De heer A.H. Bonefaas h.o.d.n. Universeel Hypotheken J. van der Heijdenstraat 1B 1222 HP HILVERSUM

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De heer A.H. Bonefaas h.o.d.n. Universeel Hypotheken J. van der Heijdenstraat 1B 1222 HP HILVERSUM"

Transcriptie

1 Aangetekend verstuurd Tevens per gewone post Strikt vertrouwelijk De heer A.H. Bonefaas h.o.d.n. Universeel Hypotheken J. van der Heijdenstraat 1B 1222 HP HILVERSUM Datum 3 april 2009 Pagina 1 van 10 Telefoon Betreft [ ] Last onder dwangsom Geachte heer Bonefaas, Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. 1. Inleiding De AFM heeft geconstateerd dat de heer A.H. Bonefaas, h.o.d.n. Universeel Hypotheken, ( Universeel Hypotheken ) onvoldoende gevolg heeft gegeven aan informatieverzoeken van de toezichthouders van de AFM ( de toezichthouders ) ex artikel 1:72 van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) juncto artikel 5:16 van de Algemene wet bestuursrecht ( Awb ), als vervat in meerdere aangetekende brieven. Om deze reden heeft de AFM besloten om aan Universeel Hypotheken, op grond van artikel 1:79, eerste lid Wft, een last onder dwangsom op te leggen. Deze strekt ertoe dat Universeel Hypotheken binnen tien werkdagen na de datum van dagtekening van deze beschikking, de in paragraaf 4 gespecificeerde informatie aan de AFM verschaft. De dwangsom bedraagt (zegge: vierduizend Euro) voor iedere kalenderdag of gedeelte daarvan na de genoemde begunstigingstermijn dat Universeel Hypotheken niet voldoet aan voornoemde last, tot een maximum van (zegge: tachtigduizend Euro). Indien een dwangsom wordt verbeurd, zal de AFM het besluit tot het opleggen van de last onder dwangsom op grond van het bepaalde in artikel 1:99, eerste lid, Wft openbaar maken. Het onderhavige besluit is als volgt opgebouwd. Allereerst geeft de AFM in paragraaf 2 de feiten weer die tot het besluit aanleiding geven. In paragraaf 3 wordt een beoordeling van de feiten gegeven. In paragraaf 4 is het besluit beschreven. Tot slot volgt in paragraaf 5 de rechtsgangverwijzing. In de bijlage wordt het wettelijk kader weergegeven. Stichting Autoriteit Financiële Markten Kamer van Koophandel Amsterdam, nr Kenmerk van deze brief: INT-[ ] Bezoekadres Vijzelgracht 50 Postbus GS Amsterdam Telefoon Fax

2 Pagina 2 van Feiten 2.1 Persoons- en bedrijfsgegevens Universeel Hypotheken is sinds 10 juni 1961 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland ( KvK ) onder nummer Sinds 21 maart 2000 wordt de onderneming gedreven voor rekening van de heer A.H. Bonefaas ( de heer Bonefaas ), geboren op [ ] te [ ]. De handelsnamen zijn: Universeel Hypotheken en Universeel Vastgoed. Het in het handelsregister opgenomen adres van Universeel Hypotheken is Jan van der Heydenstraat 1-B, 1222 HP Hilversum. Het telefoonnummer luidt: [ ] en het faxnummer luidt: [ ]. De bedrijfsomschrijving luidt: Bemiddeling bij het sluiten van hypotheken. Verkoop Onroerend goed. Verzekeringen. Het maken, beheren en verhuren van websites. 2.2 Onderzoeksdossier De AFM beschikt over informatie dat Universeel Hypotheken mogelijk heeft geadviseerd dan wel heeft bemiddeld in financiële producten zonder te beschikken over een daartoe benodigde vergunning als bedoeld in de Wft. Uit de registers van de AFM blijkt dat Universeel Hypotheken op 28 januari 2006 een aanvraag onder nummer heeft ingediend onder het overgangsregime van de Wet financiële dienstverlening voor het bemiddelen in kredieten, verzekeringen en spaarrekeningen. De vergunningaanvraag van Universeel Hypotheken is op 30 november 2007 (kenmerk: TTT-[ ] ) door de AFM afgewezen. Universeel Hypotheken heeft onder meer niet aangetoond dat zij ervoor zorg draagt dat de feitelijk leidinggevende voldoet aan de vereisten met betrekking tot de vakbekwaamheid, zoals vereist in de Wft. Per 30 november 2007 was het Universeel Hypotheken niet meer toegestaan om te bemiddelen in kredieten, verzekeringen en spaarrekeningen. Voorts blijkt uit de registers van de AFM dat Universeel Hypotheken op 16 oktober 2008 een aanvraag onder nummer heeft ingediend voor het bemiddelen in kredieten, verzekeringen en spaarrekeningen en voor het adviseren in effecten. Op 24 november 2008 heeft de AFM aan Universeel Hypotheken een vergunning verleend voor het bemiddelen in schadeverzekeringen en hypothecair krediet en voor het adviseren in effecten. Met betrekking tot levensverzekeringen is het Universeel Hypotheken uitsluitend toegestaan te bemiddelen voor overlijdensrisicoverzekeringen dan wel kapitaalverzekeringen in combinatie met een hypothecair krediet. In de periode tussen 30 november 2007 en 24 november 2008 beschikte Universeel Hypotheken niet over een vergunning van de AFM en viel de instelling niet onder het overgangsregime. De website van Universeel Hypotheken ( is gedurende (een deel van) deze periode actief geweest. Teneinde te bezien of door Universeel Hypotheken financiële diensten zijn en/of worden verricht ex artikel 2:75 Wft en/ of artikel 2:80 Wft, zonder een daarvoor vereiste vergunning, hebben de toezichthouders naar aanleiding van de bovenstaande informatie op 27 november 2008 een informatieverzoek (kenmerk: INT-[ ] ) aangetekend met handtekening retour naar Universeel Hypotheken verzonden. De toezichthouders hebben Universeel Hypotheken hierbij verzocht binnen 10 werkdagen na dagtekening van voornoemde brief hen

3 Pagina 3 van 10 schriftelijk en gedetailleerd te informeren aangaande de activiteiten van Universeel Hypotheken. Universeel Hypotheken diende daarbij tevens in te gaan op de volgende vragen en/of de onderstaande gegevens te verstrekken: 1. Is Universeel Hypotheken in de periode vanaf 30 november 2007 tot 24 november 2008 actief geweest als financieel dienstverlener? Zo nee, welke activiteiten heeft Universeel Hypotheken in deze periode verricht? Zo ja, welke financiële activiteiten heeft Universeel Hypotheken in de genoemde periode verricht? 2. Graag ontvangt de AFM informatie waaruit blijkt dat Universeel Hypotheken vanaf 30 november 2007 de bestaande activiteiten heeft afgewikkeld. 3. Heeft Universeel Hypotheken in de periode vanaf 30 november 2007 tot 24 november 2008 bemiddeld in en/of geadviseerd over financiële producten? Zo ja, in hoeveel gevallen is dit gebeurd? Graag aangeven welke cliënten (naam, adres, woonplaats) en wat voor diensten dan wel producten het betreft. 4. Heeft Universeel Hypotheken in de periode vanaf 30 november 2007 tot 24 november 2008 samengewerkt met (andere) financiële dienstverleners? Zo ja, welke dienstverleners zijn dat? De AFM ontvangt graag kopieën van eventuele samenwerkingscontracten. 5. Is de website in de periode vanaf 30 november 2007 tot 24 november 2008 zonder onderbrekingen actief geweest? 6. Welke actie heeft Universeel Hypotheken ondernomen nadat (potentiële) klanten Universeel Hypotheken hebben benaderd -al dan niet nadat deze (potentiële) klanten de bovengenoemde website hadden bezocht- in de periode vanaf 30 november 2007 tot 24 november 2008 voor het verrichten van financiële diensten? 7. Welke actie onderneemt Universeel Hypotheken momenteel indien (potentiële) klanten vragen om advies over, of bemiddeling in, levensverzekeringen? 8. Heeft Universeel Hypotheken op enigerlei wijze een beloning, bijvoorbeeld in de vorm van provisie, ontvangen voor haar bedrijfsactiviteiten in de periode vanaf 30 november 2007 tot 24 november 2008; dan wel is een dergelijke beloning overeengekomen? 9. Graag verneemt de AFM welke bank- en/of girorekening(en) Universeel Hypotheken gebruikt voor zijn bedrijfsactiviteiten. 10. Graag ontvangt de AFM (kopieën van) alle dagafschriften over de periode vanaf 30 november 2007 tot 24 november 2008 van de betreffende bank- en girorekening(en) waarvan Universeel Hypotheken gebruik maakt(e). Aangezien de toezichthouders niet binnen de gestelde termijn een reactie hebben ontvangen, hebben zij op 12 december 2008 aan Universeel Hypotheken een rappel informatieverzoek (kenmerk: INT-[ ] ) verzonden met het verzoek om alsnog de vragen uit het informatieverzoek van 27 november 2008 binnen 5 werkdagen na dagtekening van de (rappel)brief te beantwoorden. Deze brief is aangetekend met handtekening retour naar Universeel Hypotheken verzonden. Ook op deze brief is geen reactie ontvangen. Op 12 december 2008 en 19 december 2008 heeft een toezichthouder geprobeerd telefonisch contact op te nemen met Universeel Hypotheken op het telefoonnummer dat is opgenomen in het register van de Kamer van Koophandel, te weten [ ]. De telefoon werd opgenomen door een persoon die zich voorstelde als medewerker van de berichtenservice. De toezichthouder heeft de medewerker van de berichtenservice gewezen op het informatieverzoek en het rappel dat aan Universeel Hypotheken is verstuurd.

4 Pagina 4 van 10 Op 17 december 2008 heeft de AFM een brief van Universeel Hypotheken (gedateerd 12 december 2008) ontvangen, waarin wordt beschreven dat de heer Bonefaas afwezig is tot begin januari 2009, alsmede dat er een bezorgingsprobleem met de post is. De brief is ondertekend door de heer Bonefaas. In voornoemde brief wordt geen inhoudelijke reactie op de informatieverzoeken gegeven. Op 19 december 2008 hebben de toezichthouders zowel een , als een fax naar Universeel Hypotheken gestuurd. Hiervoor zijn de adressen [ ] en [ ] gebruikt en het faxnummer [ ]. In de fax en is verwezen naar de eerder aan Universeel Hypotheken verzonden informatieverzoeken en heeft de toezichthouder Universeel Hypotheken erop gewezen dat de gevraagde informatie alsnog dient te worden verstrekt. Op 22 december 2008 is de brief met kenmerk INT-[ ] die op 27 november 2008 aangetekend is verstuurd, retour ontvangen met de mededeling Niet afgehaald. Op 24 december 2008 heeft de AFM een ontvangen van een vriendin genaamd [ ] vanaf het adres [ ]. In deze geeft de vriendin aan dat de heer Bonefaas afwezig is tot de eerste week van januari Op 24 december 2008 heeft een toezichthouder geantwoord op de (van 24 december 2008) afkomstig van het adres [ ] en gerefereerd aan de eerder verzonden informatieverzoeken. Op 4 januari 2009 heeft de AFM een ontvangen van Universeel Hypotheken. In deze geeft de heer Bonefaas aan door persoonlijke omstandigheden niet op kantoor aanwezig te kunnen zijn. De heer Bonefaas geeft aan dat hij verwacht medio januari weer aanwezig te zijn. Op 6 januari 2009 is de brief met kenmerk INT-[ ] die op 12 december 2008 aangetekend is verstuurd, retour ontvangen met de mededeling Niet afgehaald. Tot op heden hebben de toezichthouders geen inhoudelijke reactie van Universeel Hypotheken ontvangen op het door de toezichthouders verzonden informatieverzoek en de rappel informatieverzoeken. Op 18 januari 2009 heeft de AFM een ontvangen van Universeel Hypotheken vanaf het adres [ ]. In deze geeft de heer Bonefaas aan door persoonlijke omstandigheden niet op kantoor te kunnen komen. [ ] Hoop vrijdag a.s. eindelijk weer te mogen/kunnen beginnen. Antwoorden volgen dan. Sorry, ik had het liever ook anders gezien. Antwoorden naar deze kan niet meer blijkt, stoppen ook nog over een paar weken. Jammer, was makkelijk voor SMSjes. Heb geen mobiel. 3. Beoordeling feiten Om te kunnen vaststellen of Universeel Hypotheken in strijd heeft gehandeld met artikel 2:75 en/of artikel 2:80 van de Wft is het noodzakelijk dat de toezichthouders antwoord krijgen op alle vragen die zij in het informatieverzoek van 27 november 2008 aan Universeel Hypotheken hebben gesteld. Tot op heden is de gevraagde informatie niet ontvangen. Daarmee heeft Universeel Hypotheken het bepaalde in artikel 5:20 Awb overtreden.

5 Pagina 5 van Last onder dwangsom Op grond van het voorgaande heeft de AFM besloten om aan Universeel Hypotheken een last onder dwangsom op te leggen wegens overtreding van artikel 5:20 Awb teneinde het hierna beschrevene te bewerkstelligen. Binnen tien werkdagen na dagtekening van deze brief dient Universeel Hypotheken alsnog schriftelijk en gedetailleerd de navolgende informatie te verstrekken dan wel onderstaande vragen te beantwoorden: 1. Heeft Universeel Hypotheken in de periode vanaf 30 november 2007 tot 24 november 2008 bemiddeld in en/of geadviseerd over financiële producten? Zo ja, in hoeveel gevallen is dit gebeurd? Hierbij dient Universeel Hypotheken aan te geven welke cliënten (naam, adres, woonplaats) en wat voor diensten dan wel producten het betreft. Zo nee, waaruit blijkt dat Universeel Hypotheken vanaf 30 november 2007 de bestaande activiteiten heeft afgewikkeld? 2. Heeft Universeel Hypotheken in de periode vanaf 30 november 2007 tot 24 november 2008 samengewerkt met (andere) financiële dienstverleners? Zo ja, welke dienstverleners zijn dat? Universeel Hypotheken dient kopieën van eventuele samenwerkingscontracten mee te sturen. 3. Is de website in de periode vanaf 30 november 2007 tot 24 november 2008 zonder onderbrekingen actief geweest? 4. Hebben in de periode vanaf 30 november 2007 tot 24 november 2008 (potentiële) klanten Universeel Hypotheken benaderd voor het verrichten van financiële diensten? Zo ja, welke actie heeft Universeel Hypotheken daarop ondernomen? 5. Welke actie onderneemt Universeel Hypotheken momenteel indien (potentiële) klanten vragen om advies over, of bemiddeling in, levensverzekeringen die niet in combinatie met een hypothecair krediet worden afgesloten? 6. Heeft Universeel Hypotheken op enigerlei wijze een beloning, bijvoorbeeld in de vorm van provisie, ontvangen voor haar bedrijfsactiviteiten in de periode vanaf 30 november 2007 tot 24 november 2008; dan wel is een dergelijke beloning overeengekomen? 7. Welke bank- en/of girorekening(en) heeft Universeel Hypotheken gebruikt voor zijn bedrijfsactiviteiten? (Kopieën van) alle dagafschriften over de periode vanaf 30 november 2007 tot 24 november 2008 dienen te worden bijgevoegd. Bij een onmogelijkheid om (een deel van) de gevraagde informatie te verstrekken, dient Universeel Hypotheken per (deel)punt de reden daartoe schriftelijk en gedetailleerd uiteen te zetten binnen de termijn zoals hierboven aangegeven. De dwangsom bedraagt (zegge: vierduizend Euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan na de termijn dat Universeel Hypotheken een of meer van de hierboven gevraagde gegevens niet heeft verstrekt, tot een maximum van (zegge: tachtigduizend Euro).

6 Pagina 6 van 10 De gevraagde informatie dient te worden gezonden aan de AFM, t.a.v. [ ], Postbus 11723, 1001 GS te Amsterdam. De informatie kan ook worden verstuurd per fax: [ ]. De AFM heeft bij de beoordeling van de hoogte van de dwangsom en het maximum te verbeuren bedrag rekening gehouden met de zwaarte van de overtreding en de beoogde werking van de oplegging van de last onder dwangsom. Daarbij heeft de AFM onder meer in aanmerking genomen dat haar toezichthouders Universeel Hypotheken herhaaldelijk hebben verzocht om een aantal vragen te beantwoorden en aan hen de nodige informatie te verstrekken, maar dat Universeel Hypotheken hier niet voldoende op heeft gereageerd. De onderhavige dwangsom is na het verstrijken van de bedoelde termijn onmiddellijk opeisbaar door de AFM. Het maken van bezwaar schorst de werking van deze beschikking niet. De AFM zal de eventuele kosten van aanmaning tot betaling van de verbeurde dwangsom, eventuele kosten van invordering en de eventuele wettelijke rente voor rekening van Universeel Hypotheken doen komen. Indien de dwangsom wordt verbeurd, zal de AFM het besluit tot het opleggen van de last onder dwangsom openbaar maken op grond van het bepaalde in artikel 1:99, eerste lid, Wft. De AFM heeft geen aanwijzingen dat openbaarmaking van het besluit in dit geval in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de AFM uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wft. Op grond van het bepaalde in artikel 1:99, tweede lid, Wft wordt de openbaarmaking van het besluit opgeschort totdat er een uitspraak is van de voorzieningenrechter, indien wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 Awb. Indien de dwangsom wordt verbeurd, zal de openbaarmaking plaatsvinden door: a. publicatie van het onderhavige besluit op de website van de AFM, en; b. publicatie in een persbericht; en, indien dit naar het oordeel van de AFM wenselijk is, c. publicatie van dit persbericht in één of meerdere landelijke en/of regionaal te verschijnen dagbladen. Ad a. Het besluit tot oplegging van een last onder dwangsom zal integraal worden gepubliceerd op de website van de AFM, met dien verstande dat het stuk zal worden geschoond van eventuele vertrouwelijke gegevens. De AFM is van oordeel dat in het onderhavige besluit de grijs gemarkeerde gegevens vertrouwelijk zijn. Die informatie zal dan ook in de publicatie worden afgeschermd. Indien u meent dat bepaalde andere gegevens ook als vertrouwelijk moeten worden aangemerkt, kunt u dit binnen een termijn van tien werkdagen na dagtekening van deze brief aan de AFM kenbaar maken. Ad b/c. De tekst die - indien de dwangsom wordt verbeurd - zal worden gepubliceerd in een persbericht en mogelijk in één of meer landelijke en/of regionaal te verschijnen dagbladen is de volgende: AFM legt last onder dwangsom op aan de heer A.H. Bonefaas handelend onder de naam Universeel Hypotheken De Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) heeft op 3 april 2009 een last onder dwangsom opgelegd aan: de heer A.H. Bonefaas handelend onder de naam Universeel Hypotheken ( Universeel Hypotheken ).

7 Pagina 7 van 10 De last onder dwangsom is opgelegd omdat Universeel Hypotheken niet voldoet aan de informatieverzoeken van de AFM. De AFM heeft Universeel Hypotheken om informatie verzocht omdat het vermoeden bestaat dat deze instelling financiële diensten heeft verleend, zonder dat Universeel Hypotheken hiervoor een vergunning had van de AFM. Op 24 november 2008 heeft de AFM een vergunning verleend aan Universeel Hypotheken voor het bemiddelen in hypothecair krediet en schadeverzekeringen en voor het adviseren in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen. Universeel Hypotheken heeft de verzochte informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd en is daarom verplicht de dwangsom te betalen. Ook zal de verzochte informatie nog steeds aan de toezichthouders van de AFM moeten worden geleverd. Bij vragen of klachten kunt u ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: (0,05 euro per minuut). De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland. 5. Rechtsgangverwijzing Iedere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezwaar aantekenen door binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. Was getekend Bijlage: Wettelijk kader

8 Pagina 8 van 10 Bijlage: Het wettelijk kader Wft In artikel 1:1 Wft is voor zover relevant het volgende bepaald: In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, voorzover niet anders is bepaald, verstaan onder ( ) adviseren: het in de uitoefening van een beroep of bedrijf aanbevelen van een of meer specifieke financiële producten aan een bepaalde consument of, indien het een financieel instrument of verzekering betreft, cliënt; bemiddelen: a. alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een overeenkomst inzake een ander financieel product dan een financieel instrument, krediet of verzekering tussen een consument en een aanbieder; b. alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een overeenkomst inzake krediet tussen een consument en een aanbieder of op het assisteren bij het beheer en de uitvoering van een dergelijke overeenkomst; of c. alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een verzekering tussen een cliënt en een verzekeraar of op het assisteren bij het beheer en de uitvoering van een verzekering; financieel product: a. een beleggingsobject; b. een betaalrekening met inbegrip van de daaraan verbonden betaalfaciliteiten; c. elektronisch geld; d. een financieel instrument; e. krediet; f. een spaarrekening met inbegrip van de daaraan verbonden spaarfaciliteiten; g. een verzekering; of h. een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen ander financieel product; financiële dienst: a. aanbieden; b. adviseren over andere financiële producten dan financiële instrumenten; c. bemiddelen; d. herverzekeringsbemiddelen; e. optreden als clearinginstelling; f. optreden als gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent; g. verlenen van een beleggingsdienst;

9 Pagina 9 van 10 h. verrichten van een beleggingsactiviteit; ( ) In artikel 1:72 Wft is bepaald: 1. Met het toezicht op de naleving van de bij en krachtens deze wet gestelde regels zijn belast de bij besluit van de toezichthouder aangewezen personen. 2. Van een besluit als bedoeld in het vorige lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant. In artikel 1:79 Wft is voor zover relevant het volgende bepaald: 1. De toezichthouder kan een last onder dwangsom opleggen terzake van een overtreding van voorschriften, gesteld ingevolge de in de bijlage bij dit artikel genoemde artikelen en de prospectusverordening alsmede terzake van overtreding van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht. 2. ( ) In artikel 1:99 Wft is voor zover relevant het volgende bepaald: 1. De toezichthouder maakt een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom ingevolge deze wet openbaar wanneer een dwangsom wordt verbeurd, tenzij de openbaarmaking van het besluit in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de toezichthouder uit te oefenen toezicht op de naleving van deze wet. 2. Indien wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de openbaarmaking van het besluit opgeschort totdat er een uitspraak is van de voorzieningenrechter. In artikel 2:75 Wft is voor zover relevant het volgende bepaald: 1. Het is verboden in Nederland zonder een daartoe door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning te adviseren over andere financiële producten dan financiële instrumenten. 2. ( ) In artikel 2:80 Wft is voor zover relevant het volgende bepaald: 1. Het is verboden in Nederland zonder een daartoe door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning te bemiddelen. 2. ( ) Awb In artikel 4:8 Awb is het volgende bepaald: 1. Voordat een bestuursorgaan een beschikking geeft waartegen een belanghebbende die de beschikking niet heeft aangevraagd naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt het die belanghebbende in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen indien: a) de beschikking zou steunen op gegevens over feiten en belangen die de belanghebbende betreffen, en

10 Pagina 10 van 10 b) die gegevens niet door de belanghebbende zelf ter zake zijn verstrekt. 2. Het eerste lid geldt niet indien de belanghebbende niet heeft voldaan aan een wettelijke verplichting gegevens te verstrekken. In artikel 5:13 Awb is het volgende bepaald: Een toezichthouder maakt van zijn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is. In artikel 5:16 Awb is het volgende bepaald: Een toezichthouder is bevoegd inlichtingen te vorderen. In artikel 5:20 Awb is het volgende bepaald: 1. Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. 2. Zij die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk Hypo Consult Nederland de directie [ ] [ ] OSS Tevens per e-mail: hypo-consult@kpnmail.nl Tevens per fax: [ ] Datum Pagina 1 van 8 Telefoon E-mail Betreft 020

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM ) u als volgt. Aangetekend verstuurd Openbare versie Wiendels B.V. i.o. de heer [ ] De Renne 81 9502 RC STADSKANAAL Datum Pagina 1 van 8 Telefoon Betreft 020 [ ] Last onder dwangsom Geachte heer [ ], Inzake bovengenoemd

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd, tevens per gewone post De heer F.B. van den Broek Kroezel GD OSS

Aangetekend verstuurd, tevens per gewone post De heer F.B. van den Broek Kroezel GD OSS Aangetekend verstuurd, tevens per gewone post Strikt vertrouwelijk De heer F.B. van den Broek Kroezel 42 5345 GD OSS Tevens per post: Postbus 157, 5340 AD OSS Tevens per e-mail: [ ] Datum Pagina 1 van

Nadere informatie

h.o.d.n. Robart's Assurantiekantoor van 1913 Gevaertsweg DA DORDRECHT INT-[ ] Last onder dwangsom Geachte directie,

h.o.d.n. Robart's Assurantiekantoor van 1913 Gevaertsweg DA DORDRECHT INT-[ ] Last onder dwangsom Geachte directie, Aangetekend verstuurd tevens per reguliere post Strikt vertrouwelijk Mevrouw J.J.M. Robart h.o.d.n. Robart's Assurantiekantoor van 1913 Gevaertsweg 9 3311 DA DORDRECHT Datum Ons kenmerk INT-[ ]-09010520

Nadere informatie

De heer W. Schoonhoven h.o.d.n. Koningsstede Koningsstraat 91-93 7315 HV APELDOORN INT-[ ]-08111005. Last onder dwangsom. Geachte heer Schoonhoven,

De heer W. Schoonhoven h.o.d.n. Koningsstede Koningsstraat 91-93 7315 HV APELDOORN INT-[ ]-08111005. Last onder dwangsom. Geachte heer Schoonhoven, Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk De heer W. Schoonhoven h.o.d.n. Koningsstede Koningsstraat 91-93 7315 HV APELDOORN Datum Pagina 1 van 9 Telefoon Betreft 020 [ ] Last onder dwangsom Geachte heer

Nadere informatie

GHANA. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

GHANA. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Openbare versie Global Green Ltd. het bestuur [ ] [ ] Accra GHANA Tevens per reguliere post en per e-mail: [ ]. Datum 26 mei 2008 Pagina 1 van 8 Kopie aan Global Green

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Strikt vertrouwelijk Alyuva Bemiddelings Maatschappij B.V. t.a.v. xxx Nieuwe Binnenweg 115A 3014 GJ ROTTERDAM Datum 6 december 2007 Pagina 1 van 8 Telefoon E-mail Betreft xxx xxx@afm.nl Last onder dwangsom

Nadere informatie

De heer D.J. Postmus h.o.d.n. Postmus Administratie- en Adviesbureau Kooiweg JL TERSCHELLING HOORN. Kopie per reguliere post Kopie per fax: XXX

De heer D.J. Postmus h.o.d.n. Postmus Administratie- en Adviesbureau Kooiweg JL TERSCHELLING HOORN. Kopie per reguliere post Kopie per fax: XXX Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk De heer D.J. Postmus h.o.d.n. Postmus Administratie- en Adviesbureau Kooiweg 5 8896 JL TERSCHELLING HOORN Kopie per reguliere post Kopie per fax: XXX Datum 20

Nadere informatie

AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING. Openbare versie De heer J. Bos h.o.d.n. Investeer in Onroerend Goed IJmeerstraat JR LELYSTAD

AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING. Openbare versie De heer J. Bos h.o.d.n. Investeer in Onroerend Goed IJmeerstraat JR LELYSTAD AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Openbare versie De heer J. Bos h.o.d.n. Investeer in Onroerend Goed IJmeerstraat 7 8226 JR LELYSTAD Datum 14 april 2008 Pagina 1 van 9 Telefoon Betreft [ ] Last onder

Nadere informatie

Openbare versie. Assurantie Intermediair HWG B.V. [...] [...] [...] 'S-HERTOGENBOSCH. Last onder dwangsom. Geachte directie,

Openbare versie. Assurantie Intermediair HWG B.V. [...] [...] [...] 'S-HERTOGENBOSCH. Last onder dwangsom. Geachte directie, Openbare versie Assurantie Intermediair HWG B.V. [...] [...] [...] 'S-HERTOGENBOSCH Datum 14 april 2008 Pagina 1 van 10 Telefoon E-mail Betreft [ ] [ ] Last onder dwangsom Geachte directie, Inzake bovengenoemd

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk De heer J.C. Gejas p/a Graadt van Roggenweg 328-334 3531 AH UTRECHT Datum 18 maart 2008 Pagina 1 van 8 Kopie aan Meeuwerderweg 30a, 9724 ET Groningen

Nadere informatie

Aangetekend met bericht van ontvangst, tevens per reguliere post. Strikt vertrouwelijk Hypoplaza S.L. t.a.v. de heer XXX XXX XXX XXX XXX

Aangetekend met bericht van ontvangst, tevens per reguliere post. Strikt vertrouwelijk Hypoplaza S.L. t.a.v. de heer XXX XXX XXX XXX XXX Aangetekend met bericht van ontvangst, tevens per reguliere post Strikt vertrouwelijk Hypoplaza S.L. t.a.v. de heer Datum 26 juni 2008 Pagina 1 van 9 Telefoon E-mail Betreft Last onder dwangsom Geachte

Nadere informatie

Aangetekend met bericht van ontvangst. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Aangetekend met bericht van ontvangst. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Aangetekend met bericht van ontvangst Openbare versie Uw Woonplein de heer S.H.H. Bongearts Faunasingel 15 6043 WP ROERMOND Tevens per fax : [ ] Datum 31 juli 2007 Ons kenmerk IFA-[ ]-07061143 Pagina 1

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd tevens per reguliere post De heer J.H.J. ten Veldhuis voorheen h.o.d.n. Yanspir Hermannistraat CC VELDHOVEN

Aangetekend verstuurd tevens per reguliere post De heer J.H.J. ten Veldhuis voorheen h.o.d.n. Yanspir Hermannistraat CC VELDHOVEN Aangetekend verstuurd tevens per reguliere post Strikt vertrouwelijk De heer J.H.J. ten Veldhuis voorheen h.o.d.n. Yanspir Hermannistraat 11 5503 CC VELDHOVEN Datum 25 februari 2010 Pagina 1 van 11 Telefoon

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats.

Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats. Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats Datum 28 maart 2008 Ons kenmerk TT1A-YKe-08021449 Pagina 1 van 4 Betreft Last onder

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Venturex Investments S.R.L. T.a.v. de directie Calle Gueme 2095 Santa Cruz de la Sierre Bolivia

Strikt vertrouwelijk Venturex Investments S.R.L. T.a.v. de directie Calle Gueme 2095 Santa Cruz de la Sierre Bolivia Strikt vertrouwelijk Venturex Investments S.R.L. T.a.v. de directie Calle Gueme 2095 Santa Cruz de la Sierre Bolivia Tevens per e-mail info@venturex-group.com Datum Pagina 1 van 9 Telefoon Betreft +31

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Openbare versie de heer R.A.M.T. Postema [ ] [ ] ULESTRATEN Nederland Tevens per reguliere post en per e-mail: [ ] Datum 6 maart 2008 Pagina 1 van 10 Telefoon E-mail Betreft [ ] [ ] Last onder dwangsom

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk de heer A.P.W. Brouwer voorheen h.o.d.n. Maytexu International Real Estate [ ] [ ] Datum 10 juli 2008 Pagina 1 van 11 Telefoon Betreft [ ] Last onder dwangsom

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd De heer W. De Jong h.o.d.n. De Jong Verzekeringen Haarsterweg VB MARUM

Aangetekend verstuurd De heer W. De Jong h.o.d.n. De Jong Verzekeringen Haarsterweg VB MARUM Aangetekend verstuurd De heer W. De Jong h.o.d.n. De Jong Verzekeringen Haarsterweg 13 9363 VB MARUM Datum 28 januari 2013 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom Geachte heer De Jong, De Autoriteit

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Van der Maat Assurantiën B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming De Savornin Lohmanplantsoen 13 2253 VM VOORSCHOTEN Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011025 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011025 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie De heer P.J.J. Kruger h.o.d.n. Fiscaal Adviesbureau SGH Willem Alexanderplantsoen 13 2991 NA BARENDRECHT Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011035 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011035 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Nederlandse Associatie van Financiële Deskundigen B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Postbus 19 2450 AA LEIMUIDEN Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. OPENBARE VERSIE Hixton Ltd., de directie 15 ALEXANDRA CORNICHE HYTHE, KENT CT21 5RW Engeland Kopie aan: Hixton Ltd, Victory Way, Admirals Park, Crossways, Dartford DA2 6QD, UK Tevens per fax: +44 1322

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie De heer E.J.F. Notermans h.o.d.n. Assurantiekantoor Ernest Notermans Doctor Poelsstraat 3 6181 CM ELSLOO LB Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder

Nadere informatie

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Mevrouw E.J. Berghuis - van Bremen h.o.d.n. EBVB Financiële Diensten & Planning Postbus 104 2630 AC NOOTDORP Datum 14 maart 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder

Nadere informatie

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Assurantiekantoor Van Hooff V.O.F. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Nieuwstraat 55 5521 CB EERSEL Datum 14 maart 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder

Nadere informatie

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 9. Betreft

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 9. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Staten Assurantiën B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Postbus 5 3454 ZJ DE MEERN Datum 14 maart 2014 Pagina 1 van 9 Betreft Last onder dwangsom Geachte

Nadere informatie

Datum 16 september 2008 Ons kenmerk INT-[ ]-08090926 Pagina 1 van 11. Telefoon. Betreft

Datum 16 september 2008 Ons kenmerk INT-[ ]-08090926 Pagina 1 van 11. Telefoon. Betreft OPENBARE VERSIE Future Life Insurance Broker S.A. de directie 124, route d'arlon L-1150 Luxembourg Luxemburg Tevens per fax: +352 276 202 11 Datum 16 september 2008 Pagina 1 van 11 Telefoon Betreft +31

Nadere informatie

Openbare versie Beluka B.V. h.o.d.n. Groen Belang de directie Dokter van Deenweg 84 8025 BL ZWOLLE INT-------------- Last onder dwangsom

Openbare versie Beluka B.V. h.o.d.n. Groen Belang de directie Dokter van Deenweg 84 8025 BL ZWOLLE INT-------------- Last onder dwangsom Openbare versie Beluka B.V. h.o.d.n. Groen Belang de directie Dokter van Deenweg 84 8025 BL ZWOLLE Datum Pagina 1 van 10 Telefoon 020 --- -- -- E-mail ----------------@afm.nl Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 9. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 9. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie De Financieel Strateeg B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Van Stienhovenstraat 2 2596 SG 'S-GRAVENHAGE Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 9 Betreft

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk. Pagina 1 van 10. Betreft

Datum Ons kenmerk. Pagina 1 van 10. Betreft Uitgereikt door deurwaarder Openbare versie Noordum Verzekeringen B.V. de directie Montferlandsestraat 44 7041 CJ 'S-HEERENBERG Datum INT------------ Pagina 1 van 10 Telefoon 020-797 ----- E-mail -----------@afm.nl

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Openbare versie Infonetwerk de heer M.J. Dörr Postbus 79 4797 ZH WILLEMSTAD NB Datum 19 december 2007 Pagina 1 van 11 Telefoon Betreft 020 [ ] Last onder dwangsom Geachte heer Dörr, Inzake bovengenoemd

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE. Wood Care Robinia Plantage B.V. de directie Pim Mulierlaan DA HEERENVEEN XXX XXX. Last onder dwangsom

OPENBARE VERSIE. Wood Care Robinia Plantage B.V. de directie Pim Mulierlaan DA HEERENVEEN XXX XXX. Last onder dwangsom OPENBARE VERSIE Wood Care Robinia Plantage 2000-1 B.V. de directie Pim Mulierlaan 11 8443 DA HEERENVEEN Datum 10 juli 2009 Pagina 1 van 9 Kopie aan Postbus 5, 8440 AA Heerenveen Telefoon E-mail Betreft

Nadere informatie

Openbare versie De heer Bernsen h.o.d.n. Bernsen Financiële Diensten Postbus AG OLDENZAAL. Last onder dwangsom. Geachte heer Bernsen,

Openbare versie De heer Bernsen h.o.d.n. Bernsen Financiële Diensten Postbus AG OLDENZAAL. Last onder dwangsom. Geachte heer Bernsen, Openbare versie De heer Bernsen h.o.d.n. Bernsen Financiële Diensten Postbus 288 7570 AG OLDENZAAL Datum 25 augustus 2008 Pagina 1 van 11 Kopie aan email: info@bernsen-financielediensten.nl Telefoon 020-797

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd Verwijs Beheer B.V. het bestuur Wilhelminastraat BT SINT PHILIPSLAND

Aangetekend verstuurd Verwijs Beheer B.V. het bestuur Wilhelminastraat BT SINT PHILIPSLAND Aangetekend verstuurd Verwijs Beheer B.V. het bestuur Wilhelminastraat 4 4675 BT SINT PHILIPSLAND Datum Pagina 1 van 11 Telefoon E-mail Betreft 020-797 [ ] [ ]@afm.nl Last onder dwangsom Geacht bestuur,

Nadere informatie

Per fax vooruit:

Per fax vooruit: Per fax vooruit: 0184 433 061 Openbare versie AANTEKENEN MET ONTVANGSTBEVESTIGING Holding Cinjee Advies B.V. De directie Postbus 84 3360 AB SLIEDRECHT Datum 30 maart 2011 - Pagina 1 van 9 Telefoon -------------------

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE De heer F.H.M. Rademakers h.o.d.n. Rademakers Nieuwstraat KW HOENSBROEK

OPENBARE VERSIE De heer F.H.M. Rademakers h.o.d.n. Rademakers Nieuwstraat KW HOENSBROEK OPENBARE VERSIE De heer F.H.M. Rademakers h.o.d.n. Rademakers Nieuwstraat 80 6431 KW HOENSBROEK Datum Pagina 1 van 10 Kopie aan [ ] info@rademakersvastgoed.nl Telefoon Betreft 020-797 [ ] Last onder dwangsom

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk INT-.. Pagina 1 van 10 Kopie aan Rigtersbleekstraat 63, 7521 GJ ENSCHEDE. Telefoon E-mail. Betreft

Datum Ons kenmerk INT-.. Pagina 1 van 10 Kopie aan Rigtersbleekstraat 63, 7521 GJ ENSCHEDE. Telefoon E-mail. Betreft Aangetekend, per reguliere post en per e-mail verstuurd Openbare Versie Ruyterborgh Investment N.V. t.a.v. de directie... Datum INT-.. Pagina 1 van 10 Kopie aan Rigtersbleekstraat 63, 7521 GJ ENSCHEDE

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk De heer J.P. Smit Klaaszoon h.o.d.n. Assurantie-Adviesbureau De Berk Galjoen 61 1625 CR HOORN-RISDAM NH W.F.

Strikt vertrouwelijk De heer J.P. Smit Klaaszoon h.o.d.n. Assurantie-Adviesbureau De Berk Galjoen 61 1625 CR HOORN-RISDAM NH W.F. Strikt vertrouwelijk De heer J.P. Smit Klaaszoon h.o.d.n. Assurantie-Adviesbureau De Berk Galjoen 61 1625 CR HOORN-RISDAM NH W.F. Datum 8 oktober 2009 Ons kenmerk TGFO-[ ]-09100204 Pagina 1 van 11 Telefoon

Nadere informatie

Datum 28 januari 2011 Ons kenmerk INT Pagina 1 van 11. Telefoon Betreft

Datum 28 januari 2011 Ons kenmerk INT Pagina 1 van 11. Telefoon Betreft Openbare versie De heer Cornelis Rietveld --------- - ---- -- ZOETERMEER Datum 28 januari 2011 Pagina 1 van 11 Telefoon 020 - --- -- -- E-mail -------------------- Betreft Last onder dwangsom Geachte heer

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Strikt vertrouwelijk AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING De Hoek Assurantie Adviseurs B.V. t.a.v. de directie Amperestraat 11 H 1446 TP PURMEREND Datum 6 september 2007 Pagina 1 van 12 Telefoon 0900-68

Nadere informatie

Aangetekend en per reguliere post verstuurd Per de heer J.L. Manso y Cabreros Holterweg 93-B 7429 AE COLMSCHATE

Aangetekend en per reguliere post verstuurd Per   de heer J.L. Manso y Cabreros Holterweg 93-B 7429 AE COLMSCHATE Aangetekend en per reguliere post verstuurd Per e-mail: info@finade.nl Openbare Versie Finade de heer J.L. Manso y Cabreros Holterweg 93-B 7429 AE COLMSCHATE Datum Pagina 1 van 11 Telefoon E-mail 020-797

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd OPENBARE VERSIE ------- - ------- --- --- ------ ------ ----- ---- -- --------- NeeC.D.VCéKr-16062144 - Beslissingen op bezwaar Datum 25 augustus 2016 Geachte heer ----, Uw kenmerk

Nadere informatie

AANTEKENEN MET ONTVANGSTBEVESTIGING Openbare versie Robiplant Sp. z o.o. de directie Ostromice TROSZYN POLEN. Last onder dwangsom

AANTEKENEN MET ONTVANGSTBEVESTIGING Openbare versie Robiplant Sp. z o.o. de directie Ostromice TROSZYN POLEN. Last onder dwangsom AANTEKENEN MET ONTVANGSTBEVESTIGING Openbare versie Robiplant Sp. z o.o. de directie Ostromice 56 72-412 TROSZYN POLEN Pagina 1 van 13 Telefoon Betreft [ ] Last onder dwangsom Geachte heer, mevrouw, Inzake

Nadere informatie

1. Feiten. Openbare Versie. De heer M. Persoon p/a United Wealth Exclusive B.V. / Congenials B.V. Noord Brabantlaan 303 (Kamer N11) 5657 GB EINDHOVEN

1. Feiten. Openbare Versie. De heer M. Persoon p/a United Wealth Exclusive B.V. / Congenials B.V. Noord Brabantlaan 303 (Kamer N11) 5657 GB EINDHOVEN Openbare Versie De heer M. Persoon p/a United Wealth Exclusive B.V. / Congenials B.V. Noord Brabantlaan 303 (Kamer N11) 5657 GB EINDHOVEN Datum 24 september 2018 Pagina 1 van 9 Kopie aan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Columbus Construction Company S.A. T.a.v. de directie C. Francisco Prats Ramirez 260 Santo Domingo Dominicaanse Republiek

Strikt vertrouwelijk Columbus Construction Company S.A. T.a.v. de directie C. Francisco Prats Ramirez 260 Santo Domingo Dominicaanse Republiek Strikt vertrouwelijk Columbus Construction Company S.A. T.a.v. de directie C. Francisco Prats Ramirez 260 Santo Domingo Dominicaanse Republiek Tevens per e-mail naar [ ]en per fax 001 809 4821932 Datum

Nadere informatie

Datum 11 februari 2019 Ons kenmerk [kenmerk] Pagina 1 van 5 Telefoon [telefoonnummer] [ adres] Betreft

Datum 11 februari 2019 Ons kenmerk [kenmerk] Pagina 1 van 5 Telefoon [telefoonnummer]  [ adres] Betreft Openbare versie New Sources Energy N.V. het bestuur Postbus 9 3830 AA LEUSDEN NeeMielekampV.E.VValerie MielekampValerieBeslissing op bezwaar Datum 11 februari 2019 Pagina 1 van 5 Telefoon [telefoonnummer]

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk -------14051307. Kopie aan Fax: 084-0038581. Telefoon E-mail. Betreft

Datum Ons kenmerk -------14051307. Kopie aan Fax: 084-0038581. Telefoon E-mail. Betreft Strikt vertrouwelijk Aangetekend, per fax en per e-mail verstuurd Ariad Financial Services T.a.v. de directie 11th Floor Silom Complex 191 Silom Road, Suriyawong, Bangrak BANGKOK 10500 Thailand Datum Ons

Nadere informatie

Datum 18 maart Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 5. Telefoon

Datum 18 maart Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 5. Telefoon Bijlage Openbare versie beslissing op bezwaar Aangetekend met bericht van ontvangst Kristal Advies t.a.v. de heer ---------------- ------------------------------ --------------- UTRECHT Datum 18 maart

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk De heer L. Glandorf h.o.d.n. Prospect Provider Rijksstraatweg 194 2988 BM RIDDERKERK. Datum. Onskenrnerk fnt-[...

Strikt vertrouwelijk De heer L. Glandorf h.o.d.n. Prospect Provider Rijksstraatweg 194 2988 BM RIDDERKERK. Datum. Onskenrnerk fnt-[... 797 797 Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk De heer L. Glandorf h.o.d.n. Prospect Provider Rijksstraatweg 194 2988 BM RIDDERKERK Onskenrnerk fnt-[...]-12010392 Pagina I van 10 Telefoon 020-797 [...]

Nadere informatie

Datum 10 november 2009 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 13. Telefoon . Betreft

Datum 10 november 2009 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 13. Telefoon  . Betreft [ ] Openbare versie Paul Peeman Advies B.V. De directie Oost Voorgors 93 3241 KD MIDDELHARNIS Datum 10 november 2009 Pagina 1 van 13 Telefoon E-mail Betreft [ ] [..] Besluit tot boeteoplegging Geachte

Nadere informatie

Datum 6 september 2017 Ons kenmerk AnLg Pagina 1 van 13 Telefoon xxxxx Betreft

Datum 6 september 2017 Ons kenmerk AnLg Pagina 1 van 13 Telefoon xxxxx Betreft Openbare versie Tewarie Financiële Diensten B.V. Lau Mazirellaan 414 2525 WV 'S-GRAVENHAGE NeeLiemburgMArjen LiemburgArjenAnLg- 17092661 - Last onder dwangsom Datum 6 september 2017 Pagina 1 van 13 Telefoon

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk. Pagina 1 van 11 Kopie aan Telefoon Betreft

Datum Ons kenmerk. Pagina 1 van 11 Kopie aan Telefoon Betreft Openbare Versie Aangetekend verstuurd Rendero Groep B.V. T.a.v. -- ---- ------ ------- Fellenoord 130 5611 ZB EINDHOVEN Nee----------N.J.M----- ---------------NsNn-15076515 - Last onder dwangsom Datum

Nadere informatie

Dit besluit is gebaseerd op het oordeel dat u niet heeft voldaan aan de verplichting tot betaling van de doorlopende bijdragen in toezichtkosten.

Dit besluit is gebaseerd op het oordeel dat u niet heeft voldaan aan de verplichting tot betaling van de doorlopende bijdragen in toezichtkosten. Openbare versie Assurantiekantoor Driemans De heer M. Kasaba Lonnekerbrugstraat 91 7547AK ENSCHEDE NeeBosch - van AndelW.VWilma Bosch - van Datum 6 september 2017 AndelWilmaBesluit tot intrekking van de

Nadere informatie

- 1 - BESLUIT de Nederlandsche Bank NV (hierna: DNB) het navolgende.

- 1 - BESLUIT de Nederlandsche Bank NV (hierna: DNB) het navolgende. - 1 - Gelet op de artikelen 3:5, eerste lid, 1:72, eerste lid, en 1:79 van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft) en de artikelen 3:2, 3:4, tweede lid, 3:46, 4:8, tweede lid, 5:16, 5:20, eerste

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt:

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt: Openbare versie AANTEKENEN MET ONTVANGSTBEVESTIGING De Vestelier financiële diensten V.O.F. De heer XXXXXXXXX Laan door de Veste 1 5708 ZZ HELMOND Tevens per gewone briefpost en per e-mail Datum 22 juni

Nadere informatie

Per fax vooruit:

Per fax vooruit: Per fax vooruit: 0184 433 061 Strikt vertrouwelijk AANTEKENEN MET ONTVANGSTBEVESTIGING Holding Cinjee Advies B.V. De directie Postbus 84 3360 AB SLIEDRECHT Datum 20 juni 2011 Pagina 1 van 18 Telefoon ---

Nadere informatie

Openbare versie Mevrouw S. Preuter Dille EE NIJVERDAL

Openbare versie Mevrouw S. Preuter Dille EE NIJVERDAL Openbare versie Mevrouw S. Preuter Dille 92 7443 EE NIJVERDAL Nee...M.A.M......Last onder dwangsom Datum 6 juli 2015 Pagina 1 van 16 Telefoon 020 -... E-mail...@afm.nl Last onder dwangsom Geachte mevrouw

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 12 Betreft

Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 12 Betreft Openbare versie Aangetekend, per reguliere post en per e-mail verstuurd Sustainable Care Bonds B.V. t.a.v. het bestuur Postbus 22231 1000 CE AMSTERDAM NeeKortleverS.VSarah KortleverSarah Datum Ons kenmerk

Nadere informatie

Openbare versie De heer I.G.J. Steitner Postbus 231 3830AE ZWOLLE. Tevens per e-mail: 1...1

Openbare versie De heer I.G.J. Steitner Postbus 231 3830AE ZWOLLE. Tevens per e-mail: 1...1 Aangetekend verstuurd Openbare versie De heer I.G.J. Steitner Postbus 231 3830AE ZWOLLE Tevens per e-mail: 1...1 Datum 16 maart 2010 Ons kenmerk INT-[..]-10020899 Pagina I van 10 Telefoon [...] Betreft

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014 Aangetekend Amphia Ziekenhuis Raad van Bestuur [ ] Postbus 90158 4800 RK BREDA Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk VDHT Apparel Europe Holding N.y. T.a.v. de directie Velder 14 5298 MB LIEMPDE. Datum. Ons kenmerk Pagma. Telefoon E-mail.

Strikt vertrouwelijk VDHT Apparel Europe Holding N.y. T.a.v. de directie Velder 14 5298 MB LIEMPDE. Datum. Ons kenmerk Pagma. Telefoon E-mail. 797 797 / J4FM Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk VDHT Apparel Europe Holding N.y. T.a.v. de directie Velder 14 5298 MB LIEMPDE Pagma INT 1 van 10 Telefoon E-mail Betreft Last onder dwangsom Geachte

Nadere informatie

De bevindingen uit het definitieve onderzoeksrapport die niet aan de boete ten grondslag zijn gelegd zijn vermeld in bijlage 1.

De bevindingen uit het definitieve onderzoeksrapport die niet aan de boete ten grondslag zijn gelegd zijn vermeld in bijlage 1. Bijlage 2 Openbare versie Boetebesluit Strikt vertrouwelijk/aangetekend MBVO Consumenten Advies Centrum BV De directie Postbus 772 7500 AT ENSCHEDE Datum 23 mei 2012 Pagina 1 van 11 Kopie aan [..] (curator)

Nadere informatie

Pagina 1/6. Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure

Pagina 1/6. Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure Ons kenmerk: ACM/DTVP/2016/203650_OV Zaaknummer: 16.0586.20 Datum: 24 juni 2016 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 12m, derde lid, jo. artikel 12m, eerste lid, van de Instellingswet

Nadere informatie

Openbare versie Farmfield B.V Helvoirtseweg 183b 5263 EC VUGHT

Openbare versie Farmfield B.V Helvoirtseweg 183b 5263 EC VUGHT Openbare versie Farmfield B.V. -------------------- Helvoirtseweg 183b 5263 EC VUGHT Neevan VlietJ.N.VJokelien van VlietJokelienLast onder dwangsom Datum 4 november 2014 Pagina 1 van 12 Kopie aan info@farmfield.nl

Nadere informatie

Pagina 1/7. Besluit «Openbare versie» 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure

Pagina 1/7. Besluit «Openbare versie» 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure Ons ACM/DTVP/2014/200507_OV kenmerk: Zaaknummer: 14.0136.20 Datum: 31 januari 2014 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 15.2, tweede lid, van de Telecommunicatiewet in samenhang

Nadere informatie

1. Feiten en verloop procedure Hieronder staan alle relevante feiten opgenomen die ten grondslag liggen aan dit besluit.

1. Feiten en verloop procedure Hieronder staan alle relevante feiten opgenomen die ten grondslag liggen aan dit besluit. Openbare versie Moust & Hukkelhoven Financiële Diensten De beleidsbepaler(s) van de onderneming Haspengouw 3 6162KE GELEEN NeeStolkHMAGVHelen StolkHelenBesluit tot intrekking van de vergunning onder nummer

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Aangetekend Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Maxima Medisch Centrum t.a.v. [...] Postbus 7777 5500 MB VELDHOVEN Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 e

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Strikt vertrouwelijk/aangetekend MBVO De heer Frederik Martin Coenders h.o.d.n. P&C (Planning en Communicatie) Prinses Beatrixplein 28-30 2033 WH HAARLEM Datum 16 september 2009 Pagina 1 van 10 Kopie aan

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk Pagina Kopie aan. Telefoon . Betreft

Datum Ons kenmerk Pagina Kopie aan. Telefoon  . Betreft Aangetekend en per reguliere post verstuurd Assurantiekantoor Stad Enschede de heer J.G.A. Berghs Ootmarsumbrink 26 7544XR ENSCHEDE Datum Pagina Kopie aan 1 van 6 Haydnlaan 20 7522HE Enschede NeeAntonosC.C.J.VChristine

Nadere informatie

Overzicht van markttoegang regelgeving Wft BANKEN met zetel in Nederland

Overzicht van markttoegang regelgeving Wft BANKEN met zetel in Nederland Overzicht van markttoegang regelgeving BANKEN met zetel in Nederland Deel 2 Deel Markttoegang Financiële Ondernemingen Art. 1:1 definities a. een afwikkelonderneming; b. een bank; financiële onderneming

Nadere informatie

Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013. Een overzicht van de belangrijkste resultaten

Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013. Een overzicht van de belangrijkste resultaten Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013 Een overzicht van de belangrijkste resultaten Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij

Nadere informatie

Openbare versie Aangetekend en per reguliere post verstuurd Van der Aa Assurantiën De heer E.J.M. van der Aa xxxxxxxxxxxxxxxx 7511AR xxxxxxxx

Openbare versie Aangetekend en per reguliere post verstuurd Van der Aa Assurantiën De heer E.J.M. van der Aa xxxxxxxxxxxxxxxx 7511AR xxxxxxxx Openbare versie Aangetekend en per reguliere post verstuurd Van der Aa Assurantiën De heer E.J.M. van der Aa xxxxxxxxxxxxxxxx 7511AR xxxxxxxx NeeKerverL.E.MLars KerverLarsLsKr-17112677 - Beslissing op

Nadere informatie

Vertrouwelijk Aangetekend en per reguliere post verstuurd

Vertrouwelijk Aangetekend en per reguliere post verstuurd -----------------, advocaat Vertrouwelijk Aangetekend en per reguliere post verstuurd ---------------------------------- ----------------------------- --------------------- -------------------------------

Nadere informatie

Wij staan ingeschreven in de registers van: AFM Kifid Kamer van Koophandel

Wij staan ingeschreven in de registers van: AFM Kifid Kamer van Koophandel DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VAN CORTJENS BERNHEZE VERZEKERINGEN. Door middel van dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs in de werkwijze van Cortjens Bernheze Verzekeringen. Naast algemene informatie

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd Molenaar Abeln advocaten Carel H.J.M. Abeln J.J. Viottastraat JT AMSTERDAM

Aangetekend verstuurd Molenaar Abeln advocaten Carel H.J.M. Abeln J.J. Viottastraat JT AMSTERDAM Aangetekend verstuurd Molenaar Abeln advocaten Carel H.J.M. Abeln J.J. Viottastraat 50 1071 JT AMSTERDAM Datum 1 augustus 2013 Ons kenmerk 13070647 Pagina 1 van 6 Telefoon E-mail 020-797 @afm.nl Betreft

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. AANGETEKEND MBVO Openbare versie Bijlage 2 Kristal Advies t.a.v. de heer --------------- Nachtegaalstraat 34 3581 AK UTRECHT Per fax vooruit: 030-245 ------ Datum Ons kenmerk JZ---------- --------------

Nadere informatie

Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices

Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices en mandjes Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Onder verwijzing naar uw per gestuurde brief van 6 februari 2013 bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Onder verwijzing naar uw per  gestuurde brief van 6 februari 2013 bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Openbare versie Stichting Wesa Beheer de heer N.A. Sjerps Vogelzand 2107 1788 GL JULIANADORP Datum Ons kenmerk ----------------13080613 Pagina 1 van 6 Kopie aan ------------------------------- -----------------------

Nadere informatie

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies B.V. /Hypotheeksteun.nl. Naast de algemene

Nadere informatie

6. Bij brief van 3 september 2010 (kenmerk: 20445/2010013654) heeft het Commissariaat Haspro Agri verzocht aanvullende informatie te verstrekken.

6. Bij brief van 3 september 2010 (kenmerk: 20445/2010013654) heeft het Commissariaat Haspro Agri verzocht aanvullende informatie te verstrekken. Sanctiebeschikking Kenmerk: 25593/2012001256 Betreft: handelwijze inzake het boek Henk Angenent, een onbegrepen doordouwer Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat)

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

AFM legt bestuurlijke boete op aan Kristal Advies

AFM legt bestuurlijke boete op aan Kristal Advies Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2010/aug) AFM legt bestuurlijke boete op aan Kristal Advies 19 augustus 2010 Nieuws De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 1 december 2009 een bestuurlijke

Nadere informatie

Boete financieel dienstverlener Paul Peeman Advies B.V. voor verboden bemiddeling in kredieten en verzekeringen

Boete financieel dienstverlener Paul Peeman Advies B.V. voor verboden bemiddeling in kredieten en verzekeringen Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2013/mei) Boete financieel dienstverlener Paul Peeman Advies B.V. voor verboden bemiddeling in kredieten en verzekeringen 27 mei 2013 Nieuws Update 6 juni 2013:

Nadere informatie

AFM. Datum Ons kenmerk Pagina. Telefoon E-mail. Betreft

AFM. Datum Ons kenmerk Pagina. Telefoon E-mail. Betreft 797 AFM Openbare versie Qfin Solutions B.V. de directie Essehout 39 2719 MD ZOETERMEER Datum Pagina 5juni 2012 I van 11 Telefoon E-mail Betreft Last onder dwangsom Geaehte directie, De Autoriteit Financiele

Nadere informatie

Datum 19 juni 2012 Ons kenmerk INT------------------ Pagina 1 van 19. Telefoon 020------------ E-mail. Betreft

Datum 19 juni 2012 Ons kenmerk INT------------------ Pagina 1 van 19. Telefoon 020------------ E-mail. Betreft Openbare versie De heer A. Jansen Postbus 8197 6710 AD EDE Datum 19 juni 2012 Pagina 1 van 19 Telefoon 020------------ E-mail ---------------------@afm.nl Betreft Last onder dwangsom Geachte heer Jansen,

Nadere informatie

Capital Force Ltd. 2 Capital Force, Zoomtrader.com 13 Novasage Chambers (No ), Level 2, CCCS Building, Beach Road, Apia, Samoa

Capital Force Ltd. 2 Capital Force, Zoomtrader.com 13 Novasage Chambers (No ), Level 2, CCCS Building, Beach Road, Apia, Samoa Openbare versie Capital Force Ltd. 13 Novasage Chambers (No. 70611), Level 2, CCCS Building BEACH ROAD APIA SAMOA Datum Ons kenmerk xxxxxxxxxxxxx Pagina 1 van 15 Kopie aan support@zoomtrader.com Telefoon

Nadere informatie

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft Aanbieders van financiële producten Datum 16 januari 2012 Pagina 1 van 5 Betreft Ketenbeheersing Geachte heer, mevrouw, In 2010 en 2011 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de ketenbeheersing van

Nadere informatie

1.1 Persoons- en bedrijfsgegevens Op de website staat als contactadres van Loandome vermeld: 2

1.1 Persoons- en bedrijfsgegevens Op de website  staat als contactadres van Loandome vermeld: 2 Openbare versie Loandome Ltd Ajeltake Road AJELTAKE ISLAND, MAJURO Republic of Marshall Islands MH 96960 Tevens per e-mail verstuurd: info@loandome.com NeeKroonL.M.VLeonie KroonLeonieLeKn- 16039981 - Last

Nadere informatie

AFM. Mevrouw W.H.M. Vos-Koster h.o.d.n. Vos Assurantiën Postbus AE EPE

AFM. Mevrouw W.H.M. Vos-Koster h.o.d.n. Vos Assurantiën Postbus AE EPE AFM Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk Mevrouw W.H.M. Vos-Koster h.o.d.n. Vos Assurantiën Postbus 249 8160AE EPE Onskenmerk INT-[...J-10060584 Pagina I Van 10 Telefoon 020-797 23 50 Betreft Last

Nadere informatie

Juridische Zaken en Handhaving

Juridische Zaken en Handhaving Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Juridische Zaken en Kenmerk NG7600 Onderwerp Uitnodiging gesprek i.v.m. controle inschrijving

Nadere informatie

Datum 4 juni 2015 Ons kenmerk Pagina 1 van 12. Betreft

Datum 4 juni 2015 Ons kenmerk Pagina 1 van 12. Betreft Tower 42, 25 Old Bradstreet London EC2NIHN UNITED KINGDOM Datum 1 van 12 Last onder dwangsom Betreft Geacht bestuur, De Autoriteit Financiële Markten (AFM) 1 legt een last onder dwangsom op aan FX-CI Ltd.

Nadere informatie

Datum 17 september Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 7 Kopie aan Nauta Dutilh, mr. S.M.C. Nuyten

Datum 17 september Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 7 Kopie aan Nauta Dutilh, mr. S.M.C. Nuyten AANGETEKEND MBVO Bijlage 3 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP De directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM Datum 17 september 2012 - Pagina 1 van 7 Kopie aan Nauta Dutilh, mr. S.M.C. Nuyten Telefoon

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Wij kunnen en mogen conform onze vergunning u adviseren op het gebied van:

Wij kunnen en mogen conform onze vergunning u adviseren op het gebied van: 1 Grensland Assurantiën B.V. Dienstverleningsdocument A. Inleiding Grensland Assurantiën B.V. Hyacinthstraat 80,7572BD Oldenzaal Postbus 3, 7570 AC Oldenzaal Telefoon: 0541-515566 Website: www.grenslandpolis.nl

Nadere informatie

Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg SC ROTTERDAM

Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg SC ROTTERDAM > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg 637-639 3065 SC ROTTERDAM Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie