inzake Bescherming van verkeersslachtoffers in het internationaal privaatrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inzake Bescherming van verkeersslachtoffers in het internationaal privaatrecht"

Transcriptie

1 Memo Kennedy Van der Laan van Ester Nederlof inzake Bescherming van verkeersslachtoffers in het internationaal privaatrecht datum 5 november 2012 referentie 15123/ENE/tso/ /0.1 JE RECHT HALEN IS EEN REIS APART Inleiding De vijfde Richtlijn Motorrijtuigenverzekering 1 ( WAM-Richtlijn ) pleegt bezoekende slachtoffers te beschermen. Het zogeheten groene kaartenstelsel zorgt ervoor dat schadegevallen veroorzaakt door bezoekende motorrijtuigen worden geregeld. 2 In dit memo staat centraal de vraag hoe Nederlandse verkeersslachtoffers hun schade kunnen verhalen als hen een ongeval in het buitenland zou overkomen. In dit kader doe ik verslag van mijn denkbeeldige autovakantie in Spanje in augustus 2012, alwaar ik betrokken raakte bij een verkeersongeval, waarbij ik letselschade heb opgelopen. 3 Het ongeval werd veroorzaakt door een Grieks motorrijtuig. Ik vraag mij af op wie ik 4 mijn schade kan verhalen, welke rechter ik moet aanzoeken en welk recht wordt toegepast. Deze exercitie maakt duidelijk dat je recht halen een reis apart is. Op wie kan ik mijn schade verhalen? Ik beschik alleen over een Griekse kenteken. Hoe weet ik nu wie ik kan aanspreken? Informatiecentrum Voor meer informatie blijk ik mij te kunnen wenden tot het Nederlandse Bureau der Motorrijtuigenverzekeraars, 5 die bij het Griekse informatiecentrum de naam en het adres van de 1 Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid. 2 Mr. F.J. Blees, De weg naar schadevergoeding in het internationale gemotoriseerde verkeer, blz. 77 e.v. 3 Dit memo behelst dus geen behandeling van alle mogelijke casusposities. 4 Ik ga voor het bestek van dit memo uit van mijn eigen schade en niet die van bijvoorbeeld regresnemende (ziektenkosten)verzekeraars. 5 Op grond van artikel 23 lid 1 WAM-Richtlijn dient iedere lidstaat zorg te dragen voor de oprichting van een

2 2 eigenaar, de gebruikelijke bestuurder of ingeschreven houder van het Griekse voertuig, de naam en het adres van de betreffende WAM-verzekeraar, het polisnummer en de naam en het adres van de schaderegelaar van die verzekeraar opvraagt. 6 Er gaan maar liefst bijna twee maanden voorbij voordat ik de gevraagde gegevens ontvang. 7 Het Griekse motorrijtuig blijkt verzekerd bij een Italiaanse WAM-verzekeraar. Deze verzekeraar heeft geen vestiging of bijkantoor in Nederland, maar heeft wel een Nederlandse schaderegelaar aangewezen. Griekse bestuurder Uiteraard kan ik de Griekse bestuurder 8 aansprakelijk stellen. Het Grieks ben ik echter niet machtig, zodat deze optie niet mijn voorkeur heeft. Action directe Aangezien ik ten tijde van het ongeval zelf bezoeker was van een ander land dan mijn woonplaats, kan ik een beroep 9 doen op de WAM-richtlijn. Op grond van art. 18 WAM-richtlijn dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat personen die materiële schade of lichamelijk letsel hebben geleden, welke is veroorzaakt door een voertuig dat door een in art. 3 WAM-Richtlijn bedoelde, verplichte WAM-verzekering is gedekt, tegen de verzekeringsonderneming van de wettelijk aansprakelijke partij een rechtstreekse vordering kunnen instellen. Ik zou derhalve de Italiaanse WAM-verzekeraar van het Griekse voertuig (moeten) 10 kunnen aanspreken. Schaderegelaar De Italiaanse verzekeraar blijkt als gezegd in Nederland een schaderegelaar te hebben informatieentrum dat het slachtoffer in staat moet stellen schadevergoeding te eisen. Zo n informatiecentrum is onder andere belast met het bijhouden van registers die de inschrijfnummers (kentekens) van de in de betreffende lidstaten ingeschreven motorrijtuigen, de nummers van de verzekeringspolissen en de verzekeraars van de motorvoertuigen bijhoudt. Het Nederlands Bureau der Motorrijtuigenverzekeraars is op grond van artikel 27a WAM e.v. als informatiecentrum in de zin van artikel 23 Richtlijn aangewezen. Zie ook B. Schutte en mw. Mr. H.M. Storm, Via de Europese Vierde WAM-richtlijn naar een Europees verkeersongevallenrecht?, blz Dit volgt uit artikel 23 lid 3 Richtlijn/27i WAM, op grond waarvan het Nederlands Bureau der Motorrijtuigenverzekeraars nauw samenwerkt met de informatiecentra van andere lidstaten. Ik leid dit af uit B. Schutte en mw. Mr. H.M. Storm, Via de Europese Vierde WAM-richtlijn naar een Europees verkeersongevallenrecht?, blz Geïnspireerd door B. Schutte en mw. Mr. H.M. Storm, Via de Europese Vierde WAM-richtlijn naar een Europees verkeersongevallenrecht?, blz Ik ga er gemakshalve van uit dat het de Griekse eigenaar is geweest die het ongeval heeft veroorzaakt. 9 Aangezien een richtlijn (althans in Nederland) geen directe werking heeft, bedoel ik hiermee: op de aldus geïmplementeerde wetgeving. 10 Voor het bestek van dit artikel neem ik gemakshalve aan dat Griekenland/Italië/Spanje (zie in verband hiermee art. 11 lid 2 Brussel II, art. 18 Rome II en art. 9 Haags Ongevallenverdrag, waarover later meer) een en ander correct en tijdig hebben geïmplementeerd.

3 3 aangewezen. 11 Deze is belast met de behandeling en afwikkeling van mijn vordering. Nadeel is dat ik die schaderegelaar niet zelf in rechte kan aanspreken. Hij is slechts vertegenwoordiger van de verzekeraar. Bij een geschil dien ik de verzekeraar derhalve alsnog te dagvaarden. Voordeel is echter dat ik in het Nederlands kan communiceren. Ik dien daarom bij de schaderegelaar een verzoek tot schadevergoeding in. De communicatie met de schaderegelaar verloopt echter traag. Op belangrijke (beslis)momenten zoekt deze namelijk steeds terugkoppeling met de verzekeraar. Schadevergoedingsorgaan Ik besluit echter (nog) niet tot dagvaarding van de verzekeraar over te gaan, maar te wachten tot drie maanden na mijn verzoek om schadevergoeding, zodat ik eventueel een verzoek tot schadevergoeding kan indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. 12 Immers, als de schaderegelaar (of de verzekeraar) niet binnen drie maanden na de datum waarop ik mijn verzoek tot schadevergoeding heb ingediend, een met redenen omkleed antwoord op de diverse punten van het verzoek heeft verstrekt, dient dit Nederlandse schadevergoedingsorgaan de schade te behandelen. 13 Deze weg zou zijn afgesneden als ik al zou zijn overgegaan tot dagvaarding van de verzekeraar. 14 De rol van het schadevergoedingsorgaan is in eerste instantie beperkt tot het weer op gang brengen van het schaderegelingsproces. Zij stelt de verzekeraar of diens schaderegelaar, het schadevergoedingsorgaan in Italië en de Griekse bestuurder, als deze bekend is, in kennis van mijn verzoek, en deelt hen mede dat zij binnen twee maanden na indiening van de inkennisstelling door het Waarborgfonds Motorverkeer zal optreden. 15 Zij staakt bovendien haar optreden als de verzekeraar of de haar schaderegelaar alsnog een met redenen omkleed antwoord op mijn verzoek geeft. Helaas ontvang ik binnen de gestelde termijn een brief van de verzekeraar, waarin weliswaar aansprakelijkheid wordt erkend, doch waarin wordt aangehaald dat ik slechts een deel van de gevorderde schade vergoed krijg. 11 Op grond van artikel 21 Richtlijn, zou ik, nu het Griekse voertuig niet gewoonlijk gestald is (het voertuig heeft een Grieks kenteken, zie artikel 1 lid 4 sub a Richtlijn) noch is verzekerd bij een in Nederland toegelaten verzekeraar, een schaderegelaar moeten kunnen aanspreken. Het Griekse informatiecentrum heeft als gezegd laten weten dat de Italiaanse WAM-verzekeraar inderdaad een Nederlandse schaderegelaar heeft aangewezen. 12 B. Schutte en mw. Mr. H.M. Storm, Via de Europese Vierde WAM-richtlijn naar een Europees verkeersongevallenrecht?, blz Art. 24 lid 1 sub a Richtlijn. 14 Art. 24 lid 1 alinea 3 Richtlijn. 15 Art. 24 lid 1 alinea 5 Richtlijn.

4 4 Mogelijkheden op grond van het groene kaartenstelsel Aangezien ik schade heb geleden door toedoen van een bezoekend motorrijtuig (Grieks motorrijtuig in Spanje), kan ik ook een beroep doen op het groene kaartenstelsel, 16 als gevolg waarvan ik het Spaanse Bureau kan aanspreken. Indien de Italiaanse verzekeraar een (Spaanse) correspondent heeft benoemd, laat het Spaanse Bureau de schaderegeling aan die correspondent over. De correspondent kan zelf niet in rechte worden aangesproken. Hij vertegenwoordigt slechts de verzekeraar en het bureau. Welke rechter is bevoegd? Ik besluit mijn pijlen te richten op de Italiaanse verzekeraar. De vraag voor welke rechter deze verzekeraar moet worden gedagvaard, wordt beoordeeld aan de hand van Brussel I. 17 Op grond van art. 9 sub a en b Brussel I kan een verzekeraar met woonplaats op het grondgebied van een lidstaat o.a. worden opgeroepen a) voor de gerechten van de lidstaat waar hij zijn woonplaats heeft of b) in een andere lidstaat, indien het een vordering van de verzekeringnemer, de verzekerde of een begunstigde betreft, voor het gerecht van de woonplaats van die eiser. Op grond van art. 11 lid 2 is art. 9 ook van toepassing op de action directe, indien die vordering mogelijk is. Aldus zou ik ervoor kunnen kiezen de verzekeraar te dagvaarden in Italië. Maar zelf de beruchte Italian Torpedo inzetten helpt mij natuurlijk niet als ik snel mijn schade vergoed wil zien. Mijn voorkeur gaat uit naar de Nederlandse rechter. En op grond van art. 9 sub b jo 11 lid 2 is dat mogelijk, gesteld dat een action directe op de Italiaanse verzekeraar mogelijk is. 18 Dat ik een buitenlandse verzekeraar inderdaad ook in Nederland kan dagvaarden, is bevestigd in het Oldenbreit-arrest Voorwaarde is dat het voertuig ofwel moet zijn voorzien van een geldige groene kaart, dan wel gewoonlijk zijn gestald op het grondgebied van een land waarmee het bureau van het ongeval een overeenkomst volgens het model van de multilateral agreement between bureaux heeft gesloten. Zie Mr. Blees, De weg naar schadevergoeding in het internationale gemotoriseerde verkeer, blz Verordening (EG) Nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. 18 Zie voetnoot HvJ EG 13 december 2007, nr. C-463/ Art. 71 Brussel I bepaalt overigens dat deze onverlet laat de verdragen waarbij de lidstaten partij zijn en die, voor bijzondere onderwerpen, de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen regelen. Bijvoorbeeld de Benelux-overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en de daarbij behorende gemeenschappelijke regelingen. Omdat ik echter reeds op grond van Brussel I de Italiaanse verzekeraar in Nederland kan dagvaarden, laat ik dit verder buiten beschouwing.

5 5 Toepasselijk recht Ik heb besloten de verzekeraar te dagvaarden voor de Nederlandse rechter. De Nederlandse rechter zal daarom conform het Nederlandse IPR het toepasselijke recht vaststellen. Volgens art. 4 lid 1 Rome II 21 is het recht van het land waar de (directe) 22 schade zich voordoet van toepassing, ongeacht in welk land de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan en ongeacht in welke landen de indirecte gevolgen van die gebeurtenis zich voordoen ( lex loci damni ). Aangezien de uitzonderingen 23 op deze hoofdregel zich niet in casu voordoen zou, aangezien ik mijn letsel in Spanje heb opgelopen, op grond van Rome II het Spaanse recht van toepassing zijn op de vraag of de Griekse bestuurder aansprakelijk is. En op grond van artikel 18 Rome II kan ik een rechtstreekse vordering op de Italiaanse verzekeraar instellen indien dat op grond van het Spaanse recht mogelijk is. Art. 28 lid 1 Rome II laat echter de toepassing van bijvoorbeeld het Haags Verdrag Verkeersongevallen 1971 ( Verdrag ) onverlet. Dit betekent dat de Nederlandse rechter op grond van art. 93 Grondwet het Verdrag zal moeten toepassen. 24 Nu het Verdrag een universeel toepassinggebied kent, 25 zal de rechter op grond van artikel 3 Verdrag de interne wet van de Staat op welke grondgebied het ongeval heeft plaatsgevonden ( lex loci delicti ) toepassen. Dat is (ook) het Spaanse recht. Dit recht bepaalt vervolgens onder andere de voorwaarden en de omvang van de aansprakelijkheid, het bestaan en de aard van letsel of schade die voor vergoeding in aanmerking komen, de termijn voor de verjaring of het verval van een aanspraaak op schadevergoeding, alsmede het tijdstip van aanvang van die termijn en van zijn stuiting of schorsing (art. 8 Verdrag). En op grond van artikel 9 lid 1 Verdrag heb ik een rechtstreekse vordering op de Italiaanse verzekeraar, indien ik dit recht op grond van het Spaanse recht heb. In verband met het voorgaande zij nog opgemerkt dat het Spaanse recht aanzienlijk kortere verjaringstermijnen kent dan het Nederlandse recht, 26 alsook dat de omvang van mijn 21 Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen. 22 Dr. Mr. Ir. M.W.D. van der Burg, De algemene verwijzingsregels van de nieuwe Rome II-verordening, par Indien evenwel degene wiens aansprakelijkheid in het geding is, en degene die schade lijdt, beiden hun gewone verblijfplaats in hetzelfde land hebben op het tijdstip waarop de schade zich voordoet, is het recht van dat land van toepassing. Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de onrechtmatige daad een kennelijk nauwere band heeft met een ander dan het in de leden 1 en 2 bedoelde land, is het recht van het andere land van toepassing. Een kennelijk nauwere band met een ander land zou met name kunnen berusten op een reeds eerder bestaande, nauw met de onrechtmatige daad samenhangende betrekking tussen de partijen, zoals een overeenkomst. 24 Mr. F.J. Blees, de weg naar schadevergoeding in het internationale gemotoriseerde verkeer, blz Artikel 11 Haags Ongevallenverdrag. 26

6 6 schadevergoedingsvordering wordt vastgesteld aan de hand van de Spaanse Richtlijnen (Baremo). Een nadeel daarvan is dat zo begrijp ik één bedrag wordt toegekend en dat daaronder mijn buitengerechtelijke kosten worden begrepen. Bovendien is niet duidelijk op welke schadeposten het Barema-bedrag precies ziet. Er is bijvoorbeeld geen specifieke vergoedingsregeling voor huishoudelijke hulp en verlies arbeidsvermogen. 27 Conclusie Uit het voorgaande blijkt dat, als ik het slachtoffer zou worden van een ongeval in Spanje, waarbij een Griekse bestuurder, verzekerd bij een Italiaane WAM-verzekeraar, betrokken is, ik mij in het Nederlands kan wenden tot de schaderegelaar die door de Italiaanse verzekeraar is aangewezen. Er kan echter behoorlijk wat tijd verstrijken voordat ik alle gegevens heb die nodig zijn voor het instellen van schadevergoedingsvordering. Ook de communicatie met de schaderegelaar kan vertragend werken, indien deze zich voor belangrijke toezeggingen moet verstaan met de verzekeraar. Bij een geschil zal ik uiteindelijk de verzekeraar moeten aanspreken, die overigens kan worden opgeroepen voor de Nederlandse rechter. En die Nederlandse rechter zal dan vervolgens aan de hand van het Spaanse recht de (omvang van de) aansprakelijkheid van de Griekse bestuurder beoordelen en aldus mijn vordering op de Italiaanse verzekeraar moeten vaststellen. Een Nederlands slachtoffer van een ongeval in het buitenland als in casu kan dus weliswaar rechtstreeks de betreffende WAM-verzekeraar dagvaarden voor de Nederlandse rechter, maar kan ook worden geconfronteerd met het feit dat hij minder krijgt voor hetzelfde letsel als dat hij in Nederland zou krijgen. 28 Zolang geen sprake is van uniformering van het toepasselijke materiële recht bij verkeersongevallen, blijft de positie van Nederlandse slachtoffers van ongevallen in het buitenland dus onzeker. Het halen van je recht blijkt aldus een reis apart, mede gezien de beslissingen van het slachtoffer over wie wanneer en waar aan te spreken. 27 De discussie is of de buitengerechtelijke kosten onder het schadebedrag vallen of dat zij - expliciet niet worden vergoed. Vlgs. A. Krispijn, kantoorgenoot KvdL. 28 L. Schröder, een busongeval tijdens de vakantie: de weg naar schadevergoeding, VRA 2005, p. 313.

7 Memo Kennedy Van der Laan Literatuurlijst Mr. F.J. Blees, De weg naar schadevergoeding in het internationale gemotoriseerde verkeer, Serie Verzekeringsrecht, Kluwer, Mr. M.L.M. Renckens, Rome II: een gemiste kans? Europese verordening betreffende het recht, van toepassing op niet-contractuele verbintenissen ( Rome II ). Aspecten m.b.t. verkeersslachtoffers, VRA 2007/297. B. Schutte en mevrouw mr. H.M. Storm, Vierde Europese WAM-richtlijn naar een Europese verkeersongevallenrecht? Ervaringen uit de rechtspraktijk, TVP 2004, nr. 4, blz. 105 tot en met 109. Prof.mr. C.C. van Dam, Slachtoffer met directe actie procedeert thuis tegen buitenlandse verzekeraar, VRA 2008, p. 33 e.v. L. Schröder, Een busongeval tijdens de vakantie: de weg naar schadevergoeding, VRA 2005, p Dr.mr.Ir. M.W.D. van der Burg, de algemene verwijzingsregels van de nieuwe Rome II- Verordening, SEW 2009/157. Mr. Dr. A.P.M.J. Vonken, Verkeersongevallen, Kluwer-Deventer, Internationale aspecten van motorrijtuigverzekering en schadebehandeling, NIBE-SVV, maart 2009.

Aansprakelijkheid en contracten onder de nieuwe regels van internationaal privaatrecht (2009)

Aansprakelijkheid en contracten onder de nieuwe regels van internationaal privaatrecht (2009) Rechtsleer Doctrine Aansprakelijkheid en contracten onder de nieuwe regels van internationaal privaatrecht (2009) Johan Erauw Professor aan de Rechtsfaculteit Gent en advocaat A. Algemene inleiding Deze

Nadere informatie

Rolnummer 5763. Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5763. Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5763 Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19bis-11, 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend,

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen inzake de wet

Nadere informatie

NAAR EEN ZESDE RICHTLIJN MOTORRIJTUIGEN VERZEKERING

NAAR EEN ZESDE RICHTLIJN MOTORRIJTUIGEN VERZEKERING TRIER VII NAAR EEN ZESDE RICHTLIJN MOTORRIJTUIGEN VERZEKERING Een regelgeving voor aanhangwagens Moeten er speciale maatregelen voor aanhangwagens worden getroffen in het kader van een eventuele zesde

Nadere informatie

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN I. HET STELSEL VAN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID A. De algemene beginselen De wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting PIV Bulletin 3 Inhoud Pagina 1 Verjaring en stuiting Pagina 8 Fraudeonderzoek en googelende verzekeraars Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid ouders voor gedragingen kinderen Pagina 18 Wat te doen als

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008 piv Bulletin 4 Inhoud Pagina 1 Voordeelsverrekening ex art. 6:100 AOV Pagina 5 Aansprakelijkheid wegens goed werkgeverschap Pagina 10 Aansprakelijkheid wegens schending zorgplicht Pagina 15 Collaborative

Nadere informatie

L 131/24 Publicatieblad van de Europese Unie 28.5.2009

L 131/24 Publicatieblad van de Europese Unie 28.5.2009 L 131/24 Publicatieblad van de Europese Unie 28.5.2009 VERORDENING (EG) Nr. 392/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers

Nadere informatie

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT Deze syllabus is bedoeld voor cliënten van Bedaux advocaten en/of van het aan kantoor verbonden letselschadebureau Limburg. Het is bedoeld als een vereenvoudigde algemene

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van schade door letsel en overlijden te verruimen MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/78255

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto

Motorrijtuigverzekering WA personenauto Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden 315-04 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van dekking 2 Uitsluitingen

Nadere informatie

Schade van jeugdigen. Mr. J.F. Roth en Mr. J.L. van Schoonhoven Advocaten bij Sap Advocaten te Amersfoort

Schade van jeugdigen. Mr. J.F. Roth en Mr. J.L. van Schoonhoven Advocaten bij Sap Advocaten te Amersfoort Schade van jeugdigen Mr. J.F. Roth en Mr. J.L. van Schoonhoven Advocaten bij Sap Advocaten te Amersfoort 1. Inleiding 2. Rechtspositie minderjarigen 3. Opvragen medische informatie 4. Verzorgingskosten

Nadere informatie

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen piv Bulletin 3 Inhoud Pagina 4 Toegang tot en bewaking privacy van medische gegevens Pagina 10 Verzekeringsplicht werkgever Pagina 14 Overlijdensschade en berekening daarvan Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft in een groot aantal uitspraken stelling genomen tegen de verwijzing van een schuldloze derde door

Nadere informatie

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058).

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). VERZEKERING AUTO ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). Opgepast : Ga na in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract welke de waarborgen zijn

Nadere informatie

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht *

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht * De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht * Mr. A.J. Van 1. Inleiding Het voorlopig deskundigenbericht is een geschikt middel om duidelijkheid te verkrijgen over de feitelijke grondslag van een

Nadere informatie

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1 Inleiding Na hevige regenval ondervindt eigenaar X ernstige waterschade in het privé gedeelte van zijn appartement. De regen is via de gevel het privé gedeelte binnengedrongen.

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

De plaats van het schadebrengende feit nader bepaald: het arrest edate Advertising GmbH en Martinez

De plaats van het schadebrengende feit nader bepaald: het arrest edate Advertising GmbH en Martinez Europees internationaal privaatrecht De plaats van het schadebrengende feit nader bepaald: het arrest edate Advertising GmbH en Martinez Mr. H.W. Wefers Bettink* Op 25 oktober 2010 heeft het Hof van Justitie

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

Extra informatie versie mei 2014

Extra informatie versie mei 2014 Extra informatie versie mei 2014 Hoofdstuk 1 Verzekeren 1 Jonge vrouw veiligst 2 Vrijdag de 13de blijkt geen brokkendag 3 Risico en onzekerheid 4 Schade- of sommenverzekering 5 Werkgever ontoereikend verzekerd

Nadere informatie

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 Mr. A.E. Krispijn advocaat Kennedy Van der Laan Mr. M. Oudenaarden advocaat Kennedy Van der Laan Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 W W W. M A G N A C H A

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag centraal of het recht van een patiënt op smartengeld op diens erven is overgegaan.

Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag centraal of het recht van een patiënt op smartengeld op diens erven is overgegaan. HR 3 februari 2006, AU5684, C04/308HR Onderwerp: Aansprakelijkheidsverzekering, vergoeding immateriële schade, overgang op erfgenamen Artikelen: Art. 6:106 lid 2 BW Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag

Nadere informatie

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8 MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN

Nadere informatie

74 Schadevergoeding en verjaring

74 Schadevergoeding en verjaring 74 Schadevergoeding en verjaring baar geworden schade en vervolgens op het gekapitaliseerde bedrag. Buitengerechtelijke kosten 4.14. De gevorderde buitengerechtelijke kosten, bestaande uit de declaratie

Nadere informatie

ING Autoverzekering. Algemene voorwaarden. verzekerd door

ING Autoverzekering. Algemene voorwaarden. verzekerd door ING Autoverzekering Algemene voorwaarden verzekerd door DE VERZEKERINGSPOLIS De verzekeringspolis is een overeenkomst die in gemeenschappelijk overleg tussen de verzekeringnemer en de maatschappij wordt

Nadere informatie