Bijlage 4 Stakeholderanalyse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 4 Stakeholderanalyse"

Transcriptie

1 Bijlage 4 Stakeholderanalyse De sessie 1. Inleiding a. Welkom deelnemers b. Rolverdeling Hans/Simone c. Theorie Stakeholderanalyse 2. Stakeholders benoemen a. Landschap van Stakeholders in kaart brengen 3. Per Stakeholder verdieping a. Kenmerken (intern/extern en overige kenmerken) b. Belangen en verwachtingen c. Gevoeligheid en respect voor d. Potentieel en beperking e. Hoe om te gaan met deze groep 4. Verdieping Stakeholder Politiek a. Hoe kunnen we het risico van de stakeholder politiek het meest beperken b. Zijn wij in staat om de stakeholder politiek voor ons te winnen? c. Hoe pakken we dit aan?

2 De uitkomsten Stakeholdermix Stakeholders Kenmerken Belangen en verwachtingen Gemeenten ( ambtelijke ) Politiek ( gemeentelijk ) Aanwezige rollen: Gemeente secretaris,directeuren, Afdelingshoofden Beleidsmedewerker ( invloed op hoofden ) Overige kenmerken: Beschikking over geld, invloed op politiek, ambtelijk, bepalen beleid, lijn met lokale media1. door kennisgebrek werkt het netwerk soms tegen. 2 Passieve houding, kennisgebrek bevorderend. 3 log en groot = moeilijk te sturen1,groot en log, eenmaal in beweging. 2 pers. 3 groot netwerk met brede scope Gemeenteraad, college, fractie, burgemeester, raadsleden, wethouders. Kaderstelling, controlerend, participerende/ uitdragende rol. Informeren relatie, sturende, informatie behoeften, netwerk. Stigmatisering, hokjes denken, gebrek aan sturing, niet consistent. Partijen ( buiten lokaal ) zakelijk = RVOZ, maatschappelijk. Deels gelijk deels verschillend, sommige politieke rollen zijn tevens ondernemer, Profileren van beleid, 1 loket functie, Financieel belang, representatieve ruimte, in dienst nemen WWB, opbrengst generen, ze doen maar wat, ondernemers bepaalt te veel, betalen niet, komen alleen maar halen. Beinvloeden beleid, vertalen/uitvoeren dienstverlening, betrokken ( maken/draagvlak ), verwachten dat ze het snappen, positief mond op mond, medewerking, Profileren van de stad, financieel belang, financiële keuzes, partijprofilering, scoringdrang, publiciteit, terugkoppeling over wat de ondernemer bezighoudt. Realistische verwachting, boeiende programmering richting ondernemer, Urgentie van OH inzien, uitdragen van positieve geluiden, Gevoeligheid en respect voor Interne communicatie, door gebruik maken van OH succesvoller. Overtuiging succes. Doelstellingen behalen. Voorzien van eenduidige informatie, betrekken, In lijn met programma scoren, publieke opinie. Potentieel en beperking 1,Groot en log, eenmaal in beweging. 2 pers. 3 groot netwerk met brede scope Media momenten, goede Ambtenaar mag niet direct contact met raad. Alleen op afroep eigenlijk via wethouder. Imago, ambtelijke uitstraling, meer ondernemend, stigmatisering, hokjes denken, gebrek aan sturing, niet consistent. Input voor Hoe om te gaan met deze groep Informeren + uitnodigen op locatie. Presentatie Ter Zake. Kansen benoemen/ resultaten delen. Herhaling is kracht. Betrekken, vragen wat hun behoeften Continu aandacht voor stakeholder, actief informeren Team Ter zake consistent, belangen ( van partijen ) benoemen en uitdragen

3 RVOZ en overige Ondernemersvereniging en belangen en netwerk organisaties ondernemersnetwerk. Media, ambtelijke organisatie, Burger. Bestuurden leden RVOZ, Lid van Team Ter Zake, Lid SEP. Meer deelname door andere, een OV is Lid, Regionale deelname gewenst, Publiek - Private samenwerking ( PPS ) Netwerken, uitwisselen informatie, korte lijnen, door dagelijkse aanwezigheid, vertegenwoordiging. Ondernemers/belanghebbende, Politiek, specifiek gerichte netwerk obv doelstellingen. prioriteiten stellen, ondernemer hoog op de agenda ( belang ) politieke partijen, realisme, geen beleidsagenda maken maar activiteitenkalender. Ter zake maakt geen beleidsagenda, voorzetting ambassadeurschap, gedeelde visie. Ondernemersbelangen behartigen, 1 loket, collectieve aanpak, kennis en informatie, participatie, faciliteiten ontmoetingspunt, samenwerken, invloed, ledental, Imago, krachten bundelen. Reclame maken, een streekbuis, proactieve houding, kennis & informatie, krachten bundelen. Meer inzicht over aanbestedingen, meer gunningen binnen Zoetermeer, Beter, terugkoppeling naar leden, ondernemers in beweging brengen van leden, ondernemersklimaat, korte lijnen met gemeente, gemeente doet wat ondernemer wil, Verwachting regionaal, Meerwaarde aantonen, op thema gericht op thema, diversiteit van thema's, ( groot bereik ) Geven nemen= Win Win, positieve geluiden, laten zien dat voor elke politieke stroming een voordeel. Groot bereik, afspraken maken ( collectief ) signaalfunctie, van nature meer betrokkenheid Inspanning andere vereniging, beperkte; niet iedere ondernemer is lid, georganiseerdheid graad, bij benaderen zelfde contact persoon, eenzijdige, doelstellingen komen niet overeen. Gezamenlijk activiteiten organiseren o.b.v. gelijkwaardigheid, Inzicht ( input ) over interesse binnen netwerk, eerste inzicht in welke "meerwaarde "definitie "en door op in te spelen + faciliteren, leren kennen.( van twee kanten )

4 meer invloed op beleid, kans van slagen 50/50 Ondernemers (starter) Ondernemers (ZZP) Eenmanszaak, VOF, wil goed en zo goedkoop mogelijk starten. Formele rol: wenselijk dat starters worden begeleidt bij de opstart van hun onderneming. Informele relatie is het volgen van de starter: wordt dit een succesvolle start. De starter heeft over het algemeen genomen weinig instrumenten tot hun beschikking. Zelfstandig, zonder personeel. Kenmerk zich door alleen te werken of gezamenlijk met andere ZZP- ers met een ander specialisme. Specialismes moeten elkaar aanvullen, anders wordt concurrentie ervaren. Zit vaak op de locatie van de klant. Heeft behoefte aan kennis, ontmoetingsplek, informatie, netwerken en acquisitie. Belang: een groot netwerk, acquisitie, samenwerkingen met andere ZZP of flexibele schil van grote ondernemingen. De starter komt in beweging als zij kansen zien voor hun opstart, dan wel de zekerheid voelen dat zij succesvol een onderneming kunnen starten. ZZP- ers zijn gevoelig voor kansen (vergroten netwerk, acquisitie, samenwerking die kan leiden tot extra opdrachten). Ook de groeiende flexibele schil van grote bedrijven zijn een interessante ontwikkeling voor de ZZP- er. Het netwerk van starters is sterk afhankelijk van de ervaring die de starter mee brengt. Over het algemeen genomen moet de starter nog starten met het opbouwen van het netwerk, met uitzondering van de starters die al netwerk hadden vanuit loondienst- verband. Niet per definitie beperkend, juist eerst het netwerk beoordelen en inschatten op potentie. Netwerken van ZZP- ers zijn vaak gericht op het specialisme van de ZZP- er. ZZP- ers willen graag een groot netwerk voor een goede en constante order portefeuille. Beperkende factor kan de factor tijd zijn, Starters zijn een doelgroep. Starters moeten begeleid worden en vragen kunnen stellen over de opstart van hun onderneming. Niet alle starters worden succesvol ondernemer, maar het potentieel moet goed ondersteund worden voor extra ondernemer- schap en mogelijk op termijn meer werkgelegen- heid. De ZZP- er wordt een steeds grotere doelgroep. Het bijzondere aan deze groep is dat zij vaak functie gericht behoeftes hebben. Daarom is het belangrijk om de behoeftes van deze groep goed te inventariseren, de gelijke behoeftes er uit te filteren om dit te faciliteren.

5 omdat de ZZP- er dikwijls alleen werkt ervaart deze vaak een hoge werkdruk. Ondernemers (klein) Ondernemers ( Midden ) Bedrijven met minder dan 50 werknemers in dienst. Zijn vaak minder goed georganiseerd, omdat organisatieontwikkeling niet perse een prioriteit hoeft te zijn. De focus ligt vooral op het primaire proces. Vanwege de omvang is er vaak beperkte functiescheiding in secondaire processen. Eigenaar, directeur, Hr manager, facility manager. Eén loket, één aanspreekpunt, integrale oplossing voor "probleem" beschikking over actuele gegevens, terugkoppeling van acties/reacties. In noodzakelijke gevallen escaleren van het probleem. Gemeente draagt actief bij aan het terugdringen van ambtenaren die onafhankelijk van elkaar het bedrijf bezoeken t.b.v. diensten/vergunningen etc. Verw: verbindende en coördinerende rol. Maken en breken van Ter Zake. ondernemers, belangenorganisaties, gemeente(n), makelaars, potentiele Belang: meer omzet en meer groei. In relatie tot het ondernemershuis zullen deze ondernemers gericht zijn op netwerken, kennisdelen en acquisitie. Maar ook interessante en inspirerende events kunnen deze ondernemer boeien. Bedrijfscontacten, relatiebeheer, terugkoppelen van gegevens die van belang kunnen zijn voor het bedrijf. Proactief/reactief. Verslaglegging in CRM. Communicatie met bij voorkeur een specifieke persoon (voor dat onderwerp), begeleiding bij (her)huisvesting, ondersteunen bij het vinden van personeel, leggen van kruisverbanden tussen bedrijven en instellingen. Verw: participatie en Gevoelig voor kansen in relatie tot de core business (het primaire proces). Ondernemers kunnen worden uitgedaagd om ook een eigen bijdrage te leveren. Verder inventarisering van de behoefte is nodig om deze groep op onderwerp te kunnen boeien. koesteren en actief betrekken bij activiteiten. Bieden van kansen om ook hun eigen bijdrage te (laten) leveren. Inventariseren van vragen en behoeften Het netwerk van kleine ondernemers is al veel groter en meer divers als de ZZP- er. Behalve het netwerk dat gerelateerd is aan de core business, hebben kleine ondernemers vaak ook een netwerk gerelateerd aan secondaire processen. Hecht onderling netwerk, maar een hele grote groep en heel uiteenlopende belangen, naar buiten individuen Kleine ondernemers zijn vaak gefocust op het primaire proces en zijn daardoor niet allemaal gelijk. Ook in de behoefte zit verschil. Daarom is het belangrijk om de behoeftes van deze groep goed te inventariseren, de gelijke behoeftes er uit te filteren om dit te faciliteren. continu aandacht, actief informeren en waar mogelijk betrekken, intervisie sessies organiseren voor grote ondernemingen onderling en met gemeente op basis van thema s. Deze thema s eerst inventariseren alvorens een intervisie sessie te laten plaatsvinden.

6 Ondernemers ( Groot ) vestigers onder haar relaties. Ambassadeurschap voor de stad, zijn vaak meer betrokken. Zijn de grootste en belangrijkste groep ondernemers. kennis van in beweging zijnde soortgelijke bedrijven (concurrenten) en toeleveranciers die mogelijk interessant zijn voor de stad. Directievoorzitter/bestuur/CEO/fac. Manager een aanspreekpunt, integrale oplossing voor "probleem" beschikking over actuele gegevens, terugkoppeling van acties/reacties. In noodzakelijke gevallen escaleren van het probleem. Gemeente draagt actief bij aan het terugdringen van ambtenaren die onafhankelijk van elkaar het bedrijf bezoeken tbv diensten/vergunningen etc. ondernemers, belangenorganisaties, gemeente(n), makelaars, potentiele vestigers onder haar relaties. ambassadeurschap voorde stad. kennis van in beweging zijnde soortgelijke bedrijven(concurrenten) en toeleveranciers die mogelijk interessant zijn voor de stad. actieve deelname aan activiteiten. Grote groep, veel kapitaal van de stad, groot belang bedrijfscontacten, relatiebeheer, terugkoppelen van gegevens die van belang kunnen zijn voor het bedrijf. Proactief/reactief. Verslaglegging in CRM. Communicatie met bij voorkeur een specifieke persoon (voor dat onderwerp), begeleiding bij (her)huisvesting, ondersteunen bij het vinden van personeel, leggen van kruisverbanden tussen bedrijven en instellingen. Proactieve aanpak, betrekken van college bij "probleem" stelling. zijn gewilde partijen om ergens anders te kunnen vestigen. Bedrijven kennen hun "marktwaarde" en stellen hoge eisen aan vestigingslocatie. Hebben vaak maar weinig betrokkenheid bij de stad continu aandacht, actief informeren en waar mogelijk betrekken, intervisie sessies organiseren voor grote ondernemingen onderling en met gemeente op basis van thema s. Deze thema s eerst inventariseren alvorens een intervisie sessie te laten plaatsvinden.

7 Gemeenten ( regio ) Stichting EZ Pijnacker- Nootdorp (Dennis Potter + wethouders); Lansingerland; Leidschendam- Voorburg; overige gemeenten Zuid Holland Centraal Kenmerken. dienstverlening aan 'hun' ondernemers; delen in successen; verlichting voor lokale frontoffice, delen van kennis tbv hun ondernemers. bestuurlijk bilateraal overleg (wethouders); rol beeldvorming. lokale werkgevers, lokale ambtenarij, lokale politiek. positieve reclame, brede dienstverlening vanuit Ter Zake, som der delen meer RVOZ, ZZP- ers, ondernemers, bestuur van stichting, (zijdelings en uit te werken) Ter Zake. verbetering van Stad, infra en innovatie. Subsidie houder, opdrachtgever voor ondernemers.. De stichting zorgt er onder meer voor dat er voor ondernemers wat te halen is, Werk, wetenschap en innovatie. Nader te bepalen.nog te verkrijgen maar kans groot door snelle bekendheid. Aantrekkingskracht voor ondernemers (ZZP), subsidiegevers teammanager, teamleden, beleidsmedewerkers, college. beleidsinformatie delen met klant/ondernemer, afleggen bedrijfsbezoeken, onderhouden van klantcontacten (ook in Ter Zake), verslaglegging, bijhouden uitbreiding 'grondgebied'; brede steun; positieve promotie; uitbreiding dienstverlening; samenwerking. formele rol in arbeidsregio ZHC Projecten realisatie, subsidieverdeler, betaalstructuur, ondersteuning inverdienmodel Ter Zake, Innovator, delen en structureren van informatie. Oprichting statuten, Samenwerkingsdocument, Ondernemers/RVOZ in the lead. Instrument voor subsidie, Werk voor ondernemers Bedrijfscontacten, relatiebeheer, delen van gegevens met beleid Ez, beïnvloeden van EZ beleid, behartigen ondernemers belangen, bijhouden van CRM. delen in successen; bewezen toegevoegde waarde, mee- organiseren Omdat de stichting nog niet is opgericht, is dit moeilijk in te schatten aantonen meerwaarde van bestaande contacten door bijv. oplossen van vraagstukken, aandacht voor probleemstelling, beantwoorden van vragen, geven van onderbouwde syndroom; negatieve reclame, risico dat Ter Zake ondersneeuwt door Werkplein Door de beperking in middelen zullen de verwachtingen groot zijn irt de daadwerkelijke realisatie. bovenal capaciteit, daarnaast tijd, geld, werken met CRM- systeem /klant/volgsysteem met te weinig onderscheid in betrekken; gebruik ZHC evenement in februari; maak Ter Zake 'van hen' De stichting kan dienen voor het binnen halen van subsidiegelden waarbij ondernemers en overheid gezamenlijk in projecten participeren om een maatschappelijke en of economische meerwaarde te creëren. informeren en betrekken bij de activiteiten binnen TZHO. Hebben een grote hoeveelheid kennis en belangrijk binnen het netwerk. Directe lijnen naar het college en management.

8 crm verwachting: optimaliseren van informatiedeling, clusters, delen marktinformatie en communicatie over EZ activiteiten. TZHO is middel om dat te versterken. ondernemers, gemeente, instellingen zowel lokaal, regionaal als landelijk, internationaal. verbeteren van contacten, vergroten van netwerk, meer kruisverbanden (win- win) aanwenden van netwerk tbv derden, meer betrokkenheid van deelnemers van bedrijven, gemeenten en instellingen. Helderder/verduidelijking van integrale boodschap/info (zendcapaciteit) Bedrijfsbezoeken met (afvaardiging) college. Informatie vanuit bedrijf naar EZ, huisvestingsvraagstukken, verwachting: verbeteren van georganiseerd overleg met betrekking tot makelaars, transformatie etc. ambtelijk coördinerende rol m.b.t. bedrijfseconomische activiteiten, gezicht naar buiten, contactpersoon vanuit gemeente met ondernemer, verstrekken van informatie naar team EZ en evt. wethouder, informerend, netwerk antwoorden, inventariseren van aandachtspunten, leggen van interessante kruisverbanden, faciliteren van contacten categorieën. Uitgangspunten intern: keuze ligt bij bestuur/management. Wie bepaalt? Overige stakeholders Stakeholder Kans Bedreiging Hoe om te gaan met Facilitair bedrijf KVK Goede facilitaire ondersteuning voor events en andere facilitaire aangelegenheden. Mogelijk nieuwe producten en samenwerking die inzetbaar zijn voor TZHO. Gaan meer participeren in projecten dus Weinig flexibel bij snelle acties, zijn vaak aan regels gebonden als het gaat om het afhandelen van calls. Wegvallen van intensieve begeleiding naar startende ondernemer toe. Digitalisering dienstverlening deze groep Op tijd betrekken bij events. Mogelijk kunnen er aanvullende afspraken worden gemaakt over de snelheid van bedienen. Benaderen voor mogelijke samenwerking

9 Politiek ( Landelijk ) WWB- er Belastingdienst UWV Werkplein SEA benaderbaar voor grote projecten TZHO Door het succesvol realiseren van Ter Zake Het Ondernemershuis, kan de Landelijke politiek Zoetermeerse voorbeelden aan andere gemeenten aanreiken en dit komt het imago van Zoetermeer ten goede. De WWB- er kan een podium krijgen binnen Ter Zake Het Ondernemershuis, waardoor de kans op werk wordt vergroot, zie ook de werkervaringsplek. Willen graag in de regio actief zijn en blijven. Benaderbaar om samen zaken op te zetten. Willen graag in de regio actief zijn en blijven. Benaderbaar om samen zaken op te zetten. Samenwerking optimaliseren en verder intensiveren voor meer uitstroom van uitkeringsgerechtigden. Doelstellingen van de SEA realiseren met Ter Zake als middel. Decentralisaties: dezelfde taken, minder geld. Om de WWB- er voor werkgevers interessant te maken, dienen zij representatief te zijn en de beschikken over goede werknemers- vaardigheden. Bezuinigingen, wegvallen dienstverlening Bezuinigingen, wegvallen dienstverlening Doelstellingen zijn niet SMART, waardoor Ter Zake zelf de Blijvend informeren over succesvolle initiatieven. Geen stigmatisering, iedereen verdient een kans, maar is zelf verantwoordelijk om de kans te verzilveren. In gesprek blijven In gesprek blijven Benaderen voor mogelijke samenwerking Informeren. Betreft het strategische orgaan waar Ter Zake

10 Onderwijs Media Intermediair Burgers De ondernemers geven vaak aan behoefte te hebben aan goed onderwijs en dat het onderwijs aansluit op het bedrijfsleven. Via Ter Zake kan hier vorm aan worden gegeven en kan dit proces verder ondersteund worden. Komen op nieuwswaarde af. Moeten deze dus actief gaan aanbieden. Als TZHO iedere keer iets te melden heeft krijgen we de aandacht Zoeken naar netwerken waar ondernemers actief zijn. TZHO biedt dat platform. Willen iets betekenen voor ondernemer. Inzetbaar voor programma, samenwerken organiseren Als de burger positief is over Ter Zake Het doelstellingen SMART zal moeten maken. Verkokert en versnippert per opleidingsniveau. Er zijn veel betrokken partijen. Onderwijs begint al vanaf de basisschool, het stimuleren van bijvoorbeeld technische richtingen, zal dan ook vanaf de basisschool moeten worden geïmplementeerd. Lastiger benaderbaar. Komen niet 'zomaar' Continu iets verzinnen. Terugtrekkende beweging als het slechter gaat of de meerwaarde niet duidelijk is. Als de burger negatief is over Ter Zake Het uiteindelijk verantwoording aan aflegt. Behandel de SEA als opdrachtgever. Probeer het contact te faciliteren. Zoek naar gelijke belangen en verenig deze. Een gezamenlijk doel is gemakkelijker te realiseren. Kijk eerst naar quick wins, daarna naar de langere termijn oplossingen die nodig zijn voor de hervorming van het onderwijsstelsel. Goede directe contacten leggen. Niet meer via gemeente, maar zelf lijst van journalisten hebben en uitnodigen bij nieuwswaarde, persberichten etc. Contacten warm houden, betrekken bij programma en organisatie. Burgers actief betrekken, vooral als zij

11 Ondernemershuis, vergroot dit het lokale draagvlak. Ondernemershuis, verlaagt dit het lokale draagvlak. de wens hebben om ondernemers te worden. Verder zou je een open dag kunnen organiseren voor burgers uit Zoetermeer en regio. Vooral informatief over meerwaarde die zij ook kunnen ervaren. Wij hebben projectontwikkelaars, gebouw eigenaren, investeerders, haaglanden omgevingsdienst en de politiek (provincie) verwijderd uit de analyse omdat deze groepen te weinig van invloed zijn op het ondernemershuis.

Bijlage 1 Vragenlijsten Diepte Interviews. Vragenlijst Diepte Interview Bestuurlijk Niveau (wethouders)

Bijlage 1 Vragenlijsten Diepte Interviews. Vragenlijst Diepte Interview Bestuurlijk Niveau (wethouders) Bijlage 1 Vragenlijsten Diepte Interviews Vragenlijst Diepte Interview Bestuurlijk Niveau (wethouders) Nut en noodzaak 1. Vindt u het nuttig dat het ondernemershuis Ter Zake er is? a. Waarom vindt u dit?

Nadere informatie

Bijlage 3 : Behoeften/Wensen/Bijdragen/Kansen van ondernemers

Bijlage 3 : Behoeften/Wensen/Bijdragen/Kansen van ondernemers Groot groter dan 250 werknemers Behoeften: Als er vanuit het ondernemershuis op thema bijeenkomsten worden georganiseerd en actief (grote) ondernemingen worden betrokken. Invulling geven aan een social

Nadere informatie

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden.

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden. Resultaten Pionierlab 16 maart 2015 14 ondernemers uit de wereld van vastgoed, bedrijventerreinen, mobiliteit, zakelijke en financiële dienstverlening. Thema accountmanagement en dienstverlening Ontzorg

Nadere informatie

Bijlage 9 uitwerking onderzoeksvragen

Bijlage 9 uitwerking onderzoeksvragen Bijlage 9 uitwerking onderzoeksvragen Onderzoeksvragen Nut en noodzaak: Wanneer heeft TZHO bestaansrecht? TZHO heeft bestaansrecht omdat vastgesteld is dat alle betrokkenen het nuttig vinden dat TZHO er

Nadere informatie

Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015

Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015 Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015 Doelen en inspanningen thema economie en Werk Tekst raadsakkoord Anders denken, anders doen Een juiste en tijdige informatievoorziening en duidelijke communicatie

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2016-2019 1. Inleiding Voor u ligt het strategisch plan 2016-2019. In het strategisch plan 2016-2019 wil Dress for Success Amsterdam (DfS A) u meenemen in de strategie en de keuzes die

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Dairy India. NAFTC-India. Zoetermeer, 18 February 2015

Dairy India. NAFTC-India. Zoetermeer, 18 February 2015 Dairy India NAFTC-India Zoetermeer, 18 February 2015 Netherlands Agro Food Technology Centre Publiek private samenwerking Sector vertegenwoordigend Expertise cluster focus Lokaal gevestigd Ervaring Introductie

Nadere informatie

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Samenvatting InmensGroeien is opgericht door Joop Egmond en Maarten Smits. Het bedrijf is ontstaan uit de wens om voor mensen binnen organisaties

Nadere informatie

Communicatieplan Cantorclin

Communicatieplan Cantorclin Communicatieplan Cantorclin T.b.v. Certificering op CO 2 -prestatieladder Niveau 3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Stuurcyclus 3. Interne betrokkenen en communicatie 4. Externe betrokkenen en communicatie

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een Werktop? De kracht van verbinden

Hoe organiseer ik een Werktop? De kracht van verbinden Hoe organiseer ik een Werktop? De kracht van verbinden Edo Haan wethouder gemeente 4-12-2012 se Werktop 1 Even voorstellen Initiator van de Sociaal Economische Agenda (SEA) Bestuurlijke trekker Coördinerend

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

7 januari 2011. De noodzaak van marktwerking. Uw doelgroep vinden? Uw doelgroep vinden? Negatief Imago VVT-sector

7 januari 2011. De noodzaak van marktwerking. Uw doelgroep vinden? Uw doelgroep vinden? Negatief Imago VVT-sector De noodzaak van marktwerking Wie zijn uw doelgroepen? Uw doelgroep vinden, informeren en prikkelen Hoe zit het met andere stakeholders Van meer van hetzelfde naar relevant anders Uw doelgroep vinden? 14

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

De IVW, daar heb je wat aan!

De IVW, daar heb je wat aan! De IVW, daar heb je wat aan! Samen In Weesp hebben we een unieke samenwerking, waarmee we zaken ook echt voor elkaar krijgen en onze ambities waarmaken. Samen staan we sterk. Cees van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want:

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Marktanalyse Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Onbekendheid gebouweigenaren & gebruikers met de mogelijkheden en winst die te behalen valt Ondoorzichtige

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2015.1 RIS 280270 0703532087 19 januari 2015 Stand

Nadere informatie

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding Roadmap BIM Loket Versie 7, 1 december 2015 1.1 Inleiding Eind april 2015 is de Stichting BIM Loket opgericht. Afgelopen maanden is de organisatie ingericht en opgestart. Mede op verzoek vanuit de BIR

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal Werken aan resultaat, altijd en overal Congres Over Het Nieuwe Werken Programma HNW Belastingdienst Dr. Y. Boutachekourt 19 november 2013 2 Visie film HNW Belastingdienst 3 Veranderdoelen van de Belastingdienst

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Bijlage 5 Uitwerking en analyses diepte interviews

Bijlage 5 Uitwerking en analyses diepte interviews Bijlage 5 Uitwerking en analyses diepte interviews Nut en noodzaak Bestuurlijk niveau De geïnterviewde wethouders geven aan het nuttig te vinden dat TZHO er is. Men ziet het als hulpmiddel om samenwerking

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 1 Ondernemersavond 22 januari 2015 Munnikkenhof Grijpskerke Geachte ondernemer, Hartelijk dank voor uw aanwezigheid op de ondernemersavond op 22 januari j.l. Zoals

Nadere informatie

BEL Combinatie. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland

BEL Combinatie. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland BEL Combinatie De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland BEL Combinatie 3 De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland 5 Opgave Kwaliteitsmeting bestuur Gezamenlijk onderzoek naar kwaliteit

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn goed werken Ons nieuwe kantoor wordt een inspirerende ontmoetingsplek, waarbij we tijden plaatsonafhankelijk werken Klaas Bakker, Manager Facilities en Real Estate TenneT TSO B.V. Het nieuwe werken start

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid

Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid 2 Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid De Rijksoverheid streeft een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid na.

Nadere informatie

Programma Aan het Werk

Programma Aan het Werk Programma Aan het Werk Ambities van het college op het gebied Economie Arbeidsmarkt en Onderwijs Benen op tafelsessie raad 27-1-2015 Programma Opening Toelichting Programma en werken met een programma

Nadere informatie

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Inleiding Stichting Skyway staat symbool voor vernieuwing, integriteit, ruimdenkendheid, creativiteit en inspiratie. In de afgelopen 10 jaar heeft

Nadere informatie

Startnotitie Stimuleren intern ondernemerschap

Startnotitie Stimuleren intern ondernemerschap Startnotitie Stimuleren intern ondernemerschap Aanleiding Om ons heen zien wij het medialandschap heel hard veranderen. Het aantal bedrijven binnen de mediasector is verdubbeld vanaf 2005, maar het aantal

Nadere informatie

Van denken naar doen bij A&F

Van denken naar doen bij A&F Van denken naar doen bij A&F Human Capital Agenda A&F (Regionale) economische clusters Behoeftes studenten en (potentiële) werknemers Behoeftes bedrijven A&F Aantrekkelijk werkgeverschap en imago sector

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Feniks Campagne. Feniks Campagne. Gemaakt voor: Feniks Group Voorbereid door: Serena Scholte. 1 mei 2012 Voorstelnummer: 2.

Feniks Campagne. Feniks Campagne. Gemaakt voor: Feniks Group Voorbereid door: Serena Scholte. 1 mei 2012 Voorstelnummer: 2. Feniks Campagne Gemaakt voor: Feniks Group Voorbereid door: Serena Scholte 1 mei 2012 Voorstelnummer: 2 Uturnity Aanleiding Dagelijks gaan tientallen bedrijven failliet gaan, onder andere door de financiële

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

De IVW, daar heb je wat aan!

De IVW, daar heb je wat aan! De IVW, daar heb je wat aan! Samen In Weesp, Muiden en omgeving hebben we een unieke samenwerking, waarmee we zaken ook echt voor elkaar krijgen en onze ambities waarmaken. Samen staan we sterk. Wim Zagt,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak KIvI Jaarcongres Sustainable Mobility,6 november 2013 Pieter Tanja Leefbaarheid en gezondheid in stad en regio verkeersveiligheid geluidoverlast

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huis voor ondernemerschap en innovatie Midden-Brabant

Samenwerkingsovereenkomst. Huis voor ondernemerschap en innovatie Midden-Brabant Samenwerkingsovereenkomst Huis voor ondernemerschap en innovatie Midden-Brabant Partijen De ondergetekenden - Stichting Midpoint Brabant, gevestigd en kantoorhoudend te Tilburg, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard. 27 mei 2015

Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard. 27 mei 2015 Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard 27 mei 2015 Agenda 1. Welkomstwoord wethouder Fatih Özdere 2. Voorstelrondje 3. Presentatie onderzoek Daniël van den Dool 4. Vragen/discussie 5. Arjan Koopmans

Nadere informatie

Create Share & Inspire

Create Share & Inspire Create Share & Inspire De Social Enterprise Verbeter de wereld Begin een Bedrijf Boek van Willemijn Verloop en Mark Hillen De Missie & Visie Onze Missie Vrouwelijke professionals helpen om hun persoonlijke

Nadere informatie

Eigen initiatief Duurzame bereikbaarheid Flower Mainport Aalsmeer

Eigen initiatief Duurzame bereikbaarheid Flower Mainport Aalsmeer Plantijnweg 32, 4104 BB Culemborg / Postbus 141, 4100 AC Culemborg Telefoon (0345) 47 17 17 / Fax (0345) 47 17 59 / www.multiconsultbv.nl info@multiconsultbv.nl Eigen initiatief Duurzame bereikbaarheid

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard *15RDS00293* 15RDS00293 Onderwerp Vaststellen economisch beleidsplan 2016-2025 1 Beslispunten Het economische beleidsplan 2016-2025 vast te stellen. 2 Samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave Ondernemersvereniging Graveon VOORWOORD Deze visie en plan van aanpak voor de start van Centrummanagement Grave is tot stand gekomen door samenwerking

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen Profielschets Directeur-bestuurder Omnia Wonen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Omnia Wonen Datum: 20 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Omnia Wonen in Harderwijk is een moderne

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2013 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2013 2014 Augustus 2013 pag. 1 INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 2. doelstellingen

Nadere informatie

Informatie over onze vereniging

Informatie over onze vereniging Informatie over onze vereniging Editie 2014 Uitgebreide en actuele informatie op www.cio-platform.nl CIO Platform Nederland, mei 2014 Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

InPreventie naar de BvAA

InPreventie naar de BvAA NIEUWSBRIEF Maart 2015 InPreventie naar de BvAA Na een jaar lang overleggen is het gelukt. Op 24 maart heeft Pieter namens de beroepsvereniging het contract met TNO getekend bij het ministerie van Sociale

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015 MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN Ruysdael onderzoek 2015 Succes maak je samen Ruysdael is gespecialiseerd in innovatie van mens en organisatie. Vanuit de overtuiging dat je samen duurzame meerwaarde creëert.

Nadere informatie

Overstijgende doelen

Overstijgende doelen Strategische doelen In subgroepen zijn de doelen geformuleerd. Hierna mochten de anderen aanvullende of doelen er bij zetten. Deze staan onder de kolom Overstijgende doelen 1. Bestuurlijke omgeving: -

Nadere informatie

Toekomstvisie: Emmen en Verder

Toekomstvisie: Emmen en Verder Toekomstvisie: Emmen en Verder Aangescherpte visie op de rol van de VDP Breda, 8 december 2010 1 Agenda 14.00 terugblik Akkoord van Emmen en inleiding programma 14.15 presentatie en bespreken hoofdlijn

Nadere informatie

BeCube = B. Merkstrategie

BeCube = B. Merkstrategie BeCube, brand & communications BeCube = B 3 Oftewel: wees tot de derde macht. Tijd, ruimte en kansen laten zich afdwingen. Verleg grenzen Er is altijd een oplossing. Altijd een stap meer. Merkstrategie

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad

Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad Stad met een hart Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad 1 Economische Verkenning

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

Let s Connect e-portfolio

Let s Connect e-portfolio Let s Connect e-portfolio Presentatie Special Coatings BV Mijn naam is Michel Eugster Voormalig voorzitter KOP MKB ondernemer in Bladel,Eindhoven en Weesp E-portfolio en wat verder Kempisch ondernemers

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee. Gemeente Stadskanaal 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee. Gemeente Stadskanaal 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee Gemeente Stadskanaal 14 september 2015 Inleiding Het akkoord van Westerlee: Aanleiding Kernpunten Bestuurlijke afspraken Financiering

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform eisen 1.C.1 1.C.2 2.C.1 2.C.2 2.C.3 3.C.1 3.C.2. van CO₂-Prestatieladder 3.0

Communicatieplan. Conform eisen 1.C.1 1.C.2 2.C.1 2.C.2 2.C.3 3.C.1 3.C.2. van CO₂-Prestatieladder 3.0 Communicatieplan Conform eisen 1.C.1 1.C.2 2.C.1 2.C.2 2.C.3 3.C.1 3.C.2. van CO₂-Prestatieladder 3.0 B&G Hekwerk Industrieweg 187a 5683 CC Best PO Box 66 5680 AB BEST Tel. +31 (0)499-363666 www.bghekwerk.nl

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Consulent lokale economie 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE De consulent lokale economie is het aanspreekpunt voor handelaars en ondernemers en stimuleert, behartigt en

Nadere informatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie De sector logistiek groeit; internationaal, nationaal en zeker ook regionaal. Dat biedt kansen voor Noordoost-Brabant. Met sterke

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID 2011-2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. UITGANGSPUNTEN, DOELSTELLINGEN en KADERS 3 3. HET PROCES 5 4. HET PRODUCT 6 5. DE RISICO S 6 6. TIJD en PLANNING 6 7. COMMUNICATIE 6 Startnotitie

Nadere informatie

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >>

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> die organisaties adviseren over en begeleiden bij uiteenlopende innovaties op het gebied van organisatie- en werkvormen, arbeidsrelaties, leiderschap

Nadere informatie

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 1 september 2015 sloot de indieningstermijn

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maandag 30 januari 2012 Studiedag Duurzaam Betrokken Kinderboerderijen Stefanie Lap Opbouw workshop Definitie Motivatoren voor bedrijven Omvang Huidige ontwikkelingen

Nadere informatie

Sponsorbeleid gemeente Aalten

Sponsorbeleid gemeente Aalten gemeente Aalten December 2013 1. Aanleiding 3 2. Definities 3 3. 4 4. Doel van sponsoring 4 5. Toetsingskader (afwegingen) 5 6. Financieel kader 6 7. Uitvoeringskader 7 8. Procedure sponsorverzoeken 8

Nadere informatie

Coöperatie verbindend leiden

Coöperatie verbindend leiden Coöperatie verbindend leiden Document ter oprichting Versie 01-01-2016 Visie De verhouding van burgers tot de overheid, van werknemers tot hun werkgevers en van het individu ten opzichte van het collectief

Nadere informatie

Ondernemersfondsen. Soorten, maten, voors en tegens. Lichtenvoorde, 10 november 2016 Kjeld Vosjan

Ondernemersfondsen. Soorten, maten, voors en tegens. Lichtenvoorde, 10 november 2016 Kjeld Vosjan Vosjan Management op Maat Ondernemersfondsen Soorten, maten, voors en tegens Lichtenvoorde, 10 november 2016 Kjeld Vosjan Inhoud 1. Aanleiding, waarom zitten we hier? 2. Ondernemersfondsen algemeen 3.

Nadere informatie

Franchise informatie Quickmediator

Franchise informatie Quickmediator Franchise informatie Quickmediator Franchise informatie van Quickmediator Mediator Het beroep mediator is een vrij beroep, omdat iedereen zich zonder enige kennis of opleiding mediator mag noemen. 1 Velen

Nadere informatie

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Inleiding De burgervisitatiecommissie heeft haar bevindingen gedeeld over hoe wij onze visie over onze veranderende rol van de gemeente

Nadere informatie

Olga Jonk Jonk Relatiebeheer. Relatiebeheer een ondergeschoven kind.

Olga Jonk Jonk Relatiebeheer. Relatiebeheer een ondergeschoven kind. Olga Jonk Jonk Relatiebeheer Relatiebeheer een ondergeschoven kind. Wat is Relatiebeheer? Bewustwording van het belang van Relatiebeheer. Klantencontact leggen en klanten behouden. Tips over hoe Relatiebeheer

Nadere informatie

Holland Space Cluster

Holland Space Cluster Deze nieuwsbrief informeert alle geïnteresseerden en betrokkenen over het Holland Space Cluster in oprichting. Fotoverslag bijeenkomst Holland Space Cluster 3 juli: De ruimtevaartsector in Nederland moet

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inleiding Lobby Informatieverstrekking Netwerken Service Den Haag

Jaarplan 2015 Inleiding Lobby Informatieverstrekking Netwerken Service Den Haag Jaarplan 2015 Inleiding MKB Den Haag is met ingang van 1 januari 2015 onderdeel van MKB Nederland. Van een zelfstandige vereniging, die al aangesloten was bij MKB Nederland, is MKB Den Haag overgegaan

Nadere informatie

Gemeente ñ Bergen op Zoom

Gemeente ñ Bergen op Zoom Gemeente ñ Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom 3 0 SEP 2015 Uw kenmerk Ons kenmerk U15-015951 Datum Uw brief Beh. door P.C.C. van de Watering Doorkiesnr.

Nadere informatie

Verbeterplan naar aanleiding van onderzoeken:

Verbeterplan naar aanleiding van onderzoeken: Verbeterplan naar aanleiding van onderzoeken: - Waar staat je gemeente? - Evaluatie organisatieontwikkeling; - Evaluatie burgerparticipatie; - Lokale bestuurskrachtmeting; - Eindrapport Visitatiecommissie

Nadere informatie