'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015"

Transcriptie

1 22 oktober 2014 'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1403, p. 1, BIBLO Sedert begin 2013 geldt een factuur niet meer als een 'subsidiaire' oorzaak van opeisbaarheid van de BTW. Met als gevolg dat ondernemingen in beginsel geen 'voorschotfacturen' meer kunnen uitreiken. Maar tot eind dit jaar geldt nog een overgangsregeling. Die komt erop neer dat voor voorschotfacturen (voor lokale handelingen) de invoering van de nieuwe regeling in feite wordt uitgesteld (Fisc., nr. 1324, p. 3 en Fisc., nr. 1364, p. 7). Vanaf begin volgend jaar geldt dan de 'definitieve' regeling. Die wordt toegelicht in een beslissing van 7 oktober 2014 (nr. E.T ; Fisconetplus). Hieruit blijkt dat ondernemingen ook onder de 'definitieve' regeling de vroegere praktijk grotendeels zullen kunnen voortzetten. Overgangsregeling Bij de omzetting eind 2012 van de Europese factureringsrichtlijn in het BTW-Wetboek, werden ook de regels inzake de opeisbaarheid van de BTW veranderd. Die regels bepalen wanneer een handeling moet worden aangegeven in de BTW-aangifte, en dus ook wanneer de verschuldigde BTW moet worden betaald aan de Schatkist. Dit is in beginsel op het moment van de levering of de voltooiing van de dienst. Sinds begin vorig jaar geldt er nog maar één 'subsidiaire' oorzaak van opeisbaarheid (die de BTW dus al opeisbaar maakt nog vóór de levering of de voltooiing van de dienst), nl. de vooruitbetaling van (een gedeelte van) de prijs (art. 17, 1 WBTW voor leveringen en, analoog, art. 22bis, al. 1 WBTW voor diensten). De uitreiking van een (voorschot)factuur als 'subsidiaire' oorzaak van de opeisbaarheid van de BTW werd immers geschrapt (Fisc., nr. 1315, p. 1). De nieuwe regels zijn van toepassing sinds 1 januari Maar om de ondernemingen de kans te geven zich aan te passen aan deze nieuwe regels, werd op de valreep nog voorzien in een overgangsperiode (Beslissing nr. E.T van 19 december 2012; Fisc., nr. 1324, p. 3). Tijdens deze overgangsperiode, die oorspronkelijk liep tot 31 december 2013, mochten de regels die van toepassing waren vóór 1 januari 2013 verder worden toegepast; zowel door de leverancier/dienstverrichter (voor de uitreiking van de factuur), als door de afnemer (voor zijn recht op aftrek). In het geval evenwel de wettelijke regeling werd toegepast, mocht de leverancier pas een 'echte' factuur uitreiken op het moment dat de BTW opeisbaar was geworden. De betaling van een voorschot moest dus op basis van een ander 'document' worden gevraagd; dit document mocht geen enkele vermelding omtrent de BTW bevatten. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de nieuwe regels vanaf 2014 verplicht werden. Zoals gezegd, werd de overgangsregeling evenwel verlengd tot eind dit jaar (Beslissing nr. E.T van 22 november 2013). Deze beslissing voerde bovendien de bijkomende tolerantie in dat de leverancier of dienstverrichter ook onder de wettelijke regeling een 'echte' voorschotfactuur mocht uitreiken. Ondanks het feit dat deze voorschotfactuur een BTW-bedrag mocht vermelden, werd de BTW toch pas opeisbaar op het moment

2 van de levering of voltooiing van de dienst, of nog, op het moment van de vooruitbetaling. Om te vermijden dat de afnemer deze BTW 'te vroeg' zou recupereren, moet de voorschotfactuur wel een bijzondere vermelding bevatten ("Toepassing wettelijke regeling inzake opeisbaarheid. Recht op aftrek ontstaat na de betaling van het voorschot"); (zie Fisc., nr. 1364, p. 7). De beslissing van 22 november 2013 eindigde met de aankondiging dat verder "overleg [werd] gepleegd met de sector" om een definitieve regeling uit te werken, opdat "de ondernemingen zo min mogelijk administratieve last ondervinden van deze nieuwe regelgeving". Het resultaat hiervan is de nieuwe beslissing van 7 oktober Maar het is niet gezegd dat hiermee de kous af is. Het kersverse regeerakkoord van de federale regering zegt dat "de BTW-regels met betrekking tot de voorschotfacturen [zullen worden] geëvalueerd". 'Voorschotfacturen' De 'definitieve' regeling is alleen relevant voor voorschotfacturen. Een 'voorschotfactuur' is "een factuur die alle verplichte vermeldingen bevat, behalve de datum van opeisbaarheid van de BTW (zie toleranties met betrekking tot de voorschotfactuur) en die wordt uitgereikt voordat het belastbaar feit heeft plaatsgevonden én voordat een betaling werd ontvangen". Voor de facturen die een belastbaar feit (levering of voltooiing van een dienst) vaststellen, en dus nadien worden uitgereikt, gelden de normale regels. De BTW-Administratie erkent dat de letterlijke toepassing van de wettelijke regels inzake de opeisbaarheid, 'problematisch' kan zijn wanneer "er een bepaalde termijn [verloopt] tussen de vraag om betaling en het tijdstip waarop de belasting opeisbaar wordt, wat een verplichting met zich meebrengt van het opvolgen van hetzij de betaling, hetzij de realisatie van de handeling". Daarom wordt voorzien in een 'vereenvoudiging'. Zoals in de overgangsregeling, overloopt de beslissing vier categorieën van handelingen. Lokale handelingen (zonder verlegging van heffing) Om te beginnen, herhaalt de nieuwe beslissing dat zowel de leverancier of de dienstverrichter, als de afnemer, los van elkaar, de vrije keuze hebben om de tolerantie al dan niet toe te passen. "Bovendien heeft elke belastingplichtige steeds, handeling per handeling, de keuze om hetzij de wettelijke regeling toe te passen, hetzij gebruik te maken van de toleranties". Leverancier of dienstverrichter : keuze * De beslissing verandert niets aan de wettelijke regeling. "Het voorschot wordt gevraagd aan de hand van een ander document dan een factuur en het document vermeldt de BTW niet apart, vermeldt geen BTWtarief en geen reden waarom er geen BTW wordt aangerekend (geen verwijzingen naar de schuldenaar van de BTW of naar vrijstellingen, geen vermelding 'BTW inclusief')". De 'echte' factuur moet dan worden uitgereikt, uiterlijk de vijftiende dag van de maand na die waarin de betaling werd ontvangen of het belastbaar feit zich voordeed (art. 4, 1 KB nr. 1). Op dit punt is de beslissing strenger dan de huidige (overgangs)regeling. Die laat immers wel toe dat de leverancier ook onder de wettelijke regeling onmiddellijk een voorschotfactuur uitreikt, zolang de factuur maar een melding bevat waaruit blijkt dat de wettelijke regeling wordt toegepast (zie hoger). Maar dit lijkt alleen maar in theorie een probleem te zijn. Want wanneer "het bedrag van de BTW toch apart vermeld wordt, zal het document als een factuur worden aangemerkt". Volgens de beslissing gaat het dan in feite om een voorschotfactuur, waarvoor de tolerantieregeling (zie hierna) kan worden toegepast, "indien het document de vermoedelijke datum van opeisbaarheid van de belasting op het

3 voorschot vermeldt", of "indien de uitreikingsdatum van de factuur en de datum van opeisbaarheid van de BTW op het voorschot zich voordoen gedurende dezelfde aangifteperiode". Dit laatste komt beter uit voor kwartaalaangevers, omdat hun aangifteperiode drie maanden omvat. Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat de toepassing van de wettelijke regeling zeer gemakkelijk buitenspel kan worden gezet. Hoewel de beslissing dit niet met zoveel woorden zegt, mag men er allicht van uitgaan dat deze 'voorschotfactuur' voor het overige gewoon als een 'rechtsgeldige' factuur zal worden aangezien. * De beslissing voorziet vervolgens in een algemene tolerantie. Zoals hiervoor gezegd, geldt deze regeling ook voor de 'voorschotfacturen' die onder de 'wettelijke' regeling zijn uitgereikt. Deze tolerantie betreft de regel dat een factuur, naast de factuurdatum, ook de datum van het belastbaar feit moet vermelden (art. 5, 1, 5 KB nr. 1). De beslissing zwakt deze regel af voor voorschotfacturen. Zij maakt een onderscheid tussen twee situaties : - "Indien er slechts een discrepantie is van maximum 7 dagen tussen het uitreiken van de [voorschot]factuur en het plaatsvinden van het belastbaar feit [levering of voltooiing van de dienst], dienen er geen bijkomende vermeldingen op de factuur te worden opgenomen". In dit geval wordt de uitgereikte factuur meteen beschouwd als de 'definitieve' factuur "en moet de datum van het belastbaar feit in principe worden vermeld, naast de factuurdatum". Maar de Administratie aanvaardt dat wanneer "het in de praktijk niet mogelijk is de correcte datum van het belastbaar feit te bepalen, enkel de factuurdatum wordt vermeld en niet de datum van het belastbaar feit". Let wel, doet "het belastbaar feit zich niet [voor] binnen de 7 dagen", dan "wordt de factuur [toch nog] beschouwd als een voorschotfactuur en is de regeling met betrekking tot voorschotfacturen van toepassing". In de veronderstelling dat deze factuur geen vermoedelijke of ultieme datum van opeisbaarheid vermeldde (zie infra), moet alsnog een 'definitieve' factuur "worden opgemaakt om het belastbaar feit vast te stellen". Het is wel niet meteen duidelijk welke andere gegevens deze definitieve factuur dan nog moet vermelden (maatstaf van heffing,...). De beslissing vermeldt hier enkel de termijn van zeven dagen. Bij de omschrijving van de wettelijke regeling, wordt evenwel aangegeven dat er geen bezwaar is om toch een voorschotfactuur uit te reiken "indien de uitreikingsdatum van de factuur en de datum van opeisbaarheid van de BTW op het voorschot zich voordoen gedurende dezelfdeaangifteperiode" (zie hoger); hier kunnen dus meer dan zeven dagen tussen zitten. Deze passage wordt hier echter niet hernomen. - "Indien er na de uitreiking van de factuur meer dan 7 dagen verstrijken vooraleer het belastbaar feit plaatsvindt, moet de leverancier of dienstverrichter, naast de andere verplichte vermeldingen, [wel verplicht] de 'vermoedelijke' datum van opeisbaarheid van de BTW [afzonderlijk] op de factuur vermelden". Aan deze verplichting "kan worden voldaan door de vermelding van, hetzij de geraamde betalingsdatum of de (overeengekomen) ultieme betalingsdatum, hetzij en indien eerder, de geraamde of de geplande datum van het belastbaar feit". Wanneer "achteraf blijkt dat de vermoedelijke datum van opeisbaarheid niet klopt, dient hiervoor geen verbeterend stuk uitgereikt te worden". Een goed verstaander leidt hieruit af dat de vermelding op de factuur van een 'vermoedelijke' datum van opeisbaarheid van de BTW, in ieder geval vermijdt dat achteraf nog een bijkomende factuur moet worden uitgereikt. In dat geval kan men dus eenvoudig volstaan met de voorschotfactuur.

4 De modaliteiten van de voorschotfactuur doen niets af aan het feit dat de leverancier (of dienstverrichter) de onderliggende handelingen pas moet opnemen in zijn BTW-aangifte met betrekking tot de periode waarin de BTW echt opeisbaar is geworden door de betaling of het zich voordoen van het belastbaar feit (de levering of de voltooiing van de dienst). Wel "spreekt het vanzelf dat de leverancier of dienstverrichter in deze situatie het uitgaand facturenboek en het financiële dagboek met elkaar in verband moet kunnen brengen". "Zo kan bijvoorbeeld een kolom worden toegevoegd in het uitgaand facturenboek met een verwijzing naar de ontvangst van de betaling van de klant geregistreerd in het financiële dagboek". "De leverancier of dienstverrichter mag echter, gemakshalve, ervoor kiezen de handelingen op voorhand op te nemen, in de aangifte met betrekking tot de periode waarin de factuur werd uitgereikt". * Voor 'gewone' facturen geldt geen enkele tolerantie. "Een factuur die enkele dagen na het belastbaar feit wordt uitgereikt, moet zowel de factuurdatum als de datum van het belastbaar feit vermelden". Voor deze facturen is de beslissing dus strenger dan voor voorschotfacturen, die in feite afwijken van de wettelijke regeling. Klant : 'window' van drie maanden * Onder de wettelijke regeling kan de klant zijn recht op aftrek pas uitoefenen en is "de Administratie pas verplicht dit recht op aftrek toe te staan", "op voorwaarde dat de BTW opeisbaar is geworden voor zijn leverancier of dienstverrichter (ontvangst van de betaling of belastbaar feit) en wanneer hij in het bezit is van een factuur" (art. 2 en 3 KB nr. 3). * Bij wijze van tolerantie kan de klant echter, "indien in het bezit van een voorschotfactuur, zijn eventueel recht op aftrek reeds uitoefenen in de periodieke aangifte met betrekking tot de maand/trimester waarin de voorschotfactuur werd uitgereikt, zonder dat er een bewijs van opeisbaarheid kan geleverd worden". Deze regel geldt zowel voor indieners van periodieke maandaangiften als kwartaalaangiften. Het maakt verder niets uit of deze 'voorschotfactuur' door de leverancier of dienstverrichter is uitgereikt onder de 'wettelijke' regeling, dan wel onder de tolerantieregeling. De klant "beschikt vervolgens over een tolerantieperiode van drie maanden vanaf het einde van de maand waarin de voorschotfactuur werd uitgereikt, de zogenaamde windowperiode, om over een bewijs van opeisbaarheid te beschikken". "Indien de belasting opeisbaar is geworden gedurende deze periode van drie maanden, moet er geen regularisatie gebeuren, voor zover het recht op aftrek definitief is en correct werd uitgeoefend". "Bij correcte naleving van deze tolerantie zal de Administratie geen boete noch interest vorderen". Omgekeerd, indien de BTW tijdens deze 'windowperiode' van drie maanden uiteindelijk niet opeisbaar is geworden (dus geen betaling en geen levering of voltooiing van de dienst), moet de klant de eerder afgetrokken BTW regulariseren "in de periodieke aangifte die betrekking heeft op deze derde maand" (via het rooster 61). Indien de BTW nadien toch nog opeisbaar wordt, kan de 'regularisatie' worden teruggedraaid via het rooster 62 van de BTW-aangifte over de periode waarin de betaling of de levering van het goed dan wel de voltooiing van de dienst is gebeurd. Merk op dat de 'windowperiode' niet helemaal dezelfde is voor maand- en kwartaalaangevers. Stel dat een klant een voorschotfactuur ontvangt op 10 januari Als maandaangever kan hij de aftrek van de BTW op deze factuur direct toepassen via het rooster 59 van de aangifte over de maand januari Deze BTW zal opeisbaar moeten worden uiterlijk op 30 april 2015 (toepassing van de 'windowperiode' die loopt tot het einde van de derde maand volgend op de maand januari). Is dat het

5 geval, dan moet er niets gebeuren. Is dat niet zo, dan moet in de BTW-aangifte over de maand april 2015, de aftrek worden gecorrigeerd via het rooster 61. Volgt de levering dan toch nog, bv. in de loop van de maand mei, dan kan de klant de BTW terugvorderen door het bedrag in te schrijven in het rooster 62 in de BTW-aangifte van de maand mei. Wanneer een kwartaalaangever een voorschotfactuur ontvangt op 10 februari 2015, kan hij de BTW in aftrek brengen in de aangifte over het eerste kwartaal De BTW moet dan opeisbaar zijn geworden uiterlijk op 31 mei 2015 ('window'). Is dat niet het geval, dan moet hij de aftrek corrigeren in de aangifte over het tweede kwartaal (in te dienen op 20 juli 2015, eventueel verdaagd onder de 'vakantieregeling' die de indieningstermijn ieder jaar verlegt naar 10 augustus). Maar de beslissing aanvaardt dat het voldoende is dat de BTW opeisbaar wordt op "het einde van de aangifteperiode waarin voornoemde derde maand valt". Dit betekent in dit voorbeeld dat de 'windowperiode' in feite loopt tot 30 juni. Dit is logisch. De kwartaalaangever kan de correctie toch maar ten vroegste aangeven in de aangifte over het tweede kwartaal die pas op 20 juli moet worden ingediend. In de praktijk kan de indiening van de aangifte nog worden uitgesteld tot 10 augustus onder de jaarlijkse zomerregeling, maar dit uitstel verlengt de 'window' niet tot 31 juli. Specifieke situaties onder de tolerantieregeling * Wanneer de afgetrokken BTW moet worden gecorrigeerd (bv. ingevolge een materiële vergissing of een ontvangen creditnota), mag niet worden gewacht tot het einde van de 'windowperiode'. Deze correctie moet dus 'onmiddellijk' worden vermeld in de overeenkomstige roosters van de BTW-aangifte. * De BTW die uiteindelijk opeisbaar is geworden "uiterlijk op het tijdstip van het faillissement" van de klant, moet niet worden teruggestort. Dit is anders t.a.v. de BTW "die ingevolge voornoemde toleranties werd afgetrokken door de belastingplichtige klant die in faling gaat, vooraleer ze volgens de wettelijke regels opeisbaar werd" : dan moet de afgetrokken BTW wel worden teruggestort. "Indien de BTW gedurende de afwikkeling van de faling wel opeisbaar wordt, kan deze BTW worden teruggevorderd voor rekening van de gefailleerde". * De leverancier of dienstverrichter die de BTW (te vroeg) heeft betaald aan de Staat (vooraleer deze opeisbaar is geworden), kan teruggave verkrijgen indien de klant niet betaalt (art. 77, 1, 1 WBTW). Wel moet hij dan een creditnota uitreiken aan de klant die, "naast de BTW, de vermelding 'BTW terug te storten in de mate dat het oorspronkelijk in aftrek is gebracht'" bevat. Zoals al gezegd, moet de klant zijn BTWaftrek direct corrigeren, ook wanneer de 'windowperiode' nog niet verstreken is. "Wanneer de klant achteraf toch betaalt, moet er een nieuwe factuur of een nieuw verbeterend stuk worden opgemaakt". Handelingen met verlegging van heffing (andere dan intracommunautaire) De tweede categorie van handelingen die de beslissing bespreekt, zijn de handelingen die onderworpen zijn aan een 'lokale' verlegging van de heffing, zoals de regeling 'medecontractant' voor onroerend werk, of nog, de diensten afgenomen van buitenlandse ondernemingen en die gelokaliseerd zijn in België, voor zover de dienstverrichter buiten de Gemeenschap is gevestigd. De in de beslissing besproken regeling kan wel alleen maar worden toegepast voor zover België de bevoegde lidstaat is om de regels inzake de facturering te bepalen (art. 53decies WBTW). Maar dat zal voor deze categorie van handelingen in de regel het geval zijn.

6 Leverancier of dienstverrichter Voor de leverancier of dienstverrichter gelden dezelfde regels als voor de eerste categorie van handelingen. De beslissing zegt hier wel niet uitdrukkelijk of er ook nog een definitieve factuur moet worden uitgereikt, wanneer er meer dan zeven dagen verstrijken tussen de datum van de factuur en de datum van het belastbare feit. Zoals gezegd, kan deze kwestie ook hier eenvoudig worden vermeden door altijd een 'vermoedelijke' datum van opeisbaarheid op de voorschotfactuur te vermelden. Klant : keuze, en geen 'window' Omwille van de verlegging van heffing, besteedt de beslissing vooral aandacht aan de klant. De klant kan ook hier vrij kiezen of hij de wettelijke regeling toepast, dan wel de tolerantie. Hoewel de beslissing dit niet met zoveel woorden zegt, kan hij deze keuze, naar analogie, allicht ook vrij bepalen per handeling. * Onder de wettelijke regeling voldoet de klant de BTW in de periodieke aangifte met betrekking tot de periode waarin de BTW opeisbaar is geworden (levering/voltooiing van de dienst of betaling). Hij trekt deze BTW (geheel of gedeeltelijk) gelijktijdig in dezelfde aangifte af. Wel moet de klant dan de factuur hebben ontvangen van de leverancier of dienstverrichter. Indien de leverancier of dienstverrichter maar één document uitreikt vóór het tijdstip van opeisbaarheid (voorschotfactuur), "met in principe vermelding van de 'vermoedelijke' datum van opeisbaarheid" (zie hoger), wordt dit document aangezien als de factuur. De afnemer heeft dan niet de verplichting zelf nog een document uit te reiken (hij moet dus niet het zgn. 'wachtdocument' in de zin van art. 9 BTW-KB nr. 1 opmaken). * Bij wijze van tolerantie, kan de klant er voor kiezen de BTW onmiddellijk te voldoen "in de periodieke aangifte met betrekking tot de periode waarin [hij] de voorschotfactuur ontvangen [heeft] en ook onmiddellijk zijn (geheel of gedeeltelijk) recht op aftrek [uit te oefenen] in dezelfde periodieke aangifte". Dit veronderstelt wel dat de leverancier een correcte voorschotfactuur heeft uitgereikt (cf. hoger inzake de vermelding van de vermoedelijke datum van opeisbaarheid, tenzij er slechts een verschil is van maximaal 7 dagen tussen het uitreiken van de factuur en het plaatsvinden van het belastbaar feit, in welk geval de vermelding van de factuurdatum volstaat). In dit geval geldt blijkbaar zelfs geen 'windowperiode' van drie maanden. Met dien verstande dat de klant niet de mogelijkheid heeft de teruggave te vragen van deze "te vroeg" betaalde BTW, "tot zolang er geen enkel bewijs van opeisbaarheid voorhanden is of tot zolang het belastbaar feit [dat] de belasting opeisbaar maakt zich niet heeft voorgedaan". "De teruggave wordt echter wel toegestaan zonder dat de belasting opeisbaar is geworden, in het geval de handeling uiteindelijk niet plaatsvindt of het aangerekende tarief te hoog was". Intracommunautaire handelingen Voor intracommunautaire leveringen wordt de BTW opeisbaar bij de uitreiking van de factuur, voor zover de factuur de levering 'vaststelt' (en dus na de levering wordt uitgereikt); (art. 17, 2, al. 1 WBTW). De BTW wordt in ieder geval opeisbaar de vijftiende dag van de maand volgend op die waarin de levering zich heeft voorgedaan, indien geen enkele factuur werd uitgereikt vóór deze datum (art. 17, 2, al. 2 WBTW). De betaling maakt de BTW niet opeisbaar. Voor intracommunautaire diensten wordt de BTW opeisbaar op het moment van de voltooiing van de dienst (art. 22, 1 WBTW), tenzij voordien een betaling wordt ontvangen (art. 22bis, al. 1 WBTW).

7 Van deze regels kan niet worden afgeweken om te vermijden dat "de uitwisseling van informatie tussen de verschillende Lidstaten [...] vervalst wordt". De intracommunautaire handelingen moeten tegelijkertijd opgenomen worden in de periodieke aangifte en in de opgave voor intracommunautaire handelingen met betrekking tot de periode waarin de BTW opeisbaar is geworden. Dit veronderstelt dan wel dat deze handelingen ook tijdig worden aangegeven in de lidstaat van de tegenpartij. De beslissing staat echter wel toe dat een voorschotfactuur wordt uitgereikt, al dan niet met de vermelding van de 'vermoedelijke' datum van opeisbaarheid, voor zover er meer of minder dan 7 dagen kunnen verstrijken tussen het uitreiken van de factuur en het moment dat de BTW opeisbaar wordt. Met dien verstande "dat de uitreiking van een factuur vooraleer het belastbaar feit heeft plaatsgevonden, geen invloed [mag hebben] op het tijdstip waarop de handeling wordt opgenomen in de periodieke aangifte en in de opgave voor intracommunautaire handelingen". Op dit punt is de nieuwe beslissing soepeler dan de overgangsregeling, omdat er geen beperking is op het vlak van de periode tussen het uitreiken van de voorschotfactuur en de datum van opeisbaarheid. In de overgangsregeling wordt een voorschotfactuur immers alleen maar aanvaard, voor zover deze "enkele dagen" vóór het belastbare feit wordt uitgereikt (zie daarover Fisc., nr. 1324, p. 3). Intracommunautaire verwervingen De opeisbaarheid van de BTW op een intracommunautaire verwerving valt samen met de opeisbaarheid voor de intracommunautaire levering (factuur die de levering 'vaststelt' en uiterlijk de vijftiende dag van de maand volgend op die waarin de levering heeft plaatsgevonden). "Bij wijze van tolerantie, zal de Administratie echter geen kritiek uitoefenen op de klant die de BTW reeds voldaan en de aftrek (geheel of gedeeltelijk) reeds uitgeoefend zou hebben in de periodieke aangifte met betrekking tot de periode waarin de factuur werd uitgereikt voordat het belastbaar feit heeft plaatsgevonden". In de overgangsregeling wordt wel nog strikt vastgehouden aan de wettelijke regeling (Fisc., nr. 1324, p. 3). Per analogie, wordt dezelfde tolerantie toegestaan voor de toepassing van de verlegging van de heffing door de afnemer van intracommunautaire diensten. De handelingen met particulieren "Ten aanzien van de leveringen van roerende goederen en ten aanzien van de diensten verricht door een belastingplichtige die geregeld goederen levert of diensten verstrekt aan particulieren en waarvoor hij niet verplicht is een factuur uit te reiken, wordt de belasting opeisbaar in verhouding tot de ontvangst van de prijs" (art. 17, 3 en 22bis, al. 2 WBTW). Pro memorie : er moet wel een factuur worden uitgereikt, o.m. voor onroerende werken, de verkoop van wagens, enz. (art. 1 KB nr. 1). "Hoewel de BTW pas opeisbaar wordt naarmate van de incassering, zelfs wanneer er vrijwillig gefactureerd wordt, staat het de belastingplichtige vrij om de BTW vrijwillig te vroeg te voldoen bij de uitreiking van de factuur of wanneer het belastbaar feit zich voordoet". Wanneer de klant niet betaalt, kan de BTW wel worden teruggevorderd. "Indien na het uitoefenen van het recht op teruggaaf, de klant toch zijn schuld betaalt, moet de belastingplichtige opnieuw de BTW aan de Schatkist voldoen bij de ontvangst van de betaling".

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben!

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! A. Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe btw-wetgeving in voege. Deze houdt in dat het btw-bedrag voortaan niet meer zal moeten worden

Nadere informatie

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2015 2015 01 02 03 SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN LOKALE MET VERLEGGING VAN HEFFING (ANDERE DAN INTRACOMMUNAUTAIRE )

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw De uitreiking van de factuur vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is sinds 1 januari 2013 geen oorzaak van opeisbaarheid van de btw meer. Op 1 januari van dit jaar ging een nieuwe definitieve

Nadere informatie

topaccount Voorschotfacturen Opeisbaarheid BTW vanaf 2015 www.wolterskluwer.be/businesssoftware 1.42.003 21/12/2014

topaccount Voorschotfacturen Opeisbaarheid BTW vanaf 2015 www.wolterskluwer.be/businesssoftware 1.42.003 21/12/2014 Voorschotfacturen Opeisbaarheid BTW 1.42.003 21/12/2014 www.wolterskluwer.be/businesssoftware 1. Inhoud Druk CTRL+Klik op de titel om er naartoe te springen. 1. Inhoud... 2 2. Wettelijk kader... 3 2.1

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Update facturatieregels

Update facturatieregels Update facturatieregels Gonda Schelfhaut Accountant/Belastingconsulent Director VAT RSM InerTax - Raadslid IAB! AGENDA Regels factura-e verlenging toleran-e Diverse topics Regeling Kleine Ondernemingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

'Grensbedragen' voor kwartaalaangiften

'Grensbedragen' voor kwartaalaangiften Voortaan kunnen BTW maandaangevers per kwartaal weer indienen Inhoud Voortaan kunnen BTW maandaangevers per kwartaal weer indienen... 'Grensbedragen' voor kwartaalaangiften verhoogd... Maand- of kwartaalaangifte...

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Tijdens het weekend van 26 en 27 november 2011 bereikten de regeringsonderhandelaars

Nadere informatie

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid 9 april 2014 'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1381, p. 7, BIBLO Een 'vooraf erkende persoon' is

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN Belasting over de toegevoegde waarde. Artikel 44, 1, 1 van het Btw-Wetboek Onderwerping aan de belasting van de prestaties van notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 1 januari 2012. De administratie

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN VANAF 01/01/2013 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw en factuurvermeldingen DPO Accountants en Belastingconsulenten* 27-12-2012 * DPO Accountants en Belastingconsulenten

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte 10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte Oefening 1 De ontvangst van een creditnota voor 100 EUR i.v.m. een reclamedienst verricht door een Nederlands reclamebureau. De dienst werd echter

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park Belastingwijzer btw Ragheno Business Park Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 94 571 fax 0800 17 529 www.wolterskluwer.be klant.be@wolterskluwer.com Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.be Bart Vrancken Wat verandert er inzake btw vanaf 1 januari en wat zijn de belangrijke evoluties in de rechtspraak? Customs & international trade, what to tell? Director Nicolas Thomas Senior

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax Facturatie in 2015 Definitieve regeling Gnda Schelfhaut - Accuntant/Belastingcnsulent IAB Directr VAT RSM Belgium InterTax Inleiding Omzetting van Richtlijn 2010/45/EU in de Belgische wetgeving Unifrmiseren

Nadere informatie

Nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Vanaf 1 januari 2013 zijn er een aantal nieuwe facturatieregels van kracht. Het betreft voornamelijk volgende wijzigingen: de verplichte vermeldingen op de factuur, de

Nadere informatie

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur Patrick Wille! Managing Partner THE VAT HOUSE, VAT Applications, VAT Forum Wetgeving Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EU

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 A. Vooraf De nieuwe regels zijn ingevoerd om die conform te maken met de geldende EU BTW regels. Hieronder worden de meest ingrijpende wijzigingen vermeld. B.

Nadere informatie

Beste, Samenvatting infosessie Shamrock Tielt dd 19.03.2013 Pagina 1

Beste, Samenvatting infosessie Shamrock Tielt dd 19.03.2013 Pagina 1 Beste, In navolging van de infosessie van dinsdag 19.03.2013 in hotel-restaurant Shamrock Tielt maken wij u hiernavolgend een samenvatting over van de verplichtingen die voortaan op uw factuur moeten staan

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 3. Opbouw van het boek 5. Begrippenlijst 7. Inleiding De belastbare handelingen 21

Inhoudstafel. Woord vooraf 3. Opbouw van het boek 5. Begrippenlijst 7. Inleiding De belastbare handelingen 21 9 stafel Woord vooraf 3 Opbouw van het boek 5 Begrippenlijst 7 Inleiding 19 1 De belastbare handelingen 21 2 Levering van goederen 22 2.1 Het begrip goederen 22 2.2 Definitie van de levering 23 2.3 De

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

Circulaire AAFisc Nr. 15/2015 (nr. E.T.123.725) dd. 07.04.2015

Circulaire AAFisc Nr. 15/2015 (nr. E.T.123.725) dd. 07.04.2015 FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Circulaire AAFisc Nr. 15/2015

Nadere informatie

Informatie voor ondernemers

Informatie voor ondernemers Informatie voor ondernemers Factuurvereisten en regels Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat

Nadere informatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie Aalst, 30.11.2012 In het kader van de implementatie van de Tweede Facturatierichtlijn BTW (2010/45/EG) zal de Belgische wetgeving op diverse punten worden gewijzigd

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 INHOUDSTAFEL VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN III V HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 1. De vijf-vragen-methode 7 1.1. Overzicht 7 1.2. Wordt de handeling

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Onderwerp: nieuwe factureringsregels per 1 januari 2013 Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: alle ondernemers

Nadere informatie

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor!

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! 1/ 5 BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe btw-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan is

Nadere informatie

Werken in onroerende staat

Werken in onroerende staat Werken in onroerende staat Inleiding De algemene regel in de btw is dat de belastingplichtige die in België een goed heeft geleverd of een belastbare dienst gepresteerd heeft, als schuldenaar van de belasting

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie

MEDEDELING. Btw-tarief op onroerende werken aan privéwoningen Wijziging vanaf 01.01.2016 Overgangsmaatregel

MEDEDELING. Btw-tarief op onroerende werken aan privéwoningen Wijziging vanaf 01.01.2016 Overgangsmaatregel MEDEDELING Btw-tarief op onroerende werken aan privéwoningen Wijziging vanaf 01.01.2016 Overgangsmaatregel De ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

'Geregistreerd kassasysteem' : ruim toepassingsgebied. 'Geregistreerd kassasysteem' : ruim toepassingsgebied

'Geregistreerd kassasysteem' : ruim toepassingsgebied. 'Geregistreerd kassasysteem' : ruim toepassingsgebied 'Geregistreerd kassasysteem' : ruim toepassingsgebied Auteur(s): Ivan Massin/Guy Decoene Editie: 1374 p. 5 Publicatiedatum: 19 februari 2014 - Fiscoloog 'Geregistreerd kassasysteem' : ruim toepassingsgebied

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari Facturatieregels in een nieuw kleedje. . De nieuwe BTW-factureringsregels

Update BTW. sinds 1 januari Facturatieregels in een nieuw kleedje. . De nieuwe BTW-factureringsregels Update BTW Facturatieregels in een nieuw kleedje. De nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 w ww. b oe kh ou d k a n to orm a ri

Nadere informatie

inkomend factuurboek Privé Aard Ontvangen ICV

inkomend factuurboek Privé Aard Ontvangen ICV inkomend factuurboek Algemene aanduidingen van het document Ontleding van het document Handelingen waarvoor de aangever gehouden is tot betaling van de Volgnummer Datum Leverancier Totaal bedrag Handelsgoederen,

Nadere informatie

belastingplicht Wanneer vangt de belastingplichtige activiteit aan? 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt

belastingplicht Wanneer vangt de belastingplichtige activiteit aan? 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt aanvang van de Wanneer vangt de ige activiteit aan? Belang : ontstaan recht op aftrek voorbelasting 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt probleem : men moet eerst bezig

Nadere informatie

De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN OVERHEDEN, BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ.

De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN OVERHEDEN, BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ. EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer BTW en andere omzetbelastingen De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN -

Nadere informatie

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Achtergrond Met ingang van 1 januari 2016 is er een verlaagd btw-tarief van 6% voor scholenbouw van toepassing. Het verlaagd tarief

Nadere informatie

3 4 5 6 7 . 8 BIJLAGE III effectuées dans un pays tiers et qui n ouvrent pas de droit à déduction de la taxe belge en amont. De belastingplichtige moet in de daartoe voorziene vakken zijn naam of

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Inhoud. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013. Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW. De nieuwe facturatieregels.

Inhoud. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013. Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW. De nieuwe facturatieregels. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013 Stijn Vastmans Tiberghien advocaten Inhoud Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW Wat wijzigt er? Gevolgen voor leverancier en klant De nieuwe facturatieregels

Nadere informatie

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Commissie interne accountants en belastingconsulenten Deze bijdrage is bedoeld om een kort en praktisch overzicht te geven van

Nadere informatie

Ligging van de woning

Ligging van de woning Afbraak en heropbouw van gebouwen: wanneer is het verlaagd BTW-tarief van 6 % van toepassing? Inhoudsopgave Ligging van de woning... Afbraak bij de heropbouw van een privéwoning... Komen dus niet in aanmerking

Nadere informatie

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW Federale Overheidsdienst FINANCIEN Sector BTW OM UW BTW-TERUGGAAF VAN HET CREDITSALDO VAN UW REKENING-COURANT TE ONTVANGEN DIENT DIT FORMULIER, BEHOORLIJK INGEVULD, TE WORDEN AFGEGEVEN AAN DE POST OF AAN

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe BTW-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan

Nadere informatie

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU volgend op de omzetting in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU Het betrouwbaar controlespoor Als u denkt dat Btw reglementering eenvoudig is, of u niet btw plichtig bent, leest u best niet verder.

Nadere informatie

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele NATIONALE EN INTERNATIONALE BEPALINGEN Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Op 1 januari 2013 worden in België tal van nieuwe facturatieregels van kracht. Het

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren Nationale Administrateursdag 2016 Carola van Vilsteren Programma Welkom Factuur Factuureisen en postbusnummer Creditfactuur en BTW E-facturering en BTW BTW-aangifte Laatste BTW-aangifte Overige actualiteiten

Nadere informatie

BTW: Special topics van belang bij de audit

BTW: Special topics van belang bij de audit BTW: Special topics van belang bij de audit Instituut der Bedrijfsrevisoren 11 december 2007 NOVOTEL Brussels Airport, Diegem Patrick Wille Docent VUB, RUG, FHS Managing Director WP&B NV, Het BTW Huis

Nadere informatie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie CIRCULAIRE AAFisc Nr. 53/2013 DLM Federale Overheidsdienst FINANCIEN ------------------------------------------- Algemene Administratie van de FISCALITEIT ------------------------------------------- Centrale

Nadere informatie

Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar

Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar 21% Page 1 of 2 Zakelijk Btw Btw berekenen Hoe berekent u btw? Btw-tarief Overgangsregelingen 21% Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar 21% Het algemene

Nadere informatie

Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur

Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur René Blockx Erkend boekhouder Fiscalist BIBF AFILIM Burg.bvba Boekhoudrecht Kruispuntbank van Ondernemingen Wetboek Vennootschapsrecht Overige Model 1 Boekhoudrecht

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.128.691 d.d. 17.08.2015 Elektriciteit Btw-tarief

Nadere informatie

WINexpert+ Boekhouding

WINexpert+ Boekhouding Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15, 9080 Lochristi, Telefoon: 09 / 355.76.37, email: info@ciro.be WINexpert+ Boekhouding Inhoudsopgave BTW - afrekening: 1. Afrekening

Nadere informatie

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1 BTW Pakket Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten Accountemps Maart 2010 Page 1 Administratieve commentaar aanschrijving 19 van 2009 aanschrijving 20 van 2009 (teruggave achtste richtlijn) aanschrijving

Nadere informatie

WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met de BTW-aangifte

WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met de BTW-aangifte Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15, 9080 Lochristi, BE 0427.728.725, Telefoon: 09 / 355.76.37, email: info@ciro.be WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met de BTW-aangifte

Nadere informatie

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Belangrijke wijzigingen in de btw facturerings regels per 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer moet

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 uitvoer (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer uitvoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland

Nadere informatie

INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1

INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1 INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... v vii DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1 1. MODELLEN VAN FORMULIER... 3 1.1. Model voor manuele invulling... 3 1.2. Model voor geautomatiseerde invulling... 5 1.3. Weergave

Nadere informatie

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten INFORMATIEDOSSIER BTW Hoe en wanneer BTW betalen? Btw betalingen dienen altijd te gebeuren op rekeningnummer BTW Brussel 679 2003000 47 (uitzondering: zie bijzondere rekening). Vermeld steeds de gestructureerde

Nadere informatie

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Art. 4. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Art. 4. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde KB 17/10/1980 van een toeristische rondreis, van meerdere prestaties die deel uit maken van een van deze gehelen of die in dezelfde lijn ervan

Nadere informatie

BTW: Special topics van belang bij de audit

BTW: Special topics van belang bij de audit BTW: Special topics van belang bij de audit Instituut der Bedrijfsrevisoren 4 december 2008 NOVOTEL Brussels Airport, Diegem www.vat-house.com Patrick Wille Docent VUB, RUG, FHS Managing Director WP&B

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland plaats?

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014)

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014) Kleine onderneming en btw: drempel wordt verhoogd tot 15.000 EUR Kleine btw-plichtigen die een economische activiteit uitoefenen, kunnen als zij dat willen, vallen onder het bijzondere btw-stelsel van

Nadere informatie

BROCHURE 9 VRAGEN OMTRENT DE VRIJSTELLINGSREGELING VAN BELASTING VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN

BROCHURE 9 VRAGEN OMTRENT DE VRIJSTELLINGSREGELING VAN BELASTING VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN BROCHURE 9 VRAGEN OMTRENT DE VRIJSTELLINGSREGELING VAN BELASTING VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Sector btw April 2016 WOORD VOORAF De op 1 januari 1993 ingestelde vrijstellingsregeling

Nadere informatie

de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs NOTITIE

de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs NOTITIE de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs NOTITIE Datum: 5 september 2012 Onderwerp: Tariefsverhoging BTW Inleiding Onderdeel van het zogenaamde Lenteakkoord (of Kunduzakkoord ) is een verhoging

Nadere informatie

Procedure maandelijkse BTWteruggave

Procedure maandelijkse BTWteruggave Procedure maandelijkse BTWteruggave uitgebreid!!! De crisis heeft ook zijn goede kanten. Er werd door de ministerraad een besluit genomen om de BTWteruggaveprocedure te versoepelen en sneller te laten

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes

BTW-nieuwtjes BTW-nieuwtjes-18-2016 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum e info@btwadvies.com w www.btwadvies.com t 085-0403220 KvK Arnhem 09136209 1. Creditnota niet voldoende voor teruggave

Nadere informatie

2 Levering van goederen

2 Levering van goederen 2 Levering van goederen Oefening 1: leveringen 1 plaats van levering: de plaats van aanvang van het vervoer, Gent; tijdstip van levering: 4 november, tijdstip van aankomst. 2 plaats van levering: waar

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe btw-regels voor advocaten vanaf 1 januari 2014

Overzicht van de nieuwe btw-regels voor advocaten vanaf 1 januari 2014 Overzicht van de nieuwe btw-regels voor advocaten vanaf 1 januari 2014 Op 1 januari 2014 is een nieuwe btw-regeling voor advocaten in werking getreden. Volgens deze regeling zijn de prestaties verricht

Nadere informatie

ADVOCATEN EN BTW. Gonda Schelfhaut en Stijn Vastmans!

ADVOCATEN EN BTW. Gonda Schelfhaut en Stijn Vastmans! ADVOCATEN EN BTW Gonda Schelfhaut en Stijn Vastmans! Accountant/Belastingconsulent, Director VAT RSM InterTax Advocaat, Counsel Thiberghien advocaten Inleiding Btw- statuut van de advocaat Organisa5e en

Nadere informatie

van advocaten vanaf 1 januari 2014. Een kort overzicht van de het btw-statuut van de advocaat

van advocaten vanaf 1 januari 2014. Een kort overzicht van de het btw-statuut van de advocaat Opheffing van de btwvrijstelling voor de diensten van advocaten vanaf 1 januari 2014. Een kort overzicht van de het btw-statuut van de advocaat Opheffing van de btwvrijstelling voor de diensten van advocaten

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 Inhoudstafel Woord vooraf 13 Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 1. Het recht op aftrek 15 1.1. Algemene draagwijdte van het recht op aftrek (artikel

Nadere informatie

Wijzigingen BTW aangifte va jan 2010 - Cubic For DOS versie 6.85

Wijzigingen BTW aangifte va jan 2010 - Cubic For DOS versie 6.85 Wijzigingen BTW aangifte va jan 2010 - Cubic For DOS versie 6.85 Inleiding : Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing).

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012

Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 1. Mogen ondernemers voor prestaties die zij verrichten na 30 september 2012 reeds voor 1 oktober 2012 btw factureren naar

Nadere informatie

WETSARTIKELEN DIE VERWIJZEN NAAR DE SANCTIES DIE WORDEN OPGELEGD BIJ NIET- OF LAATTIJDIGE INDIENING VAN STUKKEN

WETSARTIKELEN DIE VERWIJZEN NAAR DE SANCTIES DIE WORDEN OPGELEGD BIJ NIET- OF LAATTIJDIGE INDIENING VAN STUKKEN WETSARTIKELEN DIE VERWIJZEN NAAR DE SANCTIES DIE WORDEN OPGELEGD BIJ NIET- OF LAATTIJDIGE INDIENING VAN STUKKEN Dit document werd opgesteld om gemakkelijk de wetsartikelen te kunnen terugvinden die nodig

Nadere informatie

HET BTW-STATUUT VAN DE NOTARIS

HET BTW-STATUUT VAN DE NOTARIS Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-13 HET BTW-STATUUT VAN DE NOTARIS Masterproef van de opleiding Master in het notariaat Ingediend door Liesbeth Baecke (studentennr. 00604676)

Nadere informatie

Btw in de bouw. Btw in de bouw. Nieuwe regels opeisbaarheid

Btw in de bouw. Btw in de bouw. Nieuwe regels opeisbaarheid Btw in de bouw Marleen Porré Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen 5 februari 2013 Btw in de bouw Nieuwe factureringsregels - tijdstip opeisbaarheid Elektronische facturatie en bewaring Nieuwe regels omtrent

Nadere informatie