VIERDE RICHTLIJN AUTO: VERGOEDINGSTERMIJNEN VANAF 19 JANUARI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VIERDE RICHTLIJN AUTO: VERGOEDINGSTERMIJNEN VANAF 19 JANUARI"

Transcriptie

1 DEC 2002 IERDE RICHTLIJN AUTO: ERGOEDINGSTERMIJNEN ANAF 19 JANUARI TIJDSLIJN OOR DE ERGOEDINGSTERMIJNEN 1. REGELING BINNEN DE OPGELEGDE TERMIJNEN III 1.1. Antwoord op het verzoek om schadevergoeding 1.2. Betaling van de schadevergoeding BESCHRIJING AN DE TE OLGEN PROCEDURE ASSURINFO WEEKBLAD AN DE BEROEPSERENIGING DER ERZEKERINGSONDERNEMINGEN 2. LAATTIJDIGE REGELING I 2.1. Laattijdig gemotiveerd antwoord, zonder herinnering van de verzekerde 2.2. Laattijdig voorstel 2.3. Laattijdig gemotiveerd antwoord 2.4. Laattijdig voorstel na herinnering 2.5. Laattijdige betaling 2.6. Laattijdig voorstel en betaling BO

2 IERDE RICHTLIJN AUTO: ERGOEDINGSTERMIJNEN ANAF 19 JANUARI De vierde richtlijn over de motorrijtuigverzekering, die het Europees Parlement op 16 mei 2000 heeft goedgekeurd, moet bestuurders die op doortocht in het buitenland bij een ongeval betrokken geraken, een snelle vergoeding garanderen. De nieuwe regels die er in opgenomen zijn, voorzien in een betere informatieverstrekking aan het slachtoffer en zorgen voor een snellere afhandeling van de procedure en de schadevergoeding. Zij zullen niet alleen van toepassing zijn op ongevallen in een andere lidstaat, maar ook op ongevallen tussen ingezetenen van de Unie in een van de bijna veertig landen die bij het systeem van de groene kaart aangesloten zijn. De vierde richtlijn voert de volgende wijzigingen in: invoering in heel Europa van het recht van een rechtstreekse vordering op de verzekeraar van de tegenpartij; elke verzekeraar moet in elke lidstaat van de Unie een vertegenwoordiger aanwijzen die bevoegd is voor de regeling van schadegevallen. Op die manier heeft de benadeelde partij in zijn eigen land een contactpersoon van de verzekeraar van de aansprakelijke partij, met wie hij in zijn eigen taal kan communiceren; de lidstaten moeten voorzien in sancties die moeten aanzetten tot een snelle schaderegeling. die binnen drie maanden geen met redenen omkleed antwoord op een schadeclaim geeft, kan worden gehouden tot het betalen van een boete, waarvan de hoogte wordt bepaald door de lidstaat waar hij ingeschreven is, en van interesten voor late betaling op de verschuldigde vergoeding; in elke lidstaat zal een informatiecel worden opgericht die vragen in verband met de autoverzekering in het algemeen zal behandelen. In de toekomst zullen slachtoffers van verkeersongevallen er contact mee kunnen opnemen om op een snelle manier de naam te vernemen van de verzekeraar van de aansprakelijke partij; in België is die rol al toevertrouwd aan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, dat het eridass-bestand beheert; in elke lidstaat zal een vergoedingsinstelling worden opgericht die de schade van buitenlandse bestuurders zal vergoeden wanneer de verzekeraar geen vertegenwoordiger voor de schaderegeling heeft aangewezen of wanneer de verzekeraar het dossier veel te traag afhandelt. Elke nationale instelling zal het recht hebben om automatisch verhaal aan te tekenen tegen de instelling van het land waar de nalatige verzekeraar ingeschreven staat; deze laatste instelling zal op haar beurt het recht hebben om de terugbetaling te eisen door de verzekeraar in wiens plaats zij is opgetreden. Dat systeem zou een snellere vergoeding van de slachtoffers moeten waarborgen. De aangekondigde maatregelen wijzigen geenszins de regels die op dit ogenblik in de lidstaten bestaan op het vlak van aansprakelijkheid of bevoegdheid van rechtbanken. Artikel 6 van de wet van 22 augustus 2002 houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering (Staatsblad van 17 september 2002) inzake motorrijtuigen vervangt het hoofdstuk I van de wet van 21 november 1989 waarin de bepalingen van de vierde Europese richtlijn opgenomen worden. Belangrijk zijn de termijnen waaraan de verzekeraars zich dienen te houden om een vergoedingsofferte of een uitbetaling te realiseren alsook de sancties bij niet naleving van deze termijnen. Deze bepaling gaat verder dan de richtlijn door deze verplichtingen ook van toepassing te brengen op ongevallen die zich in België voordoen. Deze bepalingen treden op 19 januari 2003 in werking. To the Point geeft hierna een gedetailleerde toelichting over de toepassing van de vergoedingstermijnen waarin de wet voorziet. Het overzicht op de centrale bladzijden bevat een schema van de te volgen procedures naargelang van de omstandigheden waar de wet naar verwijst. De fiches die er aan voorafgaan en die er op volgen vermelden de termijnen die de verzekeringsondernemingen in acht moeten nemen, alsook de sancties bij niet-naleving van die bepalingen.

3 POINT TO THE Tijdslijn voor de vergoedingstermijnen 1. REGELING BINNEN DE OPGELEGDE TERMIJNEN 1.1. ANTWOORD OP HET ERZOEK OM SCHADEERGOEDING /G III } 3 maanden G Periode tot Opmerking: gemotiveerd antwoord van de verzekeraar 3 maanden waarbinnen de verzekeraar een voorstel tot schadevergoeding of een gemotiveerd antwoord moet geven Zodra de motieven die de verzekeraar in zijn gemotiveerd antwoord (G) inroept, niet meer opgaan, vangt een nieuwe termijn aan wanneer de benadeelde een nieuw verzoek om schadevergoeding () indient BETALING AN DE SCHADEERGOEDING A B Y } 30 dagen A B Y Periode A tot Y aanvaarding van het voorstel van de verzekeraar door de benadeelde (ter herinnering) betaling van de schadevergoeding door de verzekeraar einde van de termijn van 30 dagen vanaf A 30 dagen waarbinnen de verzekeraar gehouden is tot betaling

4 Beschrijving van de te volgen procedure De benadeelde dient een verzoek om schadevergoeding in I De BA of toepassing van art. 29bis wordt niet betwist EN de schade wordt niet betwist en werd becijferd Binnen 3 maanden na de datum van het verzoek is de verzekeraar verplicht tot het overmaken van een gemotiveerd voorstel tot schadevergoeding De BA of toepassing van ar MA de schade is niet volledig be Binnen 3 maanden na de is de verzekeraar verplich een voorstel v doet een voorstel tot schadevergoeding binnen 3 maanden na de datum van het verzoek doet geen enkel voorstel binnen 3 maanden betaalt het door hem voorgestelde bedrag niet binnen 30 werkdagen na aanvaarding door de benadeelde Het door de voorgestel is kennelijk o Aanvaarding van het voorstel door benadeelde betaalt het door hem voorgestelde bedrag binnen 30 werkdagen na aanvaarding door de benadeelde is van rechtswege gehouden tot de betaling van een bijkomende som, berekend volgens de wettelijke interestvoet is van rechtswege gehouden tot de betaling van een bijkomende som, berekend volgens de wettelijke interestvoet De verz is van rechtsw tot de b van een bijko berekend de wettelijke (op verschil voor

5 t. 29bis wordt niet betwist AR cijferd, maar is becijferbaar datum van het verzoek t tot het overmaken van an voorschot De BA of toepassing van art. 29bis wordt betwist of staat niet helemaal vast OF de schade wordt betwist of is niet volledig becijferd of becijferbaar Binnen 3 maanden na de datum van het verzoek is de verzekeraar verplicht tot het geven van een gemotiveerd antwoord op de in de schadeclaim ingeroepen elementen verzekeraar de bedrag nvoldoende doet een voorstel van voorschot binnen de 3 maanden na de datum van het verzoek geeft geen gemotiveerd antwoord binnen 3 maanden geeft een gemotiveerd antwoord binnen 3 maanden ekeraar ge gehouden etaling mende som, volgens interestvoet stel / uitspraak) Aanvaarding van het voorstel door benadeelde betaalt het door hem voorgestelde bedrag binnen 30 werkdagen na aanvaarding door de benadeelde is van rechtswege gehouden tot de betaling van een forfaitaire som van 250 per dag na rappel door de benadeelde of verwittiging door het GMWF De procedure herneemt zich nadat de aansprakelijkheden of de toepassing van art. 29bis vaststaan OF nadat de schade becijferbaar wordt

6 2. LAATTIJDIGE REGELING 2.1. LAATTIJDIG GEMOTIEERD ANTWOORD, ZONDER HERINNERING AN DE ERZEKERDE G I G Periode tot G gemotiveerd antwoord van de verzekeraar geen gevolgen 2.2. LAATTIJDIG OORSTEL Periode tot of gerechtelijke uitspraak betaling van een bijkomende schadevergoeding volgens de wettelijke interestvoet vanaf

7 2.3. LAATTIJDIG GEMOTIEERD ANTWOORD H/F G II H/F G Periode H/F tot G herinnering door de benadeelde of verwittiging van de verzekeraar door het GMWF gemotiveerd antwoord van de verzekeraar betaling van 250 per dag vanaf H/F 2.4. LAATTIJDIG OORSTEL NA HERINNERING H/F H/F Periode tot Periode H/F tot herinnering door de benadeelde of verwittiging van de verzekeraar door het GMWF betaling van een bijkomende schadevergoeding volgens de wettelijke interestvoet vanaf betaling van 250 per dag vanaf H/F

8 2.5. LAATTIJDIGE BETALING A Y B III BEROEPSERENIGING DER ERZEKERINGSONDERNEMINGEN HUIS DER ERZEKERING DE MEEÛSPLANTSOEN BRUSSEL BO } 30 dagen A aanvaarding van het voorstel van de verzekeraar door de benadeelde (ter herinnering) Y einde van de termijn van 30 dagen vanaf A B betaling van de schadevergoeding door de verzekeraar Periode Y tot B betaling van een bijkomende schadevergoeding volgens de wettelijke interestvoet vanaf Y 2.6. LAATTIJDIG OORSTEL EN BETALING A Y B } 30 dagen A Y B Periode tot Periode Y tot B aanvaarding van het voorstel van de verzekeraar door de benadeelde einde van de termijn van 30 dagen vanaf A betaling van de schadevergoeding door de verzekeraar betaling van een bijkomende schadevergoeding volgens de wettelijke interestvoet vanaf betaling van een bijkomende schadevergoeding volgens de wettelijke interestvoet vanaf Y Design: Tertio, Brussel Druk: Peeters, B-3020 Herent