Voorwoord. Veel succes!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Veel succes!"

Transcriptie

1 invoering van een groepsvordering betaalbare autoverzekering hypotheekleningen strenger gereglementeerd Concurrentie op de energiemarkt Concurrentie op de telecommarkt Een aan de tijd aangepaste reiswetgeving Een begrenzing van de ereloonsupplementen Gezonde keuzes eenvoudiger maken Veilige producten voor consument en milieu invoering van een groepsvordering betaalbare autoverzekering hypotheekleningen strenger gereglementeerd Concurrentie op de energiemarkt Concurrentie op de telecommarkt Een aan de tijd aangepaste reiswetgeving Een be grenzing van de ereloonsupplementen Gezonde keuzes eenvoudig maken Veilige producten voor consument en milieu invoering van een groepsvordering betaalbare autoverzekering hypotheeklenin Test-Aankoop gen Verkiezingen 13 juni 2010 Memorandum oncurrentie op de energiemarkt Concurrentie op de telecommarkt Een aan de tijd aangepaste reiswetgeving Een begrenzing van de ereloonsupplementen

2

3 Voorwoord Tijdens de verkiezingscampagne en vooral tijdens de volgende legislatuur zal heel wat tijd en ruimte moeten worden uitgetrokken om het vertrouwen van de burgers te herwinnen. Een belangrijk onderdeel daarin vormt het consumentenvertrouwen. Dit vertrouwen laat zich niet enkel vatten in een index, maar slaat vooral op een geheel van consumentenaangelegenheden die de mens als unieke persoon betreffen. Deze persoon is in zijn dagelijkse leven gebruiker van energie- en van telecomdiensten, van financiële diensten, consument van voedingswaren, patiënt, rechtsonderhorige enz. Hij heeft in al die hoedanigheden ook nood aan de verdediging van zijn belangen. In het licht van deze federale verkiezingen vatten we tien prioritaire punten samen inzake consumentenbescherming. Voldoende controles en daadwerkelijke sancties overeenkomstig de ernst van de inbreuken, vormen een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde voor consumentenvertrouwen. Hieraan dienen de nodige middelen te worden besteed. Een doeltreffende consumentenbescherming spoort eveneens met sterke en efficiënte regulatoren en concurrentieautoriteiten. Hiervoor dienen financiële en personele middelen evenals slagkracht het verschil te maken met het verleden. Een correcte en eerlijke economische mededinging schept immers een gunstig klimaat voor innovatie en technische vooruitgang, die het mogelijk maakt voor consumenten om zich veilige, gezonde en kwaliteitsvolle producten en diensten aan te schaffen tegen voordelige prijzen en voorwaarden. Transparantie is meer dan ooit nodig om ruim baan te maken voor consumentenvertrouwen. Tot slot pleit Test-Aankoop voor meer homogene bevoegdheidspakketten op het gepaste niveau, federaal of regionaal. Wij hopen samen met u in de komende legislatuur te kunnen werken aan een doeltreffende en eigentijdse consumentenbescherming. Veel succes! Nico De Bie Ivo Mechels

4 1. Oplossingen voor consumentengeschillen In ons recht is het uiterst moeilijk voor consumenten die het slachtoffer zijn van oneerlijke praktijken, om te worden gehoord en een vergoeding te krijgen. Niet alleen omdat de individuele schade financieel veelal van beperkte omvang is (een probleem dat vaak voorkomt bij de zogenoemde kleine consumentengeschillen), maar ook omdat elke consument in principe individueel als eisende partij moet optreden en omdat de beslissingen van de rechtbank enkel tussen partijen gelden en de eventuele schadeloosstellingen daardoor niet naar andere slachtoffers kunnen worden doorgetrokken. Een groepsvordering biedt hiervoor een oplossing. Dat is een vordering waarbij één eiser verhaal kan zoeken en een beslissing kan vragen in naam van een groep met dezelfde of soortgelijke problemen. Ook voor de samenleving biedt de groepsvordering een aantal niet te verwaarlozen voordelen: gemakkelijkere toegang tot het gerecht, kostenbesparing, verkleining van de gerechtelijke achterstand, vermijden van tegenstrijdige uitspraken over eenzelfde geval, marktregulerende werking, Onder de regering-leterme II hebben twee universiteitsprofessoren op vraag van de minister van Consumentenzaken een voorontwerp van wet geschreven betreffende de procedures voor een collectieve schadeafwikkeling. De tekst werd aan verschillende organen overgemaakt voor advies. De adviezen van de Hoge Raad voor Justitie en van de Raad voor het Verbruik zijn intussen klaar. Daarnaast moet de overheid tevens de kaart trekken van de alternatieve geschillenbeslechting (ADR). Aangezien thans slechts een zeer beperkt aantal kleine consumentengeschillen (reizen, bouwproblemen, meubelen, textielreiniging) via geschillencommissies kunnen worden opgelost ( slechts de twee eerstgenoemde ontvangen subsidies ) moet de overheid voor de nodige financiering zorgen opdat voor alle kleine consumentengeschillen een laagdrempelige geschillenregeling wordt opgericht, hetzij via een overkoepelende structuur, hetzij via een coherent subsidiëringbeleid t.o.v. paritaire sectoriele initiatieven. Test-Aankoop vraagt de nieuwe regering: - snel werk te maken van de invoering van een groepsvordering in het Belgische recht; - de regelgevingen betreffende ADR te versterken en beter te omkaderen

5 2. Een betaalbare autoverzekering voor iedereen Het feit dat elke autobestuurder verplicht is om voor zijn auto een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) te sluiten, zou ertoe moeten leiden dat hij zich tegen een redelijk tarief kan verzekeren, ongeacht zijn leeftijd. Tariefdiscriminatie ten opzichte van jonge (en ook oudere) bestuurders is bijgevolg onaanvaardbaar. Ons laatste onderzoek, gepubliceerd in mei 2010, toont helaas aan dat de werkelijkheid anders is. Een 18-jarige zonder rijervaring werd in één op de twee gevallen een verzekering geweigerd. Een bestuurder van 22 jaar met 18 maanden rijervaring kon in één op de drie gevallen geen verzekering krijgen. Wanneer hen toch een verzekering werd aangeboden, moest de 18-jarige tot 3060 EUR betalen in Brussel en tot 2030 EUR in Gent. En dat voor een wettelijk verplichte verzekering! De 22-jarige van zijn kant moest in Brussel tot 1940 EUR ophoesten en in Gent tot 1340 EUR. De situatie is aanzienlijk rooskleuriger in Nederland en Frankrijk: voor de jongste van de twee is de BA-premie bijvoorbeeld twee keer minder duur in Frankrijk (en omvat de verzekering bovendien enkele bijkomende dekkingen) en 39 % goedkoper in Nederland. Een oplossing zou erin kunnen bestaan jongeren te verplichten om het contract voor hun eerste BA-autoverzekering voor drie jaar bij dezelfde verzekeraar te behouden. Hieraan zouden wel een aantal voorwaarden moeten worden gekoppeld: 1. Ook de verzekeraar mag de polis de eerste drie jaar niet kunnen opzeggen, behalve in geval van fraude. 2. De verzekeringstussenpersoon moet genoegen nemen met een lager commissieloon. 3. De tarieven moeten op internet worden gepubliceerd. 4. Er moet een openbare databank over autoverzekeringen worden uitgewerkt zodat de tarieven van de sector kunnen worden vergeleken. Test-Aankoop vraagt de wetgever om een bonus-malussysteem op te stellen dat overeenstemt met de ernst van de inbreuken op de wegcode. Zo zou een jonge bestuurder die een ongeval veroorzaakt onder invloed of tegen een te hoge snelheid, zijn premie moeten zien verhogen overeenkomstig de ernst van de vastgestelde inbreuken. Een dergelijk systeem waarbij de premie a posteriori kan worden gedifferentieerd, is beter in overeenstemming met het individuele risico en billijker.

6 3. Hypotheekleningen strenger gereglementeerd Hypotheekleningen hebben doorgaans een grotere impact op het budget van consumenten dan consumentenkredieten. Het kan dan ook niet zijn dat voor hypotheekleningen minder strenge regels gelden dan voor consumentenkredieten. Maar nu zijn er kredietgevers die voorstellen om verschillende leningen in één hypothecaire lening te groeperen, zelfs voor mensen die al een betalingsachterstand hebben. Zoiets is verboden in de wet op het consumentenkrediet, maar voor hypotheekleningen mag het wel. Het belangrijkste criterium bij het kiezen van een hypotheeklening is de intrestvoet. Bij leningen met een veranderlijke intrestvoet kan de intrestvoet worden herzien volgens de evolutie van een bepaalde referte-index. Jammer genoeg slagen financiële instellingen erin om identieke leningen met een identieke intrestvoet toch op een verschillende manier te laten evolueren. De consument is de dupe van dat gebrek aan duidelijkheid en transparantie. Hypotheekleningen worden vaak gekoppeld aan nevenproducten, zoals een schuldsaldo- of een woonverzekering. Wie zo n nevenproduct neemt, krijgt een korting op de intrestvoet. Maar wanneer de consument voor dat nevenproduct nadien overstapt naar een voor hem voordeliger instelling, riskeert hij de korting te verliezen. De koppeling van een lening aan nevenproducten leidt bovendien tot een grote ondoorzichtigheid voor wie offertes van kredietgevers wil vergelijken. Test-Aankoop vraagt dat: - de regels voor hypotheekleningen minstens even streng worden gemaakt als die voor consumentenkredieten; - de financiële instellingen worden verplicht om voor de berekening van de nieuwe intrestvoet bij leningen met een veranderlijke intrestvoet, als aanvangsreferte-index de meest recente te nemen; - het overstappen naar een voor de consument voordeliger instelling voor de eventuele nevenproducten geen invloed heeft op de intrestvoet van de lening; - kredietgevers die nevenproducten koppelen aan een hypotheeklening, worden verplicht om ook de kosten voor die nevenproducten van meet af aan te verrekenen in plaats van alleen de intrestvoet van de lening.

7 4. Concurrentie op de energiemarkt Het akkoord gesloten in oktober 2009 tussen GDF Suez en de regering om de oude kerncentrales langer open te houden in ruil voor een belachelijk lage bijdrage is niet meer. Dat is een goede zaak. Dat door Test-Aankoop fel bekritiseerde document had geen enkele juridische waarde tenzij voor de partijen die het hadden getekend. Gezien de scheiding der machten is het nog altijd het parlement dat de wetgevende macht is en dat zal moeten beslissen over de al dan niet verlenging van de levensduur van de kerncentrales en over de voorwaarden die daaraan moeten worden gekoppeld. In 1999 vergeleek Test-Aankoop voor het eerst de elektriciteitstarieven in 19 landen. België bengelde achter aan het klassement. De oorzaak werd gelegd bij het gebrek aan concurrentie en de almacht van Electrabel. Sindsdien is er niet veel veranderd. Uit onze laatste internationale vergelijking van elektriciteitstarieven is gebleken dat bij een scenario met een laag verbruik België het duurste land is op acht landen en dat ons land 43 % duurder is dan de buurlanden. Tijdens de volgende legislatuur moet eindelijk werk worden gemaakt van een concurrentiële markt. Het lijkt wel alsof de tijd al meer dan tien jaar heeft stilgestaan. Nochtans besliste de regering al in april 2000 dat de Belgische prijzen moesten worden afgestemd op die van de buurlanden. Om de elektriciteitstarieven te drukken vraagt Test-Aankoop dat een publiek orgaan zou worden opgericht dat als enige aankoper functioneert en dat alle elektriciteit aankoopt die door kernenergie wordt geproduceerd, tegen een tarief gebaseerd op de productiekosten, vermeerderd met een aanvaardbare marge. Die aankoper zou de energie daarna doorverkopen aan de energieleveranciers, die dan op gelijke voet moeten worden behandeld. In een overgangsfase zou de volledige nucleaire rente moeten terugkeren naar de Belgische economie, met de bedoeling te investeren in energiebronnen van de toekomst. Test-Aankoop vraagt: - dat in het parlement een grondig debat wordt gevoerd over onze energietoekomst; en meer in het bijzonder over hernieuwbare energie; - dat een publiek orgaan wordt opgericht dat als enige aankoper functioneert.

8 5. Concurrentie op de telecommarkt Het gebrek aan concurrentie op de Belgische telecommarkt is schrijnend. Door het almachtige duopolie tussen Belgacom en Telenet blijft de consument te veel betalen voor zijn telefoon, gsm- en internetverbinding evenals voor digitale televisie. Veel is te wijten aan de complexe bevoegdheidsverdeling tussen het federale en regionale niveau, aan het gebrek aan slagkracht van de concurrentieautoriteiten, en aan het feit dat de overheid nog steeds meerderheidsaandeelhouder is van Belgacom en er dus belang bij heeft dat laatstgenoemde het goed doet. Daar waar de tarieven in andere landen door de concurrentie dalen, stijgen ze in België. In 2009 verhoogden Proximus en Mobistar enkele van hun tarieven. Begin 2010 volgde Belgacom voor een aantal van zijn internetformules. Telkens werd de verhoging op onwettige wijze uitgevoerd en diende Test-Aankoop een klacht in bij de bevoegde minister en de regulator, het BIPT. Het is nog altijd wachten op een eerste beslissing. Nu kondigt Belgacom alweer een tariefverhoging aan, ditmaal voor een aantal vaste telefonie- en gsmplannen. Daarmee wordt het bewijs geleverd dat de concurrentie niet werkt. De oplossing? De kabelnetwerken moeten worden opengesteld en de activiteiten van Belgacom moeten worden opgesplitst in onafhankelijk netwerkbeheer enerzijds en commerciële activiteiten anderzijds. Ook Europa bewandelt die weg uitdrukkelijk in de telecomrichtlijnen, die tegen juni 2011 moeten worden omgezet in het Belgische recht. Daarnaast moet men, zoals men dat voor de energiesector heeft gedaan, een aantal pijnpunten aanpakken in een gedragscode, onderhandeld met Test-Aankoop, o.m. de verbrekingsvergoedingen, de switchen, de looptijd van de contracten, de onregelmatige verlenging van contracten Test-Aankoop vraagt: - meer controles en sancties voor wie de telecomwet niet naleeft; - een doorgedreven ontbundeling van de lokale lus, d.w.z. het onderbrengen van het netwerk van Belgacom bij een onafhankelijke netwerkbeheerder evenals de openstelling van de kabelnetwerken; - een gedragscode onderhandeld tussen de overheid, de sector en Test-Aankoop.

9 6. Een aan de tijd aangepaste reiswetgeving De reissector is de laatste jaren grondig geëvolueerd. Denk maar aan de toenemende boekingen via het internet, het fenomeen van de lowcostmaatschappijen, luchtvaartmaatschappijen die ook verblijf aanbieden De IJslandse aswolk heeft iedereen pijnlijk doen ondervinden dat niet alleen de Europese regelgeving maar ook onze reiscontractenwet uit 1994 achterhaald zijn. Zo behoort het tot de rechtmatige verwachtingen van alle reizigers dat elke reisverkoper en elke reisformule aan dezelfde regels is onderworpen (reclame, informatie, contractbepalingen en aansprakelijkheid) als die geldig voor een pakketreis. Daarnaast klaagt Test-Aankoop al jaren de talrijke onrechtmatige bedingen aan in de vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappijen. Recent werden wij nog in het gelijk gesteld door de rechter in processen tegen Ryanair en Brussels Airlines. Die uitspraken hebben een grote precedentswaarde omdat daarin werd bevestigd dat de Belgische wet van toepassing is op alle maatschappijen die op België vliegen. Het is dan ook de hoogste tijd voor al die maatschappijen om hun algemene voorwaarden eens grondig onder handen te nemen. Het valt tevens te betreuren dat de Geschillencommissie Reizen niet bevoegd is voor een geschil tussen een luchtvaartmaatschappij en een reiziger. Test-Aankoop vraagt dat: - het toepassingsgebied van de reiscontractenwet wordt uitgebreid tot alle reizen, verblijven en vervoersprestaties, verkocht door professionele reisverkopers; - strengere informatieverplichtingen worden opgelegd, o.m. bij de verkoop via internet, bv. over de beschikbaarheid van hotelkamers, vliegtuigzetels, optionele verzekeringen, noodzakelijke formaliteiten in verband met reispassen en visa - in de reiscontractenwet het principe van de solidaire aansprakelijkheid wordt ingevoerd voor de reisverkoper en zijn leveranciers (bv. touroperator, airline ). - de overheid naar Brits voorbeeld het initiatief neemt om met de luchtvaartmaatschappijen te onderhandelen over een grondige sanering van hun contractuele bepalingen; - een geschillencommissie wordt opgericht voor de luchtvaartmaatschappijen, al dan niet binnen de Geschillencommissie Reizen.

10 7. Een begrenzing van de ereloonsupplementen De kosten voor een ziekenhuisopname in een gemeenschappelijke of tweepersoonskamer zijn de laatste tijd in de goede richting geëvolueerd. Sinds 2007 krijgen ziekenhuizen die geen ereloonsupplementen aanrekenen in dit type kamer immers bijkomende financiële middelen. De situatie voor de eenpersoonskamers is echter rampzalig. In sommige ziekenhuizen rekenen artsen ereloonsupplementen aan tot 400% van het wettelijke tarief. Geen wonder dus dat alsmaar meer mensen een hospitalisatieverzekering nemen. Maar omdat deze verzekering die supplementen terugbetaalt, worden die polissen op hun beurt duurder, waardoor ze voor veel mensen hoe langer hoe meer onbetaalbaar worden. Het is de hoogste tijd om die vicieuze cirkel te doorbreken. De tarieven voor een hospitalisatieverzekering zijn sinds 2004 spectaculair gestegen. Marktleider DKV bakt het werkelijk bruin en blijft, ondanks een veroordeling in 2005, dubieuze segmentatiepraktijken hanteren. Het recentste hoogte-/dieptepunt van DKV is de onwettige verhoging van de tarieven met bijna 8%. Zelfs de minister van Financiën heeft die praktijk gelaakt. Maar op het terrein is niets veranderd. Test-Aankoop heeft dan ook verschillende rechtszaken aangespannen, niet alleen tegen DKV, maar ook tegen de nieuwe wetgeving op maat van de sector, en dat zowel voor het Grondwettelijk Hof als voor de Raad van State. Het is niet te rechtvaardigen dat een arts, voor eenzelfde ingreep en behandeling, voor de ene patiënt een veelvoud vraagt van wat een andere moet betalen, enkel en alleen in functie van de kamer die de patiënt kiest. De begrenzing van de supplementen moet door de verzekeringssector worden doorgerekend en moet leiden tot goedkopere hospitalisatieverzekeringen voor de consument. Daarom moet de regering de discriminerende nieuwe wetgeving op de hospitalisatieverzekeringen hervormen. Test-Aankoop vraagt: - de ereloonsupplementen af te schaffen in twee- en meerpersoonskamers en ze op zijn minst te begrenzen tot maximaal 100% in eenpersoonskamers; - een nieuw wettelijk kader dat de premies van hospitalisatieverzekeringen laat evolueren volgens een subcategorie van de index der consumptieprijzen die verwijst naar de evolutie van de kosten van een eenpersoonskamer.

11 8. Gezonde keuzes eenvoudiger maken Het is duidelijk: zwaarlijvigheid en alle daaruit voortvloeiende ziektes blijft zowel bij volwassenen als bij jongeren toenemen. Talrijke tests en onderzoeken van Test-Aankoop (enquêtes over brood, charcuterie, bereide gerechten, yoghurt ) tonen ten overvloede aan dat veel van de voedingswaren die aan de consument worden aangeboden, onevenwichtig zijn: te veel zout, te veel suiker, te veel vetten enz. Consumenten worden zich weliswaar meer en meer bewust van het verband tussen voeding en gezondheid, maar vaak raken ze niet wijs uit de onduidelijke en inconsistente informatie op het product. Sommige informatie op voedingsmiddelen is ronduit misleidend. Zo diende Test-Aankoop in april 2010 een klacht in over onwettelijke etiketten op 39 voedingproducten omdat zij de consumenten er toe (kunnen) brengen een beslissing te nemen die zij anders niet hadden genomen. Kinderen met overgewicht of obesitas verdienen speciale aandacht. De druk op kinderen en hun ouders om vet-, suiker- en zoutrijke producten te kopen moet worden verminderd. Het gaat daarbij niet alleen om reclame op televisie en in tijdschriften, maar ook om andere vormen van promotie van ongezonde voeding zoals in internetreclame, sponsoring, wedstrijden, tekstberichten en zelfs product placement. Het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan dat in 2005 met veel tromgeroffel werd aangekondigd, heeft niet veel zoden aan de dijk gebracht. Het is dan ook dringend tijd voor een update met body. Test-Aankoop vraagt dat: - het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan eindelijk wordt omgezet in praktische maatregelen (productnormen, drempelwaarden, becijferde doelstellingen ) die de kwaliteit van onze voeding drastisch verbeteren; - er bepalingen komen voor een verdere reglementering van de reclame en het gebruik van agressieve marketingtechnieken gericht op kinderen (bekende personen, spelletjes, wedstrijden ); - de wettelijke regels over de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen worden verstrengd; - er meer controle en beteugeling komt van claims op etiketten van voedingsmiddelen.

12 9. Veilige producten voor consument en milieu Een gezonde omgeving en gezonde en veilige producten zijn vitaal voor consumenten in het algemeen en voor kwetsbare groepen zoals kinderen in het bijzonder. Maar Test-Aankoop stelde vast dat er gevaarlijke stoffen (ftalaten) zaten in geplastificeerde opdrukken van kinderpyama s. Uit een andere test bleek dat de populaire vloerpuzzels voor kinderen niet ongevaarlijk zijn. Omwille van een aantal hiaten in de wetgeving was het voor de overheid niet zo eenvoudig om op te treden. Zo was het lang niet duidelijk of kinderpyama s al dan niet onder het toepassingsgebied vielen van het Koninklijk Besluit dat de ftalatenrichtlijn omzet. Uiteindelijk bracht de Hoge Gezondheidsraad soelaas. De hiaten in kwestie moeten dan ook worden gedicht opdat men in de toekomst sneller kan reageren. Daarnaast mogen, ingevolge Europese regelgeving, cosmetica en gezondheidsproducten zoals zeep, tandpasta en shampoo vreemd genoeg bepaalde substanties bevatten die allergieën en hormonale stoornissen kunnen veroorzaken en het milieu schade kunnen toebrengen. De gezondheid en veiligheid van de consumenten moeten nochtans op de eerste plaats komen. Het is aan de Belgische overheid om die boodschap duidelijk bij Europa over te brengen. Men moet de risico s van chemische substanties die gevaarlijk zijn voor de consument en het milieu, beperken door de gevaarlijkste producten te verbieden of zo veel mogelijk terug te dringen in consumentenartikelen zoals speelgoed, kinderverzorgingsproducten, textiel en cosmetica. Tot slot dienen strenge regels te worden geïntroduceerd voor een betere regulering (en beteugeling) van de vele dubieuze claims die men vandaag de dag op cosmetica vindt. Test-Aankoop vraagt: - een sluitende regelgeving zodat risico s voor consumenten en milieu op een adequate manier worden behandeld; - een engagement van de overheid om bij Europa te pleiten voor het prioritair stellen van de gezondheid van de consument; - een wettelijk kader dat de dubieuze claims op producten aan banden legt.

13 10. Downloaden van internet Het downloaden of kopiëren van geluidsbestanden of audiovisuele werken is wettelijk slechts toegestaan als aan een aantal voorwaarden is voldaan : - De kopie van het originele werk werd op rechtmatige wijze verkregen, dat wil zeggen dat het originele werk voor het pubiek toegankelijk was en via een legale drager door zijn auteur werd verspreid. - De kopie werd gemaakt binnen familieverband. - De kopie is enkel bestemd voor gebruik binnen de familieverband. - Een vergoeding werd betaald als tegenprestatie voor de exploitatie van het originele werk. Deze laatste voorwaarde is moeilijk controleerbaar voor de consument. Bovendien is het gebruik van peer-topeernetwerken (waarbij internauten bestanden kunnen uitwisselen zonder dat ze gebruik moeten maken van een centrale server) soms de enige mogelijkheid om toegang te krijgen tot bepaalde werken (muziek, films of boeken) omdat die niet meer beschikbaar zijn op een analoge drager of omdat het culturele aanbod onvoldoende gediversifieerd is. Met het oog op de ontwikkeling van een wettelijk kader vraagt Test-Aankoop dat: - een adequaat antwoord wordt gegeven op het ontbreken van een gediversifieerd cultureel aanbod op internet zodat er een ruimer aanbod komt van werken die tegen een redelijke prijs wettelijk kunnen worden gedownload; - een onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds de handelingen die de consument doet in zijn privésfeer, dus zonder commercieel doel, en anderzijds de echte problemen van criminele piraterij en namaak op grote schaal; - indien wordt geopteerd voor een globale licentie (een bijdrage van enkele euro s die deel uitmaakt van het internetabonnement), dat een vrijwillig systeem wordt, op basis van een opt-in. Kwestie van ervoor te zorgen dat alleen de consumenten die culturele werken willen downloaden, gebruik kunnen maken van het systeem. Tot slot verzet Test-Aankoop zich tegen elk voorstel van regelgeving die de consument criminaliseert door hem automatisch te beschouwen als een piraat evenals tegen elk voorstel dat het internetgedrag van de consument wil monitoren, omwille van de inbreuk op zijn privacy.

14 Contact: Test-Aankoop Lobby&Persdienst Hollandstraat Brussel Tel: 02/ Fax: 02/

15

16 Contact: Lobby&Persdienst Hollandstraat Brussel Tel: 02/ Fax: 02/

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL I. INLEIDING II. GEBEURTENISSEN TWEE VERJAARDAGEN 30 jaar RDR-overeenkomst (a) 10 jaar WLVO (b) NIEUWE WETGEVING KB van 11 januari 2002 Wet

Nadere informatie

PLATFORM DAG ZONDER KREDIET

PLATFORM DAG ZONDER KREDIET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET www.dagzonderkrediet.be - 1 - Sommaire 1. INLEIDING 3 2. HALT AAN HET GEMAKKELIJK KREDIET 6 2.1. GOED OPGELEIDE KREDIETBEMIDDELAARS 7 2.1.1. De rol van de kredietbemiddelaars

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2010

Cijfers en Analyse 2010 2010 Cijfers en Analyse Cijfers en Analyse 2010 Inhoudstafel Voorwoord............................... 5 1. Algemeen overzicht 2010............. 6 1. Aantal klachten.............................................................

Nadere informatie

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen STRAK KEURSLIJF DOET TUSSENPERSONEN NAAR ADEM HAPPEN Zeggen dat de sector overspoeld wordt door nieuwe regelgeving sinds de financiële crisis is als een open deur

Nadere informatie

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 3 DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 7 10 18 23 Voorwoord I. Een nieuwe wetgeving over de landverzekeringsovereenkomst: waarom en hoe? Wordingsgeschiedenis van de wet van 25 juni

Nadere informatie

Segmentatie in verzekeringen

Segmentatie in verzekeringen Faculteit Wetenschappen en Bio-Ingenieurswetenschappen Vakgroep Wiskunde Segmentatie in verzekeringen Masterproef ingediend met het oog op het behalen van de graad van Master in de Actuariële Wetenschappen

Nadere informatie

BZB-congres 7 november 2014

BZB-congres 7 november 2014 PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 3 2014 16 e jaargang driemaandelijks SEPTEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 BZB-congres 7 november 2014 Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel Insusoft 2020:

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over een lastenkohier houdende minimumdekkingsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten Rechtsbijstand.

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over een lastenkohier houdende minimumdekkingsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten Rechtsbijstand. RVV 369 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een lastenkohier houdende minimumdekkingsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten Rechtsbijstand. Brussel, 23 oktober 2006 SAMENVATTING De Raad voor het

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

De lokale marktplatforms

De lokale marktplatforms De lokale marktplatforms handel & distributie Jaarverslag 2012 consumenten lokale overheden De lokale marktplatforms Jaarverslag 2012 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Zakboekje 2009 Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 info@ombudsman.as www.ombudsman.as Inhoudstafel Voorwoord...................................................................................................

Nadere informatie

Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid

Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid Vergelijking tussen DVV (België) en AXA (Frankrijk) Carlier Julie Academiejaar 2003 2004 Eindwerk Financie- en verzekeringswezen Woord vooraf

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK

GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK Deze gids werd gerealiseerd door Science Pratique SA ( Frankrijk ) dankzij : de Europese

Nadere informatie

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten 2011 TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten Let op: dit is een interactieve pdf. Onderstreepte woorden in de tekst zijn clickable gemaakt, waardoor extra informatielagen geopend kunnen worden. 2

Nadere informatie

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met COLOFON In the pocket

Nadere informatie

Legal Aid in Europe: Nine Different Ways to Guarantee Access to Justice?

Legal Aid in Europe: Nine Different Ways to Guarantee Access to Justice? Legal Aid in Europe: Nine Different Ways to Guarantee Access to Justice? Dutch Summary 21/2/2014 Maurits Barendrecht Laura Kistemaker Henk Jan Scholten Ruby Schrader Marzena Wrzesinska Article 6 ECHR guarantees

Nadere informatie

Kennis is macht Francis Bacon, 1597

Kennis is macht Francis Bacon, 1597 Kennis is macht Francis Bacon, 1597 Het geheim der aan Johan Rudolph Thorbecke, 1848 de post toevertrouwde VOORWOORD brieven is onschendbaar Ons wordt nogal eens de vraag gesteld: waarom de naam Piratenpartij?

Nadere informatie

Tegen welk uur worden we verwacht voor mama s verjaardag?

Tegen welk uur worden we verwacht voor mama s verjaardag? April 26 Tegen welk uur worden we verwacht voor mama s verjaardag? leuk restaurant romantische avond maaltijd met de familie bioscoop uitstap JAARVERSLAG 2011 aantal packs (in duizendtallen) 302 560 870

Nadere informatie

Vergelijkende studie van de sociale energiemaatregelen

Vergelijkende studie van de sociale energiemaatregelen Conventie uitgevoerd in opdracht van de Programmatorische Overheidsdienst voor Maatschappelijke Integratie Vergelijkende studie van de sociale energiemaatregelen Finaal Rapport Cédric Dumortier en Sandrine

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 20XX/XXXX(INI) 5.3.2012

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 20XX/XXXX(INI) 5.3.2012 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 20XX/XXXX(INI) 5.3.2012 ONTWERPVERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening

Nadere informatie

Zijn reclame en verkooppraktijken voor kredietopeningen verantwoord?

Zijn reclame en verkooppraktijken voor kredietopeningen verantwoord? Zijn reclame en verkooppraktijken voor kredietopeningen verantwoord? Onderzoek in opdracht van de POD Maatschappelijke Integratie MIIS-2010-06 (Lot 1) SAMENVATTING Auteurs: Bernard Bayot Thibaut Monnier

Nadere informatie

Praktisch Consumentenrecht

Praktisch Consumentenrecht Praktisch Consumentenrecht Mr. H.M. Liedekerken Eerste druk Praktisch Consumentenrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Memorandum 2014 Gewest Brussel

Memorandum 2014 Gewest Brussel Memorandum 2014 Gewest Brussel Ref. 20133144 versie januari 2014 1 Inhoudstafel Memorandum 2014 3 A. Inzetten op vraaggestuurde maatregelen om levenslang leren te bevorderen 6 A. Het systeem van de opleidingscheques

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs

'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs 'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs (OV'HFRQLQFNHQ:HQG\*LOODUG,1/(,',1* 1.1. HISTORIEK Na de Tweede Wereldoorlog was de toestand in Europa zeer schrijnend. Europa lag in ruïnes en het zag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 520 Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met

Nadere informatie