Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum juli e tranche. Zorgopleidingen B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum juli 2011. 2 e tranche. Zorgopleidingen B"

Transcriptie

1 Subsidieregeling zorgopleidingen Verschijningsdatum juli e tranche Zorgopleidingen B

2 Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen 4 2 Het subsidieproces 7 3 Aanvraag tot subsidieverlening 10 4 Aanvraag tot subsidievaststelling 14 5 Verplichtingen van de subsidieontvanger 17 6 Veelgestelde vragen 19 Bijlagen 20 Bijlage I: Subsidiebedragen voor de 2 e tranche Zorgopleidingen B, per opleiding 21 Bijlage II: Registratiecommissies 21 Begrippenlijst 22

3 Vooraf Op 1 januari 2007 is er een nieuwe regeling geïntroduceerd voor het subsidiëren van zorgopleidingen: het Opleidingsfonds. Dit fonds regelt de bekostiging van opleidingen tot bijvoorbeeld chirurg, radioloog, arts spoedeisende geneeskunde, jeugdarts, psychiater of psychotherapeut. Het Opleidingsfonds is in fases ingevoerd. Bij de introductie in 2007 was de nieuwe bekostiging van toepassing op de zogenoemde ziekenhuisopleidingen (de 1 e tranche). In 2008 werd het fonds uitgebreid voor opleidingen die zich richten op preventie, ggz en care (de 2 e tranche). In 2010 is de 1 e tranche uitgebreid, onder andere met verschillende categorale instellingen en vanaf 2012 maken de opleidingen psychiatrie en spoedeisende geneeskunde deel uit van de 1 e tranche (dit was voorheen de 2 e tranche). In deze brochure wordt de Subsidieregeling zorgopleidingen 2 e tranche Zorgopleidingen B uitgelegd. Klik hier voor de volledige regeling. Veelgebruikte termen worden uitgelegd in de begrippenlijst achterin deze brochure. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Subsidieregeling 2 e tranche Zorgopleidingen B 3

4 Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Subsidieregeling 2 e tranche Zorgopleidingen B 4

5 Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een opleidingsinrichting erkend zijn voor de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd en behoren tot een van de volgende sectoren: instellingen in de verpleeghuiszorg, instellingen in de gehandicaptenzorg, instellingen in de geestelijke gezondheidszorg, algemene ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, epilepsie-inrichtingen en instellingen voor revalidatie. Elke opleidingsinrichting moet kunnen aantonen tot een van deze sectoren te behoren, bijvoorbeeld via een individueel zorgcontract met een zorgverzekeraar. Uitzonderingen Binnen de geestelijke gezondheidszorg komen de volgende sectoren niet in aanmerking voor subsidie uit het Opleidingsfonds: regionale instellingen beschermd wonen, instellingen voor extramurale prestaties waarbij geen behandeling plaatsvindt (dagbesteding) en eerstelijns psychologische zorg. Voorwaarden Er wordt alleen subsidie verstrekt aan opleidingsinrichtingen voor de tijd dat ze daadwerkelijk opleiden. Daarnaast geldt dat plaatsen voor in- en doorstroomkandidaten moeten zijn opgenomen in het verdeelplan. Let op! Er bestaat geen recht op subsidie: voor activiteiten die buiten het opleidingsschema plaatsvinden; als een opleidingsplaats niet is gerealiseerd (uitval), bijvoorbeeld door zwangerschapsof bevallingsverlof; voor de tijd dat assistenten een opleiding volgen bij een niet erkende instelling of bij een instelling die niet onder het Opleidingsfonds valt; als een opleidingsplaats is gerealiseerd voor rekening van de assistent, de instelling of een derde; voor die delen van de opleiding waarvoor een vrijstelling geldt; als er sprake is van wijzigingen buiten het mutatiebeleid; als niet is voldaan aan een of meer eisen van de subsidieregeling. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Subsidieregeling 2 e tranche Zorgopleidingen B 5

6 Let op! Het is van belang dat alle opleidingsgegevens bij het CONO bekend en actueel zijn. Het CONO registreert de opleidingsgegevens van alle assistenten. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Subsidieregeling 2 e tranche Zorgopleidingen B 6

7 Het subsidieproces

8 Het subsidieproces Voorafgaand aan het subsidieproces vindt het toewijzingsproces plaats. Hierin worden de opleidingsplaatsen door de veldpartijen verdeeld over de opleidingsinrichtingen. Het resultaat van het toewijzingsproces is het toewijzingsvoorstel. Na ontvangst hiervan, stelt de minister het verdeelplan vast. Hiermee staat vast welke opleidingsinrichtingen, per zorgopleiding, voor welke opleidingsplaatsen volgend jaar in aanmerking komen voor subsidiëring van instroomplaatsen. Lees meer over het toewijzingsproces. Het subsidieproces Als het verdeelplan is vastgesteld, start het subsidieproces. Dit bestaat uit twee delen: 1. de (aanvraag tot) subsidieverlening, per zorgopleiding per tranche; 2. de (aanvraag tot) subsidievaststelling, ook per zorgopleiding per tranche. Zowel de subsidieverlening, als de subsidievaststelling moet elke opleidingsinstelling elk subsidiejaar opnieuw op tijd aanvragen bij VWS. 1. Subsidieverlening Bij de subsidieverlening wordt onderscheid gemaakt tussen instroom (in personen en fte s) en doorstroom (in fte s). In onderstaand schema staat het subsidieproces voor de zorgopleidingen 2 e tranche zorgopleidingen B. Het subsidieproces 2 e tranche zorgopleidingen B Instroom Subsidieverlening vindt plaats op grond van het verdeelplan (zie onder) Doorstroom Subsidieverlening vindt plaats op grond van het verdeelplan (zie onder) Subsidieverlening op grond van het verdeelplan Alleen voor opleidingsplaatsen die in het verdeelplan zijn opgenomen, kan subsidie worden toegekend. Dit geldt voor zowel de instroom als de doorstroom. Elke subsidieaanvraag wordt getoetst aan het verdeelplan. Het heeft dus geen zin om voor meer plaatsen subsidie aan te vragen dan in het verdeelplan zijn toegewezen. Voor minder kan wel, al gaan die opleidingsplaatsen (en het bijbehorende budget) daarmee wel verloren. Want plaatsen uit het verdeelplan die niet worden aangevraagd, worden niet opnieuw verdeeld onder andere opleidingsinrichtingen. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Subsidieregeling 2 e tranche Zorgopleidingen B 8

9 Tip Subsidie voor in- en doorstroomplaatsen is gebaseerd op het aantal toegewezen plaatsen en geldt voor het hele kalenderjaar waarin de instroom c.q. doorstroom plaatsvindt. Een voorbeeld: een assistent stroomt op 1 maart in. Hij blijft dan tot en met 31 december van dat jaar een instroomkandidaat. Vanaf 1 januari van het daarop volgende jaar, is deze assistent voor de subsidieregeling een doorstroomkandidaat en wordt hij/zij als zodanig opgenomen in de gegevens van de registratiecommissie. 2. Subsidievaststelling Voor 1 mei van het jaar na het subsidiejaar, moet de subsidieaanvrager een aanvraag indienen voor de vaststelling van de subsidie. Binnen 22 weken na ontvangst van bovengenoemde aanvraag, stelt de minister de uiteindelijke subsidie vast. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Subsidieregeling 2 e tranche Zorgopleidingen B 9

10 Aanvraag tot subsidieverlening

11 Aanvraag tot subsidieverlening Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten opleidingsinstellingen vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar een aanvraag tot subsidieverlening indienen. Dit geldt voor alle instroom- en doorstroomplaatsen. Aanvraagformulier Voor de aanvraag tot subsidieverlening moet het formulier uit bijlage 3 van de regeling worden gebruikt. De minister stuurt dit naar alle opleidingsinstellingen, samen met de uitnodiging om een subsidieaanvraag in te dienen. Het formulier en de toelichting daarop staan -tot de aanvraagperiode verstreken is- ook op deze website. Tips Geen subsidieverlening zonder subsidieaanvraag. Dien een aanvraag daarom op tijd, dus vóór 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar, in. Dit geldt zowel voor de instroom als voor de doorstroom. Let erop dat een aanvraag tot subsidieverlening wordt ondertekend door een daartoe bevoegde bestuurder. VWS controleert dit aan de hand van het register van de Kamer van Koophandel. Let op! Alleen aanvragen die correct en volledig zijn ingevuld en die op tijd binnen zijn worden in behandeling genomen. Binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag, stuurt de minister een beschikking naar elke opleidingsinstelling die subsidie heeft aangevraagd. Daarin staat hoeveel opleidingsplaatsen de instelling krijgt, zowel voor de instroom als voor de doorstroom. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Subsidieregeling 2 e tranche Zorgopleidingen B 11

12 Let op! Subsidie wordt verleend per zorgopleiding per instelling. Een opleidingsplaats die over is bij de ene zorgopleiding kan niet worden gecompenseerd met een opleidingsplaats bij een andere zorgopleiding. Anders gezegd, wie bijvoorbeeld een opleidingsplaats voor een psychotherapeut in de ggz beschikt heeft gekregen, mag die niet overhevelen naar een opleidingsplaats voor een klinisch psycholoog in de ggz, ook al blijft het aantal opleidingsplaatsen gelijk. Ook binnen een zorgopleiding kunnen overschotten of tekorten bij instroomplaatsen niet worden gecompenseerd met tekorten respectievelijk overschotten bij doorstroomplaatsen. De hoogte van het subsidiebedrag VWS hanteert normbedragen per opleidingsplaats. De minister kan de subsidieverlening aanpassen aan de loon- en prijsontwikkeling. In bijlage 1 van de integrale tekst Subsidieregeling 2 e tranche zorgopleidingen B 2011 staan de actuele subsidiebedragen per opleiding. Lees meer over de vergoeding. Bevoorschotting Nadat een subsidie is toegekend, betaalt het ministerie deze uit via voorschotten, volgens onderstaand schema. De laatste zeven procent wordt achteraf verrekend, bij de vaststelling van de subsidie. Ook niet of teveel verstrekte voorschotten worden achteraf verrekend, bij de vaststelling van de subsidie. Voorschot in percentages van het totale subsidiebedrag Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Subsidieregeling 2 e tranche Zorgopleidingen B 12

13 Enkele voorbeelden Een opleidingsinrichting vraagt drie instroom opleidingsplaatsen voor een klinisch psycholoog in de ggz aan, terwijl er in het verdeelplan maar twee zijn toegewezen. Deze opleidingsinrichting krijgt maximaal twee plaatsen (twee personen en de daarbij behorende fte s) toebedeeld. Wil deze opleidingsinrichting een derde assistent opleiden, dan is die voor het Opleidingsfonds boventallig. Zie ook vraag 2 van de veelgestelde vragen over boventalligheid. Een opleidingsinrichting vraagt twee instroom opleidingsplaatsen voor een klinisch psycholoog in de ziekenhuiszorg aan, terwijl er in het verdeelplan drie zijn toegewezen. De opleidingsinrichting krijgt twee plaatsen (twee personen en de daarbij behorende fte s) toebedeeld. De derde opleidingsplaats gaat verloren, want de subsidie wordt niet her beschikt aan een andere opleidingsinrichting of doorgeschoven naar het volgend subsidiejaar. Opleidingsinrichting A heeft subsidie beschikt gekregen voor een doorstroomplaats voor een gezondheidspsycholoog in een epilepsie-inrichting voor 0,5 fte. Ook opleidingsinrichting B heeft subsidie beschikt gekregen voor een doorstroomplaats voor een gezondheidspsycholoog in een epilepsie-inrichting, ook voor 0,5 fte. Na overleg met alle betrokkenen, wordt besloten dat A en B ruilen van assistent. Beide opleidingsinrichtingen behouden hun subsidie. Ze hebben immers beide 0,5 fte subsidie beschikt gekregen voor een doorstroomplaats gezondheidspsycholoog in een epilepsie-inrichting. Opleidingsinrichting A heeft subsidie beschikt gekregen voor een instroomplaats voor een verpleegkundig specialist in de ggz en opleidingsinrichting B heeft subsidie beschikt gekregen voor een doorstroomplaats voor een verpleegkundig specialist in de ggz. In goed overleg besluiten de opleidingsinrichtingen A en B van assistent te ruilen; A gaat de doorstromer opleiden en B de instromer. Wat betekent dit voor de subsidie? Noch opleidingsinrichting A, noch opleidingsinrichting B krijgt subsidie; de daadwerkelijke opleiding stemt namelijk niet overeen met de opleidingsplaatsen die beschikt zijn. Beide assistent worden boventallig en komen voor rekening van opleidingsinrichting A en B. Opleidingsinrichting A leidt een assistent gezondheidszorgpsycholoog in de verpleeghuiszorg op voor eigen rekening. Het is mogelijk om deze assistent volgend jaar met subsidie op te leiden door in dat subsidiejaar een instroomplaats ter beschikking te stellen aan deze assistent. Die moet de opleidingsinrichting wel toegekend hebben gekregen. Bovendien moet dit worden gemeld bij de registratiecommissie. Deze assistent gezondheidszorgpsycholoog in de verpleeghuiszorg is dan volgend jaar voor de subsidieregeling een instroomkandidaat en voor de opleidingsinstelling een doorstroomkandidaat. De opleiding loopt immers gewoon door. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Subsidieregeling 2 e tranche Zorgopleidingen B 13

14 Aanvraag tot subsidievaststelling

15 Aanvraag tot subsidievaststelling Het bestuur van een opleidingsinstelling moet voor 1 mei na afloop van het subsidiejaar een aanvraag indienen tot vaststelling van de subsidie. Hiervoor moet het formulier uit bijlage 4 van de regeling worden gebruikt. Binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag, stuurt de minister een beschikking tot vaststelling van de subsidie. De (verplichte) aanvraagformulieren hiervoor zijn te downloaden via deze website. Accountantsverklaring Aan de aanvraag tot vaststelling van de subsidie, moet een assurancerapport van de accountant worden toegevoegd. Leidraad daarvoor vormt het controleprotocol. De instellingssubsidie wordt vastgesteld op grond van: het aantal opleidingsplaatsen dat per zorgopleiding, uitgesplitst naar instroom en doorstroom binnen de subsidieregeling is gerealiseerd met een maximum van het aantal plaatsen waarvoor subsidie is verleend; het aantal assistenten dat in een jaar begint met een maximum van het aantal personen waarvoor subsidie is verleend. Let op! Een aanvraag tot subsidievaststelling mag niet hoger zijn dan in de meest recente subsidieverlening is toegekend. Als bij de subsidievaststelling toch meer wordt aangevraagd dan er is verleend, wordt het extra aangevraagde afgewezen. Een uitzondering geldt als een dienstverband of arbeidsovereenkomst van een assistent wordt beëindigd wegens ongeschiktheid. Dan mag er een nieuwe assistent instromen. De vervanging mag (binnen dezelfde zorgopleiding) alleen plaatsvinden in het jaar waarin het dienstverband of het arbeidscontract is beëindigd, of in het jaar daarna. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Subsidieregeling 2 e tranche Zorgopleidingen B 15

16 Enkele voorbeelden Tim volgt de opleiding tot gezondheidspsycholoog in een epilepsie-inrichting. Als zijn leer/arbeidsovereenkomst in januari 2012 wordt beëindigd wegens ongeschiktheid (anders dan door ziekte), wil de opleidingsinrichting Tim vervangen voor een andere assistent. Dat kan, mits deze assistent begint aan de opleidingsinrichting waar Tim is gestopt en pas nadat zijn leer/arbeidsovereenkomst is beëindigd. De vervanging moet plaatsvinden in 2012 of Een eventuele overschrijding van de verleende subsidie voor de instroom in personen of fte s is hierbij toegestaan. De vervanging moet zo snel mogelijk gemeld worden bij het CONO en de accountant. Voor VWS moet het zichtbaar worden gemaakt bij de subsidieverantwoording van 2012 (als wordt vervangen in 2012) of bij de aanvraag tot subsidieverlening van 2013 (als wordt vervangen in 2013). Voor instroomkandidaat Marga is subsidie beschikt voor het subsidiejaar 2012, namelijk 1 persoon en 1 fte. Marga start op 1 april 2012 met haar opleiding. Op het einde van het subsidiejaar wordt er gekeken naar de realisatie. Dat is in dit geval 1 persoon (Marga) en 9/12 fte (van 1 april t/m 31 december). Het 3/12 teveel ontvangen subsidie, wordt verrekend bij de subsidievaststelling. Madelief volgt de opleiding tot klinisch psycholoog en doet, wegens ziekte, langer over haar opleiding. Dit heeft geen gevolgen voor de subsidie. Zolang ze blijft ingeschreven in het opleidingsregister, blijft haar opleidingsinrichting recht houden op subsidie. Voorwaarde hiervoor is wel dat er een loondoorbetalingsverplichting op de werkgever rust. Zou Madelief ziek worden tijdens een periode van onbetaald verlof, dan wordt er geen subsidie verstrekt. Let op! Als een opleiding in deeltijd wordt gevolgd, bestaat er naar rato recht op subsidie. Een voorbeeld: voor een assistent die voor 0,8 fte opgeleid wordt, heeft de opleidende instelling recht op 0,8 deel van de subsidie. Hierbij geldt dat zolang er wordt opgeleid, er recht bestaat op subsidie (mits aan alle voorwaarden wordt voldaan). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Subsidieregeling 2 e tranche Zorgopleidingen B 16

17 Verplichtingen van de subsidieontvanger

18 Verplichtingen van de subsidieontvanger Subsidieontvangers hebben de volgende verplichtingen. Een opleidingsinstelling moet: omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie, zo spoedig mogelijk melden aan de minister. Relevante stukken moeten daarbij worden overgelegd; per zorgopleiding erkend zijn voor de hele periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd; een controleerbare registratie bijhouden ten behoeve van de vaststelling van de subsidie. Elke wijziging moet goed geadministreerd worden, dus ook wanneer een assistent met zwangerschapsverlof is of de datum dat een contract of dienstverband stopt wegens ongeschiktheid; informatie aanleveren op verzoek van het ministerie en meewerken aan onderzoeken door of namens de minister. Een voorbeeld Miranda begint op 3 maart 2012 als instromer met haar opleiding voor gezondheidszorgpsycholoog in een revalidatiecentrum bij opleidingsinrichting A. Op 5 juli 2012 geeft Miranda aan dat ze gaat stoppen. Omdat ze haar opleiding niet beëindigt wegens ongeschiktheid, mag ze niet vervangen worden. Opleidingsinrichting A moet het teveel ontvangen subsidiebedrag voor Miranda dan ook terugbetalen bij de subsidievaststelling. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Subsidieregeling 2 e tranche Zorgopleidingen B 18

19 6 Veelgestelde vragen De antwoorden op veelgestelde vragen zijn opgesplitst in tranches: eerste tranche, tweede tranche Zorgopleidingen A en tweede tranche Zorgopleidingen B.

20 Bijlagen

21 Bijlage I Subsidiebedragen voor de 2 e tranche zorgopleidingen B, per opleiding In bijlage 1 van de integrale tekst Subsidieregeling 2 e tranche zorgopleidingen B 2011 staan de actuele subsidiebedragen per opleiding Bijlage II Registratiecommissies Elke opleidingsinrichting moet door een van onderstaande instanties zijn erkend. De Postdoctorale Opleidingsinstituten voor de gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog ofwel psychotherapeut. De Stichting Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig Specialist. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Subsidieregeling 2 e tranche Zorgopleidingen B 21

22 Begrippenlijst

23 Assistent Iemand die een opleiding volgt die behoort tot de 2 e tranche zorgopleidingen B. Boventallig Er is sprake van boventalligheid als er meer assistent/fte s worden opgeleid/gerealiseerd dan bij de subsidieverlening zijn beschikt. Boventallige assistent/fte s komen niet in aanmerking voor subsidie. CONO Het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ. De Minister De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Doorstroom De opleidingsplaatsen voor assistenten die vóór het jaar waarvoor subsidie wordt verstrekt zijn begonnen met een zorgopleiding waarvoor een instellingssubsidie is verleend. Doorstroom wordt uitgedrukt in het aantal fte s per instelling, per specialisme. Instroom De opleidingsplaatsen voor assistenten die in het jaar waarvoor de subsidie wordt verstrekt beginnen met een zorgopleiding. Instroom wordt uitgedrukt in het aantal personen per instelling, per specialisme en in aantal fte s per instelling, per specialisme. Instroomplaatsen kunnen in de loop van een subsidiejaar op elk gewenst moment worden ingevuld. Doorstromen voor de subsidieregeling kan pas nadat een assistent in een voorafgaand subsidiejaar voor de subsidieregeling is begonnen met de zorgopleiding Opleidingsinrichting Een opleidende zorginstelling die is erkend voor het verzorgen van een (deel van een) zorgopleiding, door één van de in bijlage II genoemde organen. Opleidingsplaats De capaciteit van een opleidingsinstelling om voor een zorgopleiding een assistent op te leiden. Opleidingsschema Het schema dat is opgenomen in het opleidingsregister van de registratiecommissie. In het schema is vastgelegd bij welke opleidingsinstelling en de periode dat de assistent de opleiding volgt.

24 Spelregeldocument Voor het subsidiejaar 2012 gelden nieuwe en eenvoudigere spelregels voor de verdeling en toewijzing van de instroomplaatsen. Hiermee vervallen het toewijzings- en afwegingskader die zijn gehanteerd tot en met subsidiejaar Zie ook vraag 1 onder Aanvraag Subsidieverlening. Registratiecommissies Commissies die onder andere de opleidingsschema s van assistenten vastleggen (zie bijlage II). Toewijzingsvoorstel De verantwoordelijke veldpartijen stellen toewijzingsvoorstellen op volgens een onderling afgesproken toewijzingsprotocol. Verdeelplan Na toetsing van het toewijzingsvoorstel, stelt de minister elk jaar het verdeelplan vast. Hiermee staat vast welke opleidingsinstellingen komend jaar voor subsidie in aanmerking komen.

25 Dit is een uitgave van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres Parnassusplein VX Den Haag Postadres Postbus EJ Den Haag Telefoon Telefax Redactie Jolanda Horsten Fotografie Bert de Jong Meer informatie over het Opleidingsfonds staat op Disclaimer De focus van deze brochure ligt op het verduidelijken van de Subsidieregeling Zorgopleidingen 2 e tranche zorgopleidingen B. Om die reden kunnen aan deze brochure geen rechten worden ontleend. Evenmin kan VWS aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie in deze brochure. De wettelijke Subsidieregeling is altijd leidend. Juli 2011 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Subsidieregeling 2 e tranche Zorgopleidingen B 25

Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum juli 2011. 2 e tranche. Zorgopleidingen A

Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum juli 2011. 2 e tranche. Zorgopleidingen A Subsidieregeling zorgopleidingen Verschijningsdatum juli 2011 2 e tranche Zorgopleidingen A Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen 4 2 Het subsidieproces 7 3 Aanvraag

Nadere informatie

2 e tranche B > Algemeen

2 e tranche B > Algemeen 2 e tranche B > Algemeen 1. Waarom is het Opleidingsfonds ingevoerd? Het Opleidingsfonds moet ervoor zorgen dat er per zorgopleiding voldoende specialisten worden opgeleid van de beste kwaliteit voor een

Nadere informatie

Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum januari 2010. 2 e tranche. Zorgopleidingen B

Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum januari 2010. 2 e tranche. Zorgopleidingen B Subsidieregeling zorgopleidingen Verschijningsdatum januari 2010 2 e tranche Zorgopleidingen B Subsidieregeling zorgopleidingen Verschijningsdatum januari 2010 2 e tranche Zorgopleidingen B Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: 1. Algemeen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: 1. Algemeen Doorlopende tekst Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche (na doorvoering van de wijziging die is opgenomen in Staatscourant 2011, nr. 14323 van 5 augustus 2011) De Minister van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum januari 2010. 2 e tranche. Zorgopleidingen A

Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum januari 2010. 2 e tranche. Zorgopleidingen A Subsidieregeling zorgopleidingen Verschijningsdatum januari 2010 2 e tranche Zorgopleidingen A Subsidieregeling zorgopleidingen Verschijningsdatum januari 2010 2 e tranche Zorgopleidingen A Inhoudsopgave

Nadere informatie

1 e tranche > Algemeen

1 e tranche > Algemeen 1 e tranche > Algemeen 1. Waarom is het Opleidingsfonds ingevoerd? Het Opleidingsfonds moet ervoor zorgen dat er per zorgopleiding voldoende specialisten worden opgeleid van de beste kwaliteit voor een

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Uw aanvraag geeft mij geen aanleiding tot specifieke aanvullende opmerkingen.

Subsidieaanvraag Uw aanvraag geeft mij geen aanleiding tot specifieke aanvullende opmerkingen. > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Het bestuur van Fier Fryslân Postbus 1087 8900 CB LEEUWARDEN Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.minvws.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Uw aanvraag geeft mij geen aanleiding tot specifieke aanvullende opmerkingen.

Subsidieaanvraag Uw aanvraag geeft mij geen aanleiding tot specifieke aanvullende opmerkingen. > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Het bestuur van Bouman GGZ Postbus 8549 3009 AM Rotterdam Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.minvws.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum januari e tranche

Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum januari e tranche Subsidieregeling zorgopleidingen Verschijningsdatum januari 2010 1 e tranche Subsidieregeling zorgopleidingen Verschijningsdatum januari 2010 1 e tranche Inhoudsopgave Vooraf 5 1 Het subsidieproces 7

Nadere informatie

Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche

Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche VWS Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 december 2007, nr. MEVA/NBO-2811717, houdende regels voor het verstrekken van subsidie

Nadere informatie

Over ingediende subsidieaanvragen met betrekking tot de overige zorgopleidingen zal ik, voor zover voor uw instelling relevant, separaat berichten.

Over ingediende subsidieaanvragen met betrekking tot de overige zorgopleidingen zal ik, voor zover voor uw instelling relevant, separaat berichten. > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Het bestuur van Eleos Postbus 306 3430 AH NIEUWEGEIN Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.minvws.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag SP/16154/2008 Van Polanen Petel 070-3407095 8-12-2008

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag SP/16154/2008 Van Polanen Petel 070-3407095 8-12-2008 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport = = = = Het bestuur van GGD Hollands Noorden Postbus 324 1740 AH SCHAGEN Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag SP/16154/2008 Van Polanen

Nadere informatie

1. Algemeen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit:

1. Algemeen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: Doorlopende tekst Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche (na doorvoering van de wijziging die is opgenomen in de Staatscourant 2010, nr. 13910 van 9 september 2010) De Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Uw aanvraag geeft mij geen aanleiding tot specifieke aanvullende opmerkingen.

Subsidieaanvraag Uw aanvraag geeft mij geen aanleiding tot specifieke aanvullende opmerkingen. > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Medisch Centrum Alkmaar Postbus 501 1800 AM Alkmaar Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.minvws.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Uw aanvraag geeft mij geen aanleiding tot specifieke aanvullende opmerkingen.

Subsidieaanvraag Uw aanvraag geeft mij geen aanleiding tot specifieke aanvullende opmerkingen. > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Het bestuur van Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA DELFT Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.minvws.nl

Nadere informatie

Wijziging Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche

Wijziging Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche VWS Wijziging Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 juli 2008, nr. MEVA/NBO-2859135, houdende wijziging van de Subsidieregeling

Nadere informatie

Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten

Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Het controleprotocol heeft betrekking op de

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag d.d. 16 januari 2008 bericht ik u het volgende.

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag d.d. 16 januari 2008 bericht ik u het volgende. = = = = Het bestuur van Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad Postbus 4446 6401 CX Heerlen Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag SP/7611/2008 Van Polanen Petel 070-3407095 4-3-2008 Onderwerp

Nadere informatie

BIJLAGE 1A VWS Spelregeldocument

BIJLAGE 1A VWS Spelregeldocument DE SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL SUBSIDIERONDE 2012 VOOR DE 1 e EN 2 e TRANCHE ZORGOPLEIDINGEN VAN HET OPLEIDINGSFONDS 2 maart 2011 1. Inleiding Na evaluatie van het Opleidingsfonds in 2010 blijkt er behoefte

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN IN DE GGZ OF EEN JEUGD GGZ-INSTELLING (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN IN DE GGZ OF EEN JEUGD GGZ-INSTELLING (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN IN DE GGZ OF EEN JEUGD GGZ-INSTELLING (SPELREGELDOCUMENT 2016) 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels voor het door TOPde stichting TOP

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 28775

STAATSCOURANT. Nr. 28775 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 28775 15 oktober 2014 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 oktober 2014, kenmerk 663853-125983-MEVA,

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN IN DE GGZ OF EEN JEUGD GGZ-INSTELLING (SPELREGELDOCUMENT 2017)

SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN IN DE GGZ OF EEN JEUGD GGZ-INSTELLING (SPELREGELDOCUMENT 2017) SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN IN DE GGZ OF EEN JEUGD GGZ-INSTELLING (SPELREGELDOCUMENT 2017) Januari 2016 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels voor het door de stichting

Nadere informatie

DE SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VOOR DE OPLEIDINGEN PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG. Januari 2016. 1. Inleiding

DE SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VOOR DE OPLEIDINGEN PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG. Januari 2016. 1. Inleiding DE SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VOOR DE OPLEIDINGEN PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG Januari 2016 1. Inleiding Op grond van artikel 3, lid 3 van de Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg 2013-2017

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA/NBO mei 2008

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA/NBO mei 2008 = = = = College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg t.a.v. het bestuur Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 14 mei 2008 Onderwerp

Nadere informatie

DE SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE OPLEIDINGEN PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG

DE SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE OPLEIDINGEN PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG BIJLAGE 1 DE SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE OPLEIDINGEN PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG Januari 2015 1. Inleiding Op grond van artikel 3, lid 3 van de Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg

Nadere informatie

Toewijzingsprotocol Instroomplaatsen 2014 Opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten

Toewijzingsprotocol Instroomplaatsen 2014 Opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten Toewijzingsprotocol Instroomplaatsen 2014 Opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten 1. Inleiding Algemeen Voor 2014 zijn voor de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG), die is ondergebracht

Nadere informatie

Dit document is als volgt opgebouwd: Paragraaf 2 Paragraaf 3. Spelregels en verantwoordelijkheden Aanvullende opmerkingen

Dit document is als volgt opgebouwd: Paragraaf 2 Paragraaf 3. Spelregels en verantwoordelijkheden Aanvullende opmerkingen voor SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2015 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN IN DE GGZ DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARKEIDBLJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2015) Januari 2014 1. Inleiding Dit document

Nadere informatie

Ministerie vanvolksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie vanvolksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie vanvolksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van dj= qjinister )lr~2volksgezondheid, Welzijn en Sport van I f SEPt tul,, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

Opleiden en het opleidingsfonds. Mw. drs. M.L. Köhlen

Opleiden en het opleidingsfonds. Mw. drs. M.L. Köhlen Opleiden en het opleidingsfonds Mw. drs. M.L. Köhlen Tot en met 2006 Financiering aios op basis van beleidsregel NZa Landelijke afspraken BOLS+ (NFU, NVZ, Orde, ZN) Lokaal uitwerking Zorgverzekeraars Regioplannen

Nadere informatie

Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013

Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 Informatiebijeenkomsten 24 & 25 september 2012 Myrte Weterings, projectleider Opbouw presentatie 1. Voorstellen 2. Aanvraagprocedure voor verlening

Nadere informatie

3.1 (Medische) vervolgopleidingen De (medische) vervolgopleidingen waarop deze beleidsregel van toepassing is, zijn te verdelen in twee categorieën:

3.1 (Medische) vervolgopleidingen De (medische) vervolgopleidingen waarop deze beleidsregel van toepassing is, zijn te verdelen in twee categorieën: BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) Januari 2015 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels

Nadere informatie

Toewijzingsprotocol Instroomplaatsen 2015 Opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten

Toewijzingsprotocol Instroomplaatsen 2015 Opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten Toewijzingsprotocol Instroomplaatsen 2015 Opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten 1. Inleiding Algemeen Voor 2015 zijn voor de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG), die is ondergebracht

Nadere informatie

Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ

Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ Beleidsregel Uitwerking van de algemene bepalingen inzake Opleidingen in hoofdstuk B meer specifiek de artikelen 15 en 18

Nadere informatie

Uitvoeringstoets voor de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen voor de opleiding tot verslavingsarts KNMG

Uitvoeringstoets voor de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen voor de opleiding tot verslavingsarts KNMG Uitvoeringstoets voor de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen voor de opleiding tot verslavingsarts KNMG Versie 5, 6 juni 2017 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Voorwaarden per betrokken partij

Nadere informatie

inhoud ingesteld? 6 4. Wat is er veranderd met de komst van het Opleidingsfonds? 9 5. Wat zijn de problemen rondom

inhoud ingesteld? 6 4. Wat is er veranderd met de komst van het Opleidingsfonds? 9 5. Wat zijn de problemen rondom AIOS en het Opleidingsfonds 2 3 inhoud 1. Aios en het Opleidingsfonds 4 2. Wat is het Opleidingsfonds? 4 3. Waarom is het Opleidingsfonds ingesteld? 6 4. Wat is er veranderd met de komst van het Opleidingsfonds?

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013

BELEIDSREGEL AL/BR Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Opleidingsfonds: op weg naar beter Ed van der Veen, voorzitter en Onno Takx, seniorbeleidsadviseur,

Opleidingsfonds: op weg naar beter Ed van der Veen, voorzitter en Onno Takx, seniorbeleidsadviseur, Opleidingsfonds: op weg naar beter Ed van der Veen, voorzitter en Onno Takx, seniorbeleidsadviseur, CBOG KNMG-congres Hoe bak ik een specialist? 9 oktober 2009 Opzet presentatie Ontstaan en opdracht CBOG

Nadere informatie

3.1 (Medische) vervolgopleidingen De (medische) vervolgopleidingen waarop deze beleidsregel van toepassing is, zijn te verdelen in twee categorieën:

3.1 (Medische) vervolgopleidingen De (medische) vervolgopleidingen waarop deze beleidsregel van toepassing is, zijn te verdelen in twee categorieën: BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk MCAC/djon/TSZ 0900-7707070 vragencure@nza.nl CI/13/31c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk MCAC/djon/TSZ 0900-7707070 vragencure@nza.nl CI/13/31c Aan het bestuur van: - Zorgaanbieders Cure en Care Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 10 maart 2014 Datum inwerkingtreding: 1 januari 2014

Vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 10 maart 2014 Datum inwerkingtreding: 1 januari 2014 Algemene Voorwaarden bij het register voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. (Algemene Voorwaarden Opleidingsregister) Vastgesteld

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 393 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging

Nadere informatie

Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013

Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut,

opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, Algemene Voorwaarden bij het register voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. (Algemene Voorwaarden Opleidingsregister) Vastgesteld

Nadere informatie

Reglement bij het register voor de opleidingen tot verpleegkundig specialist GGZ, 3 jarige opleiding.

Reglement bij het register voor de opleidingen tot verpleegkundig specialist GGZ, 3 jarige opleiding. Reglement bij het register voor de opleidingen tot verpleegkundig specialist GGZ, 3 jarige opleiding. (Reglement Opleidingsregister) Goedgekeurd door het Bestuur van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland

Nadere informatie

Toewijzingsprotocol 2018

Toewijzingsprotocol 2018 Toewijzingsprotocol 2018 voor het opstellen van een toewijzingsvoorstel voor de vervolgopleidingen in de geestelijke gezondheidszorg voor de opleiding tot klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog,

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA/NBO april 2008

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA/NBO april 2008 = = = = College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg t.a.v. het bestuur Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 29 april 2008 Onderwerp

Nadere informatie

opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut,

opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, Algemene Voorwaarden bij het register voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. (Algemene Voorwaarden Opleidingsregister) Vastgesteld

Nadere informatie

> Retouradres Postbus BA Den Haag Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA)

> Retouradres Postbus BA Den Haag Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) > Retouradres Postbus 16006 2500 BA Den Haag Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Bezoekadres:: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij DUS-I T 070 340

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0039. Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen

BELEIDSREGEL AL/BR-0039. Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag d.d. 8 november 2006, KENMERK , bericht ik u het volgende.

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag d.d. 8 november 2006, KENMERK , bericht ik u het volgende. Het bestuur van Universiteit Amsterdam Acad. Med. Centrum Postbus 22660 1100 DD Amsterdam Zuidoost Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag SP/576/2006 Van Polanen Petel 070-3407095 21-12-2006

Nadere informatie

Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013

Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013 Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen 2013 februari 2013 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017)

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) Januari 2016 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels voor het door de stichting BOLS

Nadere informatie

Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014

Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014 Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen 2014 Februari 2015 Protocol beschikbaarheidbijdrage

Nadere informatie

Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014

Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014 Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen 2014 Juli 2014 Inhoud 1. Uitgangspunten 5

Nadere informatie

(versie 5 april 2012) Inleiding

(versie 5 april 2012) Inleiding Toewijzingsprotocol voor het opstellen van een toewijzingsvoorstel subsidieronde 2013 voor de 1 e tranche zorgopleiding psychiatrie van het opleidingsfonds (versie 5 april 2012) Inleiding Na evaluatie

Nadere informatie

en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid.

en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid. Controleprotocol subsidievaststelling subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant (versie 31-3-2014) Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Dit

Nadere informatie

Opleiding subsidie medezeggenschap. Joop Kools FCB Adviseur Ontwikkeling Organisatie en Medewerker

Opleiding subsidie medezeggenschap. Joop Kools FCB Adviseur Ontwikkeling Organisatie en Medewerker Opleiding subsidie medezeggenschap Joop Kools FCB Adviseur Ontwikkeling Organisatie en Medewerker Rode draad Opleidingen en subsidies in Zorg na het secorfonds Zorg en Welzijn. Opleidingsbeleid en de rol

Nadere informatie

Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2014

Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2014 BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BESLISSING OP BEZWAAR

BESLISSING OP BEZWAAR BESLISSING OP BEZWAAR 115020-248844 Met excuses voor de late reactie, berichten wij u als volgt. Bij brief van 29 januari 2015, die door de NZa op 3 februari 2015 is ontvangen, is door de Stichting Het

Nadere informatie

Toewijzingsprotocol 2016

Toewijzingsprotocol 2016 Toewijzingsprotocol 2016 voor het opstellen van een toewijzingsvoorstel voor de (medische) vervolgopleidingen gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en

Nadere informatie

begroting van VWS. Het initiële onderwijs valt hier buiten, alsook de opleidingen die vallen onder het WMOregiem.

begroting van VWS. Het initiële onderwijs valt hier buiten, alsook de opleidingen die vallen onder het WMOregiem. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kwaliteits- en doelmatigheidsprikkels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0039. Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen

BELEIDSREGEL AL/BR-0039. Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20041 12 oktober 2012 Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 september 2012, MC-U-3131142,

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

Uitvoeringstoets voor de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen voor de opleiding tot openbaar apotheker

Uitvoeringstoets voor de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen voor de opleiding tot openbaar apotheker Uitvoeringstoets voor de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen voor de opleiding tot openbaar apotheker Versie 5, 6 juni 2017 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Voorwaarden per betrokken partij

Nadere informatie

Hiermee is er structureel 6 miljoen aan de subsidieregeling toegevoegd ten opzichte van voorgaande jaren. De regeling kent een subsidieplafond.

Hiermee is er structureel 6 miljoen aan de subsidieregeling toegevoegd ten opzichte van voorgaande jaren. De regeling kent een subsidieplafond. Circulaire aan de instellingen die een instellingsubsidie ontvangen op grond van de Regeling terminale en palliatieve zorg 2007 Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Datum mw. drs. C.E. Keizer 070

Nadere informatie

> Retouradres Postbus BA Den Haag Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA)

> Retouradres Postbus BA Den Haag Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) > Retouradres Postbus 16006 2500 BA Den Haag Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Bezoekadres:: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij DUS-I T 070 340

Nadere informatie

Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2014

Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2014 Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Toewijzingsprotocol voor het opstellen van een toewijzingsvoorstel voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog 1.

Toewijzingsprotocol voor het opstellen van een toewijzingsvoorstel voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog 1. Toewijzingsprotocol 2018 voor het opstellen van een toewijzingsvoorstel voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog 1. juni 2017 1 Voor de opleiding tot klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog,

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

> Retouradres Postbus BA Den Haag Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA)

> Retouradres Postbus BA Den Haag Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) > Retouradres Postbus 16006 2500 BA Den Haag Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Bezoekadres:: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij DUS-I T 070 340

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen Bijgewerkt tot 29 april 2014 ALGEMEEN Waar is het opleidingsregister voor? Vanaf 1 januari 2014 beheert de FGzP het nieuwe online opleidingsregister voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog,

Nadere informatie

separaat toewijzingsprotocol van kracht. Toewijzingsprotocol 2017

separaat toewijzingsprotocol van kracht. Toewijzingsprotocol 2017 Toewijzingsprotocol 2017 voor het opstellen van een toewijzingsvoorstel voor de vervolgopleidingen in de geestelijke gezondheidszorg voor de opleiding tot GZ- psycholoog 1. Maart 2016. 1 Voor de opleiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35415 19 december 2013 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 december 2013, kenmerk 178658-114559-MEVA,

Nadere informatie

Datum: 19 augustus 2016 Betreft: Oproep tot indiening subsidieaanvraag Stagefonds Geacht bestuur,

Datum: 19 augustus 2016 Betreft: Oproep tot indiening subsidieaanvraag Stagefonds Geacht bestuur, > Retouradres Postbus 16006 2500 BA Den Haag Secretaris-Generaal Dir. Macro-Eco. Vraagst. en Arbeidsmarkt Beroepen, Opleidingen en Arbeidsmarkt Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340

Nadere informatie

Doorlopende tekst Subsidieregeling stageplaatsen zorg 2011/2012 (versie 04-06-2012)

Doorlopende tekst Subsidieregeling stageplaatsen zorg 2011/2012 (versie 04-06-2012) Doorlopende tekst Subsidieregeling stageplaatsen zorg 2011/2012 (versie 04-06-2012) De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies; Besluit:

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Subsidieregeling stageplaatsen zorg II (Tekst geldend op: 18-08-2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MEVA/ABA-3072441, houdende regels voor het subsidiëren

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen

BELEIDSREGEL BR/REG Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage (medische)

Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2016 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2016 Maart 2017 Inhoud 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Het CBOG zal derhalve alleen voor de toewijzing van de instroomplaatsen 2009 voor de 1 e trancheopleidingen

Het CBOG zal derhalve alleen voor de toewijzing van de instroomplaatsen 2009 voor de 1 e trancheopleidingen AFWEGINGSKADER TOEWIJZING 2009 1 e TRANCHE ZORGOPLEIDINGEN OPLEIDINGSFONDS, 15 mei 2008 1 Inleiding In deze notitie wordt het afwegingskader beschreven, dat het College voor de Beroepen en Opleidingen

Nadere informatie

wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling stageplaatsen zorg II - BWBR

wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling stageplaatsen zorg II - BWBR pagina van 5 De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Subsidieregeling stageplaatsen zorg II [Regeling vervalt per 0-08-0.] Geldend van 3-08-06 t/m heden Regeling van de Minister van

Nadere informatie

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2009/2010

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2009/2010 Bijlage 1 Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2009/2010 1. Gegevens aanvrager Naam instelling Postadres Postcode Plaats Objectnummer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46543 7 september 2016 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 augustus 2016, kenmerk 20161008-154096-CZ,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT HOOFDSTUK A Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit IGT Artikel 1 Opleiding bij erkende specialisten, profielartsen en instellingen Bij artikel B.1

Nadere informatie

Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2015

Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2015 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2015 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen 2015 Februari 2016 Protocol beschikbaarheidbijdrage

Nadere informatie

REGLEMENT PRO SUBSIDIES

REGLEMENT PRO SUBSIDIES REGLEMENT PRO SUBSIDIES DEFINITIES Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting: Stroom: Bestuur: Directie: Commissie: de Stichting Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur de Stichting

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008

Veelgestelde vragen Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008 Veelgestelde vragen Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008 Wat is het doel van de subsidie? Mede ter uitvoering van de motie van Geel

Nadere informatie

College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg

College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg College voor de Beroepen en en in de Gezondheidszorg Aan het ministerie van VWS Directie MEVA t.a.v. drs. Th.W. van Uum Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Inlichtingen bij Doorkiesnummer Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

29282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 22 april 2013.

29282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 22 april 2013. 32393 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging (Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG) 29282 Arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. SubsidiantNaam T.a.v. SubsidiantBestuur SubsidiantAdres SubsidiantHuisnr SubsidiantPostcode SubsidiantPlaats

Pagina 1 van 5. SubsidiantNaam T.a.v. SubsidiantBestuur SubsidiantAdres SubsidiantHuisnr SubsidiantPostcode SubsidiantPlaats > Retouradres Postbus 16006 2500 BA Den Haag SubsidiantNaam T.a.v. SubsidiantBestuur SubsidiantAdres SubsidiantHuisnr SubsidiantPostcode SubsidiantPlaats Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

2 2 JUNI Welzijnen Sport. kinderverpleegkundigen' aangeboden. Dit onderzoek is in opdracht van de

2 2 JUNI Welzijnen Sport. kinderverpleegkundigen' aangeboden. Dit onderzoek is in opdracht van de Ministerie van Volksgezondheid, Welzijnen Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein

Nadere informatie

educatie en beroepsonderwijs die met een in bijlage 2 van deze regeling

educatie en beroepsonderwijs die met een in bijlage 2 van deze regeling Doorlopende tekst Subsidieregeling stageplaatsen zorg II (versie 01-08-2013) De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies; Besluit: Artikel

Nadere informatie

Subsidieregeling abortusklinieken

Subsidieregeling abortusklinieken Subsidieregeling abortusklinieken (Tekst geldend op: 19 02 2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juli 2014, kenmerk 641412 123384 PG, houdende regels voor de subsidiëring

Nadere informatie

behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II

behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II Accountantsprotocol behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II Dit Accountantsprotocol is op maat gemaakt voor de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II. Het betreft het volgende product, genoemd

Nadere informatie

(bijgewerkt januari 2017) De dikgedrukte woorden vindt u terug in de woordenlijst (p.8)

(bijgewerkt januari 2017) De dikgedrukte woorden vindt u terug in de woordenlijst (p.8) (bijgewerkt januari 2017) De dikgedrukte woorden vindt u terug in de woordenlijst (p.8) Achtergrond Het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding (CONO) beheerde sinds 2008 het register voor de opleidingen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen

BELEIDSREGEL BR/REG Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Bijlage 1 Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 1. Gegevens aanvrager Naam instelling Postadres Postcode Plaats Objectnummer

Nadere informatie