BTW: Special topics van belang bij de audit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BTW: Special topics van belang bij de audit"

Transcriptie

1 BTW: Special topics van belang bij de audit Instituut der Bedrijfsrevisoren 4 december 2008 NOVOTEL Brussels Airport, Diegem Patrick Wille Docent VUB, RUG, FHS Managing Director WP&B NV, Het BTW Huis VAT House Services VAT Applications NV VAT Forum CV BTW-AUDIT Doel Opsporen onregelmatigheden op vlak van btw Inschatten van mogelijke risico's Voorkomen van sancties bij tijdige regularisatie Streven naar meer optimale fiscale planning

2 BTW-AUDIT Hoe er aan beginnen? Afbakening van de na te kijken transacties Verkopen Aankopen Transacties in het buitenland... Afbakening van de na te kijken periode b.v. 1 representatieve maand b.v. 1 jaar... BTW-AUDIT Verzamelen van informatie Is er een btw-eenheid Facturen Journalen Btw-aangiftes Kwartaalopgave intracommunautaire leveringen Registers Tabel der bedrijfsmiddelen Uittreksel rekening-courant Correspondentie met de btw-administratie Informatie omtrent laatste btw-controle Balans- en resultatenrekening...

3 BTW-AUDIT Nazicht van: De conformiteit van de journalen De conformiteit van aan- en verkoopfacturen De aanwezigheid van de vereiste btw-documenten De reconciliatie btw-aangifte met de betreffende journalen, De btw-boekhouding in het algemeen BTW-AUDIT Btw-audit Checklist Overeenstemming maken btw-aangifte met omzet boekhouding Verkopen niet in omzet wel in btw-aangifte niet in btw-aangifte wel in omzet Aankopen Rooster 81 vergelijken met rekening 60 Rooster 83 vergelijken met investeringen

4 BTW-AUDIT Overeenstemming rooster 46 minus rooster 48 en kwartaalopgaven Nagaan of alle intracommunautaire verwervingen werden opgenomen in rooster 86 Diensten uit het buitenland Invoer met verlegging van heffing (E.T ) BTW-AUDIT Register van de verzonden goederen/toegezonden goederen Tabel van de bedrijfsmiddelen Herzieningen in kader btw-eenheid Register van de teruggaven Klantenlisting Intracommunautaire leveringen Uitvoer

5 BTW-AUDIT Verkoopfacturen en stukken Aankoopfacturen Boekhouding BTW-AUDIT Verjaringstermijnen Voldoening van btw: 3, 5 of 7 jaar (artikel 81 en 81bis Wbtw) Aftrek van BTW: 3 jaar (artikel 4 van K.B. nr. 3) Teruggaaf van BTW: 3 jaar (artikel 82 en 82bis Wbtw) Herzieningstermijnen: 5 of 15 jaar (artikel 9 van het K.B. nr. 3)

6 BTW-AUDIT Administratieve geldboeten van artikel 70 Wbtw Verminderde administratieve geldboeten K.B. nr. 41 (proportionele geldboeten) b.v. Ten onrechte toepassen vrijstelling intracommunautaire levering: 10% van de btw (K.B. nr. 41, bijlage, Tabel G, afdeling 1, VII, 2) b.v. Ten onrechte afgetrokken btw: 10% van de verkeerdelijk in aftrek gebrachte btw (K.B. nr. 41, bijlage, Tabel H) K.B. nr. 44 (niet-proportionele geldboeten) V.b. Verkoopfactuur bevat Belgisch btw-nummer medecontractant niet: 50 EUR per factuur (K.B. nr. 44, bijlage, Afdeling 1, II) BTW-AUDIT Kwijtschelding voor proportionele geldboeten bij spontane rechtzetting vóór tussenkomst fiscale administratie Interesten: 0,8 % per maand (artikel 91 Wbtw)

7 BTW-AUDIT Conformiteit uitgaande facturen (artikel 5, 1 K.B. nr. 1) Btw-nummer van klant niet vermeld Risico: 100 % van de op de handeling verschuldigde btw (K.B. nr. 41, bijlage, tabel C, II) Btw niet in EUR uitgedrukt Reden van vrijstelling niet vermeld Risico: 50 EUR per factuur (K.B. nr. 44, bijlage, Afdeling 1, II) BTW-AUDIT Conformiteit uitgaande creditnota's De vermelding "Btw terug te storten aan de Staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht" wordt niet aangebracht (K.B. nr. 4, artikel 4) Risico: Weigering teruggaaf van btw 10 % van de op de handeling verschuldigde btw (K.B. nr. 41, bijlage, tabel G, Eerste afdeling, IV) Interesten ad 0,8 % per maand

8 BTW-AUDIT Bewijs van intracommunautaire leveringen Geen voldoende bewijs vrijstelling (artikel 39bis, eerste lid, 1 Wbtw en K.B. nr. 52) Risico: Navordering van de verschuldigde btw 10 % van de op de handeling verschuldigde btw (K.B. nr. 41, bijlage, Tabel G, afdeling 1, VII, 2) interesten ad 0,8 % per maand Acties: Verzamelen van bewijs vervoer Verificatie btw-nummer van de afnemer BTW-AUDIT Bewijs van uitvoer Geen voldoende bewijs vrijstelling (artikel 39, 1 Wbtw en K.B. nr. 18) Risico: Navordering van de verschuldigde btw 10 % van de op de handeling verschuldigde btw (K.B. nr. 41, bijlage, Tabel G, afdeling 3, XII, 1) interesten ad 0,8 % per maand Acties: Verzamelen van bewijs vervoer (o.a. uitvoerdocument)

9 BTW-AUDIT Overbrengingen naar een andere Lid-Staat Geen overbrengingsdocumenten opgemaakt (artikel 2 en artikel 5, 1 K.B. nr. 1) Risico: 60% van de op de handeling verschuldigde btw (K.B. nr. 41, bijlage, tabel C, I, 1 ) Geen voldoende bewijs vrijstelling (artikel 39bis, eerste lid, 1 Wbtw en K.B. nr. 52) Risico: Navordering van de verschuldigde btw 10% van de op de handeling verschuldigde btw (K.B. nr. 41, bijlage, Tabel G, afdeling 1, VII, 2) interesten ad 0,8 % per maand Acties: Verzamelen van bewijs vervoer BTW-AUDIT Doorfacturering van kosten Ten onrechte geen btw aangerekend Risico: Navordering van de verschuldigde btw 10 % van de op de handeling verschuldigde btw (K.B. nr. 41, bijlage, tabel G, eerste afdeling IV) interesten ad 0,8 % per maand

10 BTW-AUDIT Onttrekkingen Ten onrechte geen btw afgedragen over de onttrekking en geen stuk opgemaakt (art. 12 en art. 19 Wbtw en artikel 3 K.B. nr. 1) Risico: Navordering van de verschuldigde btw 100 % van de op de handeling verschuldigde btw (K.B. nr. 41, bijlage, tabel C, I, 2 ) interesten ad 0,8 % per maand BTW-AUDIT Andere: Terbeschikkingstelling van onroerend goed Teruggaaf btw op verloren gegane schuldvorderingen Toepassing van vrijstellingen op bijvoorbeeld leveringen aan diplomatieke en consulaire betrekkingen en internationale instellingen Wederzijdse dienstverlening Handelingen in het buitenland...

11 Teruggaaf verloren vordering Om zijn vordering tot teruggaaf te kunnen uitoefenen moet de belastingplichtige: een verbeterend stuk opmaken met vermelding van het voor teruggaaf vatbare bedrag; dat stuk inschrijven in een daartoe bestemd register; KB nr. 4, art. 4 Teruggaaf verloren vordering Het bedoelde register moet op ieder verzoek van het hoofd van het controlekantoor waaronder de belastingplichtige ressorteert op dat kantoor worden overgelegd. Indien het register niet wordt overgelegd moet de belastingplichtige de btw terugstorten waarvan hij de teruggaaf heeft verkregen en die in het register had moeten zijn ingeschreven. Het niet-overleggen van het register wordt vastgesteld bij proces-verbaal opgemaakt conform artikel 59 van het Wetboek.

12 BTW-AUDIT Conformiteit inkomende facturen De ontvangen aankoopfacturen bevatten niet alle verplichte vermeldingen (artikel 5, 1 K.B. nr. 1 en artikel 3 K.B. nr. 3) Risico: Verwerping btw-aftrek 10 % van de op de handeling verschuldigde btw (K.B. nr. 41, bijlage, Tabel H) interesten ad 0,8 % per maand BTW-AUDIT Aftrekbeperkingen / uitsluitingen De aftrekbeperkingen en -uitsluitingen worden niet nageleefd op het vlak van autokosten, hotel- en restaurantkosten en kosten van onthaal (artikel 45, 2 en 3 Wbtw) Risico: Verwerping btw-aftrek 10 % van de op de handeling verschuldigde btw (K.B. nr. 41, bijlage, Tabel H) interesten ad 0,8 % per maand

13 Autokosten Ten aanzien van de levering, de invoer en de intracommunautaire verwerving van autovoertuigen bestemd voor het vervoer van personen en/of goederen over de weg, en ten aanzien van goederen en diensten met betrekking tot die voertuigen, mag de aftrek in geen geval hoger zijn dan 50 pct. van de betaalde btw Autokosten Deze bepaling is evenwel niet van toepassing op de volgende autovoertuigen : de voertuigen met een maximaal toegelaten massa van meer dan kg; de voertuigen voor personenvervoer met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet inbegrepen; de voertuigen die speciaal zijn ingericht voor het vervoer van zieken, gewonden en gevangenen en voor lijkenvervoer; de voertuigen die, omwille van hun technische kenmerken, niet kunnen worden ingeschreven in het repertorium van de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen; de voertuigen die speciaal zijn uitgerust voor het kamperen; de voertuigen bedoeld in artikel 4, 2, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen; de bromfietsen en de motorfietsen;

14 Autokosten de voertuigen bestemd om te worden verkocht door een belastingplichtige die een economische activiteit uitoefent die bestaat in de verkoop van autovoertuigen; de voertuigen bestemd om te worden verhuurd door een belastingplichtige die een economische activiteit uitoefent die bestaat in de verhuur van autovoertuigen aan om het even wie; de voertuigen bestemd om uitsluitend te worden gebruikt voor bezoldigd personenvervoer; de nieuwe voertuigen in de zin van artikel 8bis, 2, 2, eerste gedachtestreep, andere dan deze bedoeld onder h), i) en j), die het voorwerp uitmaken van een op grond van artikel 39bis vrijgestelde levering. In dit geval wordt de aftrek slechts uitgeoefend binnen de grenzen of ten belope van het bedrag van de belasting dat op deze levering opeisbaar zou zijn indien ze niet vrijgesteld zou zijn op grond van voornoemd artikel 39bis. BTW-AUDIT Verlegging van heffing van btw op leveringen van goederen en diensten Ten onrechte werd geen btw verlegd op diensten waarvoor de medecontractant de schuldenaar is van de btw (artikel 51, 2, 1 en 5 Wbtw) Risico: Navordering van de verschuldigde btw 20 % van de op de handeling verschuldige btw (K.B. nr. 41, bijlage, Tabel G, afdeling 1, V) interesten ad 0,8 % per maand

15 BTW-AUDIT Andere Werk in onroerende staat Self-billing Verlegging van de btw bij invoer Facturen met aanrekening van btw van een andere lidstaat... Voldoening BTW werk in onroerende staat KB 1, art. 20, 1: In afwijking van artikel 51, 1, 1, van het Wetboek moet de medecontractant van de in België gevestigde belastingplichtige die een van de in 2 aangeduide handelingen verricht de belasting die over die handeling verschuldigd is voldoen, wanneer hij zelf een in België gevestigde belastingplichtige is en gehouden tot het indienen van een in artikel 53, 1, eerste lid, 2, van het Wetboek bedoelde aangifte of een niet in België gevestigde belastingplichtige die hier te lande een aansprakelijke vertegenwoordiger heeft laten erkennen overeenkomstig artikel 55, 1 of 2, van het Wetboek. Hij moet deze belasting voldoen op de in 4 hierna voorgeschreven wijze.

16 Uitreiking factuur Art. 53, 2 Wbtw De belastingplichtige die leveringen van goederen of diensten verricht, andere dan deze die vrijgesteld zijn door artikel 44 en waarvoor hij geen recht op aftrek heeft, is ertoe gehouden een factuur uit te reiken aan zijn medecontractant of ervoor te zorgen dat in zijn naam en voor zijn rekening, door zijn medecontractant of een derde een factuur wordt uitgereikt: 1 wanneer hij een levering van goederen of een dienst heeft verricht voor een belastingplichtige of een niet-belastingplichtige rechtspersoon; 2 wanneer hij een in artikel 15, 4 en 5 bedoelde levering van goederen heeft verricht voor elke niet-belastingplichtige persoon; Uitreiking factuur 3 wanneer hij een in artikel 39bis, eerste lid, 2, bedoelde levering van goederen heeft verricht voor elke nietbelastingplichtige persoon; 4 wanneer, vóór de levering van een goed of vóór de voltooiing van een dienst bedoeld in 1 en 2 de belasting opeisbaar wordt over de gehele of een deel van de prijs van de handeling, bij toepassing van de artikelen 17, 1 en 22, 2; 5 wanneer, vóór een in artikel 39 bis, eerste lid, 1 tot 3, bedoelde levering, de prijs geheel of gedeeltelijk wordt ontvangen.

17 Uitreiking factuur Ieder document dat wijzigingen aanbrengt in en specifiek en ondubbelzinnig verwijst naar de oorspronkelijke factuur geldt als factuur en dient te worden uitgereikt door dezelfde persoon als degene die de oorspronkelijke factuur heeft uitgereikt Self-billing Art. 6, 1. Wanneer de factuur wordt uitgereikt door de medecontractant, in naam en voor rekening van de belastingplichtige die de goederen levert of de diensten verricht, stelt hij ze op onder de volgende voorwaarden:

18 Self-billing 1 de partijen moeten voorafgaand overeenkomen om deze werkwijze toe te passen; op verzoek van de Administratie die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft, moet het bestaan van zulke overeenkomst door elke partij kunnen worden aangetoond. 2 iedere factuur moet het voorwerp uitmaken van een expliciete procedure van aanvaarding door de belastingplichtige die de goederen levert of de diensten verricht. Door of vanwege de Minister van Financiën worden de toepassingsmodaliteiten van het eerste lid geregeld. Aanschrijving 48/2005 van 8 december Dubbel Art. 8. Voor elke uitgereikte factuur dient een dubbel te worden opgesteld, hetzij door de belastingplichtige die de levering van de goederen of de dienstverrichting heeft verricht, hetzij, in het geval van toepassing van artikel 6, door zijn medecontractant. Dit dubbel dient te worden bewaard door de belastingplichtige die de levering van de goederen of de dienstverrichting heeft verricht.

19 Elektronische factuur KB nr. 1, art. 1, 2 De in artikel 53, 2, van het Wetboek bedoelde facturen of de overeenkomstig 1 uitgereikte facturen mogen zowel op papier als, mits aanvaarding door de medecontractant, elektronisch worden verzonden. KB nr. 1, art. 1, 3 Elektronisch verzonden facturen worden door de Administratie aanvaard, op voorwaarde dat de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de inhoud ervan worden gewaarborgd door middel van : hetzij een beveiligde elektronische handtekening hetzij een elektronische uitwisseling van gegevens overeenkomstig de standaardcode EDI Elektronische factuur Gebruik EDI wordt aanvaard: wanneer het akkoord tussen de partijen betreffende deze uitwisseling voorziet in het gebruik van procedures die de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de gegevens waarborgen.

20 Opmaken van een stuk Art. 2 De belastingplichtige is gehouden een stuk op te maken voor de in artikel 39bis, eerste lid, 4, van het Wetboek bedoelde leveringen van goederen. Art. 3 De belastingplichtige die een handeling verricht die door artikel 12 van het Wetboek met een levering of door artikel 19 van het Wetboek met een dienst wordt gelijkgesteld, dient een stuk op te maken dat de handeling vaststelt. Bewaren van de elektronische facturen Facturen die langs elektronische weg werden verzonden moeten in hun oorspronkelijke elektronische vorm moeten worden bewaard, zowel door degene die de factuur heeft verzonden als door de ontvanger ervan.

21 Bewaren van de elektronische facturen Artikel 60 Wbtw De authenticiteit van de herkomst en integriteit van de inhoud van de facturen, alsmede de leesbaarheid ervan, moeten gedurende de volledige bewaringstermijn worden gewaarborgd. De facturen die elektronisch werden ontvangen worden in hun oorspronkelijke vorm bewaard, met inbegrip van de gegevens die de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de inhoud van elke factuur waarborgen. Onder het elektronisch bewaren van een factuur wordt verstaan de bewaring via elektronische apparatuur voor het bewaren van gegevens met inbegrip van digitale compressie. Bewaren van de elektronische facturen Circulaire nr. AOIF 16/2008 (E.T ) dd (inwerkingtreding ) Termijn = 7 jaar (15 jaar voor facturen mbt gebouwen) De Administratie aanvaardt dat die nieuwe termijn eveneens geldt voor de facturen en stukken met datum van vóór de wetswijziging en voor de boeken die reeds vóór die datum werden afgesloten. Zo zal bijvoorbeeld op het tijdstip van 1 januari 2008 de facturen en stukken met datum vóór en de boeken die werden afgesloten vóór 1 januari 2001 voor de toepassing van de btw-regelgeving niet langer moeten worden bewaard.

22 Bewaren digitaal opgemaakte facturen Indien de factuur digitaal wordt opmaakt en op papier uitgereikt aan de medecontractant,dient de leverancier of dienstverrichter het dubbel van die factuur te bewaren overeenkomstig één van de volgende vier methoden: op papier met dien verstande dat bij deze wijze van archivering ook het digitaal bestand gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het jaar volgend op de datum van de factuur op een medium naar keuze moet worden gearchiveerd; Bewaren digitaal opgemaakte facturen digitaal door de dagelijkse registratie van de digitale factuurgegevens op een medium met WORMkarakteristieken; digitaal op een medium naar keuze waarbij de digitale factuurgegevens worden versleuteld met de geavanceerde elektronische handtekening van de leverancier of dienstverrichter of van zijn outsourcer; digitaal op een medium naar keuze waarbij de digitale factuurgegevens worden beveiligd door een verzegelingsalgoritme waarvan het resultaat bovendien voorkomt op het originele papieren exemplaar dat aan de klant van de handeling wordt uitgereikt.

23 1 BTW-audit checklist 1. Overeenstemming maken van btw-aangifte met omzet boekhouding VERKOPEN Mogelijke verschillen: Niet in omzet wel in btw-aangifte: Overbrengingen (voorraad einde jaar in andere lidstaat) Onttrekkingen (artikel 12 Wbtw) Handelingen gelijkgesteld met diensten (artikel 19 Wbtw) Verkoop activa Facturen met betrekking tot handelingen vorig jaar Niet in btw-aangifte wel in omzet: Te factureren handelingen einde jaar AANKOPEN Rooster 81 vergelijken met rekening 60 Rooster 83 vergelijken met investeringen 2. Overeenstemming rooster 46 minus rooster 48 en kwartaalopgaven Per kwartaal overeenstemming maken. Er moet volledige overeenstemming zijn zo er geen verbeteringen werden opgenomen met betrekking tot vorige periodes. Nagaan of lijsten die ontvangen werden van Administratie met foutieve btw-nummers werden aangezuiverd. Overeenstemming maken met Intrastat aangiften en verschillen proberen te verklaren. 3. Nagaan of alle intracommunautaire verwervingen werden opgenomen in rooster 86 Totaal aankopen EU-leveranciers vergelijken met rooster 86. Bij groepsondernemingen, periodiek uitwisselen van informatie. Overeenstemming maken met Intrastat aangiften en verschillen proberen te verklaren. 4. Diensten uit het buitenland Nagaan of voor facturen ontvangen van buitenlandse leveranciers btw werd voldaan in België (verlegging van heffing). Alle aankoopfacturen nakijken die werden geboekt met een code die geen btw tot gevolg heeft. Dit kan best aan de hand van een lijst van alle facturen met de betreffende codes. (c) Het BTW Huis Hoe verricht ik een btw-audit

24 2 5. Invoer met verlegging van heffing (E.T ) Nagaan of rooster 57 ingevuld wordt op basis van de invoerdocumenten. Werd waarborg berekend en aangepast per 20 april? 6. Register van de verzonden goederen / toegezonden goederen Zijn deze registers aanwezig? 7. Tabel van de bedrijfsmiddelen Wordt er een tabel van bedrijfsmiddelen gehouden? Inhoud van de tabel 8. Register van de teruggaven Wordt dit register gehouden? Boek of losbladig? 9. Klantenlisting Worden de BTW-nummers nagezien bij opmaak jaarlijkse listing klanten? 10. Intracommunautaire leveringen Zijn de nodige vervoerdocumenten aanwezig en kan een link gemaakt worden met de verkoopfacturen? Behoort het btw-nummer toe aan de klant? 11. Uitvoer Zijn de nodige uitvoerdocumenten aanwezig? 12. Verkoopfacturen en stukken Worden de verplichte facturen uitgereikt en stukken opgemaakt? Bevatten de verkoopfacturen alle vermeldingen? 13. Aankoopfacturen Bevatten de aankoopfacturen alle vermeldingen? 14. Boekhouding Worden alle verplichte boeken correct gehouden? Worden alle documenten ten minste 7 jaar bewaard? (c) Het BTW Huis Hoe verricht ik een btw-audit

25 Omschrijving Aankoopfactuurboek KB nr. 1, art. 14 en 15 Aftrek BTW KB nr. 3, art. 1, 2, 3 Aftrek BTW - Algemeen verhoudingsgetal KB nr. 3, art. 12 tot 18 Aftrek BTW - termijn KB nr. 3, art. 4 Aftrek BTW - Werkelijk gebruik KB nr. 3, art. 19 tot 21 Attesten vervoer door niet in België gevestigde KB nr. 18, art. 5 koper inzake uitvoer Bedrijfsmiddel KB nr. 3, art. 6 Berekening en aanpassing waarborg vergunning ET Aanschr. 1/ (aanschrijving 3/1973) Bijzondere aangifte KB nr. 1 BTW-identificatienummer vermelden op alle KB nr. 1, art. 30 documenten Consignatie KB nr. 1, art. 7 Creditnota's verkopen KB nr. 1, art. 12 KB nr. 4, art. 4 Herziening aftrek BTW bedrijfsmiddel KB nr. 3, art. 10 en 11 Inventaris Jaarlijkse opgave belastingplichtigen KB NR. 23 Kasboek KB nr. 1, art. 14 en 15, 4 Kwartaalaangifte IC-leveringen KB nr. 50 Mededeling dienst ontvangen uit buitenland KB nr. 10, art. 5 Ontvangstbewijs KB nr. 1, art. 22 Optie voor intracommunautaie verwervingen aan KB nr. 10, art. 4 de BTW te onderwerpen (datum) Optie voor verkoop op afstand (welke landen) KB nr. 10, art. 7 Periodieke aangifte (kwartaal/jaar) KB nr. 1 Register garagisten KB nr. 1, art. 28 Register maakloonwerk KB nr. 1, art. 25, 1 en 26 Register ontvangen goederen KB nr. 1, art. 25, 2, en 26 Register teruggaaf KB nr. 4, art. 4, 2 Register verzonden goederen KB nr. 1, art. 23 en 24 Registers tweedehandse goederen KB nr. 53 Stuk overdracht met toepassing art. 11 WBTW KB nr. 1, art. 11 Stuk voor handeling ontvangen van iemand zonder KB nr. 1, art. 10 recht op aftrek Stuk voor voldoening BTW KB nr. 1, art. 9 Stuk waarin de medecontractant zelf afrekent KB nr. 1, art. 6 + A 48/2005 Stukken met dienst gelijkgestelde handelingen KB nr. 1, art. 3 en 5, 2 Stukken onttrekking KB nr. 1, art. 3 en 5, 2 Stukken overbrenging KB nr. 1, art. 2 en 5, 1 Tabel van de bedrijfsmiddelen KB nr. 3, art 11, 5 Verkoop op proef / op zicht KB nr. 1, art. 7 Verkoopfacturen KB nr. 1, art. 1 en 5, 1 Verkoopfactuurboek KB nr. 1, art. 14 en 15

BTW: Special topics van belang bij de audit

BTW: Special topics van belang bij de audit BTW: Special topics van belang bij de audit Instituut der Bedrijfsrevisoren 11 december 2007 NOVOTEL Brussels Airport, Diegem Patrick Wille Docent VUB, RUG, FHS Managing Director WP&B NV, Het BTW Huis

Nadere informatie

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur Patrick Wille! Managing Partner THE VAT HOUSE, VAT Applications, VAT Forum Wetgeving Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EU

Nadere informatie

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park Belastingwijzer btw Ragheno Business Park Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 94 571 fax 0800 17 529 www.wolterskluwer.be klant.be@wolterskluwer.com Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno

Nadere informatie

Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB

Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB CIRC 13.05.08/1 Circulaire nr. AOIF 16/2008 (E.T.112.081) dd. 13.05.2008 BEWARING VAN FACTUREN: Principes Wijzen van bewaring Voorlegging Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB HOOFDSTUK I : INLEIDING

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 Inhoudstafel Woord vooraf 13 Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 1. Het recht op aftrek 15 1.1. Algemene draagwijdte van het recht op aftrek (artikel

Nadere informatie

Van facturen tot btw-aangiften

Van facturen tot btw-aangiften Van facturen tot btw-aangiften Frank Borger Partner THE VAT HOUSE cvba Partner VAT Forum cv frank.borger@vat-house.com september 2014 Bronnen art. 250-252 Richtlijn 2006/112/EG (de Btw-Richtlijn) art.

Nadere informatie

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Art. 4. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Art. 4. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde KB 17/10/1980 van een toeristische rondreis, van meerdere prestaties die deel uit maken van een van deze gehelen of die in dezelfde lijn ervan

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 INHOUDSTAFEL VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN III V HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 1. De vijf-vragen-methode 7 1.1. Overzicht 7 1.2. Wordt de handeling

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU volgend op de omzetting in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU Het betrouwbaar controlespoor Als u denkt dat Btw reglementering eenvoudig is, of u niet btw plichtig bent, leest u best niet verder.

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

Informatie voor ondernemers

Informatie voor ondernemers Informatie voor ondernemers Factuurvereisten en regels Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 februari 2010 (02.03) (OR. en) 6597/10 AMD 1. Interinstitutioneel dossier 2009/0009 (CNS)

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 februari 2010 (02.03) (OR. en) 6597/10 AMD 1. Interinstitutioneel dossier 2009/0009 (CNS) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2010 (02.03) (OR. en) Interinstitutioneel dossier 2009/0009 (CNS) 6597/10 AMD 1 PUBLIC LIMITE FISC 15 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft : het voorzitterschap

Nadere informatie

2 Levering van goederen

2 Levering van goederen 2 Levering van goederen Oefening 1: leveringen 1 plaats van levering: de plaats van aanvang van het vervoer, Gent; tijdstip van levering: 4 november, tijdstip van aankomst. 2 plaats van levering: waar

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid 9 april 2014 'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1381, p. 7, BIBLO Een 'vooraf erkende persoon' is

Nadere informatie

E-Facturering. Leuker kunnen we het niet maken. Fou-Khan Tsang RA. Alfa Accountants en Adviseurs, de ondernemende mens centraal

E-Facturering. Leuker kunnen we het niet maken. Fou-Khan Tsang RA. Alfa Accountants en Adviseurs, de ondernemende mens centraal E-Facturering Leuker kunnen we het niet maken Fou-Khan Tsang RA EVEN VOORSTELLEN WAAR MOET U AAN DENKEN Fiscus Administratieve organisatie en interne beheersing Wat is een elektronische factuur? Voor de

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.be Bart Vrancken Wat verandert er inzake btw vanaf 1 januari en wat zijn de belangrijke evoluties in de rechtspraak? Customs & international trade, what to tell? Director Nicolas Thomas Senior

Nadere informatie

INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1

INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1 INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... v vii DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1 1. MODELLEN VAN FORMULIER... 3 1.1. Model voor manuele invulling... 3 1.2. Model voor geautomatiseerde invulling... 5 1.3. Weergave

Nadere informatie

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Belangrijke wijzigingen in de btw facturerings regels per 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer moet

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN VANAF 01/01/2013 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw en factuurvermeldingen DPO Accountants en Belastingconsulenten* 27-12-2012 * DPO Accountants en Belastingconsulenten

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 3. Opbouw van het boek 5. Begrippenlijst 7. Inleiding De belastbare handelingen 21

Inhoudstafel. Woord vooraf 3. Opbouw van het boek 5. Begrippenlijst 7. Inleiding De belastbare handelingen 21 9 stafel Woord vooraf 3 Opbouw van het boek 5 Begrippenlijst 7 Inleiding 19 1 De belastbare handelingen 21 2 Levering van goederen 22 2.1 Het begrip goederen 22 2.2 Definitie van de levering 23 2.3 De

Nadere informatie

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2015 2015 01 02 03 SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN LOKALE MET VERLEGGING VAN HEFFING (ANDERE DAN INTRACOMMUNAUTAIRE )

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998)

Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998) OPENINGSJOURNAAL Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998) De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingconsulenten Adres: Kort Eindeken 25 9920

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014)

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014) Kleine onderneming en btw: drempel wordt verhoogd tot 15.000 EUR Kleine btw-plichtigen die een economische activiteit uitoefenen, kunnen als zij dat willen, vallen onder het bijzondere btw-stelsel van

Nadere informatie

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten INFORMATIEDOSSIER BTW Hoe en wanneer BTW betalen? Btw betalingen dienen altijd te gebeuren op rekeningnummer BTW Brussel 679 2003000 47 (uitzondering: zie bijzondere rekening). Vermeld steeds de gestructureerde

Nadere informatie

Circulaire AAFisc Nr. 15/2015 (nr. E.T.123.725) dd. 07.04.2015

Circulaire AAFisc Nr. 15/2015 (nr. E.T.123.725) dd. 07.04.2015 FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Circulaire AAFisc Nr. 15/2015

Nadere informatie

3 4 5 6 7 . 8 BIJLAGE III effectuées dans un pays tiers et qui n ouvrent pas de droit à déduction de la taxe belge en amont. De belastingplichtige moet in de daartoe voorziene vakken zijn naam of

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte 10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte Oefening 1 De ontvangst van een creditnota voor 100 EUR i.v.m. een reclamedienst verricht door een Nederlands reclamebureau. De dienst werd echter

Nadere informatie

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN Belasting over de toegevoegde waarde. Artikel 44, 1, 1 van het Btw-Wetboek Onderwerping aan de belasting van de prestaties van notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 1 januari 2012. De administratie

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari Facturatieregels in een nieuw kleedje. . De nieuwe BTW-factureringsregels

Update BTW. sinds 1 januari Facturatieregels in een nieuw kleedje. . De nieuwe BTW-factureringsregels Update BTW Facturatieregels in een nieuw kleedje. De nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 w ww. b oe kh ou d k a n to orm a ri

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige... i Voorwoord............................................... vii Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw........ 1 HENRI VANDEBERGH Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...............

Nadere informatie

de uit hun aard onroerende goederen, de andere bedrijfsmiddelen en de diensten die op grond van artikel 48, 2, aan de herziening zijn onderworpen

de uit hun aard onroerende goederen, de andere bedrijfsmiddelen en de diensten die op grond van artikel 48, 2, aan de herziening zijn onderworpen Home > Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten BTW Directie I/7 Wetswijziging op 1 januari

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.com Sibylle Vandenberghe Christoph Zenner Update: Belgische en internationale btw Agenda 1 (E-)facturering en opeisbaarheid van de btw 2 Ontwikkelingen inzake btw op onroerend goed 3 Wagens 4 Andere

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

- Louter toevallige onregelmatigheden: 250 EUR per aangifte. 50 EUR per betaling

- Louter toevallige onregelmatigheden: 250 EUR per aangifte. 50 EUR per betaling AFDELING 1 : AANGIFTEVERPLICHTING I. Aangifte bedoeld in artikel 53, 1, eerste lid, 2, van het Wetboek A. Niet indienen 1.000 per aangifte B. Laattijdig indienen 100 per aangifte en per maand vertraging1

Nadere informatie

Update facturatieregels

Update facturatieregels Update facturatieregels Gonda Schelfhaut Accountant/Belastingconsulent Director VAT RSM InerTax - Raadslid IAB! AGENDA Regels factura-e verlenging toleran-e Diverse topics Regeling Kleine Ondernemingen

Nadere informatie

Voorwoord 9. I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11

Voorwoord 9. I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11 INVBTW_DO_13001.book Page 3 Friday, September 6, 2013 1:24 PM INHOUDSTAFEL Voorwoord 9 I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11 1. Boekhoudkundige omschrijving 11 1.1. Algemeen 11

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 uitvoer (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer uitvoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland

Nadere informatie

Inhoud. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013. Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW. De nieuwe facturatieregels.

Inhoud. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013. Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW. De nieuwe facturatieregels. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013 Stijn Vastmans Tiberghien advocaten Inhoud Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW Wat wijzigt er? Gevolgen voor leverancier en klant De nieuwe facturatieregels

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland plaats?

Nadere informatie

De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN OVERHEDEN, BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ.

De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN OVERHEDEN, BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ. EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer BTW en andere omzetbelastingen De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN -

Nadere informatie

1 van 8 21/11/ :21

1 van 8 21/11/ :21 Federale Overheidsdienst Financiën Versie 3.1.7 Fisconetplus 21/11/2011, 12:20 Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Home > Recente wijzigingen > Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Document

Nadere informatie

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Onderwerp: nieuwe factureringsregels per 1 januari 2013 Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: alle ondernemers

Nadere informatie

Case 16 2: toepassing op de BTW en de boekhouding

Case 16 2: toepassing op de BTW en de boekhouding Case 16 2: toepassing op de BTW en de boekhouding Gevraagd : - invullen van boek voor inkomende en voor uitgaande facturen - verwerken van het dagontvangstenboek - berekenen van het decembervoorschot (zie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 115 Wet van 15 maart 2012 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met nieuwe factureringsregels (implementatie richtlijn

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 22.7.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 189/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2010/45/EU VAN DE RAAD van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke

Nadere informatie

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 22 oktober 2014 'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1403, p. 1, BIBLO Sedert begin 2013 geldt een factuur niet meer

Nadere informatie

Bijlage bij de aanvraag 821 tot teruggave van Belgische BTW

Bijlage bij de aanvraag 821 tot teruggave van Belgische BTW Bijlage bij de aanvraag 821 tot teruggave van Belgische BTW Informatie over de Belgische BTW wetgeving, commentaar, aanschrijvingen en beslissingen kan teruggevonden worden op de internetsite van het Belgisch

Nadere informatie

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE BTW-Wetboek Wet 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij wet 28 december 1992 (B.S.,

Nadere informatie

Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13

Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13 1 Inleiding / 11 2 Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13 2.1 Levering aan een btw-plichtige ondernemer / 14 2.1.1 Voorwaarde 1: vervoer naar een andere lidstaat / 15 2.1.2 Afhaaltransacties

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie CIRCULAIRE AAFisc Nr. 53/2013 DLM Federale Overheidsdienst FINANCIEN ------------------------------------------- Algemene Administratie van de FISCALITEIT ------------------------------------------- Centrale

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

Deeleconomie: de btw-aspecten

Deeleconomie: de btw-aspecten Newsflash Deeleconomie: de btw-aspecten Eerder bespraken we al het nieuwe regime in de inkomstenbelasting voor inkomsten uit de deeleconomie. Activiteiten ontplooien in de deeleconomie heeft echter ook

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A)

AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A) AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A) BELANGRIJK In België gevestigde belastingplichtigen die in juridisch opzicht onafhankelijk zijn, maar op financieel, organisatorisch en

Nadere informatie

BELEIDSEXPERTISE en -ONDERSTEUNING - Administratie van Fiscale Zaken. Directie : 2/1

BELEIDSEXPERTISE en -ONDERSTEUNING - Administratie van Fiscale Zaken. Directie : 2/1 Home > FISCALITEIT > BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE > Administratieve richtlijnen en commentaren > Circulaires > Circulaire AFZ nr. 02/2013 dd. 23/01/2013 (AFZ/2011-0272) BELEIDSEXPERTISE en -ONDERSTEUNING

Nadere informatie

AANGIFTEN BTW. Marc Govers Els Meynendonckx Heidi Deschacht

AANGIFTEN BTW. Marc Govers Els Meynendonckx Heidi Deschacht AANGIFTEN BTW Fiscale topics AANGIFTEN BTW Marc Govers Els Meynendonckx Heidi Deschacht Volledig geactualiseerd tot 1 maart 2014 Vijfde herziene uitgave 2014 Antwerpen Cambridge Eerste uitgave: 1999 Tweede

Nadere informatie

Hoe bereid ik mij voor op een fiscale controle?

Hoe bereid ik mij voor op een fiscale controle? Hoe bereid ik mij voor op een fiscale controle? Marc Goossens Director Lindner Hotel Antwerpen 22 september 2015 Ken uw fiscale toestand binnen het fiscaal kader Directe belastingen: - Vennootschapsbelasting

Nadere informatie

2. Hof van Justitie bevestigt Seeling-mechanisme in hoofde van vennootschappen

2. Hof van Justitie bevestigt Seeling-mechanisme in hoofde van vennootschappen NIEUWSBRIEF BTW 27/04/2012 1. Geen btw-aftrek bij aankoop edele metalen De Belgische minister van financiën heeft in een antwoord op een parlementaire vraag verduidelijkt dat er geen recht op aftrek van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v HOOFDSTUK 1. BTW-PLICHT...1 1. BTW-plicht in het algemeen...1 1.1. De rol van de belastingplichtige...1 1.2. Definitie van de belastingplichtige...1 1.3. Gevolgen van de belastingplicht...4

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 INHOUD Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 Inleiding / 19 Titel I Voorwerp en toepassingsgebied / 30 Titel II Geografisch toepassingsgebied

Nadere informatie

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht Non-profit sector BTW-aandachtspunten 2010 Instituut van de Bedrijfsrevisoren 25 januari 2010 Jan Van Moorsel Agenda BTW: een complexe, vaak onbekende en gevaarlijke aangelegenheid voor de non-profit sector

Nadere informatie

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1 BTW Pakket Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten Accountemps Maart 2010 Page 1 Administratieve commentaar aanschrijving 19 van 2009 aanschrijving 20 van 2009 (teruggave achtste richtlijn) aanschrijving

Nadere informatie

Samenvatting. Factuur: op de factuur moet het woord factuur effectief vermeld worden. Volgnummer: iedere factuur krijgt een uniek identificatienummer;

Samenvatting. Factuur: op de factuur moet het woord factuur effectief vermeld worden. Volgnummer: iedere factuur krijgt een uniek identificatienummer; Circulaire AFZ nr. 02/2013 (AFZ/2011-0272) dd. 23.01.2013 De verplichte vermeldingen van de factuur. Samenvatting Factuur: op de factuur moet het woord factuur effectief vermeld worden Factuurdatum: de

Nadere informatie

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW)

Nadere informatie

Verplichtingen - Boekhouding - Geïnformatiseerd systeem - Bewijs - Bewaring voorlegging van boekhoudstukken

Verplichtingen - Boekhouding - Geïnformatiseerd systeem - Bewijs - Bewaring voorlegging van boekhoudstukken Beslissing nr. E.T.112.577 dd. 08.11.2007 Verplichtingen - Boekhouding - Geïnformatiseerd systeem - Bewijs - Bewaring voorlegging van boekhoudstukken DAGBOEK VAN ONTVANGSTEN EN CENTRALISATIEBOEK GEHOUDEN

Nadere informatie

De wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen bepaalt het volgende voor de kleine ondernming :

De wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen bepaalt het volgende voor de kleine ondernming : DE BOEKHOUDING VAN DE KLEINE ONDERNEMING WETTELIJKE BEPALINGEN VOLGENS DE BOEKHOUDWET De wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen bepaalt het volgende voor de kleine ondernming : Artikel

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

Verplichtingen - Boekhouding - Geïnformatiseerd systeem - Bewijs - Bewaring voorlegging van boekhoudstukken

Verplichtingen - Boekhouding - Geïnformatiseerd systeem - Bewijs - Bewaring voorlegging van boekhoudstukken pagina 1 van 13 Belasting over de Toegevoegde Waarde >> Beslissingen BESLISSING ET112577 Beslissing nr. E.T.112.577 dd. 08.11.2007 Verplichtingen - Boekhouding - Geïnformatiseerd systeem - Bewijs - Bewaring

Nadere informatie

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor!

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! 1/ 5 BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe btw-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan is

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 31 OKTOBER 2014 F.13.0031.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.13.0031.N JETAIRCENTER nv, met zetel te 2800 Mechelen, Stationsstraat 102, bus 108, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters,

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.129.460 d.d. 01.07. Artikel 39bis van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1. Btw-Wetboek

Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1. Btw-Wetboek Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1 Btw-Wetboek Artikel 1, 11, 12 en 13 als: 11. Voor de toepassing van de artikelen 14, 4, 21, 3, 6 en 21bis, 2, 8, wordt beschouwd

Nadere informatie

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Tijdens het weekend van 26 en 27 november 2011 bereikten de regeringsonderhandelaars

Nadere informatie

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben!

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! A. Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe btw-wetgeving in voege. Deze houdt in dat het btw-bedrag voortaan niet meer zal moeten worden

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 31596 BELGISCH STAATSBLAD 19.06.2008 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN N. 2008 2018 [C 2008/03283]

Nadere informatie

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

belastingplicht Wanneer vangt de belastingplichtige activiteit aan? 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt

belastingplicht Wanneer vangt de belastingplichtige activiteit aan? 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt aanvang van de Wanneer vangt de ige activiteit aan? Belang : ontstaan recht op aftrek voorbelasting 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt probleem : men moet eerst bezig

Nadere informatie

Algemene inhoud. Belgische wetgeving. Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Koninklijke besluiten

Algemene inhoud. Belgische wetgeving. Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Koninklijke besluiten Algemene inhoud I A B Belgische wetgeving Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 3 juli 1969 5 Koninklijke besluiten Koninklijk besluit

Nadere informatie

Beste, Samenvatting infosessie Shamrock Tielt dd 19.03.2013 Pagina 1

Beste, Samenvatting infosessie Shamrock Tielt dd 19.03.2013 Pagina 1 Beste, In navolging van de infosessie van dinsdag 19.03.2013 in hotel-restaurant Shamrock Tielt maken wij u hiernavolgend een samenvatting over van de verplichtingen die voortaan op uw factuur moeten staan

Nadere informatie

Elektronisch factureren De btw-regels: waar let u op?

Elektronisch factureren De btw-regels: waar let u op? Elektronisch factureren De btw-regels: waar let u op? InvoiceSharing Masterclass Digitale Facturen 2 juli 2013 Sandhya Nathoeni & Jasper van Melick Inhoud Introductie Belang van een correcte btw factuur

Nadere informatie