Datum 16 september 2008 Ons kenmerk INT-[ ] Pagina 1 van 11. Telefoon. Betreft

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum 16 september 2008 Ons kenmerk INT-[ ]-08090926 Pagina 1 van 11. Telefoon. Betreft"

Transcriptie

1 OPENBARE VERSIE Future Life Insurance Broker S.A. de directie 124, route d'arlon L-1150 Luxembourg Luxemburg Tevens per fax: Datum 16 september 2008 Pagina 1 van 11 Telefoon Betreft +31 (0)20 [ ] Last onder dwangsom Geachte directie, Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. 1. Inleiding De AFM heeft geconstateerd dat Future Life Insurance Broker S.A. ( FLIB ) onvoldoende gevolg heeft gegeven aan het informatieverzoek van de toezichthouders van de AFM ex artikel 1:72, eerste lid, Wet op het financieel toezicht ( Wft ), juncto artikel 5:16 Algemene wet bestuursrecht ( Awb ), als vervat in de brief aan FLIB van 2 oktober 2007 (kenmerk IFA-[ ] ) en het rappel daarop van 17 april 2008 (kenmerk IFA-[ ] ). Nu FLIB onvoldoende voldoet aan het informatieverzoek van de toezichthouders van de AFM heeft de AFM besloten om FLIB overeenkomstig artikel 1:79, eerste lid, Wft een last onder dwangsom op te leggen. Deze strekt ertoe dat FLIB binnen 10 werkdagen na de datum van dagtekening van deze beschikking de in de last, zoals verwoord in paragraaf 4, gespecificeerde informatie verstrekt aan de AFM. De dwangsom bedraagt 4.000,- (zegge: vierduizend Euro) voor iedere kalenderdag of gedeelte daarvan na de genoemde begunstigingstermijn dat FLIB niet voldoet aan voornoemde last, tot een maximum van ,- (zegge: tachtigduizend Euro). Indien de dwangsom wordt verbeurd, zal de AFM het besluit tot het opleggen van de last onder dwangsom op grond van het bepaalde in artikel 1:99, eerste lid, Wft openbaar maken. Het onderhavige besluit is als volgt opgebouwd. Allereerst geeft de AFM in paragraaf 2 de feiten die tot het besluit aanleiding geven. In paragraaf 3 wordt een beoordeling van de feiten gegeven. In paragraaf 4 is het besluit Stichting Autoriteit Financiële Markten Kamer van Koophandel Amsterdam, nr Kenmerk van deze brief: INT-[ ] Bezoekadres Vijzelgracht 50 Postbus GS Amsterdam Telefoon +31 (0) Fax +31 (0)

2 Pagina 2 van 11 beschreven. Tot slot volgt in paragraaf 5 de rechtsgangverwijzing. Het wettelijk kader is als bijlage bij dit besluit gevoegd. 2. Feiten FLIB is gevestigd op 14 januari 2004 op het adres 124, Route d Arlon, L-1150, Luxembourg, LUXEMBURG. Het door FLIB gebruikte internet adres luidt Het telefoonnummer is , het faxnummer is en het adres is FLIB is in de Luxemburgse Kamer van Koophandel ( Registre de Commerce et des Sociétés ) ingeschreven onder nummer B De daarbij geregistreerde managers zijn: [ ], [ ], [ ], [ ]. De AFM beschikt over informatie dat FLIB mogelijk in Nederland bemiddelt of heeft bemiddeld in financiële producten en/of in Nederland effecten aanbiedt of heeft aangeboden aan het publiek zonder goedgekeurd prospectus algemeen beschikbaar te stellen. Deze informatie betreft het door FLIB: - al dan niet in samenwerking met andere partijen in Nederland bemiddelen in levensverzekeringen van Luxemburgse aanbieders. Terzake heeft de AFM de beschikking over een door FLIB aan een aantal Nederlandse consumenten toegezonden brief waarin deze consumenten wordt verzocht om geld (dat vrij kwam uit een eerdere investering in het zogeheten Future Invest Dynamic Protection Fund, tevens bekend als het [ ] ) onder te brengen in een levensverzekering van [ ]. In deze brief staat vermeld: ( ) Via uw tussenpersoon wordt u vriendelijk verzocht een onderschrijvingsformulier van[ ] te ondertekenen. Wij hebben voor u alle gegevens ingevuld zodat alleen uw handtekening volstaat. ( ). Voorts geeft FLIB daarbij de bankgegevens van [ ] weer en geeft aan dat de consumenten bij vragen terecht kunnen bij FLIB of hun tussenpersoon. Op voornoemde onderschrijvingsformulieren ten aanzien van de aanvraag van de levensverzekering staat onder naam van de tussenpersoon FLIB vermeld en wordt hiervoor getekend door de heer [ ] die in dienst is van FLIB. Tevens wordt daarbij aangegeven dat de heer [ ] bevestigt dat de aanvrager van de verzekering juridisch bekwaam is en bevestigt de identificatie van de ondertekenaar te hebben doorgevoerd. Tevens geven de uitingen van FLIB op hun website aanleiding om te vermoeden dat FLIB in Nederland bemiddelt in levensverzekeringen van Luxemburgse aanbieders. - in Nederland aantrekken van gelden door FLIB, mogelijk door middel van het uitgeven van obligaties en/of het aanbieden van spaarrekeningen met de naam Green Account of Dutch Blue Account. Terzake beschikt de AFM over informatie dat FLIB van Nederlandse consumenten gelden heeft aangetrokken met de door FLIB aangeboden producten Green Account, Green Account II en /of het Dutch Blue Account. Mogelijk heeft FLIB artikel 2:80 Wft (voor 1 januari 2007 artikel 10 Wfd) en/of artikel 5:2 Wft (voor 1 januari 2007 artikel 3 Wte 1995) overtreden of overtreedt (één van) deze artikelen nog steeds. Naar aanleiding van de bij de AFM beschikbare informatie hebben de toezichthouders van de AFM bij aangetekende brief van 2 oktober 2007 met kenmerk IFA-[ ] een informatieverzoek verzonden aan FLIB betreffende de mogelijk vergunningplichtige dan wel mogelijk prospectusplichtige activiteiten die door

3 Pagina 3 van 11 FLIB in Nederland zijn of worden verricht. De toezichthouders van de AFM hebben FLIB in dit informatieverzoek verzocht om binnen 10 werkdagen na dagtekening van voornoemde brief de AFM schriftelijk en gedetailleerd over deze activiteiten te informeren door middel van het beantwoorden van een aantal vragen. Bij brief van 9 oktober 2007 heeft FLIB verzocht om een uitstel op de uiterste reactietermijn tot 26 oktober De toezichthouders van de AFM hebben bij brief van 16 oktober 2007 met kenmerk IFA-[ ] het door FLIB verzochte uitstel verleend. Bij brief van 24 oktober 2007 heeft FLIB een reactie gegeven op het informatieverzoek van de AFM. In deze reactie heeft FLIB onder meer het volgende vermeld: FLIB is een Luxemburgse onderneming en valt als zodanig onder de Luxemburgse wetgeving. Dat geldt specifiek in deze casus voor de wet op het bank- en verzekeringsgeheim van (art ), waardoor wij de identiteit van onze intermediairs niet bekend mogen maken. FLIB betracht in deze zorgvuldigheid en werkt alleen samen met geregistreerde intermediairs. ( ) Deze overeenkomsten kunnen in het kader van het hiervoor genoemde verzekeringsgeheim niet ter beschikking worden gesteld. FLIB heeft, met verwijzing naar voornoemde Luxemburgse wetgeving, een aantal in het informatieverzoek van 2 oktober 2007 gestelde vragen niet beantwoord. De volgende vragen zijn door FLIB onbeantwoord gebleven: Met welke partijen werkt FLIB samen terzake op Nederland gerichte financiële dienstverlening? Graag ontvangen wij naam, adres en vestigingsplaats van deze partijen alsmede de kopieën van de samenwerkingscontracten. (dit bv. ter zake van de samenwerking met op de website genoemde partijen [ ], [ ] en [ ] alsmede de tussenpersonen waarmee FLIB samenwerkt) Graag ontvangen wij een lijst met de naam, adres en woonplaats van Nederlandse consumenten die via bemiddeling van FLIB een financieel product hebben afgesloten bij [ ] en/of [ ], inclusief informatie over welk financieel product en de datum van afsluiting. 7. Graag ontvangen wij een gespecificeerd overzicht van de provisie die FLIB voor haar activiteiten heeft ontvangen inzake het afsluiten van financiële producten van [ ] en [ ] Graag ontvangen wij tevens een kopie van de arbeidsovereenkomsten van deze personen {Commercial Consultants} met FLIB Graag ontvangen wij een lijst met de Nederlandse intermediairs (naam, adres, vestigingsplaats) met wie FLIB een samenwerking is aangegaan terzake van het aanbieden van de producten van PEL

4 Pagina 4 van Graag ontvangen wij de jaarrekening over 2005 en over 2006 van FLIB U heeft ons geïnformeerd dat het Green Account en het Dutch Blue Account in Nederland wordt gepromoot/verkocht door een aantal intermediairs alsmede door FLIB zelf. Graag ontvangen wij de gegevens (naam, adres, woonplaats) van de intermediairs die het Green Account en/of het Dutch Blue Account in Nederland aanbieden. 27. Graag ontvangen wij een lijst met alle Nederlandse participanten in het Green Account en/of het Dutch Blue Account vanaf 2004 tot heden met hun naam, adres en woonplaats, de datum van eerste inleg, de totale inleg, afloopdatum van het contract, de rentevergoeding alsmede de door FLIB uitbetaalde afsluitprovisie. Wij verzoeken u tevens in de lijst op te nemen of terzake door een intermediair (naam) of FLIB zelf is bemiddeld. Bij brief van 17 april 2008 met kenmerk IFA-[ ] hebben de toezichthouders van de AFM een rappel gestuurd aan FLIB teneinde FLIB te bewegen om alsnog de nog openstaande vragen te beantwoorden. In dit rappel heeft de AFM aan FLIB gemeld dat het door FLIB aangevoerde beroep op de Luxemburgse wet op het bank- en verzekeringsgeheim niet opgaat, omdat FLIB geen vergunning houdt van de Luxemburgse autoriteit. Bovendien, al zou FLIB wel een gegrond beroep hebben kunnen doen op deze wet, dan gaat dat niet op jegens een informatieverzoek van een bevoegde (buitenlandse) autoriteit, in dit geval de AFM, omdat die expliciet wordt uitgesloten in de wet op het bank- en verzekeringsgeheim. Bij brief van 28 april 2008 heeft FLIB de AFM verzocht om een uitstel op de uiterste reactietermijn tot 23 mei Bij brief van 15 mei 2008 met kenmerk IFA-[ ] hebben de toezichthouders van de AFM het door FLIB verzochte uitstel verleend. Bij brief van 21 mei 2008 heeft FLIB gereageerd op het rappel van de AFM. Met de brief geeft FLIB antwoord op het openstaande gedeelte van vraag 10 en antwoord op vraag 25 van het informatieverzoek van de AFM. Voor de overige nog openstaande vragen geeft FLIB onder meer aan: Het door u {toevoeging AFM: AFM} genoemde lid 3 van artikel 3 {toevoeging AFM: van de wet op het bank- en verzekeringsgeheim van 18/12/1993} draagt vervolgens niet bij tot het doel of FLIB wel of niet bemiddelt of adviseert o.g.v. art. 2:80 Wft of art. 2:96 Wft. Op grond daarvan is FLIB niet gehouden te voldoen aan uw informatieplicht. Integendeel, de sanctie in het kader van de wet inzake het verzekeringsgeheim telt vele malen zwaarder dan de informatieplicht ( ) De vragen 2, 6, 7, 14, 27 en 28 van het algemeen deel kunnen dus niet anders beantwoord worden dan in de brief van 24 oktober 2007.

5 Pagina 5 van 11 De vragen 2, 6, 7, 14, 27 en 28 van het informatieverzoek van de AFM van 2 oktober 2007 zijn derhalve bij deze gelegenheid niet door FLIB beantwoord. 3. Beoordeling feiten Om te kunnen vaststellen of FLIB in strijd handelt dan wel handelde met artikel 2:80 Wft en/of artikel 5:2 Wft is het noodzakelijk dat de AFM volledig antwoord krijgt op de vragen die in het informatieverzoek van 2 oktober 2007 zijn gesteld. Tot op heden, en onder verwijzing naar bovenstaand feitencomplex, heeft de AFM niet alle gevraagde informatie van FLIB ontvangen. Daarmee heeft FLIB het bepaalde in artikel 1:72 Wft juncto artikel 5:16 Awb juncto artikel 5:20 Awb overtreden. FLIB voert aan dat zij niet gehouden is om de vragen van de AFM te beantwoorden. FLIB zou daarmee namelijk haar geheimhoudingsplicht, vastgelegd in de Luxemburgse wet op het verzekeringswezen (loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances (version coordonnée du 6 décembre 2007)), schenden. In artikel 111-1, eerste lid van deze wet is echter bepaald dat het bank- en verzekeringsgeheim slechts van toepassing is op verzekeringsmaatschappijen. Verzekeringsmaatschappijen worden in artikel 25, eerste lid, onderdeel e van bedoelde wet gedefinieerd als rechtspersonen die de bevoegdheid hebben gekregen om verzekeringsactiviteiten te verrichten. Nu FLIB geen vergunning heeft (gehad) van een Luxemburgse autoriteit heeft FLIB de bevoegdheid niet om verzekeringsactiviteiten te verrichten en valt FLIB niet onder de definitie van verzekeringsmaatschappijen zoals bedoeld in voornoemde wet. Derhalve kan FLIB zich niet beroepen op het bank- en verzekeringsgeheim en dient zij de door de AFM verzochte informatie te verstrekken. Dit standpunt van de AFM is bevestigd door de Luxemburgse autoriteiten, die de AFM hebben geïnformeerd dat FLIB zich jegens de AFM niet kan beroepen op het bank- en verzekeringsgeheim, omdat FLIB niet beschikt over een vergunning van een Luxemburgse autoriteit. 4. Last onder dwangsom Op grond van het voorgaande heeft de AFM besloten aan FLIB een last onder dwangsom op te leggen wegens overtreding van artikel 1:72 Wft juncto artikel 5:16 Awb juncto artikel 5:20 Awb, teneinde het hierna beschrevene te bewerkstelligen. Binnen tien werkdagen na dagtekening van deze brief dient FLIB alsnog volledig te voldoen aan het informatieverzoek van 2 oktober 2007, waarop is gerappeleerd bij brief van 17 april 2008 en derhalve schriftelijk en gedetailleerd de navolgende informatie aan de AFM te verstrekken dan wel onderstaande vragen te beantwoorden: 1. Met welke partijen werkt FLIB samen terzake op Nederland gerichte financiële dienstverlening? De naam, adres en vestigingsplaats van deze partijen alsmede de kopieën van de samenwerkingscontracten. (dit bv. ter zake van de samenwerking met op de website genoemde partijen [ ], [ ] en [ ] alsmede de tussenpersonen waarmee FLIB samenwerkt). 2. Een lijst met de naam, het adres en de woonplaats van Nederlandse consumenten die via bemiddeling van FLIB een financieel product hebben afgesloten bij [ ] en/of [ ], inclusief informatie over welk financieel product en de datum van afsluiting.

6 Pagina 6 van Een gespecificeerd overzicht van de provisie die FLIB voor haar activiteiten heeft ontvangen inzake het afsluiten van financiële producten van [ ] en [ ]. 4. Een lijst met de Nederlandse intermediairs (naam, adres, vestigingsplaats) met wie FLIB een samenwerking is aangegaan terzake van het aanbieden van de producten van [ ]. 5. De AFM is geïnformeerd dat het Green Account en het Dutch Blue Account in Nederland worden gepromoot/verkocht door een aantal intermediairs alsmede door FLIB zelf. Terzake verzoeken wij om de gegevens (naam, adres, woonplaats) van de intermediairs die het Green Account en/of het Dutch Blue Account in Nederland aanbieden. 6. Een lijst met alle Nederlandse participanten in het Green Account en/of het Dutch Blue Account vanaf 2004 tot heden met hun naam, adres en woonplaats, de datum van eerste inleg, de totale inleg, afloopdatum van het contract, de rentevergoeding alsmede de door FLIB uitbetaalde afsluitprovisie. Wij verzoeken u tevens in de lijst op te nemen of terzake door een intermediair (naam) of FLIB zelf is bemiddeld. Bij een onmogelijkheid om een of meer van de hierboven gestelde vragen (geheel) te beantwoorden, dan wel bij een onmogelijkheid om (een deel van) de gevraagde informatie te verstrekken, dient u per (deel)vraag dan wel (deel)verzoek de reden daartoe schriftelijk en gedetailleerd, waar nodig aan de hand van stukken, uiteen te zetten binnen de termijn zoals hierboven aangegeven. De dwangsom bedraagt 4.000,- (zegge: vierduizend Euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan na de begunstigingstermijn van tien dagen dat FLIB een of meer van de hierboven gevraagde gegevens niet heeft verstrekt, tot een maximum van ,- (zegge: tachtigduizend Euro). De gevraagde informatie dient te worden gezonden aan de AFM, t.a.v. [ ], Postbus 11723, 1001 GS te Amsterdam. De informatie kan ook per fax worden verstuurd: [ ] De AFM heeft bij de beoordeling van de hoogte van de dwangsom en het maximaal te verbeuren bedrag rekening gehouden met de zwaarte van de overtreding en de beoogde werking van de oplegging van de last onder dwangsom. Daarbij heeft de AFM onder meer in aanmerking genomen dat zij FLIB herhaaldelijk heeft verzocht om vragen te beantwoorden en aan haar de nodige informatie te verstrekken, terwijl FLIB hier tot op heden onvoldoende gevolg aan heeft gegeven. De onderhavige dwangsom is na het verstrijken van de bedoelde termijn onmiddellijk opeisbaar door de AFM. Het maken van bezwaar schorst de werking van deze beschikking niet. De AFM zal de eventuele kosten van aanmaning tot betaling van de verbeurde dwangsommen, eventuele kosten van invordering en de eventuele wettelijke rente voor rekening van FLIB doen komen. Indien de dwangsom wordt verbeurd, maakt de AFM het besluit tot het opleggen van de last onder dwangsom openbaar op grond van het bepaalde in artikel 1:99, eerste lid, Wft.

7 Pagina 7 van 11 De AFM heeft geen aanwijzingen dat openbaarmaking van het besluit in dit geval in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de AFM uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wft. Op grond van het bepaalde in artikel 1:99, tweede lid, Wft wordt de openbaarmaking van het besluit opgeschort totdat er een uitspraak is van de voorzieningenrechter, indien wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 Awb. Indien de dwangsom wordt verbeurd, zal de openbaarmaking plaatsvinden door: a. publicatie van het onderhavige besluit op de website van de AFM; b. publicatie in een persbericht; en, indien dit naar het oordeel van de AFM wenselijk is, c. publicatie in één of meerdere landelijke en/of regionaal te verschijnen dagbladen. Ad a. Het besluit tot oplegging van een last onder dwangsom zal integraal worden gepubliceerd op de website van de AFM, met dien verstande dat het stuk zal worden geschoond van eventuele vertrouwelijke gegevens. De AFM is van oordeel dat in het onderhavige besluit de grijs gemarkeerde gegevens vertrouwelijk zijn. Die informatie zal dan ook in de publicatie worden afgeschermd. Indien FLIB meent dat bepaalde gegevens als vertrouwelijk moeten worden aangemerkt, dan kan FLIB dit binnen de genoemde begunstigingstermijn van tien werkdagen aan de AFM kenbaar maken. Ad b/c. De tekst die - indien de dwangsom wordt verbeurd - zal worden gepubliceerd in een persbericht en mogelijk in één of meer landelijke en/of regionaal te verschijnen dagbladen is de volgende: De AFM legt een last onder dwangsom op aan Future Life Insurance Broker S.A. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt bekend dat zij op 16 september 2008 een last onder dwangsom heeft opgelegd aan: Future Life Insurance Broker S.A., 124, route d Arlon, L-1150, Luxembourg, LUXEMBURG. De last onder dwangsom is opgelegd omdat Future Life Insurance Broker S.A. niet volledig voldoet aan informatieverzoeken van de AFM. De AFM heeft aan Future Life Insurance Broker S.A. om informatie verzocht omdat het vermoeden bestaat dat zij financiële diensten in Nederland heeft verleend, of nog steeds verleent, zonder daartoe van de AFM een vergunning te hebben verkregen en hiermee mogelijk in strijd handelt dan wel heeft gehandeld met artikel 2:80 van de Wet op het financieel toezicht, alsmede omdat het vermoeden bestaat dat Future Life Insurance Broker S.A. effecten heeft aangeboden aan het Nederlands publiek zonder het algemeen verkrijgbaar stellen van een door de AFM, of een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat, goedgekeurd prospectus en hiermee mogelijk in strijd handelt dan wel heeft gehandeld met artikel 5:2 van de Wet op het financieel toezicht. Future Life Insurance Broker S.A. heeft de verzochte informatie niet binnen de gestelde termijn aangeleverd en is daarom verplicht de dwangsom te betalen. Ook zal de door de AFM verzochte informatie nog steeds door Future Life Insurance Broker S.A. aan de AFM moeten worden geleverd. De volledige beschikking is te vinden op Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: (0,05 euro per minuut)

8 Pagina 8 van Rechtsgangverwijzing Iedere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. Was getekend. cc. Commissariat aux Assurances, 7 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, LUXEMBURG Bijlage: Wettelijk kader

9 Pagina 9 van 11 BIJLAGE: Wettelijk kader Wft In artikel 1:1 Wft is voor zover hier relevant het volgende bepaald: ( ) Adviseren het in de uitoefening van een beroep of bedrijf aanbevelen van een of meer specifieke financiële producten aan een bepaalde consument of, indien het een financieel instrument of verzekering betreft, cliënt; ( ) bemiddelen: a. alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een overeenkomst inzake een ander financieel product dan een financieel instrument, krediet of verzekering tussen een consument en een aanbieder; b. alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een overeenkomst inzake krediet tussen een consument en een aanbieder of op het assisteren bij het beheer en de uitvoering van een dergelijke overeenkomst; of c. alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een verzekering tussen een cliënt en een verzekeraar of op het assisteren bij het beheer en de uitvoering van een verzekering; In artikel 1:72 Wft is het volgende bepaald: 1. Met het toezicht op de naleving van de bij en krachtens deze wet gestelde regels zijn belast de bij besluit van de toezichthouder aangewezen personen. 2. Van een besluit als bedoeld in het vorige lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant. In artikel 1:74 Wft is voor zover hier relevant het volgende bepaald 1. De toezichthouder kan ten behoeve van het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze wet gestelde regels van een ieder inlichtingen vorderen 2. De artikelen 5:13 en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing. ( ) In artikel 1:79 Wft is voor zover hier relevant het volgende bepaald: 1. De toezichthouder kan een last onder dwangsom opleggen terzake van een overtreding van voorschriften, gesteld ingevolge de in de bijlage bij dit artikel genoemde artikelen en de prospectusverordening alsmede terzake van overtreding van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht. 2. ( ) 3. ( )

10 Pagina 10 van 11 In artikel 1:99 Wft is voor zover hier relevant het volgende bepaald: 1. De toezichthouder maakt een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom ingevolge deze wet openbaar wanneer een dwangsom wordt verbeurd, tenzij de openbaarmaking van het besluit in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de toezichthouder uit te oefenen toezicht op de naleving van deze wet. 2. Indien wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de openbaarmaking van het besluit opgeschort totdat er een uitspraak is van de voorzieningenrechter. In artikel 2:75 Wft is bepaald: 1. Het is verboden in Nederland zonder een daartoe door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning te adviseren over andere financiële producten dan financiële instrumenten. 2. ( ) In artikel 2:80 Wft is bepaald: 1. Het is verboden in Nederland zonder een daartoe door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning te bemiddelen. 2. ( ) In artikel 2:96 Wft is bepaald: 1. Het is verboden in Nederland zonder een daartoe door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten. 2. ( ) In artikel 5:2 Wft is bepaald: Het is verboden in Nederland effecten aan te bieden aan het publiek of effecten te doen toelaten tot de handel op een in Nederland gelegen of functionerende gereglementeerde markt, tenzij ter zake van de aanbieding of de toelating een prospectus algemeen verkrijgbaar is dat is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten of door een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat. ( ) Awb In artikel 5:13 Awb is het volgende bepaald: Een toezichthouder maakt van zijn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is. In artikel 5:16 Awb is het volgende bepaald: Een toezichthouder is bevoegd inlichtingen te vorderen.

11 Pagina 11 van 11 In artikel 5:20 Awb is het volgende bepaald: 1. Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. 2. Zij die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit.

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen.

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN Google Inc. DATUM 17 november 2014

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

DE LAST ONDER DWANGSOM

DE LAST ONDER DWANGSOM HOOFDSTUK 10 DE LAST ONDER DWANGSOM J.R. van Angeren 1 10.1 Inleiding De last onder dwangsom is, ook buiten het financiële recht, een effectief handhavingsinstrument. In de algemene bestuursrechtpraktijk

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN REGLEMENT Gemeentelijke Kredietbank Emmen 2006 Als bedoeld in artikel 55 van de Wet financiële dienstverlening HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens dit

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening:

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening: Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 2015 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie