeenteraadsleden en de

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief APRIL 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven).

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven). Akkoord BHV Wat staat er in het akkoord? In grote lijnen: 1) BHV wordt zuiver gesplitst De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde

Nadere informatie

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Bij de landelijke verkiezingen in juni 2010 zijn er 61 vrouwen in het parlement gekozen, zes meer dan bij de verkiezingen van 2003 en van 2006.

Nadere informatie

VOORBEELD Proces-verbaal

VOORBEELD Proces-verbaal VOORBEELD Proces-verbaal Verkiezingen van de personeelsafgevaardigden voor het CPBW Proces-verbaal van het stembureau bedienden Benaming technische bedrijfseenheid : NAAM TBE Dossiernummer toegekend door

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Het gebruik van de voorkeurstem bij de parlementsverkiezingen van 25 mei 2014

Het gebruik van de voorkeurstem bij de parlementsverkiezingen van 25 mei 2014 Onderzoeksnota Het gebruik van de voorkeurstem bij de parlementsverkiezingen van 25 mei 2014 Bram Wauters Bram.wauters@ugent.be Johannes Rodenbach Johannes.rodenbach@ugent.be www.gaspar.ugent.be Belangrijkste

Nadere informatie

VOORBEELD Proces-verbaal

VOORBEELD Proces-verbaal VOORBEELD Proces-verbaal Verkiezingen van de personeelsafgevaardigden voor het CPBW Proces-verbaal van het stembureau bedienden Benaming technische bedrijfseenheid : NAAM TBE Dossiernummer toegekend door

Nadere informatie

Een simulatie van de toekomstige verdeling van zetels over de provincies bij Kamerverkiezingen ( )

Een simulatie van de toekomstige verdeling van zetels over de provincies bij Kamerverkiezingen ( ) VIVES BRIEFING 2017/08 Een simulatie van de toekomstige verdeling van zetels over de provincies bij Kamerverkiezingen (2013-2061) Gert-Jan Put KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, VIVES

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN 25 MEI Voordracht van Kandidaten ( 1 )

VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN 25 MEI Voordracht van Kandidaten ( 1 ) /9 KIESKRING:......... FORMULIER A/3 VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN 25 MEI 204 Voordracht van Kandidaten ( ) Wij, ondergetekenden, kiezers in de kieskring....... dragen voor als

Nadere informatie

De politieke deelname van de vrouwen na de verkiezingen van 18 mei 2003

De politieke deelname van de vrouwen na de verkiezingen van 18 mei 2003 De politieke deelname van de vrouwen na de verkiezingen van 18 mei 2003 Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Inhoudstafel 1. Inleiding 4 Context 4 De hoofdkenmerken van het Belgisch kiesstelsel

Nadere informatie

III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING.

III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING. 51 III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING. dinsdag, 40 ste dag : vervroegde stemmingsdag via besluit tot ontbinding federaal Parlement en oproeping kiezers Opstellen officiële

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN 13 JUNI 2004 B E R I C H T

VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN 13 JUNI 2004 B E R I C H T FORMULIER D/1 Kieskring... Kieskringhoofdbureau VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN 13 JUNI 2004 B E R I C H T De voorzitter van het kieskringhoofdbureau........ brengt ter kennis van de kiezers voor de

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 Inhoud Inleiding... 3 Methodologie... 3 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 5 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 6 Regionale Spreiding...

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 Inhoud Inleiding... 3 1 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 3 2 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 5 3 Regionale spreiding... 12 Methodologie...

Nadere informatie

Resultaten bevraging StapAf 2015 Gebruik Routeboekje Zomer 2015

Resultaten bevraging StapAf 2015 Gebruik Routeboekje Zomer 2015 Resultaten bevraging StapAf 2015 Gebruik Routeboekje Zomer 2015 1 Schets van het onderzoek: Doel, werkwijze, inhoud (2-4) Gebruik routeboekje: algemeen (5-9) Gebruik routeboekje: naar leeftijd (10-15)

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

VOORBEELD Proces-verbaal

VOORBEELD Proces-verbaal VOORBEELD Proces-verbaal Verkiezingen van de personeelsafgevaardigden voor het CPBW Proces-verbaal van het stembureau bedienden Benaming technische bedrijfseenheid : NAAM TBE Dossiernummer toegekend door

Nadere informatie

In dit hoofdstuk bespreken we afzonderlijk de deelpopulatie werkenden, dit zijn de personen uit de onderzoekspopulatie die werkten op 30/6/1997.

In dit hoofdstuk bespreken we afzonderlijk de deelpopulatie werkenden, dit zijn de personen uit de onderzoekspopulatie die werkten op 30/6/1997. In dit hoofdstuk bespreken we afzonderlijk de deelpopulatie werkenden, dit zijn de personen uit de onderzoekspopulatie die werkten op 30/6/1997. Zoals reeds gesteld waren (op 30 juni 1997) 2 125 personen

Nadere informatie

De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde: 2 zetels minder voor Vlaamse partijen...

De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde: 2 zetels minder voor Vlaamse partijen... DRAFT 1 De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde: 2 minder voor Vlaamse partijen... Er is al veel gezegd en geschreven over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde maar weinig gerekend over

Nadere informatie

STEMRECHT IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK

STEMRECHT IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK STEMRECHT IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK 1. EEN WOORDJE UITLEG Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek, hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot een democratie

Nadere informatie

Sociale verkiezingen 2012. Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen

Sociale verkiezingen 2012. Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen SB.12.033 DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 29 maart 2012 VSKO/DB/12.06 Contact: Paul Wille: paul.wille@vsko.be Sociale verkiezingen 2012 Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen 1 Context In

Nadere informatie

Lokale politici op het nationale politieke forum. Een onderzoeksnota

Lokale politici op het nationale politieke forum. Een onderzoeksnota Lokale politici op het nationale politieke forum. Een onderzoeksnota Stefaan Fiers docent aan de Afdeling Politologie, K.U.Leuven m.m.v. Frederik Verleden, assistent aan de Afdeling Politologie, K.U.Leuven

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat Jef Smulders & Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70 Parkstraat

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T 1/5 FORMULIER C/6 Nederlandse Kiescollege Collegehoofdbureau VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T --------------- 2/5 De voorzitter van het Collegehoofdbureau C te Mechelen

Nadere informatie

Uittreksel uit de pocket Het statuut van de lokale mandataris. 4.1 De cumulatie van een lokaal politiek mandaat met een parlementair mandaat 1

Uittreksel uit de pocket Het statuut van de lokale mandataris. 4.1 De cumulatie van een lokaal politiek mandaat met een parlementair mandaat 1 Uittreksel uit de pocket Het statuut van de lokale mandataris (10 de herziene editie, oktober 2009) 4.1 De cumulatie van een lokaal politiek mandaat met een parlementair mandaat 1 Absolute en relatieve

Nadere informatie

Een meer gelijke verdeling van beroepsarbeid en beroepsinkomen tussen mannen en vrouwen in Vlaanderen, maar...

Een meer gelijke verdeling van beroepsarbeid en beroepsinkomen tussen mannen en vrouwen in Vlaanderen, maar... Een meer gelijke verdeling van beroepsarbeid en beroepsinkomen tussen mannen en vrouwen in Vlaanderen, maar... Van Dongen, W. 2010. Naar een meer democratische verdeling van beroepsarbeid en beroepsinkomen

Nadere informatie

VERSO- Cahier 2/ 2014 Profiel van de medewerkers in de social profit

VERSO- Cahier 2/ 2014 Profiel van de medewerkers in de social profit VERSO- Cahier 2/ 2014 Profiel van de medewerkers in de social profit Een beschrijvende analyse van de kenmerken van de social profitmedewerker Voor vragen en toelichting dirk.malfait@verso-net.be Zie verder

Nadere informatie

Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer

Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer Mandatendatabank: mandatenbeheer alle besturen, versie 1.2, bijgewerkt tot 24/02/2014 Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer De handleiding werd opgesteld voor gemeente en OCMW. U kan de handleiding naar

Nadere informatie

Demografische evoluties: wat, wanneer en vooral waar? Ingrid Schockaert, Edwin Pelfrene, Edith Lodewijckx Statistiek Vlaanderen

Demografische evoluties: wat, wanneer en vooral waar? Ingrid Schockaert, Edwin Pelfrene, Edith Lodewijckx Statistiek Vlaanderen Demografische evoluties: wat, wanneer en vooral waar? Ingrid Schockaert, Edwin Pelfrene, Edith Lodewijckx Statistiek Vlaanderen De bevolking in Vlaanderen groeit, maar vergrijst nog sneller. Maar gebeurt

Nadere informatie

Ouderen en politieke besluitvorming: empirische verkenning

Ouderen en politieke besluitvorming: empirische verkenning Ouderen en politieke besluitvorming: empirische verkenning Els De bruyn In zijn artikel 'Spiegeltje, spiegeltje aan de wand waar zitten de ouderen in het politieke land?' (1) wijst Renaat Vandevelde (KBG)

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten

Diversiteit in Provinciale Staten Diversiteit in Provinciale Staten In aanloop naar de verkiezingen van 2 maart inventariseerde E-Quality, hét kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit, de kandidatenlijsten (zie werkwijze) van

Nadere informatie

De uitgaven van de Vlaamse partijen voor de federale verkiezingen van 13 juni Bart Maddens, Gert-Jan Put en Ine Vanlangenakker

De uitgaven van de Vlaamse partijen voor de federale verkiezingen van 13 juni Bart Maddens, Gert-Jan Put en Ine Vanlangenakker Naamsestraat 61 - bus 3550 B-3000 Leuven - BELGIUM Tel : 32-16-326661 vives@econ.kuleuven.be VIVES Briefings 7 oktober 2010 De uitgaven van de Vlaamse partijen voor de federale verkiezingen van 13 juni

Nadere informatie