RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1"

Transcriptie

1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer V. SKOURIS, Voorzitter van het Hof van Justitie d.d.: 4 februari 2008 aan: de heer Dimitrij Rupel, Voorzitter van de Raad van de Europese Unie Betreft: Voorgestelde wijzigingen van het reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie die de invoering beogen van de nadere regels betreffende het verloop van de procedure van heroverweging Hooggeachte heer, Onder verwijzing naar artikel 223, zesde alinea, EG-Verdrag en artikel 139, zesde alinea, EGA-Verdrag leg ik hierbij de als bijlage toegevoegde wijzigingen van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie ter goedkeuring door de Raad voor. De voorgestelde wijzigingen beogen de invoering in het Reglement voor de procesvoering van de nadere regels betreffende het verloop van de procedure van heroverweging bedoeld in artikel 225, lid 2, EG-Verdrag en artikel 140 A, lid 2, EGA-Verdrag en in grote lijnen geregeld in de artikelen 62 tot en met 62 ter van het Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie. De voorgestelde wijzigingen gaan vergezeld van een toelichting waarnaar wordt verwezen. De wijzigingen zijn bijgevoegd in alle officiële talen. 5952/08 pau/yen/lm 1 JUR NL

2 Ten slotte wijs er ik voor de goede orde op dat u bij afzonderlijke brief een ontwerp van besluit van de Raad houdende wijziging van het Reglement voor de procesvoering inzake de regeling van het taalgebruik van toepassing op de procedure van heroverweging wordt toegestuurd. Met bijzondere hoogachting, Vassilios SKOURIS 5952/08 pau/yen/lm 2 JUR NL

3 BIJLAGE ONTWERP VAN WIJZIGINGEN VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE Artikel 225, lid 2, EG-Verdrag en artikel 140 A, lid 2, EGA-Verdrag bepalen dat, wanneer het Gerecht van eerste aanleg uitspraak doet op een beroep tegen een beslissing van een krachtens artikel 225 A EG-Verdrag en artikel 140 B EGA-Verdrag ingestelde rechterlijke kamer, de beslissing van het Gerecht (hierna: de beslissing op hoger beroep of hogere voorziening ) op de wijze en binnen de grenzen die in het Statuut worden bepaald, bij uitzondering door het Hof van Justitie kan worden heroverwogen wanneer er ernstig gevaar bestaat dat de eenheid of de samenhang van het gemeenschapsrecht wordt aangetast. Artikel 225, lid 3, EG-Verdrag en artikel 140 A, lid 3, EGA-Verdrag bepalen op vergelijkbare wijze dat, wanneer het Gerecht van eerste aanleg uitspraak doet op prejudiciële vragen die uit hoofde van artikel 234 EG-Verdrag en artikel 150 EGA-Verdrag zijn voorgelegd in specifieke in het Statuut bepaalde aangelegenheden, de beslissing van het Gerecht op de wijze en binnen de grenzen die in het Statuut worden bepaald, bij uitzondering door het Hof van Justitie kan worden heroverwogen wanneer er ernstig gevaar bestaat dat de eenheid of de samenhang van het gemeenschapsrecht wordt aangetast. De artikelen 62 tot en met 62 ter van het Statuut bepalen op welke wijze en binnen welke grenzen beslissingen die het Gerecht van eerste aanleg op hoger beroep of hogere voorziening of op prejudiciële verwijzing heeft gegeven, door het Hof kunnen worden heroverwogen. Volgens artikel 62 van het Statuut kan de eerste advocaat-generaal binnen een maand na de uitspraak van het Gerecht aan het Hof voorstellen die beslissing te heroverwegen, wanneer hij van oordeel is dat er een ernstig gevaar bestaat dat de eenheid of de samenhang van het gemeenschapsrecht wordt aangetast, en besluit het Hof binnen een maand na dit voorstel of heroverweging van de uitspraak noodzakelijk is. In artikel 62 bis van het Statuut wordt bepaald dat, wanneer het Hof besluit een beslissing te heroverwegen, het op basis van het dossier dat het Gerecht hem doet toekomen, in het kader van een spoedprocedure uitspraak doet op de vragen waarop de heroverweging betrekking heeft. De in artikel 23 van het Statuut bedoelde belanghebbenden en, wanneer de heroverweging betrekking heeft op een beslissing op hoger beroep of hogere voorziening, de partijen in de procedure voor het Gerecht, hebben het recht om over de vragen waarop de heroverweging betrekking heeft, memories of schriftelijke opmerkingen in te dienen binnen een daartoe gestelde termijn. Het Hof kan besluiten een mondelinge behandeling te organiseren alvorens uitspraak te doen. Ten slotte bepaalt artikel 62 ter van het Statuut, zakelijk weergegeven, dat het voorstel van de eerste advocaat-generaal en het besluit van het Hof om een beslissing van het Gerecht te heroverwegen schorsende werking hebben wanneer het gaat om een beslissing op prejudiciële verwijzing, maar niet wanneer het gaat om een beslissing op hoger beroep of hogere voorziening, en bepaalt dit artikel de gevolgen van de door het Hof aan het einde van de heroverwegingsprocedure gegeven beslissing. 5952/08 pau/yen/lm 3

4 Het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie is ingesteld bij besluit 2004/752/EG, Euratom van de Raad van 2 november 2004 (PB L 333, blz. 7) en heeft zijn werkzaamheden aangevat op 12 december Bij het Gerecht van eerste aanleg kan dus thans reeds hogere voorziening worden ingesteld tegen beslissingen van het Gerecht voor ambtenarenzaken. Het onderhavige ontwerp van wijzigingen heeft tot doel, in het Reglement voor de procesvoering in een nieuwe vierde titel bis Van de heroverweging van beslissingen van het Gerecht van eerste aanleg de bepalingen in te voegen die nodig zijn om het verloop en een aantal in het Statuut niet nader aangegeven modaliteiten van de door bovengenoemde bepalingen van de Verdragen en van het Statuut georganiseerde heroverwegingsprocedure te regelen. De voorgestelde bepalingen betreffen zowel de heroverweging van door het Gerecht op hoger beroep of hogere voorziening gegeven beslissingen als de heroverweging van op prejudiciële verwijzing gegeven beslissingen, ofschoon het nemen van dergelijke beslissingen thans nog niet aan de orde is. In de eerste plaats moet, wat de organisatie betreft, de formatie worden bepaald die binnen een maand na het voorstel van de eerste advocaat-generaal moet besluiten of heroverweging van de beslissing van het Gerecht noodzakelijk is (artikel 123 ter). In de tweede plaats moet nader worden bepaald op welke wijze het Gerecht het Hof kennis geeft van de beslissingen die in aanmerking komen voor heroverweging (artikel 123 quater). In de derde plaats moeten nadere regels worden vastgesteld voor het voorstel van de eerste advocaat-generaal om een beslissing van het Gerecht te heroverwegen, voor het besluit om al dan niet in te gaan op dat voorstel en voor de kennisgeving daarvan aan het Gerecht, de partijen en, in voorkomend geval, de nationale rechterlijke instantie (artikel 123 quinto). In de vierde plaats moeten, ter zake van de spoedprocedure van artikel 62 bis van het Statuut, nadere regels worden vastgesteld betreffende de betekening van het besluit van het Hof aan de partijen en de andere belanghebbenden, de termijn waarbinnen dezen memories of schriftelijke opmerkingen kunnen indienen, en de verdere fasen van de procedure tot aan de beslissing van het Hof over de vragen waarop de heroverweging betrekking heeft (artikel 123 sexto). Ten slotte moet de regeling van het taalgebruik van toepassing op de procedure van heroverweging worden vastgesteld en daartoe is een ontwerp van besluit van de Raad houdende wijziging van het Reglement voor de procesvoering van het Hof aan de Raad voorgelegd (artikel 123 bis). 5952/08 pau/yen/lm 4

5 HET HOF, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name artikel 223, zesde alinea, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 139, zesde alinea, Overwegende hetgeen volgt: (1) Artikel 225, leden 2 en 3, EG-Verdrag en artikel 140 A, leden 2 en 3, EGA-Verdrag voorzien in een procedure van heroverweging door het Hof van Justitie van beslissingen die het Gerecht van eerste aanleg heeft gegeven op hoger beroep of hogere voorziening tegen een beslissing van een rechterlijke kamer of op prejudiciële vragen in specifieke in het Statuut bepaalde aangelegenheden; (2) In de artikelen 62 tot en met 62 ter van het Statuut van het Hof is bepaald op welke wijze en binnen welke grenzen de procedure van heroverweging wordt gevoerd; (3) Het verloop van de procedure van heroverweging en een aantal nadere regels daarvoor moeten worden vastgesteld in het Reglement voor de procesvoering; Met de goedkeuring van de Raad, gegeven op... STELT DE NAVOLGENDE WIJZIGINGEN VAN ZIJN REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAST: Artikel 1 Het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 19 juni 1991 (PB L 176 van , blz. 7, met rectificatie in PB L 383 van , blz. 117), zoals gewijzigd op 21 februari 1995 (PB L 44 van , blz. 61), 11 maart 1997 (PB L 103 van , blz. 1, met rectificatie in PB L 351 van , blz. 72), 16 mei 2000 (PB L 122 van , blz. 43), 28 november 2000 (PB L 322 van , blz. 1), 3 april 2001 (PB L 119 van , blz. 1), 17 september 2002 (PB L 272 van , blz. 24, met rectificatie in PB L 281 van , blz. 24), 8 april 2003 (PB L 147 van , blz. 17), 19 april 2004 (PB L 132 van , blz. 2), 20 april 2004 (PB L 127 van , blz. 107), 12 juli 2005 (PB L 203 van , blz. 19), 18 oktober 2005 (PB L 288 van , blz. 51) en 18 december 2006 (PB L 386 van , blz. 44), wordt gewijzigd als volgt: 5952/08 pau/yen/lm 5

6 1. Na artikel 123 wordt de volgende tekst ingevoegd: VIERDE TITEL BIS VAN DE HEROVERWEGING VAN BESLISSINGEN VAN HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG [Artikel 123 bis] In dit artikel zal de regeling van het taalgebruik van toepassing op de procedure van heroverweging worden opgenomen. Volgens artikel 64 van het Statuut van het Hof kan de regeling van het taalgebruik van toepassing op het Hof slechts worden gewijzigd volgens de procedure voor wijziging van het Statuut, namelijk bij een besluit dat door de Raad op verzoek van het Hof van Justitie en na raadpleging van het Europees Parlement en de Commissie met eenparigheid van stemmen wordt genomen. Een ontwerp van besluit van de Raad houdende wijziging van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie door invoeging van een nieuw artikel 123 bis in dat reglement, is tegelijkertijd met het onderhavige ontwerp aan de Raad voorgelegd. 5952/08 pau/yen/lm 6

7 Artikel 123 ter Er wordt een speciale kamer ingesteld om volgens de regels vastgesteld in artikel 123 quinto te besluiten of een beslissing van het Gerecht dient te worden heroverwogen in de zin van artikel 62 van het Statuut. Deze kamer bestaat uit de president van het Hof en vier presidenten van een kamer bestaande uit vijf rechters aangewezen volgens de rangorde bepaald in artikel 6 van dit reglement. Het lijkt aangewezen, de bevoegdheid om te besluiten of op het voorstel van de eerste advocaatgeneraal moet worden ingegaan, toe te wijzen aan een kleine kamer bestaande uit vijf rechters. In het Statuut wordt immers bepaald dat dit besluit moet worden genomen binnen een maand na het voorstel van de eerste advocaat-generaal, dat zelf binnen een maand na de beslissing van het Gerecht moet worden gedaan. Volgens de gewone werkingsregels van het Hof zou het besluit moeten worden genomen door de rechtsprekende formatie waaraan de algemene vergadering op basis van een rapport van de rechter-rapporteur het besluit heeft toewezen. Gelet op de korte termijnen waarin het Statuut voorziet, lijkt het echter niet erg realistisch een procedure te willen organiseren waar alle leden van het Hof bij betrokken zijn. Daartoe wordt de instelling voorgesteld van een speciale kamer bestaande uit de president van het Hof en vier presidenten van een kamer bestaande uit vijf rechters. Het cijfer vier komt overeen met het huidige aantal kamers bestaande uit vijf rechters. De presidenten van de kamers bestaande uit vijf rechters worden gekozen voor drie jaar, nemen deel aan alle beslissingen van hun kamer en nemen met de president van het Hof deel aan alle beslissingen van de grote kamer. Het gaat dus om een stabiele formatie die de gehele rechtspraak van het Hof beheerst. 5952/08 pau/yen/lm 7

8 Artikel 123 quater Zodra de datum voor de uitspraak van een beslissing op grond van artikel 225, lid 2 of 3, EG- Verdrag of artikel 140 A, lid 2 of 3, EGA-Verdrag bekend is, laat de griffie van het Gerecht dit weten aan de griffie van het Hof. Zij deelt haar deze beslissing mee zodra deze is uitgesproken. Voorgesteld wordt, te bepalen dat de griffie van het Gerecht de griffie van het Hof onmiddellijk op de hoogte brengt van de datum die is vastgesteld voor de uitspraak van een beslissing die in aanmerking komt voor heroverweging. Deze informatie zal de eerste advocaat-generaal in staat stellen, al in die fase te beginnen met het onderzoek van de zaak, met name op basis van de beslissing van de rechterlijke kamer ingeval het gaat om een beslissing van het Gerecht op hoger beroep of hogere voorziening. Verder wordt voorgesteld te bepalen dat de griffie van het Gerecht een afschrift van de betrokken beslissing meedeelt. Het kan daarbij gaan om een beschikking waardoor een einde komt aan het geding, die niet in openbare terechtzitting wordt uitgesproken. 5952/08 pau/yen/lm 8

9 Artikel 123 quinto Het voorstel van de eerste advocaat-generaal om een beslissing van het Gerecht te heroverwegen wordt toegezonden aan de president van het Hof en tegelijkertijd wordt de griffier in kennis gesteld van deze toezending. Wanneer het gaat om een beslissing van het Gerecht op grond van artikel 225, lid 3, EG-Verdrag of artikel 140 A, lid 3, EGA-Verdrag, brengt de griffier het voorstel tot heroverweging onmiddellijk ter kennis van het Gerecht, de nationale rechterlijke instantie en de partijen in de procedure voor deze instantie. Onmiddellijk na de ontvangst van het voorstel tot heroverweging wijst de president de rechter-rapporteur aan onder de rechters van de in artikel 123 ter bedoelde kamer. Deze kamer besluit, op rapport van de rechter-rapporteur, of heroverweging van de beslissing van het Gerecht noodzakelijk is. In het besluit om de beslissing van het Gerecht te heroverwegen wordt aangegeven op welke vragen de heroverweging betrekking heeft. Wanneer het gaat om een beslissing van het Gerecht op grond van artikel 225, lid 2, EG- Verdrag of artikel 140 A, lid 2, EGA-Verdrag, brengt de griffier het besluit van het Hof om de beslissing van het Gerecht te heroverwegen onmiddellijk ter kennis van het Gerecht en van de partijen in de procedure voor het Gerecht. Wanneer het gaat om een beslissing van het Gerecht op grond van artikel 225, lid 3, EG- Verdrag of artikel 140 A, lid 3, EGA-Verdrag, brengt de griffier het besluit van het Hof om de beslissing van het Gerecht te heroverwegen of niet te heroverwegen onmiddellijk ter kennis van het Gerecht, van de nationale rechterlijke instantie en van de partijen in de procedure voor de nationale rechterlijke instantie. Van het besluit om de beslissing van het Gerecht te heroverwegen wordt een mededeling opgenomen in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het voorgestelde artikel betreft de eerste fase van de procedure van heroverweging, namelijk de nadere regels voor een voorstel van de eerste advocaat-generaal en voor het besluit van het Hof op dit voorstel. Artikel 62 van het Statuut voorziet in dwingende termijnen voor deze eerste, zuiver interne fase van de procedure: het voorstel van de eerste advocaat-generaal moet binnen een maand na de uitspraak van het Gerecht worden gedaan en het besluit van het Hof op dit voorstel moet binnen een maand na het voorstel worden genomen. Om deze termijnen te kunnen eerbiedigen is het nodig dat de procedure eenvoudig is. Daarom wordt voorgesteld te bepalen dat de eerste advocaat-generaal zijn voorstel om een beslissing van het Gerecht te heroverwegen rechtstreeks toezendt aan de president van het Hof. Onmiddellijk na de ontvangst van dit voorstel wijst de president een rechter-rapporteur aan onder de kamerpresidenten die lid zijn van de in artikel 123 ter bedoelde kamer, en zendt hij hem het voorstel toe. De rechter-rapporteur stelt zo snel mogelijk een rapport op over dit voorstel en over het gevolg dat daaraan dient te worden gegeven, en legt dit aan die kamer voor. In deze fase van de procedure dienen de rechterlijke instanties en de partijen voor wie de procedure van heroverweging van belang is, echter enige informatie te ontvangen. In artikel 62 ter, tweede alinea, van het Statuut wordt immers bepaald dat, wanneer het gaat om een beslissing van het Gerecht op prejudiciële verwijzing, het voorstel van de eerste advocaat-generaal 5952/08 pau/yen/lm 9

10 om de beslissing van het Gerecht te heroverwegen schorsende werking heeft voor de antwoorden die het Gerecht op de prejudiciële vragen heeft gegeven, en dat het besluit van het Hof om de beslissing te heroverwegen dezelfde werking heeft. Bijgevolg moeten het Gerecht, de nationale rechterlijke instantie die zich tot het Gerecht heeft gewend, en de partijen in de procedure voor de nationale rechterlijke instantie in kennis worden gesteld van een voorstel van de eerste advocaatgeneraal om de beslissing te heroverwegen (eerste alinea van het voorgestelde artikel) en van het besluit dat het Hof op dit voorstel heeft genomen, ongeacht de strekking van dat besluit (vijfde alinea van het voorgestelde artikel). Bovendien moet van het besluit van het Hof om de procedure van heroverweging te openen, wegens de schorsende werking ervan, een mededeling worden opgenomen in het Publicatieblad. Wanneer het echter gaat om een beslissing van het Gerecht op hoger beroep of hogere voorziening, hebben het voorstel van de eerste advocaat-generaal en het besluit van het Hof om de beslissing van het Gerecht te heroverwegen volgens artikel 62 ter, eerste alinea, van het Statuut geen schorsende werking. In dat geval lijkt het aangewezen, alleen het Gerecht en de partijen in de procedure voor het Gerecht in kennis te stellen van het besluit van het Hof om de beslissing van het Gerecht te heroverwegen (vierde alinea van het voorgestelde artikel). De betekening van dit besluit, die de termijn voor het indienen van memories of schriftelijke opmerkingen doet ingaan, kan immers pas plaatsvinden nadat de nodige vertalingen van het besluit zijn gemaakt (zie artikel 123 sexto, eerste alinea). 5952/08 pau/yen/lm 10

11 Artikel 123 sexto Het besluit om een beslissing van het Gerecht te heroverwegen wordt betekend aan de partijen en de andere in artikel 62 bis, tweede alinea, van het Statuut bedoelde belanghebbenden. De betekening aan de lidstaten, aan de staten niet zijnde lidstaten die partij zijn bij de EER-Overeenkomst en aan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA gaat vergezeld van een vertaling van het besluit van het Hof overeenkomstig artikel 104, lid 1, eerste en tweede alinea, van dit reglement. Het besluit van het Hof wordt bovendien meegedeeld aan het Gerecht en, wanneer het gaat om een beslissing van het Gerecht op grond van artikel 225, lid 3, EG-Verdrag of artikel 104 A, lid 3, EGA-Verdrag, aan de betrokken nationale rechterlijke instantie. Binnen een maand na de in de voorgaande alinea bedoelde betekening kunnen de partijen en andere belanghebbenden aan wie het besluit van het Hof is betekend, memories of schriftelijke opmerkingen indienen over de vragen waarop de heroverweging betrekking heeft. Zodra het besluit tot heroverweging van een beslissing van het Gerecht is genomen, wijst de eerste advocaat-generaal de heroverweging toe aan een advocaat-generaal. Nadat hij de rechter-rapporteur heeft aangewezen, bepaalt de president de datum waarop deze een voorlopig rapport voorlegt aan de algemene vergadering van het Hof. Dit rapport omvat de voorstellen van de rechter-rapporteur over het eventuele treffen van voorbereidende maatregelen, over de rechtsprekende formatie waaraan de heroverweging dient te worden toegewezen, over de noodzaak om een pleitzitting te organiseren en over de wijze waarop de advocaat-generaal zijn standpunt zal bepalen. Het Hof beslist over het gevolg dat aan de voorstellen van de rechter-rapporteur dient te worden gegeven, na de advocaatgeneraal te hebben gehoord. Wanneer de beslissing van het Gerecht waarop de heroverweging betrekking heeft, is gegeven op grond van artikel 225, lid 2, EG-Verdrag of artikel 140 A, lid 2, EGA-Verdrag, beslist het Hof over de kosten. Het hier voorgestelde artikel betreft de tweede fase van de procedure van heroverweging, te weten de procedure na een besluit van het Hof om een beslissing van het Gerecht te heroverwegen. Dit deel van de procedure voor het Hof is niet zuiver intern; met name de partijen, de lidstaten en de instellingen nemen eraan deel. Het besluit om de procedure van heroverweging te openen moet daarom, overeenkomstig artikel 62 bis van het Statuut, worden betekend aan de in artikel 23 van het Statuut bedoelde belanghebbenden, te weten de lidstaten, het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, de staten niet zijnde lidstaten die partij zijn bij de EER-Overeenkomst en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA alsmede de partijen in de procedure voor het Gerecht wanneer het gaat om een beslissing op hoger beroep of hogere voorziening, en de partijen in het hoofdgeding wanneer het gaat om een beslissing op prejudiciële verwijzing. Om het de lidstaten gemakkelijker te maken, deel te nemen aan de procedure van heroverweging, wordt voorgesteld te bepalen dat de betekening van het besluit tot heroverweging vergezeld gaat van vertalingen van dit besluit onder dezelfde voorwaarden als thans het geval is bij de betekening van een verzoek om een prejudiciële beslissing. Volgens artikel 62 bis van het Statuut doet het Hof in het kader van een spoedprocedure uitspraak over de heroverweging; voorgesteld wordt, de termijn voor het indienen van memories of 5952/08 pau/yen/lm 11

12 schriftelijke opmerkingen te bepalen op een maand. Het is denkbaar dat in bepaalde omstandigheden over de vragen waarop de heroverweging betrekking heeft, uitspraak wordt gedaan door het Hof in voltallige zitting, ondanks de moeilijkheid om ingewikkelde standpunten uit te werken in een zo grote rechtsprekende formatie. In andere omstandigheden is het echter beter dat een kleinere formatie, zoals de grote kamer of zelfs een kamer bestaande uit vijf of drie rechters, de betrokken rechtspunten beslecht. Daarom wordt voorgesteld, het gewone systeem van toewijzing van zaken aan een rechtsprekende formatie te handhaven en te bepalen dat de algemene vergadering op voorstel van de rechter-rapporteur en na de advocaat-generaal te hebben gehoord beslist welke formatie uitspraak zal doen over de vragen waarop de heroverweging betrekking heeft. Wat de rol van de advocaat-generaal in het kader van de procedure van heroverweging betreft, moeten twee ten dele tegenstrijdige dwingende eisen met elkaar in overeenstemming worden gebracht, namelijk de omstandigheid dat die procedure wordt ingeleid wanneer het Hof van oordeel is dat er een ernstig gevaar bestaat dat de eenheid of de samenhang van het gemeenschapsrecht wordt aangetast het bestaan zelf van dit gevaar zou rechtvaardigen dat de advocaat-generaal in elk geval formeel conclusie neemt en de noodzaak om over de vragen waarop de heroverweging betrekking heeft, uitspraak te doen in het kader van een spoedprocedure, hetgeen in bepaalde gevallen moeilijk valt te verenigen met de termijnen die inherent zijn aan een formele conclusie tijdens een openbare terechtzitting. Daarom wordt voorgesteld, in de bepaling enige flexibiliteit in te bouwen en het aan de algemene vergadering over te laten om op voorstel van de rechterrapporteur en na de advocaat-generaal te hebben gehoord van geval tot geval te beslissen of de advocaat-generaal conclusie dient te nemen dan wel zijn standpunt dient voor te dragen in raadkamer. Ten slotte is het aangewezen te bepalen dat, wanneer de beslissing waarop de heroverweging betrekking heeft, een beslissing op hoger beroep of hogere voorziening is, het Hof dient te beslissen over de kosten. 5952/08 pau/yen/lm 12

13 2. Artikel 123 bis wordt artikel 123 septimo en artikel 123 ter wordt artikel 123 octavo. Deze bepaling is noodzakelijk wegens de invoeging van nieuwe bepalingen, namelijk de artikelen 123 bis tot en met 123 sexto. Artikel 2 De onderhavige wijzigingen van het Reglement voor de procesvoering, die authentiek zijn in de in artikel 29, lid 1, van het reglement genoemde talen, worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en treden in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op die van de bekendmaking. 5952/08 pau/yen/lm 13

PUBLIC. Brussel, 2 februari 2010 (03.02) (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 5931/10 LIMITE JUR 56 INST 25 COUR 12

PUBLIC. Brussel, 2 februari 2010 (03.02) (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 5931/10 LIMITE JUR 56 INST 25 COUR 12 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 februari 2010 (03.02) (OR. fr) 5931/10 LIMITE PUBLIC JUR 56 INST 25 COUR 12 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep vrienden van het voorzitterschap

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Wijziging van het reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Wijziging van het reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 juli 2005 (OR. fr) 10665/05 286 COUR 35 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Wijziging van het reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. Verdrag betreffende de Europese Unie; (met Protocollen) Maastricht, 7 februari 1992

TRACTATENBLAD VAN HET. Verdrag betreffende de Europese Unie; (met Protocollen) Maastricht, 7 februari 1992 10 (1992) Nr. 13 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 182 A. TITEL Verdrag betreffende de Europese Unie; (met Protocollen) Maastricht, 7 februari 1992 B. TEKST De Nederlandse

Nadere informatie

14899/09 HD/mm DG H 2 A

14899/09 HD/mm DG H 2 A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2009 (OR. en) 14899/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0034 (CNS) JUSTCIV 215 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD tot

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 mei 2011 (06.05) (OR. fr) 8787/11 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2011/0901 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 mei 2011 (06.05) (OR. fr) 8787/11 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2011/0901 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 mei 2011 (06.05) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2011/0901 (COD) 8787/11 ADD 1 CODEC 607 COUR 18 INST 197 JUR 160 PARLNAT 112 BEGELEIDENDE NOTA - ADDENDUM van:

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2011 COM(2011) 915 definitief 2011/0450 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 maart 2009 (OR. en) 7850/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0041 (C S) PECHE 74

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 maart 2009 (OR. en) 7850/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0041 (C S) PECHE 74 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 maart 2009 (OR. en) 7850/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0041 (C S) PECHE 74 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 19 maart 2009 Betreft: Voorstel voor een

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 november 2003 (21.11) (OR. fr) 15105/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0280 (CNS) JUR 448 COUR 29

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 november 2003 (21.11) (OR. fr) 15105/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0280 (CNS) JUR 448 COUR 29 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 november 2003 (21.11) (OR. fr) 15105/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0280 (CNS) JUR 448 COUR 29 INGEKOMEN DOCUMENT van: mevrouw Patricia BUGNOT, directeur, namens

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 21.1.2009 COM(2009) 12 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD betreffende het voorlopig verbod op het gebruik en de verkoop in Hongarije

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 22.12.2006 COM(2006) 913 definitief 2006/0301 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2003/6/EG

Nadere informatie

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000),

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000), P5_TA(2002)0430 Europees netwerk voor justitiële opleiding * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van het besluit van de

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. tot wijziging van

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. tot wijziging van COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 22.12.2006 COM(2006) 909 definitief 2006/0282 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG

Nadere informatie

Voor de Secretaris-generaal,

Voor de Secretaris-generaal, EUROPESE COMMISSIE SECRETARIAAT-GENERAAL Brussel, SG-Greffe (2011)/D PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND BIJ DE EUROPESE UNIE Kortenberglaan, 4-10 1000 BRUSSEL Betreft: Met redenen omkleed advies

Nadere informatie

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad. van 18 december 2006

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad. van 18 december 2006 30.12.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 396/849 Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2011 COM(2011) 911 definitief 2011/0447 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese

Nadere informatie

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2016 C(2016) 8600 final ANNEX 1 BIJLAGE bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing NL NL Bijlage Administratieve procedures

Nadere informatie

voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak

voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie De heer mr. dr. K.H.D.M. Dijkhoff Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Betreft: consultatieverzoek naar aanleiding

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 december 2005 (OR. en) 14883/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0145 (CNS) UEM 205 ECOFIN 370 OC 877 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.3.2016 COM(2016) 119 final 2016/0066 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt van de Unie in de Stabilisatie- en Associatieraad van de EU en de

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 21 november 2000 (OR. en) 13191/00 Interinstitutioneel dossier: 2000/0137 (C S) LIMITE UEM 120 ECOFI 330

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 21 november 2000 (OR. en) 13191/00 Interinstitutioneel dossier: 2000/0137 (C S) LIMITE UEM 120 ECOFI 330 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 21 november 2000 (OR. en) 13191/00 Interinstitutioneel dossier: 2000/0137 (C S) LIMITE UEM 120 ECOFI 330 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: verordening van

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 18/09/2017

Datum van inontvangstneming : 18/09/2017 Datum van inontvangstneming : 18/09/2017 Vertaling C-478/17-1 Zaak C-478/17 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 9 augustus 2017 Verwijzende rechter: Tribunalul Cluj (Roemenië) Datum

Nadere informatie

Brussel, 14 mei 2012 (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE /11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0303 ( LE) AMLAT 99 PESC 1390 WTO 388

Brussel, 14 mei 2012 (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE /11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0303 ( LE) AMLAT 99 PESC 1390 WTO 388 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 14 mei 2012 (OR. en) 16395/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0303 (E) AMLAT 99 PESC 1390 WTO 388 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.11.2012 COM(2012) 654 final 2012/0312 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij België wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van artikel

Nadere informatie

(2002/C 42/07) Gelet op de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst ( 1 ), inzonderheid op artikel 43, lid 1,

(2002/C 42/07) Gelet op de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst ( 1 ), inzonderheid op artikel 43, lid 1, C 42/8 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 15.2.2002 II (Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie) Initiatief van het Koninkrijk Belgiº en het

Nadere informatie

2010/06 Structuur van het Publicatieblad - Aanpassing ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon Publicatieblad, L-serie

2010/06 Structuur van het Publicatieblad - Aanpassing ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon Publicatieblad, L-serie 200/06 Structuur van het Publicatieblad - Aanpassing ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon Publicatieblad, L-serie L I Wetgevingshandelingen a) Verordeningen b) Richtlijnen c) Besluiten

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) CH 39 SOC 374 MI 157 ETS 16 SERVICES 35 ELARG 86 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0088 (E) 8253/15 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: EEE 12 ESPACE 8 ENV 242 COMPET 162 BESLUIT

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2008 (21.01) (OR. en) 5213/08 COPEN 4

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2008 (21.01) (OR. en) 5213/08 COPEN 4 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2008 (21.01) (OR. en) 5213/08 COPEN 4 INITIATIEF van: de Sloveense, de Franse, de Tsjechische, de Zweedse, de Slowaakse, de Britse en de Duitse delegatie d.d.:

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) PUBLIC 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221 INLEIDENDE NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I P7_TA(200)0052 Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 0 maart 200 over het voorstel voor een richtlijn van het

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 11 maart 2008 (OR. en) 2006/0298 (COD) LEX 868 PE-CONS 3684/1/07 REV 1 DRS 52 CODEC 1284 VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOT

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 11 oktober 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 11 oktober 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 11 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0169 (E) 12326/16 JUSTCIV 237 COEST 226 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 5 oktober 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 5 oktober 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 5 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0220 (E) 10974/16 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: WTO 196 SERVICES 21 FDI 17 CDN 13 BESLUIT

Nadere informatie

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

1. De Commissie heeft op 18 juni 2010 het ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 6 bij de algemene begroting 2010 bij de Raad ingediend.

1. De Commissie heeft op 18 juni 2010 het ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 6 bij de algemene begroting 2010 bij de Raad ingediend. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 juli 2010 (30.07) (OR. en) 12224/10 FIN 319 NOTA A-PUNT van: het Comité van permanente vertegenwoordigers aan: de Raad nr. Comv.: 11251/10 FIN 274 - COM (2010) 315

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 24 november 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 24 november 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 24 november 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0177 (E) 13777/15 JUSTCIV 256 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD tot

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) PUBLIC 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE

HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE Het Hof van Justitie van de Europese Unie is een van de zeven instellingen van de EU. Zij omvat drie rechtscolleges: het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 27 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 27 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 27 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0214 (E) 14260/14 STAT 23 FIN 739 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

15445/1/06 REV 1 wat/hor/mg 1 DG H 2B

15445/1/06 REV 1 wat/hor/mg 1 DG H 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2006 (01.12) (OR. en) 15445/1/06 REV 1 COPEN 119 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.: 15115/06 COPEN 114 nr. Comv.: COM(2005) 91 def.

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie L 55/4 VERORDENING (EU) 2016/293 VAN DE COMMISSIE van 1 maart 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 mei 2010 (18.05) (OR. en) 9846/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0123 (NLE) EEE 18 BUDGET 30 MI 149

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 mei 2010 (18.05) (OR. en) 9846/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0123 (NLE) EEE 18 BUDGET 30 MI 149 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 mei 2010 (18.05) (OR. en) 9846/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0123 (NLE) EEE 18 BUDGET 30 MI 149 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 12 mei 2010 Betreft:

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 02/02/2016

Datum van inontvangstneming : 02/02/2016 Datum van inontvangstneming : 02/02/2016 Vertaling C-690/15-1 Zaak C-690/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 december 2015 Verwijzende rechter: Cour administrative d appel

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.5.2017 COM(2017) 265 final 2017/0105 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Unie in te nemen standpunt in het subcomité voor sanitaire en fytosanitaire

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 27 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 27 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 27 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0241 (E) 12736/14 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: EEE 61 BUDGET 19 MI 605 BESLUIT VAN DE

Nadere informatie

ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging

ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging REGLEMENT op de tuchtrechtspraak voor de leden van IIA-Nederland ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging De raad van tucht Artikel 1 1 De raad van tucht is belast met de behandeling van

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0089 (E) 8256/15 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: EEE 15 SOC 255 ECOFIN 262 COMPET 165 BESLUIT

Nadere informatie

PROCEDUREREGELING VAN DE KAMER VAN BEROEP VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART

PROCEDUREREGELING VAN DE KAMER VAN BEROEP VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART - 45 - Bijlage 4 PROCEDUREREGELING VAN DE KAMER VAN BEROEP VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART Overeenkomstig artikel 45 ter van de Herziene Rijnvaartakte van 17 oktober 1868, zoals laatstelijk

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 3 februari 2010 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 13 juli 1989*

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 13 juli 1989* SKATTEMINISTERIET / HENRIKSEN ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 13 juli 1989* In zaak 173/88, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van het Højesteret, in het aldaar aanhangig

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 JUR 10 FIN 10 EUROJUST 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 JUR 10 FIN 10 EUROJUST 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 10 FIN 10 EUROJUST 1 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE DIENST AAN DE BESPREKINGEN VAN HET BEGROTINGSCOMITE nr. Comv.: 12130/02 FIN 333

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

13382/3/09 REV 3 wat/ngs/yh 1 DG H 3B

13382/3/09 REV 3 wat/ngs/yh 1 DG H 3B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 november 2009 (13.11) (OR. en) 13382/3/09 REV 3 SIRIS 118 SCHENGEN 28 COMIX 675 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep SIS/SIRENE / Gemengd Comité (EU-IJsland/Noorwegen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.12.1999 COM(1999) 703 definitief 1999/0272 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende zaken *

Verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende zaken * P5_TA(2002)0441 Verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende zaken * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel van de Commissie met het oog op de aanneming

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 mei 2014 (OR. en) 10071/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0134 (NLE) AVIATION 120 COEST 175 NIS 27 RELEX 437

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 mei 2014 (OR. en) 10071/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0134 (NLE) AVIATION 120 COEST 175 NIS 27 RELEX 437 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 mei 2014 (OR. en) 10071/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0134 (NLE) AVIATION 120 COEST 175 NIS 27 RELEX 437 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

PROTOCOL (Nr. 3) BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE

PROTOCOL (Nr. 3) BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE C 83/210 Publicatieblad van de Europese Unie 30.3.2010 PROTOCOL (Nr. 3) BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, WENSENDE, het statuut van

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 1 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0105 (NLE) 9741/17 VOORSTEL van: ingekomen: 29 mei 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: COEST 113 PHYTOSAN 8 VETER 42

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT 2004/0045 (COD) PE-CONS 3601/05 ENV 16 CODEC 22 OC 5

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT 2004/0045 (COD) PE-CONS 3601/05 ENV 16 CODEC 22 OC 5 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 8 februari 2005 (OR. en) 2004/0045 (COD) PE-CONS 3601/05 ENV 16 CODEC 22 OC 5 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Richtlijn van het

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15984/09 SIRIS 155 SCHENGEN 53 COMIX 846

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15984/09 SIRIS 155 SCHENGEN 53 COMIX 846 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15984/09 SIRIS 155 SCHENGEN 53 COMIX 846 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Besluit 2000/265/EG

Nadere informatie

SUBSIDIARITEIT. Gelet op artikel 92bis, 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ;

SUBSIDIARITEIT. Gelet op artikel 92bis, 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ; SUBSIDIARITEIT Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitoefening van

Nadere informatie

1. Het Coreper heeft het ontwerp-besluit van de Raad op 1 december 2004 besproken aan de hand van document 15281/04 + COR 1.

1. Het Coreper heeft het ontwerp-besluit van de Raad op 1 december 2004 besproken aan de hand van document 15281/04 + COR 1. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, december 004 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 004/038 (CNS) 58//04 REV LIMITE COPEN 44 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.: 374/04 COPEN 8

Nadere informatie

Vaak gestelde vragen. over het Hof van Justitie van de Europese Unie

Vaak gestelde vragen. over het Hof van Justitie van de Europese Unie Vaak gestelde vragen over het Hof van Justitie van de Europese Unie WAAROM EEN HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE (HVJ-EU)? Om Europa op te bouwen hebben een aantal staten (thans 28) onderling verdragen

Nadere informatie

"Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I

Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I P5_TA(2004)0361 "Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 622 Wet van 13 december 2001 tot uitvoering van de verordening (EG) Nr. 1348/2000 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2000 inzake de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47 BEGELEIDENDE NOTA van: het voorzitterschap aan: het Coreper (2e deel) nr. vorig doc.: 14497/04 JAI 441 ASIM

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN HET GERECHT (Vijfde kamer) 5 juli 1993 *

BESCHIKKING VAN HET GERECHT (Vijfde kamer) 5 juli 1993 * BESCHIKKING VAN 5. 7.1993 ΖΑΛΚ T-S4/91 DEP komst van een advocaat soms zijn nut hebben voor het verloop van de precontentieuze procedure, toch zijn de honoraria voor de in de precontentieuze fase verrichte

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 maart 2004 (22.03) (OR. fr) 7537/04 EEE 19 ENV 173 TRANS 123 MI 85

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 maart 2004 (22.03) (OR. fr) 7537/04 EEE 19 ENV 173 TRANS 123 MI 85 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 maart 2004 (22.03) (OR. fr) 7537/04 EEE 19 ENV 173 TRANS 123 MI 85 INGEKOMEN DOCUMENT van: mevrouw Patricia BUGNOT, directeur, namens de secretaris-generaal van de

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.8.2015 COM(2015) 390 final 2015/0170 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Associatiecomité in zijn

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) 14533/08. Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) 14533/08. Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S) 14533/08 GAF 14 FI 400 UEM 182 EUROPOL 71 DROIPE 79 OTA I-PU T van: de Groep fraudebestrijding

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE PUBLIC Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE AGRILEG 144 CODEC 1043 NOTA I-PUNT van: aan: nr. Comv.:

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de toekenning van tariefcontingenten voor

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 november 2004 (29.11) (OR. en) 14504/1/04 REV 1 LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 november 2004 (29.11) (OR. en) 14504/1/04 REV 1 LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 november 2004 (29.11) (OR. en) PUBLIC 14504/1/04 REV 1 LIMITE NOTA van: het voorzitterschap aan: het Coreper/de Raad - het gemengd comité Nr. vorig doc.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 oktober 2005 (20.10) (OR. fr) 13441/05 STAT 24 FIN 375. VOORSTEL de Commissie d.d.: 12 oktober 2005 Betreft:

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 oktober 2005 (20.10) (OR. fr) 13441/05 STAT 24 FIN 375. VOORSTEL de Commissie d.d.: 12 oktober 2005 Betreft: RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 oktober 2005 (20.10) (OR. fr) 13441/05 STAT 24 FIN 375 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 12 oktober 2005 Betreft: Voorstel voor een verordening (EG, EURATOM) van de

Nadere informatie

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet.

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2003 (10.03) (OR. en) PUBLIC 6614/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0027 (CNS) LIMITE VISA 35 COMIX 117 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 23 mei 2008 (OR. en) 2007/086 (COD) PE-CONS 3608/08 VISA 37 FRONT 8 COMIX 93 CODEC 30 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0150 (E) 13586/17 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: JUSTCIV 250 COLAC 110 ACP 118 ISL 39

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 september 2004 (OR. fr) 12704/04 COMER 168

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 september 2004 (OR. fr) 12704/04 COMER 168 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 september 2004 (OR. fr) 12704/04 COMER 168 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 21 september 2004 Betreft: Voorstel voor een verordening van de Raad tot beëindiging

Nadere informatie

5307/10 VP/mm DG H 2 B

5307/10 VP/mm DG H 2 B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 februari 2010 (OR. en) 5307/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0192 (E) JAI 36 COPEN 8 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, 29.4.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/129 RICHTLIJN 2014/46/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 3 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake de kentekenbewijzen

Nadere informatie

13585/17 WST/sht/bb DGD 2

13585/17 WST/sht/bb DGD 2 Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0149 (E) 13585/17 JUSTCIV 249 SM 7 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 april 2009 (OR. en) 2008/0122 (COD) PE-CONS 3735/08 JUSTCIV 269 JURINFO 90 CODEC 1904 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 104

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 104 19 (1950) No. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1956 No. 104 A. TITEL Verdrag inzake de nomenclatuur voor de indeling van goederen in de douanetarieven, met Bijlage; Brussel,

Nadere informatie

14969/1/03 REV 1 huy/yen/rl 1 DG H I

14969/1/03 REV 1 huy/yen/rl 1 DG H I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 november 2003 (25.11) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2003/0217 (CNS) 2003/0218 (CNS) 14969/1/03 REV 1 LIMITE VISA 191 COMIX 701 NOTA van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 april 2005 (07.04) (OR. fr) 7843/05 FISC 38

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 april 2005 (07.04) (OR. fr) 7843/05 FISC 38 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 april 2005 (07.04) (OR. fr) 7843/05 FISC 38 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 5 april 2005 Betreft: Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij de Bondsrepubliek

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.5.2016 COM(2016) 317 final 2016/0159 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vervanging van de lijsten van insolventieprocedures en

Nadere informatie

vast te stellen de navolgende Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt

vast te stellen de navolgende Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hefpunt, overwegende dat: - het in het kader van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD) ENT 175 EEE 60 SAN 99 CODEC 831 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Bernhard ZEPTER,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 23 september 2009 Betreft: Voorstel voor een verordening van de Raad houdende

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.10.2001 COM(2001) 570 definitief 2001/0231 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.5.2011 COM(2011) 296 definitief 2011/0128 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 975/98 van 3 mei 1998 over de denominaties

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot verlenging van Uitvoeringsbesluit 2012/181/EU van de Raad waarbij Roemenië

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 april 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 april 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 26 april 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0296 (CNS) 5931/16 FISC 16 ECOFIN 75 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: RICHTLIJN VAN DE RAAD

Nadere informatie