Beursgenoteerde versus niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen Verschillende smaken of alleen een andere verpakking?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beursgenoteerde versus niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen Verschillende smaken of alleen een andere verpakking?"

Transcriptie

1 In de afgelopen twee decennia is de markt voor beleggingen in vastgoedfondsen wezenlijk veranderd. Het aantal Nederlandse pensioenfondsen, dat anno 2015 nog zelf in gebouwen investeert, is op één hand te tellen. Daarmee is het beleggen in direct vastgoed vervangen door indirect vastgoed (via beursgenoteerde en niet- beursgenoteerde vastgoedfondsen). Daarnaast is de markt voor indirect vastgoed sterk gegroeid. de omvang van de niet- beursgenoteerde fondsen in Europa is gegroeid van 100 fondsen met een waarde van ruim 110 miljard in 2001 naar 450 fondsen met een waarde van 275 miljard eind De omvang van de free float marktkapitalisatie van beursgenoteerd vastgoed is in dezelfde periode van 56 miljard (74 fondsen) toegenomen tot 117 miljard (84 fondsen). Het onderliggend vastgoed heeft een waarde van 273 miljard eind Ook wordt in toenemende mate door institutionele beleggers belegd in buitenlands vastgoed. Door deze spreiding over fondsen en regio s wordt naast het reduceren van risico ook een meer liquide portefeuille beoogd. De huidige financiële crisis heeft ons geleerd dat de spreiding over verschillende niet- beursgenoteerde fondsen de vastgoedportefeuille niet per definitie meer liquide is. Veel pensioenfondsen hebben daardoor in de afgelopen jaren de aanhoudende waardedaling moeten accepteren. De strategische keuze die door pensioenfondsen is gemaakt voor beleggen in vastgoedfondsen heeft in belangrijke mate het behaalde resultaat in het afgelopen decennium bepaald. In dit artikel wordt betoogd dat de strategische keuze op basis van een onderverdeling in beursgenoteerde en niet- beursgenoteerde fondsen dient te worden herzien. Beleggers verzuimen om goed te kijken naar het onderliggende vastgoed. Het rendement van beide beleggingsvormen wordt op de lange termijn gedreven door de waardegroei en huuropbrengsten uit het onderliggend vastgoed. Daardoor wordt niet gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een optimaal gespreide en een meer liquide portefeuille te hebben met een vergelijkbaar aantrekkelijk dividendrendement. De huidige strategische keuze wordt bepaald door verschillende facetten: rendementskarakteristieken, diversificatie potentieel, verhandelbaarheid, beleggingskosten, de financiering van investeringen en de beleggingsstijlen. Deze facetten krijgen teveel de nadruk bij een vergelijking tussen beursgenoteerde en niet- beursgenoteerde vastgoedfondsen. In dit artikel wordt allereerst stil gestaan bij de rendementskarakteristieken en de behoefte om een vergelijkbaar rendement/risicoprofiel en bijbehorende diversificatie potentieel te hebben als direct vastgoed. Vervolgens komen de beleggingsstijlen aan de orde. In het bijzonder wordt de implementatie van het beleggen in indirect vastgoed beschreven. De benchmark benadering bij beursgenoteerde vastgoedfondsen heeft implicaties voor de focus op het onderliggend vastgoed. Tot slot blijkt uit ons onderzoek dat met beursgenoteerde fondsen in combinatie met een absoluut rendementsbenadering een meer liquide vastgoedportefeuille kan worden samen gesteld zonder dat dit ten koste gaat van het rendementskarakteristieken van vastgoed. Beursgenoteerd vastgoed is daarmee geen verschillende beleggingsvorm, alleen de verpakking anders is. BELEGGERS VERZUIMEN OM GOED TE KIJKEN NAAR HET ONDERLIGGEND VASTGOED De rendementskarakteristieken Bij de strategische keuze voor een allocatie naar vastgoed wordt allereerst naar de karakteristieken van het rendement van beide beleggingsalternatieven gekeken. Doorgaans worden beursgenoteerde vastgoedfondsen vergeleken met aandelen en niet- beursgenoteerde vastgoedfondsen met direct vastgoed. Brounen e.a. (2003) laten zien dat de correlatie van vastgoed met beursgenoteerde vastgoedfondsen laag is, terwijl deze vastgoedfondsen een hogere correlatie hebben met aandelen. Dit is ook de reden waarom veel beleggers kiezen voor een niet- beursgenoteerd vastgoedfonds omdat ze bij niet- beursgenoteerde vastgoedfondsen meer correlatie verwachten met directe beleggingen in vastgoed. Dat dit niet terecht is, blijkt uit twee recente studies. Een studie van Ang e.a. (2013) naar de gemeenschappelijk factoren van beursgenoteerd vastgoed en investeren in gebouwen en een studie van Hoesli e.a. (2012) naar de korte en lange termijn relatie van beursgenoteerd vastgoed met direct vastgoed en aandelen. Ang laat zien dat de verschillen in rendement en risico vooral worden veroorzaakt, omdat vastgoedfondsen investeren met vreemd vermogen. Daarnaast is de sectorsamenstelling van beide performance- indices niet identiek. Beursgenoteerde vastgoedfondsen beleggen bijvoorbeeld in zorgvastgoed en opslagruimten. Als gecorrigeerd wordt voor de aanwezigheid van financiering met vreemd vermogen en de verschillen in de sectorsamenstelling van de betreffende indices blijkt dat het rendement en risico wordt gedreven door de lokale vastgoedmarkt. Het rendement en het risico wordt vooral veroorzaakt door het onderliggende vastgoed en niet door het al dan niet beursgenoteerd zijn van het fonds. De studie concludeert dat op de lange termijn via beide beleggingsvormen een exposure naar vastgoed kan worden bereikt. De studie van Hoesli bevestigt dat op de lange termijn vastgoedaandelen zich meer gedragen als direct vastgoed,

2 terwijl voor een korte horizon de beursgenoteerde vastgoedfondsen zich meer gedragen als aandelen. Ook het rendement en risico van niet- beursgenoteerd vastgoed wordt beïnvloed door de mate waarin vreemd vermogen wordt gehanteerd in de portefeuille. Niet- beursgenoteerde vastgoedfondsen zonder leverage zijn nauwelijks beschikbaar. Eind 2013 was het gemiddelde percentage vreemd vermogen 33% ten opzichte van 48% voor beursgenoteerd vastgoed. Hierdoor zal ook het rendement van niet- beursgenoteerd vastgoed over de cyclus heen volatieler zijn dan het rendement van het onderliggend vastgoed. Inzicht in het verwacht rendement van het onderliggend vastgoed is daarmee bepalend voor de keuze tussen beursgenoteerde en niet- beursgenoteerde vastgoedfondsen. De koersontwikkeling van beursgenoteerd vastgoed wordt op de lange termijn bepaald door de intrinsieke waarde. De intrinsieke waarde is af te leiden uit de waardeontwikkeling van het onderliggend vastgoed. Voor 2004 stond de waarde van vastgoed niet uniform op de balans en was de intrinsieke waarde van de verschillende fondsen niet onderling vergelijkbaar. Vanaf 2004 schrijft IFRS voor om vastgoed die als belegging worden aangehouden tegen de getaxeerde waarde op de balans te zetten. Uit grafiek (1) is de sterke relatie te zien tussen de koers van een vastgoedaandeel en de waarde van de onderliggende portefeuille voor het Verenigd Koninkrijk. In het Verenigd Koninkrijk is het al langer gebruik om de vastgoedbeleggingen tegen de getaxeerde waarde op de balans te zetten en laat voor een langer horizon het verband zien tussen de koersontwikkeling en het onderliggend vastgoed. Ook voor de Europese vastgoedmarkt is sinds 2000 een vergelijkbaar verband te zien. Grafiek (1) koersontwikkeling en intrinsieke waardeontwikkeling in het VK bron: EPRA, DMC DE KOERSONTWIKKELING VAN BEURSGENOTEERD VASTGOED WORDT OP DE LANGE TERMIJN BEPAALD DOOR DE WAARDEONTWIKKELING VAN VASTGOED Deze relatie impliceert dat een belegger op basis van een lange termijn visie op de waardeontwikkeling van het onderliggend vastgoed tijdig in kan spelen op een lange termijn koersontwikkeling. Ook kan op basis van deze visie via beursgenoteerd vastgoed een portefeuille worden samengesteld dat inspeelt op de verwachte lange termijn ontwikkelingen op de onderliggende vastgoedmarkt. Bij beursgenoteerde fondsen is de portefeuille op de middellange termijn bekend. Dit geldt niet altijd voor niet- beursgenoteerde vastgoedfondsen, waar een portefeuille nog opgebouwd moet worden. De beleggingsstijlen Pensioenfondsen geven de beheerders van beide beleggingsalternatieven verschillende beleggingsrichtlijnen mee. Bij niet- beursgenoteerd vastgoed wordt belegd op basis van een absoluut rendement benadering. De macro- economische visie op sectoren en regio s/ landen en de rendementsvooruitzichten vormen de leidraad om te beleggen in vastgoedfondsen. Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt in fondsen met verschillende rendementsprofielen (core, value add en opportunistisch). Naast de mate waarop vreemd vermogen wordt gebruikt, wordt het rendement bepaald door de bijdrage van de waardegroei aan het rendement. Beide nemen toe van een core naar een opportunistisch rendementsprofiel. Bij beursgenoteerd vastgoed wordt belegd op basis van een benchmark (zoals de EPRA index). Doorgaans kan in beperkte mate worden afgeweken van een benchmark, omdat korte en middellange termijn resultaten belangrijker zijn dan de lange termijn visie. De allocatie naar sector en regio/ land is een resultante van de benchmark. Dit impliceert tevens, dat belegd wordt in de verliezers van morgen 1, maar ook in vastgoedfondsen die meer dan gemiddeld gebruik maken van vreemd vermogen. Beide implicaties hebben grote invloed op de volatiliteit van het beleggingsrendement. Een benchmark als uitgangspunt onderschrijft ook de typische aandelenbenadering bij het beleggen in beursgenoteerd vastgoed. Hiermee wordt geen rekening gehouden dat een sterke samenhang bestaat tussen de koersontwikkeling van de onderliggende fondsen en een regionale vastgoedmarkt. Door deze aanpak wordt slechts 1 Zuid- Europese vastgoedfondsen vormde voor de financiële crisis circa 5% van de EPRA index. Als gevolg van de crisis zijn een aantal fondsen van de beurs gehaald. In 2014 is dit net iets meer dan 1% (aantal fondsen afgenomen van 9 naar 4).

3 beperkt gebruik gemaakt van een visie op sectoren en regio s en wordt de mogelijkheid om in te spelen op de ontwikkeling van de intrinsieke waarde beperkt. Selectie van de juiste sectoren en regio s is belangrijker om op de lange termijn een benchmark te kunnen verslaan. HET VERLOOP VAN DE INTRINSIEKE WAARDE VAN BEURSGENOTEERD EN NIET- BEURSGENOTEERD VASTGOED LAAT ZIEN DAT HET GEEN KEUZE IS TUSSEN VERSCHILLENDE SMAKEN Grafiek (2b) regionale verdeling Europese vastgoed indices bron: EPRA, INREV Grafiek (3) intrinsieke waarde Europees beursgenoteerd en niet beursgenoteerd vastgoed bron: EPRA, INREV, DMC De intrinsieke waarde van Europese niet- beursgenoteerde fondsen blijkt een sterke samenhang (correlatie van 91%) te vertonen met de intrinsieke waarde van Europese beursgenoteerde fondsen (zie grafiek (3)). De vergelijking van het verloop van de intrinsieke waarde van deze twee vormen van vastgoedbeleggen laat zien dat het geen keuze is tussen verschillende smaken. Grafiek (2b) sectorale verdeling Europese vastgoed indices bron: EPRA, INREV Sinds 2004 wordt door INREV een performance index voor Europese niet- beursgenoteerde vastgoedfondsen bijgehouden. De index voldoet niet aan de criteria voor een benchmark, maar geeft een goed beeld van de beleggingsresultaten (waaronder de waardeontwikkeling van de intrinsieke waarde) van de fondsen uit onderliggende regio s en sectoren waarin wordt belegd. Van 2004 tot en met 2013 was de gemiddelde intrinsieke waardegroei van 2% per jaar voor beursgenoteerd fondsen en 1% voor niet- beursgenoteerde fondsen. Het verschil kan het beste worden verklaard door de verschillen in de samenstelling van beide indices (zie grafiek (2)). In de index voor beursgenoteerd vastgoed valt op dat winkels en vastgoedbeleggingen in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk domineren. Deze regio s (resp. 1 en 3,5%) en sector (0,7%) hebben een hogere waardegroei laten zien dan het Europees gemiddelde (- 0,4%). Sturen op het onderliggend vastgoed Naar aanleiding van bovenstaande constatering dat beursgenoteerd vastgoed op de lange termijn meer lijkt op direct vastgoed is onderzocht of met beursgenoteerd vastgoed vergelijkbare karakteristieken van het rendement kunnen worden behaald als met niet- beursgenoteerd vastgoed. En zo een liquide alternatief te hebben. In het onderzoek is de mogelijkheid om tussentijds te handelen niet toegestaan om de langere looptijd van een niet- beursgenoteerde belegging te simuleren. Centraal daarbij staat dat meer nadruk wordt gelegd op een strategische visie op het onderliggend vastgoed en het betreffende land. In een land kan pas worden geïnvesteerd als het voldoet aan drie filters (de Jones Lang LaSalle transparantie index (kwalificatie minimaal transparant, het land een competitieve economische infrastructuur heeft op basis van de World Economic Forum Competitiveness index en een land minimaal een S&P credit rating A heeft). Sinds 2000 wordt voor de meeste landen in Europa de waarde van het vastgoed en daarmee de intrinsieke waarde op uniforme wijze gemeten. Hierdoor is het inzichtelijk geworden wat de waardegroei van de verschillende sectoren

4 in een land is geweest. Maar ook hoe de waardegroei per land tot stand is gekomen. De waardegroei kan worden uitgesplitst naar markthuurgroei en verandering van de vastgoedyield. Uit het onderzoek blijkt dat de markthuurgroei wordt gedreven door de ontwikkeling van de werkgelegenheid, terwijl de vastgoedyield wordt bepaald door het economisch sentiment. De visie op de werkgelegenheid en het economisch sentiment vormen de basis voor de strategische visie per regio, daarbij kan de waarde van vastgoed worden ingeschat op basis van 4 scenario s (groei, stagnatie, daling en herstel). Tabel (1) waardegroei model In dit model wordt rekening gehouden dat de huurmarkt en de beleggersmarkt van invloed zijn op de waarde van vastgoed. Uit tabel (1) blijkt dat in een groei scenario hogere markthuren en een daling van de vastgoedyield bijdragen aan de waardegroei, terwijl bij een krimp scenario de lagere markthuren en een stijging van de vastgoedyield bijdragen aan de waardedaling. Bij een stagnatie en herstel zien we de beleggers anticiperen op een veranderende markt, terwijl de markthuren nog na ijlen. Verder is het streven om vooral vastgoed te bezitten in de grote steden in Europa, hiermee wordt ingespeeld op de lange termijn trend dat de demografische groei in Europa stagneert of soms al afneemt, terwijl de steden een positieve bevolkingsgroei laten zien. De strategische sector allocatie wordt bepaald door de sectorale verdeling van het universum van beursgenoteerde fondsen. Bij voorkeur worden de fondsen geselecteerd met een sectorale of een regionale focus. Uit de jaarverslagen van de fondsen wordt deze beleggingsstrategie herleid. Als een fonds een Pan- Europese focus heeft op een individuele sector, wordt de portefeuille uitgesplitst naar de specifieke landen waar zij actief in zijn. Zo kan de impact van de waardegroei per land worden bepaald. Ook wordt uit de jaarverslagen herleid hoe lang het management deze strategie voert. Een minimum van drie jaar (zoals gebruikelijk bij de selectie van niet- beursgenoteerde fondsen) is als basis genomen om te kwalificeren als ervaren management. Daarbij is ook onderzocht of een fonds een actief aan- en verkoopbeleid in het onderliggend vastgoed heeft gevoerd. Hiervoor is voor de periode de portefeuille ontwikkeling van de hele universum in kaart gebracht. Tot slot wordt een absoluut rendement benadering gehanteerd door geen rekening te houden met de benchmark weging van een fonds. Conform deze benadering wordt een exposure naar een individueel land gelimiteerd tot 25% en een exposure naar een individueel fonds gelimiteerd tot 20%. Het absolute rendement wordt vooral gedreven door een hoog dividendrendement. Verder wordt gestreefd naar het gebruik van vreemd vermogen in de verschillende fondsen lager te laten zijn dan gemiddeld in het universum. Tot slot is gekeken naar de beleggingskosten van een fonds, waarbij het streven is om dit ook lager te laten zijn dan het universum. Uit het universum worden maximaal 15 fondsen geselecteerd. De landen selectie heeft plaatsgevonden op basis van resultaten van het waardegroei model per land in De selectie van fondsen heeft plaats gevonden op basis van bovengenoemde criteria en de beleggingsstrategie van een fonds en de expertise van het management (zoals bij een niet- beursgenoteerd fonds ook op wordt geselecteerd). Tabel (2) uitkomsten onderzoek Het onderliggende vastgoed in de portefeuille heeft een waarde van 81 miljard, bevat 2000 individuele beleggingen met een verhuurbaar vloeroppervlak van 15 mln m 2. De beheerkosten van het vastgoed is 45 basispunten en is lager dan de gemiddelde beheerkosten voor niet- beursgenoteerd vastgoed (68 basispunten). Het percentage vreemd vermogen is met 39% vergelijkbaar met niet- beursgenoteerd vastgoed (33%). De resultaten van het onderzoek in tabel (2) laten zien dat het mogelijk is om op basis van het onderliggend vastgoed een vergelijkbaar resultaat te behalen als niet- beursgenoteerd vastgoed. De portefeuille wordt op een kostenefficiëntere wijze beheerd met een lagere volatiliteit van de beleggingsresultaten. De goede beleggingsresultaten zijn toe te schrijven aan de sectorale verdeling en het actief sturen op het percentage vreemd vermogen van een fonds. Daarmee zal een dergelijk portefeuille op de lange termijn het beter doen dan het universum van (niet)beursgenoteerde

5 vastgoedfondsen. Ook als onderscheid wordt gemaakt in de periode voor en na de financiële crisis blijkt de robuustheid van het model. 2. Asdonov, Eichholtz, Kok, Intermediated investment management in private markets: evidence from pension fund investments in real estate, april Brounen and Eichholtz, Property, common stock and property shares, 2003, Journal of Portfolio Management 4. Hoesli and Oikarinen, Are REIT s real estate? Evidence from international sector level data, Ling, Naranjo and Giacomini, Leverage and returns: a cross- country analysis of public real estate markets, oktober Morningstar, Commercial real estate investments: REITs and private real estate funds, 2011 Grafiek (4) universum vastgoedaandelen managers. Tot slot is het model afgezet tegen een universum van vastgoedaandelen managers. Uit de grafiek (4) blijkt dat het geen portefeuille is die in een opgaande markt het extreem goed zal doen, maar door het defensieve karakter (lager percentage vreemd vermogen en focus op winkelcentra) zal deze portefeuille in een neergaande markt tot zijn recht komen. Daarmee heeft deze portefeuille een lagere volatiliteit dan de index. Conclusie Een onderverdeling van de strategische vastgoedportefeuille naar beursgenoteerde en niet- beursgenoteerde vastgoedfondsen houdt te weinig rekening met het onderliggend vastgoed van met name beursgenoteerde fondsen en de liquiditeit van deze fondsen. Dat dit niet terecht is bevestigd de sterke relatie tussen de intrinsieke waarde van Europese beursgenoteerde en niet- beursgenoteerde fondsen. Door de benchmarkbenadering van beursgenoteerd vastgoed krijgt de volatiliteit van de koersontwikkeling teveel de nadruk. Als meer focus wordt gelegd op de relatie tussen de waardeontwikkeling en de koersontwikkeling van beursgenoteerd vastgoed op de lange termijn is deze onderverdeling niet nodig. En kan een meer liquide portefeuille worden samengesteld waarbij sectorale en regionale verdeling centraal komt te staan, maar ook met een vergelijkbaar rendement risico profiel als met niet- beursgenoteerd vastgoed. hiermee kan worden geconcludeerd dat de verpakking van beursgenoteerde en niet- beursgenoteerde vastgoedfondsen anders is, maar beide een vastgoedsmaak hebben. Voetnoten: 1. Ang, Nabar en Wald, Searching for a common factor in public and private real estate return 2013 Journal of Portfolio Management DMC Capital capital.nl DMC Capital is a partnership of seasoned professionals providing CRE funding services in Europe. We offer advisory, placement and transaction and investment management services to professional investors, financial institutions and real estate owners. DMC will act as the placement agent and arranger on behalf of the Fund Manager. Contact details For any question with respect to this presentation you can call or us: Raymond Satumalay capital.nl Telephone: +31 (0) Disclaimer While the utmost care is taken in preparation of this document, certain information may be not accurate, become obsolete, no longer apply or be incomplete. DMC Capital B.V. or any related company or person therefore accepts no responsibility for the information presented as regards timelines, accuracy or completeness and will in no circumstances be liable for any damage, direct or indirect, resulting from reliance on or trading based on said information

De toekomstbestendigheid van de vastgoedallocatie in de portefeuille IVBN / VBA / IPD vastgoedcongres, 1 oktober 2013, Nyenrode

De toekomstbestendigheid van de vastgoedallocatie in de portefeuille IVBN / VBA / IPD vastgoedcongres, 1 oktober 2013, Nyenrode De toekomstbestendigheid van de vastgoedallocatie in de portefeuille IVBN / VBA / IPD vastgoedcongres, 1 oktober 2013, Nyenrode Drs. ing. Norbert Bol Drs. Tjeerd Tromp Agenda 2 Introductie onderzoek Norbert

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

De internationale vastgoedmarkt

De internationale vastgoedmarkt De internationale vastgoedmarkt Auteur(s): Eichholtz, P.M.A. (auteur) Graaf, N. de (auteur) De auteurs zijn werkzaam bij Global Property Research te Maastricht. Eichholtz is daarnaast verbonden aan de

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed

Beleggen in vastgoed Beleggen in vastgoed Een Risico/Rendementvergelijking tussen Private en Beursgenoteerde vastgoedfondsen Siebren Burghgraef 5610893 Bachelorscriptie Begeleider: G.Vos Universiteit van Amsterdam (UvA) Faculteit

Nadere informatie

Casestudy Vastgoed Van (il)liquiditeit naar portefeuillebeleid

Casestudy Vastgoed Van (il)liquiditeit naar portefeuillebeleid Casestudy Vastgoed Van (il)liquiditeit naar portefeuillebeleid De samenstelling van de optimale vastgoedportefeuille verschilt per (institutionele) belegger en wordt in hoge mate bepaald door de rol van,

Nadere informatie

Grontmij Capital Consultants B.V. Onze klanten in control bij hun beleggingen in vastgoed en infrastructuur.

Grontmij Capital Consultants B.V. Onze klanten in control bij hun beleggingen in vastgoed en infrastructuur. Grontmij Capital Consultants B.V. Onze klanten in control bij hun beleggingen in vastgoed en infrastructuur. Grontmij N.V. 2 Opgericht in 1915 Missie: Leading Europa 350 kantoren 4 business lines Planning

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Hoe beschermt u uw vermogen?

Hoe beschermt u uw vermogen? Hoe beschermt u uw vermogen? Vastgoedinvesteringen 22 oktober 2011 Niet-beursgenoteerde investeringsopportuniteiten in vastgoed Beperkte risico s Aantrekkelijk rendement Inflatiegebonden rendement Historisch

Nadere informatie

Vastgoed in ALM context

Vastgoed in ALM context Vastgoed in ALM context april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Nieuw uitgevoerde ALM analyses... 4 2.1 Huidige economische basisset... 4 2.2 Direct OG in goed gespreide portefeuille... 5 2.3 Beursgenoteerd

Nadere informatie

Uitgewerkt beleggingsbeleid Vastgoed Fundament Fonds NV

Uitgewerkt beleggingsbeleid Vastgoed Fundament Fonds NV Uitgewerkt beleggingsbeleid Vastgoed Fundament Fonds NV In het Prospectus wordt u geïnformeerd over beleggen in Vastgoed Fundament Fonds N.V. (het Fonds). Het Fonds is op 10 september 2008 omgevormd tot

Nadere informatie

Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Het investeerders perspectief (indirect)

Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Het investeerders perspectief (indirect) Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Het investeerders perspectief (indirect) VBA Seminar Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Matthijs Storm

Nadere informatie

Vastgoedbeleggingsresultaten van Nederlandse pensioenfondsen: internationale diversificatie stelt teleur

Vastgoedbeleggingsresultaten van Nederlandse pensioenfondsen: internationale diversificatie stelt teleur Vastgoedbeleggingsresultaten van Nederlandse pensioenfondsen: internationale diversificatie stelt teleur Veel Nederlandse pensioenfondsen hebben in de afgelopen jaren hun vastgoedportefeuilles opnieuw

Nadere informatie

Vastgoed. Sectorcommentaar. ING Investment Office. Publicatiedatum: 5 juni. Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office

Vastgoed. Sectorcommentaar. ING Investment Office. Publicatiedatum: 5 juni. Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 5 juni Sectorcommentaar Vastgoed Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor beursgenoteerd vastgoed zijn volgens ons voor zowel

Nadere informatie

Vastgoed in de portefeuilles van Nederlandse institutionele beleggers

Vastgoed in de portefeuilles van Nederlandse institutionele beleggers Vastgoed in de portefeuilles van Nederlandse institutionele beleggers ASRE Talent Seminar Marco Mosselman Juni 2014 Institutioneel vastgoed (31-12-2011) Totaal belegd vermogen Waarvan vastgoed Pensioenfondsen

Nadere informatie

Residential Agency Property & Facility Management Quares Real Estate Investment Management. Finance Avenue 23/10/2010

Residential Agency Property & Facility Management Quares Real Estate Investment Management. Finance Avenue 23/10/2010 New Deal in Vastgoedbeleggingen Quares Finance Avenue 23/10/2010 Quares Group Residential Agency Quares Group Quality in Real Estate Services Opgericht in 2006, uit 2 reeds bestaande bedrijven 3 divisies

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Pensioen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen. Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen

Pensioen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen. Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen 14 De lijsten van pensioenfondsen met de hoogste en de laagste vermogensbeheerkosten die onder andere door Pensioen Pro en De Nederlandsche Bank (hierna:

Nadere informatie

Beleggen in valuta. Erasmus Universiteit Rotterdam RiskTec Currency Management. dr Ronald Huisman.

Beleggen in valuta. Erasmus Universiteit Rotterdam RiskTec Currency Management. dr Ronald Huisman. Beleggen in valuta dr Ronald Huisman Erasmus Universiteit Rotterdam RiskTec Currency Management ronaldhuisman@risktec.nl Valutamarkten zijn voorspelbaar In een efficiënte markt - is alle informatie in

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 12 MEI 2015 AMSTERDAM

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 12 MEI 2015 AMSTERDAM VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 12 MEI 2015 AMSTERDAM Inhoud 1. Introductie DoubleDividend Management B.V. 2. Kenmerken DD Property Fund N.V. (voorheen: ActivInvestor Real Estate N.V.) & beleggingsproces

Nadere informatie

Beursgenoteerd vastgoed

Beursgenoteerd vastgoed UITSLUITEND VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Beursgenoteerd vastgoed EEN WAARDEVOLLE TOEVOEGING AAN UW PORTEFEUILLE Neem ons digitaal platform met data over 300 vastgoedbedrijven en 200.000 vastgoed objecten

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

Eenvoudig beleggen met trackers

Eenvoudig beleggen met trackers Eenvoudig beleggen met trackers Rabobank Rijn en Veenstromen 14 Oktober 2010 Gertjan Dorrepaal Directoraat Private Banking Beleggingscompetence Agenda 1. Wat zijn Trackers? Explosieve groei Geschiedenis

Nadere informatie

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Rendement bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Rendement bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2008 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke combinatie van pensioenexpertise en vastgoedexpertise

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return

DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return Maandbericht: juni 2016 Profiel DD Property Fund N.V. (DDPF) is een duurzaam vastgoedaandelenfonds met een focus op Europa. Het fonds heeft een

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid Beleggingsstatuut 1. Algemene Richtlijnen 1. Statutaire doelstelling De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Zij investeert in onderzoek naar harten vaatziekten in Nederland. Zij geeft hoogwaardige

Nadere informatie

Beursgenoteerd vastgoed kansrijk. Grip op je Vermogen 19 april 2013

Beursgenoteerd vastgoed kansrijk. Grip op je Vermogen 19 april 2013 Beursgenoteerd vastgoed kansrijk Grip op je Vermogen 19 april 2013 Beursgenoteerd vastgoed kansrijk april 2013 2 I. Wie zijn wij? II. Investeren in vastgoed: Een mooi huis in Florida of de beste winkelcentra

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Outlook Henk Jagersma Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance 27 oktober 2015

Outlook Henk Jagersma Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance 27 oktober 2015 Outlook 2015 2018 Henk Jagersma Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance Profiel > 15 miljard beheerd vermogen Grootste beheerder van vastgoed en hypotheken in Nederland op de markt van

Nadere informatie

Sectorspecialisatie loont

Sectorspecialisatie loont Sectorspecialisatie loont Auteur(s): Eichholtz, P.M.A. (auteur) Koedijk, C.G. (auteur) De auteurs zijn werkzaam bij Kempen Corporate Finance. Tevens zijn ze verbonden aan de universiteiten van Amsterdam,

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland?

Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland? Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland? 1. In het politieke debat in Nederland (en overigens ook in andere Europese landen) is beleggen in eigen land een hot topic. Dat is ongetwijfeld

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 31 MEI 2016 AMSTERDAM

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 31 MEI 2016 AMSTERDAM VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 31 MEI 2016 AMSTERDAM Inhoud 1. Introductie DoubleDividend Management B.V. 2. Kenmerken DD Property Fund N.V. & beleggingsproces 3. Belangrijkste gebeurtenissen 2015 4. Resultaten

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Commercieel document. Allianz Immo Invest. Bouwen aan je toekomst

Commercieel document. Allianz Immo Invest. Bouwen aan je toekomst Commercieel document Allianz Immo Invest Bouwen aan je toekomst Allianz Immo Invest Vastgoed blijft een groeisector. Er wordt niet voor niets gezegd dat elke Belg een baksteen in zijn maag heeft. Voor

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen A. ALGEMENE DOELSTELLINGEN 1. Doelstelling van Fonds 1818 Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen heeft als doel het verhogen van de

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 Markt, trends en ontwikkelingen Amsterdam, april 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken Adviesgroep BV info@bakenadviesgroep.nl

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

Vastgoed in de portefeuille van een pensioenfonds. Rob Courtens, vastgoedstrateeg - Blue Sky Group 10 oktober 2017

Vastgoed in de portefeuille van een pensioenfonds. Rob Courtens, vastgoedstrateeg - Blue Sky Group 10 oktober 2017 Vastgoed in de portefeuille van een pensioenfonds Rob Courtens, vastgoedstrateeg - Blue Sky Group 10 oktober 2017 Inhoudsopgave 1. Strategische Asset Allocatie bij BSG 2. Diversificatie binnen de vastgoedportefeuille

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam bij small cap ondernemingen Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen Agenda De rol van aandeelhouders Betrokken aandeelhouderschap

Nadere informatie

Vermogensbeheerder particulier - Beleggingsproducten

Vermogensbeheerder particulier - Beleggingsproducten Vermogensbeheerder particulier - Beleggingsproducten Beschrijving De vermogensbeheerders van Van Tornhout & Partners bespreken allerlei producten met hun cliënten. Hierna volgen vijf situaties waarin verschillende

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return

DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return Maandbericht: mei 2015 Profiel DD Property Fund N.V. (DDPF) is een duurzaam vastgoedaandelenfonds met een focus op Europa. Het fonds heeft een

Nadere informatie

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium Je bent nooit te oud om te leren 10 oktober 2015 Actief vs. Passief Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015 2014 Morningstar. All Rights Reserved. Agenda Morningstar Fondsbeleggen Introductie

Nadere informatie

Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance Amsterdam, De Makroon Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance November 2016 Daan Tettero genda Introductie Syntrus Achmea Real Estate & Finance 7, 5,2 1,4 Zorgvastgoed voor

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

EUROPESE ZORGVASTGOED MARKT Strategie en haalbaarheid zorgvastgoedfonds

EUROPESE ZORGVASTGOED MARKT Strategie en haalbaarheid zorgvastgoedfonds EUROPESE ZORGVASTGOED MARKT Strategie en haalbaarheid zorgvastgoedfonds 4 juni 2008 Ingrid Hulshoff Portfolio Manager Healthcare ING Real Estate Investment Management 1. AGENDA EN INTRODUCTIE 1. AGENDA

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return

DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return Maandbericht: juli 2016 Profiel DD Property Fund N.V. (DDPF) is een duurzaam vastgoedaandelenfonds met een focus op Europa. Het fonds heeft een

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 06/01/2014-21/02/2014

AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 06/01/2014-21/02/2014 AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 06/01/2014-21/02/2014 1 1 16/12/2013 2 16/12/2013 Kapitaalsbescherming: 100% Index van 30 aandelen geselecteerd op basis van zowel ethische als financiële criteria

Nadere informatie

Rendement in een laagrentende omgeving

Rendement in een laagrentende omgeving Rendement in een laagrentende omgeving FIN bijeenkomst, 9 april 2015 Hendrik Zonnenberg (Multifund B.V.) Inhoud Lage verwachte lange termijn rendementen 3 Implicaties laag renderende omgeving 6 Impact

Nadere informatie

Hedge Funds vs. Aandelen en Obligaties & Hoe te beleggen in Hedge Funds

Hedge Funds vs. Aandelen en Obligaties & Hoe te beleggen in Hedge Funds Hedge Funds vs. Aandelen en Obligaties & Hoe te beleggen in Hedge Funds Hedge Funds vs. Aandelen en Obligaties & Hoe te beleggen in Hedge Funds Auteur: Valeer van Mook, (Hedge) Fund Analist van De Veste.

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Financieren van duurzame energie initiatieven ING Auke de Boer- manager ING Groenbank N.V. Agenda I 1. Introductie 2. Financiering duurzame energie initiatieven

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Mijn klant wil beleggen

Mijn klant wil beleggen Mijn klant wil beleggen Workshop portefeuillemanagement voor adviseurs 9-11-2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Business development Think ETF s > 10 jaar ervaring bij o.a. ING, Russell, Vanguard Tijdens

Nadere informatie

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed Supermarktvastgoed op waarde geschat Beleggen in supermarktvastgoed 20 mei 2011 Onderwerpen Wie is Annexum Waarom beleggen in supermarktvastgoed? Hoe beleggen in (supermarkt)vastgoed? Welke beleggingsvormen

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Ruim 15 jaar actief in de financiële wereld Gewerkt voor ING, Russel en Vanguard Sinds vijf jaar

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return

DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return Maandbericht: juli 2015 Profiel DD Property Fund N.V. (DDPF) is een duurzaam vastgoedaandelenfonds met een focus op Europa. Het fonds heeft een

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return

DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return Maandbericht: november 2015 Profiel DD Property Fund N.V. (DDPF) is een duurzaam vastgoedaandelenfonds met een focus op Europa. Het fonds heeft

Nadere informatie

DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return

DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return Maandbericht: januari 2015 Profiel DD Property Fund N.V. (DDPF) is een duurzaam vastgoed-aandelenfonds met een focus op Europa. Het fonds heeft

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

Energie en klimaatverandering als beleggingsthema: the real deals

Energie en klimaatverandering als beleggingsthema: the real deals Energie en klimaatverandering als beleggingsthema: the real deals Jacco Minnaar - Triodos Investment Management 8 juni 2017 Instituut voor Pensioeneducatie 0 Triodos in een oogopslag Triodos Bank Onafhankelijke

Nadere informatie

VOGON SEMINAR. Beleggen in Nederlandse huurwoningen, interessant voor (internationale) beleggers? 22 mei 2014

VOGON SEMINAR. Beleggen in Nederlandse huurwoningen, interessant voor (internationale) beleggers? 22 mei 2014 VOGON SEMINAR Beleggen in Nederlandse huurwoningen, interessant voor (internationale) beleggers? 22 mei 2014 AGENDA Perspectief van (internationale) beleggers op Nederlandse huurwoningen Korte introductie

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie