OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT"

Transcriptie

1 OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT 1. Partijen De overeenkomst is gesloten tussen: Advocatenkantoor CHRISTOFFELS ADVOCATEN, gevestigd te 3620 Lanaken, Koning Albertlaan 53, hierna genoemd het advocatenkantoor en De heer / Mevrouw naam, voornaam, beroep, geboren te geboorteplaats op geboortedatum, wonende te adres, hierna genoemd de cliënt I) 2. Aard van het geschil en voorwerp van de dienstverlening en De cliënt legt aan het advocatenkantoor een geschil voor betreffende rechtsgebied. De cliënt wenst een procedure aan te spannen. De cliënt is betrokken in een procedure en vraagt het advocatenkantoor hem / haar hierin bij te staan, te verdedigen en te vertegenwoodigen. II) Het voorwerp van de dienstverlening is: Advies verlenen omtrent het voorgelegde geschil; De cliënt een gemotiveerd advies te verlenen omtrent de haalbaarheid van een eventuele procedure; Een ingebrekestelling op te stellen en te versturen; De cliënt bij te staan in het kader van onderhandelingen; Een ontwerp van dagvaarding op te maken en zorg te dragen voor de inleiding van de zaak voor een gerechtelijke instantie; Een verzoekschrift op te maken en zorg te dragen voor de inleiding van de zaak voor een gerechtelijke instantie; Een eenzijdig verzoekschrift op te maken en in te dienen; Een verzoekschrift hoger beroep op te stellen en in te dienen; De cliënt bij te staan, te verdedigen en te vertegenwoordigen voor een gerechterlijke instantie in eerste aanleg; De cliënt bij te staan, te verdedigen en te vertegenwoordigen voor een gerechterlijke instantie in graad van hoger beroep; Een overeenkomst echtscheiding onderlinge toestemming op te maken; De nodige conclusies op te stellen en neer te leggen; Zorg te dragen voor de opvolging van de uitvoering van een gerechtelijke beslissing; Alle nodige juridische prestaties te leveren voor de afhandeling van het juridisch geschil;

2 3. Informatie Het advocatenkantoor informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak. De cliënt geeft stipt en tijdens de opdracht, eventueel op verzoek van het advocatenkantoor, alle nuttige informatie aan het advocatenkantoor. 4. Beroep op derden De cliënt gaat akkoord dat het advocatenkantoor voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht, dit onder verantwoordelijkheid van het advocatenkantoor. Als het noodzakelijk is om voor de uitvoering van de opdracht een beroep te doen op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, dan laat de cliënt de keuze daarvan aan het advocatenkantoor. Het advocatenkantoor doet enkel met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt. 5. Kosten en ereloon De staat van kosten en ereloon van het advocatenkantoor kan drie elementen bevatten, namelijk, het ereloon, de kosten van het advocatenkantoor, de gerechtskosten en uitgaven. Het advocatenkantoor kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak een of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan het advocatenkantoor voorafgaan aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. In de eindstaat van kosten en ereloon brengt het advocatenkantoor de voorschotten op het totale bedrag in mindering. Het advocatenkantoor kan lopende de behandeling van de zaak een tussentijdse staat van kosten en ereloon bezorgen aan de cliënt. De cliënt kan hieromtrent ook altijd lopende de behandeling van de zaak het advocatenkantoor verzoeken om een tussentijds overzicht van de kosten en erelonen te bezorgen. De cliënt betaalt de voorschotten, de tussentijdse staten van kosten en ereloon en de eindstaat van kosten en ereloon binnen de veertien dagen na de ontvangst van de uitnodiging tot betalen. Het advocatenkantoor kan, als dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen. Als de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot, de tussentijdse staat van kosten en ereloon of de eindstaat van kosten en ereloon, dan dient hij/zij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk te protesteren.

3 Na een schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de cliënt op het openstaande saldo een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrest vanaf de datum van aanmaning. Als de cliënt een voorschot of een tussentijdse staat binnen de veertien dagen na aanmaning niet betaalt, dan kan het advocatenkantoor zijn werkzaamheden stopzetten. Het advocatenkantoor stelt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Hieronder volgt een uitleg over de drie elementen van de kosten en ereloonstaat van het advocatenkantoor: Het ereloon ( 110,00 / uur) Het ereloon is de geldelijke vergoeding van de door de advocaat geleverde diensten. Het advocatenkantoor berekent het ereloon op grond van de gepresteerde / aanrekenbare uren, waarin zijn begrepen: Consultaties op kantoor of telefonisch Opstellen conclusies Verlenen adviezen, mondeling en schriftelijk Het opstellen van brieven Het opstellen van ontwerpen van dagvaarding Het opstellen van verzoekschriften Studie dossier Juridische opzoekingen Aanwezigheid op een gerechtelijke instantie Pleidooien Verplaatsingsduur Wachttijden Aanwezigheid op een expertise Aanwezigheid op een plaatsbezoek Bezoek van de cliënt in de gevangenis Het uurtarief bedraagt honderdentien euro ( 110,00). Dit uurtarief dekt ook de kostprijs voor de uren die niet specifiek aanwijsbaar, maar onmisbaar om het advocatenkantoor in staat te stellen de diensten te kunnen leveren aan de cliënt (bv. organisatie kantoor, bijscholing ) De kosten van het advocatenkantoor De kosten van het advocatenkantoor zijn de uitgaven die het advocatenkantoor met betrekking tot een hem toevertrouwde opdracht voor rekening van de cliënt gemaakt heeft. Opening dossier ( 50,00) Voor de opening van het dossier rekent het advocatenkantoor een forfait van vijftig euro ( 50,00).

4 Deze kost dekt ondermeer de kosten van het inbrengen van de dossiergegevens in de computer, de fysieke creatie van een dossiermap en haar inlegmappen en het aanbrengen van bepaalde gegevens op de dossiermap. Hierin is ook verrekend de kost van de dossiermappen en de inlegmappen zelf. Dactylo ( 11,00) Deze kost dekt het typwerk per pagina voor brieven, faxen, s, conclusies, dagvaardingen, verzoekschriften, adviezen, nota s Daarnaast is daarin ook de kostprijs verrekend voor het papier, de inkt en de verzendkosten. Voor dactylo rekent het advocatenkantoor een kost van elf euro ( 11,00) per pagina. Kopieën ( 0,40) De kosten voor het kopiëren bestaan uit de inkt, het papier en de manuele arbeid van het kopiëren en sorteren. Voor kopieën rekent het advocatenkantoor een kost van veertig eurocent ( 0,40) Verplaatsingskosten ( 0,50) De verplaatsingskosten per kilometer zijn deze die aangerekend worden voor verplaatsingen met de auto. Het advocatenkantoor rekent een kost van vijftig eurocent ( 0,50) per afgelegde kilometer. De gerechtskosten en de uitgaven De gerechtskosten en uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers, openbare instanties, notarissen en andere advocaten. Het advocatenkantoor vermeldt deze kosten precies en gedetailleerd in de staat van kosten en ereloon. 6. Derdengelden Het advocatenkantoor stort alle bedragen die hij voor rekening van de cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Als het advocatenkantoor een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem/haar op de hoogte van de reden waarom hij het bedrag niet doorstort. Het advocatenkantoor mag op de de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen. Het advocatenkantoor stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

5 7. Beëindiging van de overeenkomst De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door het advocatenkantoor daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Het advocatenkantoor maakt een eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met de prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. Het advocatenkantoor kan geen schadevergoeding vragen. Op eerste verzoek zal het advocatenkantoor aan de cliënt de stukken van het dossier bezorgen. Het advocatenkantoor kan ten alle tijden een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient het advocatenkantoor rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat. 8. Toepasselijk recht en geschillen Het Belgisch recht is van toepassing. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Ze laten voorafgaan aan elke procedure de zaak bij voorkeur oproepen ter minnelijke schikking voor de rechtban of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van advocaten. Enkel het Vredegerecht van het kanton Maasmechelen en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren zijn bevoegd. Deze overeenkomst is opgemaakt te Lanaken op 9/03/2011 in zoveel exemplaren als er partijen zijn met onderscheiden belang. Elke partij erkend een door alle partij getekend exemplaar ontvangen te hebben. Advocatenkantoor Christoffels Advocaten De cliënt

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

A. ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Begripsbepalingen, toelichtingen en toepasselijkheid

A. ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Begripsbepalingen, toelichtingen en toepasselijkheid A. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Begripsbepalingen, toelichtingen en toepasselijkheid Cliënt : de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de overheid die gebruik maakt van de aangeboden dienstverlening. Groepering

Nadere informatie

HOE REKENT FLEX ADVOCATEN?

HOE REKENT FLEX ADVOCATEN? SAMENWERKINGSFORMULES ERELOON EN ONKOSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN HOE REKENT FLEX ADVOCATEN? VRAAG EEN OFFERTE U wil graag weten waar u aan toe bent? Flex Advocaten kan u op verzoek een schatting van de te

Nadere informatie

WAAR TUERLINCKX FISCALE ADVOCATEN VOOR STAAT

WAAR TUERLINCKX FISCALE ADVOCATEN VOOR STAAT ESSENTIELE 02 TUERLINCKX FISCALE ADVOCATEN WAAR TUERLINCKX FISCALE ADVOCATEN VOOR STAAT Tuerlinckx Fiscale Advocaten staat voor de belangenbehartiging van de belastingplichtige, maar komt ook tussen indien

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs

Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs 1. Partijen 1. Opdrachtnemer is mr. drs. M.Vissers, handelend onder de naam MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs. MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs

Nadere informatie

OPDRACHTBRIEF. Maatschappelijke zetel. Tel / Fax/email Vertegenwoordigd door Hierna genoemd : de cliënt

OPDRACHTBRIEF. Maatschappelijke zetel. Tel / Fax/email Vertegenwoordigd door Hierna genoemd : de cliënt OPDRACHTBRIEF TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: INFOSER bv o.v.v. bvba Ondernemingsnummer BE 0434.669.074 BIBF-nr 70239316 Maatschappelijke zetel Kantoor houdende te Strepestraat 1 te 2550 Kontich Strepestraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VTH Advocatuur

Algemene voorwaarden VTH Advocatuur Algemene voorwaarden VTH Advocatuur Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTH Advocatuur: de maatschap VTH Advocatuur, ook wel aangeduid met het kantoor, met inbegrip van de

Nadere informatie

b. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Van der Meer Advocaten tot het verrichten van diensten.

b. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Van der Meer Advocaten tot het verrichten van diensten. Algemene voorwaarden Van der Meer Advocaten Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Van der Meer Advocaten: ook wel aangeduid met het kantoor, met inbegrip van de daaraan verbonden

Nadere informatie

De algemene voorwaarden KHB advocaten en mediators

De algemene voorwaarden KHB advocaten en mediators De algemene voorwaarden KHB advocaten en mediators Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. KHB advocaten en mediators: de maatschap KHB advocaten en mediators, ook wel aangeduid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Het kantoor Nautilusstraat 3 K 7821 AG Emmen T 0591 20 04 14 M 06 37 40 88 84 F 0591 64 62 96 E info@mariskaharbers.nl Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Artikel 1 Definities In

Nadere informatie

b. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Rjocht Advocatuur en Mediation tot het verrichten van diensten.

b. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Rjocht Advocatuur en Mediation tot het verrichten van diensten. De Algemene voorwaarden Rjocht Advocatuur en Mediation Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Rjocht Advocatuur en Mediation, ook wel aangeduid met het kantoor, met inbegrip

Nadere informatie

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A.

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Bedrijfsnaam Naam Straat Postcode Telefoon E-mail KvK nr Ondergetekende wenst lid te worden van de Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. (hierna:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 -

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Deze kredietovereenkomst is onderworpen aan de wet op het consumentenkrediet van 12 juni 1991, gewijzigd bij wet van 13 juni 2010, hierna WCK genoemd.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Oktober 2014 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Algemene voorwaarden. Oktober 2014 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Algemene voorwaarden Oktober 2014 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Insurance Manager.nl en No cure No pay Insurance Manager, KvK Leiden nummer 28116041 Artikel 1: Definities InsuranceManager.nl: De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Aanvrager : de indiener (natuurlijk persoon) van een Kredietje Aanvraag of van een Herhaalaanvraag

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRENTH ADVOCAAT B.V. (h.o.d.n. Drenth Strafrechtadvocaten)

ALGEMENE VOORWAARDEN DRENTH ADVOCAAT B.V. (h.o.d.n. Drenth Strafrechtadvocaten) ALGEMENE VOORWAARDEN DRENTH ADVOCAAT B.V. (h.o.d.n. Drenth Strafrechtadvocaten) Artikel 1. Algemeen Drenth Advocaat B.V., h.o.d.n. Drenth Strafrechtadvocaten, is een besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM Versie: 1.20603 Artikel 1 : Algemeenheden. 1. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop en op alle prestaties uitgevoerd door

Nadere informatie

Keurmerkreglement Expertise

Keurmerkreglement Expertise Keurmerkreglement Expertise Inhoudsopgave Inleiding... 2 Waarom dit keurmerk?... 2 Achtergrond... 2 Advocatenkantoren en letselschadekantoren... 2 1. Het slachtoffer... 3 2. De belangenbehartiger... 4

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

c. Klant: de natuurlijke persoon of groep van personen aan wie Walravens Zorgadvies zijn diensten direct aanbiedt.

c. Klant: de natuurlijke persoon of groep van personen aan wie Walravens Zorgadvies zijn diensten direct aanbiedt. Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Walravens Zorgadvies: Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor dienstverlening van Walravens Zorgadvies, praktijk voor adviseren over wonen, welzijn

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

U bent gedagvaard. voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank

U bent gedagvaard. voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank U bent gedagvaard voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank InLEIDING Als u moet verschijnen voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank, heeft u wellicht enkele vragen over wat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM

ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Lutras CRM, hierna te noemen Lutras, goederen en/of diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TMA Consultancy Group BV (versie TMA-2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN TMA Consultancy Group BV (versie TMA-2012) ALGEMENE VOORWAARDEN TMA Consultancy Group BV (versie TMA-2012) Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door TMA Consultancy Group B.V., handelend onder TMA Consultancy, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg,

Nadere informatie

De vrederechter. De rechter die het dichtst bij de burger staat

De vrederechter. De rechter die het dichtst bij de burger staat De vrederechter De rechter die het dichtst bij de burger staat Wat is een vrederechter, waarvoor is hij bevoegd en wat is een griffie? Wat is een verzoening? Wat moeten de partijen doen wanneer het tot

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV 1. Onderhavige voorwaarden die geen stijlclausules bevatten, maken integraal deel uit van alle, ook occasionele, overeenkomsten gesloten tussen HAVEN GENK en haar medecontractant

Nadere informatie