10 CONSUMENTENDOSSIERS IN 60 MINUTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 CONSUMENTENDOSSIERS IN 60 MINUTEN"

Transcriptie

1 10 CONSUMENTENDOSSIERS IN 60 MINUTEN 1. De groepsvordering In ons recht is het uiterst moeilijk voor consumenten die het slachtoffer zijn van oneerlijke praktijken, om te worden gehoord en een vergoeding te krijgen. Niet alleen omdat de individuele schade financieel veelal van beperkte omvang is (een probleem dat vaak voorkomt bij de zogenoemde kleine consumentengeschillen), maar ook omdat elke consument in principe individueel als eisende partij moet optreden en omdat de beslissingen van de rechtbank enkel tussen partijen gelden en de eventuele schadeloosstellingen daardoor niet naar andere slachtoffers kunnen worden doorgetrokken. Een groepsvordering biedt hiervoor een oplossing. Dat is een vordering waarbij één eiser verhaal kan zoeken en een beslissing kan vragen in naam van een groep met dezelfde of soortgelijke problemen. Ook voor de samenleving biedt de groepsvordering een aantal niet te verwaarlozen voordelen: gemakkelijkere toegang tot het gerecht, kostenbesparing, verkleining van de gerechtelijke achterstand, vermijden van tegenstrijdige uitspraken over eenzelfde geval, marktregulerende werking, Onder de regering-leterme II hebben twee universiteitsprofessoren op vraag van de minister van Consumentenzaken een voorontwerp van wet geschreven betreffende de procedures voor een collectieve schadeafwikkeling. De tekst werd aan verschillende organen overgemaakt voor advies. De adviezen van de Hoge Raad voor Justitie en van de Raad voor het Verbruik zijn intussen klaar. In het regeerakkoord lezen we dat de regering een procedure tot collectieve schadeafwikkeling ten bate van de consumenten zal opzetten. Test-Aankoop vraagt de nieuwe regering dan ook: - snel werk te maken van de invoering van een groepsvordering in het Belgische recht teneinde de schadeloosstelling van een onbepaalde groep slachtoffers mogelijk te maken middels een enkele gerechtelijke procedure gekenmerkt door een opt-out systeem voor de samenstelling van de groep. 2. Een betaalbare autoverzekering voor iedereen Het feit dat elke autobestuurder verplicht is om voor zijn auto een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) te sluiten, zou ertoe moeten leiden dat hij zich tegen een redelijk tarief kan verzekeren, ongeacht zijn leeftijd. Tariefdiscriminatie ten opzichte van jonge (en ook oudere) bestuurders is bijgevolg onaanvaardbaar. Ons laatste onderzoek, gepubliceerd in mei 2010, toont helaas aan dat de werkelijkheid anders is. Een 18-jarige zonder rijervaring werd in één op de twee gevallen een verzekering 1

2 geweigerd. Een bestuurder van 22 jaar met 18 maanden rijervaring kon in één op de drie gevallen geen verzekering krijgen. Wanneer hen toch een verzekering werd aangeboden, moest de 18-jarige tot 3060 EUR betalen in Brussel en tot 2030 EUR in Gent. En dat voor een wettelijk verplichte verzekering! De 22-jarige van zijn kant moest in Brussel tot 1940 EUR ophoesten en in Gent tot 1340 EUR. De situatie is aanzienlijk rooskleuriger in Nederland en Frankrijk: voor de jongste van de twee is de BA-premie bijvoorbeeld twee keer minder duur in Frankrijk (en omvat de verzekering bovendien enkele bijkomende dekkingen) en 39 % goedkoper in Nederland. Een oplossing zou erin kunnen bestaan jongeren te verplichten om het contract voor hun eerste BA-autoverzekering voor drie jaar bij dezelfde verzekeraar te behouden. Hieraan zouden wel een aantal voorwaarden moeten worden gekoppeld: 1. Ook de verzekeraar mag de polis de eerste drie jaar niet kunnen opzeggen, behalve in geval van fraude. 2. De verzekeringstussenpersoon moet genoegen nemen met een lager commissieloon. 3. De tarieven moeten op internet worden gepubliceerd. 4. Er moet een openbare databank over autoverzekeringen worden uitgewerkt zodat de tarieven van de sector kunnen worden vergeleken. In het regeerakkoord lezen we daarover dat de regering zal: De toegang tot verzekeringen voor allen verbeteren en de bescherming van de verzekerde inzake segmentering (BA wagen, BA minderjarige, BA brand, levensverzekering, schuldsaldoverzekering, enz.) versterken. Test-Aankoop vraagt de regering om een bonus-malussysteem op te stellen dat overeenstemt met de ernst van de inbreuken op de wegcode. Zo zou een jonge bestuurder die een ongeval veroorzaakt onder invloed of tegen een te hoge snelheid, zijn premie moeten zien verhogen overeenkomstig de ernst van de vastgestelde inbreuken. Een dergelijk systeem waarbij de premie a posteriori kan worden gedifferentieerd, is beter in overeenstemming met het individuele risico en billijker. 3. Hypotheekleningen strenger gereglementeerd Hypotheekleningen hebben doorgaans een grotere impact op het budget van consumenten dan consumentenkredieten. Het kan dan ook niet zijn dat voor hypotheekleningen minder strenge regels gelden dan voor consumentenkredieten. Maar nu zijn er kredietgevers die voorstellen om verschillende leningen in één hypothecaire lening te groeperen, zelfs voor mensen die al een betalingsachterstand hebben. Zoiets is verboden in de wet op het consumentenkrediet, maar voor hypotheekleningen mag het wel. Het belangrijkste criterium bij het kiezen van een hypotheeklening is de intrestvoet. Bij leningen met een veranderlijke intrestvoet kan de intrestvoet worden herzien volgens de evolutie van een bepaalde referte-index. Jammer genoeg slagen financiële instellingen erin om identieke leningen met een 2

3 identieke intrestvoet toch op een verschillende manier te laten evolueren. De consument is de dupe van dat gebrek aan duidelijkheid en transparantie. Hypotheekleningen worden vaak gekoppeld aan nevenproducten, zoals een schuldsaldo- of een woonverzekering. Wie zo'n nevenproduct neemt, krijgt een korting op de intrestvoet. Maar wanneer de consument voor dat nevenproduct nadien overstapt naar een voor hem voordeliger instelling, riskeert hij de korting te verliezen. De koppeling van een lening aan nevenproducten leidt bovendien tot een grote ondoorzichtigheid voor wie offertes van kredietgevers wil vergelijken. In het regeerakkoord lezen we daarover dat de regering de regelgeving voor het hypothecair krediet zal herzien, teneinde de ontlener een hoge mate van bescherming te bieden. Test-Aankoop vraagt dat: - de regels voor hypotheekleningen minstens even streng worden gemaakt als die voor consumentenkredieten; - de financiële instellingen worden verplicht om voor de berekening van de nieuwe intrestvoet bij leningen met een veranderlijke intrestvoet, als aanvangsreferte-index de meest recente te nemen; - het overstappen naar een voor de consument voordeliger instelling voor de eventuele nevenproducten geen invloed heeft op de intrestvoet van de lening; - kredietgevers die nevenproducten koppelen aan een hypotheeklening, worden verplicht om ook de kosten voor die nevenproducten van meet af aan te verrekenen in plaats van alleen de intrestvoet van de lening. 4. Concurrentie op de energiemarkt Dat de liberalisering van de energiemarkt geen succes is, kan bezwaarlijk betwist worden. Jaar na jaar dient Test-Aankoop vast te stellen dat ondanks de herhaalde beloften van politici om de Belgische tarieven op het niveau van de buurlanden te brengen (wat op zich al niet erg ambitieus is), dat niet naast de soms enorme internationale verschillen te kijken valt. De prijs voor elektriciteit ligt het laagst in de Franse steden, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk. Consumenten betalen er om en bij de 500 per jaar voor een verbruik van kwh. In Nederland ligt dat bedrag al boven de 600, in Duitsland schommelt het, net als bij ons, tussen de 700 en meer dan 900. Voor gas zijn de Britten veruit het best af. In Frankrijk en Duitsland betalen consumenten ongeveer de helft meer dan in Londen. In onze steden is dat al zo'n 60 % extra, in Nederland 70 % of meer. Test-Aankoop formuleert een aantal voorstellen teneinde het tij te doen keren: - De consument heeft nooit kunnen meegenieten van de lage kostprijs van elektriciteit die wordt opgewekt in de kerncentrales. Die centrales, die de consumenten indertijd hebben helpen financieren, zijn ondertussen al geruime tijd afgeschreven. Het is niet meer dan normaal dat de 3

4 eindverbruiker ook voordeel kan halen uit wat de nucleaire rente wordt genoemd. Aangezien de Staat al erg lang via de btw zijn graantje meepikt van die te hoge elektriciteitsprijzen, ligt het voor de hand dat consumenten nu een verlaging van die btw-heffing zouden kunnen krijgen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen worden bewerkstelligd door op een eerste schijf van het energieverbruik, essentieel voor de basisbehoeften, een lagere btw te heffen. Stel dat die schijf zou worden vastgelegd op kwh per jaar, dan zou een daling van de btw van 21 % naar 6 % al een jaarlijkse besparing opleveren van 50. Ook op de vaste vergoedingen die de leveranciers heffen, valt een verlaagde btw-voet te overwegen. Test-Aankoop is evenwel geen voorstander van een verlaging van de btw op de hele factuur, vermits het signaal vanzelfsprekend niet mag zijn dat consumenten kwistig met energie mogen worden. - Test-Aankoop vindt dat de nucleaire rente eveneens gedeeltelijk moet worden aangewend om investeringen in groene energie te financieren. Het gaat immers niet op die kosten integraal naar de eindverbruikers door te schuiven. Een flagrant voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van windmolenparken in de Noordzee. Indien het beleid er geen stokje voor steekt, dan zal dit project de consumenten vanaf 2016 zo n 800 miljoen euro per jaar kosten. - Zolang de dominantie van Electrabel op het vlak van de productie (een marktaandeel van 72 %!) niet doorbroken wordt, zal de Belgische consument zijn elektriciteit duur blijven betalen. Test-Aankoop meent dat geen enkele marktspeler meer dan 20 à 25 % van de productie in handen zou mogen hebben. Met de huidige situatie in het achterhoofd, vindt de consumentenorganisatie dat de overheid zou moeten optreden als tijdelijke unieke aankoper. Die zou de elektriciteit afkomstig uit kerncentrales moeten opkopen tegen de kostprijs, vermeerderd met een redelijke winstmarge, om ze daarna door te verkopen aan de andere marktspelers. - Een en ander zou de transparantie bij de aankoop en verkoop van elektriciteit in elk geval ten goede komen, hetgeen vrijwel onmogelijk is wanneer één bedrijf dermate dominant is als producent én als leverancier. - Het aantal distributienetbeheerders in België moet dringend worden beperkt. Ze zijn met een goede 20 (ter vergelijking: in heel Nederland zijn er een tiental) en vragen elk een ander tarief. Test-Aankoop pleit voor een grotere uniformiteit in de distributiekosten, waar de consument zijn voordeel mee doet. - Over de levering aan de eindgebruikers bestaat er een akkoord dat de relaties tussen de leveranciers en de consument regelt ( De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt ). Wij zijn van oordeel dat flink wat klachten het voorwerp zouden kunnen uitmaken van een vooraf vastgestelde forfaitaire schadeloosstelling. Een verandering van leverancier die niet is verlopen zoals het hoort of buitensporig lang heeft geduurd, foute informatie die de consument schade heeft berokkend, enz. Naar onze mening zou men voor elke tekortkoming aangaande in het akkoord behandelde punten dan ook een dwingende schadevergoedingstabel met exacte bedragen moeten uitwerken. Test-Aankoop vraagt de regering deze voorstellen om te zetten in wetgeving opdat de consument eindelijk mee de baten kan plukken van de liberalisering van de energiemarkt. Daarnaast pleit Test-Aankoop voor een 4

5 update van het akkoord de consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt. 5. Concurrentie op de telecommarkt Het gebrek aan concurrentie op de Belgische telecommarkt is schrijnend. Door het almachtige duopolie tussen Belgacom en Telenet blijft de consument te veel betalen voor zijn telefoon, gsm- en internetverbinding evenals voor digitale televisie. Veel is te wijten aan de complexe bevoegdheidsverdeling tussen het federale en regionale niveau, aan het gebrek aan slagkracht van de concurrentieautoriteiten, en aan het feit dat de overheid nog steeds meerderheidsaandeelhouder is van Belgacom en er dus belang bij heeft dat laatstgenoemde het goed doet. De oplossing? De kabelnetwerken moeten worden opengesteld en de activiteiten van Belgacom moeten worden opgesplitst in onafhankelijk netwerkbeheer enerzijds en commerciële activiteiten anderzijds. Ook Europa bewandelt die weg uitdrukkelijk in de telecomrichtlijnen. Daarnaast moet men, zoals men dat voor de energiesector heeft gedaan, een aantal pijnpunten aanpakken in een gedragscode, onderhandeld met Test- Aankoop, o.m. de verbrekingsvergoedingen, de switchen, de looptijd van de contracten, de onregelmatige verlenging van contracten Dit alles kan gebeuren in het kader van de omzetting van de telecomrichtlijnen die al in mei 2011 hadden moeten omgezet worden. Test-Aankoop vraagt: - meer controles en sancties voor wie de telecomwet niet naleeft; - een doorgedreven ontbundeling van de lokale lus, d.w.z. het onderbrengen van het netwerk van Belgacom bij een onafhankelijke netwerkbeheerder evenals de openstelling van de kabelnetwerken; - een snelle, maar vooral consumentvriendelijke, omzetting van de telecomrichtlijnen 6. Een consumentvriendelijkere garantiewetgeving Reeds jaar en dag voeren garantieproblemen de top aan van de klachten die de ledendienst van Test-Aankoop behandelt. Oorzaak? Een consumentonvriendelijke omzetting van de richtlijn in de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen en dit in tegenstelling tot andere landen van de E.U. In de lente van 2006 werd trouwens gedurende 67 dagen een kennispeiling over de garantiewetgeving op de internetsite van de FOD Economie gepubliceerd. Het onderzoek van de resultaten van deze peiling heeft tot het besluit geleid dat er bij de mensen een zekere onwetendheid bestaat rond hun specifieke rechten ter zake. 5

6 Test-Aankoop heeft eveneens een onderzoek gepubliceerd in juli 2007 en die betrekking had op de naleving door een veertigtal verkooppunten van de wetgeving inzake wettelijke waarborg. De resultaten waren teleurstellend. Twee onafhankelijke studies die door de Europese Commissie in november 2011 gepubliceerd werden toonden aan dat problemen van nietovereenstemming of garantie niet adequaat geregeld zijn voor digitale goederen door de nationale regelgevers en dat dit een schade veroorzaakt van 64 miljard euro voor de Unie 1. Ondanks de geïdentificeerde lacunes enerzijds en de aanzienlijke schade anderzijds heeft de Commissie niet de intentie om snel een legislatief initiatief te nemen. Het hoort dan ook de Belgische wetgever toe actie te ondernemen en een oplossing te zoeken voor de in de studies vastgestelde problemen. In het licht van de resultaten uit deze verschillende onderzoeken verkregen doet Test-Aankoop een aantal voorstellen voor een verbetering van de wet, nl. : - de contractuele en postcontractuele informatie uitwerken, die door de verkoper moet worden verstrekt en waarover de consument moet kunnen beschikken om gepast te kunnen reageren in geval er gebreken werden vastgesteld; - verlenging tot twee jaar van de periode van 6 maanden om het vermoeden van het bestaan van een gebrek aan overeenstemming op het moment van de levering van het nieuwe goed geldig aan te voeren; - het recht voor de consument om zijn recht op de waarborg rechtstreeks bij de fabrikant te laten gelden ; - de verkopers verplichten om aan de consumenten die dat wensen gedurende de herstelperiode vervangingstoestellen ter beschikking te stellen voor alle gevallen waarin de termijn nodig voor het herstellen van het gewaarborgde toestel onredelijk is; - na 2 opeenvolgende herstellingen voor een terugkerend gebrek voorzien in een verplichte vervanging van het product door de verkoper; - digitale goederen, zoals bijvoorbeeld downloads van software, e- books, moeten worden beschouwd als een goed en niet langer als een dienst zodat ook zij van de waarborgregeling kunnen genieten. Test-Aankoop vraagt de regering de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen te herzien. 7. Een begrenzing van de ereloonsupplementen De kosten voor een ziekenhuisopname in een gemeenschappelijke of tweepersoonskamer zijn de laatste tijd in de goede richting geëvolueerd. Sinds 2007 krijgen ziekenhuizen die geen ereloonsupplementen aanrekenen in 1 6

7 dit type kamer immers bijkomende financiële middelen. De situatie voor de eenpersoonskamers is echter rampzalig. In sommige ziekenhuizen rekenen artsen ereloonsupplementen aan tot 400% van het wettelijke tarief. Geen wonder dus dat alsmaar meer mensen een hospitalisatieverzekering nemen. Maar omdat deze verzekering die supplementen terugbetaalt, worden die polissen op hun beurt duurder, waardoor ze voor veel mensen hoe langer hoe meer onbetaalbaar worden. Het is de hoogste tijd om die vicieuze cirkel te doorbreken. De tarieven voor een hospitalisatieverzekering zijn sinds 2004 spectaculair gestegen. Marktleider DKV bakt het werkelijk bruin en blijft, ondanks een veroordeling in 2005, dubieuze segmentatiepraktijken hanteren. Het recentste hoogte-/dieptepunt van DKV is de onwettige verhoging van de tarieven met bijna 8%. Zelfs de minister van Financiën heeft die praktijk gelaakt. Maar op het terrein is niets veranderd. Test-Aankoop heeft dan ook verschillende rechtszaken aangespannen, niet alleen tegen DKV, maar ook tegen de nieuwe wetgeving op maat van de sector, en dat zowel voor het Grondwettelijk Hof als voor de Raad van State. Het is niet te rechtvaardigen dat een arts, voor eenzelfde ingreep en behandeling, voor de ene patiënt een veelvoud vraagt van wat een andere moet betalen, enkel en alleen in functie van de kamer die de patiënt kiest. De begrenzing van de supplementen moet door de verzekeringssector worden doorgerekend en moet leiden tot goedkopere hospitalisatieverzekeringen voor de consument. Daarom moet de regering de discriminerende nieuwe wetgeving op de hospitalisatieverzekeringen hervormen. Test-Aankoop vraagt: - de ereloonsupplementen af te schaffen in twee- en meerpersoonskamers en ze op zijn minst te begrenzen tot maximaal 100% in eenpersoonskamers; - een nieuw wettelijk kader dat de premies van hospitalisatieverzekeringen laat evolueren volgens een subcategorie van de index der consumptieprijzen die verwijst naar de evolutie van de kosten van een eenpersoonskamer. 8. Een consumentvriendelijke omzetting van de nieuwe richtlijn consumentenrechten (deadline 13 december 2013) Richtlijn 2011/83/EG betreffende consumentenrechten dient uiterlijk op 13 december 2013 omgezet te worden in ons recht. Deze richlijn bevat een aantal innovaties die de consumentenbescherming ten goede komen. Test- Aankoop ijvert dan ook voor een spoedige omzetting opdat de Belgische consument snel van deze voordelen kan genieten. Een omzetting voor het einde van 2012 moet haalbaar zijn. Deze richtlijn laat de lidstaten een aantal keuzemogelijkheden op een aantal punten waarbij het belangrijk is dat de Belgische wetgever de beste keuze maakt. Hieronder een drietal voorbeelden: 7

8 1) Zo vragen wij dat de wetgever niet de mogelijkheid gebruikt om va, de bescherming van contracten gesloten buiten de lokalen van de onderneming uit te sluiten, de contracten met een waarde lager dan 50 euro (art. 3.4). Zulke grens bestaat thans niet in België. 2) Voor wat betreft buiten verkoopovereenkomsten gesloten herstellingsof onderhoudscontracten van minder dan 200 EUR, vraagt Test- Aankoop dat de Belgische wetgever niet het afgezwakte informatieverplichtingsregime voorziet (bijvoorbeeld schrapping van de verplichting een gedetailleerd geschreven bestek te overhandigen) (art. 7.4) 3) Wij vragen de wetgever het verbod te behouden van art. 61 WPM dat voor overeenkomsten gesloten buiten de onderneming geen voorscht of betaling mag geëist worden alvorens de bedenktermijn van de consument verstreken is. (art. 9.3). In lijn met wat hier vooraf gaat vraagt Test-Aankoop een omzetting voor eind 2012 van de richtlijn betreffende consumentenrechten waarbij geopteerd wordt voor de meest consumentvriendelijke invulling van de verschillende keuzemogelijkheden om zo de Belg een hogere mate van consumentenbescherming te bieden. 9. Het spaarboekje, populair product ondanks zijn complexiteit Op spaarrekeningen kennen banken naast een basisrente een getrouwheidspremie toe. Deze vergoeding wordt pas toegekend op bedragen die voor een bepaalde periode op de rekening blijven (en met bepaalde voorwaarden). Test-Aankoop wil liever af van deze premie. Het mechanisme is immers complex in die mate dat de bankiers zelf niet de subtiliteiten er van vatten. De informatie gegeven aan de spaarder is vaak onvolledig tot foutief toe. Nochtans kan een onvolledige of foute informatie zware gevolgen hebben, meer bepaald het verlies van de premie voor die spaarder. Door het huidige systeem is het daarenboven quasi onmogelijk het beloofde rendement te verkrijgen. Wanneer een bank een basisrente aanbiedt van 1,20 % en een getrouwheidspremie van 1,50 %, dan verwacht men logischerwijs een globaal rendement van 2,70 %. Nochtans blijkt uit onze simulaties dat de spaarder die elke maand geld stort en die na 4 lange trouwe jaren zijn geld opvraagt maximum 2,35 % ontvangt. De oorzaak? Het verlies van de een deel van de getrouwheidspremie op het ogenblik van de opvraging aangezien die premies op vervaldag komen op verschillende ogenblikken in het jaar. Hoe hoger de getrouwheidspremie, hoe groter het verschil tussen vooropgesteld rendement en werkelijk rendement. Gelet op deze tekortkomingen, pleit Test-Aankoop voor een herziening van het vergoedingsmechanisme van de spaarrekening opdat werkelijk rendement zou overeenkomen met het door de banken geafficheerd rendement. In afwachting eist Test-Aankoop de verplichte kosteloze 8

9 terbeschikkingstelling door de banken van een standaardformulier waarmee de spaarder op ieder ogenblik en op eenvoudige wijze kennis kan nemen van de stand van zaken van de vooruitgang van hun getrouwheidspremies. 10. Neen aan het voorstel van verordening betreffende een alternatief verkoopsrecht In oktober 2011 heeft de Europese Commissie een ontwerp van verordening voorgesteld die de grensoverschrijdende handel zou moeten bevorderen met behulp van een ten aanzien van de nationale wetgevingen alternatieve Europese code. Deze werkwijze is uiterst gevaarlijk voor het consumentenrecht omdat zij de ontwijking van bindende nationale regels van iedere lidstaat in de hand werkt waardoor deze minder efficiënt dreigen te worden. Op uitdrukkelijke vraag van Test-Aankoop hebben zowel de Kamer als de Senaat zich tegen dit wetgevend initiatief uitgespreken via een met redenen omkleed advies volgens de procedure betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. Ook Oostenrijk, Duitsland, het Verenigd-Koninkrijk en Frankrijk hebben zich tegen dit initiatief uitgesproken. Dit onnodige en gevaarlijke initiatief heeft het paradoxaal gevolg dat het de toekomst van nieuwe richtlijnen van minimale harmonisatie bedreigt. Nochtans zijn die het meest geschikt om een antwoord te bieden op de echte problemen en daardoor de Europese basissokkel te versterken. Het behandelen van dit Europees initiatief riskeert bovendien drie tot vier jaar in beslag nemen volgens de meest optimistische schattingen. En dit terwijl het dringend is een aantal zaken via nieuwe richtlijnen in de steigers te zetten zoals in het domein van de overeenkomsten betreffende digitale goederen. Het is dan ook noodzakelijk dit voorstel van verordening snel te verwerpen. Test-Aankoop vraagt dan ook aan de regering: - om een krachtig signaal te geven aan de Europese Raad door het voorstel van verordening van de Commissie onvoorwaardelijk te weigeren en dit zo snel als mogelijk; - de Europese instanties te suggereren ten gepaste tijde de verdere ontwikkeling van het communautair acquis middels richtlijnen van minimale harmonisaties om zo de echte problemen van de consumenten aan te pakken. 9

Voorwoord. Veel succes!

Voorwoord. Veel succes! invoering van een groepsvordering betaalbare autoverzekering hypotheekleningen strenger gereglementeerd Concurrentie op de energiemarkt Concurrentie op de telecommarkt Een aan de tijd aangepaste reiswetgeving

Nadere informatie

Het hypothecair krediet

Het hypothecair krediet Het hypothecair krediet Samenvatting: 1) De wet op het hypothecair krediet biedt aan de consument niet dezelfde bescherming als de wet op het consumentenkrediet, die nog werd verstrengd door de inwerkingtreding,

Nadere informatie

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING 1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING De Wet Verwilghen In 2007 heeft de wetgever verschillende bepalingen in het kader van hospitalisatieverzekeringen ten voordele van de verzekerden

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekeringen: recente ontwikkelingen. Prof. B. Weyts Hoofddocent Universiteit Antwerpen Advocaat Balie Brussel

Hospitalisatieverzekeringen: recente ontwikkelingen. Prof. B. Weyts Hoofddocent Universiteit Antwerpen Advocaat Balie Brussel Hospitalisatieverzekeringen: recente ontwikkelingen Prof. B. Weyts Hoofddocent Universiteit Antwerpen Advocaat Balie Brussel 1 Geen verplichte verzekering Maar ruim verspreid. Talrijke problemen in praktijk:

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N HANDELSPRAT - Fitness A04 Brussel, 29 september 2010 MH/SL/AS A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE FITNESS- EN WELLNESSCONTRACTEN

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 4 juni 2004

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 4 juni 2004 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ADVIES Nr 03 / 1999 van 27 januari 1999 O. Ref. : 10 / A / 98 / 030 / 10 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de registratie van de berichten van collectieve schuldenregeling door

Nadere informatie

Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004

Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004 Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004 Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief DE NIEUWE RICHTLIJN BETALINGSACHTERSTAND. Contact ZZINLEIDING

PC Advocaten Nieuwsbrief DE NIEUWE RICHTLIJN BETALINGSACHTERSTAND. Contact ZZINLEIDING DE NIEUWE RICHTLIJN BETALINGSACHTERSTAND ZZINLEIDING Ongeveer 2,6% van alle facturen in de EU worden te laat of zelfs helemaal niet betaald. Vooral voor KMO s is dit problematisch gezien zij geen grote

Nadere informatie

Onderhoudskosten voor een huurpand: ten laste van eigenaar of verhuurder?

Onderhoudskosten voor een huurpand: ten laste van eigenaar of verhuurder? Onderhoudskosten voor een huurpand: ten laste van eigenaar of verhuurder? Regelmatig wordt ons de vraag gesteld wie moet instaan voor de onderhoudskosten aan een gehuurd pand. Voor alle huurcontracten,

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt PERSDOSSIER Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. De Belgische energiemarkt... 2 3. Hoe maakt Poweo het verschil?... 3 4. Poweo: meest competitieve elektriciteitsaanbod in Wallonië volgens Test-Aankoop... 4 5.

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming 9.11.2007 WERKDOCUMENT over het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 december 2012 (OR. en) 17603/12 FISC 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 december 2012 (OR. en) 17603/12 FISC 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 december 2012 (OR. en) 17603/12 FISC 194 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie ingekomen:

Nadere informatie

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006).

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006). RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 februari 2006 (16.03) (OR. en) 6682/06 ENER 61 NOTA Betreft: Werking van de interne energiemarkt - Ontwerp-conclusies van de Raad De delegaties treffen in bijlage

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

STANDPUNT VERZEKERINGEN

STANDPUNT VERZEKERINGEN Illustratie 1 logo vrouwenraad STANDPUNT VERZEKERINGEN De Richtlijn 2004/113/EG verbiedt discriminatie op grond van geslacht bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten. Er mag dus geen gebruikgemaakt

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010 inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

De waarheid over de notionele intrestaftrek

De waarheid over de notionele intrestaftrek De waarheid over de notionele intrestaftrek Februari 2008 Wat is de notionele intrestaftrek? Notionele intrestaftrek, een moeilijke term voor een eenvoudig principe. Vennootschappen kunnen een bepaald

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EU - Contractenrecht A03 Brussel, 9 december 2010 MH/SL/AS A D V I E S over DE CONSULTATIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET EUROPEES CONTRACTENRECHT VOOR CONSUMENTEN

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK

RAAD VOOR HET VERBRUIK RvV 489 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een ontwerp van Koninklijk Besluit tot opheffing van het Koninklijk Besluit van 18 juli 1972 betreffende de aanduiding van de prijs van juwelen, uurwerken, goud-

Nadere informatie

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN 13 december 2017 De CREG houdt in het kader van haar algemene monitoringtaken gegevensbanken bij met de prijzen van elektriciteit

Nadere informatie

Zonnepanelen steeds rendabel. In een notendop

Zonnepanelen steeds rendabel. In een notendop Zonnepanelen steeds rendabel In een notendop Je wekt zelf elektriciteit op. Daardoor bespaar je jaarlijks heel wat uit op je energiefactuur. Met een investering in zonnepanelen tegen een aanschafprijs

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Persbericht Vincent Van Quickenborne www.quickonomie.be Onderwerp Senaat keurt verstrenging regels consumentenkrediet op de valreep goed Datum 6 mei 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

N HANDELSPR Oneerlijke handelspraktijken A06 Brussel, MH/SL/LC A D V I E S. over een

N HANDELSPR Oneerlijke handelspraktijken A06 Brussel, MH/SL/LC A D V I E S. over een N HANDELSPR Oneerlijke handelspraktijken A06 Brussel, 1.03.2007 MH/SL/LC A D V I E S over een VOORONTWERP VAN WET TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 14 JULI 1991 BETREFFENDE DE HANDELSPRAKTIJKEN EN DE VOORLICHTING

Nadere informatie

Advies van Mr. D.R. Martens, juridisch adviseur NAUTIBEL en advocaat

Advies van Mr. D.R. Martens, juridisch adviseur NAUTIBEL en advocaat ONVERWACHTE PROBLEMEN NA VERKOOP? Wat gebeurt er als er goederen, na de afhandeling van de verkoop, niet aan hun taak of verwachtingen voldoen? Waar heeft de koper recht op en wat zijn de plichten van

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N HANDELSPR. - Reiscontracten A05 Brussel, 26.03.2009 MH/SL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN VOORONTWERP VAN WET TOT REGELING VAN HET REISCONTRACT (bekrachtigd

Nadere informatie

Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant

Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant IP/04/285 Brussel, 2 maart 2004 Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant Het jongste verslag over autoprijzen toont aan dat op alle markten de prijsconvergentie

Nadere informatie

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369

Nadere informatie

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd.

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd. MTH16064 Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd Toelichting Gedragscode De wet van 10 augustus 2015 1 verhoogt de wettelijke

Nadere informatie

happy family klantenreglement

happy family klantenreglement happy family klantenreglement Artikel 1. Algemeen kader Happy Family is een programma dat voordelen biedt voor de leden van een gezin dat producten Auto, Woning en Privé-Leven bezit bij eenzelfde verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme Versie april 2008 Doel van TRIP Vanaf 1 mei moet in bepaalde takken de schade veroorzaakt door terrorisme verplicht verzekerd worden. Om de solidariteit

Nadere informatie

Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites

Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites #sweep2013 Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites Brussel, 14 april 2014 In 2013 bleek uit een gezamenlijke, door de Europese Commissie gecoördineerde

Nadere informatie

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN 21 december 2016 De CREG houdt in het kader van haar algemene monitoringtaken gegevensbanken bij met de prijzen van elektriciteit

Nadere informatie

Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten] Vorige versie(s)

Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten] Vorige versie(s) Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten] Vorige versie(s) Afdeling IV (art. 1649bis tot 1649octies) ingevoegd bij art. 3 W. 1 september 2004 (B.S., 21 september 2004), met

Nadere informatie

SCHADEREGELING BRAND. Eenvoudige risico s. Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S. Toelichting art 67 landwet. Vives Kortrijk

SCHADEREGELING BRAND. Eenvoudige risico s. Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S. Toelichting art 67 landwet. Vives Kortrijk SCHADEREGELING BRAND Toelichting art 67 landwet Vives Kortrijk 05 12 2013 Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S Definitie eenvoudige risico s (kb 24 12 1992 invoegetreding landwet) Wet tgo KB Termijnen Expertise

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) 15528/02 ADD 1 ENER 315 CODEC 1640 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

Met het Eurotarief worden internationale mobiele gesprekken minder duur in de Europese Unie: gebruiksaanwijzing voor roaming

Met het Eurotarief worden internationale mobiele gesprekken minder duur in de Europese Unie: gebruiksaanwijzing voor roaming MEMO/07/251 Brussel, 25 juni 2007 Met het Eurotarief worden internationale mobiele gesprekken minder duur in de Europese Unie: gebruiksaanwijzing voor roaming De verordening van de Europese Unie (EU) inzake

Nadere informatie

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU.

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU. Europese Commissie Brussel, 30.06.2004 C (2004)2042 fin Betreft: Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 495 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES betreffende het ontwerp van Koninklijk Besluit tot regeling van de spreiding van de commissie voor bemiddeling inzake kredietovereenkomsten Brussel, 5 juli 2016 1

Nadere informatie

9317/17 pro/gra/sl 1 D 2A

9317/17 pro/gra/sl 1 D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0190 (CNS) 9317/17 JUSTCIV 113 NOTA van: aan: het voorzitterschap nr. vorig doc.: WK 5263/17 Nr. Comdoc.: 10767/16

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 466 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 2 maart 1992 betreffende de prijsaanduidingen van kappersdiensten. Brussel, 10

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR Versie juni 2014 GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VOORWOORD Deze gedragscode legt de regels vast die de rechtsbijstandsverzekeraars ten aanzien van de consument in acht zullen nemen. De

Nadere informatie

WETSVOORSTEL. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied.

WETSVOORSTEL. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied. WETSVOORSTEL Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied Artikel 2 Deze wet is van toepassing op de werknemers en op de werkgevers. Voor de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden van Stellema verzekeringen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden van Stellema verzekeringen 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Stellema Verzekeringen, G. Bleekerstraat 1a, 9291 BS te Kollum bedoeld. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.4.2003 COM(2003) 219 definitief 2003/0084 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2002/96/EG

Nadere informatie

Informatie MIFID (Twin Peaks II)

Informatie MIFID (Twin Peaks II) Informatie MIFID (Twin Peaks II) Sinds 30 april 2014 is de Mifid wetgeving, ook gekend als de Twin Peaks II regelgeving, van toepassing op de verzekeringssector in België. Deze wetgeving legt bijkomende

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond Raadpleeg uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar voor meer informatie over de voorwaarden van happy family

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor producten met gebreken

Aansprakelijkheid voor producten met gebreken FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND & ENERGIE KWALITEIT EN VEILIGHEID Afdeling Veiligheid Dienst Productveiligheid Aansprakelijkheid voor producten met gebreken Versie 07/02/2003 VERSIE

Nadere informatie

BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1

BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1 BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1 BTW IN DE PAARDENSECTOR TWEE UITZONDERINGEN Reeds vele jaren dringt de Belgische Confederatie van het Paard er bij de overheid op aan om voor de paardensector

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied

Nadere informatie

ADVIES Nr 04 / 2003 van 10 februari 2003

ADVIES Nr 04 / 2003 van 10 februari 2003 ADVIES Nr 04 / 2003 van 10 februari 2003 O. Ref. : 10 / A / 2002 / 046 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de bijzondere aanwervingsvoorwaarden van het statutaire en het contractuele

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Schijnzelfstandigheid. 18 april 2012

Schijnzelfstandigheid. 18 april 2012 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden Schijnzelfstandigheid 18 april 2012 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden (HA) HA voor de lonen Welke fase: Gepubliceerd in Staatsblad van

Nadere informatie

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen!

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! 13 februari 2014 In aanwezigheid van: 1 Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie en Consumenten 2 Koen Geens, minister

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting De Verordening en de adviesaanvraag In juli 2003 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor een Verordening over de samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

N Solden A2 Bruxelles, 16 mei 2017 MH/SL/JP ADVIES. betreffende VERSCHILLENDE VRAGEN MET BETREKKING TOT DE SOLDEN

N Solden A2 Bruxelles, 16 mei 2017 MH/SL/JP ADVIES. betreffende VERSCHILLENDE VRAGEN MET BETREKKING TOT DE SOLDEN N Solden A2 Bruxelles, 16 mei 2017 MH/SL/JP 758-2017 ADVIES betreffende VERSCHILLENDE VRAGEN MET BETREKKING TOT DE SOLDEN (goedgekeurd door het bureau op 21 februari 2017, bekrachtigd door de algemene

Nadere informatie

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013 Verantwoord krediet voor de autofinanciering Brussel, 9 januari 2013 Overzicht 1. Autofinanciering voor particulieren in 2012 2.1 De automarkt in België 2.2 De markt van het consumentenkrediet in België

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Eveas Verzekeringen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17078376,Stationsstraat

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof.

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Dit document zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de verbruikskosten, in een huishoudelijke omgeving, voor de verschillende energiebronnen.

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 07/07/2017

Datum van inontvangstneming : 07/07/2017 Datum van inontvangstneming : 07/07/2017 Vertaling C-330/17-1 Zaak C-330/17 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 2 juni 2017 Verwijzende rechter: Bundesgerichtshof (Duitsland) Datum

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

VIERDE RICHTLIJN AUTO: VERGOEDINGSTERMIJNEN VANAF 19 JANUARI

VIERDE RICHTLIJN AUTO: VERGOEDINGSTERMIJNEN VANAF 19 JANUARI DEC 2002 IERDE RICHTLIJN AUTO: ERGOEDINGSTERMIJNEN ANAF 19 JANUARI TIJDSLIJN OOR DE ERGOEDINGSTERMIJNEN 1. REGELING BINNEN DE OPGELEGDE TERMIJNEN............................... III 1.1. Antwoord op het

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 17.12.2009 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0930/2005, ingediend door Marc Stahl (Duitse nationaliteit), over de erkenning in Duitsland

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie

VERSLAG AAN DE KONING

VERSLAG AAN DE KONING VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat wij de eer hebben aan de handtekening van Uwe Majesteit voor te leggen regelt de uitvoering van de wet van 24 maart 2003 tot wijziging van de wet van 12 juni

Nadere informatie

Algemene Dienstverlenings- voorwaarden

Algemene Dienstverlenings- voorwaarden persoonlijk en dichtbij Algemene Dienstverlenings- voorwaarden 1 Algemene Dienstverleningsvoorwaarden De Vries Verzekeringen De Algemene Dienstverleningsvoorwaarden van De Vries Verzekeringen zijn van

Nadere informatie

7 E -COMMERCE MYTHES OVER. Klik op de tekstballonnen. Sorry, wij passen het beleid tevreden of geld terug niet toe.

7 E -COMMERCE MYTHES OVER. Klik op de tekstballonnen. Sorry, wij passen het beleid tevreden of geld terug niet toe. Is onze offerte onvolledig? Alles staat toch in onze algemene voorwaarden op de website. Klik op de tekstballonnen Geduld... we leveren zodra we kunnen. U dient te betalen, u had het vakje naast bijkomende

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

Productvoorwaarden. MoneYou

Productvoorwaarden. MoneYou Productvoorwaarden MoneYou INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 2 SOORTEN MONEYOU REKENINGEN 3 3 REKENINGAFSCHRIFTEN 5 4 DEBETSALDI 5 5 CONTACT MONEYOU 6 1 ALGEMEEN a. Elke Klant kan bij de Bank één of meerdere

Nadere informatie

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Gedragscode voor verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten verkoopruimten

Nadere informatie

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN Dit nieuwsbericht is enkel voor informatie doeleinden bestemd. Ondanks het feit dat aan dit nieuwsbericht de gebruikelijke zorg is besteed,

Nadere informatie

ADVIES NR. 124 VAN 11 SEPTEMBER 2009 VAN HET BUREAU VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN MET BETREKKING TOT DISCRIMINATIE INZAKE

ADVIES NR. 124 VAN 11 SEPTEMBER 2009 VAN HET BUREAU VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN MET BETREKKING TOT DISCRIMINATIE INZAKE ADVIES NR. 124 VAN 11 SEPTEMBER 2009 VAN HET BUREAU VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN MET BETREKKING TOT DISCRIMINATIE INZAKE LEVENSVERZEKERINGEN Advies nr. 124 van 11 september

Nadere informatie

Roaming-prijzen: naar huis bellen wordt opnieuw goedkoper - maar internationaal sms en (nog) niet

Roaming-prijzen: naar huis bellen wordt opnieuw goedkoper - maar internationaal sms en (nog) niet IP/08/1276 Brussel, 28 augustus 2008 Roaming-prijzen: naar huis bellen wordt opnieuw goedkoper - maar internationaal sms en (nog) niet Op 30 augustus wordt bellen op reis in de EU goedkoper. Het prijsplafond

Nadere informatie

5 extra opgaven bij Europees Recht, een inleiding

5 extra opgaven bij Europees Recht, een inleiding 5 extra opgaven bij Europees Recht, een inleiding Opgave 1 (gebaseerd op zaak C-235/03) De vennootschap QDQ Media SA (hierna: QDQ Media ) heeft bij de rechtbank van Barcelona een verzoek ingediend tot

Nadere informatie

A D V I E S. over de

A D V I E S. over de Doc. nr. E2:90---C20 Brussel, 13.11.1997 MH/AB/LC A D V I E S over de ONTWERPEN VAN MINISTERIELE BESLUITEN BETREFFENDE DE VERMELDING VAN HET ENERGIEVERBRUIK EN HET VERBRUIK VAN ANDERE HULPBRONNEN OP DE

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18.02.1998 De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder

Nadere informatie

Vaak gestelde vragen. over het Hof van Justitie van de Europese Unie

Vaak gestelde vragen. over het Hof van Justitie van de Europese Unie Vaak gestelde vragen over het Hof van Justitie van de Europese Unie WAAROM EEN HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE (HVJ-EU)? Om Europa op te bouwen hebben een aantal staten (thans 28) onderling verdragen

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 16 december 1999 (22.12) (OR. f) 14156/99 LIMITE FISC 265

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 16 december 1999 (22.12) (OR. f) 14156/99 LIMITE FISC 265 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 16 december 1999 (22.12) (OR. f) 14156/99 LIMITE FISC 265 RESULTAAT BESPREKI GE van: de Groep Financiële vraagstukken d.d.: 14 december 1999 Betreft: BTW - Verlaagd tarief

Nadere informatie

Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie

Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie 23 mei 2016 BESLISSING nr. 2016-6 over de weigering om toegang te geven tot het veiligheidsrapport van de reactor van Doel 3 (FBC/2016/03)

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VISIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VISIE Bijlage 1: ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VISIE 1. Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden? 1.1 Wij hebben een aantal afspraken die gelden voor iedereen en voor al onze dienstverlening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis 1. Deel 4 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (art. 1 tot 104) 1 Aanduiden op welke verzekeringsovereenkomsten deel 4 van de wet van

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

BS Verzekeringsrecht

BS Verzekeringsrecht Master Rechten BS Verzekeringsrecht Smvt - Weyts Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R49 7.00 EUR Bijzonderestudie Verzekeringsrecht 2013 Moduleburgerlijkrecht MasterRECHTEN

Nadere informatie