Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013"

Transcriptie

1 Commodity Discovery Fund Jaarrekening over het boekjaar 2013

2 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de beheerder 4 Kerncijfers 6 Jaarrekening Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op de jaarrekening 11 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige gegevens 20 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 21 Page

3 Algemene informatie Statutaire zetel Commodity Discovery Management B.V. Zandvoorterweg GT Aerdenhout Nederland Bewaarder Stichting Bewaarder Commodity Discovery Fund Utrechtseweg 31 D 3811 NA Amersfoort Nederland Juridisch en fiscaal adviseur Loyens Loeff N.V. Frederik Roeskestraat ED Amsterdam Nederland Administratiekantoor Circle Investment Support Services B.V. Utrechtseweg 31 D 3811 NA Amersfoort Nederland Bank ABN AMRO Bank (Nederland) N.V. Gustav Mahlerlaan PP Amsterdam Nederland Effectenmakelaars custodians ABN AMRO Clearing (Nederland) Interactive Brokers (U.K.) Ltd. Raymond James Ltd.(Canada) Paradigm Capital Inc.(Canada) Canaccord Wealth Management (Canada) Tempest Capital Corp.(Canada) Accountant Ernst & Young Accountants LLP Antonio Vivaldistraat HP Amsterdam Nederland 3

4 Verslag van de Beheerder Macro-economische ontwikkelingen In de loop van 2013 zagen we mondiaal een verder herstel van de economie en beurzen, doordat de zorgen rondom de euro en kredietcrisis steeds meer naar de achtergrond verdwenen. De wereldwijde economie bleef profiteren van de wereldwijde monetaire stimulering. Sinds het uitbreken van de crisis hebben centrale banken $ miljard gecreëerd. Vooral in Japan wordt geldkraan steeds verder worden opengezet om de deflatie te bestrijden. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, daarentegen maakte in de loop van 2013 bekend de geldkraan een klein beetje dicht te draaien ( tapering -proces). In plaats van duizend miljard dollar per jaar worden er nu nog maar ruim 800 miljard aan obligaties opgekocht. Door deze ontwikkelingen bleef de rente mondiaal laag, een situatie die nog zeker enkele jaren kan gaan duren. Door de lage rentevergoedingen op deposito s voor spaarders en de gevolgen van de bail in in Cyprus, zien we mondiaal veel geld stromen naar aandelenmarkten. Ook sommige vastgoedmarkten en nichemarkten als kunst en edelmetalen profiteren hiervan. De vraag naar grondstoffen steeg in 2013 opnieuw. Prestaties van het fonds Goud sloot voor eerst sinds 2000 een kalenderjaar negatief af met een verlies van bijna 30%. Hierdoor werd onze portfolio, met meer dan de helft van het vermogen geïnvesteerd in goud gerelateerde bedrijven, ernstig getroffen. Net als in 2011 en 2012 werd ook 2013 met een verlies (-54,22%) afgesloten. Daardoor kwam de Net Asset Value uit op 68,15. In 2012 was de zorg om de Chinese groeivertraging nog steeds leidend voor het slechtere sentiment op de mondiale grondstoffenmarkten. De daling van de edelmetaalprijzen versnelden in de maand april, waardoor edelmetaal gerelateerde aandelen wereldwijd sterk in waarde daalden. Deze dalingen werden versterkt doordat een aantal grondstoffondsen, door onttrekkingen van kapitaal, gedwongen werden significante posities te verkopen in een slechte markt. Hierdoor ontstond vooral na de zomer een zichzelf versterkende spiraal van steeds lagere prijzen en steeds meer verkooporders. Deze ontwikkeling zagen we ook aan het einde van de crash in Toch bleef de langjarig stijgende trend van oplopende grondstof- en edelmetaalprijzen ook in 2013 intact. We denken dat de bodem in deze beweging in december is bereikt. Ook in 2013 hebben we de koersdalingen aangegrepen om de weging van cash-flow genererende mijnbouwbedrijven te verhogen ten koste van de cash-verslindende exploratiesector. Het fonds verkocht vier posities als gevolg van overnames, geheel in lijn met de voorgaande jaren. Sinds oprichting in juli 2008 zijn 25 posities door middel van overnamebiedingen uit de portfolio van het fonds verdwenen. Vermogen onder beheer Er was er sprake van een instroom van EUR 7,3 miljoen aan kapitaal, van nieuwe en bestaande participanten, terwijl de uitstroom beperkt bleef tot ruim EUR 4,6 miljoen. Door de netto-instroom steeg het aantal uitstaande participaties met ruim 10% van naar Het aantal participanten steeg van 557 naar 559 Het fondsvermogen daalde, door negatieve beleggingsrendementen, van circa EUR 50 miljoen naar ruim EUR 25 miljoen euro. Als gevolg van de slechte marktontwikkelingen is de promotie ook in 2013 relatief beperkt geweest. Wel zijn regelmatig op eigen locatie in Aerdenhout lunchpresentaties gegeven ten behoeve van prospects en bestaande participanten. Ook werden er opnieuw enkele webinars georganiseerd, in samenwerking met verschillende mediapartners, om bestaande en potentiele investeerders te informeren over de opvallende marktontwikkelingen. Risicoparagraaf Het Fonds investeert in sectoren die gekenmerkt worden door grote schommelingen, als gevolg waarvan de rendementen erg onzeker zijn. De netto vermogenswaarde van het Fonds en van de participaties kan in de loop van een jaar behoorlijk fluctueren. In hoeverre een individuele participant winst of verlies maakt hangt daarom mede af van het moment van in- en uitschrijving op participaties.de belangrijkste risico s verbonden aan het beleggen in het Fonds zijn de volgende. 4

5 Risico s van algemene economische en politieke aard Beleggingen van het fonds zijn onderhevig aan risico s van algemene economische aard, zoals fluctuaties van economische activiteit, de inflatie en de grondstofprijzen. Ook kan de waarde van beleggingen van het Fonds beïnvloedt worden door geopolitieke ontwikkelingen. De landen waar de bedrijven gevestigd zijn waar het Fonds in belegt worden vaak gekenmerkt door geopolitieke instabiliteit, hetgeen met zich meebrengt dat beleggingen als gevolg van natuurrampen of politieke onrust geheel of gedeeltelijk verloren kunnen gaan. Concentratierisico Het Fonds belegt in een beperkt aantal sectoren, waardoor er slechts een beperkte diversificatie en derhalve risicospreiding is. Risico dat investeringen zich niet ontwikkelen zoals verwacht Er bestaat geen garantie dat de nagestreefde rendementsdoelstelling wordt bereikt. Er wordt een specifieke beleggingsmethodiek toegepast waardoor een grote kans bestaat dat de nagestreefde rendementsdoelstelling wordt bereikt. Liquiditeitsrisico Bepaalde beleggingen van het Fonds, vooral in zogenaamde small caps kunnen onder bepaalde omstandigheden minder liquide zijn, hetgeen tot gevolg kan hebben dat die beleggingen tegen een lager dan verwachte waarde verkocht moeten worden. Ondanks de voortzettende correctie heeft het Fonds niet te maken gehad met serieuze redemptions, waardoor er ook geen posities gedwongen moesten worden afgebouwd. Valutarisico s Gedurende de verslagperiode heeft de beheerder de valutarisico s niet volledig afgedekt. Met name fluctuaties van de Canadese dollar kunnen een effect hebben op de Netto Vermogenswaarde (NAV) van het Fonds, zowel positief als negatief. In 2013 daalde de Canadese dollar fors ten opzichte van de euro wat deels de reden voor de slechte performance was. Voor een compleet overzicht van de risico s van het Fonds verwijzen wij u naar de risicobeschrijving in de jaarrekening. Risicobeheer Het Fonds zal zich houden aan de volgende beperkingen bij het uitvoeren van haar beleggingsbeleid: - er zal alleen worden geïnvesteerd in beursgenoteerde instrumenten - een belang in een bepaalde onderneming zal, tenzij de Beheerder dit tijdelijk opportuun acht, niet meer dan maximaal 10% van de Netto Vermogenswaarde bedragen Vooruitzichten Na een correctie van bijna drie jaar is de grondstoffensector begin 2014 uit de dalende trend gebroken. Door de toenemende productietekorten in veel edelmetalen is er ruimte voor herstel. Doordat de exploratiesector daarnaast steeds meer moeite om kapitaal aan te trekken om boorprogramma s mee te financieren is de kans groot dat er structureel minder grondstoffen ontdekt gaan worden de komende jaren. We zijn in 2013 doorgegaan met onze strategie om tegen zo laag mogelijke investeringen posities in bedrijven met zo veel mogelijk reserves aan te schaffen. Het aanvullen van grondstofreserves heeft voor veel producerende mijnbouwbedrijven nog steeds een hoge prioriteit. Deze cocktail aan omstandigheden leveren een zeer positief vooruitzicht voor onze investeringen de komende jaren. Edwin Bergshoeff Willem Middelkoop Aerdenhout, 31 maart

6 Kerncijfers 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/2009 Fondsvermogen (* EUR 1.000) 25,163 49,568 54,500 61,558 12,269 Aantal uitstaande participaties (ultimo) 369, , , ,790 90,670 Intrinsieke waarde per participatie 1) Lopende kosten ratio 2.38% 2.36% 2.25% 2.46% 3.10% Total turnover ratio % % 79.50% % 44.97% Resultaat (* EUR 1.000) (27,149) (5,692) (27,688) 19,407 4,336 1) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties. Beleggingsresultaat per participatie Beleggingsrendement % % % 88.16% 87.85% waarvan: Inkomsten 0.46% 0.30% 0.35% 0.43% 0.46% Waardeveranderingen % -7.95% % 90.58% 89.90% Kosten -2.28% -2.87% -2.20% -2.85% -2.51% Benchmark: TSX Venture Exchange % % % 50.45% 90.80% 6

7 Jaarrekening 7

8 Balans per 31 december Referentie Activa Beleggingen 1 Aandelen 23,915,303 44,740,995 Opties 247,203 1,013,853 Totaal Beleggingen 24,162,506 45,754,848 Vorderingen 2 Overige vorderingen en vooruitbetalingen 125,426 98,540 Totaal vorderingen 125,426 98,540 Overige activa 3 Immateriële vaste activa - - Liquide middelen 8,931,678 7,667,354 Totaal overige activa 8,931,678 7,667,354 Totaal activa 33,219,610 53,520,742 Passiva Fondsvermogen 4 Geplaatst participatiekapitaal 63,175,691 60,460,204 Algemene reserve (10,892,379) (5,200,440) Onverdeeld resultaat huidige verslagperiode (27,149,212) (5,691,939) Totaal fondsvermogen 25,134,100 49,567,825 Beleggingen 1 Opties 411,854 1,891, ,854 1,891,383 Kortlopende schulden 5 Liquide middelen 7,383,604 1,527,758 Overige schulden 290, ,776 Totaal kortlopende schulden 7,673,656 2,061,534 Totaal passiva 33,219,610 53,520,742 8

9 Winst- en verliesrekening over het boekjaar eindigend op 31 december BATEN Referentie Opbrengsten uit beleggingen Dividenden 6 197, ,200 Interest 4,149 15, , ,635 Waardeveranderingen van beleggingen 7 Gerealiseerde waardeveranderingen (9,320,354) (391,252) Niet-gerealiseerde waardeveranderingen (17,417,859) (4,894,769) Valuta koerswinst/(verlies) 530,477 1,034,238 (26,207,736) (4,251,783) Totaal bedrijfsopbrengsten (26,006,319) (4,093,148) LASTEN 8 Prestatievergoeding 5,022 65,665 Beheerkosten 646,373 1,060,410 Overige kosten 468, ,038 Totaal bedrijfslasten 1,119,762 1,572,113 Totaal bedrijfsresultaat (27,126,081) (5,665,261) Bronbelasting (23,131) (26,678) Netto resultaat over de verslagperiode (27,149,212) (5,691,939) 9

10 Kasstroomoverzicht over het boekjaar eindigend op 31 december Kasstroom uit operationele activiteiten Netto resultaat (27,149,212) (5,691,939) Koers- en omrekenverschillen op geldmiddelen (530,477) (1,034,238) Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 17,417,859 4,894,769 Aankopen van beleggingen (63,273,725) (59,477,573) Kostprijs verkopen van beleggingen 65,968,679 55,998,907 Mutatie vorderingen (26,886) 156,482 Mutatie overige schulden (243,724) (517,046) Totaal kasstroom uit operationele activiteiten (7,837,486) (5,670,638) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij (her-)plaatsing participaties 7,328,328 7,353,224 Betaald bij inkoop participaties (4,617,863) (6,659,023) Prestatievergoeding 5,022 65,665 Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 2,715, ,866 Netto kasstroom (5,121,999) (4,910,772) Koers- en omrekenverschillen op geldmiddelen 530,477 1,034,238 Mutatie geldmiddelen (4,591,522) (3,876,534) Totaal geldmiddelen begin van de periode 6,139,596 10,016,130 Totaal geldmiddelen eind van de periode 1,548,074 6,139,596 10

11 Toelichting op de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht Commodity Discovery Fund ( het Fonds ) is een Fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht met een open-end structuur en is gevestigd aan de Zandvoorterweg 77 te Aerdenhout, Nederland. Het Fonds is opgericht op 1 juli De participaties van het Fonds worden niet verhandeld op een voor het publiek toegankelijke markt. Het fonds heeft per 29 maart 2012 zijn naam gewijzigd van Gold en Discovery Fund naar Commodity Discovery Fund. Per deze datum is ook een AFM vergunning verkregen. Het Fonds is een contractueel vehikel dat is onderworpen aan Algemene Voorwaarden, welke deel uitmaken van de contractuele relatie die bestaat tussen het Fonds en Commodity Discovery Management B.V. ( de Beheerder ), Stichting Bewaarder Commodity Discovery Fund ( de Bewaarder ) en de afzonderlijke participanten. De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om vermogensaangroei te realiseren door te beleggen in een breed scala aan financiële instrumenten en door de inzet van diverse beleggingsmethoden zoals opgenomen in het prospectus (gedateerd 3 april 2012). Het Fonds kan worden gekenmerkt als een gespecialiseerd beleggingsfonds in aandelen gericht op de realisatie van een absoluut rendement. Hierdoor kan het Fonds aanzienlijk afwijken van enige benchmark. De primaire beleggingsdoelstelling van het Fonds is om op basis van een aanvaardbaar risico het hoogst mogelijke rendement in euro s te realiseren; dat wil zeggen een jaarlijks positief rendement van minimaal 15%. De Benchmark voor het totale rendement van het Fonds is de TSX Venture Exchange (inclusief dividend, in euro s). Het Fonds belegt in beursgenoteerde ondernemingen die actief zijn in de exploratie en het winnen van grondstoffen. De beleggingsactiviteiten van het Fonds worden beheerd door de Beheerder,waarbij zij de administratie heeft ondergebracht bij een administratiekantoor, Circle Investment Support Services B.V. De Beheerder heeft de jaarrekening op 31 maart 2014 goedgekeurd. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Dit jaarverslag is opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften voor beleggingsinstellingen in overeenstemming met in Nederland aanvaardbare grondslagen, zoals verder uitgewerkt in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen. Alle in het jaarverslag opgenomen bedragen zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Tenzij anders vermeld worden de in de balans opgenomen posten gewaardeerd tegen de nominale waarde. Stelselwijzigingen Op 29 april 2012 is de vrijstelling onder de Wft opgeheven voor het fonds, mede door een wijziging in de Wft. Tot 1 januari 2012 werd de jaarrekening gepresenteerd onder IFRS, vanaf 1 januari 2012 wordt deze gepresenteerd in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Dit heeft geleid tot een wijziging in de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, echter de wijziging in waarderingsgrondslagen heeft geen invloed gehad op het vermogen per 1 januari Vreemde valuta Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden omgerekend tegen de slotkoers op balansdatum. Baten en lasten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de transactiekoers. De jaarrekening is opgesteld in euro s; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van het Fonds. 11

12 Koersresultaten (gerealiseerd en ongerealiseerd) op vreemde valuta worden in de resultatenrekening verantwoord. Voor de omrekening van de buitenlandse valuta naar euro s voor de balans zijn de volgende omrekenkoersen gehanteerd: Valuta koers Canadese Dollar US Dollar Beleggingen De onder beleggingen opgenomen aandelen worden individueel gewaardeerd tegen marktwaarde, welke op balansdatum is gelijkgesteld aan de laatste bid/ask koers. Is de spread van de laatste bid/ask koers groter dan 2% dan worden de beleggingen gewaardeerd tegen de laatste bid/ask koers voor uur. Waardeveranderingen in de portefeuille worden als niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in de winst- en verliesrekening verantwoord. Aan- en verkoopkosten van beleggingen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. Verwerking van plaatsing en inkoop van participaties De uit hoofde van plaatsing, respectievelijk inkoop van participaties ontvangen, respectievelijk betaalde bedragen worden geheel verwerkt in het Fondsvermogen. De in- en uitstapkosten komen ten goede van de Beheerder. Overige activa en passiva Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de baten, zoals in het jaarverslag gedeclareerde dividenden, interest, koersresultaten en anderzijds de lasten, zoals de beheer- en prestatievergoeding. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Resultaten in vreemde valuta worden omgerekend in euro s tegen de per transactiedatum geldende valutakoersen. De kosten zoals opgenomen in de winst- en verliesrekening zijn indien van toepassing inclusief BTW. Belastingen Het Fonds wordt, vanwege de beperkte overdraagbaarheid van participaties, ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. Uit hoofde hiervan is geen vennootschapsbelasting verschuldigd. 12

13 Lopende kosten ratio (LKR) De lopende kosten ratio omvat alle kosten die in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 ten laste van het Fonds zijn gebracht exclusief de kosten van effectentransacties, interestkosten en prestatievergoeding. De lopende kosten ratio is berekend door de totale kosten in het fonds over de verslagperiode te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde is verkregen door de intrinsieke waardes aan het begin van het jaar plus de intrinsieke waardes aan het eind van elke afzonderlijke maand bij elkaar op te tellen, hierbij worden de eerste en laatste waarde voor de helft meegenomen, om vervolgens te delen door het aantal waarnemingen. Lopende prestatievergoeding ratio (LPR) De lopende prestatievergoeding ratio omvat de prestatievergoeding die in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 ten laste van het Fonds zijn gebracht. De lopende prestatievergoeding ratio is berekend door de totale kosten in het fonds over de verslagperiode te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde wordt op identieke wijze berekend als bij de bepaling van de lopende kosten ratio. Turnover ratio (TOR) De turnover ratio geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het gemiddeld Fondsvermogen van het Fonds en is een maatstaf voor de gemaakte transactiekosten als gevolg van het gevoerde portefeuillebeleid en de daaruit voortvloeiende beleggingstransacties. Bij de gehanteerde berekening wordt het bedrag van de turnover bepaald door de som van de aan- en verkopen van de beleggingen te verminderen met de som van de plaatsingen en opnames van eigen participaties. De turnover ratio wordt bepaald door het bedrag van de turnover uit te drukken in een percentage van het gemiddeld Fondsvermogen welke op identieke wijze wordt berekend als bij de bepaling van de lopende kosten ratio. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde indirecte methode waarbij onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit operationele en financieringsactiviteiten. De liquide middelen betreffen direct opeisbare tegoeden bij banken. Bij de kasstroom uit operationele activiteiten wordt het resultaat gecorrigeerd voor kosten welke geen uitgaven zijn en opbrengsten welke geen ontvangsten zijn. 13

14 Toelichting op de balans 1 Beleggingen Het verloop van de beleggingen gedurende de verslagperiode is als volgt: Aandelen (Longposities) Stand begin van de verslagperiode 44,740,995 49,276,140 Aankopen 46,108,223 41,947,647 Verkopen (50,580,069) (40,898,122) Niet-gerealiseerde waardeveranderingen (16,353,846) (5,584,670) Stand eind van de verslagperiode 23,915,303 44,740,995 Derivaten (longposities) Stand begin van de verslagperiode 1,013, ,504 Aankopen 1,886,613 1,788,988 Verkopen (1,642,733) (1,785,923) Niet-gerealiseerde waardeveranderingen (1,010,530) 305,284 Stand eind van de verslagperiode 247,203 1,013,853 Aandelen (shortposities) Stand begin van de verslagperiode - - Aankopen (afwikkeling) (8,111,838) (1,970,241) Verkopen (initiatie kostprijs) 8,111,838 1,970,241 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen - - Stand eind van de verslagperiode - - Derivaten (shortposities) Stand begin van de verslagperiode 1,891,383 4,702,076 Aankopen (afwikkeling) (7,167,051) (13,770,697) Verkopen (initiatie kostprijs) 5,634,039 11,344,621 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 53,483 (384,617) Stand eind van de verslagperiode 411,854 1,891,383 De turnover ratio van de beleggingen bedroeg over de verslagperiode: % ( %). Voor uitleg inzake de turnover ratio en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Het concentratierisico in de beleggingsportefeuille is relatief beperkt. Twee individuele beleggingen, Ishares Silver Trust (6.99%) en Silver Wheaton Corp. (6.54%) hebben een belang groter dan 5% van de beleggingsportefeuille. De overige individuele beleggingen vertegenwoordigen een belang kleiner dan 5% van de beleggingsportefeuille. 14

15 De geografische verdeling is als volgt: Canada 19,333,794 37,929,435 Verenigde Staten 4,416,858 5,934,030 23,750,652 43,863,465 De geografische verdeling is gebaseerd op de beurs waar de beleggingen verhandeld worden. De onderverdeling per sector is als volgt: Exploratie en winning 23,750,652 43,863,465 23,750,652 43,863,465 2 Vorderingen De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: Vooruitbetaalde vergunningskosten 60,000 80,000 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 56,823 7,747 Te ontvangen dividenden 5,862 9,888 Overige vorderingen en vooruitbetalingen 2, ,426 98,540 3 Overige activa De overige activa bestaat uit liquide middelen welke bij de volgende banken worden aangehouden: Abn Amro Bank N.V. 877,795 1,659,577 Abn Amro Clearing 2,608,200 1,518,356 Canaccord Wealth Management 30,678 - Interactive Brokers Ltd. 5,414,942 4,489,350 Paradigm Capital Inc ,931,678 7,667,354 15

16 4 Fondsvermogen Geplaatst participatiek apitaal Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin verslagperiode 60,460,204 59,700,338 Geplaatst gedurende de verslagperiode 7,328,328 7,353,224 Terugbetaald aan participanten gedurende de verslagperiode (4,617,863) (6,659,023) Prestatievergoeding 5,022 65,665 Stand eind verslagperiode 63,175,691 60,460,204 Algemene reserve Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin verslagperiode (5,200,440) 22,487,899 Resultaat vorige verslagperiode (5,691,939) (27,688,339) Stand eind verslagperiode (10,892,379) (5,200,440) Aantallen participaties Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin verslagperiode 333, ,625 Geplaatst gedurende de verslagperiode 77,518 45,817 Terugbetaald aan participanten gedurende de verslagperiode (41,327) (40,428) Stand eind verslagperiode 369, ,014 * De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in het jaarverslag van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties. 16

17 5 Kortlopende schulden De kortlopende schulden bestaan uit liquide middelen en overige schulden. Deze zijn als volgt onderverdeeld: Liquide middelen Abn Amro Clearing 1,337, ,791 Interactive Brokers Ltd. 5,993, ,012 Raymond James Ltd. 52,519 58,955 7,383,604 1,527,758 Overige schulden Te betalen voor aangekochte beleggingen 35,145 65,565 Vooruitontvangen inschrijvingen 70,300 65,050 Interestkosten 7, Beheerkosten 133, ,782 Accountantskosten 22,990 18,150 Bewaarderskosten 1,815 7,140 Vergunningskosten - 100,000 Overige schulden 19,374 18, , ,776 17

18 Toelichting op de winst- en verliesrekening 6 Dividenden Over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 heeft het Fonds dividend ontvangen van EUR 197,268 (2012: EUR 143,200). Hierover is EUR 23,131 of 11.73% dividendbelasting betaald (2012: EUR 26,678 of 18.63%) wat leidt tot een netto dividend ontvangst van EUR 174,137 (2012: EUR 116,522). 7 Waardeveranderingen De gerealiseerde waardeveranderingen zijn de resultaten uit hoofde van verkopen. De ongerealiseerde waardeveranderingen zijn de veranderingen in de aangehouden beleggingen. 8 Bedrijfslasten Bedrijfslasten Prestatievergoeding 5,022 65,665 Beheervergoeding 646,373 1,060, ,395 1,126,075 Overige kosten Administratiekosten 64,239 82,559 Accountantskosten 23,293 39,091 Bewaarloon - 15,000 Kosten toezichthouder 14,500 11,819 Kosten bewaarder 7,290 7,140 Bank kosten 242, ,948 Vergunningskosten 20,000 20,000 Interestkosten 81,055 23,129 Juridische kosten 12,403 21,899 Overige kosten 3,189 11, , ,038 Totaal 1,119,762 1,572,113 Prestatievergoeding De Beheerder heeft recht op een prestatievergoeding van 20% van de toename van de nettovermogenswaarde per individuele participatie (inclusief netto niet-gerealiseerde winst) boven de minimale outperformance (de 'hurdle rate') van 0,5% per maand. Op de prestatievergoeding is het 'high watermark'-principe van toepassing. De prestatievergoeding bouwt op en wordt eenmaal per kwartaal achteraf voldaan. Het Fonds maakt gebruik van een egalisatiebenadering waardoor participatiehouders alleen een prestatievergoeding aan de Beheerder betalen voor de toename van de waarde van de participatie. 18

19 Beheervergoeding Het Fonds heeft Commodity Discovery Management B.V. ( de Beheerder ) als vermogensbeheerder aangewezen. De Beheerder ontvangt van het Fonds een vergoeding voor het vermogensbeheer van 2% van de nettovermogenswaarde van het Fonds per jaar (0,5% per kwartaal) vóór aftrek van de beheervergoeding en de prestatievergoeding. De vergoeding voor het vermogensbeheer bouwt maandelijks op en wordt eenmaal per kwartaal achteraf voldaan. Alle kosten zijn in overeenstemming met het prospectus in rekening gebracht en zijn marktconform. De werkelijke kosten zijn conform de in het prospectus beschreven systematiek berekend dan wel overeengekomen met derde partijen. Derhalve wijken deze niet significant af. Lopende kosten ratio De lopende kosten ratio bedroeg over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013: 2.38% (2012: 2.36%). Voor uitleg inzake de LKR en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Lopende prestatievergoeding ratio De lopende prestatievergoeding ratio bedroeg over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013: 0.02% (2012: 0.12%). Voor uitleg inzake de LPR en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Verbonden Partijen Partijen worden als verbonden aangemerkt als een van de partijen beleidsbepalende invloed uitoefent op de andere partij of invloed van betekenis op het financieel en zakelijk beleid heeft. Alle door de Beheerder verleende diensten worden derhalve aangemerkt als transacties met verbonden partijen. Het Fonds heeft gedurende de verslagperiode vermogensbeheer- en prestatievergoedingen aan de Beheerder betaald. Over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 bedroeg de vergoeding EUR 646,373 (2012: EUR 1,060,410), waarvan EUR 133,394 (2012: EUR 258,782) per 31 december 2013 als schuld was opgenomen. Edwin Bergshoeff en Willem Middelkoop zijn de Managing Investment Managers van de Beheerder. De Managing Investment Managers worden bijgestaan door een adviesraad die uit het volgende lid bestaat: - Jan Dobber De adviesraad wordt aangemerkt als een verbonden partij. Per 31 december 2013 werden door de Beheerder inclusief adviesraad 12,989 (2012: 12,821) participaties aangehouden. Door de directie van de Bewaarder tevens directie van de Administrateur werden 196 (2012: 393) participaties aangehouden. Personeel Het Fonds had gedurende de periode van verslaggeving geen personeel in dienst. Aerdenhout, 31 maart 2014 Edwin Bergshoeff Willem P. Middelkoop 19

20 Overige gegevens Winstbestemming Het resultaat van het Fonds voor de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 wordt in mindering gebracht aan de reserves van het Fonds, in overeenstemming met artikel 4.12 van het prospectus. Persoonlijke belangen directie van de Beheerder De directieleden van de Beheerder hadden per 1 januari 2013 en 31 december 2013 geen persoonlijk belang in de beleggingen van het Fonds als bedoeld in artikel 122 lid 2 Bgfo Wft. Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan, wel opteert het Fonds een UCITS licentie te behalen in Controleverklaring De controleverklaring wordt weergegeven op de volgende pagina s. Aerdenhout, 31 maart 2014 Edwin Bergshoeff Willem P. Middelkoop 20

21

22

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2012

HALFJAARBERICHT 2012 HALFJAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarrekening 7 Balans per 30 juni 2012 7 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 8 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V.

VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V. VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V. INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE Algemene informatie 1 Verslag van de directie 2 Jaarrekening 6 Balans 6 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 6 Toelichtingen

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 4 A. Inleiding 4 B. Algemeen 4 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Aandelenfonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen-

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS Goedgekeurd in de Bestuursvergadering van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 23 april 2014 Utrecht, 23 april 2014 VSB Vermogensfonds INHOUDSOPGAVE Verslag

Nadere informatie