De spiegel van de samenleving? Het profiel van de kandidaten op de lijsten bij de parlementsverkiezingen van 18 mei Samenvatting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De spiegel van de samenleving? Het profiel van de kandidaten op de lijsten bij de parlementsverkiezingen van 18 mei Samenvatting"

Transcriptie

1 De spiegel van de samenleving? Het profiel van de kandidaten op de lijsten bij de parlementsverkiezingen van 18 mei Samenvatting Stefaan Fiers en Jo Noppe Afdeling Politologie K.U.Leuven Doel van het onderzoek Dit is zowat het eerste Vlaamse onderzoek ooit dat op een systematische, gestructureerde manier en op geaggregeerd niveau naar het profiel van de verkiezingskandidaten wordt gevoerd. 1 Het past volledig binnen de onderzoeksstrategie van de Afdeling Politologie die er op gericht is om de circulatie van de Belgische en Vlaamse politieke elite in kaart te brengen. Het uitgangspunt voor het onderzoek is tweeërlei. Vooreerst is er de eenvoudige vaststelling dat er heel weinig bekend is over wie de mannen en vrouwen zijn die op de lijsten staan. Het intrigeert dan vooral waarom personen op onverkiesbare plaatsen gaan staan. In tweede orde is er de wens van de grondwetgever dat het parlement de emanatie van de bevolking zou moeten zijn. Los van de vraag of het parlement überhaupt ooit aan een dergelijk grote verwachting kan voldoen, is het maar de vraag of ze ab ovo, van bij het prille begin, daar wel toe in staat is. Met andere woorden: wie zijn de heren en dames die op de verkiezingslijsten staan. En in hoeverre zijn zij een staalkaart van de Belgische of Vlaamse bevolking? De antwoorden op deze vragen omvatten veel facetten, en vragen daarom lang en veel wetenschappelijk onderzoek alvorens ze met enige mate van bevrediging beantwoord kunnen worden. In deze eerste onderzoeksnota beperken we ons tot het onderzoek van een aantal basisvariabelen. Meer bepaald betreft het de gegevens die door de verschillende partijen op 26 april werden ingediend bij de Rechtbank van eerste aanleg. Het onderzoek De analyse heeft betrekking op de totale populatie van kandidaten van de zes Vlaamse partijen die op dit ogenblik in het parlement vertegenwoordigd zijn: dit zijn (in alfabetische volgorde) Agalev, CD&V, N-VA, sp.a-spirit, Vlaams Blok en VLD. 1 De uitstekende dossiers die het CRISP sinds het midden van de jaren 60 publiceert bij de verkiezingen, behandelen de lijsten op arrondissementeel niveau, en dus niet op geaggregeerd niveau. 1

2 Het gaat om 198 kandidaten per partij, op volgende manier verdeeld over de verschillende kieskringen: eff. opv. Totaal Antwerpen B-H-V Leuven Limburg Oost-Vl West-Vl Senaat Totaal De onderzochte variabelen zijn: leeftijd, geslacht, plaats op de lijst ( verkiesbaar vs. nietverkiesbare plaats), de woonplaats en het beroep. Wij hebben er zelf een zesde variabele aan toegevoegd, met name het al dan niet bekleden van een politiek mandaat op gemeentelijk niveau. De variabele beroep heeft ons de nodige kopbrekers bezorgd. Als algemeen principe gingen we uit van het beroep dat de kandidaten zelf invulden op het aangifteformulier. Uitzondering werd gemaakt voor zetelende parlementsleden die dit mandaat niet vermelden. Het voorbeeld van Louis Tobback die leraar opgaf, is intussen genoegzaam bekend. Na lang afwegen, werd voor deze personen enkel rekening gehouden met het politieke mandaat. Dit heeft als gevolg dat volksvertegenwoordigers die naast hun politiek mandaat ook een artsenpraktijk of een advocatenkantoor uitbouwden, toch enkel als volksvertegenwoordigers werden gecatalogeerd. Deze keuze is aanvechtbaar, maar was de enig mogelijke om het overzicht te behouden, ook met het oog op het onderzoek naar de herkiezingsgraad van het volgende parlement. Voor de woonplaats werd steeds de hoofdgemeente in rekening gebracht. Hierna worden de belangrijkste bevindingen over het profiel van de kandidaten kort uiteengezet. Vooreerst wordt een algemeen profiel geschetst. Daarna komen de verschillende partijen afzonderlijk aan bod. Na de verkiezingen van 18 mei zal in een tweede paper dit kandidatenprofiel vergeleken worden met het profiel van de effectief verkozenen. I. Algemeen profiel van de kandidaten A. Leeftijd Recentelijk werden op de verkiezingswebsite van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ( op basis van de officiële kandidatenlijsten van de verschillende partijen, een aantal gegevens bekendgemaakt over de leeftijd en het geslacht van de kandidaten. Zeer opmerkelijk is echter dat de resultaten inzake de leeftijd van de kandidaten die uit onze dataset naar voren komen duidelijk afwijken van de resultaten die te vinden zijn op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, niettegenstaande het feit dat met dezelfde broninformatie werd gewerkt. Nog opmerkelijker is dat al onze resultaten 2

3 exact drie volle jaren boven de resultaten van BiZa liggen. 2 Na ettelijke malen onze gegevens en onze berekeningswijzen te hebben gedubbelcheckt, hebben wij besloten enkel met onze eigen resultaten verder te werken. Tabel I geeft een overzicht van onze resultaten inzake leeftijd van de kandidaten. De gemiddelde leeftijd van alle kandidaten bedraagt 44,3 jaar. Tussen de partijen onderling bestaat er een duidelijk verschil inzake gemiddelde leeftijd. Dat wordt besproken in het tweede deel van deze paper waar per partij een apart profiel wordt geschetst. Tabel I: Spreiding van de kandidaten over de verschillende leeftijdsgroepen Agalev CD&V N-VA Sp.a Spirit Vlaams Blok VLD Alle partijen Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 21 tot 30 jaar 35 17, , , , , , ,6 31 tot 40 jaar 41 20, , , , , , ,0 41 tot 50 jaar 79 39, , , , , , ,6 51 tot 60 jaar 39 19, , , , , , ,5 61 jaar en ouder 4 2, , ,1 12 6, ,6 17 8, ,3 Totaal , , , , , , ,0 Gemid. leeftijd 42,6 jaar 43,8 jaar 46,5 Jaar 42,1 jaar 46,3 jaar 44,4 jaar 44,3 jaar Via de door ons opgebouwde dataset wordt het echter mogelijk om verder te gaan dan enkel de gemiddelde leeftijd. Door de kandidaten in te delen in vijf leeftijdscategorieën wordt een duidelijker beeld verkregen van de spreiding van de kandidaten over de verschillende leeftijdsgroepen. In de laatste kolom van tabel I wordt duidelijk dat de kandidaten voornamelijk veertigers (33%) en dertigers (25%) zijn. Een op vijf is tussen de 51 en de 60. Een kleine 14% van de kandidaten zijn twintigers. Slechts iets meer dan 9% is 61 jaar of ouder. Deze algemene spreiding blijft min of meer behouden wanneer de analyse gemaakt wordt voor elke kieskring afzonderlijk. Opvallendste verschilpunten: vergeleken met de algemene spreiding zijn de twintigers duidelijk beter vertegenwoordigd in Leuven (19,2%) en Brussel- Halle-Vilvoorde (16,2%). In West-Vlaanderen ligt het aandeel van de twintigers iets lager dan de algemene spreiding (11,3%). De dertigers zijn vooral in Antwerpen goed vertegenwoordigd (32,4%). De veertigers en vijftigers volgen in alle kieskringen min of meer het algemene patroon. Opvallend nog: de 60-plussers zijn vergeleken met de algemene spreiding duidelijk goed vertegenwoordigd in B-H-V (13,7%) en op de Senaatslijst (12,0%); in Antwerpen (5,0%) en West-Vlaanderen (4,0%) dan weer opvallend minder goed. Opgesplitst naar effectieve kandidaten en opvolgers blijkt, vergeleken met de algemene spreiding uit tabel I, de groep van de twintigers vooral aanwezig te zijn bij de opvolgers (17,1% van de 432 opvolgers zijn twintigers) en duidelijk minder bij de effectieve kandidaten (slechts 11,6% van de 756 effectieve kandidaten). 2 Voorbeeld: de gemiddelde leeftijd van de kandidaten van de 6 partijen op alle Kamer- en Senaatslijsten. BiZa: 41,3 jaar; onze resultaten: 44,3 jaar. 3

4 Naast het verschil tussen effectieven en opvolgers dient er nog een tweede belangrijk onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende plaatsen op de kandidatenlijsten: ondanks de halvering van de lijststem geven de plaatsen bovenaan de lijst nog steeds duidelijk meer kans op verkiezing dan de andere plaatsen. 3 Tabel II: Leeftijdsverdeling van de kandidaten naar "verkiesbare" plaats 176 "verkiesbare" plaatsen "nietverkiesbare" plaatsen Alle plaatsen Fi % Fi % Fi % 21 tot 30 jaar 12 6, , ,6 31 tot 40 jaar 44 25, , ,0 41 tot 50 jaar 71 40, , ,6 51 tot 60 jaar 41 23, , ,5 61 jaar en ouder 8 4, , ,3 Totaal , , ,0 Tabel II geeft een zeer opvallend resultaat. In vergelijking met de algemene verdeling van de verschillende leeftijdsgroepen blijken de twintigers (slechts 6,8%) en de 60-plussers (slechts 4,5%) duidelijk in mindere mate vertegenwoordigd op de "verkiesbare" plaatsen. Vooral de veertigers (40,3%) en in mindere mate ook de vijftigers (23,3%) nemen hun plaatsen in. B. Geslacht De zogenaamde quota-wet heeft er voor gezorgd dat er nagenoeg evenveel mannen als vrouwen op de kandidatenlijsten staan. Als gevolg van het feit dat op bepaalde lijsten een oneven aantal kandidaten staat, bestaat er op deze lijsten steeds een verschil van maximum één tussen het aantal mannen en vrouwen. Op een geaggregeerd niveau geeft dat als resultaat 607 mannen tegenover 581 vrouwen. Interessanter wordt het wanneer gekeken wordt naar de vertegenwoordiging van beide seksen op de verkiesbare plaatsen. En daar is toch een duidelijk verschil te merken: slechts 43,2% van de verkiesbare plaatsen zijn voor vrouwen, 56,8% van de plaatsen voor mannen. Wanneer de variabelen leeftijd en geslacht aan elkaar worden gekoppeld, komt nog een interessant gegeven naar voren. Het aandeel van de vrouwen in het totaal aantal kandidaten zakt zeer lineair naarmate men naar een oudere leeftijdscategorie overstapt. Bij de twintigers zijn meer dan 56,2% van de kandidaten vrouwen. Dat zakt naar 52,2% bij de dertigers en 3 Om op elke lijst deze plaatsen aan te duiden die in bepaalde mate kans geven op verkiezing (hierna de verkiesbare plaatsen genoemd), wordt hier vooreerst gekeken naar het aantal zetels dat een bepaalde partij bij de voorgaande parlementsverkiezingen in de desbetreffende (toen nog arrondissementele) kieskring heeft behaald. Dat aantal zetels wordt vermeerderd met 1 indien de partij lager dan 15% scoorde in de bewuste kieskring in 1999 en wordt vermeerderd met 2 indien de partij boven de 15% scoorde. In elke kieskring wordt zo per partij een bepaald aantal verkiesbare zetels bekomen. De verkiesbare plaatsen op een lijst worden bezet door het aantal effectieve kandidaten helemaal bovenaan de lijst dat overeenkomt met het aantal verkiesbare zetels van die partij in die kieskring. Voor de verschillende partijen en verschillende kieskringen samen komen we zo tot 176 verkiesbare plaatsen (op een totaal van 1.188). Wij zijn ons er van bewust dat deze indelingswijze in zeker mate aanvechtbaar is (er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de vaak lucratieve plaats van eerste opvolger). Toch geeft deze opdeling de mogelijkheid op een verantwoorde manier een onderscheid te maken tussen de meest interessante plaatsen bovenaan de lijst en de andere plaatsen. 4

5 50,9% bij de veertigers. Bij de vijftigers valt het aandeel vrouwen vrij scherp terug naar 42,2%. Bij de 60-plussers is slechts 36,4% van de kandidaten een vrouw. C. Beroep Tabel III.a geeft een overzicht van de beroepsactiviteiten van alle kandidaten. Meer dan een kwart van kandidaten kan ondergebracht worden in de ruime categorie "bediendenkaderleden". Het blijkt hierbij vooral om bedienden (21,3%) te gaan. Een vijfde van de kandidaten is zelfstandige (6,3%) of oefent een vrij beroep (13,6%) uit. Een op acht is nietactief. Het gaat daarbij vooral om thuiswerkenden en gepensioneerden. Een op tien is ambtenaar (3,6%) of onderwijzend personeel (7,2%). Opvallend is ook de belangrijke inbreng van de zogenaamde beroepspolitici: federale of regionale parlementsleden, federale of regionale ministers, burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters. Vooral de parlementsleden zijn goed vertegenwoordigd (13,3%). Tenslotte springt de zeer lage vertegenwoordiging van de geschoolde en ongeschoolde arbeiders (2,0%) in het oog. De bespreking van de opdeling naar de verschillende partijen (Tabel III.b) gebeurt in het tweede deel van de paper. Tabel III.a: De beroepsactiviteit van de kandidaten algemeen profiel Fi % Niet-actieven ,5 Thuiswerkend 59 5,0 Op pensioen 65 5,5 Student 14 1,2 Werkloos 11 0,9 Zelfstandigen vrije beroepen ,9 Zelfstandige 72 6,1 Vrij beroep ,6 Landbouwer 4 0,3 Arbeiders 24 2,0 Geschoold arbeider 7 0,6 Ongeschoold arbeider 17 1,4 Bedienden kaderleden ,9 Bediende ,3 Kaderlid 79 6,6 Ambtenaren onderwijzend personeel ,9 Ambtenaar 43 3,6 Onderwijzend personeel 86 7,2 Beroepspolitici ,5 Federaal of regionaal parlementslid ,3 Federaal of regionaal uitvoerend mandaat 31 2,6 Lokaal uitvoerend mandaat 66 5,6 Kabinets- en partijmedewerkers 62 5,2 Kabinetsmedewerker 30 2,5 Partijmedewerker 32 2,7 Totaal ,0 5

6 Tabel III.b: De beroepsactiviteit van de kandidaten opgedeeld per partij Agalev CD&V N-VA Sp.a Spirit Vlaams Blok VLD Alle partijen Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Niet-actieven 20 10,1 16 8, ,7 12 6, ,3 4 2, ,5 Zelfstandigen vrije 19 9, , , , , , ,9 beroepen Arbeiders 3 1,5 1 0,5 2 1,0 2 1,0 15 7,6 1 0,5 24 2,0 Bedienden 73 36, , , , , , ,9 kaderleden Ambtenaren 27 13, , , ,1 7 3,5 8 4, ,9 onderwijzend personeel Beroepspolitici 43 21, ,7 12 6, , , , ,5 Kabinets- en 13 6,6 1 0,5 4 2,0 15 7,6 13 6,6 16 8,1 62 5,2 partijmedewerkers Totaal , , , , , , ,0 D. Verstedelijkingsgraad Een derde belangrijke variabelen is de woonplaats van de kandidaten. Daarbij moet men onderscheid maken tussen de grootstad, de centrumstad, de kleine stad, de gemeente en het platteland. Los van het loutere inwonersaantal, levert de woonplaats ook informatie op over de verstedelijkingsgraad, te onderzoeken aan de hand van de bevolkingsdichtheid, waarbij men een onderscheid maakt naargelang het aantal inwoners per km². In ons onderzoek werd dit als volgt geoperationaliseerd, waarbij de indeling in categorieën gemaakt werd met het oog op zo gelijkmatig mogelijke spreiding over de categorieën. Door de inwonersaantallen van , , en als grens te nemen, worden categorieën bekomen die min of meer gelijk gespreid zijn. Tabel IV: Indeling van aantal gemeenten in het Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, naar inwonersaantal Criterium inw. aantal Vl. Gewest Brussels Gewest Fi % Fi % CAT 1 > ,6 6 31,6 CAT < ,7 7 36,8 CAT < ,9 6 31,6 CAT < ,3 0 0,0 CAT 5 < ,5 0 0, , ,0 Wat de bevolkingsdichtheid betreft, werden de 308 Vlaamse gemeenten onderverdeeld in vier categorieën. De 19 Brusselse gemeenten vallen allemaal in categorie A. 6

7 Tabel V: Indeling van de gemeenten uit het Vlaamse en het Brusselse Gewest naar bevolkingsdichtheid Vl. Gewest Brussels Gewest inw/km² Fi % Fi % CAT A > , ,0 CAT B 500< ,0 0 0,0 CAT C 300< ,5 0 0,0 CAT D < ,0 0 0, , ,0 Tabel VI: Spreiding van de totale populatie bevolking en totale populatie kandidaten over de categorieën Aandeel bevolking Aantal kand. proc. Aandeel bevolking Fi kand. % CAT 1 23, ,6 CAT 2 17, ,9 CAT A 21, ,8 CAT 3 30, ,2 CAT B 33, ,1 CAT 4 17, ,8 CAT C 26, ,6 CAT 5 11, ,6 CAT D 19, , , Er is een opvallend grote gelijkenis tussen de herkomst van de verkiezingskandidaten en de verdeling van de bevolking over de steden en gemeenten naar absolute inwonersaantallen. In de elf grootste steden woont 23,0 procent van de Vlaamse bevolking, en er zijn 24,6 procent van de kandidaten uit afkomstig. Alleen de gemeenten met < inwoners zijn lichtjes ondervertegenwoordigd onder de verkiezingskandidaten (9,6 procent onder de kandidaten, terwijl ze toch 11,3 procent van de bevolking vertegenwoordigen). Men kan in dit opzicht besluiten dat de kandidatenlijsten op deze variabele een zeer goede spiegel van de bevolking zijn. Dat zijn ze nochtans iets minder wanneer de bevolkingsdichtheid wordt in rekening gebracht. Dan komt de oververtegenwoordiging van de kandidaten uit de verstedelijkte gebieden sterker naar voor: terwijl de steden met meer dan 1000 inwoners per km² 21,2 procent van de Vlaamse bevolking huisvesten, komen er ruim 25,8% van de verkiezingskandidaten uit deze gebieden. 60% van de verkiezingskandidaten komt uit verstedelijkte gebieden, met een bevolkingsdichtheid van meer dan 500 inwoners/km². De kleinere gemeenten en landelijke gebieden zijn licht ondervertegenwoordigd in de populatie verkiezingskandidaten. De cruciale vraag is natuurlijk, of er onder de partijen verschillen bestaan in rekrutering van de verkiezingskandidaten (Tabel VII). Uit het onderzoek blijkt dat het profiel van de verkiezingskandidaten van CD&V, N-VA en VLD vrij grote gelijkenissen vertoont. De drie partijen rekruteren voor ongeveer 20% uit de grote steden en ongeveer voor 15 % uit centrumsteden (met uitz. van de VLD die met 20,7% merkelijk hoger scoort). De modale klasse is telkens de categorie van steden met een inwonersaantal dat ligt tussen en Ruim 10% van de kandidaten komt uit landelijke gebieden, dit zijn de gemeenten met minder dan inwoners. Dit profiel verschilt in belangrijke mate van dat van de Agalev en Sp.a-Spirit-kandidaten. Deze twee partijen rekruteren hun verkiezingskandidaten vooral uit de grote steden: 28,8 % voor 7

8 Sp.a-Spirit en zelfs 33,3 % voor Agalev. De gemeenten uit de kleinste categorie (met minder dan inwoners) zijn opvallend minder vertegenwoordigd (7,6 % bij Agalev en amper 5,6 % bij Sp.a-Spirit). Van Agalev is al langer bekend dat de partij vooral bij stedelingen hoog scoort, en dus een stedelijk imago heeft. Ons onderzoek wijst duidelijk uit dat dit ook voor Sp.a- Spirit het geval is. Ten slotte wijzen we er op dat ook het Vlaams Blok haar verkiezingskandidaten in overwegende mate rekruteert uit de grote steden. De onderzoeksgegevens naar de herkomst in termen van absolute inwonersaantallen worden bevestigd door het onderzoek naar de herkomst in termen van bevolkingsdichtheid. Ook hier is het verstedelijkte profiel van vooral Agalev erg opvallend. Twee derden van de kandidaten van zowel Agalev, Sp.a-Spirit als Vlaams Blok komen uit steden en gemeenten met een bevolkingsdichtheid van meer dan 500 inwoners/km². Terwijl dat voor de VLD maar 55% en voor de CD&V maar 52 % is. De N-VA neemt met ongeveer 60 procent op deze variabele een middenpositie in. Tabel VII: Herkomst van de kandidaten naar verstedelijkingsgraad, per partij (N= 198 voor elke partij) AGALEV CD&V N-VA Sp.a-Spi Vl. Blok VLD procentueel procent. procent. procent. procent. procent. CAT 1 33,3 18,2 20,2 28,8 25,8 21,2 CAT 2 20,2 16,2 14,6 16,7 24,7 20,7 CAT 3 24,7 30,8 33,3 29,8 31,3 31,3 CAT 4 14,1 23,7 19,2 14,1 12,6 16,7 CAT 5 7,6 11,1 12,6 10,6 5,6 10,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 CAT A 34,8 18,7 22,7 28,3 27,3 23,2 CAT B 31,8 33,3 37,4 31,3 38,4 32,3 CAT C 21,2 25,8 22,7 25,3 20,7 25,8 CAT D 12,1 22,2 17,2 15,2 13,6 18,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Legende: Criterium inw. aantal inw/km² CAT 1 > CAT < CAT A >1.000 CAT < CAT B 500<1.000 CAT < CAT C 300<500 CAT 5 < CAT D <300 E. Gemeentelijk mandaat In ons onderzoek hebben we ook de gemeentelijke verankering van elk van de 1188 verkiezingskandidaten onderzocht. We hebben dat gedaan aan de hand van de gemeentelijke mandaten die zij al dan niet bekleden. Daarbij zijn enkel de politieke mandaten sensu stricto weerhouden: burgemeester, schepen en gemeenteraadslid. Hierdoor werd geen rekening gehouden met OCMW-voorzitters, of leden van de OCMW-raad. De resultaten zijn neergeschreven in de volgende tabel. 8

9 Tabel VIII: Aantal kandidaten dat een gemeentelijk mandaat bekleedt Aantal kandidaten Aantal mandatarissen/ partij Procentueel aandeel agalev burgemeester 0 2 0,0 schepen ,2 gemeenteraadslid ,2 Aandeel mandatarissen/ kandidaten TOTAAL 78 39,4 cd&v burgemeester ,1 schepen ,9 gemeenteraadslid ,2 TOTAAL ,2 n-va burgemeester ,0 schepen ,5 gemeenteraadslid ,1 TOTAAL 60 30,3 sp-a-spirit 4 burgemeester ,4 schepen ,5 gemeenteraadslid ,9 TOTAAL ,6 vl.blok burgemeester Schepen gemeenteraadslid ,9 TOTAAL ,0 vld Burgemeester ,8 Schepen ,8 gemeenteraadslid ,8 TOTAAL ,1 Naar absolute aantallen hoeft het geen verwondering te wekken dat de CD&V de meeste lokale mandatarissen onder haar verkiezingskandidaten telt. Het is immers de partij die bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000 veruit het meeste aantal mandaten in gemeenteraad en college kreeg. Van de 198 CD&V kandidaten, zijn er liefst 131 die een lokaal mandaat bekleden. Dat zijn er acht meer dan de VLD en 13 meer dan het kartel Sp.a-Spirit. Bij het Vlaams Blok hebben 105 gemeenteraadsleden zich kandidaat gesteld. Voor wat het Vlaams Blok betreft zijn er uiteraard geen burgemeesters en schepenen als gevolg van het cordon sanitaire. De VLD trekt volop de kaart van de burgemeesters, en doet veel minder een beroep op haar schepenen en gemeenteraadsleden. Van de 82 VLD-burgemeesters in Vlaanderen, staan er liefst 31 (of 37,8 % van de totale populatie VLD-burgemeesters) op de lijsten. Bij de CD&V is dat slechts één op vijf (22,1 %), bij Sp.a-Spirit bijna één op drie (32,4%), terwijl de N-VA de helft van haar zes burgemeesters in de strijd werpt. 4 Bij de Sp.a gaat het om 36 burgemeesters, 246 schepenen en 806 gemeenteraadsleden; bij Spirit gaat het om 1 burgemeester, 14 schepenen en 45 gemeenteraadsleden. 9

10 Bij het beantwoorden van de vraag in hoeverre deze parlementsverkiezingen lokaal verankerd zijn is het nuttig te verwijzen naar het geaggregeerde percentage van de kandidaten die een lokaal mandaat uitoefenen: bijna tweederde van de CD&V-kandidaten (131 op 198) bekleedt een mandaat op lokaal niveau, terwijl dat percentage bij zowel Sp.a-Spirit en VLD ongeveer 60 % bedraagt. Ondanks het gebrek aan burgemeesters en schepenen, zijn bij het Vlaams Blok toch nog ruim de helft (53,0%) van de kandidaten lid van een gemeenteraad. Agalev en N-VA hebben een beduidend ander profiel, met respectievelijk amper 39,4 en 30,3 procent van de verkiezingskandidaten die een gemeentelijk mandaat bekleden. II. Kandidatenprofiel per partij Wanneer dezelfde analyse voor elke partij afzonderlijk wordt doorgevoerd, komen enkele zeer interessante onderzoeksresultaten naar voor. In sommige gevallen zijn ze verrassend, in andere bevestigen ze een vermoeden, of bevestigen ze het profiel van de partij op andere variabelen. Agalev Bij Agalev hebben de verkiezingskandidaten een erg jong profiel (gemiddelde leeftijd 42,6 jaar; 17% is jonger dan 30 en slechts 2 procent is ouder dan 60 jaar). Inzake beroepsactiviteiten, zien we een grote aanwezigheid van bedienden en kaderleden (36,9%). Opmerkelijk is dat slechts 13,6% ambtenaar of onderwijzer is, een percentage dat zelfs lager ligt dan het aandeel ambtenaren en onderwijzers bij CD&V (16%) en N-VA (14%), en vergelijkbaar is met het aandeel bij Sp.a-Spirit (13,1%). Het beeld dat Agalev een partij van leerkrachten zou zijn, wordt dus niet bevestigd in het onderzoek. Het is nog opvallend dat Agalev niet alleen de meeste kiezers, maar kennelijk ook het grootste deel van haar verkiezingskandidaten uit de verstedelijkte gebieden rekruteert: tweedederde van de kandidaten komt uit een gebied met meer dan 500 inwoners/km². De groenen doen ook vrij weinig beroep op hun lokale mandatarissen in de strijd om de gunst van de kiezer. Slechts 39 procent van de Agalevkandidaten bekleedt een lokaal mandaat. En in dat opzicht bevestigt Agalev haar eigen credo waarbij machtsconcentratie in handen van een beperkt aantal personen zo veel mogelijk wordt vermeden. CD&V In tegenstelling tot Agalev, rekruteert de CD&V 10 procent van haar verkiezingskandidaten uit de groep ouder dan 61. Toch krijgt ook de verjonging gestalte in de kieslijsten. Van de zes partijen uit het onderzoek rekruteert de CD&V het derde grootste aandeel kandidaten uit de categorie jaar: 14,1%. Een kwart van de CD&V-kandidaten is zelfstandige of oefent een vrij beroep uit, wat een vrij hoog percentage is. Samen met de bedienden en de kaderleden vormen zij de helft van de CD&V-kandidaten. Nog een vijfde van de kandidaten behoort tot de categorie beroepspolitici. Dat blijkt ook uit het aantal lokale mandatarissen dat deelneemt aan de verkiezingen: liefst tweederde van de CD&V-kandidaten oefenen een lokaal mandaat uit. De CD&V werpt 33 burgemeesters in de strijd, dat zijn er twee meer dan de VLD. De lokale 10

11 verankering laat zich het sterkst voelen in de landelijke gebieden: 22% van de CD&Vkandidaten wonen in een gemeente met minder dan 300 inwoners/km². N-VA Van de zes onderzochte partijen heeft de N-VA het oudste kandidatenprofiel. De gemiddelde leeftijd bedraagt 46,5 jaar, dit is het hoogste van alle partijen. 14 procent van de kandidaten is ouder dan 61 jaar, en ongeveer 40% is ouder dan 51 jaar. Onder de N-VA-kandidaten zitten opvallend veel niet-actieven: 21,7 % (een opmerkelijk contrast met de CD&V en de VLD bijvoorbeeld, met respectievelijk 8,1 en 2,0 procent niet-actieven). De spreiding naar verstedelijkingsgraad kent een vrij normaal verloop, en sluit sterk aan bij het profiel van de CD&V en de VLD op deze variabele. De N-VA doet ten slotte beroep op 45 van haar 132 gemeenteraadsleden, en op de helft (drie van de zes) van haar burgemeesters. Sp.a-Spirit Sp.a-Spirit stapt met opvallend jonge lijsten naar de verkiezingen. Gemiddeld is een Sp.a- Spirit-kandidaat 42,1 jaar oud. 16 % is zelfs jonger dan 30 jaar. En amper 19,7 procent is ouder dan 50 (vergelijk met de 40 procent bij de N-VA!). Er zijn ook weinig niet-actieven onder de Sp.a-Spirit-kandidaten (6,1%). Verder zijn er slechts weinig arbeiders (1%) bij de Spa-Spiritkandidaten, maar relatief veel beroepspolitici (24,2 %) en kabinetsmedewerkers (7,6%). De kandidaten van het kartel komen in sterke mate uit verstedelijkte gebieden: 28,8 % komt uit de elf grootste steden van Vlaanderen, en slechts 10 procent uit een gemeente met minder dan inwoners. Er nemen 12 burgemeesters deel aan de verkiezingen, en 30 schepen. Van de 198 kandidaten zijn er 80 die geen politiek mandaat uitoefenen op lokaal niveau. Vlaams Blok Het Vlaams Blok telt relatief veel ouderen onder haar kandidaten (14,6% is ouder dan 61 jaar), en slechts 10 procent van de kandidaten is jonger dan 30 jaar. De gemiddelde leeftijd ligt dan ook hoog (net als voor de N-VA): 46,3 jaar (dit is ruim twee jaar ouder dan het algemeen gemiddelde van alle partijen uit het onderzoek). Erg opvallend is het hoge aantal niet-actieven op de Vlaams Blok lijsten: ruim 27 % is werkloos, gepensioneerd, student of thuiswerkend (huisvrouw). De categorie van de zelfstandigen en de vrije beroepen is dan weer merkelijk ondervertegenwoordigd (11,1 % ten opzichte van een algemeen aandeel van 19,9 procent). Heel weinig leraars en ambtenaren ook (3,5 % ten aanzien van een aandeel van 10,9 procent). En zoals het onderzoek naar de vrouwelijke kandidaten van het Vlaams Blok in De Morgen (10 mei 2003) al uitwees: relatief veel partijmedewerkers (6,6%). Ondanks het gebrek aan burgemeesters en schepenen (wegens het cordon sanitaire) zetelt toch nog meer dan de helft van de Vlaams Blok kandidaten in een gemeenteraad (105 in aantal). VLD Het profiel van de VLD-kandidaten verschilt op een aantal variabelen niet erg van dat van de CD&V. Gemiddeld zijn ze 44,4 jaar oud (43,8 jaar bij CD&V). Er staan iets minder jongeren (jonger dan 30) op de VLD lijsten en iets meer ouderen, maar het verschil tussen beide partijen is miniem. Ook wat de herkomst naar inwonersaantal betreft, zijn er sterke gelijkenissen, al 11

12 rekruteert de VLD sterker (20,7%) uit de zogenaamde centrumsteden (met tussen en inwoners), en iets minder (16,7%) uit de grote gemeenten ( < inwoners). Dit vertaalt zich ook in de verdeling over de gemeenten naar verstedelijkingsgraad waar de VLD meer dan de CD&V uit de steden met meer dan 1000 inwoners/km² rekruteert, en minder uit de landelijke gebieden (18,7% ten opzichte van 22,2 %). Wat de beroepen betreft zijn er grotere verschillen: met 37,9% profileert de VLD zich als kampioen van de kandidaten die een zelfstandig of een vrij beroep uitoefenen. En de categorie beroepspolitici en kabinetsmedewerkers samen is goed voor meer dan 40 % van de VLDkandidaten. Ten slotte heeft de VLD een opvallend groot aantal burgemeesters in de strijd geworpen (31 van de 82 VLD-burgemeesters in Vlaanderen), maar heeft de partij beduidend minder beroep gedaan op haar schepenen en gemeenteraadsleden. In het totaal oefent 62 procent van de VLD-kandidaten, dit is bijna twee op drie, een lokaal mandaat uit. Wat bijna evenveel is als de score van de CD&V. 12

De spiegel van de samenleving? Deel II. Het profiel van de effectief verkozenen bij de parlementsverkiezingen van 18 mei Samenvatting

De spiegel van de samenleving? Deel II. Het profiel van de effectief verkozenen bij de parlementsverkiezingen van 18 mei Samenvatting De spiegel van de samenleving? Deel II Het profiel van de effectief verkozenen bij de parlementsverkiezingen van 18 mei 2003 - Samenvatting Jo Noppe en Stefaan Fiers Afdeling Politologie K.U.Leuven http://www.kuleuven.ac.be/politologie/

Nadere informatie

Het profiel van de kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober in de 13 Vlaamse centrumsteden.

Het profiel van de kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober in de 13 Vlaamse centrumsteden. Het profiel van de kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 in de 13 Vlaamse centrumsteden. Jo Noppe, Stefaan Fiers, Bart Maddens en Karolien Weekers Centrum voor Politicologie, K.U.Leuven

Nadere informatie

Het profiel van de kandidaten op de lijsten voor de Vlaamse, Europese en Brusselse verkiezingen van 7 juni 2009

Het profiel van de kandidaten op de lijsten voor de Vlaamse, Europese en Brusselse verkiezingen van 7 juni 2009 Het profiel van de kandidaten op de lijsten voor de Vlaamse, Europese en Brusselse verkiezingen van 7 juni 2009 Gert-Jan Put, Bart Maddens, Ine Vanlangenakker en Karolien Weekers Centrum voor Politicologie,

Nadere informatie

Het profiel van de kandidaten op de lijsten bij de Vlaamse, Europese en Brusselse verkiezingen van 13 juni 2004

Het profiel van de kandidaten op de lijsten bij de Vlaamse, Europese en Brusselse verkiezingen van 13 juni 2004 Het profiel van de kandidaten op de lijsten bij de Vlaamse, Europese en Brusselse verkiezingen van 13 juni 2004 Stefaan Fiers, Jo Noppe, Sam Depauw en Liselotte Libbrecht Afdeling Politologie K.U.Leuven

Nadere informatie

Een vergelijkende analyse van het profiel van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met 2014

Een vergelijkende analyse van het profiel van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met 2014 Een vergelijkende analyse van het profiel van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met 214 Jef Smulders, Gert-Jan Put en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 7 mei 214 Inleiding

Nadere informatie

Het profiel van de gekozenen bij de federale verkiezingen van 10 juni

Het profiel van de gekozenen bij de federale verkiezingen van 10 juni Het profiel van de gekozenen bij de federale verkiezingen van 10 juni 2007 1 I. Vanlangenakker, K. Weekers, B. Maddens en S. Fiers Centrum voor Politicologie, K.U.Leuven http://www.kuleuven.ac.be/politicologie

Nadere informatie

Het profiel van de kandidaten voor de Europese verkiezingen ( )

Het profiel van de kandidaten voor de Europese verkiezingen ( ) 1 Het profiel van de kandidaten voor de Europese verkiezingen (2004-2014) Wouter Wolfs, Jef Smulders, Stef Commers en Steven Van Hecke www.kuleuven.be/verkiezingen2014 KU Leuven Instituut voor de Overheid

Nadere informatie

Welke kandidaten zullen het meest voorkeurstemmen halen?

Welke kandidaten zullen het meest voorkeurstemmen halen? Welke kandidaten zullen het meest voorkeurstemmen halen? Bart Maddens, Gert-Jan Put en Ine Vanlangenakker Centrum voor Politicologie K.U.Leuven Mei 2010 Op basis van een databestand van 4.481 kandidaatstellingen

Nadere informatie

(licht aangepaste versie, september 2003)

(licht aangepaste versie, september 2003) Simulatie zetelverdeling voor het Vlaams Parlement op basis van de uitslagen van 18 mei 2003 en Een korte analyse van het effect van de kiesdrempel voor de Kamer (licht aangepaste versie, september 2003)

Nadere informatie

Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen

Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen BASISGEGEVENS - de Vlaamse Centrumsteden die minstens 30.000 inwoners tellen (32 in totaal), bepaald volgens het Ruimtelijk

Nadere informatie

Het profiel van de kandidaten op de lijsten bij de Europese verkiezingen van 10 en 13 juni 2004 in de Benelux

Het profiel van de kandidaten op de lijsten bij de Europese verkiezingen van 10 en 13 juni 2004 in de Benelux Het profiel van de kandidaten op de lijsten bij de Europese verkiezingen van 10 en 13 juni 2004 in de Benelux Sam Depauw en Steven Van Hecke Afdeling Politologie K.U.Leuven http://www.kuleuven.ac.be/politologie

Nadere informatie

De geografische spreiding van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens

De geografische spreiding van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens De geografische spreiding van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met 2014 Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 1 mei 2014 Belangrijkste resultaten

Nadere informatie

Een analyse van het profiel van de Vlaamse verkozenen bij de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens

Een analyse van het profiel van de Vlaamse verkozenen bij de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens Een analyse van het profiel van de Vlaamse verkozenen bij de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met 2014 Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 26 mei 2014 Inleiding

Nadere informatie

Simulatie van de zetelverdeling voor het Vlaams Parlement volgens een aantal scenario's inzake de hervorming van het kiesstelsel

Simulatie van de zetelverdeling voor het Vlaams Parlement volgens een aantal scenario's inzake de hervorming van het kiesstelsel Simulatie van de zetelverdeling voor het Vlaams Parlement volgens een aantal scenario's inzake de hervorming van het kiesstelsel Jo Noppe, Bram Wauters en Bart Maddens Afdeling Politologie K.U.Leuven http://www.kuleuven.ac.be/politologie/

Nadere informatie

Het profiel van de gekozenen bij de verkiezingen van 13 juni

Het profiel van de gekozenen bij de verkiezingen van 13 juni EMBARGO TOT WOENSDAG 16 JUNI 2004, 23u59. Het profiel van de gekozenen bij de verkiezingen van 13 juni 2004 1 Sam Depauw, Liselotte Libbrecht, Jo Noppe en Stefaan Fiers Afdeling Politologie K.U.Leuven

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

DE POLITIEKE VERTEGENWOORDIGING VAN VROUWEN NA DE

DE POLITIEKE VERTEGENWOORDIGING VAN VROUWEN NA DE DE POLITIEKE VERTEGENWOORDIGING VAN VROUWEN NA DE VERKIEZINGEN VAN 25 MEI 2014 1 INHOUDSTAFEL INLEIDING ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4

Nadere informatie

Lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012 lijsten, kandidaten en mandaten

Lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012 lijsten, kandidaten en mandaten Lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012 lijsten, kandidaten en mandaten Persconferentie van minister Geert Bourgeois Vlaams minister bevoegd voor binnenlands bestuur 18 september 2012 -

Nadere informatie

Het profiel van de gekozenen in het Vlaams Parlement na de verkiezingen van 7 juni 2009

Het profiel van de gekozenen in het Vlaams Parlement na de verkiezingen van 7 juni 2009 Het profiel van de gekozenen in het Vlaams Parlement na de verkiezingen van 7 juni 2009 Frederik Verleden m.m.v. Gert-Jan Put, Bart Maddens, Ine Vanlangenakker en Karolien Weekers Centrum voor Politicologie,

Nadere informatie

Een aantal simulaties op basis van de Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen van 13 juni 2004

Een aantal simulaties op basis van de Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen van 13 juni 2004 Een aantal simulaties op basis van de Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen van 13 juni 2004 Jo Noppe Afdeling Politologie K.U.Leuven http://www.kuleuven.ac.be/politologie/ Op basis van de verkiezingsuitslag

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

Hoeveel mogen de partijen in totaal uitgeven voor de komende verkiezingscampagne?

Hoeveel mogen de partijen in totaal uitgeven voor de komende verkiezingscampagne? Hoeveel mogen de partijen in totaal uitgeven voor de komende verkiezingscampagne? Bart Maddens & Jef Smulders KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70

Nadere informatie

[DIVERSITEIT OP DE LIJSTEN VERKIEZINGEN 2014]

[DIVERSITEIT OP DE LIJSTEN VERKIEZINGEN 2014] 2014 Minderhedenforum Catelijne Devriendt [DIVERSITEIT OP DE LIJSTEN VERKIEZINGEN 2014] In hoeverre reflecteren de kieslijsten voor de verkiezingen van 25 mei 2014 de etnisch-culturele diversiteit in Vlaanderen

Nadere informatie

De vernieuwing van de Senaat bij de samenvallende verkiezingen van 25 mei 2014

De vernieuwing van de Senaat bij de samenvallende verkiezingen van 25 mei 2014 De vernieuwing van de Senaat bij de samenvallende verkiezingen van 25 mei 2014 1. Samenstelling van de Senaat De Senaat telt 60 leden: 50 deelstaatsenatoren en 10 gecoöpteerde senatoren. De deelstaatsenatoren

Nadere informatie

Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie. Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research. 21 maart 2017 Berchem

Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie. Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research. 21 maart 2017 Berchem Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research 21 maart 2017 Berchem 1 Belfius studies Expertise van Belfius in de lokale sector

Nadere informatie

DIVERSITEIT OP DE KIESLIJSTEN VERKIEZINGEN 2014

DIVERSITEIT OP DE KIESLIJSTEN VERKIEZINGEN 2014 Publicatie Minderhedenforum 16 mei 2014 DIVERSITEIT OP DE KIESLIJSTEN VERKIEZINGEN 2014 Auteurs Catelijne Devriendt Naima Charkaoui V.U. Hüseyin Aydinli Inhoud 1. Diversiteit op de kieslijsten 2014: trends

Nadere informatie

GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN.

GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN. GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN. 1. Algemene procedure. a. Inleiding. De stemprocedure wordt op gedetailleerde wijze beschreven in artikel 7 van de wet van 11 april 1994 houdende

Nadere informatie

De federale wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 in cijfers

De federale wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 in cijfers De federale wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 in cijfers A. Kiezers 1. Aantal kiezers (die in België verblijven) op de kiezerslijsten op 7 mei 2010 Belgische kiezers die in België verblijven: 7.726.632

Nadere informatie

Splitsing van BHV zonder toegevingen

Splitsing van BHV zonder toegevingen Motie ter voorlegging aan de gemeenteraden van Vlaams-Brabant Splitsing van BHV zonder toegevingen Bevestiging van de engagementen van de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering: december 2009

Nadere informatie

Onderzoek. Diversiteit in de Tweede Kamer 2012

Onderzoek. Diversiteit in de Tweede Kamer 2012 Onderzoek Diversiteit in de Tweede Kamer 2012 Nederland heeft een stelsel met evenredige vertegenwoordiging. Op 12 september 2012 waren er vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal:

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten

Diversiteit in Provinciale Staten Diversiteit in Provinciale Staten In aanloop naar de verkiezingen van 2 maart inventariseerde E-Quality, hét kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit, de kandidatenlijsten (zie werkwijze) van

Nadere informatie

FORMULIER A/3 KIESKRING :... VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Voordracht van Kandidaten (*)

FORMULIER A/3 KIESKRING :... VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Voordracht van Kandidaten (*) FORMULIER A/ KIESKRING :......... VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN. Voordracht van Kandidaten (*) Wij, ondergetekenden, kiezers in de kieskring....... dragen voor als kandidaten

Nadere informatie

De Directie Verkiezingen

De Directie Verkiezingen G De Directie Verkiezingen G.1. Inleiding 54 2004 ACTIVITEITENRAPPORT De Directie Verkiezingen waakt over de uitvoering van de wetgeving en de reglementering betreffende de Europese, de nationale en de

Nadere informatie

ADVIES NR. 106 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN OVER DE GEVOLGEN VAN DE NIEUWE DECRETALE REGELGEVINGEN BIJ DE GEMEENTE- EN

ADVIES NR. 106 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN OVER DE GEVOLGEN VAN DE NIEUWE DECRETALE REGELGEVINGEN BIJ DE GEMEENTE- EN ADVIES NR. 106 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN OVER DE GEVOLGEN VAN DE NIEUWE DECRETALE REGELGEVINGEN BIJ DE GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN. ADVIES NR. 106 VAN DE RAAD

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI Voordracht van Kandidaten ( 1 )

VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI Voordracht van Kandidaten ( 1 ) / FORMULIER D/ Kieskring :......... VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN MEI 0. Voordracht van Kandidaten ( ) Wij, ondergetekenden, kiezers in de kieskring..............dragen voor als kandidaten voor

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014

VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 1/6 FORMULIER D/1 Kieskring... Kieskringhoofdbureau B VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T 2/6 De voorzitter van het kieskringhoofdbureau B........ brengt ter kennis van de

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstencheques - Gebruikers

nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstencheques - Gebruikers SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Gebruikers De dienstencheque (DC),

Nadere informatie

Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg

Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg 2013 Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Ipsos Public Affairs 24/06/2013 1 Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN 13 JUNI Voordracht van Kandidaten (1)

VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN 13 JUNI Voordracht van Kandidaten (1) FORMULIER D/ Kieskring :......... VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN JUNI 00. Voordracht van Kandidaten () Wij, ondergetekenden, aftredende Raadsleden dragen voor als kandidaten voor de verkiezing van

Nadere informatie

OPINIEONDERZOEK VLAANDEREN: ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE THEMA S OKTOBER 2013 TECHNISCH-STATISTISCH RAPPORT

OPINIEONDERZOEK VLAANDEREN: ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE THEMA S OKTOBER 2013 TECHNISCH-STATISTISCH RAPPORT OPINIEONDERZOEK VLAANDEREN: ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE THEMA S OKTOBER 2013 TECHNISCH-STATISTISCH RAPPORT Dit technisch-statistisch rapport omvat de technische specificaties, conform de aanbevelingen van

Nadere informatie

De politieke deelname van de vrouwen na de verkiezingen van 18 mei 2003

De politieke deelname van de vrouwen na de verkiezingen van 18 mei 2003 De politieke deelname van de vrouwen na de verkiezingen van 18 mei 2003 Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Inhoudstafel 1. Inleiding 4 Context 4 De hoofdkenmerken van het Belgisch kiesstelsel

Nadere informatie

Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer

Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer Mandatendatabank: mandatenbeheer alle besturen, versie 1.2, bijgewerkt tot 24/02/2014 Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer De handleiding werd opgesteld voor gemeente en OCMW. U kan de handleiding naar

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie De Tweede Kamerverkiezingen van 17 hebben voor grote verschuivingen gezorgd in Amsterdam. De uitkomsten van deze verkiezingen komen uitgebreid aan bod in dit hoofdstuk. Verder

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Vlaamse politica s in cijfers.

Vlaamse politica s in cijfers. Vlaamse politica s in cijfers. De RoSa-factsheets maken u wegwijs in het gelijke kansenlandschap in Vlaanderen. Telkens wordt er op een bepaald terrein nagegaan wat de situatie is. Zowel bredere thema

Nadere informatie

GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN.

GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN. GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN 1 Algemene procedure a Inleiding De stemprocedure wordt op gedetailleerde wijze beschreven in artikel 7 tot 8bis van de wet van 11 april 1994 houdende

Nadere informatie

BRUSSEL RAPPORT PERSONEEL 2012

BRUSSEL RAPPORT PERSONEEL 2012 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Beleid Onderwijspersoneel Koning Albert II-laan 5, 2 BRUSSEL RAPPORT PERSONEEL 22 Basisonderwijs en Secundair Onderwijs

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN 25 MEI Voordracht van Kandidaten ( 1 )

VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN 25 MEI Voordracht van Kandidaten ( 1 ) /9 KIESKRING:......... FORMULIER A/3 VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN 25 MEI 204 Voordracht van Kandidaten ( ) Wij, ondergetekenden, kiezers in de kieskring....... dragen voor als

Nadere informatie

Gewesten en gemeenschappen

Gewesten en gemeenschappen Staten en kiesstelsels België België is, anders dan Nederland, een federatie. Juist ook omdat België een land is met verschillende taalgebieden, is de structuur van deze staat veel ingewikkelder dan die

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

bevolkingscijfers van 1 januari 2000 tot 31 december 2010

bevolkingscijfers van 1 januari 2000 tot 31 december 2010 bevolkingscijfers van 1 januari 2000 tot 31 december 2010 Totale bevolking op 01/01/2000 Mannen 37.332 Vrouwen 38.984 Totaal 76.316 inwoners 01/01/2000 Man Vrouw totaal oppervlakte inw per km² 19.045 20.226

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief APRIL 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Lokale politici op het nationale politieke forum. Een onderzoeksnota

Lokale politici op het nationale politieke forum. Een onderzoeksnota Lokale politici op het nationale politieke forum. Een onderzoeksnota Stefaan Fiers docent aan de Afdeling Politologie, K.U.Leuven m.m.v. Frederik Verleden, assistent aan de Afdeling Politologie, K.U.Leuven

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

Verkiezingen 2014 Kieskring Brussel- Hoofdstad

Verkiezingen 2014 Kieskring Brussel- Hoofdstad Verkiezingen 2014 Kieskring Brussel- Hoofdstad Inleiding Op 25 mei 2014 kon het Brusselse kiezerskorps mee de nieuwe samenstelling bepalen van het Brusselse, het federale en het Europese parlement en desgewenst

Nadere informatie

De regionale impact van de economische crisis

De regionale impact van de economische crisis De regionale impact van de economische crisis Damiaan Persyn Vives Beleidspaper 11 Juli 2009 VIVES Naamsestraat 61 bus 3510 3000 Leuven - Belgium Tel: +32 16 32 42 22 www.econ.kuleuven.be/vives De regionale

Nadere informatie

De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5)

De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5) Directoraat-generaal Communicatie AFDELING ANALYSE VAN DE PUBLIEKE OPINIE De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5) SOCIAALDEMOGRAFISCHE FOCUS Deel economie en maatschappij Brussel, oktober

Nadere informatie

Verkiezingen 2010! Wat is BHV? Vervroegde verkiezingen op 13 juni 2010. Auteur: Hugo Vanderstraeten. minderheid in de rand rond Brussel.

Verkiezingen 2010! Wat is BHV? Vervroegde verkiezingen op 13 juni 2010. Auteur: Hugo Vanderstraeten. minderheid in de rand rond Brussel. Auteur: Hugo Vanderstraeten Vervroegde verkiezingen op 13 juni 2010 Op maandag 26 april 2010 bood premier Yves Leterme het ontslag van de federale regering aan aan Koning Albert II. De regering viel over

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN 25 MEI 2014 VOOR HET EUROPEES PARLEMENT, DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN DE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTPARLEMENTEN

VERKIEZINGEN VAN 25 MEI 2014 VOOR HET EUROPEES PARLEMENT, DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN DE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTPARLEMENTEN BIJLAGE 2 VERKIEZINGEN VAN 25 MEI 2014 VOOR HET EUROPEES PARLEMENT, DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN DE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTPARLEMENTEN GLOBAAL AANGIFTEFORMULIER VOOR DE GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 Inhoud Inleiding... 3 Methodologie... 3 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 5 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 6 Regionale Spreiding...

Nadere informatie

Origine: personen van Noord-Afrikaanse of Turkse origine die zich als gelovig omschrijven en zich het meest verwant voelen met de Islam

Origine: personen van Noord-Afrikaanse of Turkse origine die zich als gelovig omschrijven en zich het meest verwant voelen met de Islam Toelichting Dit rapport geeft een overzicht van de onderzoeksresultaten van de Islamenquête editie 2016, in opdracht van HUMO en VTM Nieuws uitgevoerd door ivox Voor dit onderzoek werden 500 respondenten

Nadere informatie

Rapport solidariteitsbarometer

Rapport solidariteitsbarometer Datum: 14-10-2014 Voor: db Document: nota Volg nr. : ph Rapport solidariteitsbarometer 1. Inleiding Met de solidariteitsbarometer wilde Ziekenzorg CM de opvattingen van de Vlaming over solidariteit in

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Registratie arbeidszorg

Registratie arbeidszorg Registratie arbeidszorg 2010-2014 Redactie: Marc Boons, Jo Bellens Toelichting Dit rapport bevat de belangrijkste bevindingen van de cijfers uit het registratiesysteem dat de Ronde Tafel Arbeidszorg heeft

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T 1/5 FORMULIER C/6 Nederlandse Kiescollege Collegehoofdbureau VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T --------------- 2/5 De voorzitter van het Collegehoofdbureau C te Mechelen

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Bij de landelijke verkiezingen in juni 2010 zijn er 61 vrouwen in het parlement gekozen, zes meer dan bij de verkiezingen van 2003 en van 2006.

Nadere informatie

Contents. Politieke Barometer Methodiek 4. Potentieel politici 20. Kiesintenties: Voorkeur 7. Vertrouwen in de regering 24

Contents. Politieke Barometer Methodiek 4. Potentieel politici 20. Kiesintenties: Voorkeur 7. Vertrouwen in de regering 24 Contents 1 Methodiek 4 2 Kiesintenties: Voorkeur 7 3 Kiesintenties: Potentieel 15 4 Potentieel politici 20 5 Vertrouwen in de regering 24 6 Actuele thema s 35 2 Politieke Barometer VRT & De Standaard Lentepeiling

Nadere informatie

De evolutie van het ledenaantal van de politieke partijen in Vlaanderen,

De evolutie van het ledenaantal van de politieke partijen in Vlaanderen, Marc Hooghe Joris Boonen De evolutie van het ledenaantal van de politieke partijen in Vlaanderen, 1970-2014 Centrum voor Politicologie KU Leuven 30.10.2014 Open VLD telt volgens de meest recente cijfers

Nadere informatie

VOLTIJDS LOONTREKKEND DOOR HET LEVEN Hoofdstuk 21

VOLTIJDS LOONTREKKEND DOOR HET LEVEN Hoofdstuk 21 VOLTIJDS LOONTREKKEND DOOR HET LEVEN Hoofdstuk 21 Seppe Van Gils Kort samengevat In dit hoofdstuk volgen we de loopbaan van de voltijds en uit het tweede kwartaal van 1998 op tot en met het derde kwartaal

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

Federaal Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De heer Rudy Demotte - Minister Kunstlaan Brussel. Brussel, 30 september 2009

Federaal Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De heer Rudy Demotte - Minister Kunstlaan Brussel. Brussel, 30 september 2009 Federaal Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De heer Rudy Demotte - Minister Kunstlaan 7 1210 Brussel Uw kenmerk : Ons kenmerk : NDG d431 Bijlage(n) : Contact : Nele De Gols 02 211 55 35 Betreft

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI B E R I C H T

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI B E R I C H T FORMULIER C/6 Nederlandse Kiescollege Collegehoofdbureau VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. B E R I C H T --------------- De voorzitter van het collegehoofdbureau te Mechelen brengt

Nadere informatie

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven).

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven). Akkoord BHV Wat staat er in het akkoord? In grote lijnen: 1) BHV wordt zuiver gesplitst De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde

Nadere informatie

FACTS & FIGURES Bioscoopbezoek Mathijs De Baere

FACTS & FIGURES Bioscoopbezoek Mathijs De Baere Inleiding Al begin 20ste eeuw opende de eerste bioscopen hun deuren in België en midden de jaren twintig van de 20 e eeuw telde België al meer dan 1000 bioscopen (Convents, 2007; Biltereyst & Meers, 2007)

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal. Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen

VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal. Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen Nederlands kiescollege FORMULIER B/17 Collegehoofdbureau VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen Heden, op..., om...

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

BRUSSEL - De kritiek dat het VRT-journaal linkser' zou zijn dan het VTM-nieuws wordt door onderzoek van het Elektronisch Nieuwsarchief tegengesproken.

BRUSSEL - De kritiek dat het VRT-journaal linkser' zou zijn dan het VTM-nieuws wordt door onderzoek van het Elektronisch Nieuwsarchief tegengesproken. Nieuwsmonitor 2 in de pers Oktober 2010 VRT-journaal niet linkser dan VTM-nieuws Nieuwsmonitor onderzoekt de media-aandacht voor politici en partijen Birgit Van Mol in het VTM-nieuws. BRUSSEL - De kritiek

Nadere informatie

Brussels Parlement. Datum: juli Verslag aan het Brussels Parlement voorgelegd door de Staatssecretaris belast met het gelijkekansenbeleid

Brussels Parlement. Datum: juli Verslag aan het Brussels Parlement voorgelegd door de Staatssecretaris belast met het gelijkekansenbeleid Brussels Parlement Datum: juli 2007 Verslag aan het Brussels Parlement voorgelegd door de Staatssecretaris belast met het gelijkekansenbeleid Beleid gevoerd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake

Nadere informatie

Van-A-3 Verkiezingen

Van-A-3 Verkiezingen Van-A-3 Verkiezingen Didactische suggesties Doelen Dit Actua-magazine verschijnt naar aanleiding van de Europese en Vlaamse verkiezingen op 07 juni 2009. De leerlingen kunnen individueel de Van-A-3 krant

Nadere informatie

TOELICHTING. 1. Doel van het protocolakkoord

TOELICHTING. 1. Doel van het protocolakkoord PROTOCOLAKKOORD tussen de federale Wetgevende Kamers en de parlementen van de gewesten betreffende de toepassing van de regelingen inzake de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de

Nadere informatie

In dit hoofdstuk bespreken we afzonderlijk de deelpopulatie werkenden, dit zijn de personen uit de onderzoekspopulatie die werkten op 30/6/1997.

In dit hoofdstuk bespreken we afzonderlijk de deelpopulatie werkenden, dit zijn de personen uit de onderzoekspopulatie die werkten op 30/6/1997. In dit hoofdstuk bespreken we afzonderlijk de deelpopulatie werkenden, dit zijn de personen uit de onderzoekspopulatie die werkten op 30/6/1997. Zoals reeds gesteld waren (op 30 juni 1997) 2 125 personen

Nadere informatie

VOORBEELD Proces-verbaal

VOORBEELD Proces-verbaal VOORBEELD Proces-verbaal Verkiezingen van de personeelsafgevaardigden voor het CPBW Proces-verbaal van het stembureau bedienden Benaming technische bedrijfseenheid : NAAM TBE Dossiernummer toegekend door

Nadere informatie

5. Discussie. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens

5. Discussie. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens 5. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens Relevante conclusies voor het beleid zijn pas mogelijk als de basisgegevens waaruit de samengestelde indicator berekend werd voldoende recent zijn. In deze

Nadere informatie

Achterblijvers in de bijstand

Achterblijvers in de bijstand Achterblijvers in de Paula van der Brug, Mathilda Copinga en Maartje Rienstra Van de mensen die in 2001 in de kwamen, was 37 procent eind 2003 nog steeds afhankelijk van een suitkering. De helft van deze

Nadere informatie

III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING.

III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING. 51 III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING. dinsdag, 40 ste dag : vervroegde stemmingsdag via besluit tot ontbinding federaal Parlement en oproeping kiezers Opstellen officiële

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 31 juli 2007 De honden en katten van de Belgen Highlights Ons land telde in 2004 1.064.000 honden en 1.954.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007. Aanwezig: Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007. Munten Benny, Burgemeester; Nyns Jean-Pierre, Guldentops-Allard Elke, Debehets-Schepmans Ria, Vlayen Bart, Zurinckx-Liénart

Nadere informatie