Bijlage 4 Stakeholderanalyse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 4 Stakeholderanalyse"

Transcriptie

1 Bijlage 4 Stakeholderanalyse De sessie 1. Inleiding a. Welkom deelnemers b. Rolverdeling Hans/Simone c. Theorie Stakeholderanalyse 2. Stakeholders benoemen a. Landschap van Stakeholders in kaart brengen 3. Per Stakeholder verdieping a. Kenmerken (intern/extern en overige kenmerken) b. Belangen en verwachtingen c. Gevoeligheid en respect voor d. Potentieel en beperking e. Hoe om te gaan met deze groep 4. Verdieping Stakeholder Politiek a. Hoe kunnen we het risico van de stakeholder politiek het meest beperken b. Zijn wij in staat om de stakeholder politiek voor ons te winnen? c. Hoe pakken we dit aan?

2 De uitkomsten Stakeholdermix Stakeholders Kenmerken Belangen en verwachtingen Gemeenten ( ambtelijke ) Politiek ( gemeentelijk ) Aanwezige rollen: Gemeente secretaris,directeuren, Afdelingshoofden Beleidsmedewerker ( invloed op hoofden ) Overige kenmerken: Beschikking over geld, invloed op politiek, ambtelijk, bepalen beleid, lijn met lokale media1. door kennisgebrek werkt het netwerk soms tegen. 2 Passieve houding, kennisgebrek bevorderend. 3 log en groot = moeilijk te sturen1,groot en log, eenmaal in beweging. 2 pers. 3 groot netwerk met brede scope Gemeenteraad, college, fractie, burgemeester, raadsleden, wethouders. Kaderstelling, controlerend, participerende/ uitdragende rol. Informeren relatie, sturende, informatie behoeften, netwerk. Stigmatisering, hokjes denken, gebrek aan sturing, niet consistent. Partijen ( buiten lokaal ) zakelijk = RVOZ, maatschappelijk. Deels gelijk deels verschillend, sommige politieke rollen zijn tevens ondernemer, Profileren van beleid, 1 loket functie, Financieel belang, representatieve ruimte, in dienst nemen WWB, opbrengst generen, ze doen maar wat, ondernemers bepaalt te veel, betalen niet, komen alleen maar halen. Beinvloeden beleid, vertalen/uitvoeren dienstverlening, betrokken ( maken/draagvlak ), verwachten dat ze het snappen, positief mond op mond, medewerking, Profileren van de stad, financieel belang, financiële keuzes, partijprofilering, scoringdrang, publiciteit, terugkoppeling over wat de ondernemer bezighoudt. Realistische verwachting, boeiende programmering richting ondernemer, Urgentie van OH inzien, uitdragen van positieve geluiden, Gevoeligheid en respect voor Interne communicatie, door gebruik maken van OH succesvoller. Overtuiging succes. Doelstellingen behalen. Voorzien van eenduidige informatie, betrekken, In lijn met programma scoren, publieke opinie. Potentieel en beperking 1,Groot en log, eenmaal in beweging. 2 pers. 3 groot netwerk met brede scope Media momenten, goede Ambtenaar mag niet direct contact met raad. Alleen op afroep eigenlijk via wethouder. Imago, ambtelijke uitstraling, meer ondernemend, stigmatisering, hokjes denken, gebrek aan sturing, niet consistent. Input voor Hoe om te gaan met deze groep Informeren + uitnodigen op locatie. Presentatie Ter Zake. Kansen benoemen/ resultaten delen. Herhaling is kracht. Betrekken, vragen wat hun behoeften Continu aandacht voor stakeholder, actief informeren Team Ter zake consistent, belangen ( van partijen ) benoemen en uitdragen

3 RVOZ en overige Ondernemersvereniging en belangen en netwerk organisaties ondernemersnetwerk. Media, ambtelijke organisatie, Burger. Bestuurden leden RVOZ, Lid van Team Ter Zake, Lid SEP. Meer deelname door andere, een OV is Lid, Regionale deelname gewenst, Publiek - Private samenwerking ( PPS ) Netwerken, uitwisselen informatie, korte lijnen, door dagelijkse aanwezigheid, vertegenwoordiging. Ondernemers/belanghebbende, Politiek, specifiek gerichte netwerk obv doelstellingen. prioriteiten stellen, ondernemer hoog op de agenda ( belang ) politieke partijen, realisme, geen beleidsagenda maken maar activiteitenkalender. Ter zake maakt geen beleidsagenda, voorzetting ambassadeurschap, gedeelde visie. Ondernemersbelangen behartigen, 1 loket, collectieve aanpak, kennis en informatie, participatie, faciliteiten ontmoetingspunt, samenwerken, invloed, ledental, Imago, krachten bundelen. Reclame maken, een streekbuis, proactieve houding, kennis & informatie, krachten bundelen. Meer inzicht over aanbestedingen, meer gunningen binnen Zoetermeer, Beter, terugkoppeling naar leden, ondernemers in beweging brengen van leden, ondernemersklimaat, korte lijnen met gemeente, gemeente doet wat ondernemer wil, Verwachting regionaal, Meerwaarde aantonen, op thema gericht op thema, diversiteit van thema's, ( groot bereik ) Geven nemen= Win Win, positieve geluiden, laten zien dat voor elke politieke stroming een voordeel. Groot bereik, afspraken maken ( collectief ) signaalfunctie, van nature meer betrokkenheid Inspanning andere vereniging, beperkte; niet iedere ondernemer is lid, georganiseerdheid graad, bij benaderen zelfde contact persoon, eenzijdige, doelstellingen komen niet overeen. Gezamenlijk activiteiten organiseren o.b.v. gelijkwaardigheid, Inzicht ( input ) over interesse binnen netwerk, eerste inzicht in welke "meerwaarde "definitie "en door op in te spelen + faciliteren, leren kennen.( van twee kanten )

4 meer invloed op beleid, kans van slagen 50/50 Ondernemers (starter) Ondernemers (ZZP) Eenmanszaak, VOF, wil goed en zo goedkoop mogelijk starten. Formele rol: wenselijk dat starters worden begeleidt bij de opstart van hun onderneming. Informele relatie is het volgen van de starter: wordt dit een succesvolle start. De starter heeft over het algemeen genomen weinig instrumenten tot hun beschikking. Zelfstandig, zonder personeel. Kenmerk zich door alleen te werken of gezamenlijk met andere ZZP- ers met een ander specialisme. Specialismes moeten elkaar aanvullen, anders wordt concurrentie ervaren. Zit vaak op de locatie van de klant. Heeft behoefte aan kennis, ontmoetingsplek, informatie, netwerken en acquisitie. Belang: een groot netwerk, acquisitie, samenwerkingen met andere ZZP of flexibele schil van grote ondernemingen. De starter komt in beweging als zij kansen zien voor hun opstart, dan wel de zekerheid voelen dat zij succesvol een onderneming kunnen starten. ZZP- ers zijn gevoelig voor kansen (vergroten netwerk, acquisitie, samenwerking die kan leiden tot extra opdrachten). Ook de groeiende flexibele schil van grote bedrijven zijn een interessante ontwikkeling voor de ZZP- er. Het netwerk van starters is sterk afhankelijk van de ervaring die de starter mee brengt. Over het algemeen genomen moet de starter nog starten met het opbouwen van het netwerk, met uitzondering van de starters die al netwerk hadden vanuit loondienst- verband. Niet per definitie beperkend, juist eerst het netwerk beoordelen en inschatten op potentie. Netwerken van ZZP- ers zijn vaak gericht op het specialisme van de ZZP- er. ZZP- ers willen graag een groot netwerk voor een goede en constante order portefeuille. Beperkende factor kan de factor tijd zijn, Starters zijn een doelgroep. Starters moeten begeleid worden en vragen kunnen stellen over de opstart van hun onderneming. Niet alle starters worden succesvol ondernemer, maar het potentieel moet goed ondersteund worden voor extra ondernemer- schap en mogelijk op termijn meer werkgelegen- heid. De ZZP- er wordt een steeds grotere doelgroep. Het bijzondere aan deze groep is dat zij vaak functie gericht behoeftes hebben. Daarom is het belangrijk om de behoeftes van deze groep goed te inventariseren, de gelijke behoeftes er uit te filteren om dit te faciliteren.

5 omdat de ZZP- er dikwijls alleen werkt ervaart deze vaak een hoge werkdruk. Ondernemers (klein) Ondernemers ( Midden ) Bedrijven met minder dan 50 werknemers in dienst. Zijn vaak minder goed georganiseerd, omdat organisatieontwikkeling niet perse een prioriteit hoeft te zijn. De focus ligt vooral op het primaire proces. Vanwege de omvang is er vaak beperkte functiescheiding in secondaire processen. Eigenaar, directeur, Hr manager, facility manager. Eén loket, één aanspreekpunt, integrale oplossing voor "probleem" beschikking over actuele gegevens, terugkoppeling van acties/reacties. In noodzakelijke gevallen escaleren van het probleem. Gemeente draagt actief bij aan het terugdringen van ambtenaren die onafhankelijk van elkaar het bedrijf bezoeken t.b.v. diensten/vergunningen etc. Verw: verbindende en coördinerende rol. Maken en breken van Ter Zake. ondernemers, belangenorganisaties, gemeente(n), makelaars, potentiele Belang: meer omzet en meer groei. In relatie tot het ondernemershuis zullen deze ondernemers gericht zijn op netwerken, kennisdelen en acquisitie. Maar ook interessante en inspirerende events kunnen deze ondernemer boeien. Bedrijfscontacten, relatiebeheer, terugkoppelen van gegevens die van belang kunnen zijn voor het bedrijf. Proactief/reactief. Verslaglegging in CRM. Communicatie met bij voorkeur een specifieke persoon (voor dat onderwerp), begeleiding bij (her)huisvesting, ondersteunen bij het vinden van personeel, leggen van kruisverbanden tussen bedrijven en instellingen. Verw: participatie en Gevoelig voor kansen in relatie tot de core business (het primaire proces). Ondernemers kunnen worden uitgedaagd om ook een eigen bijdrage te leveren. Verder inventarisering van de behoefte is nodig om deze groep op onderwerp te kunnen boeien. koesteren en actief betrekken bij activiteiten. Bieden van kansen om ook hun eigen bijdrage te (laten) leveren. Inventariseren van vragen en behoeften Het netwerk van kleine ondernemers is al veel groter en meer divers als de ZZP- er. Behalve het netwerk dat gerelateerd is aan de core business, hebben kleine ondernemers vaak ook een netwerk gerelateerd aan secondaire processen. Hecht onderling netwerk, maar een hele grote groep en heel uiteenlopende belangen, naar buiten individuen Kleine ondernemers zijn vaak gefocust op het primaire proces en zijn daardoor niet allemaal gelijk. Ook in de behoefte zit verschil. Daarom is het belangrijk om de behoeftes van deze groep goed te inventariseren, de gelijke behoeftes er uit te filteren om dit te faciliteren. continu aandacht, actief informeren en waar mogelijk betrekken, intervisie sessies organiseren voor grote ondernemingen onderling en met gemeente op basis van thema s. Deze thema s eerst inventariseren alvorens een intervisie sessie te laten plaatsvinden.

6 Ondernemers ( Groot ) vestigers onder haar relaties. Ambassadeurschap voor de stad, zijn vaak meer betrokken. Zijn de grootste en belangrijkste groep ondernemers. kennis van in beweging zijnde soortgelijke bedrijven (concurrenten) en toeleveranciers die mogelijk interessant zijn voor de stad. Directievoorzitter/bestuur/CEO/fac. Manager een aanspreekpunt, integrale oplossing voor "probleem" beschikking over actuele gegevens, terugkoppeling van acties/reacties. In noodzakelijke gevallen escaleren van het probleem. Gemeente draagt actief bij aan het terugdringen van ambtenaren die onafhankelijk van elkaar het bedrijf bezoeken tbv diensten/vergunningen etc. ondernemers, belangenorganisaties, gemeente(n), makelaars, potentiele vestigers onder haar relaties. ambassadeurschap voorde stad. kennis van in beweging zijnde soortgelijke bedrijven(concurrenten) en toeleveranciers die mogelijk interessant zijn voor de stad. actieve deelname aan activiteiten. Grote groep, veel kapitaal van de stad, groot belang bedrijfscontacten, relatiebeheer, terugkoppelen van gegevens die van belang kunnen zijn voor het bedrijf. Proactief/reactief. Verslaglegging in CRM. Communicatie met bij voorkeur een specifieke persoon (voor dat onderwerp), begeleiding bij (her)huisvesting, ondersteunen bij het vinden van personeel, leggen van kruisverbanden tussen bedrijven en instellingen. Proactieve aanpak, betrekken van college bij "probleem" stelling. zijn gewilde partijen om ergens anders te kunnen vestigen. Bedrijven kennen hun "marktwaarde" en stellen hoge eisen aan vestigingslocatie. Hebben vaak maar weinig betrokkenheid bij de stad continu aandacht, actief informeren en waar mogelijk betrekken, intervisie sessies organiseren voor grote ondernemingen onderling en met gemeente op basis van thema s. Deze thema s eerst inventariseren alvorens een intervisie sessie te laten plaatsvinden.

7 Gemeenten ( regio ) Stichting EZ Pijnacker- Nootdorp (Dennis Potter + wethouders); Lansingerland; Leidschendam- Voorburg; overige gemeenten Zuid Holland Centraal Kenmerken. dienstverlening aan 'hun' ondernemers; delen in successen; verlichting voor lokale frontoffice, delen van kennis tbv hun ondernemers. bestuurlijk bilateraal overleg (wethouders); rol beeldvorming. lokale werkgevers, lokale ambtenarij, lokale politiek. positieve reclame, brede dienstverlening vanuit Ter Zake, som der delen meer RVOZ, ZZP- ers, ondernemers, bestuur van stichting, (zijdelings en uit te werken) Ter Zake. verbetering van Stad, infra en innovatie. Subsidie houder, opdrachtgever voor ondernemers.. De stichting zorgt er onder meer voor dat er voor ondernemers wat te halen is, Werk, wetenschap en innovatie. Nader te bepalen.nog te verkrijgen maar kans groot door snelle bekendheid. Aantrekkingskracht voor ondernemers (ZZP), subsidiegevers teammanager, teamleden, beleidsmedewerkers, college. beleidsinformatie delen met klant/ondernemer, afleggen bedrijfsbezoeken, onderhouden van klantcontacten (ook in Ter Zake), verslaglegging, bijhouden uitbreiding 'grondgebied'; brede steun; positieve promotie; uitbreiding dienstverlening; samenwerking. formele rol in arbeidsregio ZHC Projecten realisatie, subsidieverdeler, betaalstructuur, ondersteuning inverdienmodel Ter Zake, Innovator, delen en structureren van informatie. Oprichting statuten, Samenwerkingsdocument, Ondernemers/RVOZ in the lead. Instrument voor subsidie, Werk voor ondernemers Bedrijfscontacten, relatiebeheer, delen van gegevens met beleid Ez, beïnvloeden van EZ beleid, behartigen ondernemers belangen, bijhouden van CRM. delen in successen; bewezen toegevoegde waarde, mee- organiseren Omdat de stichting nog niet is opgericht, is dit moeilijk in te schatten aantonen meerwaarde van bestaande contacten door bijv. oplossen van vraagstukken, aandacht voor probleemstelling, beantwoorden van vragen, geven van onderbouwde syndroom; negatieve reclame, risico dat Ter Zake ondersneeuwt door Werkplein Door de beperking in middelen zullen de verwachtingen groot zijn irt de daadwerkelijke realisatie. bovenal capaciteit, daarnaast tijd, geld, werken met CRM- systeem /klant/volgsysteem met te weinig onderscheid in betrekken; gebruik ZHC evenement in februari; maak Ter Zake 'van hen' De stichting kan dienen voor het binnen halen van subsidiegelden waarbij ondernemers en overheid gezamenlijk in projecten participeren om een maatschappelijke en of economische meerwaarde te creëren. informeren en betrekken bij de activiteiten binnen TZHO. Hebben een grote hoeveelheid kennis en belangrijk binnen het netwerk. Directe lijnen naar het college en management.

8 crm verwachting: optimaliseren van informatiedeling, clusters, delen marktinformatie en communicatie over EZ activiteiten. TZHO is middel om dat te versterken. ondernemers, gemeente, instellingen zowel lokaal, regionaal als landelijk, internationaal. verbeteren van contacten, vergroten van netwerk, meer kruisverbanden (win- win) aanwenden van netwerk tbv derden, meer betrokkenheid van deelnemers van bedrijven, gemeenten en instellingen. Helderder/verduidelijking van integrale boodschap/info (zendcapaciteit) Bedrijfsbezoeken met (afvaardiging) college. Informatie vanuit bedrijf naar EZ, huisvestingsvraagstukken, verwachting: verbeteren van georganiseerd overleg met betrekking tot makelaars, transformatie etc. ambtelijk coördinerende rol m.b.t. bedrijfseconomische activiteiten, gezicht naar buiten, contactpersoon vanuit gemeente met ondernemer, verstrekken van informatie naar team EZ en evt. wethouder, informerend, netwerk antwoorden, inventariseren van aandachtspunten, leggen van interessante kruisverbanden, faciliteren van contacten categorieën. Uitgangspunten intern: keuze ligt bij bestuur/management. Wie bepaalt? Overige stakeholders Stakeholder Kans Bedreiging Hoe om te gaan met Facilitair bedrijf KVK Goede facilitaire ondersteuning voor events en andere facilitaire aangelegenheden. Mogelijk nieuwe producten en samenwerking die inzetbaar zijn voor TZHO. Gaan meer participeren in projecten dus Weinig flexibel bij snelle acties, zijn vaak aan regels gebonden als het gaat om het afhandelen van calls. Wegvallen van intensieve begeleiding naar startende ondernemer toe. Digitalisering dienstverlening deze groep Op tijd betrekken bij events. Mogelijk kunnen er aanvullende afspraken worden gemaakt over de snelheid van bedienen. Benaderen voor mogelijke samenwerking

9 Politiek ( Landelijk ) WWB- er Belastingdienst UWV Werkplein SEA benaderbaar voor grote projecten TZHO Door het succesvol realiseren van Ter Zake Het Ondernemershuis, kan de Landelijke politiek Zoetermeerse voorbeelden aan andere gemeenten aanreiken en dit komt het imago van Zoetermeer ten goede. De WWB- er kan een podium krijgen binnen Ter Zake Het Ondernemershuis, waardoor de kans op werk wordt vergroot, zie ook de werkervaringsplek. Willen graag in de regio actief zijn en blijven. Benaderbaar om samen zaken op te zetten. Willen graag in de regio actief zijn en blijven. Benaderbaar om samen zaken op te zetten. Samenwerking optimaliseren en verder intensiveren voor meer uitstroom van uitkeringsgerechtigden. Doelstellingen van de SEA realiseren met Ter Zake als middel. Decentralisaties: dezelfde taken, minder geld. Om de WWB- er voor werkgevers interessant te maken, dienen zij representatief te zijn en de beschikken over goede werknemers- vaardigheden. Bezuinigingen, wegvallen dienstverlening Bezuinigingen, wegvallen dienstverlening Doelstellingen zijn niet SMART, waardoor Ter Zake zelf de Blijvend informeren over succesvolle initiatieven. Geen stigmatisering, iedereen verdient een kans, maar is zelf verantwoordelijk om de kans te verzilveren. In gesprek blijven In gesprek blijven Benaderen voor mogelijke samenwerking Informeren. Betreft het strategische orgaan waar Ter Zake

10 Onderwijs Media Intermediair Burgers De ondernemers geven vaak aan behoefte te hebben aan goed onderwijs en dat het onderwijs aansluit op het bedrijfsleven. Via Ter Zake kan hier vorm aan worden gegeven en kan dit proces verder ondersteund worden. Komen op nieuwswaarde af. Moeten deze dus actief gaan aanbieden. Als TZHO iedere keer iets te melden heeft krijgen we de aandacht Zoeken naar netwerken waar ondernemers actief zijn. TZHO biedt dat platform. Willen iets betekenen voor ondernemer. Inzetbaar voor programma, samenwerken organiseren Als de burger positief is over Ter Zake Het doelstellingen SMART zal moeten maken. Verkokert en versnippert per opleidingsniveau. Er zijn veel betrokken partijen. Onderwijs begint al vanaf de basisschool, het stimuleren van bijvoorbeeld technische richtingen, zal dan ook vanaf de basisschool moeten worden geïmplementeerd. Lastiger benaderbaar. Komen niet 'zomaar' Continu iets verzinnen. Terugtrekkende beweging als het slechter gaat of de meerwaarde niet duidelijk is. Als de burger negatief is over Ter Zake Het uiteindelijk verantwoording aan aflegt. Behandel de SEA als opdrachtgever. Probeer het contact te faciliteren. Zoek naar gelijke belangen en verenig deze. Een gezamenlijk doel is gemakkelijker te realiseren. Kijk eerst naar quick wins, daarna naar de langere termijn oplossingen die nodig zijn voor de hervorming van het onderwijsstelsel. Goede directe contacten leggen. Niet meer via gemeente, maar zelf lijst van journalisten hebben en uitnodigen bij nieuwswaarde, persberichten etc. Contacten warm houden, betrekken bij programma en organisatie. Burgers actief betrekken, vooral als zij

11 Ondernemershuis, vergroot dit het lokale draagvlak. Ondernemershuis, verlaagt dit het lokale draagvlak. de wens hebben om ondernemers te worden. Verder zou je een open dag kunnen organiseren voor burgers uit Zoetermeer en regio. Vooral informatief over meerwaarde die zij ook kunnen ervaren. Wij hebben projectontwikkelaars, gebouw eigenaren, investeerders, haaglanden omgevingsdienst en de politiek (provincie) verwijderd uit de analyse omdat deze groepen te weinig van invloed zijn op het ondernemershuis.

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011 Van Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Telefoon (020) 669 90 66 Fax (020) 669 64 76 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag website: http://www.helpeenburgerinitiatief.nl.

Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag website: http://www.helpeenburgerinitiatief.nl. De faciliterende ambtenaar Werkboek met informatie, suggesties en tips voor gemeenteambtenaren die te maken hebben met initiatieven van burgers Help een burger initiatief! Dit is een uitgave van: Het ministerie

Nadere informatie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

Aan de slag met Citymarketing Zutphen!

Aan de slag met Citymarketing Zutphen! Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen +tot Zutphen maakt ( 1 Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen tot Zutphen maakt 2 ) ( 3 Notitie over citymarketing

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Rapportage Arbeid en Gezondheid

Rapportage Arbeid en Gezondheid Rapportage Arbeid en Gezondheid Een verkenning van relevante partijen, structuren en mogelijkheden voor communicatie, disseminatie en implementatie in kader van het Programma Participatie en Gezondheid

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie