Uitvoeringskader Voorschoolse educatie Amstelveen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringskader Voorschoolse educatie Amstelveen"

Transcriptie

1 Uitvoeringskader Voorschoolse educatie Amstelveen Jeugd & Samenleving, september 2017

2 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Achtergrond 3 3. Uitvoeringskader VVE 4 Bijlage Aanleiding 9 2. De indicatiestelling VVE 9 3. Registratie van de VVE-indicaties Toeleiding: contact met ouders Terugkoppeling VVE-plaatsing Overdracht voorschool basisschool 12

3 2 Uitvoeringskader Voorschoolse educatie 1. Inleiding In Amstelveen besteden we, samen met een onze partners 1, aandacht aan de ontwikkeling van jonge kinderen in onze gemeente. Met het aanbod voor- en vroegschoolse educatie (VVE) geven we ondersteuning aan de groep kinderen bij wie de ontwikkeling niet altijd even soepel verloopt. VVE bestaat uit voorschoolse educatie voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar en vroegschoolse educatie voor kinderen in de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. Dit uitvoeringskader beschrijft de kwaliteitscriteria en de uitvoeringsafspraken voor voorschoolse educatie in Amstelveen. Het is tot stand gekomen in samenspraak met de partners binnen de gemeentelijke werkgroep VVE in de periode september 2016 juni Het uitvoeringskader is vastgesteld door het College van Burgemeester en wethouders 19 september Primaire doel van het uitvoeringskader voorschoolse educatie (VVE) is het vastleggen van de gemeentelijke visie op de kwaliteit van voorschoolse educatie in Amstelveen. Het uitvoeringskader dient daarnaast: als handvat voor de organisaties zelf voor de inrichting en werkwijze van de organisatie; als uitgangspunt voor de samenwerking en ketenaanpak VVE; als uitganspunt voor subsidietoekenning en toezicht. In het uitvoeringskader zijn de elementen opgenomen waarvan de gemeente Amstelveen vindt dat zij onderdeel uitmaken van kwalitatief goede voorschoolse educatie. Deze elementen omvatten naast de wettelijke eisen ook een gemeentelijke specifieke invulling. Het is aan de organisaties om hier vanuit hun professionaliteit en eigen visie inhoud aan te geven. Het uitvoeringskader VVE is een groeidocument dat jaarlijks in de werkgroep VVE wordt geëvalueerd en zo nodig kan worden bijgesteld. 1 In de gemeentelijke werkgroep VVE zijn de directe partners bij de uitvoering van het VVE-beleid vertegenwoordigd. Dit zijn de JGZ (het consultatiebureau), de kinderopvangorganisaties met een aanbod voorschoolse educatie en de schoolbesturen van primair onderwijs die samenwerken met een locatie voorschoolse educatie. De organisaties die het aanbod preventieve logopedie verzorgen en de ouderprogramma s Opstapje/Opstap zijn incidenteel aanwezig bij de werkgroep VVE.

4 3 Uitvoeringskader Voorschoolse educatie 2. Achtergrond Gemeenten werden op 1 augustus 2010 verantwoordelijk voor het realiseren van een VVE-aanbod met de invoering van de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE). In de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) en het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie 2 is vastgelegd aan welke eisen kinderopvang en peuterspeelzalen moeten voldoen en welke aanvullende eisen er gelden ten aanzien van voorschoolse educatie. De gemeente Amstelveen is verantwoordelijk voor het lokale VVE beleid. De voorschoolse educatie moet daarom naast de wettelijke eisen ook voldoen aan het gemeentelijke kwaliteitsniveau dat is weergegeven in dit uitvoeringskader VVE. De onderdelen zijn gebaseerd op de eerder vastgestelde kwaliteitseisen VVE van de gemeente 3. Ook het Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs van de Inspectie voor het Onderwijs is gebruikt als leidraad voor het uitvoeringskader alsmede het Waarderingskader kwaliteit voorschoolse educatie van de gemeente Amsterdam. 4 In Amstelveen zijn in 2012 de toenmalige VVE-peuterspeelzalen geharmoniseerd. Sindsdien wordt voorschoolse educatie uitgevoerd door een aantal kinderopvangorganisaties die hiervoor een gemeentelijke subsidie ontvangen. Kinderen komen in aanmerking voor voorschoolse educatie wanneer zij hiervoor een indicatie krijgen van het consultatiebureau. 2 In aanvulling op de artikelen 1.50b, en 2.8, en het artikel 167 in de wet op primair onderwijs. Besluit van 7 juli 2010 en besluit 26 april Deze kwaliteitseisen zijn opgenomen in het toezichtskader van de GGD in de gemeente Amstelveen. 4 Onderzoekskader 2017, bijlage 4. waarderingskader VVE gemeentelijk niveau en bijlage 5. waarderingskader voorschoolse educatie

5 4 Uitvoeringskader Voorschoolse educatie 3. Uitvoeringskader VVE Het uitvoeringskader VVE van de gemeente Amstelveen omvat 9 domeinen: Domein 1. Omvang voorschoolse educatie Domein 2. Toeleiding Domein 3. Aanbod voorschoolse educatie Domein 4. Personeel Domein 5. Zorgstructuur Domein 6. Ouders Domein 7. Samenwerking voorschoolse educatie basisschool Domein 8. Kwaliteitszorg Domein 9. Organisatie Domein 1. Omvang voorschoolse educatie In Amstelveen wordt VVE geboden in groepen halve dagopvang (HDO). In deze groepen zitten ook kinderen zonder VVE-indicatie. Een deel van hen maakt gebruik van een gemeentelijke subsidieplaats Peuterarrangement omdat de ouders geen beroep kunnen doen op de wet Kinderopvangtoeslag. Daarnaast nemen ook kinderen met recht op Kinderopvangtoeslag deel in VVE-groepen. Op deze manier is er sprake van een gemengde doelgroep in de HDO-groepen met een VVE-aanbod. Een VVE-plaats in Amstelveen betekent: een aanbod voor VVE geïndiceerde kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar; 2 dagdelen per week, 5 uur per dagdeel gedurende 48 weken per jaar; de gemeente subsidieert 10 uur VVE per week; ouders betalen over de gesubsidieerde een inkomensafhankelijke ouderbijdrage, mits zij geen beroep kunnen doen op de wet Kinderopvangtoeslag. Doelgroepcriteria voorschoolse educatie: De GGD Jeugdgezondheidszorg 5 beoordeelt tijdens de bezoeken van ouders en kind aan het consultatiebureau of een VVE-indicatie nodig is. 5 We spreken in deze notitie verder van JGZ of consultatiebureau waar het gaat om de zorg voor kinderen 0-4 jaar.

6 5 Uitvoeringskader Voorschoolse educatie In de gemeente Amstelveen krijgt een kind een VVE-indicatie als: het kind woonachtig is in de gemeente; de primaire verzorger(s) een laag opleidingsniveau hebben volgens de gewichtenregeling van het primair onderwijs of; het kind een achterstand heeft in de gesproken thuistaal en er is sprake van een onvoldoende taalstimulerende omgeving / onvoldoende interactie tussen ouder-verzorger en kind en/of; er is sprake van een grote achterstand op meerdere ontwikkelingsgebieden als gevolg van onderstimulering en/of opvoedingsverlegenheid bij ouders en waarbij deelname aan reguliere peuteropvang/kinderopvang als ontoereikend wordt beschouwd door de JGZ. Kinderen van expats vallen buiten de VVE-doelgroep wanneer: er sprake is van een tijdelijk verblijf in Nederland en/of; ouders geen laag opleidingsniveau hebben. Indien er sprake van een grote achterstand op meerdere ontwikkelingsgebieden als gevolg van onderstimulering en/of opvoedingsverlegenheid bij ouders en deelname aan reguliere peuteropvang/kinderopvang wordt door de JGZ als ontoereikend beschouwd, kan en kind van expats een VVE-indicatie krijgen. Domein 2. Toeleiding In de werkgroep VVE zijn afspraken gemaakt over de indicering en toeleiding van kinderen naar de voorschoolse educatie. In Amstelveen zijn deze afspraken vastgelegd in de notitie Afspraken over indiceren en toeleiden van kinderen naar VVE-peutergroepen (april 2017). Deze notitie is te vinden in bijlage 1. De afspraken gaan over: doelgroepcriteria en indicering; registratie van VVE-indicaties; toeleiding van geïndiceerde kinderen naar een locatie voorschoolse educatie; terugkoppeling van aanmeldingen en plaatsingen tussen de ketenpartners; overdracht van voorschoolse educatie naar basisschool. Domein 3. Aanbod voorschoolse educatie In de voorschoolse educatie gebruikt met een erkend VVE-programma. Het programma stimuleert op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. In overleg met, en na toestemming van de gemeente kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Voorwaarde is dat het programma voldoet aan de kwaliteitscriteria van het Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op voorschoolse educatie en het primair onderwijs van de Inspectie voor het Onderwijs. De gemeente vraagt de Inspectie voor het Onderwijs betreffende VVE-locatie te bezoeken en de kwaliteit van het aanbod te beoordelen alvorens zij de subsidieaanvraag in behandeling neemt.

7 6 Uitvoeringskader Voorschoolse educatie Het aanbod voorschoolse educatie in Amstelveen: biedt een gedifferentieerd, beredeneerd aanbod aan kinderen dat hen voorbereidt op de basisschool; biedt een rijke speelleeromgeving die het kind uitnodigt tot ontdekkend spelen en leren en aansluit bij het VVE-programma dat op de locatie wordt gebruikt; is gebaseerd op een doelgerichte planning die aansluit de informatie die pedagogisch medewerkers hebben over de peuters; biedt een voldoende dekkend activiteitenaanbod gericht op taalontwikkeling; het pedagogisch-educatief handelen van de pedagogisch medewerkers stelt kinderen in staat tot spelend leren en ontwikkelen. Domein 4. Personeel In de gemeente Amstelveen geldt dat, naast de wettelijke eisen die worden gesteld aan pedagogisch medewerkers werkzaam op een VVE-locatie, vanaf alle deze beroepskrachten voldoen aan het taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid en leesvaardigheid. Domein 5. Zorgstructuur De VVE-locatie volgt de ontwikkeling van de VVE-kinderen en gebruikt hierbij een kindvolgsysteem dat aansluit bij het gehanteerde VVE-programma. In de zorgstructuur van de locatie is geborgd dat: de ontwikkeling van kinderen zodanig wordt gevolgd dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken; de specifieke behoeften en extra zorgbehoeften van kinderen in beeld is en hiervoor passende begeleiding wordt geboden; kinderen die zorg nodig hebben van een externe instelling worden gemeld bij de JGZ en doorverwezen worden naar een passende organisatie. De gemeente heeft een beleid ten aanzien van Preventieve Logopedie. VVE-locaties maken deel uit van dit beleid. Voor een VVE-locatie geldt: dat pedagogisch medewerkers in staat zijn problemen in de spraak-taalontwikkeling van kinderen tijdig te signaleren; dat kinderen waarbij een vermoeden is van problematiek in de spraak-taalontwikkeling, na overleg en toestemming van ouders, worden aangemeld bij de Preventieve Logopedie; dat de locatie een beroep doet op het advies van de preventieve logopedist daar waar vragen zijn in de begeleiding van kinderen met (mogelijke) spraak-taalproblematiek; dat de locatie, in overleg en na toestemming van ouders, medewerking verleend aan observatie van een kind door de preventieve logopedist wanneer er een vermoeden is van spraak-taalproblematiek.

8 7 Uitvoeringskader Voorschoolse educatie Domein 6. Ouders Ouders kunnen het schoolsucces van hun kind versterken. Een goede samenwerking tussen ouders en de VVE-locatie is daarbij een voorwaarde. Ouders en VVE-professionals zijn beide betrokken bij het kind. Zij hebben, vanuit verschillende posities, eigen taken en verantwoordelijkheden in opvoeding en de ontwikkeling van het kind. De oudercomponent is een integraal onderdeel van het VVE-beleid in Amstelveen. Uitgangspunten hierbij zijn: de oudercomponent is een essentieel onderdeel van effectief VVE-beleid en daarmee niet vrijblijvend. effectief VVE-ouderbeleid vraagt samenwerking van de kinderopvangorganisaties met verschillende partners zoals het basisonderwijs, het consultatiebureau en organisaties die ondersteunende activiteiten aanbieden. In Amstelveen worden in het kader van VVE ondersteunende activiteiten voor ouders verzorgd door Ons Tweede Thuis (Opstap / Opstapje), De Vrijwilligerscentrale (De Voorleesexpres), OnderwijsAdvies (preventieve logopedie) en Sezo (bijeenkomsten opvoedingsondersteuning). Een locatie voorschoolse educatie heeft een beleidsplan waarin specifiek aandacht is voor het VVEouderbeleid. Hierin komen in ieder geval de volgende aspecten aan bod: een uitnodigend klimaat voor ouderbetrokkenheid en partnerschap; de wijze waarop ouders worden geïnformeerd over voorschoolse educatie; de wijze waarop ouders worden geïnformeerd over de ontwikkeling van het kind; ouderparticipatie bij het VVE-programma; ouderactiviteiten gericht op ontwikkelingsstimulering en opvoeding thuis. Domein 7. Samenwerking voorschoolse educatie basisschool In Amstelveen zijn er een beperkt aantal basisscholen aangemerkt als VVE-school. Dit zijn de scholen met een relatief groot aantal kinderen met een leerlinggewicht. De locaties voorschoolse educatie werken in ieder geval samen met de VVE-school bij hen in de buurt waarnaar gemiddeld de meeste peuters doorstromen. Streven is om te komen tot nauwe samenwerking tussen de locatie voorschoolse educatie en de basisschool waarbij men zoveel mogelijk werkt vanuit één integrale visie. Hiermee wordt de basis gelegd voor een doorgaande lijn van voor- naar vroegschoolse educatie in het aanbod, de zorg en begeleiding, het ouderbeleid en de kwaliteitszorg rondom het jonge kind. Er is regelmatig overleg tussen de locatie voorschoolse educatie en de direct samenwerkende basisschool om de werkwijze van de doorgaande lijn af te stemmen en verder te ontwikkelen.

9 8 Uitvoeringskader Voorschoolse educatie VVE-scholen in Amstelveen zijn: Schoolbestuur Amstelwijs: Kindercampus King, De Linde, De Pionier, De Westwijzer, De 1 e Montessorischool. Schoolbestuur Amstelland: De Omnibus, Het Palet-Zuid, De Horizon. Voor alle VVE-kinderen die doorstromen van de voorschoolse educatie naar de basisschool vindt er een warme overdracht plaats waarbij in ieder geval de ontwikkeling op de vier ontwikkeldomeinen aan de orde komt. Afspraken over de overdracht zijn vastgelegd in een notitie Afspraken over indiceren en toeleiden van kinderen naar VVE-peutergroepen (bijlage 1). Domein 8. Kwaliteitszorg De locatie voorschoolse educatie heeft in haar VVE-beleidsplan doelen en de daarbij horende werkwijze geformuleerd. In de kwaliteitszorg is geborgd dat: de doelen en werkwijze regelmatig en systematisch worden geëvalueerd; op basis van deze evaluatie de werkwijze voorschoolse educatie waar nodig wordt verbeterd; de kinderopvangorganisatie aan de gemeente toegankelijke en betrouwbare verantwoording aflegt over de ambities, doelen en resultaten en daarover actief een dialoog voert met de gemeente. Domein 9. Organisatie In de gemeentelijke werkgroep VVE zijn de directe partners bij de uitvoering van het VVE-beleid vertegenwoordigd, waarbij de gemeente regie voert. Kinderopvangorganisaties die voorschoolse educatie aanbieden nemen deel aan deze werkgroep met een vertegenwoordiger op management-en beleidsniveau. De werkgroep VVE komt 4 tot 5 keer per jaar bijeen en ontwikkelt een VVE-aanpak gericht op een gezamenlijke visie, onderlinge samenwerking en ketenaanpak. De gemeente heeft een uitvoeringscoördinator VVE aangesteld die de toeleiding van kinderen en de monitor VVE coördineert. Kinderopvangorganisaties die voorschoolse educatie aanbieden hebben nauw contact met de uitvoeringscoördinator en leveren op verzoek de benodigde gegevens over plaatsingen en bezetting. De uitvoeringscoördinator is tevens het eerste aanspreekpunt voor praktische vragen van ouders en organisaties.

10 9 Uitvoeringskader Voorschoolse educatie Bijlage 1 Afspraken over indiceren en toeleiden van kinderen naar VVE-peutergroepen 1. Aanleiding In de werkgroep VVE Amstelveen is de werkwijze rondom indicatiestelling en toeleiding van kinderen naar de VVE-kinderopvang besproken met alle uitvoerende organisaties die hierbij zijn betrokken. Het resultaat is een ketenaanpak waarbij de verschillende rollen en verantwoordelijkheden en de onderlinge afstemming zijn vastgelegd. De aanpak is chronologisch weergegeven in 5 onderdelen: 1. De indicatiestelling VVE 2. De registratie van de indicaties 3. De toeleiding van ouders naar VVE 4. De terugkoppeling van VVE-plaatsingen De overdracht van informatie van de voorschoolse opvang naar het basisonderwijs 2. De indicatiestelling VVE 2a. VVE criteria In de gemeente Amstelveen worden kinderen door het consultatiebureau geïndiceerd voor deelname aan voorschoolse educatie. De indicering vindt plaats tijdens de reguliere consultatiebezoeken van een kind tussen 11 maanden en 3.9 jaar. Deze taak is vastgelegd in Herzien Basispakket JGZ GR Amstelland (vastgesteld 7 april 2015). De JGZ hanteert de, door de gemeente vastgestelde, VVE-criteria. Deze zijn opgenomen in het uitvoeringskader voorschoolse educatie. 2b. Route Wanneer de JGZ een VVE-indicatie wenselijk acht, wordt dit besproken met de ouder(s). Wanneer ouders gebruik willen maken van het VVE-aanbod tekenen zij voor akkoord op het indiceringsformulier van de JGZ. Hiermee geven zij toestemming voor een vooraanmelding. De JGZ geeft hiermee de indicatie en gegevens van het kind door aan de VVE-coördinator van de gemeente. Deze neemt contact op met de ouders over de toeleiding naar een VVE-locatie en het aanbod van VVE-ouderactiviteiten.

11 10 Uitvoeringskader Voorschoolse educatie Wanneer ouders geen gebruik willen maken van het VVE-aanbod doet de JGZ wel een registratie van de indicatie. De reden van niet-deelname wordt hierbij vermeld. Ouders wordt om toestemming gevraagd de VVE-indicatie door te geven aan de VVE-coördinator. Wanneer ouders geen toestemming geven voor het doorgeven van hun gegevens, meldt de JGZ de indicatie anoniem, onder vermelding van het postcodegebied van de ouders. 2c. Signalering door derden De VVE-kinderopvangorganisaties kunnen rechtstreeks bij de JGZ een verzoek om een VVE-indicatie indienen. De leidinggevende van de vestiging neemt hiertoe contact op met de JGZ. Dit gebeurt na overleg en toestemming van ouders. Ouders worden niet extra opgeroepen door de JGZ. De JGZ stuurt de indicatie direct naar de ouders en de VVE-coördinator. Derden, zoals reguliere kinderopvangorganisaties, huisartsen en medewerkers van het sociaal loket van de Gemeente, kunnen een verzoek om een VVE-indicatie melden bij JGZ. Zij lichten toe waarom zij VVE noodzakelijk vinden. Ouders kunnen geen toezegging krijgen over een VVE-indicatie. De JGZ besluit na melding van derden of zij een kind vervroegd oproepen voor een consultatiebezoek of dat zij wachten tot het reguliere bezoek. De JGZ koppelt de acties terug aan de melder. 3. Registratie van de VVE-indicaties Registratie van de VVE-geïndiceerde kinderen en de gebuikte indicatiecriteria zijn van belang voor een goede monitor van het VVE-beleid. De gemeente kan zo sturen op een effectief VVE-beleid. 3a. Opleidingsniveau van ouders De JGZ registreert per 1 november 2016 alle kinderen van ouders met een laag opleidingsniveau volgens de gewichtenregeling van het primair onderwijs en geeft deze door aan de VVE-coördinator. Deze ouders krijgen nog geen directe VVE-indicatie. Dit is pas mogelijk na wijziging van de indicatiecriteria. 3b. Leeftijd indicering Kinderen kunnen vanaf 11 maanden een VVE-indicatie krijgen. Zij kunnen echter pas vanaf 2.0 jaar deelnemen aan VVE. 3c. Monitoren van indicatiecriteria In de MARAP-rapportage van de JGZ wordt onderscheid gemaakt tussen indiceringen van kinderen jonger en ouder dan 2.0 jaar. In de kwartaalrapportage van de VVE-coördinator wordt onderscheid gemaakt tussen indiceringen van kinderen jonger en ouder dan 2.0 jaar. In de kwartaalrapportage van de VVE-coördinator wordt een overzicht gegevens van de het aantal VVE-geïndiceerde kinderen verdeeld over de verschillende indicatiecategorieën.

12 11 Uitvoeringskader Voorschoolse educatie 4. Toeleiding: contact met ouders Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de aanmelding van hun kind bij een VVE-locatie. Zij krijgen hierbij ondersteuning van de VVE-coördinator van de gemeente. De VVE-coördinator ontvangt de gegevens van de VVE-geïndiceerde kinderen van de GGD. Ouders worden per brief geïnformeerd over de VVE-indicatie en de toeleiding naar een VVE-locatie. De VVE-coördinator neemt binnen 1 week contact op met de ouders. Ouders worden geïnformeerd over het VVE-aanbod, de financieringswijze en de VVE-locaties. Ook krijgen zij informatie over het aanbod voor ouder. Bij kinderen jonger dan 2.0 jaar neemt de VVE-coördinator bij 1.9 jaar opnieuw contact op met de ouders. Zij vraagt na of ouders het kind al hebben aangemeld bij een VVE-locatie. Wanneer ouders het kind nog niet hebben aangemeld, neemt de coördinator na 3 maanden opnieuw contact op. Wanneer ouders geen gebruik willen maken van de VVE-indicatie neemt de VVE-coördinator contact met hen op om het belang van deelname aan VVE toe te lichten en de mogelijkheden van deelname te onderzoeken. 5. Terugkoppeling VVE-plaatsing Een goede terugkoppeling van aanmeldingen en plaatsingen door de ketenpartners leidt er toe dat alle VVE-geïndiceerde kinderen in beeld zijn en dit ook blijven gedurende het VVE-traject. De kinderopvangorganisatie koppelt terug aan de VVE-coördinator wanneer ouders met een VVEindicatie zich melden bij de organisatie maar het uiteindelijk toch niet inschrijven. Bij de terugkoppeling wordt ook de reden van terugtrekking van ouders aangegeven. De kinderopvangorganisatie meldt direct aan de VVE-coördinator wanneer er een wachtlijst is voor VVE-kindplaatsen op een van de VVE-locaties en een kind met een VVE-indicatie niet direct geplaatst kan worden. De kinderopvangorganisatie geeft in de kwartaalrapportage aan de kinderen die gebruik maken van een VVE-plaats en de startdatum het kind. De VVE-coördinator checkt op basis van de kwartaalrapportages van de kinderopvang de geplaatste kinderen met de gegevens van de indiceringen zoals bekend bij de gemeente. In geval van afwijkingen neemt de VVE-coördinator contact op met de kinderopvangorganisatie en de ouders om te verifiëren of en waar het kind is geplaatst. Kinderen met een VVE-indicatie die tussen jaar nog niet zijn geplaatst op een VVE-locatie worden door de VVE-coördinator teruggekoppeld aan de JGZ. Deze kan in het eerstvolgende gesprek met ouders deelname aan VVE opnieuw bespreken met ouders. De JGZ kan ouders ook eerder oproepen voor een consultatiegesprek. De kinderopvangorganisatie neemt contact op met de VVE-coördinator, indien er ernstige zorg is over de frequentie van deelname van het kind of wanneer een kind voortijdig stopt met VVE. De VVE-coördinator koppelt dit terug aan de JGZ.

13 12 Uitvoeringskader Voorschoolse educatie 6. Overdracht voorschool basisschool Een goede overdracht en registratie van VVE-kinderen vanuit de voorschoolse opvang naar het basisonderwijs draagt bij aan het realiseren van een doorgaande lijn tussen voor- en vroegschoolse educatie. De kinderopvangorganisatie gebruikt het uniform voorblad overdracht kindgegevens Amstelveen voor de overdracht van VVE-kinderen naar de basisschool. De kinderopvangorganisatie vraagt in het exitgesprek met ouders van VVE-kinderen naar welke basisschool het kind gaat en registreert dit. De basisschool vraagt bij plaatsing van een leerling welk voorschools traject het kind heeft gevolgd. Zij vraagt expliciet naar deelname aan VVE en de locatie. De basisschool maakt hierbij gebruik van de checklist VVE-voortraject. Het basisonderwijs registreert de informatie over het voortraject VVE in de basisadministratie van de school.

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 1. Signaleren 1.1 VVE beoordeling tijdens contactmoment op het consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (Uitvoerend: JGZ) 1.2 VVE

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Gouda

Burgemeester en wethouders van Gouda Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op artikel 7 Algemene Subsidieverordening Gouda 2003; Overwegende dat: - aan alle kinderopvangorganisaties in de gemeente Gouda de mogelijkheid wordt geboden

Nadere informatie

Prestatieafspraken VVE in de gemeente Wijdemeren

Prestatieafspraken VVE in de gemeente Wijdemeren Prestatieafspraken VVE in de gemeente Wijdemeren Aanleiding Op basis van de Wet Primair Onderwijsartikel 167 en artikel 167b lid 1 sub b (WPO) en in samenhang met de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HAASJE WIP

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HAASJE WIP VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HAASJE WIP Locatie : Plaats : Veenendaal Registratienummer : 3271143 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Concept-Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Someren

Concept-Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Someren Concept-Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Someren De ondergetekenden: 1. Gemeente Someren, voor deze overeenkomst vertegenwoordigd door dhr. T. Maas, 2. Stichting PlatOO, voor deze overeenkomst

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MAASDONK IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MAASDONK IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MAASDONK IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 H3492754 Pagina 1 van 18 Pagina 2 van 18 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Maasdonk 9 2 De oordelen over de

Nadere informatie

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard; gelet op de Wet Kinderopvang de Algemene subsidieverordening Heerhugowaard

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012 Utrecht, november 2012 3426545 Pagina 1 van 15 Pagina 2 van 15 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE op gemeentelijk niveau 9 2 De oordelen over

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. ELMO - Kinderopvang

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. ELMO - Kinderopvang RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE ELMO - Kinderopvang Plaats : Herwen LRKP nummer : 199804138 Onderzoeksnummer : 290351 Datum onderzoek : 12 september 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Terschelling

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Terschelling RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Terschelling Plaats : West-Terschelling Gemeentenummer : 0093 Onderzoeksnummer : 278069 Datum onderzoek : 19

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE. Soest

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE. Soest RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE Soest Plaats : Soest Gemeentenummer : 0342 Onderzoeksnummer : 293771 Datum onderzoek : 31 augustus 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Purmerend

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Purmerend RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Purmerend Plaats : Purmerend Gemeentenummer : 0439 Onderzoeksnummer : 278362 Datum onderzoek : 24 november 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Den Helder Plaats : Den Helder Gemeentenummer : 0400 Onderzoeksnummer : 277984 Datum onderzoek : 4 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. K'nijntje

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. K'nijntje RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE K'nijntje Plaats : Den Helder LRKP nummer : 204262859 Onderzoeksnummer : 282070 Datum onderzoek : 17 februari 2015 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hoorn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hoorn RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hoorn Plaats : Hoorn Nh Gemeentenummer : 0405 Onderzoeksnummer : 278266 Datum onderzoek : 30 september 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Leeuwarderadeel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Leeuwarderadeel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Leeuwarderadeel Plaats : Stiens Gemeentenummer : 0081 Onderzoeksnummer : 288786 Datum onderzoek : 21

Nadere informatie

Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE

Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE Vastgesteld Stuurgroep VVE Zaanstad 13 september 2016 1 INLEIDING Aanleiding Voorschoolse

Nadere informatie

Sluitende aanpak toeleiding VVE

Sluitende aanpak toeleiding VVE Sluitende aanpak toeleiding VVE Februari 2013 Inleiding Sinds 2001 werken we in Almere aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs op een speelse manier

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE Locatie(s) : Plaats :3841 HA Harderwijk Onderzoeksnummer :16281 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. De Friese Meren

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. De Friese Meren RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE De Friese Meren Gemeentenummer : 1921 Onderzoeksnummer : 287893 Datum onderzoek : 25 februari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE AA EN HUNZE IN 2012 DEFINITIEF

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE AA EN HUNZE IN 2012 DEFINITIEF DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE AA EN HUNZE IN 2012 DEFINITIEF Utrecht, februari 2013 Reg.nr. 3496774 Pagina 1 van 16 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Aa en Hunze 7 2 De oordelen over de voor

Nadere informatie

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr:

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr: Informatienota Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente BBV nr: 2016/450120 1. Inleiding De gemeente Haarlem is sinds de inwerkingtreding van de

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel; Subsidieregeling (VVE-)peuteropvang Tiel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel; gelet op artikel 5 van de Verordening tegemoetkoming kosten (VVE-)peuteropvang in Tiel overwegende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Stadskanaal

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Stadskanaal RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Stadskanaal Plaats : Stadskanaal Gemeentenummer : 0037 Onderzoeksnummer : 279577 Datum onderzoek : 19 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE MALLEMOLEN

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE MALLEMOLEN VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE MALLEMOLEN Locatie(s) : Brinnr. : Plaats :9402 JA Assen Onderzoeksnummer :14641 Datum onderzoek

Nadere informatie

Naam Kindercentrum: De Bloemenkinderen SPIL-centrum: Sprookjesbosch Registratienummer LRKP: 293426661

Naam Kindercentrum: De Bloemenkinderen SPIL-centrum: Sprookjesbosch Registratienummer LRKP: 293426661 Naam Kindercentrum: De Bloemenkinderen SPIL-centrum: Sprookjesbosch Registratienummer LRKP: 293426661 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost, Mw. L. van Beek In opdracht van gemeente: EINDHOVEN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Tiel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Tiel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2016-2017 IN DE GEMEENTE Tiel Plaats : Tiel Gemeentenummer : 0281 Onderzoeksnummer : 292531 Datum onderzoek : 13 april 2017 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Pareltje de Schatkaart Plaats : Delft LRKP nummer : 198321922 BRIN nummer : 13QZ C2 Onderzoeksnummer : 288192

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Franekeradeel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Franekeradeel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE Franekeradeel Plaats : Franeker Gemeentenummer : 0070 Onderzoeksnummer : 292354 Datum onderzoek : 17 maart 2017

Nadere informatie

Werkproces sluitende aanpak toeleiding naar VVE

Werkproces sluitende aanpak toeleiding naar VVE Werkproces sluitende aanpak toeleiding naar VVE Versie september 2015 Almere 2015-2019 In Almere streven we naar een zo hoog mogelijk bereik van doelgroepkinderen. Sinds 2012 werkt de jeugd gezondheid

Nadere informatie

Culemborgs VVE beleid 2011-2014

Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Wat is VVE? VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. VVE is een programmatisch aanbod dat er op gericht is om taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen te

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) SUBSIDIEREGEL PEUTEROPVANG EN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Het college van burgemeester en wethouders van Ede; gelet op de artikelen 3, 7, vierde lid, en 10 van de Algemene subsidieverordening Ede 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Achtkarspelen Plaats : Buitenpost Gemeentenummer : 0059 Onderzoeksnummer : 288297 Datum onderzoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Het Veldboeket Doomijn peuterspeelopvang Geraniumstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Het Veldboeket Doomijn peuterspeelopvang Geraniumstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Het Veldboeket Doomijn peuterspeelopvang Geraniumstraat Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 LRKP nummer : 218098297

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST Locaties :Nijntje :Boekhorst Brinnr. :15AO Plaats :8431 CW Oosterwolde

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Boekel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Boekel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE Boekel Plaats : Boekel Gemeentenummer : 0755 Onderzoeksnummer : 292944 Datum onderzoek : 9 mei 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Gouda

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Gouda RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE Gouda Plaats : Gouda Gemeentenummer : 0513 Onderzoeksnummer : 292906 Datum onderzoek : 14 maart 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Leiderdorp Plaats : Leiderdorp Gemeentenummer : 0547 Onderzoeksnummer : 279088 Datum onderzoek : 24 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. PSZ t Boterbloempje

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. PSZ t Boterbloempje RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PSZ t Boterbloempje Plaats : Purmerend LRKP nummer : 679362642 Onderzoeksnummer : 290352 Datum onderzoek : 22 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. 't Krekeltje

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. 't Krekeltje RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE 't Krekeltje Plaats : Rotterdam LRKP nummer : 170468756 Onderzoeksnummer : 264606 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Bloemendaal

Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Bloemendaal Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Bloemendaal November 2013 Corsa nummer: 2013040608 Inleiding Per 1 augustus 2010 is de Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en Educatie (OKE) in werking getreden.

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL MARTIN LUTHER KING

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL MARTIN LUTHER KING VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL MARTIN LUTHER KING Locatie : Brinnummer : 14HM Plaats : Amstelveen Registratienummer : 3483788

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Sliedrecht

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Sliedrecht RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Sliedrecht Plaats : Sliedrecht Gemeentenummer : 0610 Onderzoeksnummer : 289118 Datum onderzoek : 26

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Een handreiking

Jeugdgezondheidszorg en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Een handreiking Jeugdgezondheidszorg en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Een handreiking Inleiding - Achtergrond van de handreiking - Wijze van tot stand komen van handreiking - Informatie over VVE - Taken JGZ ten

Nadere informatie

Borgingsdocument doorgaande lijn: bepaling van de samenwerkingsafspraken tussen de voorschoolse locatie en de basisschool in verband met VVE beleid

Borgingsdocument doorgaande lijn: bepaling van de samenwerkingsafspraken tussen de voorschoolse locatie en de basisschool in verband met VVE beleid Borgingsdocument doorgaande lijn: bepaling van de samenwerkingsafspraken tussen de voorschoolse locatie en de basisschool in verband met VVE beleid Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Heerhugowaard Plaats Gemeentenummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Leek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Leek RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2016-2017 IN DE GEMEENTE Leek Plaats : Leek Gemeentenummer : 0022 Onderzoeksnummer : 292408 Datum onderzoek : 14 maart 2017 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hof van Twente

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hof van Twente RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hof van Twente Plaats : Goor Gemeentenummer : 1735 Onderzoeksnummer : 278130 Datum onderzoek : 29 september

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE EENDJES BASISSCHOOL DE MEER

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE EENDJES BASISSCHOOL DE MEER VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE EENDJES BASISSCHOOL DE MEER Locatie : PSZ De Eendjes : BS De Brinnr. : 12KZ Plaats

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE BLAUWE COATI

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE BLAUWE COATI VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE BLAUWE COATI Locatie : Plaats : Cothen Registratienummer : 3470393 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zutphen Nr. 223687 21 december 2017 Regeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over het subsidiëren

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Geldermalsen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Geldermalsen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Geldermalsen Plaats : Geldermalsen Gemeentenummer : 0236 Onderzoeksnummer : 279478 Datum onderzoek : 13 oktober

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL N.B.S. DE STERREN

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL N.B.S. DE STERREN VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL N.B.S. DE STERREN Locatie : Brinnr. :15CG Plaats :9982 LK Uithuizermeeden Onderzoeksnummer :11200 Documentnummer

Nadere informatie

Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 2017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie

Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 2017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rhenen. Nr. 1350 3 oktober 016 Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie Het college van Burgemeester

Nadere informatie

WERKINSTRUCTIE TOEZICHTKADER VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTEN

WERKINSTRUCTIE TOEZICHTKADER VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTEN WERKINSTRUCTIE TOEZICHTKADER VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTEN oktober 2013 Inhoud Inleiding 4 VVE-BELEIDSCONTEXT 5 1a Gemeentelijk beleid 5 1b Vve-coördinatie op gemeentelijk niveau 12 1c Systematische

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Peuterspeelzaal De Kleine Prins

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Peuterspeelzaal De Kleine Prins RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Peuterspeelzaal De Kleine Prins Plaats : Almere LRKP nummer : 335741009 Onderzoeksnummer : 288598 Datum onderzoek : 14

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Yes! Kinderopvang Grevelingenhof

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Yes! Kinderopvang Grevelingenhof RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Yes! Kinderopvang Grevelingenhof Plaats : Ridderkerk LRKP nummer : 520546684 Onderzoeksnummer : 292730 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL WERELDWIJZER BASISSCHOOL OBS WERELDWIJZER

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL WERELDWIJZER BASISSCHOOL OBS WERELDWIJZER VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL WERELDWIJZER BASISSCHOOL OBS WERELDWIJZER Locatie(s) : : Brinnr. :16ZH Plaats :1628 DJ Hoorn Onderzoeksnummer

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T SPEELHOFJE

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T SPEELHOFJE VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T SPEELHOFJE Locatie : Plaats : Naarden Registratienummer : 487079 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE ZONNETJES

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE ZONNETJES VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE ZONNETJES Locatie : Plaats : Bussum Registratienummer : 50542 Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ridderkerk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ridderkerk RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ridderkerk Plaats : Ridderkerk Gemeentenummer : 0597 Onderzoeksnummer : 277931 Datum onderzoek : 8 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Beverwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Beverwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Beverwijk Plaats : Beverwijk Gemeentenummer : 0375 Onderzoeksnummer : 279708 Datum onderzoek : 10 december 2014

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL Locatie : Peuterspeelzaal Op de Rode Plaats : Haarlem Reg.nr.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Kinderdagverblijf 't Bikkeltje

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Kinderdagverblijf 't Bikkeltje RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Kinderdagverblijf 't Bikkeltje Plaats : Schagen LRKP nummer : 110488994 Onderzoeksnummer : 290301 Datum onderzoek : 13

Nadere informatie

Verbeterplan VVE 2012/2013

Verbeterplan VVE 2012/2013 Verbeterplan VVE 2012/2013 ( Naam Spilcentrum ) Basisschool: Peuterwerk: Kinderopvang: Jeugdgezondheidszorg: A. Condities A0 GGD Rapport Jaarlijks inspectierapport GGD A0.1 Recent rapport beschikbaar A0.2

Nadere informatie

Nota. Ouderbeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Hilversum

Nota. Ouderbeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Hilversum Nota Ouderbeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Hilversum 1 Inhoud Inleiding... 3 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Visie en uitgangspunten... 4 Visie... 4 Uitgangspunten... 4 Indicatoren... 5 Gemeentelijk

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak Voorschoolse voorzieningen in Gouda visie, doelstellingen & plan van aanpak 2012-2015 afdeling Maatschappelijk beleid Gouda, april 2012 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik Nota Beleid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Heerenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Heerenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE Heerenveen Plaats : Heerenveen Gemeentenummer : 0074 Onderzoeksnummer : 287974 Datum onderzoek : 18 februari

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF HAKIM

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF HAKIM VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF HAKIM Locatie : Plaats : Diemen Registratienummer : 3233895 Onderzoeksnummer : 15364

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. De Bilt

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE De Bilt Plaats : Bilthoven Gemeentenummer : 0310 Onderzoeksnummer : 278060 Datum onderzoek : 23 oktober 2014

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS Locatie : Ketelbinkie : De Windroos Brinnr. : 10OD

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Loppersum

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Loppersum RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Loppersum Plaats : Loppersum Gemeentenummer : 0024 Onderzoeksnummer : 279080 Datum onderzoek : 15 december 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Peuterspeelzaal het Torentje

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Peuterspeelzaal het Torentje RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Peuterspeelzaal het Torentje Plaats : Leiderdorp LRKP nummer : 234679840 Onderzoeksnummer : 289898 Datum onderzoek : 1

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Hoogezand-Sappemeer

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Hoogezand-Sappemeer RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE Hoogezand-Sappemeer Plaats : Hoogezand Gemeentenummer : 0018 Onderzoeksnummer : 288257 Datum onderzoek : 22

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLIMOP BASISSCHOOL KLIMOP

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLIMOP BASISSCHOOL KLIMOP VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLIMOP BASISSCHOOL KLIMOP Locatie(s) :psz :obs Brinnr. :16WW Plaats :1689 NW Zwaag Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Subsidiekader Samenspel gemeente Den Haag

Subsidiekader Samenspel gemeente Den Haag Subsidiekader Samenspel gemeente Den Haag I. Inleiding De gemeente Den Haag streeft er naar om zoveel mogelijk doelgroepkinderen met een taalachterstand te bereiken en toe te leiden naar voor- en vroegschoolse

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL EBEN HAEZER

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL EBEN HAEZER VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL EBEN HAEZER Locatie : Brinnummer : 12LB Plaats : Huizen Registratienummer : 270670 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE RAKKERS

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE RAKKERS VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE RAKKERS Locatie : Plaats : Wijk bij Duurstede Registratienummer : 485656 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Oldambt

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Oldambt RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Oldambt Plaats : Winschoten Gemeentenummer : 1895 Onderzoeksnummer : 288309 Datum onderzoek : 17 maart

Nadere informatie

Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Utrechtse Heuvelrug

Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Utrechtse Heuvelrug Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Utrechtse Heuvelrug 1 Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Utrechtse Heuvelrug De ondergetekenden 1. Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Gevestigd aan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Roermond

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Roermond RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE Roermond Plaats : Roermond Gemeentenummer : 0957 Onderzoeksnummer : 293126 Datum onderzoek : 19 mei 2017 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE HOEKSTEEN (LOCATIE DE REIGERTJES) BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN Locaties : : Brinnr. :04YU Plaats

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Nieuwkoop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Nieuwkoop RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Nieuwkoop Plaats : Ter Aar Gemeentenummer : 0569 Onderzoeksnummer : 277962 Datum onderzoek : 4 november 2014

Nadere informatie

Verdeelregel peuteropvang en voor en vroegschoolse educatie (vve)

Verdeelregel peuteropvang en voor en vroegschoolse educatie (vve) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Haarlemmermeer Nr. 120501 14 juli 2017 Verdeelregel peuteropvang en voor en vroegschoolse educatie (vve) Relevante beleidsnota s Harmonisatie voorschoolse

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Dalfsen, augustus 2012 1 Inleiding Dit document is een uitwerking van de Notitie Beleid en uitvoering

Nadere informatie

Naam Kindercentrum: Dikkie & Dik Barrier SPIL-centrum: De Barrier Registratienummer LRKP: 158898618

Naam Kindercentrum: Dikkie & Dik Barrier SPIL-centrum: De Barrier Registratienummer LRKP: 158898618 Naam Kindercentrum: Dikkie & Dik Barrier SPIL-centrum: De Barrier Registratienummer LRKP: 158898618 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost, Mw. E. Mertens In opdracht van gemeente: EINDHOVEN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL BIBELEBONS

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL BIBELEBONS VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL BIBELEBONS Locatie(s) :Peuterspeelzaal Plaats :3132 EL Vlaardingen Reg.nr. :3143558

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Heumen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Heumen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE Heumen Plaats : Malden Gemeentenummer : 0252 Onderzoeksnummer : 293603 Datum onderzoek : 12 juli 2017 Datum

Nadere informatie

Organisatie profiel Voor- en Vroegschoolse Educatie

Organisatie profiel Voor- en Vroegschoolse Educatie Organisatie profiel Voor- en Vroegschoolse Educatie Versie 1.0, 15 maart 2017 Inhoudsopgave 1.Inleiding...4 Het kind centraal...4 2.Kwaliteit...5 De pedagogisch medewerkers zijn voor ons erg belangrijk.

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR600886_1

CVDR. Nr. CVDR600886_1 CVDR Officiële uitgave van Hengelo. Nr. CVDR600886_1 23 december 2016 Uitvoeringsregeling subsidie Voorschool Hengelo 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo; gelet op titel

Nadere informatie

3. Verantwoordelijkheden De verantwoordelijkheden zijn beschreven in de werkwijze hieronder.

3. Verantwoordelijkheden De verantwoordelijkheden zijn beschreven in de werkwijze hieronder. 1.1. Plaatsingen Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Verantwoordelijkheden 4. Werkwijze 5. Planning 6. Bijbehorende documenten, formulieren en procedures 1. Inleiding Met de procedure plaatsingen geven

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE KRUIMELKRING

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE KRUIMELKRING VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE KRUIMELKRING Locatie Plaats Voorst (Twello) Onderzoeksnummer 1124 Datum onderzoek 8 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Veendam

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Veendam RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE Veendam Plaats : Veendam Gemeentenummer : 0047 Onderzoeksnummer : 287976 Datum onderzoek : 9 februari 2016 Datum

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE HORST

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE HORST VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE HORST Locatie(s) :Basisschool De Horst Brinnr. :15LX Plaats :201 HT Spijkenisse Reg.nr.

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Buddies B.V. (KDV) Nieuwlandhof 100 1106 RM AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 944326195

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Buddies B.V. (KDV) Nieuwlandhof 100 1106 RM AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 944326195 Inspectierapport Kinderdagverblijf Buddies B.V. (KDV) Nieuwlandhof 100 1106 RM AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 944326195 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport VVE - arrangement Hebbes, loc. Haaksbergerstraat - Haaksbergerstraat 236 te Enschede

Inspectierapport VVE - arrangement Hebbes, loc. Haaksbergerstraat - Haaksbergerstraat 236 te Enschede Inspectierapport VVE - arrangement Hebbes, loc. Haaksbergerstraat - Haaksbergerstraat 236 te Enschede Toezichthouder: GGD Twente, J. Roos In opdracht van gemeente: Enschede Datum inspectiebezoek: 23-02-2017

Nadere informatie