Hof van Cassatie van België

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hof van Cassatie van België"

Transcriptie

1 2 OKTOBER 2009 C F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C F FORTIS INSURANCE BELGIUM, Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. D. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 28 maart 2007 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Neufchâteau. Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd. II. CASSATIEMIDDEL De eiseres voert een middel aan:

2 2 OKTOBER 2009 C F/2 Geschonden wettelijke bepalingen - de artikelen 3 en 29bis, 4, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; - artikel 25, 3, b) van de modelovereenkomst, als bijlage gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 december1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; - de artikelen 1134, eerste lid, 1289 en 1290 van het Burgerlijk Wetboek. Aangevochten beslissingen Na te hebben gezegd dat de verweerder niet met het motorrijtuig reed op het ogenblik van het ongeval, dat hij het had toevertrouwd aan C. M. die geen rijbewijs had en dat (de verweerder) zelf als passagier voorin de wagen zat, beslist het bestreden vonnis dat de eiseres zich tegenover de verweerder niet kon beroepen op schuldvergelijking tussen de vergoeding die zij krachtens artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 (aan de verweerder verschuldigd was in zijn hoedanigheid van zwakke weggebruiker) en de schuldvordering die zij op hem had op grond van artikel 25, 3, van de modelovereenkomst W.A.M.-verzekering dat aan de verzekeraar een recht van verhaal toekent op de verzekeringnemer wanneer, op het ogenblik van het schadegeval, het rijtuig bestuurd wordt door een persoon die niet aan de vereisten om te sturen voldoet. Het beslist aldus om de volgende redenen: Zelfs als (de verweerder) een fout heeft begaan waarvoor de W.A.M.-verzekeraar hem dekking mag verlenen in zijn hoedanigheid van verzekerde, mag hij ten laste van laatstgenoemde aanspraak maken op schadevergoeding op grond van de wet op de zwakke weggebruikers. In zijn arrest van 28 april 2006 beslist het Hof van Cassatie in aansluiting op het advies van advocaat-generaal Genicot dat artikel 29bis, dat afwijkt van het beginsel, vervat in artikel 3 van de wet van 21 november 1989, het slachtoffer dat, zonder het ongeval en de gevolgen ervan te hebben gewild, aansprakelijk is voor de door hem geleden schade, niet uitsluit van de schadevergoeding waarin het voorziet (R.G.A.R., 2006, 14195). (De eiseres) voert aan dat de schulden van ieder der partijen op grond van artikel 1290 van het Burgerlijk Wetboek vatbaar zijn voor schuldvergelijking. Artikel 29bis, 4, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 bepaalt dat de vergoedingen, die ter uitvoering van dit artikel werden uitgekeerd, niet vatbaar zijn voor schuldvergelijking met het oog op de vordering van andere vergoedingen wegens het verkeersongeval. Deze beperking is bedoeld om te voorkomen dat de verzekeraar de aan een zwakke weggebruiker verschuldigde vergoeding niet uitbetaalt tot hij op hem de vergoedingen heeft kunnen verhalen die aan een andere zwakke weggebruiker zijn uitgekeerd (B. Dubuisson, L indemnisation automatique de certaines victimes d accidents de la circulation. Loi du 30 mars 1994, Academia-Bruylant, 1995, coll. Droit des assurances, p. 37). Aldus blijkt dat dit verbod op schuldvergelijking bedoeld is

3 2 OKTOBER 2009 C F/3 om te voorkomen dat de verzekeraar wacht met de betaling van de aan een zwakke weggebruiker verschuldigde vergoedingen op grond dat laatstgenoemde wegens dat ongeval nog een geldsom verschuldigd is aan de verzekeraar. De toestand die zich hier voordoet, stemt overeen met het geval dat de wetgever voor ogen stond. Onder die voorwaarden kan geen schuldvergelijking plaatsvinden. Grieven Artikel 29bis, 4, tweede lid, van de voornoemde wet van 21 november 1989 bepaalt dat de vergoedingen, die ter uitvoering van dit artikel werden uitgekeerd, niet vatbaar zijn voor beslag of schuldvergelijking met het oog op de vordering van andere vergoedingen wegens het verkeersongeval. Zoals het bestreden vonnis preciseert is het doel van die bepaling te voorkomen dat de verzekeraar de aan een zwakke weggebruiker verschuldigde vergoeding achterhoudt om de betaling te verzekeren van andere vergoedingen die verschuldigd zijn wegens het verkeersongeval. Te dezen, en in strijd met wat het bestreden vonnis veronderstelt, vorderde de eiseres niet dat schuldvergelijking zou plaatsvinden tussen haar schuldvordering op de verweerder en de door haar wegens het ongeval aan hem verschuldigde vergoeding, maar tussen het bedrag van de aan de verweerder ter uitvoering van artikel 29bis verschuldigde vergoeding en het bedrag dat hij aan haar verschuldigd was op grond van artikel 25, 3, b) van de modelovereenkomst. Bovengenoemd artikel 29bis, 4, tweede lid, is in dit geval niet van toepassing omdat de door de eiseres gevorderde schadevergoeding niet tot doel of tot gevolg heeft dat de betaling van de krachtens artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 aan de verweerder verschuldigde vergoeding wordt uitgesloten en evenmin dat de betaling wordt geblokkeerd van de overige wegens het ongeval verschuldigde vergoedingen, maar strekt enkel ertoe te doen zeggen dat het recht op vergoeding dat de verweerder heeft op grond van artikel 29bis, moet worden gevoegd bij het contractuele recht van de eiseres om de aan hem uitgekeerde vergoeding terug te vorderen. Met andere woorden, de door de eiseres gevorderde schuldvergelijking is niet gegrond op het feit dat de verweerder als zwakke weggebruiker aansprakelijk is voor zijn schade of voor de aan andere weggebruikers berokkende schade, maar op artikel 25, 3, b) van de verzekeringsovereenkomst op grond waarvan de verzekeraar een recht van verhaal heeft op de verzekerde wanneer, op het ogenblik van het schadegeval, het rijtuig bestuurd wordt door een persoon die niet voldoet aan de wettelijke vereisten hiervoor. De op deze bepaling gegronde schuld van de verweerder is niet verschuldigd wegens het verkeersongeval (artikel 29bis, 4, tweede lid), dat is wegens de aansprakelijkheid van de verweerder voor het ongeval maar wegens het feit dat het voertuig wordt bestuurd door een persoon die geen rijbewijs had.

4 2 OKTOBER 2009 C F/4 Het bestreden vonnis zelf merkt op dat de verweerder, door het motorrijtuig toe te vertrouwen aan een persoon zonder rijbewijs, een contractuele fout heeft begaan die de eiseres het recht gaf verhaal uit te oefenen op de verweerder. Het verhaal is dus niet gegrond op het feit dat de verweerder aansprakelijk is voor het foutieve rijgedrag dat tot het ongeval heeft geleid. Onder die voorwaarden valt de inning van de schuldvordering van de eiseres niet onder het toepassingsgebied van het bovenvermelde artikel 29bis, 4, tweede lid, maar wordt daarentegen geregeld door artikel 1290 van het Burgerlijk Wetboek volgens hetwelk schuldvergelijking van rechtswege plaats heeft uit kracht van de wet, zelfs buiten weten van de schuldenaars wanneer zij schulden hebben aan elkaar. Daaruit volgt dat het bestreden vonnis dat om de hierboven vermelde redenen beslist dat er geen schuldvergelijking mag plaatsvinden tussen het door de eiseres aan de verweerder verschuldigde bedrag en het bedrag dat laatstgenoemde aan de eiseres verschuldigd is, artikel 29bis, 4, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 schendt alsook artikel 3 van laatstgenoemde wet volgens hetwelk de verzekeraar moet waarborgen dat de door het ongeval benadeelde personen schadeloos worden gesteld. Het miskent tevens de verbindende kracht van de door de verweerder gesloten verzekeringsovereenkomst (schending van artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek) en schendt artikel 25, 3, b) van de modelovereenkomst dat aan de eiseres een regresvordering toekent tegen de verweerder alsook de artikelen 1289 en 1290 van het Burgerlijk Wetboek volgens welke schuldvergelijking tussen de wederkerige schulden van rechtswege plaatsheeft. III. BESLISSING VAN HET HOF Beoordeling Artikel 29bis, 4, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen bepaalt dat de vergoedingen, die ter uitvoering van dit artikel werden uitgekeerd, niet vatbaar zijn voor beslag of schuldvergelijking met het oog op de vordering van andere vergoedingen wegens het verkeersongeval. De schuldvordering die de verzekeraar op de zwakke weggebruiker heeft op grond van het recht van verhaal dat artikel 25, 3, b) van de modelverzekeringsovereenkomst B.A. Auto aan hem toekent wanneer die weggebruiker als verzekerde het motorrijtuig heeft toevertrouwd aan een persoon die, op het ogenblik van het schadegeval, niet voldoet aan de voorwaarden die de wetten en

5 2 OKTOBER 2009 C F/5 reglementen voorschrijven om dat rijtuig te besturen, moet worden beschouwd als een schuldvordering betreffende een vergoeding die verschuldigd is wegens het verkeersongeval. Het bestreden vonnis stelt vast dat de verweerder inzittende was van het motorrijtuig dat betrokken was bij het ongeval waarbij hij ernstig gewond raakte en dat hij dat motorrijtuig had toevertrouwd aan een persoon die geen rijbewijs had; het beslist dat zowel het verhaal dat de eiseres op de verweerder uitoefent op grond van artikel 25, 3, b) als het verhaal dat de verweerder op de eiseres heeft op grond van artikel 29bis gegrond zijn. Het bestreden vonnis dat de schuldvergelijking weigert tussen de bedragen die het aan elk van de partijen toekent, schendt geen enkele van de in het middel aangegeven wetsbepalingen. Het middel kan niet worden aangenomen. Dictum Het Hof, Verwerpt het cassatieberoep. Veroordeelt de eiseres in de kosten. Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door voorzitter Christian Storck, de raadsheren Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray en Sylviane Velu, en in openbare terechtzitting van 2 oktober 2009 uitgesproken door voorzitter Christian Storck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Thierry Werquin, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont. Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Eric Dirix en overgeschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols. De griffier, De raadsheer,

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 SEPTEMBER 2011 C.10.0242.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0242.F AXA BELGIUM nv, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. MERCATOR VERZEKERINGEN nv, 2. ETHIAS nv.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 MEI 2010 C.09.0233.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0233.F ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JEAN VIVES III, Mr. Isabelle Heenen, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 maart 2004 C.03.0037.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.03.0037.F.- BELGISCHE STAAT, minister van Landsverdediging, Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen L. K., Mr.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 JUNI 2008 C.06.0210.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.06.0210.F AXA BELGIUM, naamloze vennootschap, tegen ETABLISSEMENTS LELOUP, naamloze vennootschap, I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MAART 2015 C.14.0017.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0017.F AXA BELGIUM nv, Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 11 SEPTEMBER 2009 C.08.0288.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0288.F ACTEL DIRECT, naamloze vennootschap, Mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen C. A. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 JANUARI 2011 C.09.0306.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0306.F 1. K. J.-P., 2. G. E. Mr. Pierre Van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen WAALS GEWEST, Mr. Antoine De Bruyn,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 25 SEPTEMBER 2008 C.07.0207.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0207.F MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER VAN BRUSSEL, Mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen B. X. I.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 11 JANUARI 2010 C.07.0434.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0434.F AXA BELGIUM, naamloze vennootschap, Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen B. R. H. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 JUNI 2012 C.11.0735.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0735.N BELGISCHE STAAT, minister van Binnenlandse Zaken, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen A. D. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 18 NOVEMBER 2011 C.10.0314.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0314.F FRANSE GEMEENSCHAP, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. AG INSURANCE nv, Mr. Antoine De Bruyn,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 APRIL 2015 C.14.0466.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0466.F R. T., Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. R. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 DECEMBER 2010 C.07.0113.F /1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0113.F L., eiseres, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 FEBRUARI 2013 C.12.0066.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0066.F M. H., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen C. B., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 DECEMBER 2007 C.06.0457.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.06.0457.F 1. GARAGE HERBOSCH-LA LOUVIERE, naamloze vennootschap, 2. HERBOSCH SAINT-GHISLAIN TOURNAI, naamloze vennootschap, Mr. Philippe

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MEI 2011 C.10.0496.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0496.F STAD NAMEN, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen N. N., Mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Duur. Burenhinder. Herstel. Rechtsvordering. Algemene verjaringstermijnen. Termijn buitencontractuele aansprakelijkheid Datum 20 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België C.11.0673.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0595.F IMMOBILIÈRE CHRISTIAENS nv, Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen C. B. Nr. C.11.0673.F IMMOBILIÈRE CHRISTIAENS

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 JUNI 2011 C.10.0490.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0490.F STAD LA LOUVIÈRE, Mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen B.M., I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 JANUARI 2015 C.14.0195.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0195.F 1. S. D., 2. R. D., 3. J. D., Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BROUWERIJ HAACHT nv, Mr.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 FEBRUARI 2012 C.10.0651.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0651.F AXA nv, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen E. M. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 APRIL 2009 C.07.0604.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0604.F HOPITAL DE BRAINE-L ALLEUD WATERLOO, vzw, Mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. C. G. en 2. P. J. I.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MEI 2008 C.05.0223.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0223.F AXA BELGIUM, naamloze vennootschap, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. B. P., 2. AXA BELGIUM, naamloze

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MAART 2015 C.13.0358.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0358.F MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL, Mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen M. S.,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 SEPTEMBER 2007 C.05.0246.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0246.F AFAS BELGIUM, naamloze vennootschap, Mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BODYCOTE BELGIUM, naamloze

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 MEI 2011 C.10.0407.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0407.F A. T., Mr. Simone Nudelholc, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen AXA BELGIUM nv, Mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 SEPTEMBER 2013 C.12.0329.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0329.F BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS vzw, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. E. D. 2. BELGISCHE

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 NOVEMBER 2013 C.12.0418.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0418.F 1. A.-F. P., 2. O. H., Mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. J.-F. R., Mr. Antoine De Bruyn,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 FEBRUARI 2014 P.13.1304.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.1304.F BELFIUS, voorheen genaamd DEXIA INSURANCE BELGIUM nv, Mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. E.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 SEPTEMBER 2013 C.12.0386.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0386.F EOS AREMAS BELGIUM nv, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. D. B. en 2. L. M. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 FEBRUARI 2014 S.12.0077.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.12.0077.F MASQUELIER nv, Mr. Michèle Grégoire, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen G.M., Mr. François T Kint, advocaat bij het

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 DECEMBER 2009 C.08.0499.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0499.F HANCIAUX, nv, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen C. R., I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 SEPTEMBER 2011 C.10.0279.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0279.F STAD CHARLEROI, Mr. Michèle Grégoire, advocaat bij het hof van cassatie, tegen T. N., Mr. Caroline De Baets, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 JANUARI 2012 C.10.0135.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0135.F BELGISCHE STAAT, minister van Landsverdediging, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen ENTREPRISE ANDRE

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 SEPTEMBER 2012 C.11.0662.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0662.N PARFIP BENELUX nv, Mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen ARAMEX CARS nv, I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 NOVEMBER 2013 C.12.0405.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0405.F C. B., Mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. X. D. en, 2. V. B, Mr. Michèle Gregoire, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 september 2005 C.04.0513.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0513.F.- GB RETAIL ASSOCIATES, naamloze vennootschap, Mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen G. J.-M.,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 31 MAART 2011 C.09.0510.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0510.F ETABLISSEMENTS O. VIGNOUL, bvba, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen H.H. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MEI 2011 C.10.0175.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0175.F G. V., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. B.. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 FEBRUARI 2012 C.11.0463.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0463.F BELGISCHE STAAT, minister van Financiën, Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. C. G., 2. F.S.,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 FEBRUARI 2012 C.11.0149.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0149.F L. A., Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen AXA BELGIUM nv, Mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 OKTOBER 2009 C.08.0118.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0118.F J. J., Mr. Pierre Van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen J. J.-R., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 25 MEI 2012 C.11.0494.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0494.F 1. R. S., 2. AXA BELGIUM nv, Mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen I. H. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 FEBRUARI 2011 C.09.0548.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0548.F R. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen B. C., Mr. Pierre Van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 18 SEPTEMBER 2008 C.07.0098.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0098.F 1. D. J., 2. D. S., 3. D. L., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BROUWERIJEN ALKEN-MAES, naamloze

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 31 MAART 2014 S.13.0113.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.13.0113.F VIVIUM nv, Mr. van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen B. S. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 DECEMBER 2010 C.09.0441.F /1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0441.F MONDE SELECTION, bvba, eiseres, vertegenwoordigd door mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 MAART 2014 C.13.0477.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0477.F J. B., Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen G. B., Mr. Simone Nudelholc, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 APRIL 2010 F.08.0042.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.08.0042.F BELGISCHE STAAT, minister van Financiën, Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. T. P., 2. S. M.,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 MAART 2011 C.08.0477.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0477.F WAALS GEWEST, Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. a) Roland PARYS, en, b) Jos MOMBAERS Jos,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 FEBRUARI 2014 C.12.0545.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0545.F A. N., Mr. Simone Nudelholc, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen H. G., Mr. Paul Lefèbvre, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Feitelijke scheiding. Vermoeden van toerekenbaarheid. Omkering Datum 22 december 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 NOVEMBER 2013 F.12.0103.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.12.0103.F ATRADIUS CREDIT INSURANCE, vennootschap naar Nederlands recht, Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MAART 2015 C.14.0197.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0197.F FRANSE GEMEENSCHAP, Mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen AG INSURANCE nv, Mr. Jacqueline Oosterbosch,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 4 NOVEMBER 2010 C.09.0630.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0630.F M., Mr. Michèle Grégoire, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen T., Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 APRIL 2009 C.08.0269.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0269.N N. T., eiser, toegelaten tot het voordeel van de kosteloze rechtspleging bij beslissing van het bureau voor rechtsbijstand

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 MAART 2012 C.11.0089.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0089.F 1. J-Cl. B., 2. M. S., Mr François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. D-A. cvba, 2. P. D., 3. V. A., Mr. Pierre

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 MAART 2008 C.06.0657.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.06.0657.F C.E.I. DE MEYER, naamloze vennootschap, Mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 NOVEMBER 2011 C.10.0673.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0673.F BRASSERIE DUBUISSON FRÈRES bvba, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. S., Mr. Jacqueline Oosterbosch,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 SEPTEMBER 2011 C.10.0619.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0619.F 1. O. P., 2. S. P., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. A. B., 2. F. B., in tegenwoordigheid

Nadere informatie

88, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

88, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 12 oktober 2000 C.99.0219.F/1 Nr. C.99.0219.F.- AACHENER UND MUNCHENER VERSICHERUNG AG, vennootschap naar Duits recht, Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen O. F., HET HOF, Gehoord

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 FEBRUARI 2015 C.15.0017.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.15.0017.F P. S. E., Mr. François Sabakunzi, advocaat bij de balie te Brussel, verzoeker tot wraking in de zaak die onder nummer 3/13

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 18 NOVEMBER 2013 C.12.0442.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0442.F G. V., Mr. Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. M. D. e.a. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 DECEMBER 2010 C.10.0167.F /1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0167.F D. M., eiseres, vertegenwoordigd door Mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. D. C., 2. D. H.,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 OKTOBER 2012 S.12.0031.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.12.0031.F 1. P. G., 2. I-A. G., Mr Michèle Grégoire, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 DECEMBER 2010 C.10.0306.F /1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0306.F V., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen FRANSE GEMEENSCHAP, Mr. Michel Mahieu, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België F.11.0086.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.10.0073.F COLLECTIONS ET PATRIMOINES vzw, Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 OKTOBER 2009 C.08.0524.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0524.F U. M., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen M. M.. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JANUARI 2006 C.04.0201.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0201.N V. A., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 DECEMBER 2010 C.08.0441.F /1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0441.F E. J., vertegenwoordigd door mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen O. T., vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 25 OKTOBER 2012 C.12.0079.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0079.F 1. W. Z., 2. D. Z., Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen INDUSTRIEBOUW VERELST nv, Mr. Paul Wouters,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 MAART 2012 S.10.0094.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0094.F SOCIAAL FONDS VAN HET AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN, Mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 OKTOBER 2011 C.10.0227.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0227.F B. C., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen CENTRE HOSPITALIER JOLIMONT-LOBBES vzw, Mr. Michèle Grégoire,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 FEBRUARI 2010 C.08.0127.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0127.F WAALS GEWEST, Mr. Lucien Simont, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. v. H. d A. F., 2. v. H. d A. M., Mr. Bruno

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 JANUARI 2010 C.08.0349.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0349.F A. S., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. A. M., Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 MAART 2011 F.10.0061.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.10.0061.F MEUBELEN ASTRID, nv, Mr. Johan Speecke, advocaat bij de balie van Kortrijk tegen GEMEENTE BOUSSU, Mr. Dominique Lambot, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 JUNI 2008 C.07.0494.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0494.N AVERO SCHADEVERZEKERING BENELUX, vennootschap naar Nederlands recht met zetel te 3703 NH Zeist (Nederland), Handelsweg 2, die

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 JANUARI 2015 P.14.0390.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0390.F I O. S., optredend in eigen naam en in de hoedanigheid van wettig beheerster van de goederen van haar minderjarige kinderen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 OKTOBER 2009 C.08.0533.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0533.F P. G., Mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen Y. V.. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 SEPTEMBER 2011 C.11.0072.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0072.F AXA BANK EUROPE, naamloze vennootschap, Mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. V. B. en 2. D.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 september 2003 C.02.0292.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.02.0292.F.- QUALIVIE NV., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. J.-C. I. Bestreden beslissing Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 4 OKTOBER 2013 C.12.0614.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0614.F INTERNATIONAL HOTELS WORLDWIDE Inc., vennootschap naar het recht van de Britse Maagdeneilanden, Mr. Paul Alain Foriers, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 NOVEMBER 2016 C.16.0142.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.16.0142.F W. D., Mr. Michèle Grégoire, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. I. H., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 APRIL 2013 C.12.0285.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0285.F M. L. Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen M. H. Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Verborgen gebreken. Actio aestimatoria. Teruggave van een gedeelte van de koopprijs. Wijze van vaststelling Datum 10 maart 2011 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 JANUARI 2017 C.11.0724.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0724.F 1. BELGOLAISE nv, 2. BANQUE CENTRALE DU CONGO, Mr. Pierre Van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen MEL ZAÏRE,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 JANAUARI 2012 C.11.0318.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0318.N AXA BELGIUM nv, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Vorstlaan 25, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 MEI 2014 C.13.0286.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0286.F A.-S. C., Mr. Pierre Van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. D. C., 2. N. H., Mr. Huguette Geinger, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 DECEMBER 2012 C.11.0654.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0654.F A. V., advocaat, handelend in de hoedanigheid van curator van het faillissement van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JUNI 2015 C.14.0403.N C.14.0474.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. C.14.0403.N VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN, met zetel te 2800 Mechelen, Motstraat 20, eiseres, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België C.09.0590.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0323.F 1. A. B. en, 2. H. K., Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. J. T. en, 2. N. Z, Mr. Michel Mahieu, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 25 november 2005 C.04.0246.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0246.F.- AXA BELGIUM, naamloze vennootschap, Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. INTERBREW BELGIUM,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 NOVEMBER 2009 S.07.0115.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0115.F XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS, voorheen VEV Kinderbijslagfonds, vereniging zonder winstoogmerk, Mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 FEBRUARI 2015 C.13.0324.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0324.F 1. M. C., 2. N. L., Mr. Paul Lefèbvre, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. J.-P. D. W., 2. B. D. W., 3. C. D. W.,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 OKTOBER 2008 C.07.0130.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0130.N FB VERZEKERINGEN, naamloze vennootschap, met zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, eiseres, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 25 APRIL 2013 C.12.0394.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0394.F 1. J. A., 2. N. E. K., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen APOTHEEK PHARMACIE DEWEVER bvba. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 OKTOBER 2014 C.13.0284.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0284.F A. C., Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen R. A. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 JUNI 2010 S.10.0005.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0005.F N. A., Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. AAGHON, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 11 JANUARI 2007 C.05.0406.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0406.F H. J.-J., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen H. A. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 MAART 2008 C.05.0476.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0476.F CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC, vereniging zonder winstoogmerk, Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie,

Nadere informatie