Fonds Janssen Aandelen. Jaarverslag. Deloitte. Detoitte Accountants B.V. Voor ictentificatie*einden. Behorend hij contoleverkaring. d.d Ø..APR.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fonds Janssen Aandelen. Jaarverslag. Deloitte. Detoitte Accountants B.V. Voor ictentificatie*einden. Behorend hij contoleverkaring. d.d Ø..APR."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Detoitte Accountants B.V. Voor ictentificatie*einden. Behorend hij contoleverkaring Ø..APR.3

2 Algemene intormatie Fonds Janssen Aandelen Kantooradres Fonds : Ijsselburcht BS Arnhem Beheerder : Fonds Janssen B.V. ljsselburcht BS Arnhem Bewaarder : Stichting Bewaarder Fonds Janssen Aandelen Utrechtseweg NA Amersfoort Administrateur : Circie Investment Support Services B.V. Utrechtseweg 31 D 3811 NA Amersfoort Depotbank : KAS Bank N.V. Spuistraat VT Amsterdam Accountant Deloitte Accountants B.V. Orteliuslaan BD Utrecht Juridisch adviseur : Van de Kamp & Co B.V. Monnikevenne RL Monnickendam Fiscaal adviseur BDO accountants & Adviseurs Meander ME Arnhem Mid-Office : Darwin Financial Platform B.V. Gustav Mahierplein MS Amsterdam Datum van oprichting 21 oktober 2010 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedteifldefl. Behorend bij onoleverkiaring

3 Inhoudsopgave Pagina Profiel 01 Verslag van de beheerder 03 Kerncijfers 05 Jaarrekening: 06 Balans 07 Winst- en verliesrekening 08 Kasstroomoverzicht 09 Toelichting op de balans, de winst- en verliesrekening en het 10 kasstroomoverzicht Overige gegevens 20 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloftte Accouriteflts BV. Voor identiflcatl4oel&nden. Behorend bij cqmroleverklaring 4APR»2fH3

4 Profiel Structuur Fonds Janssen Aandelen (het Fonds) is een fonds voor gemene rekening. Het is geen rechtspersoon, maar een overeenkomst tussen de beheerder, de bewaarder en elk van de participanten. Op grond van die overeenkomst worden door de beheerder voor rekening en risico van de participanten gelden belegd in vermogenswaarden die op naam van de bewaarder voor de participanten worden bewaard. De participanten zijn naar rato van het aantal door hen gehouden participaties gerechtigd tot het fondsvermogen. Toetreding tot het Fonds schept uitsluitend rechten en verplichtingen van de participanten ten opzichte van het Fonds en niet ten opzichte van de andere participanten. Beleggingsdoelstelling Het Fonds streeft er naar om een hoger rendement te behalen dan dat van de MSCI World index. Het Fonds heeft een open-end karakter. Participaties kunnen alleen worden verkocht aan het fonds en aan bloed- of aanverwanten in de rechte linie. Daar het Fonds voldoet aan artikel 5.3 van de Wft is het niet onderworpen aan toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ingeval van deelname via een financiële instelling dient tenminste voor één participatie ingeschreven te worden. De participanten in het Fonds zijn gezamenlijk (ieder naar rato van het aantal door hem gehouden participaties) economisch gerechtigd tot het vermogen van het Fonds. Het door de participanten bijeen gebrachte vermogen is bestemd ter collectieve belegging voor hun rekening en risico. Het Fonds is niet genoteerd op een effectenbeurs. Uitgifte en inkoop van Participaties Het Fonds is verplicht om, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen, op iedere transactiedag Participaties uit te geven of in te kopen tegen de netto vermogenswaarde daarvan op de transactiedag. Fiscale aspecten Vanwege de beperkte overdraagbaarheid van participaties wordt het Fonds voor de vennootschapsbelasting aangemerkt als fiscaal transparant. Daardoor is het niet belastingplichtig voor de Nederlandse vennootschapsbelasting. De door het Fonds ontvangen dividenden en rente, evenals behaalde vermogenswinsten, worden niet uitgekeerd maar herbelegd. Juridische aspecten Het jaarverslag, de jaarrekening en de overige gegevens van het Fonds zijn opgesteld in overstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 615 Beleggingsinstellingen. Conform prospectus heeft het Fonds geen vergunning. De laatst beschikbare prospectus dateert van 10 februari Deloitte Accountants BV. Voor identificatieeieinden Behorend bij co/troieverklarin 4 APR2O13 1

5 Financiële bijsluiter Voor het Fonds is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het Fonds, de kosten en de aan deelname verbonden risico s. Transparantie Het Fonds tracht de belegger zoveel mogelijk inzicht te verschaften in het gevoerde beleggingsbeleid, het rendement en risico, en de kosten. De beheerder van het Fonds, Fonds Janssen B.V., wordt geacht te beschikken over de aandelen die de bewaarder houdt en de daaraan verbonden stemrechten. In beginsel zal de beheerder geen gebruik maken van de bij de door het Fonds gehouden aandelen behorende stemrechten. Als dat wel gebeurt, zal de beheerder dat op zodanige wijze doen dat dit bevorderlijk kan zijn voor het realiseren van de beleggingsdoelstelling van het Fonds. D&oitte. Deloltte Accountants BV. Voor identificau4d6eleinden. Behorend bij coroleverkiaring 2

6 Verslag van de beheerder Macro economische ontwikkelingen De omgeving waarin het Fonds in 2012 heeft geopereerd kenmerkt zich door een herstel van de Amerikaanse aandelenmarkt en een doorgaande turbulentie op de Europese markten, als gevolg van de crisissituatie in Europa. De beurzen vertoonden tekenen van herstel. Met name voor Amerika zat dat herstel vooral in de eerste twee maanden van het jaar. Europa trok later wat bij. Aan het eind van het jaar bleven de beurzen behoorlijk stijgen en doorstijgen, maar wel met de aantekening dat individuele aandelen behoorlijk afgestraft konden worden. Om er een aandeel uit te lichten: Apple. Een fantastisch presterend bedrijf met heel veel potentie en een grote groei doormakend, verliest meer dan 24% van zijn beurswaarde (meer dan $ 50 miljard) omdat ze de groeiverwachtingen niet waarmaken. De groei over het laatste kwartaal bedroeg slechts 18%. Dit zorgt er voor dat het lastig laveren is met sterk stijgende, en vaak in de publiciteit staande, aandelen in de portefeuille. Prestaties van het Fonds Doordat het Fonds in het begin van het verslagjaar uitgebreid is met een database met de duizend grootste Amerikaanse aandelen, de Russell 1000, zijn de prestaties van het Fonds heel redelijk geweest. Lees: niet veel verloren, maar ook niet veel gewonnen. De start op de Amerikaanse markt is gemaakt in maart Helaas was toen de grootste stijging van het jaar al achter de rug. In de loop van het jaar zijn de twee databases, Amerika en Europa, samengevoegd en is er een afwisseling in de portefeuille geweest van Amerikaanse en Europese aandelen. Aan het eind van het jaar is het systeem aangepast, waardoor de kern van het systeem overeind bleef, maar waardoor er scherpere en sterker stijgende aandelen geselecteerd werden. De keerzijde van de medaille is dat er dan ook een grotere mogelijkheid van een draw down in zit, maar dat is het afwegen van kansen en risico s. Een voorbeeld van zo n risico is dat direct een verlies optrad als gevolg van het in portefeuille hebben van drie, sterk verlieslatende, Griekse aandelen. Naar aanleiding hiervan is het money management van het systeem zodanig aangepast dat er geen penny-stocks (aandelen van minder dan 2) meer worden gekocht. Al met al heeft het fonds over 2012 suboptimaal gepresteerd met een verlies van 3,11%. Vooruitzichten Het onderliggende systeem van het Fonds is aangepast. Het selecteert scherpere aandelen. De trailing stop-loss is getest en in gebruik genomen, en de collectieve stop-loss is verder verbeterd, als de volatiliteit van de markt te hoog wordt, wordt de hele portefeuille geliquideerd. Daarnaast is er een pakket aangeschaft waarmee op basis van cyclus-analyse gekeken kan worden wat de vooruitzichten van de geselecteerde aandelen zijn, daarnaast is de mogelijkheid gecreëerd om te beoordelen of de geselecteerde aandelen nog steeds erg in trek zijn. Al deze methoden en technieken moeten er toe leiden dat steeds sterkere aandelen geselecteerd worden. Evenzo worden al deze middelen ingezet om te kijken of er (eerder) afscheid genomen moet worden van een aandeel, om zo het verlies te beperken of de winst te consolideren. In 2013 wordt overgeschakeld naar het volledig geautomatiseerd orders plaatsen. Daarnaast wordt de database met Aziatische aandelen opgezet en in gebruik genomen. Deloitte Deloitte Accountants.V. 3 Voor identificatieleinden. Behorend bij cokroleverkiaririg 4PRO13

7 In tegenstelling tot wat in het vorige beheerdersverslag is opgenomen, is het pad verlaten om in dit fonds ook short te kunnen gaan. Te risicovol, in ieder geval op dit moment. De verwachting is dat conjunctuur in 2013/2014 weer gaat aantrekken. Aangezien de beurzen meestal een half tot een heel jaar voorlopen op de reële economie moet dat voor dit jaar kansen geven (voor long only aandelen fonds). Stemgedrag in aandeelhoudersvergaderi ngen van ondernemingen waarin het fonds belegt Het Fonds heeft als policy dat er niet wordt deelgenomen aan aandeelhoudersvergaderingen (zie prospectus). Dit omdat de duur van de beleggingen zo kort is dat dat geen zin heeft. De gemiddelde verblijfsduur in de portefeuille is een maand. Meestal is de aandeelhoudersvergadering pas als het fonds alweer verkocht is. Misschien nog wel belangrijker is dat er zelden Nederlandse aandelen worden gekocht. Meestal Europese en/of Amerikaanse aandelen. Risicoparagraaf Risico s worden afgemeten aan het type instrument waarin wordt belegd. In dit geval zijn het alleen aandelen en dan nog alleen long only beleggingen. Waarbij het de bedoeling is om de aandelen later tegen een hogere koers weer te verkopen. Het risico van faillissement van de aandelen die het fonds in portefeuille heeft is naar de mening van de beheerder klein, omdat het fonds alleen aandelen selecteert die al minimaal een half jaar aan het stijgen zijn. En aandelen van bedrijven die op het punt staan om te vallen voldoen hier per definitie niet aan. Het risicoprofiel van Fonds Janssen Aandelen is ongeveer gelijk aan of groter dan de index. Dat gelijkblijvende risico is te danken aan de ingebouwde stop-loss. Het grotere risico komt doordat de hardst stijgende aandelen worden gekozen die dan ook een navenant groter afbreukrisico hebben. Hetgeen overigens, als het goed is, gecompenseerd wordt door een hoger dan gemiddeld rendement. Arnhem, 4april 2013 Beheerder Fonds Janssen BV Deloitte Accountants B.V. Voor identificatieleifldefl. 4 Behorend bij cotyroleverklaring

8 Kerncijfers (in euro s) Fondsvermogen 564, ,1 43 Aantal uitstaande participaties (ultimo) 7,321 10,375 Ratio lopende kosten 2.01% 2.34% Turnover ratio % % Resultaat (18,012) (218,727) Intrinsieke waarde per participatie 1) 1) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in het jaarverslag van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties De netto vermogenswaarde per participatie per serie wordt op pagina 12 weergegeven aangezien het Fonds Series Accounting toepast. Beleggingsrendement -3.11% % waarvan: Inkomsten 1.57% 1.49% Waardeveranderingen -0.46% % Kosten -4.22% -2.40% Benchmark: MSCI World Index 13.18% -3.24% 21 Het beleggingsresultaat is berekend op basis van het totale aantal participaties, zonder rekening te houden met de verschillende series welke actief zijn in het fonds. Deloitte, Deloitte Accountants BV..1 Voor identificatj%doeleinden. 5 Behorend bij ntroleverklaring

9 Jaarrekening Fonds Janssen Aandelen 2012 Deloftte Accoufltflt$ 8.V. Voor identificatie4 eieifldefl. Behorend bij co$roleverklaring APR 2fl1 6

10 Balans per 31 december 2012 (na winstbestemming) Referentie Act iva Beleggingen 1 Beleggingen 115,895 - Totaal Beleggingen 115,895 - Overige activa Liquide middelen 2 659, ,423 Totaal overige activa 659, ,423 Totaal activa 774, ,423 Passiva Fondsvermogen Geplaatst participatiekapitaal 803,485 1,050,870 Algemene reserve (21 8,727) - Resultaat (20,309) (21 8,727) Totaal fondsvermogen 564, ,1 43 Kortiopende schulden Schulden aan kredietinstellingen 204,229 - Overige schulden 4 6,282 4,280 Totaal kortlopende schulden 21 0,511 4,280 Totaal passiva 774, ,423 Delc itte Accountants BV. Voor identificatieceinden. Behorend bij conoieverkiaring ü:pr 043

11 Winst- en verliesrekening over het boekjaar geeindigd op 31 december 2012 BATEN / Referentie Opbrengsten uit beleggingen Dividenden 6 7,337 13,262 Interest 2,048 2,433 9,385 15,695 Waarde veranderingen van beleggingen 7 Gerealiseerde waardeveranderingen 31,855 (209,192) Niet-gerealiseerde waardeveranderingen (34,602) - (2,747) (209,192) Waardeveranderingen van vreemde valuta 7 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen (1,750) - (1,750) - Totaal bedrijfsopbrengsten 4,888 (1 93,497) LASTEN Bednjfslasten 8 Prestatievergoeding - 1,709 Beheerkosten 13,944 17,809 Overige kosten 8,956 2,833 Totaal bedrijislasten 22,900 22,351 Resultaat voor belastingen (1 8,01 2) (21 5,848) Dividendbelastingen 2,297 2,879 Resultaat na belastingen (20,309) (218,727) Deloitte Accovntertts BV. Voor identificatibeleinden. 8 Behorend bij co troleverklaring

12 Kasstroomoverzicht over het boekjaar geeindigd op 31 december / Kasstroom uit belegg i ngsactiviteiten Netto resultaat (20,309) (21 8,727) Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 34,602 - Aankopen van beleggingen (4,873,674) (3,651,020) Verkopen van beleggingen 4,723,177 3,651,020 Mutatie kortlopende schulden 2,002 4,280 Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten (1 34,202) (21 4,447) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij (her-)plaatsing participaties 1,1 37,502 Betaald bij inkoop participaties (247,385) (86,632) Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten (247,385) 1,050,870 Netto kasstroom (381,587) 836,423 Mutatie geldmiddelen (381,587) 836,423 Totaal geldmiddelen begin van het boekjaar 836,423 - Totaal geldmiddelen eind van het boekjaar 454, ,423 Analyse van de geldmiddelen: Liquide middelen 659, ,423 Schulden aan kredietinstellingen 204,229 - Totaal geldmiddelen aan het eind van het boekjaar 454, ,423 Deloitte Accountarts BV. Voor dentmca,doeieinden. Behorend bij,ontroieverkiaring

13 Toelichting op de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht Algemeen Fonds Janssen Aandelen (het Fonds) is opgericht op 21 oktober De jaarrekening luidt in Euro s. De presentatie van duizendtallen in het jaarverslag geschiedt op de zogenaamde Angelsaksische wijze, door middel van komma s. Het Fonds is een open-end beleggingsinstelling, bij het Fonds kan maandelijks uitgifte en inname van participaties plaatsvindt, behoudens bijzondere omstandigheden als in het prospectus van het Fonds omschreven. Fonds Janssen Aandelen voldoet aan artikel 5.3 van de Wft en valt hierdoor buiten de reikwijdte van een vergunning uit hoofde van de Wft. Het fonds is hierdoor niet vergunningsplichtig. De verslagperiode loopt van 1januari 2012 tot en met 31 december Het Fonds wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. De beheerder van het Fonds is Fonds Janssen BV., gevestigd aan de ljsselburcht 3, 6825 BS te Arnhem. Als bewaarder van het Fonds treedt op Stichting Bewaarder Fonds Janssen Aandelen, gevestigd te Amersfoort. De Bewaarder treedt uitsluitend op als bewaarder van de bezittingen (liquide middelen en beleggingen) van het fonds. In de jaarrekening van het fonds zijn de liquide middelen en beleggingen die op naam staan van de Bewaarder, verwerkt, aangezien het economisch eigendom hiervan bij het fonds berust en alleen het juridisch eigendom bij de Bewaarder berust. Het Fonds heeft de administratie uitbesteed aan Circle lnvestment Support Services B.V., gevestigd te Amersfoort. De bestuurders van Stichting Bewaarder Fonds Janssen Aandelen is gelijk aan de directie van Circle Investment Support Services B.V. Grondslagen voor de waardering van active en passiva Algemeen Dit jaarverslag is opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften voor beleggingsinstellingen uit de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Alle in het jaarverslag opgenomen bedragen zijn in euro s, tenzij anders vermeld. Tenzij anders vermeld worden de in de balans opgenomen posten gewaardeerd tegen de nominale waarde. De opstelling van de jaarrekening vereist dat de beheerder oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerke lijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouw Deoitte. Deloitte Accountants BV. 10 Voor identificatiedieinden. Behorend bij cont1oeverkiaring

14 baar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Beleggingen De onder beleggingen opgenomen aandelen worden individueel gewaardeerd tegen reële waarde, welke op balansdatum is gelijkgesteld aan de slotkoers op de beurs. Waardeveranderingen in de portefeuille worden als gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in de winst- en verliesrekening verantwoord. Aan- en verkoopkosten van beleggingen worden opgenomen in de kostprijs en als gevolg van de dagelijkse herwaardering ten laste van het resultaat gebracht. Verwerking van plaatsing en inkoop van participaties De uit hoofde van plaatsing, respectievelijk inkoop van participaties ontvangen, respectievelijk betaalde bedragen worden geheel verwerkt in het fondsvermogen. Overige activa en passiva Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde; de vorderingen, voor zover nodig, onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid. Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de slotkoers op balansdatum. Grondslagen voor de resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de baten, zoals in de jaarrekening gedeclareerde dividenden, interest, opbrengsten uit verbru ikleen effecten, koersresultaten en valutaresultaten en anderzijds de lasten, zoals de beheer- en prestatievergoeding. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Resultaten in vreemde valuta worden omgerekend in euro s tegen de per transactiedatum geldende valutakoersen. Dividenden worden op basis van het dividend besluit verantwoord. Het Fonds heeft geen andere kosten dan beheer- en prestatievergoedingen, interestkosten en transactiekosten. Alle andere kosten, zoals beschreven in de prospectus, worden gedragen door de Beheerder. Deloitte Accountants B.V. Voor identificatie$eleifldefl. Behorend bij conoieverklaring

15 Belastingen Het Fonds wordt, vanwege de beperkte overdraagbaarheid van participaties, ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. Uit hoofde hiervan is geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Lopende Kosten Ratio (LKR) De lopende kosten ratio (LKR) wordt als volgt berekend: totale kosten (inclusief beheervergoeding maar exclusief performance fee en exclusief transactiekosten) gedeeld door de gemiddelde netto vermogenswaarde van het Fonds, maal 100%. De methode van berekenen van de gemiddelde netto vermogenswaarde ( gemiddelde NAV ) als basis voor de berekening van de kosten- en de omloopfactor conform artikel 3:23 lid 3 (oud) van de NRgfo, waarin vijf meetmomenten voor de bepaling van de gemiddelde NAV werden voorgeschreven, is in 2011 vervallen. Op grond van artikel 5.2 NRgfo dient voor de berekening van de gemiddelde NAV van de Committee of European Securities Regulators (CESR) Guidelines worden uitgegaan. Bij toepassing van de CESR methodiek zal bij de berekening van de gemiddelde NAV de normale frequentie van de netto vermogenswaarde berekening van het fonds als basis worden genomen. Dit betekent dat het fonds bij de berekening van de gemiddelde NAV over 2012 als basis voor de berekening van de kosten- en de omloopfactor uitgaat van 12 meetmomenten. Het toepassen van de CESR methodiek heeft niet geleid tot een materiele verandering van de kosten- en de omlooptactor over 2012 in vergelijking tot de eerder toegepaste berekeningswijze. Turnover ratio (TOR) De turnover ratio geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen van het Fonds en is een maatstaf voor de gemaakte transactiekosten als gevolg van het gevoerde portefeuillebeleid en de daaruit voortvloeiende beleggingstransacties. Bij de gehanteerde berekening wordt het bedrag van de turnover bepaald door de som van de aan- en verkopen van de beleggingen te verminderen met de som van de plaatsingen en opnames van eigen participaties. De turnover ratio wordt bepaald door het bedrag van de turnover uit te drukken in een percentage van het gemiddeld fondsvermogen welke op identieke wijze wordt berekend als bij de bepaling van de total expense ratio. Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde indirecte methode waarbij onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. De liquide middelen betreffen direct opeisbare tegoeden bij banken. Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het resultaat gecorrigeerd voor kosten welke geen uitgaven zijn en opbrengsten welke geen ontvangsten zijn. Deloitte Accountants B.V. Voor identficati46leifldefl. Behorend bij coryfroleverklaring 12

16 - Fonds Janssen Aandelen Toelichting op de balans 1 Beleggingen Het Fonds belegt uitsluitend in beursgenoteerde aandelen en ETF s (Exchange Traded Funds). Het verloop van de beleggingen gedurende de verslagperiode is als volgt: Aandelen Stand begin van de verslagperiode - Aankopen 4,873,674 3,651,020 Kostprijs verkopen (4,723,177) (3,651,020) Niet-gerealiseerde waardeveranderingen (34,60 - Stand eind van de verslagperiode 115,895 - De turnover ratio van de beleggingen bedroeg in 2012: % (2011: %). Voor uitleg inzake de turnover ratio en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor de resultaatbepaling. 2 Liquide middelen De liquide middelen betreffen direct opeisbare tegoeden bij banken. 3 Fondsvermogen Geplaatst participatiekapitaal Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: verslagperiode 1,050,870 - Geplaatst gedurende de verslagperiode - 1,137,502 Terugbetaald aan participanten gedurende de verslagperiode (247,385) (86,632) Stand eind verslagperiode 803,485 1,050,870 Onderverdeeld resultaat Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: begin verslagperiode (218,727) - Toevoeging resultaat (20,309) (218,727) Stand eind verslagperiode (239,036) (21 8,727) Deloitte Accountants BV. Voor identificatioeteifldetl. Behorend bij ctroieverkla ring APR11 13

17 Aantallen participaties Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: ,375 Stand begin verslagperiode 10,375 Geplaatst gedurende verslagperiode Ingenomen gedurende verslagperiode (3,054) (1,000) Stand eind verslagperiode 7,321 10,375 Totaal fondsvermogen Fondsvermogen 564, ,143 Aantal uitstaande participaties 7,321 10,375 Intrinsieke waarde per participatie 1) 3) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in het jaarverslag van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties De netto vermogenswaarde per participatie per serie wordt hieronder weergegeven. Fondsvermogen per serie 2012 Serie vermogen Aantal Intrinsieke waarde Lead serie 226,912 3, Februari 2011 serie 73, Maart2011 serie 118,837 1, Mei 2011 serie 67, Juni2011 serie 26, Augustus 2011 serie 50, Fondsvermogen per serie 2011 Serie vermogen Aantal Intrinsieke waarde Lead serie 234,201 3, Februari 2011 serie 201,693 2, Maart 2011 serie 163,536 2, April 2011 serie 83,317 1, Mei 2011 serie 70, Juni 2011 serie 27, Augustus 2011 serie 52, Deloitte Accountants 8V. Voor identificatoeleifldefl. 14 Behorend bijc9 ntroleverklaring

18 4 Overige schulden De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld: Beheerkosten 6,282 4,280 6,282 4,280 5 Risico s 5.1 Valutakoersverschillen risico Het valutakoersverschillen risico is het risico dat de waarde van financiële instrumenten fluctueert als gevolg van veranderingen van de marktrente. Dit risico is aanwezig doordat het Fonds op het einde van het boekjaar voor 65% van haar netto vermogenswaarde in vreemde valuta houdt. 5.2 Rente- en kasstroom risico Het renterisico is het risico dat de waarde van financiële instrumenten fluctueert als gevolg van veranderingen van de marktrente. 5.3 prijs risico Het prijsrisico is het risico dat de waarde van financiële instrumenten fluctueert als gevolg van veranderingen van de marktrente. Op het einde van het boekjaar is dit risico beperkt aanwezig doordat het Fonds ongeveer een 26% van haar netto vermogenswaarde heeft geinvesteerd in aandelen. 5.4 Liquiditeitsrisico Het liquiditeitsrisico is het risico dat het fonds op enig moment niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Dit risico is niet aanwezig vanwege het feit dat het Fonds geen krediet zal gebruiken of anderszinds een hefboom toepassen. De bezittingen zijn direct liquide te maken en de liquide middelen kunnen, na het voldoen van mogelijke schulden, terugvloeien naar de participanten. 5.5 Kredietrisico Om het risico dat de tegenpartij niet aan verplichten kan voldoen te minimaliseren, heeft het Fonds als tegenpartij voor het uitvoeren van effectentransacties Kas bank geselecteerd (in 2013 is besloten om Interactive Broker aan te stellen). Jeoitte. Deloitte Accountants B.V. Voor identificatieieifldefl. 15!3ehorefld bi] coy(roteverkiarifl di / M R 7013

19 5.6 Concentratierisico Het concentratierisico in de beleggingsportefeuille is relatief beperkt. Het Fonds zal alleen beleggen in beursgenoteerde aandelen, ETFs of (staats)obligaties en er zullen geen short posities worden ingenomen of effecten worden uitgeleend. Deloitte Accountants B.V, Voor identificatie9öeletfldefl. Behorend bij coøroleverklarinq OI,APR2O 16

20 Toelichting op de winst- en verliesrekening 6 Dividenden Gedurende het boekjaar heeft het Fonds dividend ontvangen van EUR 7,337 (2011:13,262). Hierover is EUR 2,297, 31.30% dividendbelasting betaald (2011:2,879, 21.71%), wij verwijzen naar reterentie 7, wat leidt tot een netto dividend ontvangst van EUR 5,136 (2011:10,383). 7 Waardeveranderingen De gerealiseerde waardeveranderingen zijn de resultaten uit hoofde van verkopen (inclusief verkoopkosten). De ongerealiseerde waardeveranderingen zijn de veranderingen in de aangehouden beleggingen (inclusief de aankoopkosten). 8 Bedrijfsiasten / Bedrjfsiasten Prestatievergoeding 1,709 Beheerkosten 13,944 17,809 13,944 19,518 Overige kosten Overige kosten 8,956 5,712 8,956 5,712 Totaal 22,900 25,230 De overige kosten betreffen de transactie kosten (EUR 1,552) en rentelasten (EUR 7,404). Lopende Kosten Ratio (LKR) De kosten zoals opgenomen in de winst- en verliesrekening zijn voor de rekening van het Fonds. In de prospectus staat vermeld dat de LKR 2% bedraagt, ongeacht de fonds omvang. Daarbij is geen rekening gehouden met transactiekosten en rentelasten. In de volgende staat is de vergelijking van de beheerkosten tussen het budget en de werkelijke expense ratio opgenomen Bedrijfsiasten Budget Werkelijk Budget Werkelijk Beheerkosten 2.00% 2.01% 2.00% 2.34% Het verschil tussen budget en werkelijke lasten in 2011, komt doordat het eerste rapportage jaar een verlengd boekjaar is. eioitte. Deloitte Accountants B.V. 1 Voor identiflcatlydoele1fl0e Behorend bij ctroieverk1arifl 4 APR!O13

21 Prestatievergoeding De prestatievergoeding wordt per kalenderkwartaal per Participatie in een Serie vastgesteld. De vergoeding komt overeen met 20% van de stijging van de Netto Vermogenswaarde van die Participatie in het betreffende kwartaal. Daarbij geldt dat de berekende prestatievergoeding slechts verschuldigd zal zijn indien en voor zover de Netto Vermogenswaarde van een Participatie in een bepaalde Serie per de laatste dag van het verstreken kalenderkwartaal hoger is dan de High-Watermark (de in het verleden bereikte hoogste Netto Vermogenswaarde van die Serie). Beheerkosten De beheervergoeding bedraagt 0,17% per maand, 2% op jaarbasis, maandelijks berekend over de Netto Vermogenswaarde per de laatste dag van de betreffende kalendermaand. Alle kosten zijn in overeenstemming met het prospectus in rekening gebracht en zijn marktconform. De werkelijke kosten zijn conform de in het prospectus beschreven systematiek berekend dan wel overeengekomen met derde partijen. Derhalve wijken deze niet significant af. Marketing- en distributiekosten worden op geen enkele manier doorberekend aan het Fonds, maar komen ten laste van de beheerder. Dividendbelastingen Zoals beschreven in referentie 5 dividenden, is de betaalde belasting in 2012, over de dividenden, EUR 2,297 (2011: 2,879). Dit is 31.30% van het bruto dividend bedrag (2011: 20.71%). De dividendbelasting wordt ingehouden in het land waar de investering plaats vindt. Het Fonds is vrijgesteld van vennootschapsbelasting aangezien het een transparant fonds is conform Nederlands recht. Ge/leerde partijen Van gelieerde partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen het Fonds en partijen die invloed kunnen uitoefenen. Respectievelijk de beheerder, bewaarder en de administrateur zijn gelieerd aan het Fonds. Alle transacties met gelieerde partijen zijn uitgevoerd tegen marktconforme tarieven. Verdere uitwerking van de aard en omvang is opgenomen onder de toelichting van de bedrijfslasten. De beheerder heeft 1, participaties en via eerste graad nog 100 participaties in zijn bezit. Er hebben zich geen andere transacties met verbonden partijen voorgedaan dan op niet zakelijke grondslag. Personeel Het Fonds had gedurende de periode van verslaggeving geen personeel in dienst. Deloitte Accountants B.V. Voor identificatid oeleinden. Behorend bij coy(troleverklaring / 18

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2012 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Commodity Discovery Fund Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de beheerder 4 Kerncijfers 6 Jaarrekening 2013 7 Balans per 31 december 2013 8 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

OVE Rentefonds Europa 1-3. HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014

OVE Rentefonds Europa 1-3. HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014 OVE Rentefonds Europa 1-3 HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 3 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET EERSTE HALFJAAR 2014 5 1 Profiel 5 2 Kerncijfers 8 2.1 Inleiding

Nadere informatie

OVE Global Sustainability Fund JAARVERSLAG 2014

OVE Global Sustainability Fund JAARVERSLAG 2014 OVE Global Sustainability Fund JAARVERSLAG 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 3 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET BOEKJAAR 2014 5 1 Profiel 5 2 Kerncijfers 8 2.1 Inleiding 8 2.2 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 I N H O U D S O P G A V E 1. A L G E M E E N 1.1 Definities 2 1.2 Algemene gegevens 3 1.3 Profiel 4 1.4 Verslag

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem

fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Pagina Definities 3 Belangrijke informatie 5 Profiel belegger 7 1 Structuur, algemene informatie

Nadere informatie

Halfjaarverslag. ASR Beleggingspools

Halfjaarverslag. ASR Beleggingspools Halfjaarverslag ASR Beleggingspools periode: 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene Informatie ASR Beleggingspools Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder ASR Nederland

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012

Commodity Discovery Fund. Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 1 Inhoudsopgave Page Algemene informatie 3 Half-jaarrekening Balans 6 Winst- en verliesrekening 7 Mutatieoverzicht

Nadere informatie

TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014

TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014 TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014 2 TKPI Savings Fund Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 3 2 Profiel 5 3 Kerncijfers 8 4 Verslag van de beheerder 11 4.1 Verslag 2014 12 4.2 Gebruik financiële

Nadere informatie

H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Antaurus Europe Fund

H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Antaurus Europe Fund H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Antaurus Europe Fund Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Antaurus Europe Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Halfjaarrekening 2008 8 Balans 9

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 BND Paraplufonds Collectief

Jaarverslag 2014 BND Paraplufonds Collectief Jaarverslag 2014 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Verslag van de beheerder 2-6 Jaarrekening 7 Samengestelde balans 8 Samengestelde winst & verliesrekening 8 Samengesteld kasstroomoverzicht 9 Toelichting

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 1 4. Antaurus Europe Fund

J a a r v e r s l a g 2 0 1 4. Antaurus Europe Fund J a a r v e r s l a g 2 0 1 4 Antaurus Europe Fund Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Antaurus Europe Fund 3 Profiel 4 Verslag van de Beheerder 5 Jaarrekening 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Inhoud Verslag van de beheerder 2 Jaarrekening 8 Samengestelde balans, winst & verliesrekening en kasstroomoverzicht 9 Toelichting op de samengestelde balans

Nadere informatie

H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 9 Antaurus Europe Fund

H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 9 Antaurus Europe Fund H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 9 Antaurus Europe Fund Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Antaurus Europe Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening 8 Balans 9 Winst- en

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds 1 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie Mn Services Levensloop Fonds 3 Profiel Mn Services Levensloop Fonds 4 Kerncijfers 10 Verslag van de beheerder 11 Geconsolideerde

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. inzake. jaarrekening 2013

Safe Harbour Fund Management B.V. inzake. jaarrekening 2013 Safe Harbour Fund Management B.V. inzake jaarrekening 2013 1 Safe Harbour Fund Management INHOUDSOPGAVE Bladnr. Verslag van directie 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 6 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Profiel... 28 Directieverslag...29 Jaarrekening Balans... 32 Winst-en-verliesrekening... 33 Toelichting...34 Overige gegevens...

Profiel... 28 Directieverslag...29 Jaarrekening Balans... 32 Winst-en-verliesrekening... 33 Toelichting...34 Overige gegevens... ING High Yield Obligatie Fonds Jaarverslag 2007 ING High Yield Obligatie Fonds (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) Postbus 1800 1000 BV Amsterdam Internet: www.ingbank.nl DIRECTIE ING Fund

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

HEK AMERICAN VALUE FUND

HEK AMERICAN VALUE FUND prospectus HEK AMERICAN VALUE FUND een open-end beleggingsfonds gevestigd te s Gravenhage 30-9-2013-1 - INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Pagina Definities 3 Belangrijke informatie 5 Profiel belegger 6 1

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2 0 1 0 European Opportunities Fund

Halfjaarbericht 2 0 1 0 European Opportunities Fund Halfjaarbericht 2 0 1 0 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Financieel verslag Balans 10 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten JAARVERSLAG

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 2 1.1 Betrokken partijen...2 1.2 Prospectus... 2 1.3 Oprichting, structuur en uitgifte... 3 1.4 Vergunning op grond van de Wet op het financieel

Nadere informatie