Fonds Janssen Aandelen. Jaarverslag. Deloitte. Detoitte Accountants B.V. Voor ictentificatie*einden. Behorend hij contoleverkaring. d.d Ø..APR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fonds Janssen Aandelen. Jaarverslag. Deloitte. Detoitte Accountants B.V. Voor ictentificatie*einden. Behorend hij contoleverkaring. d.d Ø..APR."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Detoitte Accountants B.V. Voor ictentificatie*einden. Behorend hij contoleverkaring Ø..APR.3

2 Algemene intormatie Fonds Janssen Aandelen Kantooradres Fonds : Ijsselburcht BS Arnhem Beheerder : Fonds Janssen B.V. ljsselburcht BS Arnhem Bewaarder : Stichting Bewaarder Fonds Janssen Aandelen Utrechtseweg NA Amersfoort Administrateur : Circie Investment Support Services B.V. Utrechtseweg 31 D 3811 NA Amersfoort Depotbank : KAS Bank N.V. Spuistraat VT Amsterdam Accountant Deloitte Accountants B.V. Orteliuslaan BD Utrecht Juridisch adviseur : Van de Kamp & Co B.V. Monnikevenne RL Monnickendam Fiscaal adviseur BDO accountants & Adviseurs Meander ME Arnhem Mid-Office : Darwin Financial Platform B.V. Gustav Mahierplein MS Amsterdam Datum van oprichting 21 oktober 2010 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedteifldefl. Behorend bij onoleverkiaring

3 Inhoudsopgave Pagina Profiel 01 Verslag van de beheerder 03 Kerncijfers 05 Jaarrekening: 06 Balans 07 Winst- en verliesrekening 08 Kasstroomoverzicht 09 Toelichting op de balans, de winst- en verliesrekening en het 10 kasstroomoverzicht Overige gegevens 20 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloftte Accouriteflts BV. Voor identiflcatl4oel&nden. Behorend bij cqmroleverklaring 4APR»2fH3

4 Profiel Structuur Fonds Janssen Aandelen (het Fonds) is een fonds voor gemene rekening. Het is geen rechtspersoon, maar een overeenkomst tussen de beheerder, de bewaarder en elk van de participanten. Op grond van die overeenkomst worden door de beheerder voor rekening en risico van de participanten gelden belegd in vermogenswaarden die op naam van de bewaarder voor de participanten worden bewaard. De participanten zijn naar rato van het aantal door hen gehouden participaties gerechtigd tot het fondsvermogen. Toetreding tot het Fonds schept uitsluitend rechten en verplichtingen van de participanten ten opzichte van het Fonds en niet ten opzichte van de andere participanten. Beleggingsdoelstelling Het Fonds streeft er naar om een hoger rendement te behalen dan dat van de MSCI World index. Het Fonds heeft een open-end karakter. Participaties kunnen alleen worden verkocht aan het fonds en aan bloed- of aanverwanten in de rechte linie. Daar het Fonds voldoet aan artikel 5.3 van de Wft is het niet onderworpen aan toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ingeval van deelname via een financiële instelling dient tenminste voor één participatie ingeschreven te worden. De participanten in het Fonds zijn gezamenlijk (ieder naar rato van het aantal door hem gehouden participaties) economisch gerechtigd tot het vermogen van het Fonds. Het door de participanten bijeen gebrachte vermogen is bestemd ter collectieve belegging voor hun rekening en risico. Het Fonds is niet genoteerd op een effectenbeurs. Uitgifte en inkoop van Participaties Het Fonds is verplicht om, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen, op iedere transactiedag Participaties uit te geven of in te kopen tegen de netto vermogenswaarde daarvan op de transactiedag. Fiscale aspecten Vanwege de beperkte overdraagbaarheid van participaties wordt het Fonds voor de vennootschapsbelasting aangemerkt als fiscaal transparant. Daardoor is het niet belastingplichtig voor de Nederlandse vennootschapsbelasting. De door het Fonds ontvangen dividenden en rente, evenals behaalde vermogenswinsten, worden niet uitgekeerd maar herbelegd. Juridische aspecten Het jaarverslag, de jaarrekening en de overige gegevens van het Fonds zijn opgesteld in overstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 615 Beleggingsinstellingen. Conform prospectus heeft het Fonds geen vergunning. De laatst beschikbare prospectus dateert van 10 februari Deloitte Accountants BV. Voor identificatieeieinden Behorend bij co/troieverklarin 4 APR2O13 1

5 Financiële bijsluiter Voor het Fonds is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het Fonds, de kosten en de aan deelname verbonden risico s. Transparantie Het Fonds tracht de belegger zoveel mogelijk inzicht te verschaften in het gevoerde beleggingsbeleid, het rendement en risico, en de kosten. De beheerder van het Fonds, Fonds Janssen B.V., wordt geacht te beschikken over de aandelen die de bewaarder houdt en de daaraan verbonden stemrechten. In beginsel zal de beheerder geen gebruik maken van de bij de door het Fonds gehouden aandelen behorende stemrechten. Als dat wel gebeurt, zal de beheerder dat op zodanige wijze doen dat dit bevorderlijk kan zijn voor het realiseren van de beleggingsdoelstelling van het Fonds. D&oitte. Deloltte Accountants BV. Voor identificau4d6eleinden. Behorend bij coroleverkiaring 2

6 Verslag van de beheerder Macro economische ontwikkelingen De omgeving waarin het Fonds in 2012 heeft geopereerd kenmerkt zich door een herstel van de Amerikaanse aandelenmarkt en een doorgaande turbulentie op de Europese markten, als gevolg van de crisissituatie in Europa. De beurzen vertoonden tekenen van herstel. Met name voor Amerika zat dat herstel vooral in de eerste twee maanden van het jaar. Europa trok later wat bij. Aan het eind van het jaar bleven de beurzen behoorlijk stijgen en doorstijgen, maar wel met de aantekening dat individuele aandelen behoorlijk afgestraft konden worden. Om er een aandeel uit te lichten: Apple. Een fantastisch presterend bedrijf met heel veel potentie en een grote groei doormakend, verliest meer dan 24% van zijn beurswaarde (meer dan $ 50 miljard) omdat ze de groeiverwachtingen niet waarmaken. De groei over het laatste kwartaal bedroeg slechts 18%. Dit zorgt er voor dat het lastig laveren is met sterk stijgende, en vaak in de publiciteit staande, aandelen in de portefeuille. Prestaties van het Fonds Doordat het Fonds in het begin van het verslagjaar uitgebreid is met een database met de duizend grootste Amerikaanse aandelen, de Russell 1000, zijn de prestaties van het Fonds heel redelijk geweest. Lees: niet veel verloren, maar ook niet veel gewonnen. De start op de Amerikaanse markt is gemaakt in maart Helaas was toen de grootste stijging van het jaar al achter de rug. In de loop van het jaar zijn de twee databases, Amerika en Europa, samengevoegd en is er een afwisseling in de portefeuille geweest van Amerikaanse en Europese aandelen. Aan het eind van het jaar is het systeem aangepast, waardoor de kern van het systeem overeind bleef, maar waardoor er scherpere en sterker stijgende aandelen geselecteerd werden. De keerzijde van de medaille is dat er dan ook een grotere mogelijkheid van een draw down in zit, maar dat is het afwegen van kansen en risico s. Een voorbeeld van zo n risico is dat direct een verlies optrad als gevolg van het in portefeuille hebben van drie, sterk verlieslatende, Griekse aandelen. Naar aanleiding hiervan is het money management van het systeem zodanig aangepast dat er geen penny-stocks (aandelen van minder dan 2) meer worden gekocht. Al met al heeft het fonds over 2012 suboptimaal gepresteerd met een verlies van 3,11%. Vooruitzichten Het onderliggende systeem van het Fonds is aangepast. Het selecteert scherpere aandelen. De trailing stop-loss is getest en in gebruik genomen, en de collectieve stop-loss is verder verbeterd, als de volatiliteit van de markt te hoog wordt, wordt de hele portefeuille geliquideerd. Daarnaast is er een pakket aangeschaft waarmee op basis van cyclus-analyse gekeken kan worden wat de vooruitzichten van de geselecteerde aandelen zijn, daarnaast is de mogelijkheid gecreëerd om te beoordelen of de geselecteerde aandelen nog steeds erg in trek zijn. Al deze methoden en technieken moeten er toe leiden dat steeds sterkere aandelen geselecteerd worden. Evenzo worden al deze middelen ingezet om te kijken of er (eerder) afscheid genomen moet worden van een aandeel, om zo het verlies te beperken of de winst te consolideren. In 2013 wordt overgeschakeld naar het volledig geautomatiseerd orders plaatsen. Daarnaast wordt de database met Aziatische aandelen opgezet en in gebruik genomen. Deloitte Deloitte Accountants.V. 3 Voor identificatieleinden. Behorend bij cokroleverkiaririg 4PRO13

7 In tegenstelling tot wat in het vorige beheerdersverslag is opgenomen, is het pad verlaten om in dit fonds ook short te kunnen gaan. Te risicovol, in ieder geval op dit moment. De verwachting is dat conjunctuur in 2013/2014 weer gaat aantrekken. Aangezien de beurzen meestal een half tot een heel jaar voorlopen op de reële economie moet dat voor dit jaar kansen geven (voor long only aandelen fonds). Stemgedrag in aandeelhoudersvergaderi ngen van ondernemingen waarin het fonds belegt Het Fonds heeft als policy dat er niet wordt deelgenomen aan aandeelhoudersvergaderingen (zie prospectus). Dit omdat de duur van de beleggingen zo kort is dat dat geen zin heeft. De gemiddelde verblijfsduur in de portefeuille is een maand. Meestal is de aandeelhoudersvergadering pas als het fonds alweer verkocht is. Misschien nog wel belangrijker is dat er zelden Nederlandse aandelen worden gekocht. Meestal Europese en/of Amerikaanse aandelen. Risicoparagraaf Risico s worden afgemeten aan het type instrument waarin wordt belegd. In dit geval zijn het alleen aandelen en dan nog alleen long only beleggingen. Waarbij het de bedoeling is om de aandelen later tegen een hogere koers weer te verkopen. Het risico van faillissement van de aandelen die het fonds in portefeuille heeft is naar de mening van de beheerder klein, omdat het fonds alleen aandelen selecteert die al minimaal een half jaar aan het stijgen zijn. En aandelen van bedrijven die op het punt staan om te vallen voldoen hier per definitie niet aan. Het risicoprofiel van Fonds Janssen Aandelen is ongeveer gelijk aan of groter dan de index. Dat gelijkblijvende risico is te danken aan de ingebouwde stop-loss. Het grotere risico komt doordat de hardst stijgende aandelen worden gekozen die dan ook een navenant groter afbreukrisico hebben. Hetgeen overigens, als het goed is, gecompenseerd wordt door een hoger dan gemiddeld rendement. Arnhem, 4april 2013 Beheerder Fonds Janssen BV Deloitte Accountants B.V. Voor identificatieleifldefl. 4 Behorend bij cotyroleverklaring

8 Kerncijfers (in euro s) Fondsvermogen 564, ,1 43 Aantal uitstaande participaties (ultimo) 7,321 10,375 Ratio lopende kosten 2.01% 2.34% Turnover ratio % % Resultaat (18,012) (218,727) Intrinsieke waarde per participatie 1) 1) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in het jaarverslag van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties De netto vermogenswaarde per participatie per serie wordt op pagina 12 weergegeven aangezien het Fonds Series Accounting toepast. Beleggingsrendement -3.11% % waarvan: Inkomsten 1.57% 1.49% Waardeveranderingen -0.46% % Kosten -4.22% -2.40% Benchmark: MSCI World Index 13.18% -3.24% 21 Het beleggingsresultaat is berekend op basis van het totale aantal participaties, zonder rekening te houden met de verschillende series welke actief zijn in het fonds. Deloitte, Deloitte Accountants BV..1 Voor identificatj%doeleinden. 5 Behorend bij ntroleverklaring

9 Jaarrekening Fonds Janssen Aandelen 2012 Deloftte Accoufltflt$ 8.V. Voor identificatie4 eieifldefl. Behorend bij co$roleverklaring APR 2fl1 6

10 Balans per 31 december 2012 (na winstbestemming) Referentie Act iva Beleggingen 1 Beleggingen 115,895 - Totaal Beleggingen 115,895 - Overige activa Liquide middelen 2 659, ,423 Totaal overige activa 659, ,423 Totaal activa 774, ,423 Passiva Fondsvermogen Geplaatst participatiekapitaal 803,485 1,050,870 Algemene reserve (21 8,727) - Resultaat (20,309) (21 8,727) Totaal fondsvermogen 564, ,1 43 Kortiopende schulden Schulden aan kredietinstellingen 204,229 - Overige schulden 4 6,282 4,280 Totaal kortlopende schulden 21 0,511 4,280 Totaal passiva 774, ,423 Delc itte Accountants BV. Voor identificatieceinden. Behorend bij conoieverkiaring ü:pr 043

11 Winst- en verliesrekening over het boekjaar geeindigd op 31 december 2012 BATEN / Referentie Opbrengsten uit beleggingen Dividenden 6 7,337 13,262 Interest 2,048 2,433 9,385 15,695 Waarde veranderingen van beleggingen 7 Gerealiseerde waardeveranderingen 31,855 (209,192) Niet-gerealiseerde waardeveranderingen (34,602) - (2,747) (209,192) Waardeveranderingen van vreemde valuta 7 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen (1,750) - (1,750) - Totaal bedrijfsopbrengsten 4,888 (1 93,497) LASTEN Bednjfslasten 8 Prestatievergoeding - 1,709 Beheerkosten 13,944 17,809 Overige kosten 8,956 2,833 Totaal bedrijislasten 22,900 22,351 Resultaat voor belastingen (1 8,01 2) (21 5,848) Dividendbelastingen 2,297 2,879 Resultaat na belastingen (20,309) (218,727) Deloitte Accovntertts BV. Voor identificatibeleinden. 8 Behorend bij co troleverklaring

12 Kasstroomoverzicht over het boekjaar geeindigd op 31 december / Kasstroom uit belegg i ngsactiviteiten Netto resultaat (20,309) (21 8,727) Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 34,602 - Aankopen van beleggingen (4,873,674) (3,651,020) Verkopen van beleggingen 4,723,177 3,651,020 Mutatie kortlopende schulden 2,002 4,280 Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten (1 34,202) (21 4,447) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij (her-)plaatsing participaties 1,1 37,502 Betaald bij inkoop participaties (247,385) (86,632) Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten (247,385) 1,050,870 Netto kasstroom (381,587) 836,423 Mutatie geldmiddelen (381,587) 836,423 Totaal geldmiddelen begin van het boekjaar 836,423 - Totaal geldmiddelen eind van het boekjaar 454, ,423 Analyse van de geldmiddelen: Liquide middelen 659, ,423 Schulden aan kredietinstellingen 204,229 - Totaal geldmiddelen aan het eind van het boekjaar 454, ,423 Deloitte Accountarts BV. Voor dentmca,doeieinden. Behorend bij,ontroieverkiaring

13 Toelichting op de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht Algemeen Fonds Janssen Aandelen (het Fonds) is opgericht op 21 oktober De jaarrekening luidt in Euro s. De presentatie van duizendtallen in het jaarverslag geschiedt op de zogenaamde Angelsaksische wijze, door middel van komma s. Het Fonds is een open-end beleggingsinstelling, bij het Fonds kan maandelijks uitgifte en inname van participaties plaatsvindt, behoudens bijzondere omstandigheden als in het prospectus van het Fonds omschreven. Fonds Janssen Aandelen voldoet aan artikel 5.3 van de Wft en valt hierdoor buiten de reikwijdte van een vergunning uit hoofde van de Wft. Het fonds is hierdoor niet vergunningsplichtig. De verslagperiode loopt van 1januari 2012 tot en met 31 december Het Fonds wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. De beheerder van het Fonds is Fonds Janssen BV., gevestigd aan de ljsselburcht 3, 6825 BS te Arnhem. Als bewaarder van het Fonds treedt op Stichting Bewaarder Fonds Janssen Aandelen, gevestigd te Amersfoort. De Bewaarder treedt uitsluitend op als bewaarder van de bezittingen (liquide middelen en beleggingen) van het fonds. In de jaarrekening van het fonds zijn de liquide middelen en beleggingen die op naam staan van de Bewaarder, verwerkt, aangezien het economisch eigendom hiervan bij het fonds berust en alleen het juridisch eigendom bij de Bewaarder berust. Het Fonds heeft de administratie uitbesteed aan Circle lnvestment Support Services B.V., gevestigd te Amersfoort. De bestuurders van Stichting Bewaarder Fonds Janssen Aandelen is gelijk aan de directie van Circle Investment Support Services B.V. Grondslagen voor de waardering van active en passiva Algemeen Dit jaarverslag is opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften voor beleggingsinstellingen uit de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Alle in het jaarverslag opgenomen bedragen zijn in euro s, tenzij anders vermeld. Tenzij anders vermeld worden de in de balans opgenomen posten gewaardeerd tegen de nominale waarde. De opstelling van de jaarrekening vereist dat de beheerder oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerke lijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouw Deoitte. Deloitte Accountants BV. 10 Voor identificatiedieinden. Behorend bij cont1oeverkiaring

14 baar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Beleggingen De onder beleggingen opgenomen aandelen worden individueel gewaardeerd tegen reële waarde, welke op balansdatum is gelijkgesteld aan de slotkoers op de beurs. Waardeveranderingen in de portefeuille worden als gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in de winst- en verliesrekening verantwoord. Aan- en verkoopkosten van beleggingen worden opgenomen in de kostprijs en als gevolg van de dagelijkse herwaardering ten laste van het resultaat gebracht. Verwerking van plaatsing en inkoop van participaties De uit hoofde van plaatsing, respectievelijk inkoop van participaties ontvangen, respectievelijk betaalde bedragen worden geheel verwerkt in het fondsvermogen. Overige activa en passiva Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde; de vorderingen, voor zover nodig, onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid. Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de slotkoers op balansdatum. Grondslagen voor de resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de baten, zoals in de jaarrekening gedeclareerde dividenden, interest, opbrengsten uit verbru ikleen effecten, koersresultaten en valutaresultaten en anderzijds de lasten, zoals de beheer- en prestatievergoeding. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Resultaten in vreemde valuta worden omgerekend in euro s tegen de per transactiedatum geldende valutakoersen. Dividenden worden op basis van het dividend besluit verantwoord. Het Fonds heeft geen andere kosten dan beheer- en prestatievergoedingen, interestkosten en transactiekosten. Alle andere kosten, zoals beschreven in de prospectus, worden gedragen door de Beheerder. Deloitte Accountants B.V. Voor identificatie$eleifldefl. Behorend bij conoieverklaring

15 Belastingen Het Fonds wordt, vanwege de beperkte overdraagbaarheid van participaties, ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. Uit hoofde hiervan is geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Lopende Kosten Ratio (LKR) De lopende kosten ratio (LKR) wordt als volgt berekend: totale kosten (inclusief beheervergoeding maar exclusief performance fee en exclusief transactiekosten) gedeeld door de gemiddelde netto vermogenswaarde van het Fonds, maal 100%. De methode van berekenen van de gemiddelde netto vermogenswaarde ( gemiddelde NAV ) als basis voor de berekening van de kosten- en de omloopfactor conform artikel 3:23 lid 3 (oud) van de NRgfo, waarin vijf meetmomenten voor de bepaling van de gemiddelde NAV werden voorgeschreven, is in 2011 vervallen. Op grond van artikel 5.2 NRgfo dient voor de berekening van de gemiddelde NAV van de Committee of European Securities Regulators (CESR) Guidelines worden uitgegaan. Bij toepassing van de CESR methodiek zal bij de berekening van de gemiddelde NAV de normale frequentie van de netto vermogenswaarde berekening van het fonds als basis worden genomen. Dit betekent dat het fonds bij de berekening van de gemiddelde NAV over 2012 als basis voor de berekening van de kosten- en de omloopfactor uitgaat van 12 meetmomenten. Het toepassen van de CESR methodiek heeft niet geleid tot een materiele verandering van de kosten- en de omlooptactor over 2012 in vergelijking tot de eerder toegepaste berekeningswijze. Turnover ratio (TOR) De turnover ratio geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen van het Fonds en is een maatstaf voor de gemaakte transactiekosten als gevolg van het gevoerde portefeuillebeleid en de daaruit voortvloeiende beleggingstransacties. Bij de gehanteerde berekening wordt het bedrag van de turnover bepaald door de som van de aan- en verkopen van de beleggingen te verminderen met de som van de plaatsingen en opnames van eigen participaties. De turnover ratio wordt bepaald door het bedrag van de turnover uit te drukken in een percentage van het gemiddeld fondsvermogen welke op identieke wijze wordt berekend als bij de bepaling van de total expense ratio. Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde indirecte methode waarbij onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. De liquide middelen betreffen direct opeisbare tegoeden bij banken. Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het resultaat gecorrigeerd voor kosten welke geen uitgaven zijn en opbrengsten welke geen ontvangsten zijn. Deloitte Accountants B.V. Voor identficati46leifldefl. Behorend bij coryfroleverklaring 12

16 - Fonds Janssen Aandelen Toelichting op de balans 1 Beleggingen Het Fonds belegt uitsluitend in beursgenoteerde aandelen en ETF s (Exchange Traded Funds). Het verloop van de beleggingen gedurende de verslagperiode is als volgt: Aandelen Stand begin van de verslagperiode - Aankopen 4,873,674 3,651,020 Kostprijs verkopen (4,723,177) (3,651,020) Niet-gerealiseerde waardeveranderingen (34,60 - Stand eind van de verslagperiode 115,895 - De turnover ratio van de beleggingen bedroeg in 2012: % (2011: %). Voor uitleg inzake de turnover ratio en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor de resultaatbepaling. 2 Liquide middelen De liquide middelen betreffen direct opeisbare tegoeden bij banken. 3 Fondsvermogen Geplaatst participatiekapitaal Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: verslagperiode 1,050,870 - Geplaatst gedurende de verslagperiode - 1,137,502 Terugbetaald aan participanten gedurende de verslagperiode (247,385) (86,632) Stand eind verslagperiode 803,485 1,050,870 Onderverdeeld resultaat Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: begin verslagperiode (218,727) - Toevoeging resultaat (20,309) (218,727) Stand eind verslagperiode (239,036) (21 8,727) Deloitte Accountants BV. Voor identificatioeteifldetl. Behorend bij ctroieverkla ring APR11 13

17 Aantallen participaties Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: ,375 Stand begin verslagperiode 10,375 Geplaatst gedurende verslagperiode Ingenomen gedurende verslagperiode (3,054) (1,000) Stand eind verslagperiode 7,321 10,375 Totaal fondsvermogen Fondsvermogen 564, ,143 Aantal uitstaande participaties 7,321 10,375 Intrinsieke waarde per participatie 1) 3) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in het jaarverslag van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties De netto vermogenswaarde per participatie per serie wordt hieronder weergegeven. Fondsvermogen per serie 2012 Serie vermogen Aantal Intrinsieke waarde Lead serie 226,912 3, Februari 2011 serie 73, Maart2011 serie 118,837 1, Mei 2011 serie 67, Juni2011 serie 26, Augustus 2011 serie 50, Fondsvermogen per serie 2011 Serie vermogen Aantal Intrinsieke waarde Lead serie 234,201 3, Februari 2011 serie 201,693 2, Maart 2011 serie 163,536 2, April 2011 serie 83,317 1, Mei 2011 serie 70, Juni 2011 serie 27, Augustus 2011 serie 52, Deloitte Accountants 8V. Voor identificatoeleifldefl. 14 Behorend bijc9 ntroleverklaring

18 4 Overige schulden De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld: Beheerkosten 6,282 4,280 6,282 4,280 5 Risico s 5.1 Valutakoersverschillen risico Het valutakoersverschillen risico is het risico dat de waarde van financiële instrumenten fluctueert als gevolg van veranderingen van de marktrente. Dit risico is aanwezig doordat het Fonds op het einde van het boekjaar voor 65% van haar netto vermogenswaarde in vreemde valuta houdt. 5.2 Rente- en kasstroom risico Het renterisico is het risico dat de waarde van financiële instrumenten fluctueert als gevolg van veranderingen van de marktrente. 5.3 prijs risico Het prijsrisico is het risico dat de waarde van financiële instrumenten fluctueert als gevolg van veranderingen van de marktrente. Op het einde van het boekjaar is dit risico beperkt aanwezig doordat het Fonds ongeveer een 26% van haar netto vermogenswaarde heeft geinvesteerd in aandelen. 5.4 Liquiditeitsrisico Het liquiditeitsrisico is het risico dat het fonds op enig moment niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Dit risico is niet aanwezig vanwege het feit dat het Fonds geen krediet zal gebruiken of anderszinds een hefboom toepassen. De bezittingen zijn direct liquide te maken en de liquide middelen kunnen, na het voldoen van mogelijke schulden, terugvloeien naar de participanten. 5.5 Kredietrisico Om het risico dat de tegenpartij niet aan verplichten kan voldoen te minimaliseren, heeft het Fonds als tegenpartij voor het uitvoeren van effectentransacties Kas bank geselecteerd (in 2013 is besloten om Interactive Broker aan te stellen). Jeoitte. Deloitte Accountants B.V. Voor identificatieieifldefl. 15!3ehorefld bi] coy(roteverkiarifl di / M R 7013

19 5.6 Concentratierisico Het concentratierisico in de beleggingsportefeuille is relatief beperkt. Het Fonds zal alleen beleggen in beursgenoteerde aandelen, ETFs of (staats)obligaties en er zullen geen short posities worden ingenomen of effecten worden uitgeleend. Deloitte Accountants B.V, Voor identificatie9öeletfldefl. Behorend bij coøroleverklarinq OI,APR2O 16

20 Toelichting op de winst- en verliesrekening 6 Dividenden Gedurende het boekjaar heeft het Fonds dividend ontvangen van EUR 7,337 (2011:13,262). Hierover is EUR 2,297, 31.30% dividendbelasting betaald (2011:2,879, 21.71%), wij verwijzen naar reterentie 7, wat leidt tot een netto dividend ontvangst van EUR 5,136 (2011:10,383). 7 Waardeveranderingen De gerealiseerde waardeveranderingen zijn de resultaten uit hoofde van verkopen (inclusief verkoopkosten). De ongerealiseerde waardeveranderingen zijn de veranderingen in de aangehouden beleggingen (inclusief de aankoopkosten). 8 Bedrijfsiasten / Bedrjfsiasten Prestatievergoeding 1,709 Beheerkosten 13,944 17,809 13,944 19,518 Overige kosten Overige kosten 8,956 5,712 8,956 5,712 Totaal 22,900 25,230 De overige kosten betreffen de transactie kosten (EUR 1,552) en rentelasten (EUR 7,404). Lopende Kosten Ratio (LKR) De kosten zoals opgenomen in de winst- en verliesrekening zijn voor de rekening van het Fonds. In de prospectus staat vermeld dat de LKR 2% bedraagt, ongeacht de fonds omvang. Daarbij is geen rekening gehouden met transactiekosten en rentelasten. In de volgende staat is de vergelijking van de beheerkosten tussen het budget en de werkelijke expense ratio opgenomen Bedrijfsiasten Budget Werkelijk Budget Werkelijk Beheerkosten 2.00% 2.01% 2.00% 2.34% Het verschil tussen budget en werkelijke lasten in 2011, komt doordat het eerste rapportage jaar een verlengd boekjaar is. eioitte. Deloitte Accountants B.V. 1 Voor identiflcatlydoele1fl0e Behorend bij ctroieverk1arifl 4 APR!O13

21 Prestatievergoeding De prestatievergoeding wordt per kalenderkwartaal per Participatie in een Serie vastgesteld. De vergoeding komt overeen met 20% van de stijging van de Netto Vermogenswaarde van die Participatie in het betreffende kwartaal. Daarbij geldt dat de berekende prestatievergoeding slechts verschuldigd zal zijn indien en voor zover de Netto Vermogenswaarde van een Participatie in een bepaalde Serie per de laatste dag van het verstreken kalenderkwartaal hoger is dan de High-Watermark (de in het verleden bereikte hoogste Netto Vermogenswaarde van die Serie). Beheerkosten De beheervergoeding bedraagt 0,17% per maand, 2% op jaarbasis, maandelijks berekend over de Netto Vermogenswaarde per de laatste dag van de betreffende kalendermaand. Alle kosten zijn in overeenstemming met het prospectus in rekening gebracht en zijn marktconform. De werkelijke kosten zijn conform de in het prospectus beschreven systematiek berekend dan wel overeengekomen met derde partijen. Derhalve wijken deze niet significant af. Marketing- en distributiekosten worden op geen enkele manier doorberekend aan het Fonds, maar komen ten laste van de beheerder. Dividendbelastingen Zoals beschreven in referentie 5 dividenden, is de betaalde belasting in 2012, over de dividenden, EUR 2,297 (2011: 2,879). Dit is 31.30% van het bruto dividend bedrag (2011: 20.71%). De dividendbelasting wordt ingehouden in het land waar de investering plaats vindt. Het Fonds is vrijgesteld van vennootschapsbelasting aangezien het een transparant fonds is conform Nederlands recht. Ge/leerde partijen Van gelieerde partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen het Fonds en partijen die invloed kunnen uitoefenen. Respectievelijk de beheerder, bewaarder en de administrateur zijn gelieerd aan het Fonds. Alle transacties met gelieerde partijen zijn uitgevoerd tegen marktconforme tarieven. Verdere uitwerking van de aard en omvang is opgenomen onder de toelichting van de bedrijfslasten. De beheerder heeft 1, participaties en via eerste graad nog 100 participaties in zijn bezit. Er hebben zich geen andere transacties met verbonden partijen voorgedaan dan op niet zakelijke grondslag. Personeel Het Fonds had gedurende de periode van verslaggeving geen personeel in dienst. Deloitte Accountants B.V. Voor identificatid oeleinden. Behorend bij coy(troleverklaring / 18

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

Deloitte. De!oftte Accountants BV. Fonds Janssen Small. Jaarverslag Over de periode 1 november 2010 tot en met 31 december 2011

Deloitte. De!oftte Accountants BV. Fonds Janssen Small. Jaarverslag Over de periode 1 november 2010 tot en met 31 december 2011 Jaarverslag Over de periode 1 november 2010 tot en met 31 december 2011. De!oftte Accountants BV. Voor identificatjejejnden Behorend bil conroieverkia ring d.d Algemene informatie Fonds Janssen Small Kantooradres

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Halfjaarverslag over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Algemene informatie Today s Paraplufonds Kantooradres Fonds : Frederiksplein 1 1017 XK Amsterdam Beheerder : Today s Tomorrow B.V. Frederiksplein

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 5 Balans 6 Winst- en verliesrekening 7

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2014 5 Balans per 30 juni 2014 6

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2015 5 Balans per 30 juni 2015 6

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

GFH Europees Aandelen Fonds. Jaarverslag 2014

GFH Europees Aandelen Fonds. Jaarverslag 2014 GFH Europees Aandelen Fonds Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Profiel 3 Kerncijfers 7 Jaarrekening 2014 8 Balans per 31 december 2014 9 Winst- en verliesrekening 2014 10 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

GFH Europees Vastrentend Fonds. Halfjaarverslag

GFH Europees Vastrentend Fonds. Halfjaarverslag GFH Europees Vastrentend Fonds Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Profiel 3 Kerncijfers 7 Jaarrekening 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

GFH Europees Aandelen Fonds. Halfjaarverslag 2015 over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

GFH Europees Aandelen Fonds. Halfjaarverslag 2015 over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 GFH Europees Aandelen Fonds Halfjaarverslag 2015 over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Profiel 3 Kerncijfers 7 Halfjaarrekening 2015 8 Balans 9 Winst-

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 Tot en met 30 juni Lynx Rendement Fonds

HALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 Tot en met 30 juni Lynx Rendement Fonds HALFJAARVERSLAG 2017 Over de periode 1 januari 2017 Tot en met 30 juni 2017 Lynx Rendement Fonds Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Kerncijfers Lynx Rendement Fonds... 4 Profiel... 5 Halfjaarcijfers...

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

GFH Europees Vastrentend Fonds Halfjaarverslag 2016 over de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016

GFH Europees Vastrentend Fonds Halfjaarverslag 2016 over de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 GFH Europees Vastrentend Fonds Halfjaarverslag 2016 over de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Profiel 3 Kerncijfers 7 Halfjaarrekening 2016 8 Balans per

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

Haven European Value Fund. Jaarverslag

Haven European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag over de periode 1 mei 2009 tot en met 31 december 2009 Algemene informatie Haven European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

GFH Europees Aandelen Fonds Halfjaarverslag 2016 over de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016

GFH Europees Aandelen Fonds Halfjaarverslag 2016 over de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 GFH Europees Aandelen Fonds Halfjaarverslag 2016 over de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Profiel 3 Kerncijfers 7 Halfjaarrekening 2016 8 Balans per 30

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Jaarverslag

Fundament Bond Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2012 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder : Stichting

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag 30 juni 2014. (Geen accountantscontrole toegepast)

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag 30 juni 2014. (Geen accountantscontrole toegepast) Fundament Bond Fund Halfjaarverslag 30 juni 2014 (Geen accountantscontrole toegepast) Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder Safe Harbour Fund

Nadere informatie

GFH Paraplufonds. Samengesteld halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016

GFH Paraplufonds. Samengesteld halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Samengesteld halfjaarverslag over de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Profiel 3 Kerncijfers 6 Samengestelde halfjaarrekening 2016 7 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

HEK American Value Fund. Halfjaarverslag 30 juni 2014. (geen accountantscontrole toegepast)

HEK American Value Fund. Halfjaarverslag 30 juni 2014. (geen accountantscontrole toegepast) HEK American Value Fund Halfjaarverslag 30 juni 2014 (geen accountantscontrole toegepast) Algemene informatie HEK American Value Fund Kantooradres Fonds Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder Safe Harbour

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2012 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

HEK American Value Fund. Jaarverslag

HEK American Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2011 Algemene informatie HEK American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni)

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) Insinger de Beaufort Income Plus Fund Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag...- 5 - Balans...-

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening per 30 juni 2011 2 Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening eerste halfjaar 2011 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Commodity Discovery Fund Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de beheerder 4 Kerncijfers 6 Jaarrekening 2013 7 Balans per 31 december 2013 8 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni

Nadere informatie

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2013 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2013 2 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2017 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2017 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie