Per fax vooruit:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Per fax vooruit:"

Transcriptie

1 Per fax vooruit: Strikt vertrouwelijk AANTEKENEN MET ONTVANGSTBEVESTIGING Holding Cinjee Advies B.V. De directie Postbus AB SLIEDRECHT Datum 20 juni 2011 Pagina 1 van 18 Telefoon Betreft Last onder dwangsom Holding Cinjee Advies B.V. (vergunningnummer ) Geachte directie, De Autoriteit Financiële Markten (AFM 1 ) legt een last onder dwangsom op aan Holding Cinjee Advies B.V. (Cinjee 2 ) met de bedoeling om bepaalde informatie aan de AFM te verstrekken. De AFM heeft Cinjee om informatie verzocht om te kunnen vaststellen of en in welke mate Cinjee in strijd handelt met artikel 4:9, 4:10, 4:15 en artikel 4:23 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Cinjee heeft deze informatie tot op heden niet volledig aan de AFM verstrekt. Deze brief is een besluit in de zin van artikel 1:3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Iedere belanghebbende die het niet eens is met dit besluit, kan daartegen bezwaar aantekenen. Hieronder wordt het besluit verder uitgewerkt. In paragraaf 1 vindt u de feiten die tot het besluit aanleiding hebben gegeven. In paragraaf 2 is het besluit beschreven en in paragraaf 3 de gevolgen van het niet verstrekken van de informatie. In paragraaf 4 staat hoe u bezwaar kunt maken. De inhoud van het oorspronkelijke informatieverzoek evenals een overzicht van de mate van beantwoording van de vragen van het informatieverzoek is opgenomen in de bijlage. Ook het wettelijk kader waarop het besluit is gebaseerd kunt u vinden in de bijlage. 1. Feiten Op 5 februari heeft de AFM per brief met kenmerk een vergunning verleend aan Cinjee voor het bemiddelen in consumptief krediet, hypothecair krediet, electronisch geld, spaarrekeningen, betaalrekeningen, 1 Met de AFM wordt in deze brief zowel de AFM zelf als haar toezichthouders bedoeld. 2 Met Cinjee wordt in deze brief zowel Cinjee als haar beleidsbepalers bedoeld. 3 Tot 5 februari 2010 was de vergunning verstrekt aan V.O.F. Cinjee Advies onder vergunningnummer Stichting Autoriteit Financiële Markten Kamer van Koophandel Amsterdam, nr Kenmerk van deze brief: Bezoekadres Vijzelgracht 50 Postbus GS Amsterdam Telefoon Fax

2 Pagina 2 van 18 levensverzekeringen en schadeverzekeringen. Tevens heeft de AFM met deze brief een vergunning verleend aan Cinjee voor het optreden als (onder)gevolmachtigde agent in levensverzekeringen en schadeverzekeringen. Op 31 januari 2011 heeft de AFM een onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij Cinjee. Het onderwerp van dit onderzoek betrof de integere en beheerste bedrijfsvoering van Cinjee (artikel 4:15 Wft), de deskundigheid en betrouwbaarheid van de bestuurders van Cinjee (artikel 4:9 en artikel 4:10 Wft), zorgplicht (artikel 4:23 Wft) evenals relevante artikelen uit de Wet handhaving consumentenbescherming. Tijdens dit onderzoek zijn gesprekken gevoerd met de beleidsbepalers van Cinjee, evenals met enkele adviseurs. Tevens zijn tijdens dit bezoek een aantal digitale en fysieke documenten door de AFM meegenomen voor verder onderzoek. Op 30 maart 2011 heeft de AFM aan Cinjee een last onder dwangsom opgelegd voor het niet voldoen aan meerdere informatieverzoeken van de AFM. De uiterlijke reactietermijn was 6 april Op 7 april 2011 heeft de AFM geconstateerd dat Cinjee de verzochte informatie niet volledig binnen de gestelde termijn heeft geleverd. Hierop is de last onder dwangsom gepubliceerd. Tot op heden heeft Cinjee nog niet aan de last onder dwangsom voldaan. Op 6 mei 2011 heeft de AFM per brief ( ) een nieuw informatieverzoek aan Cinjee gestuurd. Dit is dezelfde dag ook telefonisch aangekondigd aan Cinjee. In dit informatieverzoek is Cinjee verzocht om een aantal vragen te beantwoorden en de gevraagde informatie op te sturen. Tevens heeft de AFM nog een aantal aanvullende verzoeken gedaan. De uiterlijke reactietermijn was 20 mei Op 11 mei 2011 is gesproken met de accountant van Cinjee, In dit gesprek is door de accountant van Cinjee aangegeven dat hij op zijn vroegst op 17 mei 2011 zou kunnen starten met de behandeling van de vragen van het informatieverzoek van de AFM die (mede) aan hem gericht zijn. Op 19 mei 2011 heeft één van de advocaten van Cinjee, , contact opgenomen met de AFM. In dit gesprek heeft enkele vragen gesteld betreffende een aantal vragen in het informatieverzoek van 6 mei 2011 en heeft hij aangegeven dat Cinjee niet aan de termijn van het informatieverzoek kan voldoen. Door is niet om uitstel gevraagd, noch is aangegeven wanneer aan het informatieverzoek zou worden voldaan. Op 23 mei 2011 is een rappel informatieverzoek gestuurd aan Cinjee ( ) aangezien een inhoudelijke reactie van Cinjee op het informatieverzoek van 6 mei 2011 is uitgebleven. De uiterlijke reactietermijn was 30 mei Op 23 mei 2011 is gesproken met de accountant van Cinjee. Hij gaf in dit gesprek aan dat het gros van de beantwoording van het informatieverzoek op 25 mei 2011 door Cinjee zou moeten worden aangeleverd. De jaarrekening zou daar geen onderdeel van uitmaken omdat die op dat moment nog niet gereed zou zijn. Op 25 mei 2011 heeft een medewerker van de accountant van Cinjee contact opgenomen met de AFM. In dit gesprek is door de medewerker namens de accountant toegezegd dat de stukken betreffende de inhoudelijke

3 Pagina 3 van 18 controle en reactie van de accountant op het informatieverzoek van 6 mei 2011 op 26 mei 2011 zouden worden aangeleverd. Op 30 mei 2011 is een eerste reactie ontvangen van één van de advocaten van Cinjee ( ) op het informatieverzoek van 6 mei Op 8 juni 2011 is aan Cinjee en haar advocaten een gestuurd met daarin een reactie op de aangeleverde informatie van 30 mei Aangegeven is dat de reactie niet volledig is. De uiterlijke reactietermijn was 15 juni Op 15 juni 2011 is een tweede reactie ontvangen op het informatieverzoek van 6 mei 2011 van zowel één van de advocaten van Cinjee ( ) als van Cinjee zelf. Eén van de advocaten van Cinjee heeft vraag 17 uit het informatieverzoek beantwoord en gaf daarbij aan dat Cinjee die dag nadere informatie zal sturen. Cinjee heeft die dag nadere informatie aangeleverd, maar deze zag niet toe op alle te beantwoorden vragen uit het informatieverzoek. 2. Besluit Om te kunnen vaststellen of en in welke mate Cinjee in strijd handelt met artikel 4:9, 4:10, 4:15 en artikel 4:23 van de Wft, is het noodzakelijk dat de AFM antwoord krijgt op alle vragen die zij in het informatieverzoek van 6 mei 2011 aan Cinjee heeft gesteld. De AFM heeft op grond van artikel 1:72, eerste lid Wft jo. Artikel 5:16 Algemene wet bestuursrecht (Awb) de bevoegdheid om informatie te vorderen. De AFM heeft geconstateerd dat Cinjee niet volledig heeft voldaan aan haar informatieverzoeken. Door niet volledig te voldoen aan de informatieverzoeken van de AFM, heeft Cinjee niet voldaan aan de medewerkingsplicht die is neergelegd in artikel 5:20 Awb. Volgens artikel 1:79, eerste lid, Wft kan de AFM een last onder dwangsom opleggen als de medewerkingsplicht niet wordt nageleefd. Uit artikel 4:8, tweede lid, Awb volgt dat de AFM Cinjee niet in de gelegenheid hoeft te stellen een zienswijze naar voren te laten brengen, aangezien Cinjee niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichting gegevens te verstreken. Omdat Cinjee niet volledig gevolg heeft gegeven aan het informatieverzoek van de AFM, heeft de AFM besloten de verstrekking van de gevraagde informatie af te dwingen door een last onder dwangsom op te leggen. De last onder dwangsom houdt in dat Cinjee binnen vijf werkdagen na dagtekening van deze brief alsnog volledig voldoet aan de schriftelijke verzoeken van 6 mei 2011, 23 mei 2011 en 8 juni In bijlage 1 van deze brief is de oorspronkelijke inhoud van het informatieverzoek opgenomen. Cinjee moet de volgende informatie op dit moment nog schriftelijk verstrekken (het oorspronkelijke vraagnummer staat voor de vraag vermeld): Nog te beantwoorden vragen 1. Wat is de liquiditeitspositie van Cinjee per 31 maart 2011? Wij verzoeken u dit met stukken te onderbouwen (waaronder rekeningafschriften). 5. Wat is de hoogte per 31 maart 2011 van de balanspost Crediteuren? Hoe groot is het gedeelte crediteuren dat per 31 maart 2011 ouder is dan 90 dagen? 6. In hoeverre komen de bedragen in het Cash Management Overzicht van 17 februari 2011 voor de maanden december 2010, januari 2011, februari 2011 en maart 2011 overeen met de werkelijk

4 Pagina 4 van 18 gerealiseerde inkomsten en uitgaven? Indien er verschillen zijn tussen de geprognosticeerde cijfers en de werkelijke cijfers verzoeken wij u aan te geven wat deze verschillen zijn en een verklaring hiervoor te geven. 7. Wij verzoeken u de definitieve jaarrekening over het jaar 2010 te verstrekken. 8. Heeft Cinjee naar aanleiding van de financiële problemen een korte en/of lange termijn strategie ontwikkeld met betrekking tot haar financiële beleid en aanverwante zaken? Indien dit het geval is, dan ontvangt de AFM graag een omschrijving van deze strategie alsmede een overzicht van de hieraan ten grondslag liggende stukken. 11. Wij verzoeken u om de antwoorden op vraag 1 tot en met 10 te voorzien van een inhoudelijke controle door, en inhoudelijke reactie van, de accountant van Cinjee. 25. Graag ontvangt de AFM een adequate inschatting van de risico s die Cinjee ziet in haar bedrijfsvoering en welke maatregelen Cinjee neemt om deze risico s te beperken. Wij verzoeken u een volledige inventarisatie van de risico s op te stellen, inclusief risico s waarvoor Cinjee nog geen maatregelen heeft getroffen. Wij verzoeken u tevens al genomen maatregelen te onderbouwen met stukken. De AFM brengt hierbij in herinnering dat zij vorig jaar heeft geconstateerd dat Cinjee niet in staat bleek een adequate inschatting te maken van de risico s in haar bedrijfsvoering en de te nemen maatregelen. Dit is onder meer bevestigd in de brief van 23 december 2010 ( ). 28. Wij verzoeken u de in bijlage twee beschreven tabel in te vullen voor alle leningovereenkomsten die Cinjee tot op heden is aangegaan. Voor de duidelijkheid: er is hierbij geen periodeafbakening gesteld. Het betreft alle leningovereenkomsten, niet alleen met particulieren, maar ook met (oud-)ondernemers en zowel cashovereenkomsten als overeenkomsten in samenhang met een krediet als mogelijke andere overeenkomsten. U wordt verzocht de beschreven opzet van de tabel aan te houden en deze in de vorm van een Excel sheet aan te leveren. Indien een investeerder meerdere leningen heeft verstrekt dient elke lening separaat in de tabel voor te komen en dient elke kolom voor elke lening volledig te worden ingevuld. 29. De AFM ontvangt graag de volledige zekerhedenadministratie voor alle leningen waarbij in de tabel van vraag 28 is ingevuld dat er sprake is van een gestelde zekerheid. Uit de beantwoording van deze vraag moet voor de AFM in ieder geval duidelijk zijn welke (gedeeltes van) portefeuilles (tot op klantniveau in elke portefeuille) aan welke consumenten of ondernemingen zijn verpand. Het alleen verstrekken van de getekende borderellen waarin hiervan een specificatie is opgenomen is niet voldoende. U moet in ieder geval ook de relevante stukken, zoals de aangehechte lijsten (postenoverzicht portefeuille), aanleveren. 32. Wij verzoeken de accountant van Cinjee een oordeel te laten geven over de adequate inrichting van de zekerhedenadministratie in het algemeen en in het bijzonder of uit de administratie voldoende blijkt welke (deel)portefeuilles verpand zijn aan de leninggevers. 34. In het gesprek van 2 maart 2011 heeft Cinjee aangegeven dat zij vanaf 3 maart 2011 zal beginnen met het maken van checklisten, het vastleggen van adviezen en het volledig transparant maken van de risico s van de investeringen in Cinjee. Ook heeft Cinjee aangegeven dat zij de huidige investeerders van individuele leningovereenkomsten gaat benaderen zodat ook voor deze investeerders duidelijk is welke risico s zij lopen met deze leningen en de vastlegging van de advisering op orde komt. De AFM ontvangt graag bewijsstukken van de uitkomsten van deze toezegging. 35. De AFM heeft per op 17 maart 2011 aan Cinjee verzocht om, voor alle bestaande investeringsdossiers waarbij sprake is van een investering en een bijbehorende lening, door de accountant van Cinjee een onderzoeksrapport te laten opstellen. Dit naar aanleiding van een voorstel hiertoe van

5 Pagina 5 van 18 Cinjee op 8 maart Op 31 maart 2011 en op 13 april 2011 is dit verzoek door de AFM herhaald. Wij verzoeken u in de beantwoording van dit informatieverzoek het onderzoeksrapport van de accountant bij te voegen. De AFM heeft tijdens het gesprek op 2 maart 2011 bij dit punt ook de belangenverstrengeling genoemd. Cinjee benadert klanten actief om te investeren in Cinjee. Aangeboden wordt ook dat de accountant zonodig toelichting geeft op de financiële situatie. Wij gaan er vanuit dat de accountant van beide zaken rond deze belangenverstrengeling, waarvan hij tijdens het gesprek aangaf dat is een punt, een beoordeling opneemt in zijn onderzoeksrapport. 41. De AFM heeft geconstateerd dat Cinjee een aantal van haar relaties de afgelopen maand een brief heeft gestuurd. In deze brief staat onder meer: Wij hebben niet iedereen kunnen bereiken en willen door middel van deze nieuwsbrief een aantal zaken onder uw aandacht brengen. De AFM verzoekt u om een lijst van personen/instellingen aan wie deze brief is gestuurd (per post of digitaal), inclusief adresgegevens waarop deze personen/instellingen deze brief hebben ontvangen. In bijlage 2 van onderhavige brief is per vraag toegelicht waarom er nog niet aan het informatieverzoek is voldaan. Bijlage 1 en 2 zijn integraal onderdeel van dit besluit en zijn aangehecht aan dit besluit. Aanlevering informatie Als het niet mogelijk is om (een deel van) de gevraagde informatie te geven, dient per (deel)punt schriftelijk en gedetailleerd de reden daarvoor te worden gegeven. U kunt de gevraagde informatie sturen aan: Autoriteit Financiële Markten Postbus GS Amsterdam of per fax naar: Als Cinjee niet binnen de termijn van vijf werkdagen aan onderhavige last onder dwangsom voldoet, wordt een dwangsom verbeurd. Deze dwangsom bedraagt 1.000,- (zegge: duizend euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Cinjee een of meer van de hierboven gevraagde gegevens niet heeft verstrekt, tot een maximum van ,- (zegge: twintigduizend euro). Aan de last onder dwangsom wordt pas voldaan, als bovenstaande informatie volledig aan de AFM wordt opgeleverd. Als de informatie niet of niet volledig wordt opgeleverd, wordt niet aan de last voldaan. Ook als een gegeven onderbouwing om bepaalde informatie niet op te sturen, volgens de AFM niet afdoende is, wordt niet aan de last onder dwangsom voldaan. De vastgestelde hoogte van de dwangsom en het maximaal te verbeuren bedrag staan in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsom. Het feit dat de gevorderde informatie niet is verstrekt, heeft immers tot gevolg dat de AFM niet kan beoordelen of, en zo ja, in hoeverre sprake is van overtreding van artikel 4:9, 4:10, 4:15 en artikel 4:23 Wft. De AFM wordt daardoor belemmerd in de adequate uitoefening van haar toezicht

6 Pagina 6 van 18 De AFM kan de dwangsom onmiddellijk opeisen zodra de dwangsom is verschuldigd. Als de dwangsom wordt verbeurd, is Cinjee wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van de verbeurde dwangsom naast eventuele aanmanings- en invorderingskosten. 3. Publicatie van de last onder dwangsom Als de dwangsom wordt verbeurd, zal de AFM het besluit tot het opleggen van de last onder dwangsom openbaar maken. Dit gebeurt op grond van artikel 1:99, eerste lid, Wft. De AFM heeft geen aanwijzingen dat eventuele openbaarmaking in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het toezicht dat de AFM houdt op de naleving van de Wft. Als Cinjee bij de voorzieningenrechter een verzoek indient om de openbaarmaking op te schorten, wordt de openbaarmaking uitgesteld tot er een uitspraak is van de voorzieningenrechter. Als het besluit openbaar wordt gemaakt, gebeurt dit door: a. publicatie op de website van de AFM; b. publicatie in een persbericht; en, als dit naar het oordeel van de AFM wenselijk is, c. publicatie van dit persbericht in één of meerdere landelijke en/of regionale dagbladen. Ad a. Als dit besluit op de website van de AFM wordt gepubliceerd, worden eventuele vertrouwelijke gegevens verwijderd. Het gaat hierbij om de in deze brief grijs gemarkeerde gegevens. Deze informatie zal dus in de publicatie worden afgeschermd. Als u vindt dat bepaalde andere gegevens ook als vertrouwelijk moeten worden aangemerkt, kunt u dit binnen een termijn van vijf werkdagen na dagtekening van deze brief aan de AFM kenbaar maken. Ad b/c. Hierbij vindt u de tekst van het persbericht dat de AFM zal publiceren als de dwangsom wordt verbeurd: AFM legt last onder dwangsom op aan Holding Cinjee Advies De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 20 juni 2011 een last onder dwangsom opgelegd aan Holding Cinjee Advies B.V. (Cinjee), Kubus 152, 3364 DG Sliedrecht. De last onder dwangsom is opgelegd, omdat Cinjee niet volledig voldoet aan de informatieverzoeken van de toezichthouders van de AFM. Cinjee is om informatie verzocht, omdat het vermoeden bestaat dat Cinjee in strijd handelt met onder meer artikel 4:9, 4:10, 4:15 en artikel 4:23 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Cinjee heeft de verzochte informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd en is daarom verplicht de dwangsom te betalen. De verzochte informatie moet nog steeds aan de AFM worden geleverd. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: (0,05 euro per minuut). De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële

7 Pagina 7 van 18 dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland. 4. Hoe kunt u bezwaar maken? Iedere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS, Amsterdam. Een bezwaarschrift kan ook per fax (alleen naar faxnummer ), per (alleen naar adres ) of door middel van het formulier op de website van de AFM ( worden ingediend. Aan deze elektronische wijze van verzending stelt de AFM nadere eisen die op haar website worden toegelicht. Dat een bezwaarschrift niet aan andere AFM-faxnummers of AFM adressen wordt verzonden dan de hier genoemde, is één van die eisen. De AFM zal het bezwaarschrift alleen inhoudelijk in behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan. De AFM wijst erop dat het maken van bezwaar niets afdoet aan de verplichting om aan deze last onder dwangsom te voldoen en evenmin aan de eventuele verplichting om verschuldigde dwangsommen te betalen. Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met op telefoonnummer of met op telefoonnummer Hoogachtend, Autoriteit Financiële Markten Bijlagen: - Inhoud informatieverzoek 6 mei Overzicht van mate van beantwoording - Wettelijk kader

8 Pagina 8 van 18 Bijlage 1: Inhoud informatieverzoek 6 mei 2011 Hierna volgt een verkorte weergave van het informatieverzoek van 6 mei Daar waar, voor deze last onder dwangsom irrelevante zaken, zijn weggelaten wordt dit weergegeven met ( ). ( ) Informatieverzoek De vragen worden hierna per deelonderwerp weergegeven. Wij verzoeken u de beantwoording van de vragen te nummeren, gelijk aan de nummering van de vragen zelf. Enkele vragen zijn een aanvulling op eerdere verzoeken. Deze vragen dienen wel volledig te worden beantwoord. Er kan niet worden volstaan met het verwijzen naar eerdere documenten of eerdere beantwoording van vragen. Een beantwoording met uitsluitend ja, nee of andere antwoorden zonder uitleg is niet afdoende. Financiële informatie 1. Wat is de liquiditeitspositie van Cinjee per 31 maart 2011? Wij verzoeken u dit met stukken te onderbouwen (waaronder rekeningafschriften) Wat is de hoogte per 31 maart 2011 van de balanspost Crediteuren? Hoe groot is het gedeelte crediteuren dat per 31 maart 2011 ouder is dan 90 dagen? 6. In hoeverre komen de bedragen in het Cash Management Overzicht van 17 februari 2011 voor de maanden december 2010, januari 2011, februari 2011 en maart 2011 overeen met de werkelijk gerealiseerde inkomsten en uitgaven? Indien er verschillen zijn tussen de geprognosticeerde cijfers en de werkelijke cijfers verzoeken wij u aan te geven wat deze verschillen zijn en een verklaring hiervoor te geven. 7. Wij verzoeken u de definitieve jaarrekening over het jaar 2010 te verstrekken. 8. Heeft Cinjee naar aanleiding van de financiële problemen een korte en/of lange termijn strategie ontwikkeld met betrekking tot haar financiële beleid en aanverwante zaken? Indien dit het geval is, dan ontvangt de AFM graag een omschrijving van deze strategie alsmede een overzicht van de hieraan ten grondslag liggende stukken Wij verzoeken u om de antwoorden op vraag 1 tot en met 10 te voorzien van een inhoudelijke controle door, en inhoudelijke reactie van, de accountant van Cinjee.

9 Pagina 9 van Bedrijfsvoering Graag ontvangt de AFM een adequate inschatting van de risico s die Cinjee ziet in haar bedrijfsvoering en welke maatregelen Cinjee neemt om deze risico s te beperken. Wij verzoeken u een volledige inventarisatie van de risico s op te stellen, inclusief risico s waarvoor Cinjee nog geen maatregelen heeft getroffen. Wij verzoeken u tevens al genomen maatregelen te onderbouwen met stukken. De AFM brengt hierbij in herinnering dat zij vorig jaar heeft geconstateerd dat Cinjee niet in staat bleek een adequate inschatting te maken van de risico s in haar bedrijfsvoering en de te nemen maatregelen. Dit is onder meer bevestigd in de brief van 23 december 2010 ( ) Vakbekwaamheid

10 Pagina 10 van Leningovereenkomsten 28. Wij verzoeken u de in bijlage twee beschreven tabel in te vullen voor alle leningovereenkomsten die Cinjee tot op heden is aangegaan. Voor de duidelijkheid: er is hierbij geen periodeafbakening gesteld. Het betreft alle leningovereenkomsten, niet alleen met particulieren, maar ook met (oud-)ondernemers en zowel cashovereenkomsten als overeenkomsten in samenhang met een krediet als mogelijke andere overeenkomsten. U wordt verzocht de beschreven opzet van de tabel aan te houden en deze in de vorm van een Excel sheet aan te leveren. Indien een investeerder meerdere leningen heeft verstrekt dient elke lening separaat in de tabel voor te komen en dient elke kolom voor elke lening volledig te worden ingevuld. 29. De AFM ontvangt graag de volledige zekerhedenadministratie voor alle leningen waarbij in de tabel van vraag 28 is ingevuld dat er sprake is van een gestelde zekerheid. Uit de beantwoording van deze vraag moet voor de AFM in ieder geval duidelijk zijn welke (gedeeltes van) portefeuilles (tot op klantniveau in elke portefeuille) aan welke consumenten of ondernemingen zijn verpand. Het alleen verstrekken van de getekende borderellen waarin hiervan een specificatie is opgenomen is niet voldoende. U moet in ieder geval ook de relevante stukken, zoals de aangehechte lijsten (postenoverzicht portefeuille), aanleveren Wij verzoeken de accountant van Cinjee een oordeel te laten geven over de adequate inrichting van de zekerhedenadministratie in het algemeen en in het bijzonder of uit de administratie voldoende blijkt welke (deel)portefeuilles verpand zijn aan de leninggevers

11 Pagina 11 van In het gesprek van 2 maart 2011 heeft Cinjee aangegeven dat zij vanaf 3 maart 2011 zal beginnen met het maken van checklisten, het vastleggen van adviezen en het volledig transparant maken van de risico s van de investeringen in Cinjee. Ook heeft Cinjee aangegeven dat zij de huidige investeerders van individuele leningovereenkomsten gaat benaderen zodat ook voor deze investeerders duidelijk is welke risico s zij lopen met deze leningen en de vastlegging van de advisering op orde komt. De AFM ontvangt graag bewijsstukken van de uitkomsten van deze toezegging. 35. De AFM heeft per op 17 maart 2011 aan Cinjee verzocht om, voor alle bestaande investeringsdossiers waarbij sprake is van een investering en een bijbehorende lening, door de accountant van Cinjee een onderzoeksrapport te laten opstellen. Dit naar aanleiding van een voorstel hiertoe van Cinjee op 8 maart Op 31 maart 2011 en op 13 april 2011 is dit verzoek door de AFM herhaald. Wij verzoeken u in de beantwoording van dit informatieverzoek het onderzoeksrapport van de accountant bij te voegen. De AFM heeft tijdens het gesprek op 2 maart 2011 bij dit punt ook de belangenverstrengeling genoemd. Cinjee benadert klanten actief om te investeren in Cinjee. Aangeboden wordt ook dat de accountant zonodig toelichting geeft op de financiële situatie. Wij gaan er vanuit dat de accountant van beide zaken rond deze belangenverstrengeling, waarvan hij tijdens het gesprek aangaf dat is een punt, een beoordeling opneemt in zijn onderzoeksrapport. Dit alles mede tegen de achtergrond dat eind 2010, begin 2011 de liquiditeitspositie van Cinjee zeer krap was (in januari 2011 zou deze negatief zijn geweest indien geen leningen met investeringen in Cinjee zouden zijn gesloten) Overig

12 Pagina 12 van De AFM heeft geconstateerd dat Cinjee een aantal van haar relaties de afgelopen maand een brief heeft gestuurd. In deze brief staat onder meer: Wij hebben niet iedereen kunnen bereiken en willen door middel van deze nieuwsbrief een aantal zaken onder uw aandacht brengen. De AFM verzoekt u om een lijst van personen/instellingen aan wie deze brief is gestuurd (per post of digitaal), inclusief adresgegevens waarop deze personen/instellingen deze brief hebben ontvangen. Wettelijke grondslag en termijn van beantwoording ( ) Wij ontvangen de gevraagde informatie graag uiterlijk op 20 mei U dient deze informatie te versturen naar het volgende adres: ( ) Aanvullende verzoeken ( )

13 Pagina 13 van 18 Bijlage 2: Overzicht van mate van beantwoording Hieronder staat een overzicht van alle vragen en verzoeken uit het informatieverzoek van 6 mei 2011 met daarachter aangegeven of de gevraagde informatie volledig of onvolledig is aangeleverd. Voor de duidelijkheid wijst de AFM u er op dat de beantwoording alleen gecontroleerd is op volledigheid. Dit betekent dat de AFM in onderhavige brief geen inhoudelijk oordeel geeft over de aangeleverde informatie. De toetsing aan wet- en regelgeving zal op een later tijdstip plaatsvinden. Vraag uit informatieverzoek Volledig voldaan: Ja of nee Toelichting 1 Nee Er is geen afdoende antwoord op deze vraag gegeven. 2 Ja 3 Ja 4 Ja 5 Nee De gevraagde informatie is niet aangeleverd. De toegezegde crediteurenlijst is niet, zoals aangekondigd, separaat aangeleverd. 6 Nee Er is geen afdoende antwoord op deze vraag gegeven. 7 Nee Er is geen afdoende antwoord op deze vraag gegeven. 8 Nee De opgestelde plannen (A en B) zijn niet aangeleverd, terwijl gevraagd is om de stukken die aan de strategie ten grondslag liggen. 9 Ja 10 Ja 11 Nee Er is nog geen inhoudelijke controle noch inhoudelijke reactie van de accountant van Cinjee ontvangen. Wij vernemen graag wanneer deze beantwoording wordt aangeleverd bij de AFM. 12 Ja 13 Ja 14 Ja 15 Ja 16 Ja 17 Ja 18 Ja 19 Ja 20 Ja 21 Ja 22 Ja 23 Ja 24 Ja

14 Pagina 14 van Nee Er is geen afdoende antwoord op deze vraag gegeven. In de vraagstelling is duidelijk aangegeven welke punten bedoeld worden. Daarnaast is in de brief expliciet aangegeven dat niet kan worden volstaan met het verwijzen naar eerdere documenten. 26 Ja 27 Ja 28 Nee Deze vraag is niet volledig beantwoord. Het overzicht met investeerders uit de besloten kring ontbreekt. 29 Nee Deze vraag is niet volledig beantwoord. De zekerhedenadministratie ontbreekt Ja 32 Nee Er is geen afdoende antwoord op deze vraag gegeven ( wordt door de accountant in het jaarwerk meegenomen ). Zoals aangegeven in de van 8 juni 2011 vernemen wij graag wanneer deze beantwoording wordt aangeleverd bij de AFM. 33 Ja 34 Nee Er is geen afdoende antwoord op deze vraag gegeven ( wordt door de accountant in het jaarwerk meegenomen ). Zoals aangegeven in de van 8 juni 2011 vernemen wij graag wanneer deze beantwoording wordt aangeleverd bij de AFM. 35 Nee Er is geen afdoende antwoord op deze vraag gegeven ( wordt door de accountant in het jaarwerk meegenomen ). Zoals aangegeven in de van 8 juni 2011 vernemen wij graag wanneer deze beantwoording wordt aangeleverd bij de AFM. 36 Ja

15 Pagina 15 van Ja 39 Ja 40 Ja 41 Nee De AFM heeft informatie van derden ontvangen waaruit valt op te maken dat de door Cinjee aangeleverde informatie niet compleet is. Wij verzoeken u dan ook te controleren en te bevestigen dat de aangeleverde informatie compleet is.

16 Pagina 16 van 18 Bijlage 3: Wettelijk kader Wet financieel toezicht (Wft) In artikel 1:79 Wft is bepaald: 1. De toezichthouder kan een last onder dwangsom opleggen terzake van een overtreding van: a. voorschriften, gesteld ingevolge de in de bijlage bij dit artikel genoemde artikelen; b. de prospectusverordening; c. verordening (EG) nr. 2560/2001 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 december 2001 betreffende grensoverschrijdende betalingen in euro ( PbEG L 344); en d. artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht. 2. ( ) In artikel 1:99, Wft is bepaald: 1. De toezichthouder maakt een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom ingevolge deze wet openbaar wanneer een dwangsom wordt verbeurd, tenzij de openbaarmaking van het besluit in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de toezichthouder uit te oefenen toezicht op de naleving van deze wet. 2. Indien wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de openbaarmaking van het besluit opgeschort totdat er een uitspraak is van de voorzieningenrechter. In artikel 4:9 Wft is bepaald: 1. Het dagelijks beleid van een beheerder, beleggingsmaatschappij, beleggingsonderneming, bewaarder, financiëledienstverlener of pensioenbewaarder wordt bepaald door personen die deskundig zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van de financiële onderneming. 2. Een financiëledienstverlener draagt zorg voor de vakbekwaamheid van zijn werknemers en van andere natuurlijke personen die zich onder zijn verantwoordelijkheid rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten aan consumenten of, indien het financiële diensten met betrekking tot verzekeringen of herverzekeringsbemiddelen betreft, cliënten. Hiertoe beschikt in ieder geval een zodanig aantal feitelijk leidinggevenden van de financiële onderneming over voldoende vakbekwaamheid dat de kwaliteit van de financiële diensten aan de consument onderscheidenlijk de cliënt kan worden gewaarborgd. 3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de vakbekwaamheid van de personen, bedoeld in het tweede lid. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat Onze Minister volgens daarbij te stellen regels exameninstituten erkent die bevoegd zijn tot het afgeven van diploma's waarmee de vakbekwaamheid wordt aangetoond. Daarbij kunnen tevens regels worden gesteld met betrekking tot het toezicht op de naleving van die regels. 4. De Autoriteit Financiële Markten kan op aanvraag geheel of gedeeltelijk, al dan niet voor bepaalde tijd, ontheffing verlenen van het tweede lid en het op grond van het derde lid bepaalde, indien de aanvrager aantoont dat daaraan redelijkerwijs niet kan worden voldaan en dat de doeleinden die dit artikel beoogt te bereiken anderszins worden bereikt. 5. ( )

17 Pagina 17 van 18 In artikel 4:15 Wft is bepaald: 1. Een financiëledienstverlener die niet het bedrijf van financiële instelling, kredietinstelling of verzekeraar uitoefent, richt de bedrijfsvoering zodanig in dat deze een beheerste en integere uitoefening van zijn bedrijf waarborgt. 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot het eerste lid. Deze regels hebben betrekking op: a. integriteit, waaronder wordt verstaan: 1 het tegengaan van het begaan van strafbare feiten en andere wetsovertredingen door de financiëledienstverlener of zijn werknemers die het vertrouwen in de financiëledienstverlener of in de financiële markten kunnen schaden; en 2 het nemen van maatregelen met betrekking tot andere bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen onderwerpen die tot de integere uitoefening van het bedrijf van een financiëledienstverlener worden gerekend; en b. ordelijke en transparante financiëlemarktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten en consumenten, waaronder wordt verstaan: 1 het waarborgen van de informatieverstrekking aan cliënten of consumenten; en 2 het waarborgen van de zorgvuldige behandeling van cliënten of consumenten. 3. Het ingevolge het tweede lid, aanhef en onderdeel b, bepaalde is van overeenkomstige toepassing op financiëledienstverleners die het bedrijf van financiële instelling, kredietinstelling of verzekeraar uitoefenen. 4. De Autoriteit Financiële Markten kan op aanvraag geheel of gedeeltelijk, al dan niet voor bepaalde tijd, ontheffing verlenen van het op grond van het tweede lid bepaalde, indien de aanvrager aantoont dat daaraan redelijkerwijs niet kan worden voldaan en dat de doeleinden die dit artikel beoogt te bereiken anderszins worden bereikt. Algemene wet bestuursrecht (Awb) In artikel 1:3 Awb is bepaald: 1. Onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. 2. ( ) In artikel 4:8 Awb is bepaald: 1. Voordat een bestuursorgaan een beschikking geeft waartegen een belanghebbende die de beschikking niet heeft aangevraagd naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt het die belanghebbende in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen indien: a. de beschikking zou steunen op gegevens over feiten en belangen die de belanghebbende betreffen, en b. die gegevens niet door de belanghebbende zelf ter zake zijn verstrekt. 2. Het eerste lid geldt niet indien de belanghebbende niet heeft voldaan aan een wettelijke verplichting gegevens te verstrekken.

18 Pagina 18 van 18 In artikel 5:20 Awb is bepaald: 1. Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. 2. Zij die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit.

Per fax vooruit:

Per fax vooruit: Per fax vooruit: 0184 433 061 Openbare versie AANTEKENEN MET ONTVANGSTBEVESTIGING Holding Cinjee Advies B.V. De directie Postbus 84 3360 AB SLIEDRECHT Datum 30 maart 2011 - Pagina 1 van 9 Telefoon -------------------

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd De heer W. De Jong h.o.d.n. De Jong Verzekeringen Haarsterweg VB MARUM

Aangetekend verstuurd De heer W. De Jong h.o.d.n. De Jong Verzekeringen Haarsterweg VB MARUM Aangetekend verstuurd De heer W. De Jong h.o.d.n. De Jong Verzekeringen Haarsterweg 13 9363 VB MARUM Datum 28 januari 2013 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom Geachte heer De Jong, De Autoriteit

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011035 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011035 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Nederlandse Associatie van Financiële Deskundigen B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Postbus 19 2450 AA LEIMUIDEN Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011025 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011025 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie De heer P.J.J. Kruger h.o.d.n. Fiscaal Adviesbureau SGH Willem Alexanderplantsoen 13 2991 NA BARENDRECHT Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd Verwijs Beheer B.V. het bestuur Wilhelminastraat BT SINT PHILIPSLAND

Aangetekend verstuurd Verwijs Beheer B.V. het bestuur Wilhelminastraat BT SINT PHILIPSLAND Aangetekend verstuurd Verwijs Beheer B.V. het bestuur Wilhelminastraat 4 4675 BT SINT PHILIPSLAND Datum Pagina 1 van 11 Telefoon E-mail Betreft 020-797 [ ] [ ]@afm.nl Last onder dwangsom Geacht bestuur,

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie De heer E.J.F. Notermans h.o.d.n. Assurantiekantoor Ernest Notermans Doctor Poelsstraat 3 6181 CM ELSLOO LB Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder

Nadere informatie

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 9. Betreft

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 9. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Staten Assurantiën B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Postbus 5 3454 ZJ DE MEERN Datum 14 maart 2014 Pagina 1 van 9 Betreft Last onder dwangsom Geachte

Nadere informatie

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Mevrouw E.J. Berghuis - van Bremen h.o.d.n. EBVB Financiële Diensten & Planning Postbus 104 2630 AC NOOTDORP Datum 14 maart 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 9. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 9. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie De Financieel Strateeg B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Van Stienhovenstraat 2 2596 SG 'S-GRAVENHAGE Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 9 Betreft

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk Hypo Consult Nederland de directie [ ] [ ] OSS Tevens per e-mail: hypo-consult@kpnmail.nl Tevens per fax: [ ] Datum Pagina 1 van 8 Telefoon E-mail Betreft 020

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd tevens per reguliere post De heer J.H.J. ten Veldhuis voorheen h.o.d.n. Yanspir Hermannistraat CC VELDHOVEN

Aangetekend verstuurd tevens per reguliere post De heer J.H.J. ten Veldhuis voorheen h.o.d.n. Yanspir Hermannistraat CC VELDHOVEN Aangetekend verstuurd tevens per reguliere post Strikt vertrouwelijk De heer J.H.J. ten Veldhuis voorheen h.o.d.n. Yanspir Hermannistraat 11 5503 CC VELDHOVEN Datum 25 februari 2010 Pagina 1 van 11 Telefoon

Nadere informatie

Aangetekend en per reguliere post verstuurd Per de heer J.L. Manso y Cabreros Holterweg 93-B 7429 AE COLMSCHATE

Aangetekend en per reguliere post verstuurd Per   de heer J.L. Manso y Cabreros Holterweg 93-B 7429 AE COLMSCHATE Aangetekend en per reguliere post verstuurd Per e-mail: info@finade.nl Openbare Versie Finade de heer J.L. Manso y Cabreros Holterweg 93-B 7429 AE COLMSCHATE Datum Pagina 1 van 11 Telefoon E-mail 020-797

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd, tevens per gewone post De heer F.B. van den Broek Kroezel GD OSS

Aangetekend verstuurd, tevens per gewone post De heer F.B. van den Broek Kroezel GD OSS Aangetekend verstuurd, tevens per gewone post Strikt vertrouwelijk De heer F.B. van den Broek Kroezel 42 5345 GD OSS Tevens per post: Postbus 157, 5340 AD OSS Tevens per e-mail: [ ] Datum Pagina 1 van

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM ) u als volgt. Aangetekend verstuurd Openbare versie Wiendels B.V. i.o. de heer [ ] De Renne 81 9502 RC STADSKANAAL Datum Pagina 1 van 8 Telefoon Betreft 020 [ ] Last onder dwangsom Geachte heer [ ], Inzake bovengenoemd

Nadere informatie

GHANA. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

GHANA. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Openbare versie Global Green Ltd. het bestuur [ ] [ ] Accra GHANA Tevens per reguliere post en per e-mail: [ ]. Datum 26 mei 2008 Pagina 1 van 8 Kopie aan Global Green

Nadere informatie

Openbare versie Beluka B.V. h.o.d.n. Groen Belang de directie Dokter van Deenweg 84 8025 BL ZWOLLE INT-------------- Last onder dwangsom

Openbare versie Beluka B.V. h.o.d.n. Groen Belang de directie Dokter van Deenweg 84 8025 BL ZWOLLE INT-------------- Last onder dwangsom Openbare versie Beluka B.V. h.o.d.n. Groen Belang de directie Dokter van Deenweg 84 8025 BL ZWOLLE Datum Pagina 1 van 10 Telefoon 020 --- -- -- E-mail ----------------@afm.nl Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

De heer W. Schoonhoven h.o.d.n. Koningsstede Koningsstraat 91-93 7315 HV APELDOORN INT-[ ]-08111005. Last onder dwangsom. Geachte heer Schoonhoven,

De heer W. Schoonhoven h.o.d.n. Koningsstede Koningsstraat 91-93 7315 HV APELDOORN INT-[ ]-08111005. Last onder dwangsom. Geachte heer Schoonhoven, Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk De heer W. Schoonhoven h.o.d.n. Koningsstede Koningsstraat 91-93 7315 HV APELDOORN Datum Pagina 1 van 9 Telefoon Betreft 020 [ ] Last onder dwangsom Geachte heer

Nadere informatie

h.o.d.n. Robart's Assurantiekantoor van 1913 Gevaertsweg DA DORDRECHT INT-[ ] Last onder dwangsom Geachte directie,

h.o.d.n. Robart's Assurantiekantoor van 1913 Gevaertsweg DA DORDRECHT INT-[ ] Last onder dwangsom Geachte directie, Aangetekend verstuurd tevens per reguliere post Strikt vertrouwelijk Mevrouw J.J.M. Robart h.o.d.n. Robart's Assurantiekantoor van 1913 Gevaertsweg 9 3311 DA DORDRECHT Datum Ons kenmerk INT-[ ]-09010520

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Strikt vertrouwelijk Alyuva Bemiddelings Maatschappij B.V. t.a.v. xxx Nieuwe Binnenweg 115A 3014 GJ ROTTERDAM Datum 6 december 2007 Pagina 1 van 8 Telefoon E-mail Betreft xxx xxx@afm.nl Last onder dwangsom

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats.

Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats. Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats Datum 28 maart 2008 Ons kenmerk TT1A-YKe-08021449 Pagina 1 van 4 Betreft Last onder

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Venturex Investments S.R.L. T.a.v. de directie Calle Gueme 2095 Santa Cruz de la Sierre Bolivia

Strikt vertrouwelijk Venturex Investments S.R.L. T.a.v. de directie Calle Gueme 2095 Santa Cruz de la Sierre Bolivia Strikt vertrouwelijk Venturex Investments S.R.L. T.a.v. de directie Calle Gueme 2095 Santa Cruz de la Sierre Bolivia Tevens per e-mail info@venturex-group.com Datum Pagina 1 van 9 Telefoon Betreft +31

Nadere informatie

De heer D.J. Postmus h.o.d.n. Postmus Administratie- en Adviesbureau Kooiweg JL TERSCHELLING HOORN. Kopie per reguliere post Kopie per fax: XXX

De heer D.J. Postmus h.o.d.n. Postmus Administratie- en Adviesbureau Kooiweg JL TERSCHELLING HOORN. Kopie per reguliere post Kopie per fax: XXX Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk De heer D.J. Postmus h.o.d.n. Postmus Administratie- en Adviesbureau Kooiweg 5 8896 JL TERSCHELLING HOORN Kopie per reguliere post Kopie per fax: XXX Datum 20

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk INT-.. Pagina 1 van 10 Kopie aan Rigtersbleekstraat 63, 7521 GJ ENSCHEDE. Telefoon E-mail. Betreft

Datum Ons kenmerk INT-.. Pagina 1 van 10 Kopie aan Rigtersbleekstraat 63, 7521 GJ ENSCHEDE. Telefoon E-mail. Betreft Aangetekend, per reguliere post en per e-mail verstuurd Openbare Versie Ruyterborgh Investment N.V. t.a.v. de directie... Datum INT-.. Pagina 1 van 10 Kopie aan Rigtersbleekstraat 63, 7521 GJ ENSCHEDE

Nadere informatie

AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING. Openbare versie De heer J. Bos h.o.d.n. Investeer in Onroerend Goed IJmeerstraat JR LELYSTAD

AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING. Openbare versie De heer J. Bos h.o.d.n. Investeer in Onroerend Goed IJmeerstraat JR LELYSTAD AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Openbare versie De heer J. Bos h.o.d.n. Investeer in Onroerend Goed IJmeerstraat 7 8226 JR LELYSTAD Datum 14 april 2008 Pagina 1 van 9 Telefoon Betreft [ ] Last onder

Nadere informatie

De heer A.H. Bonefaas h.o.d.n. Universeel Hypotheken J. van der Heijdenstraat 1B 1222 HP HILVERSUM

De heer A.H. Bonefaas h.o.d.n. Universeel Hypotheken J. van der Heijdenstraat 1B 1222 HP HILVERSUM Aangetekend verstuurd Tevens per gewone post Strikt vertrouwelijk De heer A.H. Bonefaas h.o.d.n. Universeel Hypotheken J. van der Heijdenstraat 1B 1222 HP HILVERSUM Datum 3 april 2009 Pagina 1 van 10 Telefoon

Nadere informatie

Aangetekend met bericht van ontvangst, tevens per reguliere post. Strikt vertrouwelijk Hypoplaza S.L. t.a.v. de heer XXX XXX XXX XXX XXX

Aangetekend met bericht van ontvangst, tevens per reguliere post. Strikt vertrouwelijk Hypoplaza S.L. t.a.v. de heer XXX XXX XXX XXX XXX Aangetekend met bericht van ontvangst, tevens per reguliere post Strikt vertrouwelijk Hypoplaza S.L. t.a.v. de heer Datum 26 juni 2008 Pagina 1 van 9 Telefoon E-mail Betreft Last onder dwangsom Geachte

Nadere informatie

Datum 6 september 2017 Ons kenmerk AnLg Pagina 1 van 13 Telefoon xxxxx Betreft

Datum 6 september 2017 Ons kenmerk AnLg Pagina 1 van 13 Telefoon xxxxx Betreft Openbare versie Tewarie Financiële Diensten B.V. Lau Mazirellaan 414 2525 WV 'S-GRAVENHAGE NeeLiemburgMArjen LiemburgArjenAnLg- 17092661 - Last onder dwangsom Datum 6 september 2017 Pagina 1 van 13 Telefoon

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk. Pagina 1 van 10. Betreft

Datum Ons kenmerk. Pagina 1 van 10. Betreft Uitgereikt door deurwaarder Openbare versie Noordum Verzekeringen B.V. de directie Montferlandsestraat 44 7041 CJ 'S-HEERENBERG Datum INT------------ Pagina 1 van 10 Telefoon 020-797 ----- E-mail -----------@afm.nl

Nadere informatie

Openbare versie. Assurantie Intermediair HWG B.V. [...] [...] [...] 'S-HERTOGENBOSCH. Last onder dwangsom. Geachte directie,

Openbare versie. Assurantie Intermediair HWG B.V. [...] [...] [...] 'S-HERTOGENBOSCH. Last onder dwangsom. Geachte directie, Openbare versie Assurantie Intermediair HWG B.V. [...] [...] [...] 'S-HERTOGENBOSCH Datum 14 april 2008 Pagina 1 van 10 Telefoon E-mail Betreft [ ] [ ] Last onder dwangsom Geachte directie, Inzake bovengenoemd

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk De heer J.C. Gejas p/a Graadt van Roggenweg 328-334 3531 AH UTRECHT Datum 18 maart 2008 Pagina 1 van 8 Kopie aan Meeuwerderweg 30a, 9724 ET Groningen

Nadere informatie

Datum 28 januari 2011 Ons kenmerk INT Pagina 1 van 11. Telefoon Betreft

Datum 28 januari 2011 Ons kenmerk INT Pagina 1 van 11. Telefoon Betreft Openbare versie De heer Cornelis Rietveld --------- - ---- -- ZOETERMEER Datum 28 januari 2011 Pagina 1 van 11 Telefoon 020 - --- -- -- E-mail -------------------- Betreft Last onder dwangsom Geachte heer

Nadere informatie

Aangetekend met bericht van ontvangst. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Aangetekend met bericht van ontvangst. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Aangetekend met bericht van ontvangst Openbare versie Uw Woonplein de heer S.H.H. Bongearts Faunasingel 15 6043 WP ROERMOND Tevens per fax : [ ] Datum 31 juli 2007 Ons kenmerk IFA-[ ]-07061143 Pagina 1

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk De heer J.P. Smit Klaaszoon h.o.d.n. Assurantie-Adviesbureau De Berk Galjoen 61 1625 CR HOORN-RISDAM NH W.F.

Strikt vertrouwelijk De heer J.P. Smit Klaaszoon h.o.d.n. Assurantie-Adviesbureau De Berk Galjoen 61 1625 CR HOORN-RISDAM NH W.F. Strikt vertrouwelijk De heer J.P. Smit Klaaszoon h.o.d.n. Assurantie-Adviesbureau De Berk Galjoen 61 1625 CR HOORN-RISDAM NH W.F. Datum 8 oktober 2009 Ons kenmerk TGFO-[ ]-09100204 Pagina 1 van 11 Telefoon

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. OPENBARE VERSIE Hixton Ltd., de directie 15 ALEXANDRA CORNICHE HYTHE, KENT CT21 5RW Engeland Kopie aan: Hixton Ltd, Victory Way, Admirals Park, Crossways, Dartford DA2 6QD, UK Tevens per fax: +44 1322

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt:

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt: Openbare versie AANTEKENEN MET ONTVANGSTBEVESTIGING De Vestelier financiële diensten V.O.F. De heer XXXXXXXXX Laan door de Veste 1 5708 ZZ HELMOND Tevens per gewone briefpost en per e-mail Datum 22 juni

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk de heer A.P.W. Brouwer voorheen h.o.d.n. Maytexu International Real Estate [ ] [ ] Datum 10 juli 2008 Pagina 1 van 11 Telefoon Betreft [ ] Last onder dwangsom

Nadere informatie

Datum 16 september 2008 Ons kenmerk INT-[ ]-08090926 Pagina 1 van 11. Telefoon. Betreft

Datum 16 september 2008 Ons kenmerk INT-[ ]-08090926 Pagina 1 van 11. Telefoon. Betreft OPENBARE VERSIE Future Life Insurance Broker S.A. de directie 124, route d'arlon L-1150 Luxembourg Luxemburg Tevens per fax: +352 276 202 11 Datum 16 september 2008 Pagina 1 van 11 Telefoon Betreft +31

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd OPENBARE VERSIE ------- - ------- --- --- ------ ------ ----- ---- -- --------- NeeC.D.VCéKr-16062144 - Beslissingen op bezwaar Datum 25 augustus 2016 Geachte heer ----, Uw kenmerk

Nadere informatie

AFM. Datum Ons kenmerk Pagina. Telefoon E-mail. Betreft

AFM. Datum Ons kenmerk Pagina. Telefoon E-mail. Betreft 797 AFM Openbare versie Qfin Solutions B.V. de directie Essehout 39 2719 MD ZOETERMEER Datum Pagina 5juni 2012 I van 11 Telefoon E-mail Betreft Last onder dwangsom Geaehte directie, De Autoriteit Financiele

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 12 Betreft

Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 12 Betreft Openbare versie Aangetekend, per reguliere post en per e-mail verstuurd Sustainable Care Bonds B.V. t.a.v. het bestuur Postbus 22231 1000 CE AMSTERDAM NeeKortleverS.VSarah KortleverSarah Datum Ons kenmerk

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk -------14051307. Kopie aan Fax: 084-0038581. Telefoon E-mail. Betreft

Datum Ons kenmerk -------14051307. Kopie aan Fax: 084-0038581. Telefoon E-mail. Betreft Strikt vertrouwelijk Aangetekend, per fax en per e-mail verstuurd Ariad Financial Services T.a.v. de directie 11th Floor Silom Complex 191 Silom Road, Suriyawong, Bangrak BANGKOK 10500 Thailand Datum Ons

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk De heer L. Glandorf h.o.d.n. Prospect Provider Rijksstraatweg 194 2988 BM RIDDERKERK. Datum. Onskenrnerk fnt-[...

Strikt vertrouwelijk De heer L. Glandorf h.o.d.n. Prospect Provider Rijksstraatweg 194 2988 BM RIDDERKERK. Datum. Onskenrnerk fnt-[... 797 797 Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk De heer L. Glandorf h.o.d.n. Prospect Provider Rijksstraatweg 194 2988 BM RIDDERKERK Onskenrnerk fnt-[...]-12010392 Pagina I van 10 Telefoon 020-797 [...]

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk. Pagina 1 van 11 Kopie aan Telefoon Betreft

Datum Ons kenmerk. Pagina 1 van 11 Kopie aan Telefoon Betreft Openbare Versie Aangetekend verstuurd Rendero Groep B.V. T.a.v. -- ---- ------ ------- Fellenoord 130 5611 ZB EINDHOVEN Nee----------N.J.M----- ---------------NsNn-15076515 - Last onder dwangsom Datum

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Openbare versie de heer R.A.M.T. Postema [ ] [ ] ULESTRATEN Nederland Tevens per reguliere post en per e-mail: [ ] Datum 6 maart 2008 Pagina 1 van 10 Telefoon E-mail Betreft [ ] [ ] Last onder dwangsom

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Pagina 1/7. Besluit «Openbare versie» 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure

Pagina 1/7. Besluit «Openbare versie» 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure Ons ACM/DTVP/2014/200507_OV kenmerk: Zaaknummer: 14.0136.20 Datum: 31 januari 2014 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 15.2, tweede lid, van de Telecommunicatiewet in samenhang

Nadere informatie

(Tekst geldend op: 07-09-2011Voorstel wetswijziging September 2011) Wet op het financieel toezicht

(Tekst geldend op: 07-09-2011Voorstel wetswijziging September 2011) Wet op het financieel toezicht (Tekst geldend op: 07-09-2011Voorstel wetswijziging September 2011) Wet op het financieel toezicht Hoofdstuk 4.2. Regels voor het werkzaam zijn op de financiële markten betreffende alle financiële diensten

Nadere informatie

De bevindingen uit het definitieve onderzoeksrapport die niet aan de boete ten grondslag zijn gelegd zijn vermeld in bijlage 1.

De bevindingen uit het definitieve onderzoeksrapport die niet aan de boete ten grondslag zijn gelegd zijn vermeld in bijlage 1. Bijlage 2 Openbare versie Boetebesluit Strikt vertrouwelijk/aangetekend MBVO Consumenten Advies Centrum BV De directie Postbus 772 7500 AT ENSCHEDE Datum 23 mei 2012 Pagina 1 van 11 Kopie aan [..] (curator)

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Strikt vertrouwelijk AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING De Hoek Assurantie Adviseurs B.V. t.a.v. de directie Amperestraat 11 H 1446 TP PURMEREND Datum 6 september 2007 Pagina 1 van 12 Telefoon 0900-68

Nadere informatie

Openbare versie De Hypotheekexperts B.V. De directie Mandarijnstraat GS ALMERE

Openbare versie De Hypotheekexperts B.V. De directie Mandarijnstraat GS ALMERE Openbare versie De Hypotheekexperts B.V. De directie Mandarijnstraat 59 1326 GS ALMERE NeeFessahayeS.VSègen FessahayeSègenSnFe- 17073054 - Last onder dwangsom Marktmonitor adviseurs & bemiddelaars 2017

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. AANGETEKEND MBVO Openbare versie Bijlage 2 Kristal Advies t.a.v. de heer --------------- Nachtegaalstraat 34 3581 AK UTRECHT Per fax vooruit: 030-245 ------ Datum Ons kenmerk JZ---------- --------------

Nadere informatie

Datum 17 september Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 7 Kopie aan Nauta Dutilh, mr. S.M.C. Nuyten

Datum 17 september Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 7 Kopie aan Nauta Dutilh, mr. S.M.C. Nuyten AANGETEKEND MBVO Bijlage 3 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP De directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM Datum 17 september 2012 - Pagina 1 van 7 Kopie aan Nauta Dutilh, mr. S.M.C. Nuyten Telefoon

Nadere informatie

Vertrouwelijk Aangetekend en per reguliere post verstuurd

Vertrouwelijk Aangetekend en per reguliere post verstuurd -----------------, advocaat Vertrouwelijk Aangetekend en per reguliere post verstuurd ---------------------------------- ----------------------------- --------------------- -------------------------------

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014 Aangetekend Amphia Ziekenhuis Raad van Bestuur [ ] Postbus 90158 4800 RK BREDA Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. AANGETEKEND MBVO Bijlage 2 Openbare versie Kristal Advies t.a.v. de heer ---------------- ------------------------------ ------------- UTRECHT Per fax vooruit: 030-245 ---------- Datum 1 december 2009

Nadere informatie

Openbare versie De heer Bernsen h.o.d.n. Bernsen Financiële Diensten Postbus AG OLDENZAAL. Last onder dwangsom. Geachte heer Bernsen,

Openbare versie De heer Bernsen h.o.d.n. Bernsen Financiële Diensten Postbus AG OLDENZAAL. Last onder dwangsom. Geachte heer Bernsen, Openbare versie De heer Bernsen h.o.d.n. Bernsen Financiële Diensten Postbus 288 7570 AG OLDENZAAL Datum 25 augustus 2008 Pagina 1 van 11 Kopie aan email: info@bernsen-financielediensten.nl Telefoon 020-797

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Aangetekend Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Maxima Medisch Centrum t.a.v. [...] Postbus 7777 5500 MB VELDHOVEN Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 e

Nadere informatie

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft Aanbieders van financiële producten Datum 16 januari 2012 Pagina 1 van 5 Betreft Ketenbeheersing Geachte heer, mevrouw, In 2010 en 2011 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de ketenbeheersing van

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Openbare versie Infonetwerk de heer M.J. Dörr Postbus 79 4797 ZH WILLEMSTAD NB Datum 19 december 2007 Pagina 1 van 11 Telefoon Betreft 020 [ ] Last onder dwangsom Geachte heer Dörr, Inzake bovengenoemd

Nadere informatie

Openbare versie Mevrouw S. Preuter Dille EE NIJVERDAL

Openbare versie Mevrouw S. Preuter Dille EE NIJVERDAL Openbare versie Mevrouw S. Preuter Dille 92 7443 EE NIJVERDAL Nee...M.A.M......Last onder dwangsom Datum 6 juli 2015 Pagina 1 van 16 Telefoon 020 -... E-mail...@afm.nl Last onder dwangsom Geachte mevrouw

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13. Betreft

Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13. Betreft Openbare versie Aangetekend, per reguliere post en per e-mail verstuurd Woonfonds Duitsland B.V. t.a.v. het bestuur Vogt 21 6422 RK HEERLEN NeeKortleverS.VSarah KortleverSarahLast onder dwangsom Datum

Nadere informatie

- 1 - BESLUIT de Nederlandsche Bank NV (hierna: DNB) het navolgende.

- 1 - BESLUIT de Nederlandsche Bank NV (hierna: DNB) het navolgende. - 1 - Gelet op de artikelen 3:5, eerste lid, 1:72, eerste lid, en 1:79 van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft) en de artikelen 3:2, 3:4, tweede lid, 3:46, 4:8, tweede lid, 5:16, 5:20, eerste

Nadere informatie

Datum 10 november 2009 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 13. Telefoon . Betreft

Datum 10 november 2009 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 13. Telefoon  . Betreft [ ] Openbare versie Paul Peeman Advies B.V. De directie Oost Voorgors 93 3241 KD MIDDELHARNIS Datum 10 november 2009 Pagina 1 van 13 Telefoon E-mail Betreft [ ] [..] Besluit tot boeteoplegging Geachte

Nadere informatie

AFM legt bestuurlijke boete op aan Kristal Advies

AFM legt bestuurlijke boete op aan Kristal Advies Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2010/aug) AFM legt bestuurlijke boete op aan Kristal Advies 19 augustus 2010 Nieuws De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 1 december 2009 een bestuurlijke

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk. Pagina 1 van 13. Betreft

Datum Ons kenmerk. Pagina 1 van 13. Betreft Openbare versie Per e-mail verstuurd (info@loandome.com) Loandome Fullfillment & Services Ltd NeeKroonL.M.VLeonie KroonLeonieLeKn- 16038852 - Last onder dwangsom Datum Ons kenmerk LeKn-16038852 Pagina

Nadere informatie

1.1 Persoons- en bedrijfsgegevens Op de website staat als contactadres van Loandome vermeld: 2

1.1 Persoons- en bedrijfsgegevens Op de website  staat als contactadres van Loandome vermeld: 2 Openbare versie Loandome Ltd Ajeltake Road AJELTAKE ISLAND, MAJURO Republic of Marshall Islands MH 96960 Tevens per e-mail verstuurd: info@loandome.com NeeKroonL.M.VLeonie KroonLeonieLeKn- 16039981 - Last

Nadere informatie

[Aanvrager A] heeft ter onderbouwing van het handhavingsverzoek van 3 augustus 2016 een aantal documenten aan de NZa overlegd.

[Aanvrager A] heeft ter onderbouwing van het handhavingsverzoek van 3 augustus 2016 een aantal documenten aan de NZa overlegd. Besluit Aanleiding Op 3 augustus 2016 ontving de NZa een handhavingsverzoek van [Aanvrager A]. [Aanvrager A] is een samenwerkingsverband van zeven aanbieders van orthopedisch schoeisel. 1 In haar schrijven

Nadere informatie

Openbare versie Wilshaus Verzekeringen & Advies T.a.v. de directie Kon WilhelminastraalT 3981VG BUNNIK. Datum. Ons kenmerk. I van9. Pagina.

Openbare versie Wilshaus Verzekeringen & Advies T.a.v. de directie Kon WilhelminastraalT 3981VG BUNNIK. Datum. Ons kenmerk. I van9. Pagina. Openbare versie Wilshaus Verzekeringen & Advies T.a.v. de directie Kon WilhelminastraalT 3981VG BUNNIK Datum E-mail Betreft 0 1 JUN 2017 I van9 Vakbekwaamheid@aûn. nl Besluit tot voomemen opleggen voorschrift

Nadere informatie

Openbare versie Van der Aa Assurantiën De heer E.J.M. van der Aa Marthalaan AR ENSCHEDE

Openbare versie Van der Aa Assurantiën De heer E.J.M. van der Aa Marthalaan AR ENSCHEDE Openbare versie Van der Aa Assurantiën De heer E.J.M. van der Aa Marthalaan 2 204 7511 AR ENSCHEDE FessahayeS.VSègen FessahayeSègenSnFe- 17072739 - Last onder dwangsom Marktmonitor adviseurs & bemiddelaars

Nadere informatie

Datum 18 maart Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 5. Telefoon

Datum 18 maart Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 5. Telefoon Bijlage Openbare versie beslissing op bezwaar Aangetekend met bericht van ontvangst Kristal Advies t.a.v. de heer ---------------- ------------------------------ --------------- UTRECHT Datum 18 maart

Nadere informatie

Openbare versie De heer I.G.J. Steitner Postbus 231 3830AE ZWOLLE. Tevens per e-mail: 1...1

Openbare versie De heer I.G.J. Steitner Postbus 231 3830AE ZWOLLE. Tevens per e-mail: 1...1 Aangetekend verstuurd Openbare versie De heer I.G.J. Steitner Postbus 231 3830AE ZWOLLE Tevens per e-mail: 1...1 Datum 16 maart 2010 Ons kenmerk INT-[..]-10020899 Pagina I van 10 Telefoon [...] Betreft

Nadere informatie

Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg SC ROTTERDAM

Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg SC ROTTERDAM > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg 637-639 3065 SC ROTTERDAM Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.y. de directie Postbus 71770 1008DG AMSTERDAM

BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.y. de directie Postbus 71770 1008DG AMSTERDAM AFM BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.y. de directie Postbus 71770 1008DG AMSTERDAM Datum 22 juni 2015 Ons kennerk RoHj-1 5063068 Pagina 1 van 2 Kopie aan Telefoon 020 - E-mail Betreft

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk 50240/ Last onder dwangsom medewerking detailcontrole 4 oktober 2013

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk 50240/ Last onder dwangsom medewerking detailcontrole 4 oktober 2013 AANGETEKEND Opvoedpoli B.V. T.a.v. het bestuur mevrouw L. Bijl Houtmankade 332 1013 RR AMSTERDAM Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt BESLUIT Ons kenmerk: ACM/DC/2015/200448 Betreft 14.1262.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3698-22 Betreft zaak: natuurlijke persoon Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste

Nadere informatie

Openbare versie Asconed Holding C.V. Luchthavenweg 81 5657 EA EINDHOVEN

Openbare versie Asconed Holding C.V. Luchthavenweg 81 5657 EA EINDHOVEN Openbare versie Asconed Holding C.V. Luchthavenweg 81 5657 EA EINDHOVEN NeeAkkerD.MDennis AkkerDennisDsAr-14129859 - Datum 22 december 2014 Besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete Pagina 1

Nadere informatie

: Cage Capital B.V Herengracht CA AMSTERDAM

: Cage Capital B.V Herengracht CA AMSTERDAM Openbare versie Aangetekend, per reguliere post en per e-mail verstuurd Cage Capital B.V. --------------------- Herengracht 466 1017 CA AMSTERDAM Datum Ons kenmerk ------------ Pagina 1 van 15 Betreft

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT

1 Juridisch kader BESLUIT Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 43, eerste lid, van de Gaswet l Nummer 102552_2 / 7 Betreft zaak:

Nadere informatie

BESLUIT OPENBAAR. 3. Op 8 juni 2015 heeft ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Vrij Op Naam B.V..

BESLUIT OPENBAAR. 3. Op 8 juni 2015 heeft ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Vrij Op Naam B.V.. BESLUIT OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DC/2015/206510 Betreft zaak 15.0597.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf

Nadere informatie

Datum 24 september 2014 Ons kenmerk ------------- Pagina 1 van 12 Kopie aan info@centaurus-investments.com

Datum 24 september 2014 Ons kenmerk ------------- Pagina 1 van 12 Kopie aan info@centaurus-investments.com Openbare versie Centaurus Investments B.V. -------------------- Raadhuisstraat 8 4794 AX WILLEMSTAD Neevan VlietJ.N.VJokelien van VlietJokelienJnVt- 14112904 - Last onder dwangsom Datum 24 september 2014

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Columbus Construction Company S.A. T.a.v. de directie C. Francisco Prats Ramirez 260 Santo Domingo Dominicaanse Republiek

Strikt vertrouwelijk Columbus Construction Company S.A. T.a.v. de directie C. Francisco Prats Ramirez 260 Santo Domingo Dominicaanse Republiek Strikt vertrouwelijk Columbus Construction Company S.A. T.a.v. de directie C. Francisco Prats Ramirez 260 Santo Domingo Dominicaanse Republiek Tevens per e-mail naar [ ]en per fax 001 809 4821932 Datum

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd en tevens per regulier post Nijboer Beheer & Advies B.V. t.a.v. het bestuur Postbus AB BOLSWARD

Aangetekend verstuurd en tevens per regulier post Nijboer Beheer & Advies B.V. t.a.v. het bestuur Postbus AB BOLSWARD Aangetekend verstuurd en tevens per regulier post Openbare versie Nijboer Beheer & Advies B.V. t.a.v. het bestuur Postbus 50 8700 AB BOLSWARD Datum Pagina 1 van 20 Betreft Last onder dwangsom in verband

Nadere informatie

Beoogde Wft- en BGfo-wijzigingen

Beoogde Wft- en BGfo-wijzigingen Beoogde Wft- en BGfo-wijzigingen ACIS Seminar, 25.10.2011 mr. dr. Cees de Jong Welke wijzigingen zijn er op komst? Wijzigingswet financiële markten 2012 Wetsvoorstel (Kamerstukken II 2010/11, 32 781, nr.

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Minister van Economische Zaken als bedoeld in artikel 95d van de

BESLUIT. Besluit van de Minister van Economische Zaken als bedoeld in artikel 95d van de Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 10548_1/7.BT898 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: openbare versie A1B v.o.f. De vennoten Keesomstraat 13 6717 AH EDE Datum 10 september 2010 Pagina 1 van 17 Telefoon 020-797 25 45 E-mail -------------------------------------- Betreft Besluit

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 641581/644645 Betreft: Beslissing op bezwaar inzake Radio Unique en Jazz Radio Het Commissariaat voor de Media, gezien de volgende besluiten: het besluit van 20 januari 2015,

Nadere informatie

Datum 10 juni 2014 Ons kenmerk EhBa Pagina 1 van 3. Betreft

Datum 10 juni 2014 Ons kenmerk EhBa Pagina 1 van 3. Betreft Archimedes Zekerheid B.V. t.a.v. de directie Postbus 156 5490AD SINT-OEDENRODE Datum 10 juni 2014 Pagina 1 van 3 Betreft Informatie over vakbekwaarnheid en nieuwsbrief bestuurdersmonitor Geachte directie,

Nadere informatie

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V.

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices

Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices en mandjes Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 ... No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 Bij Kabinetsmissive van 9 juli 2015, no.2015001243, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt Consument & Markt BESLUIT Ons kenmerk: ACM/DC/2014/ 206881 Betreft zaak 14.0939.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste

Nadere informatie

Overzicht van markttoegang regelgeving Wft BANKEN met zetel in Nederland

Overzicht van markttoegang regelgeving Wft BANKEN met zetel in Nederland Overzicht van markttoegang regelgeving BANKEN met zetel in Nederland Deel 2 Deel Markttoegang Financiële Ondernemingen Art. 1:1 definities a. een afwikkelonderneming; b. een bank; financiële onderneming

Nadere informatie

tegen het besluit van 13 maart 2017 in het kader van de subsidie SNL, kenmerk

tegen het besluit van 13 maart 2017 in het kader van de subsidie SNL, kenmerk > Retouradres Postbus 40225 8004 DE ZWOLLE Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Vergunningen & Handhaving Mandemaat 3 Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle www.rvo.nl Contactpersoon Wob medewerker T 088

Nadere informatie

De loop van de procedure Op 1 juni 2007 hebben IGZ en CBP een bezoek gebracht aan het OZG Lucas in het kader van het hiervoor genoemde onderzoek.

De loop van de procedure Op 1 juni 2007 hebben IGZ en CBP een bezoek gebracht aan het OZG Lucas in het kader van het hiervoor genoemde onderzoek. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10= TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN AANGETEKEND Ommelander Ziekenhuis

Nadere informatie

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze

Nadere informatie