Datum Ons kenmerk Kopie aan Fax: Telefoon . Betreft

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum Ons kenmerk -------14051307. Kopie aan Fax: 084-0038581. Telefoon E-mail. Betreft"

Transcriptie

1 Strikt vertrouwelijk Aangetekend, per fax en per verstuurd Ariad Financial Services T.a.v. de directie 11th Floor Silom Complex 191 Silom Road, Suriyawong, Bangrak BANGKOK Thailand Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 10 Kopie aan Fax: NeeKortleverSarah KortleverSarah Telefoon Betreft Openbare waarschuwing Geachte directie, De Autoriteit Financiële Markten (AFM) 1 heeft vastgesteld dat Ariad Financial Services, ook handelend onder de naam Ariad, (Ariad) artikel 2:60, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) heeft overtreden door aan consumenten krediet aan te bieden zonder te beschikken over de daartoe benodigde vergunning. De AFM heeft besloten op grond van artikel 1:94 Wft een openbare waarschuwing uit te vaardigen tegen Ariad om het Nederlandse publiek ervan op de hoogte te brengen dat Ariad krediet aanbiedt in Nederland zonder te beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel 2:60, eerste lid, Wft dan wel dat zij op andere wijze bevoegd is om dit te doen. Deze brief is een besluit in de zin van artikel 1:3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Iedere belanghebbende die het niet eens is met dit besluit, kan daartegen bezwaar aantekenen. Het besluit is als volgt opgebouwd. Allereerst beschrijft de AFM in paragraaf 1 de feiten die tot de openbare waarschuwing aanleiding geven. In paragraaf 2 wordt een beoordeling van de feiten gegeven. In paragraaf 3 is het besluit beschreven. Tot slot volgt in paragraaf 4 uitleg over de mogelijkheden tot bezwaar. In de bijlage van dit besluit is het wettelijk kader gegeven. 1 Met de AFM wordt in deze brief zowel de AFM zelf, als haar toezichthouder(s) bedoeld. Stichting Autoriteit Financiële Markten Kamer van Koophandel Amsterdam, nr Kenmerk van deze brief: Bezoekadres Vijzelgracht 50 Postbus GS Amsterdam Telefoon Fax

2 Pagina 2 van Feiten Deze paragraaf is als volgt opgebouwd. In paragraaf 1.1 staat de melding die de AFM heeft ontvangen over Ariad vermeld. In paragraaf 1.2 volgt de overige informatie over Ariad die bekend is bij de AFM. In paragraaf 1.3 beschrijft de AFM het door haar verstuurde voornemen tot het uitvaardigen van een openbare waarschuwing aan Ariad. 1.1 Melding De AFM heeft een melding ontvangen over Ariad van een Nederlandse consument. Bij de melding voegt de melder de correspondentie tussen Ariad 2 en de melder. Hieruit blijkt onder meer dat de melder een brochure van Ariad heeft ontvangen en dat er een overeenkomst tussen Ariad en de melder is opgesteld. In de Nederlandstalige brochure van Ariad is onder meer het volgende opgenomen: Gelukkig werken wij niet onder een Nederlandse licentie. Zouden wij dat wel doen, dan dienden wij ons net als uw eigen bank te houden aan de regels van de Nederlandse toezichthouders. Wij hebben dat opgelost door elk krediet te verzekeren tegen krediet risico. Dit betekent zoveel dat als blijkt dat een lening echt niet meer te innen is bij de lening-nemer, wij een beroep kunnen doen op een internationale verzekeraar welke ons de restschuld minus ons eigen risico terugbetaald als u als klant in gebreke blijft. Omdat wij via deze constructie ons verlies kunnen beperken tot een vooraf vastgesteld eigen risico zijn wij bereid om een lening aan u aan te bieden, ook als u die van uw eigen bank niet meer kan krijgen. De premie van de verzekering komt overigens voor rekening van de klant en dient te zijn voldaan voordat de lening door ons aan u zal worden uitbetaald. Wij lenen ook aan mensen die problematische schulden hebben gekend of kennen. Wij lenen bedragen vanaf Euro en met een maximum van en wij doen dit zowel aan particulieren als aan kleine en middelgrote bedrijven. Voor diegenen die graag al hun bestaande schulden willen groeperen is er een ander potentieel voordeel over de traditionele banken, wij lenen namelijk zonder onderpand en op een looptijd tot 30 jaar. Wij bieden twee verschillende leningen aan. Een Westerse lening en een lening die afkomstig is uit een Aziatisch land met een relatief hoge economische groei. Verder is in de brochure de volgende tabel opgenomen. 2 De s van Ariad worden ondertekend met

3 Pagina 3 van 10 Ook is in de brochure een Aanvraagformulier Persoonlijke Lening opgenomen. Op dit formulier dient de aanvrager van het krediet onder meer het volgende in te vullen: - persoonlijke gegevens hoofdaanvrager (inclusief gegevens over de werkgever); - persoonlijke gegevens medeaanvrager (inclusief gegevens over de werkgever); - gegevens over de financiële situatie van beide aanvragers; - gegevens over de gewenste lening, onder andere: bedrag, looptijd, soort lening ( De Goedkopere Azie Lening of De Duurdere Standaard Lening ), bankrekeningnummer waarop de lening gestort zal moeten worden. Daarnaast moet de aanvrager aangeven akkoord te zijn met de premie. Ja ik weet dat de premie betaalt moet worden nadat de lening is goedgekeurd en het contract is getekend maar voordat Uitbetaling plaats heeft. Na ondertekening dient dit aanvraagformulier verzonden te worden naar het adres of naar het faxnummer Tevens moet de aanvrager de volgende documenten meesturen: een kopie

4 Pagina 4 van 10 van een recente salarisstrook, een kopie identiteitsbewijs, een kopie van een recent bankafschrift of een kopie van de bankpas. In de ingevulde Overeenkomst van Geldlening, gedateerd 18 maart 2014, tussen Ariad en de melder is onder meer de volgende informatie opgenomen over Ariad: Kredietgever: Ariad Financial Services 11th Floor Silom Complex 191 Silom Road, Suriyawong, Bangrak Bangkok Thailand In deze overeenkomst staat verder vermeld dat Ariad aan de kredietnemer (in casu de melder) een krediet van verstrekt (de hoofdsom), de looptijd van het krediet 10 jaar is, de aflossing 255,69 per maand bedraagt, de rente 4,3% bedraagt en dat kredietnemer de hoofdsom verschuldigd is aan Ariad. De hoofdsom zal na ontvangst van de verzekeringspremie van door Ariad worden gestort op de bankrekening van de kredietnemer. 1.2 Overige informatie De AFM heeft geconstateerd dat Ariad niet voorkomt in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Tevens is Ariad niet bij de AFM en/of De Nederlandsche Bank (DNB) geregistreerd. Verder heeft Ariad geen vergunning van de AFM of DNB. 4 Ook overigens is niet gebleken dat Ariad bevoegd zou zijn om in Nederland krediet aan te bieden. 1.3 Voornemen openbare waarschuwing De AFM heeft op 30 april 2014 een voornemen tot het uitvaardigen van een openbare waarschuwing aangetekend, per fax en per gestuurd ( ) naar Ariad. In het voornemen is vermeld dat Ariad artikel 2:60, eerste lid, Wft heeft overtreden door aan consumenten krediet aan te bieden zonder te beschikken over de daartoe benodigde vergunning. Op 30 april 2014 heeft de AFM een automatische melding ontvangen dat de fax op het faxnummer is ontvangen. Ariad heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om haar zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen, zodat geen nieuwe feiten zijn gebleken. 3 Bij betaling van de premie voor of op 22 maart 2014 bedraagt dit bedrag 975 euro. 4 Zie en

5 Pagina 5 van Beoordeling feiten 2.1 Aanbieden van krediet Het aanbieden van krediet in Nederland is op grond van artikel 2:60, eerste lid, Wft vergunningplichtig. Er is sprake van het aanbieden van krediet indien in de uitoefening van een beroep of bedrijf rechtstreeks of middellijk een voldoende bepaald voorstel wordt gedaan tot het als wederpartij aangaan van een kredietovereenkomst met een consument. Een vergunning wordt verleend indien aan de eisen ingevolge de Wft is voldaan. Uit de onder paragraaf 1 genoemde feiten blijkt dat Ariad een Nederlandstalige brochure heeft toegestuurd aan een in Nederland gevestigde consument. Deze consument heeft vervolgens het aanvraagformulier ingevuld en naar Ariad gestuurd. Hierop heeft Ariad een Overeenkomst van Geldlening opgestuurd naar de consument, waarin een voldoende bepaald voorstel wordt gedaan om met Ariad een kredietovereenkomst te sluiten. In deze overeenkomst is onder meer het volgende opgenomen: de hoogte van het krediet, de verschuldigde rente, de looptijd en de wijze van aflossing. De consument hoeft slechts het aanbod van Ariad te accepteren door de overeenkomst te tekenen en een verzekeringspremie te betalen aan Ariad. In artikel 1:1 Wft is de volgende definitie voor krediet opgenomen: Het aan een consument ter beschikking stellen van een geldsom, ter zake waarvan de consument gehouden is een of meer betalingen te verrichten. Het voldoende bepaalde voorstel van Ariad kan worden aangemerkt als zijnde krediet in de zin van deze definitie. Voornoemde handelwijze kwalificeert als het aanbieden van krediet als bedoeld in artikel 1:1 Wft. Op basis van genoemde feiten heeft de AFM vastgesteld dat Ariad artikel 2:60, eerste lid, Wft heeft overtreden door in Nederland krediet aan te bieden zonder te beschikken over de daartoe benodigde vergunning. Op Ariad is geen uitzondering of ontheffing van de vergunningplicht van toepassing en de activiteiten van Ariad vallen niet onder een vrijstelling. 2.2 Uitvaardigen waarschuwing Gelet op het bepaalde in artikel 1:94 Wft kan de AFM een openbare waarschuwing uitvaardigen bij overtreding van een verbodsbepaling uit deze wet, indien nodig onder vermelding van de overwegingen die tot de waarschuwing hebben geleid. De AFM is van oordeel dat Ariad artikel 2:60, eerste lid, Wft heeft overtreden. Dit is een ernstige overtreding. Door de overtreding van artikel 2:60, eerste lid, Wft maakt Ariad inbreuk op de adequate functionering van de financiële markten en de positie van consumenten op die markten. 3. Besluit Op grond van het vorenstaande heeft de AFM besloten tegen Ariad een openbare waarschuwing uit te vaardigen als bedoeld in artikel 1:94 Wft.

6 Pagina 6 van 10 Op grond van artikel 1:96, eerste lid, Wft zal de AFM vijf werkdagen na dagtekening van deze brief de openbare waarschuwing doen uitgaan. Als het besluit openbaar wordt gemaakt, gebeurt dit door: a. publicatie op de website van de AFM; b. publicatie in een persbericht en plaatsing op de waarschuwingslijst van de AFM op haar website; en, als dit naar het oordeel van de AFM wenselijk is, c. publicatie van dit persbericht in één of meerdere landelijke en/of regionale dagbladen; d. een bericht op Twitter. 5 Ad a. Als dit besluit op de website van de AFM wordt gepubliceerd, worden eventuele vertrouwelijke gegevens verwijderd. Het gaat hierbij om de in deze brief grijs gemarkeerde gegevens. Deze informatie zal dus in de publicatie worden afgeschermd. Als u vindt dat bepaalde andere gegevens ook als vertrouwelijk moeten worden aangemerkt, kunt u dit binnen een termijn van drie werkdagen na dagtekening van deze brief aan de AFM kenbaar maken. Ad b/c. Hierbij vindt u de tekst van het persbericht dat de AFM zal publiceren: AFM waarschuwt tegen Ariad Financial Services De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt consumenten geen leningen af te sluiten bij Ariad Financial Services uit vermoedelijk Thailand. Deze partij biedt krediet aan zonder de verplichte vergunning van de AFM te hebben of op een andere manier bevoegd te zijn. Consumenten lopen extra risico, doordat Ariad een betaling eist voordat de lening wordt verstrekt. Ariad heeft een Nederlandse consument een Nederlandstalige brochure toegestuurd. Deze consument heeft het aanvraagformulier uit de brochure ingevuld en teruggestuurd. Vervolgens heeft de consument een kredietovereenkomst ontvangen. Ariad geeft in de brochure en in de kredietovereenkomst aan dat de consument eerst een verzekeringspremie moet overmaken, voordat deze partij de lening aan de consument zal verstrekken. Het ging in dit geval om 1500 euro voor een lening van euro. Bij het aanbieden van het krediet gebruikt Ariad deze contactgegevens: Faxnummer: adres: Adres: 11th Floor Silom Complex 191 Silom Road, Suriyawong, Bangrak Bangkok Thailand 5 Het bericht op Twitter zal bestaan uit de kop van het persbericht en een link naar het persbericht op de website van de AFM.

7 Pagina 7 van 10 Wees alert en let op met wie u zaken doet De AFM adviseert consumenten altijd goed onderzoek te doen naar een aanbieder, voordat ze een lening afsluiten. Als aanbieders vragen om voor het verstrekken van een lening geld te betalen, lopen consumenten groot risico hun geld kwijt te raken. Zo n betaling wordt vaak een verzekeringspremie of administratiekosten genoemd. Consumenten moeten daar niet op in gaan. Daarnaast adviseert de AFM consumenten extra alert te zijn bij instellingen of personen die gebruik maken van gratis aan te maken adressen via onder meer europe.com, gmail.com, aol.com, yahoo.com, en hotmail.com. Verder is het belangrijk dat consumenten op de website van de AFM in het register controleren of een bedrijf leningen mag verstrekken. Ook raadt de AFM consumenten dringend aan om de waarschuwingslijsten te raadplegen, voordat zij in zee gaan met een partij om een lening af te sluiten. Op deze lijsten staan aanbieders waarvan bekend is dat ze onbetrouwbaar zijn. Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Het volledige besluit is als PDF-download beschikbaar via de link aan de rechterkant van deze pagina. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: (gratis). De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Wij bevorderen eerlijke en zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten, particuliere beleggers en (semi-)professionele partijen. We zien toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en ondernemingen in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de stabiliteit van het financiële stelsel, het functioneren van de economie, de reputatie en de welvaart van Nederland. Let op: de AFM kan, afhankelijk van de omstandigheden op het moment van publicatie, bovengenoemde publicatietekst wijzigen of aanvullen. 4. Rechtsgangverwijzing Iedere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS, Amsterdam. Een bezwaarschrift kan ook per fax (alleen naar faxnummer ), per (alleen naar e- mailadres ) of door middel van het formulier op de website van de AFM (www.afm.nl/bezwaar) worden ingediend. Aan deze elektronische wijze van verzending stelt de AFM nadere eisen die op haar website worden toegelicht. Dat een bezwaarschrift niet aan andere AFM-faxnummers of AFM adressen wordt verzonden dan de hier genoemde, is één van die eisen. De AFM zal het bezwaarschrift alleen inhoudelijk in behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan.

8 Pagina 8 van 10 Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met , op telefoonnummer Hoogachtend, Autoriteit Financiële Markten Bijlage: Wettelijk kader

9 Pagina 9 van 10 Bijlage: Wettelijk kader Wet op het financieel toezicht (Wft) In artikel 1:1 Wft is voor zover relevant het volgende bepaald: In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, voorzover niet anders is bepaald, verstaan onder: aanbieden: a. het in de uitoefening van een beroep of bedrijf rechtstreeks of middellijk doen van een voldoende bepaald voorstel tot het als wederpartij aangaan van een overeenkomst met een consument of, indien het een verzekering betreft, cliënt inzake een financieel product dat geen financieel instrument is of het in de uitoefening van een beroep of bedrijf aangaan, beheren of uitvoeren van een dergelijke overeenkomst; ( ) financieel product: a. ( ) b. krediet; c. ( ); financiële dienst: a. aanbieden; b. ( ); krediet: a. het aan een consument ter beschikking stellen van een geldsom, ter zake waarvan de consument gehouden is een of meer betalingen te verrichten; ( ) In artikel 1:94 Wft is het volgende bepaald: De toezichthouder kan een openbare waarschuwing uitvaardigen, indien nodig onder vermelding van de overwegingen die tot die waarschuwing hebben geleid, bij overtreding van een verbodsbepaling uit deze wet of van artikel 1:58, tweede lid, 1:58a, tweede lid, 1:58b, tweede lid, 1:58c, derde lid, 1:59, tweede lid, 1:67, eerste lid, 1:77, eerste lid, derde volzin, 4:4, eerste lid, of 4:4a. In artikel 1:95 Wft is het volgende bepaald: 1. De toezichthouder stelt, indien hij besluit een openbare waarschuwing uit te zullen vaardigen als bedoeld in artikel 1:94 de betrokken persoon in kennis van het besluit. 2. Het besluit vermeldt in ieder geval de geconstateerde overtreding, de inhoud van de openbaarmaking, de gronden waarop het besluit berust alsmede de wijze waarop en de termijn waarna de openbare waarschuwing zal worden uitgevaardigd. 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 4:11 van de Algemene wet bestuursrecht kan de toezichthouder de toepassing van artikel 4:8 van die wet achterwege laten, indien van de betrokken persoon geen adres bekend is en het adres ook niet met een redelijke inspanning kan worden verkregen.

10 Pagina 10 van 10 In artikel 1:96 Wft is het volgende bepaald: 1. Het uitvaardigen van een openbare waarschuwing als bedoeld in artikel 1:94 geschiedt niet eerder dan nadat vijf werkdagen zijn verstreken na de dag waarop de betrokken persoon overeenkomstig artikel 1:95 in kennis is gesteld van het besluit. 2. Indien wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat er een uitspraak is van de voorzieningenrechter. 3. Indien bescherming van de belangen die deze wet beoogt te beschermen geen uitstel toelaat, kan de toezichthouder, in afwijking van de voorgaande leden, onverwijld een openbare waarschuwing uitvaardigen. In artikel 2:60, eerste lid, Wft is bepaald: Het is verboden in Nederland zonder een daartoe door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning krediet aan te bieden. Algemene wet bestuursrecht (Awb) In artikel 4:8 Awb is het volgende bepaald: 1. Voordat een bestuursorgaan een beschikking geeft waartegen een belanghebbende die de beschikking niet heeft aangevraagd naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt het die belanghebbende in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen indien: a) de beschikking zou steunen op gegevens over feiten en belangen die de belanghebbende betreffen, en b) die gegevens niet door de belanghebbende zelf ter zake zijn verstrekt. 2. Het eerste lid geldt niet indien de belanghebbende niet heeft voldaan aan een wettelijke verplichting gegevens te verstrekken. In artikel 4:9 Awb is het volgende bepaald: Bij toepassing van de artikelen 4:7 en 4:8 kan de belanghebbende naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen.

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING J.N. Brokerhof h.o.d.n. Financieel Planbureau Datum 14 september 2011 Pagina 1 van 18 Kopie aan mr. C.J. van Dijk, Van Veen Advocaten

Nadere informatie

Datum 16 september 2008 Ons kenmerk INT-[ ]-08090926 Pagina 1 van 11. Telefoon. Betreft

Datum 16 september 2008 Ons kenmerk INT-[ ]-08090926 Pagina 1 van 11. Telefoon. Betreft OPENBARE VERSIE Future Life Insurance Broker S.A. de directie 124, route d'arlon L-1150 Luxembourg Luxemburg Tevens per fax: +352 276 202 11 Datum 16 september 2008 Pagina 1 van 11 Telefoon Betreft +31

Nadere informatie

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen.

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen. UW CONTRACT MET ONS VOOR ZELF BELEGGEN 1. U heeft zelf beleggen bij ons. Dat betekent dat u zelfstandig bij ons belegt. U doet dat door ons beleggingsopdrachten te geven. Wij voeren die beleggingsopdrachten

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Algemeen Reglement CKI. 1 juli 2014. bkr.nl

Algemeen Reglement CKI. 1 juli 2014. bkr.nl Algemeen Reglement CKI 1 juli 2014 Inhoud Inleiding 3 1 Algemeen 4 Art. 1 Definities 4 Art. 2 Waarom verwerkt BKR persoonsgegevens 7 Art. 3 Organisatiestructuur van BKR 7 2 Persoonsgegevens 8 2.1 Verstrekking

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

1. Inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf

1. Inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf TOELICHTING BIJ FORMULIER Lab/01: AANVRAAG INSCHRIJVING REGISTER Aanvraag tot inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars, ingesteld bij artikel 5, van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

36-7514-425 C/0507. Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet

36-7514-425 C/0507. Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet 36-7514-425 C/0507 Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus WOZ-krediet

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Huurkoop

Nadere informatie

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601 Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie

PROSPECTUS PLUSKREDIET

PROSPECTUS PLUSKREDIET PROSPECTUS PLUSKREDIET INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 Het Pluskrediet 4 3.1 Belangrijkste kenmerken van

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORTAGE

ONDERZOEKSRAPPORTAGE 2011 Hogeschool van Amsterdam HBO-Rechten Onderzoeksgroep 3 Winnie Postema (Voorzitter), Sanne Duineveld, Bob van t Hul, Rachid Bouchallikht, Kevin Mulder (Notulist), Joris de Winkel (Eindredacteur) 12-1-2011

Nadere informatie

Verantwoorde kredietverstrekking 2006

Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Datum: Aantal pagina s: 12 januari 2007 35 Pagina 2 van 35 INHOUDSOPGAVE Samenvatting...3 1.1 Aanleiding van het onderzoek...8 1.2 Doel van het onderzoek...8 1.3 Reikwijdte

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet InterBank N.V., Entrada 600 36-7514-423 D/1207 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Robin Energie B.V. Landjuweel 44 Veenendaal 3905 PH ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers Beste klant, Wij heten

Nadere informatie