Het CBOG zal derhalve alleen voor de toewijzing van de instroomplaatsen 2009 voor de 1 e trancheopleidingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het CBOG zal derhalve alleen voor de toewijzing van de instroomplaatsen 2009 voor de 1 e trancheopleidingen"

Transcriptie

1 AFWEGINGSKADER TOEWIJZING e TRANCHE ZORGOPLEIDINGEN OPLEIDINGSFONDS, 15 mei Inleiding In deze notitie wordt het afwegingskader beschreven, dat het College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG) zal volgen bij het opstellen van haar toewijzingsvoorstellen 2009 voor de 1 e tranche zorgopleidingen. Dit afwegingskader vormt de uitwerking van het toewijzingskader 2009 voor de zorgopleidingen 1 e tranche, dat het ministerie van VWS bij brief van 31 maart 2008 aan het CBOG heeft toegezonden (zie bijlage 1, brief ministerie van VWS d.d. 31 maart 2008, kenmerk MEVA/NBO ). Het ministerie van VWS heeft in tegenstelling tot vorig jaar het CBOG niet gevraagd een toewijzingsvoorstel 2009 te maken voor de opleidingsplaatsen voor de AIOS die vóór het subsidiejaar 2009 al met hun opleiding zijn begonnen (doorstroom = zittend bestand). Meer informatie over de financiering van de doorstroom kunt u vinden in het toewijzingskader 2009 van het ministerie van VWS (zie bijlage 1) en de nadere uitwerking daarvan in de subsidieregeling 2009 voor de zorgopleidingen 1 e tranche, die momenteel wordt voorbereid. Het CBOG zal derhalve alleen voor de toewijzing van de instroomplaatsen 2009 voor de 1 e trancheopleidingen voorstellen doen. Het proces van opstellen van de toewijzingsvoorstellen door het CBOG loopt van de periode 1 mei 2008 tot uiterlijk 15 augustus 2008 (zie bijlage 2). Uiterlijk op 15 augustus 2008 zal het CBOG haar definitieve toewijzingsvoorstellen voor de instroomplaatsen aan het ministerie van VWS toesturen en in afschrift aan de instellingen (het voor de instellingen relevante deel). De opbouw van deze notitie is als volgt: Paragraaf 2 Paragraaf 3 Paragraaf 4 Kwaliteitsindicatoren Totaal aantal instroomplaatsen, toewijzing nieuwe erkenningen en berekeningssystematiek Advisering toewijzing overige instroomplaatsen onder coördinatie van BOLS Paragraaf 2 Kwaliteitsindicatoren De minister van VWS ziet graag dat er wordt opgeleid in instellingen waar de hoogste kwaliteit wordt geboden tegen een redelijke prijs. In zijn brief (zie bijlage 1, brief ministerie van VWS d.d. 31 maart 2008, kenmerk MEVA/NBO , paragraaf 2.1.3) verzoekt de minister het CBOG 20% van de instroomplaatsen van heelkunde en interne geneeskunde voor 2009 toe te wijzen op basis van kwaliteitscriteria. Het CBOG heeft na ampel beraad en raadpleging van deskundigen en partijen besloten het verzoek van het ministerie van VWS om 20% van de instroomplaatsen heelkunde en interne geneeskunde voor 2009 toe te wijzen op basis van kwaliteitscriteria niet te kunnen honoreren. Het CBOG erkent het belang van een goede kwaliteit van de medische vervolgopleidingen en zal in 2009 voortvarend verder gaan met de ontwikkeling van instrumenten om deze kwaliteit te kunnen meten en verbeteren. Een kwaliteitssysteem gebruikmakend van kwaliteitsindicatoren voor medische vervolgopleidingen, toegevoegd aan het bestaande systeem van visitaties en erkenningen, bevindt zich nog in een ontwikkelingsfase. Het CBOG zal de komende maanden een aantal pilots uitvoeren op basis waarvan verschillende kwaliteitsindicatoren uitgetest worden. De resultaten van deze pilots zullen worden gebruikt bij het beoordelen van de toepasbaarheid van kwaliteitsindicatoren bij het toewijzen van opleidingsplaatsen. 1

2 Het CBOG acht het nu nog onverantwoord om bij het toewijzen van instroomplaatsen voor 2009 kwaliteitsindicatoren te gebruiken. Het CBOG verwacht, dat op basis van de resultaten van de dit jaar nog uit te voeren pilots bij de toewijzing voor 2010 een verantwoorde eerste stap gemaakt kan worden met de toepassing van kwaliteitsindicatoren bij het toewijzen van opleidingsplaatsen. Paragraaf 3 Totaal aantal instroomplaatsen, toewijzing nieuwe erkenningen en berekeningssystematiek (periode 1 mei tot 23 juni 2008) 3-1 Totaal aantal instroomplaatsen Het CBOG gaat voor de landelijk toe te wijzen instroomplaatsen per 1 e tranche opleiding uit van het door de minister van VWS in het toewijzingskader 2009 vastgestelde aantal instroomplaatsen (personen en fte s) per 1 e tranche opleiding (zie bijlage 1, brief ministerie van VWS d.d. 31 maart 2008, kenmerk MEVA/NBO , bijlage 2). Voor de specialismen interne geneeskunde en heelkunde dient vermeld te worden dat het ministerie van VWS 20 % van het aantal instroomplaatsen heeft geoormerkt voor toewijzing op basis van kwaliteitscriteria (zie bijlage 1, paragraaf 2.1.3). Voor de interne geneeskunde gaat het om 34 instroomplaatsen en voor de heelkunde om 11 instroomplaatsen. Het ministerie van VWS stelt het CBOG in de gelegenheid om later in het jaar in aanvulling op dit afwegingskader voor deze instroomplaatsen een aanvullend toewijzingsvoorstel op te stellen op basis van kwaliteitscriteria. Het ministerie van VWS heeft besloten om deze geoormerkte plaatsen, indien dit niet haalbaar blijkt, door te schuiven naar de toewijzing voor 2010 en volgende jaren, met uitzondering van een aantal instroomplaatsen voor de opleiding heelkunde. Voor de opleiding heelkunde handhaaft de minister van VWS in dat geval de instroom 2009 op het niveau van 2008, te weten maximaal 52 opleidingsplaatsen. Dit betekent dat in het toewijzingsvoorstel dat nu wordt voorbereid, er sprake is van 139 instroomplaatsen interne geneeskunde en 52 instroomplaatsen heelkunde. 3-2 Toewijzing nieuwe erkenningen De minister van VWS ziet graag dat bij de toewijzing van instroomplaatsen rekening wordt gehouden met nieuw erkende opleidingsinrichtingen of bestaande opleidingsinrichtingen die een nieuwe erkenning hebben gekregen. Het CBOG inventariseert bij de bevoegde instanties (de MSRC voor de medisch specialistische opleidingen in de 1 e tranche, de NMT voor de opleidingen kaakchirurgie en orthodontie, de NVKC voor de opleiding klinische chemie, NVKF voor de opleiding klinische fysica en NVZA voor de opleiding ziekenhuisfarmacie) welke nieuwe en bestaande opleidingsinrichtingen in de periode 1 januari 2007 tot en met 31 mei 2008 een nieuwe erkenning voor een 1 e tranche opleiding hebben verkregen. Het CBOG zal met voorrang het conform de gestelde opleidingseisen minimaal aantal benodigde instroomplaatsen aan betreffende opleidingsinstellingen toewijzen, indien instroom in betrokken opleidingsinstellingen niet expliciet op grond van het erkenningsbesluit onmogelijk is en voor zover dit minimum aantal niet ingevuld wordt door AIOS die in een eerder jaar elders met hun opleiding zijn begonnen (in casu de doorstroom 2009, peildatum 31 mei 2008). Uitsluitend voor de opleiding tot klinisch fysicus zal het CBOG als overgangsregime maximaal drie opleidingsinrichtingen met een nieuwe erkenning instroomplaatsen toewijzen. Als blijkt dat er bij klinische fysica meer dan drie nieuw erkende opleidingsinrichtingen of bestaande opleidingsinrichtingen zijn die een nieuwe erkenning hebben gekregen, dan krijgen uitsluitend de drie oudste erkenningen met voorrang een minimaal aantal benodigde instroomplaatsen voor Toewijzen overige instroomplaatsen Na aftrek van de op basis van paragraaf 3-1 geoormerkte instroomplaatsen voor toewijzing op basis van kwaliteitscriteria (interne geneeskunde en heelkunde) en de op basis van paragraaf 3-2 toegewezen instroomplaatsen stelt het CBOG per 1 e tranche zorgopleiding het overige aantal toe te wijzen instroom- 2

3 plaatsen vast. Dit overige aantal instroomplaatsen is beschikbaar voor toewijzing aan de opleidingsinstellingen conform paragraaf 3-4. Bij de verdeling van de overige te verdelen instroomplaatsen delen de opleidingsinstellingen, waaraan conform 3-2 instroomplaatsen zijn toegewezen, niet opnieuw mee. 3-4 Toewijzing overige instroomplaatsen aan instellingen conform berekeningssystematiek De instroomplaatsen die overblijven na toepassing van paragraaf 3-3 worden als volgt toegewezen: Opleidingen met een vooropleiding Dit betreft de vooropleidingen heelkunde en interne geneeskunde t.b.v de eindopleidingen orthopedie, plastische chirurgie, urologie en cardio-thoracale chirurgie resp. maag-darm-leverarts, reumatologie, cardiologie, klinische geriatrie, nucleaire geneeskunde en longziekten. De minister van VWS heeft in het toewijzingskader 2009 bepaald dat in het toewijzingsvoorstel van het CBOG de instroomplaatsen voor de vooropleiding toegewezen worden aan de opleidingsinrichtingen, die de erkenning hebben voor de opleiding tot het eindspecialisme. In het vervolgtraject wordt de AIOS geselecteerd door de opleider van het eindspecialisme. De AIOS zoekt vervolgens een erkende instelling, waar hij of zij de vooropleiding kan volgen. Het zo opgestelde opleidingsschema van de AIOS wordt naar de registratiecommissie van de MSRC verzonden en van daaruit naar het ministerie van VWS, dat voor wijziging aan de eerder beschikte subsidie 2009 zorg draagt. Nadat rekening is gehouden met eventuele nieuwe erkenningen worden de overige instroomplaatsen conform dezelfde berekeningssystematiek als hierna in paragraaf is aangegeven, toegewezen aan de betreffende opleidingsinstellingen, met dien verstande, dat bij de berekening van het capaciteitsverlies alleen die AIOS worden meegenomen die de vooropleiding reeds hebben afgerond en voor het eindspecialisme worden opgeleid Opleidingen zonder een vooropleiding én opleidingen waarvoor de MSRC geen registratie bijhoudt (klinische fysica, klinische chemie, ziekenhuisapotheker, kaakchirurgie en orthodontie) a) Allereerst wordt voor alle opleidingsinrichtingen per specialisme de in 2009 te verwachten mutatie in capaciteit bepaald door het zittend bestand af te trekken van de capaciteit (aan de hand van gegevens van de registratiecommissies, peildatum 31 mei 2008). b) Indien er sprake is van capaciteitsverlies per specialisme per opleidingsinrichting, wordt dit beschouwd als de potentiële instroomruimte. Dit geldt alleen voor opleidingsinrichtingen waar conform de opleidingseisen in het specifieke kaderbesluit voor de betreffende opleiding instroom mogelijk is. c) Vervolgens kunnen per specialisme voor de verschillende opleidingsinrichtingen drie situaties worden onderscheiden: i.) Wanneer het aantal toe te wijzen instroomplaatsen gelijk is aan de totale instroomruimte (macroniveau), wordt de instroomruimte per specialisme en opleidingsinstelling volledig opgevuld. 1 Zittend bestand 2009 = Het gaat hier uitsluitend om AIOS die vóór 2009 hun opleiding zijn begonnen en waarvan de opleiding is gefinancierd uit het opleidingsfonds. Voor de AIOS, die na de peildatum 31 mei in 2008 nog mogen instromen, wordt aangenomen, dat deze het gehele jaar 2009 in de betreffende instellingen hun opleiding vervolgen en tellen dus op basis van deze aanname voor 1.0 fte in het zittend bestand 2009 mee. 2 Capaciteit 2008 = Het gaat hier uitsluitend om AIOS waarvan de opleiding uit het opleidingsfonds wordt gefinancierd. Voor de AIOS, die na de peildatum 31 mei in 2008 nog mogen instromen, wordt aangenomen, dat deze per 1 juli 2008 instromen en de rest van 2008 in de betreffende instellingen hun opleiding volgen. Op basis van deze aanname tellen deze AIOS dus voor 0.5 fte mee voor de capaciteit

4 ii.) iii.) Wanneer het aantal toe te wijzen instroomplaatsen kleiner is dan de totale instroomruimte (macroniveau), wordt de instroomruimte per specialisme en opleidingsinstelling gedeeltelijk opgevuld. Dit wordt gedaan door voor het specialisme per opleidingsrichting het capaciteitsverlies met een gelijk percentage minder op te vullen, zodanig, dat het aantal toe te wijzen instroomplaatsen op die manier over de opleidingsinstellingen verdeeld wordt. Wanneer het aantal toe te wijzen instroomplaatsen groter is dan de totale instroomruimte (macroniveau), wordt de instroomruimte per specialisme en opleidingsinrichting volledig opgevuld en wordt de overige ruimte naar rato verdeeld van de opleidingscapaciteit 2008 over de opleidingsinrichtingen, waar instroom kan plaatsvinden. d) Na het doorlopen van de stappen a tot en met c vindt afronding plaats in hele getallen (0.50 fte en hoger wordt afgerond naar 1 en lager dan 0.50 fte wordt afgerond naar 0 instroomplaatsen) en wordt rekening gehouden met het totaal aantal te verdelen instroomplaatsen per specialisme. e) Het CBOG formuleert op basis van de hiervoor opgenomen stappen een concept-toewijzingsvoorstel en stuurt dit uiterlijk 23 juni 2008 voor reactie aan de opleidingsinrichtingen die hun zienswijze gemotiveerd en toetsbaar uiterlijk 4 augustus 2008 naar het CBOG zenden. f) Instellingen worden in de gelegenheid gesteld om in hun reactie kenbaar te maken of zij meer of minder instroomplaatsen (personen) dan in het concept-toewijzingsvoorstel is aangegeven, wensen en kunnen accommoderen. Eventuele vrijvallende instroomplaatsen (personen) worden op basis van stap a tm c toegewezen aan die instellingen, die hebben aangegeven meer instroomplaatsen te willen en kunnen accommoderen. Reageert de opleidingsinrichting niet op het concept-toewijzingsvoorstel dan wordt er vanuit gegaan dat de opleidingsinrichting akkoord gaat. g) Na beoordeling van alle reacties op het concept toewijzingsvoorstel aan de criteria van het afwegingskader stelt het CBOG haar definitief toewijzingvoorstel per opleidingsinrichting op, dat uiterlijk 15 augustus 2008 naar het ministerie van VWS gestuurd wordt, in afschrift aan de opleidingsinrichtingen. Paragraaf 4 Advisering toewijzing instroomplaatsen onder coördinatie van BOLS (periode 23 juni tot 14 juli 2008) In afwijking van de in paragraaf 3-4 opgenomen procedure biedt het toewijzingskader van het ministerie van VWS ruimte tot advisering over de toewijzing van instroomplaatsen onder coördinatie van het BOLS. Uitgangspunt daarbij is dat de eventuele herverdeling van het aantal beschikbare opleidingsplaatsen volgens paragraaf 4 ten opzichte van paragraaf 3-4 van het afwegingskader per zorgopleiding per saldo nul dient te zijn. U bent over het volgen van deze afwijkende procedure geïnformeerd en geraadpleegd middels de brief van 21 april 2008 (ons kenmerk: I OT). In deze paragraaf worden de stappen beschreven van dit proces. 4-1 Procedure opleidingen, waarvoor de MSRC een registratie bijhoudt Toezending overzichten CBOG aan BOLS Het CBOG stuurt uiterlijk 23 juni 2008 de overzichten van de verdeling van de instroomplaatsen conform paragraaf 3-4 per instelling en tevens gegroepeerd per opleidingscluster aan het BOLS. Tevens stuurt het CBOG alle instellingen het voor hen specifieke gedeelte hieruit. Onder coördinatie van het BOLS worden de OOR s om advies gevraagd inzake de voorstellen voor de voor hen relevante opleidingsclusters. De adviezen van de OOR s komen tot stand op basis van consultatie van de opleidingsclusters en het bredere perspectief van het geheel aan opleidingen in de regio. De adviezen van de OOR s dienen te worden geaccordeerd door de raden van bestuur van de aangesloten instellingen. 4

5 4-1-2 Regels bij de totstandkoming adviezen De volgende regels worden gehanteerd voor de adviezen: Niveau Cluster Deelnemers Alle opleiders binnen het cluster; de (hoofd)opleider kan een plaatsvervangend opleider machtigen Proces De opleiders komen minimaal 1 keer bijeen om te komen tot een verdelingsvoorstel De hoofdopleider neemt hiertoe het initiatief Besluitvorming Gelijkwaardige (ongewogen) stemverhouding (one man = opleider of plaatsvervangend opleider, one vote) Streven naar consensus Communicatie naar instellingsniveau Advies op schrift conform model CBOG ondertekend door hoofdopleider en door opleiders van desbetreffende instellingen Bezwaarprocedure Indien geen consensus wordt bereikt dan worden de verschillende zienswijzen met motivaties schriftelijk conform het model CBOG, ondertekend door betrokken opleiders, voorgelegd aan het OOR Niveau OOR Deelnemers Per aangesloten instelling een bestuurder en een opleider of een gemachtigd vertegenwoordiger Proces De deelnemers komen minimaal 1 keer bijeen om te komen tot een verdelingsvoorstel Het OOR-bestuur (of anders het UMC) neemt hiertoe het initiatief en brengt in elk geval de relevante clustervoorstellen in, inclusief knelpunten. Besluitvorming Per instelling 1 gelijkwaardige (ongewogen) stem Streven naar consensus Afzonderlijke clusterknelpunten worden in samenhang op regioniveau beoordeeld (zo nodig na hoor en wederhoor) Communicatie naar BOLS (en Op schrift, ondertekend door alle betrokken instellingen terugkoppeling naar clusters) Eventuele knelpunten worden op schrift toegelicht Bezwaarprocedure Indien geen consensus wordt bereikt dan wordt het knelpunt beargumenteerd voorgelegd aan het BOLS Niveau BOLS Deelnemers NFU, NVZ en Orde Proces Het bestuur komt minimaal 1 keer bijeen om te komen tot een geaggregeerd overzicht van de adviezen en reacties voor de verdeling van de instroomplaatsen per instelling Bespreken van de gevallen, waarin geen consensus is bereikt en eventuele bemiddeling in die gevallen De voorzitter neemt hiertoe het initiatief Besluitvorming Conform reglement bestuur BOLS 5

6 Communicatie naar CBOG (en terugkoppeling naar instellingen) Op schrift, ondertekend door voorzitter BOLS met afschrift naar alle betrokken instellingen Toezending totaaloverzicht adviezen BOLS aan CBOG Het BOLS zendt het totaaloverzicht van de adviezen voor de verdeling van instroomplaatsen per specialisme voor de opleidingsinrichtingen die voor deze procedure hebben gekozen per instelling uiterlijk 14 juli 2008 aan het CBOG. De adviezen worden vergezeld van handtekeningen conform de in paragraaf beschreven procedure. 4-2 Procedure opleidingen, waarvoor de MSRC geen registratie bijhoudt (klinische fysica, klinische chemie, ziekenhuisapotheker, kaakchirurgie en orthodontie) Bij deze opleidingen is niet of slechts beperkt sprake van georganiseerde samenwerkingsverbanden tussen opleidingsinstellingen. Het CBOG stuurt per opleiding het overzicht van de verdeling van de instroomplaatsen conform paragraaf uiterlijk 23 juni 2008 aan (een gemandateerde vertegenwoordiging van) betrokken opleiders. Tevens stuurt het CBOG alle instellingen het voor hen specifieke gedeelte. Voor de verdeling van de instroomplaatsen over opleidingsinstellingen die voor deze procedure hebben gekozen wordt een advies gevraagd aan (een gemandateerde vertegenwoordiging van) betrokken opleiders, dat via het BOLS uiterlijk 14 juli 2008 aan het CBOG wordt doorgezonden. Besluitvorming in de vergadering van de gemandateerde vertegenwoordiging vindt plaats op basis van consensus of bij ontbreken van consensus op basis van stemming, waarbij iedere (gemandateerde) opleider 1 stem heeft. 4-3 Vervolgstappen procedure paragraaf 4 a) De instellingen ontvangen het concept-toewijzingsvoorstel uiterlijk 21 juli 2008 voor reactie, die uiterlijk 4 augustus 2008 naar het CBOG moet worden gezonden. b) Instellingen worden in de gelegenheid gesteld om in hun reactie tevens kenbaar te maken of zij meer of minder instroomplaatsen (personen) dan in het concept-toewijzingsvoorstel is aangegeven willen en kunnen accommoderen. Eventuele vrijvallende instroomplaatsen (personen) worden door het CBOG op basis van de verdeelwijze in paragraaf 3-4 in het definitieve toewijzingsvoorstel toegewezen aan die instellingen, die hebben aangegeven meer instroomplaatsen te willen en kunnen accommoderen. c) Na beoordeling van alle reacties op de concept toewijzingsvoorstellen aan de criteria van het afwegingskader stelt het CBOG haar definitieve toewijzingsvoorstel per opleidingsinstelling op. d) Het CBOG stuurt het definitieve toewijzingsvoorstel uiterlijk 15 augustus 2008 naar het ministerie van VWS en aan alle instellingen het voor hen specifieke gedeelte van het definitieve toewijzingsvoorstel ter finale accordering. Met deze finale accordering geeft het bevoegde gezag van de opleidingsinrichting aan in te stemmen met de afwijkende verdeling ten opzichte van paragraaf 3-4 en af te zien van de verdeling op basis van toetsbare criteria. Ondertekent een instelling het definitieve toewijzingsvoorstel niet, dan geldt voor deze instelling de verdeling conform paragraaf 3-4, waarbij wordt aangetekend, dat de eventuele herverdeling van het aantal beschikbare opleidingsplaatsen volgens paragraaf 4 ten opzichte van paragraaf 3-4 van het afwegingskader steeds per saldo nul dient te zijn. Voor de ondertekening zal het ministerie van VWS een format aanreiken. - o - 6

Opleiden en het opleidingsfonds. Mw. drs. M.L. Köhlen

Opleiden en het opleidingsfonds. Mw. drs. M.L. Köhlen Opleiden en het opleidingsfonds Mw. drs. M.L. Köhlen Tot en met 2006 Financiering aios op basis van beleidsregel NZa Landelijke afspraken BOLS+ (NFU, NVZ, Orde, ZN) Lokaal uitwerking Zorgverzekeraars Regioplannen

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) Januari 2015 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels

Nadere informatie

afzonderlijk toewijzingsprotocol dat is afgestemd met alle partijen in de Kamer Psychiatrie 4.

afzonderlijk toewijzingsprotocol dat is afgestemd met alle partijen in de Kamer Psychiatrie 4. Toewijzingsprotocol voor het opstellen van het toewijzingsvoorstel 2016 voor de zorgopleidingen die worden bekostigd door middel van een beschikbaarheidsbijdrage Inleiding Op verzoek van het Ministerie

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Uw aanvraag geeft mij geen aanleiding tot specifieke aanvullende opmerkingen.

Subsidieaanvraag Uw aanvraag geeft mij geen aanleiding tot specifieke aanvullende opmerkingen. > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Het bestuur van Bouman GGZ Postbus 8549 3009 AM Rotterdam Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.minvws.nl Contactpersoon

Nadere informatie

BIJLAGE 1A VWS Spelregeldocument

BIJLAGE 1A VWS Spelregeldocument DE SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL SUBSIDIERONDE 2012 VOOR DE 1 e EN 2 e TRANCHE ZORGOPLEIDINGEN VAN HET OPLEIDINGSFONDS 2 maart 2011 1. Inleiding Na evaluatie van het Opleidingsfonds in 2010 blijkt er behoefte

Nadere informatie

Inleiding. BOLS toewijzingsprotocol 2014. Pagina 1 van 7. 1 Inclusief de SpoedEisende Hulpartsen (SEH-artsen).

Inleiding. BOLS toewijzingsprotocol 2014. Pagina 1 van 7. 1 Inclusief de SpoedEisende Hulpartsen (SEH-artsen). Toewijzingsprotocol voor het opstellen van een toewijzingsvoorstel subsidieronde 2014 voor de zorgopleidingen die worden bekostigd door middel van een beschikbaarheidbijdrage Inleiding Vanaf de toewijzing

Nadere informatie

1. Algemeen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit:

1. Algemeen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: Doorlopende tekst Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche (na doorvoering van de wijziging die is opgenomen in de Staatscourant 2010, nr. 13910 van 9 september 2010) De Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Inlichtingen bij Doorkiesnummer Ons kenmerk Datum Dhr. O. Takx I EvdV/OT 14 oktober 2008

Inlichtingen bij Doorkiesnummer Ons kenmerk Datum Dhr. O. Takx I EvdV/OT 14 oktober 2008 Aan het ministerie van VWS Directie MEVA t.a.v. drs. Th.W. van Uum Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Inlichtingen bij Doorkiesnummer Ons kenmerk Datum Dhr. O. Takx 030-2985280 I080207 EvdV/OT 14 oktober 2008

Nadere informatie

Inleiding. 3 Voor de toewijzing 2017 heeft VWS het maximum instroomaantal nog niet vastgesteld. De verwachting is dat dit zal gebeuren op 28 april.

Inleiding. 3 Voor de toewijzing 2017 heeft VWS het maximum instroomaantal nog niet vastgesteld. De verwachting is dat dit zal gebeuren op 28 april. Toewijzingsprotocol voor het opstellen van een toewijzingsvoorstel voor de zorgopleiding psychiatrie die wordt bekostigd door middel van een beschikbaarheidsbijdrage voor het subsidiejaar 2017 Inleiding

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 393 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging

Nadere informatie

Toewijzingsprotocol Instroomplaatsen 2014 Opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten

Toewijzingsprotocol Instroomplaatsen 2014 Opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten Toewijzingsprotocol Instroomplaatsen 2014 Opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten 1. Inleiding Algemeen Voor 2014 zijn voor de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG), die is ondergebracht

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN IN DE GGZ OF EEN JEUGD GGZ-INSTELLING (SPELREGELDOCUMENT 2017)

SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN IN DE GGZ OF EEN JEUGD GGZ-INSTELLING (SPELREGELDOCUMENT 2017) SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN IN DE GGZ OF EEN JEUGD GGZ-INSTELLING (SPELREGELDOCUMENT 2017) Januari 2016 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels voor het door de stichting

Nadere informatie

Toewijzingsprotocol Instroomplaatsen 2015 Opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten

Toewijzingsprotocol Instroomplaatsen 2015 Opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten Toewijzingsprotocol Instroomplaatsen 2015 Opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten 1. Inleiding Algemeen Voor 2015 zijn voor de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG), die is ondergebracht

Nadere informatie

DE SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VOOR DE OPLEIDINGEN PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG. Januari 2016. 1. Inleiding

DE SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VOOR DE OPLEIDINGEN PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG. Januari 2016. 1. Inleiding DE SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VOOR DE OPLEIDINGEN PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG Januari 2016 1. Inleiding Op grond van artikel 3, lid 3 van de Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg 2013-2017

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag SP/16154/2008 Van Polanen Petel 070-3407095 8-12-2008

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag SP/16154/2008 Van Polanen Petel 070-3407095 8-12-2008 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport = = = = Het bestuur van GGD Hollands Noorden Postbus 324 1740 AH SCHAGEN Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag SP/16154/2008 Van Polanen

Nadere informatie

DE SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE OPLEIDINGEN PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG

DE SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE OPLEIDINGEN PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG BIJLAGE 1 DE SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE OPLEIDINGEN PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG Januari 2015 1. Inleiding Op grond van artikel 3, lid 3 van de Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg

Nadere informatie

Transparante procedure en verantwoordingsinformatie

Transparante procedure en verantwoordingsinformatie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsvoorwaardenbeleid College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg T.a.v. het bestuur Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA UTRECHT Ons kenmerk Inlichtingen

Nadere informatie

Dit document is als volgt opgebouwd: Paragraaf 2 Paragraaf 3. Spelregels en verantwoordelijkheden Aanvullende opmerkingen

Dit document is als volgt opgebouwd: Paragraaf 2 Paragraaf 3. Spelregels en verantwoordelijkheden Aanvullende opmerkingen voor SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2015 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN IN DE GGZ DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARKEIDBLJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2015) Januari 2014 1. Inleiding Dit document

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN IN DE GGZ OF EEN JEUGD GGZ-INSTELLING (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN IN DE GGZ OF EEN JEUGD GGZ-INSTELLING (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN IN DE GGZ OF EEN JEUGD GGZ-INSTELLING (SPELREGELDOCUMENT 2016) 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels voor het door TOPde stichting TOP

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum januari 2010. 2 e tranche. Zorgopleidingen B

Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum januari 2010. 2 e tranche. Zorgopleidingen B Subsidieregeling zorgopleidingen Verschijningsdatum januari 2010 2 e tranche Zorgopleidingen B Subsidieregeling zorgopleidingen Verschijningsdatum januari 2010 2 e tranche Zorgopleidingen B Inhoudsopgave

Nadere informatie

Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum januari 2010. 2 e tranche. Zorgopleidingen A

Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum januari 2010. 2 e tranche. Zorgopleidingen A Subsidieregeling zorgopleidingen Verschijningsdatum januari 2010 2 e tranche Zorgopleidingen A Subsidieregeling zorgopleidingen Verschijningsdatum januari 2010 2 e tranche Zorgopleidingen A Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: 1. Algemeen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: 1. Algemeen Doorlopende tekst Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche (na doorvoering van de wijziging die is opgenomen in Staatscourant 2011, nr. 14323 van 5 augustus 2011) De Minister van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

2 e tranche B > Algemeen

2 e tranche B > Algemeen 2 e tranche B > Algemeen 1. Waarom is het Opleidingsfonds ingevoerd? Het Opleidingsfonds moet ervoor zorgen dat er per zorgopleiding voldoende specialisten worden opgeleid van de beste kwaliteit voor een

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag d.d. 8 november 2006, KENMERK , bericht ik u het volgende.

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag d.d. 8 november 2006, KENMERK , bericht ik u het volgende. Het bestuur van Universiteit Amsterdam Acad. Med. Centrum Postbus 22660 1100 DD Amsterdam Zuidoost Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag SP/576/2006 Van Polanen Petel 070-3407095 21-12-2006

Nadere informatie

TKN BEL.EB;DF&C.HS; F&C.AG;F&C.GJ; F&C.PW;P&0.JB0; RVB.JB;SectorC.FB Dossier SPECIALISTEHOPLEI DIHGEH:10-Toewijz Retroacta

TKN BEL.EB;DF&C.HS; F&C.AG;F&C.GJ; F&C.PW;P&0.JB0; RVB.JB;SectorC.FB Dossier SPECIALISTEHOPLEI DIHGEH:10-Toewijz Retroacta UMC Gningen T.a.v. de Directie/ Raad van Bestuur Postbus 9 RB GRONINGEN College voor de Beepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg Archief RvB & Directoraten Reg.nr.. Reg.dat. // TB B+R TKN BEL.EB;DF&C.HS;

Nadere informatie

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN Versie Definitief Datum, dinsdag 21 juli 2009 Opdrachtgever Stuurgroep Projectleider Prof. dr. H.A.P. Pols, voorzitter OOR-ZWN, namens de instellingen van de OOR-ZWN Mw. dr. C.J. Kruijthof, Sint Franciscus

Nadere informatie

Instroom aios ziekenhuizen

Instroom aios ziekenhuizen Instroom aios ziekenhuizen Jaarbeeld 2011 inclusief: regionale verdeling fte-jaarratio terug-vooruitblik april 2012 Joris Meegdes 1 Woord vooraf In het kader van de monitorfunctie van het Capaciteitsorgaan

Nadere informatie

Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum juli 2011. 2 e tranche. Zorgopleidingen A

Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum juli 2011. 2 e tranche. Zorgopleidingen A Subsidieregeling zorgopleidingen Verschijningsdatum juli 2011 2 e tranche Zorgopleidingen A Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen 4 2 Het subsidieproces 7 3 Aanvraag

Nadere informatie

3.1 (Medische) vervolgopleidingen De (medische) vervolgopleidingen waarop deze beleidsregel van toepassing is, zijn te verdelen in twee categorieën:

3.1 (Medische) vervolgopleidingen De (medische) vervolgopleidingen waarop deze beleidsregel van toepassing is, zijn te verdelen in twee categorieën: BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Voordat de NFU schriftelijk op de consultatievragen reageert willen wij enkele opmerkingen voorafgaand maken.

Voordat de NFU schriftelijk op de consultatievragen reageert willen wij enkele opmerkingen voorafgaand maken. Bijlage 1 Voordat de NFU schriftelijk op de consultatievragen reageert willen wij enkele opmerkingen voorafgaand maken. De NFU is van mening dat het huidige systeem van toewijzing vanuit maatschappelijke

Nadere informatie

Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013

Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum juli 2011. 2 e tranche. Zorgopleidingen B

Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum juli 2011. 2 e tranche. Zorgopleidingen B Subsidieregeling zorgopleidingen Verschijningsdatum juli 2011 2 e tranche Zorgopleidingen B Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen 4 2 Het subsidieproces 7 3 Aanvraag

Nadere informatie

3.1 (Medische) vervolgopleidingen De (medische) vervolgopleidingen waarop deze beleidsregel van toepassing is, zijn te verdelen in twee categorieën:

3.1 (Medische) vervolgopleidingen De (medische) vervolgopleidingen waarop deze beleidsregel van toepassing is, zijn te verdelen in twee categorieën: BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ

Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ Beleidsregel Uitwerking van de algemene bepalingen inzake Opleidingen in hoofdstuk B meer specifiek de artikelen 15 en 18

Nadere informatie

Reglement bij het register voor de opleidingen tot verpleegkundig specialist GGZ, 3 jarige opleiding.

Reglement bij het register voor de opleidingen tot verpleegkundig specialist GGZ, 3 jarige opleiding. Reglement bij het register voor de opleidingen tot verpleegkundig specialist GGZ, 3 jarige opleiding. (Reglement Opleidingsregister) Goedgekeurd door het Bestuur van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0039. Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen

BELEIDSREGEL AL/BR-0039. Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Toewijzingsprotocol 2016

Toewijzingsprotocol 2016 Toewijzingsprotocol 2016 voor het opstellen van een toewijzingsvoorstel voor de (medische) vervolgopleidingen gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20041 12 oktober 2012 Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 september 2012, MC-U-3131142,

Nadere informatie

Marco Varkevisser, Stéphanie van der Geest, Erik Schut 2009.01 Sectie Ziektekostenverzekering

Marco Varkevisser, Stéphanie van der Geest, Erik Schut 2009.01 Sectie Ziektekostenverzekering Mededingingsvraagstukken bij de medisch specialistische vervolgopleidingen in Nederland institute of Health Policy & Management Marco Varkevisser, Stéphanie van der Geest, Erik Schut 2009.01 Sectie Ziektekostenverzekering

Nadere informatie

Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten

Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Het controleprotocol heeft betrekking op de

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0039. Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen

BELEIDSREGEL AL/BR-0039. Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag d.d. 16 januari 2008 bericht ik u het volgende.

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag d.d. 16 januari 2008 bericht ik u het volgende. = = = = Het bestuur van Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad Postbus 4446 6401 CX Heerlen Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag SP/7611/2008 Van Polanen Petel 070-3407095 4-3-2008 Onderwerp

Nadere informatie

R-factor Revised. Capaciteitsbehoefte aios in de Onderwijs- en OpleidingsRegio Noord & Oost Nederland

R-factor Revised. Capaciteitsbehoefte aios in de Onderwijs- en OpleidingsRegio Noord & Oost Nederland R-factor Revised Capaciteitsbehoefte aios in de Onderwijs- en OpleidingsRegio Noord & Oost Nederland 1 2 Colofon Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van het Bestuurlijk Overleg OOR N&O Nederland

Nadere informatie

Aan [gadresseerde] Amsterdam, 8 oktober 2009 Kenmerk RMW/EvT/5973. Contactpersoon mw. dr. E. van Tienhoven (020 5510 731)

Aan [gadresseerde] Amsterdam, 8 oktober 2009 Kenmerk RMW/EvT/5973. Contactpersoon mw. dr. E. van Tienhoven (020 5510 731) Aan [gadresseerde] Amsterdam, 8 oktober 2009 Kenmerk RMW/EvT/5973 Betreft Advies positie arts-onderzoeker Raad voor Medische Wetenschappen Contactpersoon mw. dr. E. van Tienhoven (020 5510 731) Aan [geadresseerde],

Nadere informatie

Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2014

Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2014 BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

inhoud ingesteld? 6 4. Wat is er veranderd met de komst van het Opleidingsfonds? 9 5. Wat zijn de problemen rondom

inhoud ingesteld? 6 4. Wat is er veranderd met de komst van het Opleidingsfonds? 9 5. Wat zijn de problemen rondom AIOS en het Opleidingsfonds 2 3 inhoud 1. Aios en het Opleidingsfonds 4 2. Wat is het Opleidingsfonds? 4 3. Waarom is het Opleidingsfonds ingesteld? 6 4. Wat is er veranderd met de komst van het Opleidingsfonds?

Nadere informatie

Enquête ramingen FZO beroepen

Enquête ramingen FZO beroepen Enquête ramingen FZO beroepen Inleiding Dertien van de vijftien opleidingen die vallen onder het College Zorg Opleidingen(CZO), worden sinds 1 januari 2011 bekostigd uit het Fonds Ziekenhuis Opleidingen

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 10 maart 2014 Datum inwerkingtreding: 1 januari 2014

Vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 10 maart 2014 Datum inwerkingtreding: 1 januari 2014 Algemene Voorwaarden bij het register voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. (Algemene Voorwaarden Opleidingsregister) Vastgesteld

Nadere informatie

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Tabellenboek, behorende

Nadere informatie

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT HOOFDSTUK A Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit IGT Artikel 1 Opleiding bij erkende specialisten, profielartsen en instellingen Bij artikel B.1

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

Ministerie vanvolksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie vanvolksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie vanvolksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van dj= qjinister )lr~2volksgezondheid, Welzijn en Sport van I f SEPt tul,, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

Jaarverslag COLLEGE GENEESKUNDIGE SPECIALISMEN (CGS)

Jaarverslag COLLEGE GENEESKUNDIGE SPECIALISMEN (CGS) Jaarverslag 2010 COLLEGE GENEESKUNDIGE SPECIALISMEN (CGS) Voorwoord Eén jaar CGS. Een jaar waarin vooral achter de schermen veel gebeurde. Zo is de vertrouwde structuur verlaten waarin de specialismen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen

BELEIDSREGEL BR/REG Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze Capaciteitsorgaan en beroepskeuze V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Directeur Capaciteitsorgaan 14 maart 2015 Carrièrebeurs Utrecht 1 Inhoud presentatie 1. De routing 2. Kenmerken van

Nadere informatie

separaat toewijzingsprotocol van kracht. Toewijzingsprotocol 2017

separaat toewijzingsprotocol van kracht. Toewijzingsprotocol 2017 Toewijzingsprotocol 2017 voor het opstellen van een toewijzingsvoorstel voor de vervolgopleidingen in de geestelijke gezondheidszorg voor de opleiding tot GZ- psycholoog 1. Maart 2016. 1 Voor de opleiding

Nadere informatie

Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013

Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 Informatiebijeenkomsten 24 & 25 september 2012 Myrte Weterings, projectleider Opbouw presentatie 1. Voorstellen 2. Aanvraagprocedure voor verlening

Nadere informatie

Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche

Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche VWS Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 december 2007, nr. MEVA/NBO-2811717, houdende regels voor het verstrekken van subsidie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Instituutsreglement. Huisartsopleiding VUmc. Maart 2012

Instituutsreglement. Huisartsopleiding VUmc. Maart 2012 Instituutsreglement Huisartsopleiding VUmc Maart 2012 Adres: Huisartsopleiding VUmc OZW, de Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam Tel. 020-4448235 INHOUD Voorwoord... 3 Inleiding... 4 HOOFDSTUK A Artikelen

Nadere informatie

Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013

Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013 Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen 2013 februari 2013 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Naar een meer transparante opleidingsmarkt

Naar een meer transparante opleidingsmarkt Naar een meer transparante opleidingsmarkt Marktprikkels in het opleidingsfonds Marco Varkevisser Stéphanie van der Geest Emiel Maasland Erik Schut Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie

Nadere informatie

Toewijzingsprotocol 2017

Toewijzingsprotocol 2017 Toewijzingsprotocol 2017 voor het opstellen van een toewijzingsvoorstel voor de vervolgopleidingen in de geestelijke gezondheidszorg voor de opleiding tot klinisch (neuro) psycholoog, psychotherapeut en

Nadere informatie

De Jonge Orde parttime werken

De Jonge Orde parttime werken PARTTIME werken 2 3 inhoud Relevante wet- en regelgeving 4 Kaderbesluit 6 Geldende cao 8 Ouderschapsverlof 14 Diensten 19 Opleidingsfonds 19 conclusie 19 inleiding In Nederland is parttime werken in uiteenlopende

Nadere informatie

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN 643 Inleiding Indien u bij een specialist onder behandeling bent, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier.

Nadere informatie

Capaciteitsplan 2013. Deelrapport 1. Medisch Specialisten Klinisch Technologische Specialisten Spoedeisende Hulpartsen

Capaciteitsplan 2013. Deelrapport 1. Medisch Specialisten Klinisch Technologische Specialisten Spoedeisende Hulpartsen Capaciteitsplan 2013 Deelrapport 1 Medisch Specialisten Klinisch Technologische Specialisten Spoedeisende Hulpartsen Utrecht, oktober 2013 Capaciteitsplan 2013 Deelrapport 1 Medisch Specialisten Klinisch

Nadere informatie

opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut,

opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, Algemene Voorwaarden bij het register voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. (Algemene Voorwaarden Opleidingsregister) Vastgesteld

Nadere informatie

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert.

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert. Reglement adviescommissie add-on Geneesmiddelen Versie 1.0: 20 november 2014 1. Inleiding De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ),

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0047. Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen

BELEIDSREGEL AL/BR-0047. Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT

REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT Vastgesteld door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg na advies van het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit.

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8 CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8 INSCHRIJVING VAN APOTHEKERS MET EEN IN HET BUITENLAND VERKREGEN OPLEIDINGSTITEL IN HET REGISTER VAN ZIEKENHUISAPOTHEKERS Vastgesteld op 9 juni 2004.

Nadere informatie

AIOS EN HET OPLEIDINGSFONDS. Waarom is er een Opleidingsfonds en wat houdt het in?

AIOS EN HET OPLEIDINGSFONDS. Waarom is er een Opleidingsfonds en wat houdt het in? AIOS EN HET OPLEIDINGSFONDS Waarom is er een Opleidingsfonds en wat houdt het in? Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Wat is het Opleidingsfonds? Pagina 3 3. Waarom is het Opleidingsfonds gekomen? Pagina

Nadere informatie

Regeling Opleiding tot Klinisch Perfusionist

Regeling Opleiding tot Klinisch Perfusionist Regeling Opleiding tot Klinisch Perfusionist Inleiding In 2003 hebben de NVZ vereniging van ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) het College Zorg Opleidingen,

Nadere informatie

Resultaten jonge klaren enquête 2014. Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist

Resultaten jonge klaren enquête 2014. Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist Resultaten jonge klaren enquête 2014 Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist Enquête 2014 1322 respondenten 79% Medisch specialist 21% Aios Opleidingsregio s evenredig verdeeld M/V verdeling:

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALISTEN REGISTRATIE COMMISSIE (BELEIDSREGELS OPLEIDING)

MEDISCH SPECIALISTEN REGISTRATIE COMMISSIE (BELEIDSREGELS OPLEIDING) Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst MEDISCH SPECIALISTEN REGISTRATIE COMMISSIE Besluit van 6 oktober 2006 tot vaststelling van beleidsregels met betrekking tot de (wijziging

Nadere informatie

REGELING ERKENNING EN REGISTRATIE VAN OPENBAAR APOTHEKERS EN VAN INDUSTRIE-APOTHEKERS

REGELING ERKENNING EN REGISTRATIE VAN OPENBAAR APOTHEKERS EN VAN INDUSTRIE-APOTHEKERS REGELING ERKENNING EN REGISTRATIE VAN OPENBAAR APOTHEKERS EN VAN INDUSTRIE-APOTHEKERS De Algemene Vergadering van de KNMP in vergadering bijeen op 7 oktober 1998 te Rotterdam, Gezien in aanmerking nemende

Nadere informatie

INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT HUISARTS LUMC

INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT HUISARTS LUMC INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT HUISARTS LUMC De opleidings- en erkenningseisen voor de specialismen huisartsgeneeskunde, specialisme ouderengeneeskunde en geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten

Nadere informatie

Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006

Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006 Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006 Artikel 1: Doelstelling De binnen het samenwerkingsverband samenwerkende instellingen verzorgen (een

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 28775

STAATSCOURANT. Nr. 28775 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 28775 15 oktober 2014 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 oktober 2014, kenmerk 663853-125983-MEVA,

Nadere informatie

Genoeg is niet genoeg!

Genoeg is niet genoeg! Genoeg is niet genoeg! Indeling Aanleiding onderzoek Capaciteitsorgaan Werkwijze Capaciteitsorgaan Eerste resultaten onderzoek Voorzichtige observaties 5 e Barend A.J. Cohen lezing 3 januari 2 Victor Slenter,

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk MCAC/djon/TSZ 0900-7707070 vragencure@nza.nl CI/13/31c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk MCAC/djon/TSZ 0900-7707070 vragencure@nza.nl CI/13/31c Aan het bestuur van: - Zorgaanbieders Cure en Care Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Papendrecht

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Papendrecht Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Papendrecht Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Capaciteitsplan 2010. Deelrapport 1: Medisch en klinisch technologische specialisten

Capaciteitsplan 2010. Deelrapport 1: Medisch en klinisch technologische specialisten Capaciteitsplan 2010 Deelrapport 1: Medisch en klinisch technologische specialisten Utrecht, december 2010 Capaciteitsplan 2010 Deelrapport 1: Medisch en klinisch technologische specialisten Capaciteit

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut

Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut Ex. artikel 4 van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en specialismen. Algemeen Het

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

voor het opstellen van een toewijzingsvoorstel voor de vervolgopleidingen in de geestelijke gezondheidszorg voor de opleiding tot GZ- psycholoog 1.

voor het opstellen van een toewijzingsvoorstel voor de vervolgopleidingen in de geestelijke gezondheidszorg voor de opleiding tot GZ- psycholoog 1. Toewijzingsprotocol 2017 voor het opstellen van een toewijzingsvoorstel voor de vervolgopleidingen in de geestelijke gezondheidszorg voor de opleiding tot GZ- psycholoog 1. Maart 2016. 1 Voor de opleiding

Nadere informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012. Algemene informatie. Gegevens van de regeling. Overige informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012. Algemene informatie. Gegevens van de regeling. Overige informatie Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012 Algemene informatie Gegevens van de regeling Bestuursorgaan dat regeling vaststelde Gemeenteraad van Zaltbommel d.d. 13 september 2012 Officiële

Nadere informatie

Consultatievraag 1: Deelt u de analyses van de genoemde rapporten en onderzoeken over schaarste bij medisch specialisten?

Consultatievraag 1: Deelt u de analyses van de genoemde rapporten en onderzoeken over schaarste bij medisch specialisten? Bijlage 1 In zijn algemeenheid verrast het de NVvP dat het consultatiedocument is gebaseerd op een studie van de OESO, die vele tekortkomingen kent. Hoewel deze degelijk zijn beschreven in het consultatiedocument,

Nadere informatie

Artikel 2: Benoeming leden Commissie: Artikel 3: Indiening bezwaarschrift: Artikel 4: Behandeling van het bezwaar door de Commissie:

Artikel 2: Benoeming leden Commissie: Artikel 3: Indiening bezwaarschrift: Artikel 4: Behandeling van het bezwaar door de Commissie: REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Waterland HET BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/SVO Waterland (27.07), statutair zetel hebbende in de gemeente

Nadere informatie

6v/ pffis. 0 2cu\AwCpS-~ Veiligheidsberaad. Veiligheidsreqio Zeeland. Verschuivend werkgeverschap brandweer.

6v/ pffis. 0 2cu\AwCpS-~ Veiligheidsberaad. Veiligheidsreqio Zeeland. Verschuivend werkgeverschap brandweer. Veiligheidsberaad Veiligheidsregio Zeeland Aan het bestuur van de veiligheidsregio Postbus 8016 4330 EA MIDDELBURG Veiligheidsreqio Zeeland Organisatieonderdeel 6v/ pffis Ontvangen, 3 jy N 2013 Behandelaar

Nadere informatie