De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN OVERHEDEN, BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN OVERHEDEN, BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ."

Transcriptie

1 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer BTW en andere omzetbelastingen De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN - INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN OVERHEDEN, BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ. Opmerking In dit document worden enkele basisgegevens over de toepassing van de BTW-voorschriften door de lidstaten op een rijtje gezet. Deze gegevens werden verstrekt door de nationale belastingdiensten. Deze nationale bepalingen worden slechts ter informatie meegedeeld. In generlei wijze aanvaardt de Commissie van de Europese Gemeenschappen aansprakelijkheid voor of betuigt zij haar instemming met de in dit document opgenomen wetgeving. Europese Commissie, B-1049 Brussel - België. Telefoon: (32-2) Kamer: MO59 05/77. Telefoon: doorkiesnummer (32-2) Telefax: (32-2)

2 NEDERLANDS INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE...3 BTW-REGISTRATIE VAN BUITENLANDSE BEDRIJVEN...3 DREMPELBEDRAGEN...4 AANSTELLING VAN EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER DOOR BUITENLANDSE BEDRIJVEN DIE NIET IN DE EU ZIJN GEVESTIGD...5 AANSTELLING VAN EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER DOOR BUITENLANDSE BEDRIJVEN DIE IN DE EU ZIJN GEVESTIGD...6 FACTUREN...6 PERIODIEKE BTW-AANGIFTEN...10 ELEKTRONISCH FACTUREREN EN ELEKTRONISCH AANGIFTE DOEN...11 ADMINISTRATIVE VERPFLICHTINGEN...13 RECHT OP AFTREK...14 BIJLAGE 1: DREMPELBEDRAGEN...14 BIJLAGE 2: BTW-IDENTIFICATIENUMMER...14 BIJLAGE 3: AFKORTINGEN...14

3 ALGEMENE INFORMATIE 1. MET WIE KAN EEN BUITENLANDS BEDRIJF WANNEER HET INLICHTINGEN WIL KRIJGEN OVER UW BTW-SYSTEEM CONTACT OPNEMEN? Voor inlichtingen over het Nederlandse BTW-systeem kan een buitenlands bedrijf zich wenden tot : Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland Postbus 2865 NL 6401 DJ Heerlen Tel.: Fax : WAT IS DE WEBSITE VAN DE NATIONALE BELANSTINGDIENST? WELK SOORT INFORMATIE OVER BTW BEVAT DE WEBSITE EN IN WELKE TALEN IS DEZE INFORMATIE BESCHIKBAAR? Website: 3. WAAR KAN MEN INFORMATIE VINDEN OVER BTW WETGEVING EN VERORDERINGEN? IN WELKE TALEN IS DEZE INFORMATIE BESCHIKBAAR? Geen informatie beschikbaar van de lidstaat. BTW-REGISTRATIE VAN BUITENLANDSE BEDRIJVEN 4. ONDER WELKE OMSTANDIGHEDEN IS DE IDENTIFICATIE VOOR BTW- DOELEINDEN NODIG? In de volgende gevallen moet registratie voor de BTW plaatsvinden: (1) een ondernemer is in Nederland gevestigd of heeft een vaste inrichting in Nederland vanwaar hij diensten verricht of goederen verkoopt; (2) een buitenlandse ondernemer verricht belastbare diensten of verkoopt belastbare goederen in Nederland aan klanten die noch ondernemer noch rechtspersoon zijn; 3

4 (3) ondernemers in andere lidstaten doen afstandsverkopen aan particulieren in Nederland. 5. ONDER WELKE VOORWAARDEN HOEVEN BEDRIJVEN ZICH NIET TE REGISTREREN VOOR BTW, OMDAT DE ONTVANGER VAN DE GOEDEREN OF DIENSTEN DE BTW VERSCHULDIGD IS. Geen informatie beschikbaar van de lidstaat. 6. WAAR KUNNEN BEDRIJVEN ZICH LATEN REGISTREREN VOOR BTW (GELIEVE HET DEPARTEMENT, ADRES, TELEFOON- EN FAXNUMMERS EN ADRES TE NOTEREN). Geen informatie beschikbaar van de lidstaat. 7. WELKE PROCEDURES MOETEN WORDEN GEVOLGD VOOR DE TOEKENNING VAN BTW-IDENTIFICATIENUMMERS AAN BUITENLANDSE BEDRIJVEN? Voor de afgifte van een BTW-identificatienummer wordt de volgende procedure gevolgd. Een buitenlandse ondernemer (een ondernemer die in een andere lidstaat of in een land buiten de EG is gevestigd) moet zich voor registratie melden bij de Belastingdienst Ondernemingen/Particulieren Buitenland, op het bovenstaande adres. Hij ontvangt een vragenlijst die hij moeten invullen en terugsturen. In dringende gevallen kan een voorlopig nummer worden afgegeven. Een ondernemer die zich uitsluitend wil laten registreren voor teruggaaf van Nederlandse BTW, krijgt een nummer dat niet als BTWidentificatienummer kan worden gebruikt. DREMPELBEDRAGEN 8. WELK DREMPELBEDRAG WORDT AANGEHOUDEN VOOR INTRACOMMUNAUTAIRE AFSTANDSVERKOPEN BEDOELD IN ARTIKEL 28 B, DEEL B, PUNT 2, VAN RICHTLIJN 91/680/EEG (IN NATIONALE MUNTEENHEID)?

5 9. WELK DREMPELBEDRAG WORDT AANGEHOUDEN VOOR VERWERVINGEN DOOR NIET-BELASTINGPLICHTIGE RECHTSPERSONEN OF ANDERE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 28 BIS, LID 1, ONDER A) VAN DE ZESDE BTW-RICHTLIJN, ALS GEWIJZIGD BIJ RICHTLIJN 91/680/EEG, VRIJGESTELDE PERSONEN Het drempelbedrag voor bijzondere ondernemers en voor rechtspersonen die geen ondernemers zijn, is AANSTELLING VAN EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER DOOR BUITENLANDSE BEDRIJVEN DIE NIET IN DE EU ZIJN GEVESTIGD 10. ONDER WELKE OMSTANDIGHEDEN WORDT EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER AANGEWEZEN? In de volgende gevallen wordt een fiscaal vertegenwoordiger aangewezen: Op verzoek van een ondernemer die noch in Nederland is gedomicilieerd noch in Nederland is gevestigd; De aanwijzing is verplicht: a. indien een buitenlandse ondernemer in Nederland belasting is verschuldigd op grond van artikel 5a, eerste lid, Wet op de omzetbelasting 1968 en het hoofdkantoor of de vestiging is gelegen in een derde-land waarmee geen rechtsinstrument als bedoeld in artikel 21, tweede lid, onder b, Zesde Richtlijn, is overeengekomen; b. voor de levering die wordt verricht aan de buitenlandse ondernemer en waarvoor van hem belasting wordt geheven op grond van de bij de Wet op de omzetbelasting 1968 behorende tabel II, onderdeel a, post 7, Bijzondere bepaling, dan wel post a 8, Bijzondere bepaling. De verplichting geldt eveneens voor de levering die volgt op de hiervoor bedoelde levering. Alleen een ondernemer die in Nederland gevestigd is, kan zich laten registreren als fiscaal vertegenwoordiger van een buitenlandse ondernemer die buiten Nederland gevestigd is. 11. WAT ZIJN DE VOORWAARDEN IVM DE AANSTELLING VAN EEN TAX REPRESENTATIVE? - Geen informatie beschikbaar van de lidstaat. 5

6 12. WELKE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN HEEFT EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER? Een fiscaal vertegenwoordiger treedt in de plaats van de belastingplichtige met betrekking tot alle rechten en plichten die deze heeft inzake de aangifte en de betaling van de belasting, inclusief, in het geval van intracommunautaire verwervingen, de verplichting tot het indienen van lijsten van afnemers. De voorwaarden zijn vastgelegd in diens vergunning (zie 6). Deze houden onder andere een zekerheidsstelling in. Daarnaast kunnen er eisen worden gesteld inzake de registratie van de transacties waarvoor hij als vertegenwoordiger optreedt. De fiscaal vertegenwoordiger geniet dezelfde rechtsbescherming als ieder andere belastingplichtige. 13. WELKE MAATREGELEN KUNNEN WORDEN GETROFFEN INDIEN EEN IN EEN ANDERE LIDSTAAT GEVESTIGD BEDRIJF IN UW LAND GEEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER AANWIJST? Op grond van bestaande wettelijke voorschriften, kunnen buitenlandse ondernemers die belastbare leveringen in Nederland hebben verricht zonder daar geregistreerd te zijn en zonder BTW-aangifte te hebben gedaan, een aanslag en boetes worden opgelegd. 14. IS EEN BANKGARANTIE VERREIST? Geen informatie beschikbaar van lidstaat AANSTELLING VAN EEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER DOOR BUITENLANDSE BEDRIJVEN DIE IN DE EU ZIJN GEVESTIGD : -- GEEN INFORMATIE BESCHIKBAAR VAN LIDSTAAT FACTUREN 6

7 19. WELKE VOORWAARDEN GELDEN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN FACTUUR? De ondernemer draagt er zorg voor dat door hemzelf dan wel, in zijn naam en voor zijn rekening, door zijn afnemer of een derde, een factuur wordt uitgereikt ter zake van: a. zijn leveringen en diensten verricht aan andere ondernemers en rechtspersonen, andere dan ondernemers b. zijn afstandsverkopen en leveringen van nieuwe vervoermiddelen en c. vooruitbetalingen door andere ondernemers en rechtspersonen, andere dan ondernemers. Wanneer de afnemer de factuur opmaakt, moet daarover door beide partijen vooraf een akkoord zijn overeengekomen en maakt elke factuur deel uit van een procedure van aanvaarding door de ondernemer die de levering of dienst verricht. Wanneer moet gefactureerd worden? De factuur moet worden uitgereikt vóór de 15 e dag na de maand waarin de levering of de dienst is verricht. Bij vooruitbetalingen moet de factuur telkens worden uitgereikt vóór het tijdstip van de opeisbaarheid van de vooruitbetaling. Welke gegevens moet de factuur bevatten? In de factuur moeten de volgende gegevens zijn opgenomen: (1) de datum van uitreiking; (2) een opeenvolgend nummer; (3) het BTW-identificatienummer van de leverancier of dienstverrichter; (4) het BTW-identificatienummer van de afnemer alleen indien er sprake is van: a. een intracommunautaire levering; b. een elektronische dienst; c. een intracommunautaire vervoers- of daarmee samenhangende dienst; d. een dienst door een tussenpersoon als bedoeld in artikel 28 ter, onderdeel E van de Zesde Richtlijn; e. een dienst met betrekking tot roerende goederen verleend aan opdrachtgevers met een niet-nederlands btw-identificatienummer; f. een andere dan de hiervoor genoemde levering of dienst in Nederland door een buitenlandse ondernemer; g. onderaanneming of ter beschikking stellen van personeel in de (scheeps-)bouw; h. een levering van een onroerende zaak die op verzoek belast is met BTW; (5) de naam en het adres van zowel de leverancier/dienstverrichter als zijn afnemer; (6) de hoeveelheid en de aard van de geleverde goederen of de omvang en de aard van de verrichte diensten; 7

8 (7) de datum waarop de levering of de dienst heeft plaatsgevonden of is voltooid, of de datum van vooruitbetaling; (8) de vergoeding met betrekking tot elk tarief of elke vrijstelling; (9) de eenheidsprijs (exclusief BTW); (10) het toegepaste tarief; (11) het te betalen bedrag aan belasting (dit moet altijd in luiden!, de rest van de bedragen mag in elk valuta luiden); (12) enige aanduiding als een van de volgende situaties geldt: a. een vrijstelling; b. een intracommunautaire levering; c. een verlegging van de heffing of (zie onderdeel 4 hierboven) of d. een levering onder de margeregeling; e. de gegevens die nodig zijn om te bepalen of een vervoermiddel een nieuw vervoermiddel is; (13) als een fiscaal vertegenwoordiger optreedt, zijn btw-identificatienummer alsmede zijn naam en adres. Op welke wijze mag de factuur uitgereikt en opgeslagen worden? De factuur mag zowel op papier worden uitgereikt en opgeslagen als elektronisch worden verzonden en opgeslagen. Hoe moeten facturen bewaard worden? De ondernemer dient kopieën te bewaren van de door hemzelf dan wel, in zijn naam en voor zijn rekening, door zijn afnemer of een derde uitgereikte facturen. Ook dient hij alle door hemzelf ontvangen facturen in zijn administratie te bewaren. De authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de inhoud van de facturen, alsmede de leesbaarheid ervan, moeten gedurende de gehele opslagperiode gewaarborgd zijn. 20. ZIJN ER UITZONDERINGEN OP DE VERPLICHTING EEN FACTUUR AF TE GEVEN? ZO JA, OP WELKE CATEGORIEËN ONDERNEMINGEN OF PERSONEN ZIJN ZIJ VAN TOEPASSING? De volgende personen hoeven geen factuur af te geven: (1) ondernemers die natuurlijk persoon zijn en verblijf houden of gevestigd zijn in Nederland of hier een vaste inrichting hebben en op grond van de kleineondernemersregeling zijn ontheven van de administratieve verplichtingen en dus ook van de verplichting tot het afgeven van een factuur; 8

9 (2) ondernemers die voor de BTW zijn vrijgesteld, zijn ook vrijgesteld van de verplichting tot het afgeven van een factuur; (3) ondernemers die via het openbaar vervoer of taxi s personen vervoeren, in de zin van artikel 1, lid 1 onder e) en g) van de wet op het passagiersvervoer; (4) ondernemers die eten en drinken leveren voor consumptie ter plaatse in een hotel, café, restaurant, pension en dergelijke aan personen die daar slechts voor korte periode verblijf houden; (5) ondernemers die aan niet-ondernemers producten verkopen voor een bedrag van ten minste: (a) 80% van de totale verkoop, wanneer van tevoren een speciale vergunning is gegeven; (b) 90% van de totale verkoop, wanneer de transactie plaatsvindt in een winkel; (c) 100% van de totale verkoop, wanneer de producten worden verkocht aan een of meer van dertien speciale, in de wet genoemde, categorieën van ondernemer. 21. ONDER WELKE OMSTANDIGHEDEN MOET EEN BEDRIJF EEN BTW- AANGIFTE INDIENEN? Een ondernemer aan wie een aangifte is uitgereikt, is verplicht deze in te sturen. Indien geen aangifte is uitgereikt maar er wel belastingplicht is, is de ondernemer verplicht om uitreiking van een aangifte te verzoeken. 22. MET WELKE PERIODICITEIT MOETEN BTW-AANGIFTEN WORDEN INGEDIEND EN DE DESBETREFFENDE BETALINGEN WORDEN GEDAAN? De aangifteperioden zijn als volgt: (1) in principe dient een BTW-aangifte plus bijbehorende betaling op kwartaalbasis te worden gedaan; (2) indien een bedrijf aan bepaalde voorwaarden voldoet, wordt de aangifteperiode vastgesteld op een maand; ook als de ondernemer hierom verzoekt, kan de aangifteperiode op een maand worden gesteld; (3) kleine ondernemers kunnen hun aangifte jaarlijks indienen. 23. GELDT EEN BIJZONDERE REGELING MET BETREKKING TOT DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTEN VOOR KLEINE BEDRIJVEN EN/OF BEPAALDE CATEGORIEËN BEDRIJVEN? 9

10 Ondernemers voor wie de verschuldigde BTW niet meer dan per jaar bedraagt, mogen een jaarlijkse BTW-aangifte indienen. Kleine ondernemers die zijn vrijgesteld van de BTW hoeven geen aangifte te doen. 24. GELDEN VEREENVOUDIGDE PROCEDURES VOOR HET BEPALEN VAN DE BELASTINGSCHULD? Ondernemers die moeilijkheden ondervinden om tijdig het juiste bedrag van de verschuldigde BTW te berekenen, kunnen toestemming krijgen om een schatting te maken van de verschuldigde BTW. Hiervoor bestaan twee systemen: (1) het geschatte bedrag voor een bepaalde aangifteperiode (maand of kwartaal) moet in de volgende periode worden verrekend met het juiste bedrag; (2) een ondernemer die maandelijkse aangiften indient, mag voor de eerste twee maanden van het kwartaal een schatting van de verschuldigde BTW indienen. Het juiste bedrag moet voor de laatste maand van het kwartaal worden verrekend. PERIODIEKE BTW-AANGIFTEN 25. MET WELKE PERIODICITEIT MOETEN LIJSTEN VAN AFNEMERS WORDEN INGEDIEND? De lijsten van afnemers moeten in principe elk kwartaal worden ingediend. Er is evenwel in de mogelijkheid voorzien om deze minder vaak in te dienen, zie hiervoor onder vraag WORDEN ANDERE INLICHTINGEN VERLANGD DAN DIE WELKE ZIJN GENOEMD IN ARTIKEL 22, LID 6, VAN RICHTLIJN 91/680/EEG? Neen. 10

11 27. ZULT U VEREENVOUDIGDE PROCEDURES TOEPASSEN MET BETREKKING TOT DE LIJSTEN VAN AFNEMERS, ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 22, LID 12, VAN RICHTLIJN 91/680/EEG? In Nederland worden de volgende vereenvoudigde procedures toegepast. (Ondernemers die van deze procedures gebruik wensen te maken, moeten hiertoe een aanvraag indienen bij de belastingdienst.): (1) ondernemers met een omzet van minder dan mogen de vereenvoudigde procedure als bedoeld in artikel 22, lid 12, sub a), van Richtlijn 91/680/EEG toepassen (jaarlijkse lijsten van afnemers), indien het bedrag van hun intracommunautaire leveringen van goederen niet meer dan bedraagt; (2) ondernemers met een omzet van minder dan mogen de vereenvoudigde procedure als bedoeld in artikel 22, lid 12, sub b), van Richtlijn 91/680/EEG toepassen (de lijsten van afnemers mogen met dezelfde periodiciteit worden ingediend als de BTWaangiften van de ondernemer), indien het bedrag van hun intracommunautaire leveringen van goederen niet meer dan bedraagt. ELEKTRONISCH FACTUREREN EN ELEKTRONISCH AANGIFTE DOEN WELKE VOORWAARDEN ZIJN ER GESTELD AAN ELEKTRONISCH FACTUREREN? Elektronisch factureren is mogelijk onder voorbehoud van aanvaarding door de afnemer. Bij elektronisch factureren moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn: a. In de elektronische factuur moeten ten minste alle gegevens zijn opgenomen die wettelijk vereist zijn bij fysieke factureren. b. De authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de inhoud moet gewaarborgd zijn door middel van een geavanceerde elektronische handtekening. c. Een elektronische uitwisseling van gegevens waarbij de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de uitwisseling is gewaarborgd en aangevuld met een papieren afstemmingsoverzicht of d. een andere methode waarbij de authenticiteit van de herkomst en integriteit van de inhoud is gewaarborgd en aan de inspecteur is gemeld (als u zekerheid wenst omtrent het vereiste van de waarborgen kan bij de inspecteur een verzoek worden ingediend. De inspecteur beslist daarop bij een voor bezwaar vatbare beschikking). e. De regels voor de verschuldigdheid en aftrek van BTW moeten op een zelfde wijze worden toegepast. f. Het moment van uitreiken van de factuur wordt bepaald door de factuurdatum. 11

12 Wat wordt bij elektronische facturen verstaan onder het afstemmingsoverzicht? Bij elektronisch factureren, moet bij gebruikmaking van een bepaalde methode aan de afnemers periodiek een overzicht op papier worden gestuurd van de elektronisch verzonden facturen. Het overzicht moet in tweevoud worden opgemaakt. Een kopie moet in de administratie worden bewaard en het originele exemplaar wordt minimaal één keer per maand naar de andere partij/afnemer verzonden. In het afstemmingsoverzicht moeten ondermeer in de kop van het overzicht de volgende gegevens worden opgenomen: a. de naam, het adres en de woonplaats van de afnemer; b. het BTW-identificatienummer van de afnemer aan wie de levering of de dienst is verricht ingeval wordt geleverd met toepassing van het 0% tarief; c. de naam, het adres en de woonplaats van de leverancier; d. het BTW-identificatienummer waaronder de ondernemer de levering of de dienst heeft verricht; e. de identificerende codes die worden gebruikt; f. de periode waarop het afstemmingsoverzicht betrekking heeft; g. het aantal facturen; h. de datum van uitreiking. De specificatie van de totalen kan, naar keuze van partijen, geschieden op factuurniveau of op artikelniveau. Als wordt gekozen voor een specificatie op factuurniveau moet per factuur per munteenheid worden opgenomen: a. het factuurnummer; b. de factuurdatum; c. de munteenheid; d. de vergoeding in de desbetreffende munteenheid; e. het omzetbelastingbedrag in de desbetreffende munteenheid en in euro's; f. het bedrag van de doorlopende posten (bijvoorbeeld emballage) in de desbetreffende munteenheid; g. het bedrag van de kredietbeperkingstoeslag in de desbetreffende munteenheid; en h. het factuurtotaal in de desbetreffende munteenheid. Als wordt gekozen voor een specificatie op artikelniveau moet per artikelnummer per munteenheid worden opgenomen: a. het artikelnummer; b. een omschrijving bij het artikelnummer; c. de munteenheid; d. de vergoeding in de desbetreffende munteenheid (a); e. het omzetbelastingbedrag in de desbetreffende munteenheid (b) en in euro's; f. de totaalbedragen in de desbetreffende munteenheid (c=a+b). Doorlopende posten en kredietbeperkingstoeslag worden gezien als apart artikel bij dit afstemmingsoverzicht. De voet van het afstemmingsoverzicht moet per munteenheid de totaalbedragen bevatten van: a. de vergoeding in de desbetreffende munteenheid (d); b. het omzetbelastingbedrag in de desbetreffende munteenheid (e) en in euro's; 12

13 c. de bedragen van de doorlopende posten per munteenheid, indien een specificatie op factuurniveau plaatsvindt (f); de bedragen van de kredietbeperkingstoeslagen in de desbetreffende munteenheid, indien een specificatie op factuurniveau plaatsvindt (g); en de totaalbedragen in de desbetreffende munteenheid (h=d+e+f+g). ADMINISTRATIVE VERPFLICHTINGEN 31. KAN EEN FORFAITAIRE REGELING OF KUNNEN FORFAITAIRE REGELINGEN WORDEN TOEGEPAST? ZO JA, OP WELKE VOORWAARDEN? (1) Sommige detailhandelaren die problemen ondervinden bij de berekening van de verschuldigde BTW op basis van de kasontvangsten, kunnen een forfaitaire regeling toepassen indien de door hen geleverde goederen zowel aan het lagere als het gewone BTW-tarief zijn onderworpen. Deze mogelijkheid bestaat alleen wanneer de handelaren moeilijkheden ondervinden bij de onderverdeling van de verkochte goederen naargelang van de verschillende heffingspercentages. In dat geval heeft de handelaar de keuze tussen verschillende forfaitaire berekeningsmethoden. (2) Ondernemers die hun personeel van eten en drinken voorzien, mogen hiervoor een speciale regeling toepassen. (3) Ondernemers die de "regeling voor landbouwproducenten" toepassen, mogen hun klanten geen BTW in rekening brengen. Ondernemers die goederen betrekken van handelaren die de regeling voor landbouwproducenten toepassen, hebben niettemin het recht om 5,1 % (per januari 2001) van de inkoopprijs af te trekken als voorbelasting. 32. ZIJN ANDERE DAN DE REEDS VERMELDE VEREENVOUDIGDE ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN INGEVOERD? Neen. 33. IN WELKE TALEN ZIJN DE ANDERE FORMULIEREN BESCHIKBAAR (PERIODIEKE BTW TERUGAVEN EN SAMENVATTENDE OPGAVEN)? Geen informatie beschikbaar door lidstaat. 13

14 RECHT OP AFTREK 34. VOOR WELKE CATEGORIEËN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN IS ER GEEN RECHT VAN AFTREK? Geen informatie beschikbaar van lidstaat. 35. VOOR WELKE CATEGORIEËN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN IS ER EEN GEDEELTELIJK RECHT OM AF TE TREKKEN? WAT IS HET PERCENTAGE? Geen informatie beschikbaar van lidstaat. BIJLAGE 1: DREMPELBEDRAGEN nnexi BIJLAGE 2: BTW- IDENTIFICATIENUMMERhttp://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/vat/tr aders/vat_community/index_en.htm#annexii BIJLAGE 3: AFKORTINGEN nnexiii 14

Informatie voor ondernemers

Informatie voor ondernemers Informatie voor ondernemers Factuurvereisten en regels Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Onderwerp: nieuwe factureringsregels per 1 januari 2013 Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: alle ondernemers

Nadere informatie

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Belangrijke wijzigingen in de btw facturerings regels per 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer moet

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 115 Wet van 15 maart 2012 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met nieuwe factureringsregels (implementatie richtlijn

Nadere informatie

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU volgend op de omzetting in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU Het betrouwbaar controlespoor Als u denkt dat Btw reglementering eenvoudig is, of u niet btw plichtig bent, leest u best niet verder.

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor!

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! 1/ 5 BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe btw-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan is

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

E-Facturering. Leuker kunnen we het niet maken. Fou-Khan Tsang RA. Alfa Accountants en Adviseurs, de ondernemende mens centraal

E-Facturering. Leuker kunnen we het niet maken. Fou-Khan Tsang RA. Alfa Accountants en Adviseurs, de ondernemende mens centraal E-Facturering Leuker kunnen we het niet maken Fou-Khan Tsang RA EVEN VOORSTELLEN WAAR MOET U AAN DENKEN Fiscus Administratieve organisatie en interne beheersing Wat is een elektronische factuur? Voor de

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe BTW-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan

Nadere informatie

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 februari 2010 (02.03) (OR. en) 6597/10 AMD 1. Interinstitutioneel dossier 2009/0009 (CNS)

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 februari 2010 (02.03) (OR. en) 6597/10 AMD 1. Interinstitutioneel dossier 2009/0009 (CNS) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2010 (02.03) (OR. en) Interinstitutioneel dossier 2009/0009 (CNS) 6597/10 AMD 1 PUBLIC LIMITE FISC 15 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft : het voorzitterschap

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum BTW-nieuwtjes 5-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Workshop BTW en factuurvereisten

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels

Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels 2 november 2012 Indirect Tax Alert btw no. 454 Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels Per 1 januari 2013 wijzigen de factureringsregels voor de btw. De nieuwe regels zijn gebaseerd op richtlijn

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN VANAF 01/01/2013 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw en factuurvermeldingen DPO Accountants en Belastingconsulenten* 27-12-2012 * DPO Accountants en Belastingconsulenten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35891 24 december 2013 Omzetbelasting. Fiscaal vertegenwoordiging 15 december 2013 Nr. BLKB/2013/2291M Belastingdienst/Directie

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 22.7.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 189/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2010/45/EU VAN DE RAAD van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke

Nadere informatie

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 INHOUD Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 Inleiding / 19 Titel I Voorwerp en toepassingsgebied / 30 Titel II Geografisch toepassingsgebied

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13

Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13 1 Inleiding / 11 2 Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13 2.1 Levering aan een btw-plichtige ondernemer / 14 2.1.1 Voorwaarde 1: vervoer naar een andere lidstaat / 15 2.1.2 Afhaaltransacties

Nadere informatie

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren Nationale Administrateursdag 2016 Carola van Vilsteren Programma Welkom Factuur Factuureisen en postbusnummer Creditfactuur en BTW E-facturering en BTW BTW-aangifte Laatste BTW-aangifte Overige actualiteiten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari Facturatieregels in een nieuw kleedje. . De nieuwe BTW-factureringsregels

Update BTW. sinds 1 januari Facturatieregels in een nieuw kleedje. . De nieuwe BTW-factureringsregels Update BTW Facturatieregels in een nieuw kleedje. De nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 w ww. b oe kh ou d k a n to orm a ri

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*13FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling.

Nadere informatie

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman BTW BIJ IN- en UITVOER Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman Douaneschuld Douaneschuld ontstaat: - Invoer (in vrije verkeer brengen) - Onttrekking aan het douanetoezicht - Niet voldoen aan verplichtingen

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2001 (21.02) (OR. en) 6199/01 LIMITE FISC 23

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2001 (21.02) (OR. en) 6199/01 LIMITE FISC 23 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 februari 2001 (21.02) (OR. en) 6199/01 LIMITE FISC 23 NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP aan: de Groep belastingvraagstukken - indirecte belasting (BTW) nr. vorig doc.:

Nadere informatie

INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1

INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1 INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... v vii DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1 1. MODELLEN VAN FORMULIER... 3 1.1. Model voor manuele invulling... 3 1.2. Model voor geautomatiseerde invulling... 5 1.3. Weergave

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 INHOUDSTAFEL VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN III V HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 1. De vijf-vragen-methode 7 1.1. Overzicht 7 1.2. Wordt de handeling

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer, bent u meestal verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Landbouwondernemingen die onder de bijzondere regeling voor landbouwondernemingen

Nadere informatie

Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1. Btw-Wetboek

Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1. Btw-Wetboek Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1 Btw-Wetboek Artikel 1, 11, 12 en 13 als: 11. Voor de toepassing van de artikelen 14, 4, 21, 3, 6 en 21bis, 2, 8, wordt beschouwd

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine onder nemersregeling. U betaalt dan minder of helemaal

Nadere informatie

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2015 2015 01 02 03 SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN LOKALE MET VERLEGGING VAN HEFFING (ANDERE DAN INTRACOMMUNAUTAIRE )

Nadere informatie

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur Patrick Wille! Managing Partner THE VAT HOUSE, VAT Applications, VAT Forum Wetgeving Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EU

Nadere informatie

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Commissie interne accountants en belastingconsulenten Deze bijdrage is bedoeld om een kort en praktisch overzicht te geven van

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*15FD Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling. U betaalt dan

Nadere informatie

Plaats van dienst en nieuwe teruggaafprocedure buitenlandse Omzetbelasting per 1 januari 2010

Plaats van dienst en nieuwe teruggaafprocedure buitenlandse Omzetbelasting per 1 januari 2010 Plaats van dienst en nieuwe teruggaafprocedure buitenlandse Omzetbelasting per 1 januari 2010 Onlangs is een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de Omzetbelasting 1968 aangenomen. De wijzigingen zien

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*14FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling.

Nadere informatie

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Algemene informatie Wanneer doet u een suppletie omzetbelasting? Hebt u te veel of te weinig btw aangegeven? Als dit bedrag meer dan 1.000 is, meldt u dit aan

Nadere informatie

VRAAG 1 VRAAG 2. Intracommunautaire levering

VRAAG 1 VRAAG 2. Intracommunautaire levering VRAAG 1 Intracommunautaire levering Op grond van art. 12, lid 2, onderdeel a, 2 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 is voor de toepassing van het nultarief voor intracommunautaire leveringen vereist

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 546 Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 44/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 44/23 20.2.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 44/23 RICHTLIJN 2008/9/EG VAN DE RAAD van 12 februari 2008 tot vaststelling van nadere voorschriften voor de in Richtlijn 2006/112/EG vastgestelde teruggaaf

Nadere informatie

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid 9 april 2014 'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1381, p. 7, BIBLO Een 'vooraf erkende persoon' is

Nadere informatie

2. Betrokkenheid vaste inrichting bij diensten/facturatie 3. Moment van verschuldigdheid

2. Betrokkenheid vaste inrichting bij diensten/facturatie 3. Moment van verschuldigdheid 31 907 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing van omzetbelasting, alsmede een nieuwe regeling voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 036 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 met het oog op de vereenvoudiging, modernisering en harmonisering van de ter zake van de

Nadere informatie

Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB

Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB CIRC 13.05.08/1 Circulaire nr. AOIF 16/2008 (E.T.112.081) dd. 13.05.2008 BEWARING VAN FACTUREN: Principes Wijzen van bewaring Voorlegging Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB HOOFDSTUK I : INLEIDING

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010 Btw en transport per 1 januari 2010 mr. C.F.C. C (Frank) Resseler mr. T. (Ton) Verveer 1 Btw in perspectief Btw en transport INHOUD Btw en met transport samenhangende diensten Bemiddeling Verhuur vrachtwagens

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland Verkoopt u als ondernemer goederen aan klanten in het buitenland? Dan heeft dat gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land waar

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

BTW bij handel in gebruikte goederen

BTW bij handel in gebruikte goederen BTW bij handel in gebruikte goederen De margeregeling Bent u een handelaar in gebruikte goederen, kunst, antiek of verzamelvoorwerpen? Dan kunt u gebruikmaken van de margeregeling. Volgens deze regeling

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleine-ondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

De BTW in de Europese Gemeenschap

De BTW in de Europese Gemeenschap EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE BELASTINGBELEID BTW en overige belastingen op de omzet Brussel, 27 oktober TAXUD/C/3/ID DOC 2401/2003 De BTW in de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?... Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Inleiding in de btw.................................................... 3 1.1. Wat zijn kostprijsverhogende belastingen?..............................

Nadere informatie

Omzetbelasting in Nederland

Omzetbelasting in Nederland Omzetbelasting in Nederland Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Als u in Nederland goederen koopt of verkoopt, of diensten verleent, dan krijgt u te maken met de Nederlandse regels voor

Nadere informatie

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park Belastingwijzer btw Ragheno Business Park Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 94 571 fax 0800 17 529 www.wolterskluwer.be klant.be@wolterskluwer.com Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno

Nadere informatie

Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel

Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel De verleggingsregeling Bent u ondernemer in de bouw, de scheepsbouw, de metaalconstructie of de confectie-industrie? Dan hebt u waarschijnlijk regelmatig

Nadere informatie

Elektronisch factureren De btw-regels: waar let u op?

Elektronisch factureren De btw-regels: waar let u op? Elektronisch factureren De btw-regels: waar let u op? InvoiceSharing Masterclass Digitale Facturen 2 juli 2013 Sandhya Nathoeni & Jasper van Melick Inhoud Introductie Belang van een correcte btw factuur

Nadere informatie

Presentatie door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED

Presentatie door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED Presentatie door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED Het is van belang elektronisch factureren in het kader van de originele factuur goed af te stemmen met betrokken partijen. René de Waard en Francoise

Nadere informatie

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010 Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010 Doel: informeren Bestemd voor: alle ondernemers 1 Inleiding Per 1 januari 2010 zal

Nadere informatie

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale gebruik, daartoe noopt, wordt vrijstelling van belasting

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS

FISCALE EINDEJAARSTIPS FISCALE EINDEJAARSTIPS BIJHOUDEN ONDERNEMINGSUREN (ZEER BELANGRIJK) Om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek (zoals zelfstandigenaftrek), moeten in 2009 minimaal 1225 uren besteed zijn aan werkzaamheden

Nadere informatie

Omzetbelasting in Nederland

Omzetbelasting in Nederland Omzetbelasting in Nederland Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Als u in Nederland goederen koopt of verkoopt, of diensten verleent, dan krijgt u te maken met de Nederlandse regels voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 234 28 887 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de in beginsel tijdelijke invoering van een omzetbelastingregeling

Nadere informatie

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben!

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! A. Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe btw-wetgeving in voege. Deze houdt in dat het btw-bedrag voortaan niet meer zal moeten worden

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes

BTW-nieuwtjes BTW-nieuwtjes-18-2016 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum e info@btwadvies.com w www.btwadvies.com t 085-0403220 KvK Arnhem 09136209 1. Creditnota niet voldoende voor teruggave

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 5.11.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 VERORDENING (EG) Nr. 1925/2004 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2004 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van

Nadere informatie

Thema s. Intracommunautaire levering ABC leveringen Overbrengingen Reparatie Call off/consignatie IC leveringen aan vrijgestelde afnemers

Thema s. Intracommunautaire levering ABC leveringen Overbrengingen Reparatie Call off/consignatie IC leveringen aan vrijgestelde afnemers Thema s Intracommunautaire levering ABC leveringen Overbrengingen Reparatie Call off/consignatie IC leveringen aan vrijgestelde afnemers Intracommunautaire leveringen Nultarief indien (Teleos): - Vervoer

Nadere informatie

Handel in gebruikte goederen

Handel in gebruikte goederen Handel in gebruikte goederen Wanneer u (mede) handelt in gebruikte goederen kunt u voor de BTW de margeregeling toepassen. U betaalt dan BTW over de winstmarge en niet over de omzet. De margeregeling geldt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 29 036 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 met het oog op de vereenvoudiging, modernisering en harmonisering van de ter zake van de

Nadere informatie

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer.......... 8 Afdeling I. Levering van goederen..........

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIII Inleiding / XV HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen / 1 1.1 Systematiek in de btw / 1 HOOFDSTUK 2 Welke landen maken deel uit van de

Nadere informatie

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatieblad November 2012 Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatie bij het gebruik van een Vergunning inrichting voor de opslag van alcoholvrije dranken en een Vergunning inrichting voor

Nadere informatie

De Wet op de omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd:

De Wet op de omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing van omzetbelasting, alsmede een nieuwe regeling voor de teruggaaf

Nadere informatie

Levering van goederen

Levering van goederen Levering van goederen Wetboek BTW art. 9 definitie goederen art. 10 definitie levering art. 11 beperkingen op begrip levering art. 12 uitbreidingen op begrip levering art. 15 plaats van de levering art.

Nadere informatie

Zonnig BTW-nieuws. Roza Belastingadviseurs BV

Zonnig BTW-nieuws. Roza Belastingadviseurs BV Zonnig BTW-nieuws Omzetbelasting op zonnepanelen Op 20 juni 2013 heeft de hoogste Europese rechter een arrest gewezen, waarin is beslist dat eigenaren van zonnepanelen die duurzaam tegen vergoeding de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 887 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de in beginsel tijdelijke invoering van een omzetbelastingregeling voor elektronische

Nadere informatie

Framework omzetbelasting

Framework omzetbelasting E-commerce & BTW Framework omzetbelasting Ondernemerschap Prestatie onder bezwarende titel Plaats van de prestatie Belastingplichtige Vrijstellingen Maatstaf van heffing Tarief Aftrek van voorbelasting

Nadere informatie

Btw bij handel in gebruikte goederen

Btw bij handel in gebruikte goederen De margeregeling Bent u een handelaar in, kunst, antiek of verzamelvoorwerpen? Dan kunt u gebruikmaken van de margeregeling. Volgens deze regeling berekent u de btw niet over uw omzet, maar over het verschil

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland 12345 Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland Verkoopt u als ondernemer goederen aan klanten in het buitenland? Dan heeft dat gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land

Nadere informatie