(versie 5 april 2012) Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(versie 5 april 2012) Inleiding"

Transcriptie

1 Toewijzingsprotocol voor het opstellen van een toewijzingsvoorstel subsidieronde 2013 voor de 1 e tranche zorgopleiding psychiatrie van het opleidingsfonds (versie 5 april 2012) Inleiding Na evaluatie van het Opleidingsfonds in 2010 heeft VWS vastgesteld dat er behoefte is aan een eenvoudiger en korter toewijzingsproces. Daarom heeft VWS voor de toewijzing 2012 een spelregeldocument opgesteld en heeft zij het BOLS 1 voor een aantal zorgopleidingen uitgenodigd om een toewijzingsvoorstel te maken conform een door BOLS op te stellen toewijzingsprotocol. Voor de toewijzing 2013 gaat VWS door op de ingeslagen weg. VWS heeft in december 2011 het spelregeldocument 2013 vastgesteld. Dit komt op hoofdlijnen overeen met het spelregeldocument Het voorliggende toewijzingsprotocol geldt specifiek voor de medisch specialistische zorgopleiding psychiatrie en is conform het spelregeldocument 2013 van VWS tot stand gekomen in overleg met het Landelijk Overleg Psychiatrie (verder te noemen LOP) bestaande uit het BOLS en GGZ Nederland. Dit toewijzingsprotocol is ter toetsing aan de minister van VWS voorgelegd. Het toewijzingsprotocol 2013 is gebaseerd op het toewijzingsprotocol 2012 en beschrijft hoe het toewijzingsvoorstel psychiatrie 2013 tot stand komt. De twee belangrijkste verschillen met het toewijzingsprotocol 2012 zijn dat er voor 2013 niet meer plaatsen toe te wijzen zijn dan in 2012 en dat opleidingsregio s zowel over de toewijzing binnen de regio als over de regio s tot een van het landelijk voorstel afwijkend advies kunnen komen. Het opstellen van het (concept-) toewijzingsvoorstel 2013 wordt gedaan in twee stappen, namelijk over en binnen de opleidingsregio s psychiatrie. Deze regio s komen net als voorgaande jaren overeen met de Opleidings- en Onderwijs Regio s (OOR s) van de ziekenhuizen. Uitgangspunt voor het toewijzingsvoorstel is het door VWS voorlopig vastgestelde aantal van 172 instroomplaatsen psychiatrie, waarvan 134 in ggz instellingen en 38 in ziekenhuizen (bijlage 2) 2. Toewijzingsvoorstel over de opleidingsregio s psychiatrie: van landelijk naar regionaal Het LOP stelt een landelijk voorstel op voor de toewijzing van de instroomplaatsen psychiatrie over de opleidingsregio s psychiatrie en betrekt hierbij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Met oog op continuïteit blijft de toewijzing over de regio s in beginsel gelijk aan voorgaande jaren. Toewijzingsvoorstel binnen de opleidingsregio s psychiatrie: van regionaal naar zorginstelling Het LOP doet aan elke opleidingsregio psychiatrie, op basis van toewijzingscriteria, een voorstel voor de interne verdeling van het door het LOP aan de regio voorgestelde aantal opleidingsplaatsen. Door de opleidingsregio s psychiatrie worden deze conceptvoorstellen van het LOP beoordeeld in een bestuurlijk overleg van de betreffende opleidingsinstellingen, waar nodig gemuteerd, vastgesteld en ondertekend. Het bestuurlijk overleg laat zich daartoe adviseren door het opleidersoverleg psychiatrie in de regio. 1 BOLS wordt gevormd door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) en de Orde van Medisch Specialisten (OMS). 2 Na afronding van de budgettaire besluitvorming, medio april, worden de definitieve instroomaantallen bekend gemaakt. 1

2 Zowel over als binnen de opleidingsregio s psychiatrie gelden voor het opstellen van de toewijzingsvoorstellen twee criteria. Deze criteria betreffen de continuïteit van instroomopleidingscapaciteit en bijzondere omstandigheden. 1. Toewijzingsvoorstel over de opleidingsregio s psychiatrie: van landelijk naar regionaal Het LOP stelt het concept toewijzingsvoorstel van de in totaal 172 opleidingsplaatsen over de opleidingsregio s psychiatrie en tussen ziekenhuizen en GGZ instellingen voor 2013 in twee stappen vast. a) CONCEPT TOEWIJZINGSVOORSTEL Toewijzen van de 172 instroomplaatsen psychiatrie, waarvan 134 in ggz instellingen en 38 in ziekenhuizen conform 2012 op basis van continuïteit van instroomcapaciteit op regionaal niveau over meerdere jaren, rekening houdend met het maximum aantal plaatsen voor ziekenhuizen en GGZ instellingen per regio en landelijk. Deze continuïteit is bepaald op basis van de historische instroomcapaciteit vanaf 2002, die heeft geleid tot het hanteren van een verdeelsleutel over de regio s van de toenmalige opleidingsplaatsen. Door toepassing van het toewijzingsprotocol 2012 is deze verdeelsleutel geactualiseerd. Dit als gevolg van het besluit om in 2012 de toenemende verschillen in omvang van de regio s te willen dempen met behulp van de extra toe te wijzen opleidingsplaatsen (bijlage 3). b) DEFINITIEF TOEWIJZINGSVOORSTEL Het LOP stelt het concept toewijzingsvoorstel over regio s op basis van bovenstaande stap vast en stuurt deze digitaal (per ) naar de opleidingsregio s psychiatrie, tegelijk met het toewijzingsvoorstel binnen de regio s. Het LOP stelt op basis van eventueel door de regio s aangegeven bijzondere omstandigheden het definitieve toewijzingsvoorstel over de regio s vast. Nieuwe erkenningen voor de basisopleiding Het LOP zal met de NVvP voorafgaand aan het maken van een concept toewijzingsvoorstel 2013 het overzicht van erkende opleidingsinstellingen 2012 (bijlage 3) actualiseren op eventuele nieuwe of gewijzigde erkenningen. Nieuwe erkenningen maken deel uit van regionaal beleid. Het LOP neemt in het concept toewijzingsvoorstel daarom landelijk geen initiatief om eventuele nieuwe erkenningen in een regio te laten leiden tot een herverdeling van het huidige aantal opleidingsplaatsen over regio s. Het LOP kan door betrokken regio s gevraagd worden de verdeling van instroomplaatsen over de regio s voor hetzij ggz instellingen, hetzij ziekenhuizen te herzien op basis van één of meer van de hierna onder 2. genoemde bijzondere omstandigheden. 2. Toewijzingsvoorstel binnen de Opleidingsregio s psychiatrie: van regionaal naar instelling De opleidingsregio psychiatrie stelt een toewijzingsvoorstel vast binnen de eigen regio door beoordeling en advisering over het landelijk toewijzingsvoorstel van het LOP. Dit moet gebeuren volgens een zorgvuldig en transparant bestuurlijk proces. Het bestuurdersoverleg van de opleidingsregio psychiatrie is verantwoordelijk voor een transparante, democratische en tijdige procesgang in de opleidingsregio psychiatrie conform het genoemde in hoofdstuk 3. De zorgvuldige procesgang wordt gegarandeerd door ondertekening van het antwoordformulier van het LOP, waarin het bestuurdersoverleg tevens tekent voor het feit dat de advisering van het opleidersoverleg is meegenomen bij de besluitvorming. Het toewijzingsvoorstel over de opleidingsinstellingen binnen de regio s komt in twee stappen (a. en b.) tot stand. 2

3 a) Concept toewijzingsvoorstel binnen de opleidingsregio s psychiatrie Op basis van het concept toewijzingsvoorstel over de opleidingsregio s psychiatrie maakt het LOP vervolgens een toewijzingsvoorstel op instellingsniveau voor elke opleidingsregio psychiatrie. Het LOP stuurt het landelijk toewijzingsvoorstel over en binnen de opleidingsregio s psychiatrie, voorzien van een antwoordformulier en toelichting, digitaal (per ) ter advisering toe aan de regionale overleggen van opleiders en bestuurders van betrokken GGZ-instellingen en ziekenhuizen (opleidingsregio s psychiatrie). Het LOP hanteert bij de opstelling van het toewijzingsvoorstel op instellingsniveau de volgende stappen: Stap 1: Het toewijzingsvoorstel 2013 binnen de regio s aan instellingen met een erkenning voor de basisopleiding is gelijk aan het instroomvoorstel 2012 (bijlage 3), tenzij stap 2 (nieuwe erkenning voor de basisopleiding) aan de orde is. Stap 2: In geval van een nieuw erkende opleidingsinstelling voor de basisopleiding, waaraan de betreffende registratiecommissie in de periode 1 april 2011 tot 1 april 2012 voor het eerst een erkenning heeft verleend voor de basisopleiding psychiatrie, worden de plaatsen binnen de regio toegewezen aan opleidingsinstellingen met een erkenning voor de basisopleiding, aan de hand van de volgende criteria: a. Het LOP zal binnen een regio met voorrang het conform de gestelde opleidingseisen minimaal benodigde aantal instroomplaatsen (zijnde 1 instroomplaats) aan de nieuw erkende opleidingsinstelling (ziekenhuis dan wel ggz instelling) toewijzen, indien instroom in de nieuw erkende opleidingsinstelling niet expliciet op grond van het erkenningsbesluit onmogelijk is, in de betreffende opleidingsinstelling nog niet eerder instroom van artsen in opleiding tot psychiater heeft plaatsgevonden en voor zover de opleidingsplaats niet al ingevuld wordt door aios, die in een eerder jaar met hun opleiding zijn begonnen (in casu de doorstroom 2013, peildatum 31 maart 2012 conform MSRC). In dezelfde regio zal alsdan binnen de vastgestelde verdeling tussen ggz-instellingen en ziekenhuizen een plaats onttrokken worden aan een bestaande opleidingsinstelling met een erkenning voor de basisopleiding in de betreffende categorie van ggz instellingen dan wel ziekenhuizen, volgens de hierna vermelde criteria. b. Welke instelling heeft in 2012 de grootste groei aan instroomplaatsen gekend t.o.v.2005? c. Wanneer stap b. niet tot eenduidige toewijzing leidt: welke instelling heeft in 2012 de grootste groei aan instroomplaatsen gekend t.o.v. het gemiddelde over de periode ? d. wanneer stap b. en c. niet tot eenduidige toewijzing leiden: welke instelling heeft in 2012 de grootste groei aan instroomplaatsen gekend t.o.v. het gemiddelde over de periode ? e. wanneer stap b., c. en d. niet afzonderlijk tot eenduidige toewijzing leiden wordt gekeken welke instelling in 2012 over het geheel van b. t/m d. de grootste structurele groei aan instroomplaatsen heeft gekend. f. Wanneer stap b. t/m e. niet tot eenduidige of volledige toewijzing leiden wordt gekeken volgens dezelfde stappen welke instelling in 2012 het minste verlies heeft gekend. g. Per regio stelt het LOP vast hoeveel ggz- en hoeveel ziekenhuisplaatsen er toegewezen zullen worden conform de stappen a. t/m f. en tot welk voorstel op instellingsniveau dit leidt. De onderbouwing hiervan wordt schriftelijk vastgelegd. In het kader van bezwaar- en beroepsprocedures zal het LOP de relevante documentatie desgevraagd aan VWS ter beschikking stellen. b) Definitief toewijzingsvoorstel over de instellingen De opleidingsregio s psychiatrie volgen in hun beoordeling en advisering in principe het landelijk voorstel. Opleidingsregio s psychiatrie kunnen, vanwege één of meer van de hierna genoemde bijzondere omstandigheden, in hun advisering afwijken van het landelijk voorstel zowel over als binnen regio s, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 3

4 1) Er worden geen voorstellen gedaan die in strijd zijn met dit toewijzingsprotocol; 2) Er wordt niet afgeweken van het totaal aantal instroomplaatsen voor ziekenhuizen en GGZ afzonderlijk, zoals aangegeven in het landelijk voorstel; 3) Van de bijzondere omstandigheden dient in het advies van de betreffende opleidingsregio( s) psychiatrie verslag gedaan te worden op het toegezonden antwoordformulier. Daarbij wordt concreet aangegeven tot welke wijziging(en) over en/of binnen de regio( s) deze hebben geleid. De bijzondere omstandigheden zijn: a. continuïteit van de instroom over meerdere jaren of een betere waarborg van de continuïteit van de opleidingen in de betreffende regio( s) ten opzichte van het landelijk voorstel (bijvoorbeeld in verband met recente ontwikkelingen); b. specifieke speerpunten van een opleidingsinrichting; c. de case-mix van de patiëntenpopulatie; d. te voorziene omvangrijke veranderingen, zoals verbouwing, verhuizing, fusie, wisseling van opleider en/of intrekking erkenning; e. versterking van opleidingsinfrastructuur in de regio s door het aangaan van samenwerkingsverbanden ten behoeve van diversiteit in of kwaliteitsborging van de opleiding. 4) Over het definitieve afwijkende advies van de betreffende regio( s) bestaat instemming tussen de betrokken opleidingsinstellingen (en opleidingsregio s), blijkens de ondertekende antwoordformulier(en) van de betreffende opleidingsregio( s). Het regionaal opleidersoverleg psychiatrie adviseert het regionaal bestuurdersoverleg psychiatrie over het concept landelijk voorstel voor de betreffende regio, waarna het regionaal bestuurdersoverleg, met behulp van het antwoordformulier, een definitief advies aan het LOP vaststelt ten aanzien van de toewijzing over en binnen de regio s. De adviezen van de opleidingsregio s psychiatrie worden gestuurd naar het LOP en zijn geaccordeerd door het bestuur van alle betrokken (ook eventueel nieuw erkende) opleidingsinstellingen met een erkenning voor de basisopleiding in de regio. Het LOP aggregeert de definitieve toewijzingsvoorstellen van alle opleidingsregio s psychiatrie tot een landelijk toewijzingsvoorstel per opleidingsinstelling, toetst of de handtekeningen op het antwoordformulier van het LOP van alle bestuurders met een erkenning voor de basisopleiding compleet zijn, of eventueel afwijkende adviezen blijkens het antwoordformulier overeen komen met één of meer van de in het onderhavige toewijzingsprotocol opgesomde bijzondere omstandigheden, of het totaal aantal instroomplaatsen voor ziekenhuizen en ggz instellingen overeen komt met het landelijk toewijzingsvoorstel en of de eventueel afwijkende adviezen niet in strijd zijn met dit toewijzingsprotocol. Dit definitieve landelijke toewijzingsvoorstel wordt aangeboden aan de minister van VWS. 4

5 3. Besluitvormingsprocedures en geschillen In onderstaand overzicht staan de besluitvormingsprocedures en eventuele beslechting van geschillen vermeld, zoals deze gevolgd wordt bij de totstandkoming van de adviezen. Niveau Deelnemers Proces Besluitvorming Communicatie naar leden bestuurdersoverleg Zienswijzeprocedure Niveau Deelnemers Proces Besluitvorming Communicatie naar LOP (en terugkoppeling aan opleidersoverleg) Zienswijzeprocedure Niveau Deelnemers Proces Besluitvorming Communicatie naar VWS (en terugkoppeling aan opleidingsinstellingen) Opleidersoverleg opleidingsregio psychiatrie Alle opleiders binnen de psychiatrie opleidingen; de (hoofd)opleider kan een plaatsvervangend opleider machtigen. De opleiders hebben minimaal 1 keer afstemming om te komen tot een gezamenlijk advies over het landelijk voorstel. Een hoofdopleider neemt hiertoe het initiatief. Gelijkwaardige (ongewogen) stemverhouding (per opleider of plaatsvervangend opleider één stem). Het opleidersoverleg neemt een definitief besluit, zo nodig na zorgvuldige afweging van het complex van argumenten en legt de onderbouwing van een eventueel van het landelijk voorstel afwijkend advies schriftelijk vast op het door het LOP toegezonden antwoordformulier. Advies op schrift conform antwoordformulier LOP ondertekend door alle opleiders van desbetreffende inrichtingen met een erkenning voor de basisopleiding. Indien geen eenduidig advies tot stand komt, worden de verschillende zienswijzen met motivaties schriftelijk conform het model LOP, ondertekend door betrokken opleiders, voorgelegd aan het bestuurders overleg opleidingsregio psychiatrie. Bestuurdersoverleg opleidingsregio psychiatrie Per opleidingsinrichting een bestuurder, daarnaast een afgevaardigde van de opleiders. De deelnemers hebben minimaal 1 keer afstemming om te komen tot een gezamenlijk advies over het landelijk voorstel. De voorzitter/coördinator van het bestuurdersoverleg opleidingsregio psychiatrie neemt hiertoe het initiatief en brengt in elk geval de relevante voorstellen uit het opleidersoverleg in, inclusief eventuele knelpunten. Per inrichting 1 gelijkwaardige (ongewogen) stem; afzonderlijke knelpunten worden in samenhang op regioniveau beoordeeld (zo nodig na hoor en wederhoor). Het bestuurdersoverleg neemt een definitief besluit, zo nodig na zorgvuldige afweging van het complex van argumenten en legt de onderbouwing van een eventueel van het landelijk voorstel afwijkend advies schriftelijk vast op het door het LOP toegezonden antwoordformulier. Op schrift (conform antwoordformulier LOP), ondertekend door het bestuur van alle betrokken opleidingsrichtingen met een erkenning voor de basisopleiding. Eventuele knelpunten worden op schrift toegelicht. Indien geen eenduidig advies tot stand komt, worden de verschillende zienswijzen met motivaties schriftelijk conform het model LOP, ondertekend door de betrokken opleidingsinrichtingen met een erkenning voor de basisopleiding, voorgelegd aan het LOP. Landelijk Overleg Psychiatrie (LOP) BOLS en GGZ Nederland Het LOP komt minimaal 1 keer bijeen om te komen tot een geaggregeerd overzicht van de adviezen en reacties voor de verdeling van de instroomplaatsen per inrichting vanuit de regionale bestuurders overleggen psychiatrie opleidingen. De voorzitter neemt hiertoe het initiatief. Bespreken van de gevallen, waarin geen eensluidend advies in een regio is bereikt. In principe houdt het LOP het landelijk voorstel aan indien door een bestuurdersoverleg opleidingsregio psychiatrie geen eensluidend advies is bereikt over afwijking ervan. Het LOP neemt na zorgvuldige afweging van het complex van argumenten een besluit over het definitieve landelijk voorstel dat bij VWS ingediend zal worden en legt de onderbouwing van een eventueel van het concept landelijk voorstel afwijkend advies schriftelijk vast. In het kader van bezwaar- en beroepsprocedures zal het LOP de relevante documentatie desgevraagd aan VWS ter beschikking stellen. Op schrift (digitaal te verzenden), ondertekend door BOLS en GGZ Nederland in afschrift naar de opleidingsregio s psychiatrie. Individuele instellingen, wiens wensen niet worden gehonoreerd in het definitieve landelijk voorstel, worden van het afwijkend advies gemotiveerd op de hoogte gesteld. NB. Bij eventuele bezwaar- en beroepsprocedures naar aanleiding van de subsidiebeschikking moeten alle relevante gegevens kunnen worden overgelegd. 5

6 Tijdspad activiteiten toewijzingsproces 2013 Activiteit Wanneer Vastleggen toewijzingsprotocol LOP Maart 2012 Kwaliteitsslag database historie door NVvP Maart toevoegen nieuwe erkenningen - check bestaande erkenningen (Digitaal) versturen toewijzingsprotocol LOP aan Uiterlijk 10 April 2012 Opleidingsregio s psychiatrie Vaststellen definitieve instroom en financiële kader April 2012 (VWS) Vaststellen landelijk voorstel verdeling Uiterlijk 17 mei 2012 opleidingsplaatsen over en binnen regio s door LOP LOP doet verzoek voor advies t.a.v. Uiterlijk 20 mei 2012 landelijk voorstel aan opleidingsregio s psychiatrie De opleidingsregio s psychiatrie geven advies aan Uiterlijk 14 juni 2012 het LOP over het landelijk voorstel voor de betreffende regio (gemotiveerd en geaccordeerd door de raden van bestuur van betrokken opleidingsinrichtingen met een erkenning voor de basisopleiding) Vaststelling definitieve toewijzingsvoorstel door het Uiterlijk 29 juni 2012 LOP Toezenden definitief toewijzingsvoorstel aan VWS Uiterlijk 15 juli 2011 Vaststellen verdeelplan VWS 15 augustus 2012 BIJLAGE 1 BIJLAGE 2 Spelregeldocument toewijzingsvoorstel subsidieronde 2013 VWS (voorlopig) vastgestelde instroomplaatsen opleidingsfonds eerste tranche 2013 BIJLAGE 3 Verdeelsleutel opleidingsregio s psychiatrie en instroom 2012 psychiatrie 6

afzonderlijk toewijzingsprotocol dat is afgestemd met alle partijen in de Kamer Psychiatrie 4.

afzonderlijk toewijzingsprotocol dat is afgestemd met alle partijen in de Kamer Psychiatrie 4. Toewijzingsprotocol voor het opstellen van het toewijzingsvoorstel 2016 voor de zorgopleidingen die worden bekostigd door middel van een beschikbaarheidsbijdrage Inleiding Op verzoek van het Ministerie

Nadere informatie

DE SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE OPLEIDINGEN PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG

DE SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE OPLEIDINGEN PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG BIJLAGE 1 DE SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE OPLEIDINGEN PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG Januari 2015 1. Inleiding Op grond van artikel 3, lid 3 van de Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN IN DE GGZ OF EEN JEUGD GGZ-INSTELLING (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN IN DE GGZ OF EEN JEUGD GGZ-INSTELLING (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN IN DE GGZ OF EEN JEUGD GGZ-INSTELLING (SPELREGELDOCUMENT 2016) 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels voor het door TOPde stichting TOP

Nadere informatie

Toewijzingsprotocol 2016

Toewijzingsprotocol 2016 Toewijzingsprotocol 2016 voor het opstellen van een toewijzingsvoorstel voor de (medische) vervolgopleidingen gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en

Nadere informatie

Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum juli 2011. 2 e tranche. Zorgopleidingen A

Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum juli 2011. 2 e tranche. Zorgopleidingen A Subsidieregeling zorgopleidingen Verschijningsdatum juli 2011 2 e tranche Zorgopleidingen A Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen 4 2 Het subsidieproces 7 3 Aanvraag

Nadere informatie

Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ

Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ Beleidsregel Uitwerking van de algemene bepalingen inzake Opleidingen in hoofdstuk B meer specifiek de artikelen 15 en 18

Nadere informatie

Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum juli 2011. 2 e tranche. Zorgopleidingen B

Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum juli 2011. 2 e tranche. Zorgopleidingen B Subsidieregeling zorgopleidingen Verschijningsdatum juli 2011 2 e tranche Zorgopleidingen B Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen 4 2 Het subsidieproces 7 3 Aanvraag

Nadere informatie

Vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 10 maart 2014 Datum inwerkingtreding: 1 januari 2014

Vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 10 maart 2014 Datum inwerkingtreding: 1 januari 2014 Algemene Voorwaarden bij het register voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. (Algemene Voorwaarden Opleidingsregister) Vastgesteld

Nadere informatie

Reglement bij het register voor de opleidingen tot verpleegkundig specialist GGZ, 3 jarige opleiding.

Reglement bij het register voor de opleidingen tot verpleegkundig specialist GGZ, 3 jarige opleiding. Reglement bij het register voor de opleidingen tot verpleegkundig specialist GGZ, 3 jarige opleiding. (Reglement Opleidingsregister) Goedgekeurd door het Bestuur van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland

Nadere informatie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: 1. Algemeen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: 1. Algemeen Doorlopende tekst Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche (na doorvoering van de wijziging die is opgenomen in Staatscourant 2011, nr. 14323 van 5 augustus 2011) De Minister van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert.

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert. Reglement adviescommissie add-on Geneesmiddelen Versie 1.0: 20 november 2014 1. Inleiding De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ),

Nadere informatie

2 e tranche B > Algemeen

2 e tranche B > Algemeen 2 e tranche B > Algemeen 1. Waarom is het Opleidingsfonds ingevoerd? Het Opleidingsfonds moet ervoor zorgen dat er per zorgopleiding voldoende specialisten worden opgeleid van de beste kwaliteit voor een

Nadere informatie

Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten

Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Het controleprotocol heeft betrekking op de

Nadere informatie

opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut,

opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, Algemene Voorwaarden bij het register voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. (Algemene Voorwaarden Opleidingsregister) Vastgesteld

Nadere informatie

Enquête ramingen FZO beroepen

Enquête ramingen FZO beroepen Enquête ramingen FZO beroepen Inleiding Dertien van de vijftien opleidingen die vallen onder het College Zorg Opleidingen(CZO), worden sinds 1 januari 2011 bekostigd uit het Fonds Ziekenhuis Opleidingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13672 27 mei 2013 Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut

Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut Ex. artikel 4 van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en specialismen. Algemeen Het

Nadere informatie

AIOS EN HET OPLEIDINGSFONDS. Waarom is er een Opleidingsfonds en wat houdt het in?

AIOS EN HET OPLEIDINGSFONDS. Waarom is er een Opleidingsfonds en wat houdt het in? AIOS EN HET OPLEIDINGSFONDS Waarom is er een Opleidingsfonds en wat houdt het in? Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Wat is het Opleidingsfonds? Pagina 3 3. Waarom is het Opleidingsfonds gekomen? Pagina

Nadere informatie

Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche

Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche VWS Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 december 2007, nr. MEVA/NBO-2811717, houdende regels voor het verstrekken van subsidie

Nadere informatie

Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst

Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst versie 1 Met ingang van 1 januari 2015 vraagt de NZa advies aan vertegenwoordigers van

Nadere informatie

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 1. Procedure 2 2. Aanvragen en toekennen experimenten 2011-2012 2 3. Belangrijke elementen uit ministeriële regeling 3 4. Instructie bij Voortzetten

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 393 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT HOOFDSTUK A Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit IGT Artikel 1 Opleiding bij erkende specialisten, profielartsen en instellingen Bij artikel B.1

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! en Senioren Zorg Plan Begrippen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder - Senioren Zorg Plan, Achillestraat 108- bg, 1076 RJ te Amsterdam 2.

Nadere informatie

Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013

Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013 Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen 2013 februari 2013 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum januari 2010. 2 e tranche. Zorgopleidingen B

Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum januari 2010. 2 e tranche. Zorgopleidingen B Subsidieregeling zorgopleidingen Verschijningsdatum januari 2010 2 e tranche Zorgopleidingen B Subsidieregeling zorgopleidingen Verschijningsdatum januari 2010 2 e tranche Zorgopleidingen B Inhoudsopgave

Nadere informatie

Regeling Opleiding tot Klinisch Perfusionist

Regeling Opleiding tot Klinisch Perfusionist Regeling Opleiding tot Klinisch Perfusionist Inleiding In 2003 hebben de NVZ vereniging van ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) het College Zorg Opleidingen,

Nadere informatie

12-12-2012. College Zorg Opleidingen: een kijkje j in de keuken. Hier istie dan: de keuken van het CZO. De nieuwe etage van het CZO

12-12-2012. College Zorg Opleidingen: een kijkje j in de keuken. Hier istie dan: de keuken van het CZO. De nieuwe etage van het CZO College Zorg Opleidingen: een kijkje j in de keuken Marian Baardwijk MSM a.i. directeur Hier istie dan: de keuken van het CZO De nieuwe etage van het CZO 1 Daar waar: 13 CZO ers werken 6 beleidsadviseurs

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 28775

STAATSCOURANT. Nr. 28775 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 28775 15 oktober 2014 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 oktober 2014, kenmerk 663853-125983-MEVA,

Nadere informatie

29282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 22 april 2013.

29282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 22 april 2013. 32393 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging (Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG) 29282 Arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg en de gemeente Alkmaar

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg en de gemeente Alkmaar Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg en de gemeente Alkmaar Ondergetekenden, De gemeente Alkmaar, te dezen op grond van de volmacht van de burgemeester van die gemeente

Nadere informatie

Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016

Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Tak van sport: 1. Paralympisch zwemmen Inleiding De algemene procedure die ertoe leidt

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

AANMELDFORMULIER GRATIS BEZWAAR TEGEN WMO BESCHIKKING. Coöperatieve Bakker en Bax juristen U.A. Postbus 8064, 3009 AB, te Rotterdam.

AANMELDFORMULIER GRATIS BEZWAAR TEGEN WMO BESCHIKKING. Coöperatieve Bakker en Bax juristen U.A. Postbus 8064, 3009 AB, te Rotterdam. AANMELDFORMULIER GRATIS BEZWAAR TEGEN WMO BESCHIKKING U kunt dit formulier uitprinten en opsturen naar: Coöperatieve Bakker en Bax juristen U.A. Postbus 8064, 3009 AB, te Rotterdam. Vergeet niet om de

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Reglement Artikel 2: Keurmerk Artikel 3: Beroep Artikel 4: College van beroep Artikel 5: Kamers Artikel 6: Secretariaat Artikel

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013

Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 Informatiebijeenkomsten 24 & 25 september 2012 Myrte Weterings, projectleider Opbouw presentatie 1. Voorstellen 2. Aanvraagprocedure voor verlening

Nadere informatie

Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum januari 2010. 2 e tranche. Zorgopleidingen A

Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum januari 2010. 2 e tranche. Zorgopleidingen A Subsidieregeling zorgopleidingen Verschijningsdatum januari 2010 2 e tranche Zorgopleidingen A Subsidieregeling zorgopleidingen Verschijningsdatum januari 2010 2 e tranche Zorgopleidingen A Inhoudsopgave

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Versie: Concept Datum: 25-01-2013 Auteur: EFZ/C&B Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Verstrekken geldlening... 4 3 Begrippenkader... 4 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Kennedy Van der Laan. Geachte heer, mevrouw,

Kennedy Van der Laan. Geachte heer, mevrouw, Memo Kennedy Van der Laan aan Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen van Chris Nekeman en Inge de Laat inzake NVZ / advies WOR datum 29 september 2014 referentie 15123/CNE/cza/ 1340988/0.6 Geachte heer,

Nadere informatie

De Jonge Orde parttime werken

De Jonge Orde parttime werken PARTTIME werken 2 3 inhoud Relevante wet- en regelgeving 4 Kaderbesluit 6 Geldende cao 8 Ouderschapsverlof 14 Diensten 19 Opleidingsfonds 19 conclusie 19 inleiding In Nederland is parttime werken in uiteenlopende

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk MCAC/djon/TSZ 0900-7707070 vragencure@nza.nl CI/13/31c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk MCAC/djon/TSZ 0900-7707070 vragencure@nza.nl CI/13/31c Aan het bestuur van: - Zorgaanbieders Cure en Care Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen.

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Bijlage 1 Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Opmerkingen: 1. Tekst voorwaarden leerlingbouwplaats (bijlagen 1 en 3 convenant) wordt nog kortgesloten met Fundeon. 2. Definitieve tekst geschiktheidtoets

Nadere informatie

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische volgorde van de behandeling van subsidieaanvragen bij de Trombosestichting Nederland. Artikel 1. Taak van

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING L 82/56 2.6.204 REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING REGLEMENT VAN ORDE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK, Gezien

Nadere informatie

Marco Varkevisser, Stéphanie van der Geest, Erik Schut 2009.01 Sectie Ziektekostenverzekering

Marco Varkevisser, Stéphanie van der Geest, Erik Schut 2009.01 Sectie Ziektekostenverzekering Mededingingsvraagstukken bij de medisch specialistische vervolgopleidingen in Nederland institute of Health Policy & Management Marco Varkevisser, Stéphanie van der Geest, Erik Schut 2009.01 Sectie Ziektekostenverzekering

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALISTEN REGISTRATIE COMMISSIE (BELEIDSREGELS OPLEIDING)

MEDISCH SPECIALISTEN REGISTRATIE COMMISSIE (BELEIDSREGELS OPLEIDING) Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst MEDISCH SPECIALISTEN REGISTRATIE COMMISSIE Besluit van 6 oktober 2006 tot vaststelling van beleidsregels met betrekking tot de (wijziging

Nadere informatie

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Zienswijze en UOV Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Ondanks het feit dat het indienen van een zienswijze niet gerekend kan worden tot de vormen van rechtsbescherming in het

Nadere informatie

Klachtencommissie NBA. Informatie voor de indiener van een klacht

Klachtencommissie NBA. Informatie voor de indiener van een klacht Informatie voor de indiener van een klacht 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015

Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015 Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015 november 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Voorwaarden aanvraag bestuursbeurs... 3 2. Procedure aanvraag bestuursbeurs... 5 2.1 Stappenplan...

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente lingewaard

Aan de raad van de gemeente lingewaard Aan de raad van de gemeente lingewaard Onderwerp Aanvraag bouwvergunning 1 e fase voor het bouwen van 3 vrijstaande (1 herbouw) en 1 dubbele woning op het perceel Kruisstraat 25 te Gendt. 1. Samenvatting

Nadere informatie

vws0001157 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

vws0001157 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal vws0001157 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij bied ik u, overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van de Wet geneesmiddelenprijzen, een ontwerp-regeling tot wijziging van de

Nadere informatie

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Martini Ziekenhuis Groningen/Van Swieten Instituut Ziekenhuisgroep Twente locatie Almelo en Hengelo/ZGT Academie 2013 1 Inleiding Ter bewaking van

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Klachtrecht Artikel 3. Behoorlijke behandeling

Artikel 1. Definities Artikel 2. Klachtrecht Artikel 3. Behoorlijke behandeling Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. AB Vakwerk Personeelsadvies B.V. de Human Resource Management organisatie die zijn klanten adviseert en ondersteunt op het gebied van instroom,

Nadere informatie

FAQ Informatiebijeenkomsten VGZ Inkoop 2014 Versie 1 Juli 2013

FAQ Informatiebijeenkomsten VGZ Inkoop 2014 Versie 1 Juli 2013 SGGZ - Inkoop proces Offerte 1. Wat gaat VGZ doen met de extra bezuinigingen? Alle partijen betrokken bij het convenant i.s.m. het ministerie van VWS hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het bereiken

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12269 11 juli 2011 Reglement behandeling bezwaarschriften RvR Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, verder te noemen

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Inbedding duale MBRT opleiding in CZO erkenningssystematiek

Inbedding duale MBRT opleiding in CZO erkenningssystematiek Inbedding duale MBRT opleiding in CZO erkenningssystematiek College Zorg Opleidingen Utrecht, oktober 2012 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 4 1.1 Doel 1.2 Voorwaarden 1.3 Erkenningsaanvraag 1.4 Adresgegevens

Nadere informatie

Aanvullend aan dit systeem wordt de instelling periodiek bezocht door een auditpanel van het CZO.

Aanvullend aan dit systeem wordt de instelling periodiek bezocht door een auditpanel van het CZO. Procedure OC audit Inleiding en reikwijdte Deze procedure is van toepassing op de audits die door de opleidingscommissies worden uitgevoerd. Tijdens deze audit wordt slechts één tot twee (indien verwant)

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Nummer: 9A Tubbergen, 27 september 2013 Onderwerp: Vaststellen van het beleidskader voor de toepassing van de Kwaliteitsimpuls groene omgeving KGO. Samenvatting

Nadere informatie

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen Van Drie Beheer B.V. t.a.v. de heer J. van Drie Utrechtsestraatweg 114 3445 AX Woerden : Omgevingsvergunning - uitgebreid Utrechtsestraatweg 25 in Woerden Uw kenmerk: Uw brief van: Bezoekadres Blekerijlaan

Nadere informatie

Adviesaanvraag werklastgevolgen kostenverhaal rechtsbijstand draagkrachtige veroordeelden (34 159)

Adviesaanvraag werklastgevolgen kostenverhaal rechtsbijstand draagkrachtige veroordeelden (34 159) De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie dr. K.H.D.M. Dijkhoff Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum 19 oktober 2015 contactpersoon Voorlichting e-mail voorlichting@rechtspraak.nl telefoonnummer 06-46

Nadere informatie

Naar een meer transparante opleidingsmarkt

Naar een meer transparante opleidingsmarkt Naar een meer transparante opleidingsmarkt Marktprikkels in het opleidingsfonds Marco Varkevisser Stéphanie van der Geest Emiel Maasland Erik Schut Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting: de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam

Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente (NAAM) te dezen krachtens volmacht van de burgemeester (NAAM) rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder (PORTEFEUILLE EN NAAM) op grond van het besluit

Nadere informatie

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA)

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Dit reglement vindt zijn grondslag in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 17a lid 11), de Algemene Maatregel van Bestuur Passend Onderwijs,

Nadere informatie

Ministerie vanvolksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie vanvolksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie vanvolksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van dj= qjinister )lr~2volksgezondheid, Welzijn en Sport van I f SEPt tul,, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING

TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING Inleiding In artikel D.10 van Besluit CHVG no. 5-2000 (Eisen en voorwaarden voor de erkenning van opleiders, opleidingsinrichtingen en opleidingsinstituten huisartsgeneeskunde)

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Reglement visitaties van GGDen in regio s voor Tuberculosebestrijding van GGD'en

Reglement visitaties van GGDen in regio s voor Tuberculosebestrijding van GGD'en Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT) Onderwerp Reglement visitaties van GGDen in regio s voor Tuberculosebestrijding van GGD'en Status Procedure Datum van vaststelling April 2001, vernieuwd

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 november 2005 Rapportnummer: 2005/349

Rapport. Datum: 15 november 2005 Rapportnummer: 2005/349 Rapport Datum: 15 november 2005 Rapportnummer: 2005/349 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de minister van Verkeer en Waterstaat bij brief van 17 juni 2004 heeft geweigerd om te voldoen aan zijn verzoek

Nadere informatie

Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche ESF 2011-2012. Gebruikershandleiding - Opleider-

Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche ESF 2011-2012. Gebruikershandleiding - Opleider- Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche ESF 2011-2012 Gebruikershandleiding - Opleider- INLEIDING Deze gebruikershandleiding is opgezet om u als opleider een aantal handvatten te bieden om gemakkelijk

Nadere informatie

De papieren waarheid Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

De papieren waarheid Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman De papieren waarheid Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 12 juni 2008 RA0825326 Samenvatting Een man ontvangt begin 2007 - anders dan in voorgaande jaren - geen aanslag

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis

Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis VOORWOORD Voor u ligt de Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

Klachtenreglement klachtencommissie Zorg voor Intermetzo

Klachtenreglement klachtencommissie Zorg voor Intermetzo Soort document Doel Doelgroep Reglement Het klachtenreglement beschrijft de werkwijze van de klachtencommissie. Leden van de klachtencommissie Zorg, ambtelijk secretaris, klager, klachtenfunctionaris en

Nadere informatie

Beleidsregels. voor de vaststelling en consultatie van voorwaarden voor het gebruik van de luchthaven Schiphol,

Beleidsregels. voor de vaststelling en consultatie van voorwaarden voor het gebruik van de luchthaven Schiphol, Beleidsregels voor de vaststelling en consultatie van voorwaarden voor het gebruik van de luchthaven Schiphol, zoals bedoeld in artikel 8.25d, eerste lid, van de Wet luchtvaart De Autoriteit Consument

Nadere informatie

Samenvatting uitspraak. Instemmingsgeschil PO verdeling/besteding van budget voor Personeel- en arbeidsmarktbeleid

Samenvatting uitspraak. Instemmingsgeschil PO verdeling/besteding van budget voor Personeel- en arbeidsmarktbeleid Samenvatting uitspraak Instemmingsgeschil PO verdeling/besteding van budget voor Personeel- en arbeidsmarktbeleid In het verleden verschilden het bevoegd gezag en de MR reeds van mening over de inzet van

Nadere informatie

Oplegger bij "Akkoord fiscale behandeling samenwerking medisch specialisten/ziekenhuizen vanaf 1-1-2015"

Oplegger bij Akkoord fiscale behandeling samenwerking medisch specialisten/ziekenhuizen vanaf 1-1-2015 Oplegger bij "Akkoord fiscale behandeling samenwerking medisch specialisten/ziekenhuizen vanaf 1-1-2015" Bijgaand treft u de brief van de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en de Orde van Medisch Specialisten

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102556_1/8. Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid Elektriciteitswet

Nadere informatie

1 oktober 2009 ACCREDITATIEREGLEMENT

1 oktober 2009 ACCREDITATIEREGLEMENT 1 oktober 2009 ACCREDITATIEREGLEMENT Inhoudsopgave Reglement Artikel 1 Benoeming en samenstelling Accreditatiecommissie Artikel 2 Benoeming en samenstelling Functiecommissie Artikel 3 Taak Accreditatiecommissie

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV, gevestigd in Emmeloord. Hierna te noemen Panta Rhei.

Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV, gevestigd in Emmeloord. Hierna te noemen Panta Rhei. KLACHTENREGLEMENT Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV kennen een klachtenreglement welke ten doel hebben het voorzien in een procedure om op klachten binnen zo kort mogelijke termijn adequaat

Nadere informatie

Geldend per 1 januari 2015

Geldend per 1 januari 2015 Subsidiereglement Basiskwalificatie Chauffeur Goederenvervoer (voor bedrijven) van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Nadere informatie

Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014

Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014 Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen 2014 Februari 2015 Protocol beschikbaarheidbijdrage

Nadere informatie