Afstempelen van pensioen in eigen beheer. De oplossing?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afstempelen van pensioen in eigen beheer. De oplossing?"

Transcriptie

1 Mw. M.J.G. Elling FFP 1 Afstempelen van pensioen in eigen beheer. De oplossing? Onvoldoende vermogen in de BV De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat een BV niet voldoende vermogen heeft om de pensioenverplichting na te komen. De pensioengerechtigde directeur grootaandeelhouder (dga) ziet zich dan geconfronteerd met een lager oudedagsinkomen en mogelijk een belastingheffing in verband met prijsgeven of afkoop. Sinds 18 maart 2013 het besluit Prijsgeven van pensioenrechten door directeur-grootaandeelhouder in verband met onderdekking (hierna Besluit afstempelen) 2 werd gepubliceerd, zijn echter alle problemen opgelost. Of toch niet? 1. Inleiding In dit artikel behandel ik na deze inleiding eerst hoe in de praktijk tot 18 maart jl. met een vermogenstekort werd omgegaan. Vervolgens komt het Besluit afstempelen aan de orde met de praktische uitwerking hiervan. Ik eindig dit artikel met een antwoord op de vraag voor wie dit besluit werkelijk een oplossing biedt. Voor zover de pensioentoezegging aan de dga in eigen beheer wordt uitgevoerd, dient er ook daadwerkelijk vermogen in de BV te worden gevormd. Er zijn mijns inziens drie belangrijke redenen die er voor zorgen dat dit niet altijd goed gaat. De eerste is het verschil tussen de fiscale en de commerciële waarde, 3 waardoor de dga zich niet voldoende heeft gerealiseerd dat er meer geld nodig is dan er fiscaal op de balans staat. De tweede oorzaak is het doen van opnames uit de BV, onder het mom van er is geld, laten we er maar lekker van leven, terwijl men zich niet realiseert dat de BV een verplichting heeft. Maar de derde reden is gelegen bij de grote groep waarbij het echt heeft tegengezeten. Er zijn reële beleggings- en/of ondernemingsverliezen geleden, waardoor het pensioen in het ondernemingsrisico is meegetrokken. Het Besluit afstempelen biedt uitsluitend een mogelijke oplossing voor de BV die in de derde situatie is terecht gekomen. 1 Mw. M.J.G. Elling FFP is als financieel planner/pensioenadviseur werkzaam bij Auxilium Adviesgroep te Leusden. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel. 2 Besluit Prijsgeven van pensioenrechten door directeur-grootaandeelhouder in verband met onderdekking d.d. 18 maart 2013, nr. BLKB 2013/27M; met terugwerkende kracht tot 1 januari De fiscale voorziening wordt berekend met fictieve uitgangspunten zoals een rekenrente van 4% en zonder rekening te houden met indexatie van de uitkeringen. Bij de huidige lage rentestand is de commerciële waarde vaak twee tot drie keer zo hoog dan de fiscale waarde. Heeft de BV tijdens de opbouwfase van het pensioen (dus vóór de pensioendatum) te weinig vermogen om het pensioen uit te kunnen keren en is er dus sprake van onderdekking, dan kan men zich afvragen of dit een probleem is. De BV voelt het tekort niet, omdat de BV nog niet hoeft uit te keren. Er is sprake van een tekort op papier. Bij de bepaling van de ruimte voor een dividenduitkering speelt het tekort wel een belangrijke rol. In de diverse publicaties van (medewerkers van) de Belastingdienst is heel duidelijk gemaakt dat een dividenduitkering kan leiden tot het afkopen of prijsgeven van pensioenaanspraken met alle fiscale sancties van dien. 4 Dit standpunt is overigens nog niet uitgeprocedeerd. Daarnaast wordt ook steeds duidelijker dat door de Belastingdienst (ook in de opbouwfase) wordt meegekeken naar de wijze waarop het voor pensioen bedoelde vermogen van de BV wordt belegd. Zeker als de BV een vordering heeft op de dga(rekening-courant, maar ook bijvoorbeeld de eigenwoninglening). De Belastingdienst lijkt steeds meer het standpunt in te nemen dat het pensioen tot voorwerp van zekerheid is geworden, als de lening aan de dga niet onder zakelijke voorwaarden tot stand is gekomen. Zijn er niet voldoende zekerheden bedongen (bijv. hypotheekrecht) of wordt de betaling van aflossing en rente op de lening verrekend met de pensioenuitkering, dan is het pensioen wellicht voorwerp tot zekerheid geworden (fiscale sancties!). Op het moment dat het pensioen tot uitkering moet komen, is het tekort in de BV tastbaar. Zodra het punt in zicht komt dat het pensioen niet meer kan worden uitgekeerd of de loonheffing niet kan worden afgedragen, staat de BV voor het blok. Het verlagen van de uitkering is het afzien (prijsgeven) van een deel van het pensioen, wat leidt tot de fiscale sancties over de gehele pensioenaanspraak. Maar ook het niet toepassen van indexatie van het pensioen, waar dit wel in de pensioenbrief is vastgelegd, wordt gezien als afzien van pensioen. 2.1 Wat zijn de mogelijkheden bij te weinig vermogen in de BV? Op vragen aan de Belastingdienst de pensioenuitkeringen te mogen verlagen bij een tekort in de BV werd negatief gereageerd. Er moet worden doorgegaan met uitkeren totdat de pot leeg is. Pas op dat moment kan het verzoek worden 4 Art. 19b lid 1 Wet LB 1964 en art. 30i AWR: Commerciële waarde valt in progressieve heffing LB/IB vermeerderd met 20% revisierente (tegenbewijs onder voorwaarden mogelijk). Vp-bulletin Afl. 7/8 - juli/augustus PPMG_T2_Vp-bulletin <T2b_131_VPB_ _bw_proef :04> Pag. 0001

2 afstempelen van pensioen in eigen beheer. de oplossing? ingediend de aanspraken niet voor verwezenlijking vatbaar te verklaren. 5 In februari 2010 beantwoordde de Staatssecretaris van Financiën Kamervragen over de mogelijkheid tot verlaging van in eigen beheer opgebouwd pensioen. Door de vragenstellers werd de link gelegd naar gepensioneerden die een lager pensioen ontvangen van een pensioenfonds dat onder toezicht van de Nederlandse Bank staat. Het antwoord van de staatssecretaris was (samengevat): de dga heeft, in tegenstelling tot de werknemer die pensioen opbouwt bij een pensioenfonds, zelf invloed op het beleggingsbeleid van de pensioenuitvoerder. Daarom kan het zo zijn dat een pensioenfonds de opgebouwde pensioenen verlaagt (afstempelt), terwijl de BV die een pensioenverplichting aan een dga heeft deze keuze niet kan maken. Voor het aan de dga toegezegde en in eigen beheer uitgevoerde pensioen bleef dus de bestaande wettelijke mogelijkheid 6 over: de BV toont aan dat er sprake is van niet voor verwezenlijking vatbare aanspraken. Een niet voor verwezenlijking vatbare aanspraak kan worden prijsgegeven zonder dat daar fiscale sancties op staan. Alleen als er dwingende maatschappelijke redenen zijn kan er sprake zijn van niet voor verwezenlijking vatbare aanspraken. Dwingende maatschappelijke redenen zijn faillissement, surseance van betaling en schuldsanering. Alternatief voor de BV met te weinig vermogen kan nog wel zijn het afstorten van alle activa naar een verzekeringsmaatschappij, gevolgd door het liquideren van de BV. In deze gevallen is echter de schuld van de dga aan de BV vaak een probleem. Deze is niet altijd direct invorderbaar. En wat, als het geld in onroerend goed zit? Speelt dit alles niet en kunnen de activa worden afgestort, dan nog heeft de BV met onderdekking niet voldoende voor de aankoop van het volledige pensioen. De verzekeraar zal dus een lager pensioen uitkeren dan waar de dga recht op heeft. Het deel van de pensioenrechten dat niet kan worden verzekerd is dan niet voor verwezenlijking vatbaar en kan dus worden prijsgegeven. Vooraf overleg met de Belastingdienst is hier van belang. 3. Toch afstempelen? loonbelasting 1964 uitgebreid met lid 9. Volgens deze nieuwe wettekst kan de minister bepalen dat in bepaalde gevallen op de ingangsdatum van het pensioen geen sprake is van belast prijsgeven. Overigens blijkt uit de plaats van dit nieuwe lid (9) dat dit uitsluitend is bedoeld voor pensioen en dus niet voor een in de BV gehouden stamrecht. 7 Ook kan de mogelijkheid tot afstempelen niet worden gebruikt voor een lijfrente in de BV. In de nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2013 zijn de voorwaarden rond afstempelen in grote lijnen beschreven. In de praktijk bleek dat de Belastingdienst verzoeken tot afstempelen begin dit jaar niet in behandeling nam, omdat de minister de nadere voorwaarden nog niet bekend had gemaakt. Met het Besluit afstempelen van 18 maart jl. heeft de minister invulling gegeven aan de sinds 1 januari 2013 in de wet geboden mogelijkheid tot verlaging van in de BV opgebouwd pensioen zonder dat hier sancties worden toegepast. De nadere voorwaarden zijn nu bekend. Laten we eens kijken naar het Besluit. Aangewezen gevallen Afstempelen van pensioen is bedoeld voor die situaties waarin de vermogenspositie van het eigenbeheerlichaam door reële ondernemings- en/of beleggingsverliezen op de pensioeningangsdatum ontoereikend is om de pensioenverplichting na te komen. Een eenmalige mogelijkheid dus, op de pensioendatum. Maar niet voor de BV waarin het verschil tussen de fiscale en de commerciële waarde een rol speelt bij het ontstaan van de onderdekking. Tot en met 31 december 2015 wordt een eenmalige mogelijkheid geboden voor situaties waarin de pensioenuitkeringen op 1 januari 2013 al zijn ingegaan. Vanaf 2016 is afstempelen alleen nog mogelijk op de ingangsdatum van het pensioen. Voorwaarden Bij een verzoek tot afstempelen zonder fiscale sancties moet de Belastingdienst beoordelen of is voldaan aan alle van de volgende voorwaarden. Antwoordde de Staatssecretaris van Financiën drie jaar geleden op Kamervragen dus nog dat het verlagen van in eigen beheer opgebouwd pensioen niet was toegestaan, tweeëneenhalf jaar later reageerde zijn opvolger op soortgelijke vragen dat er wel een mogelijkheid tot afstempelen zou komen. In zijn brief van 10 september 2012 gaf de staatssecretaris aan dat hij voornemens was in het Belastingplan 2013 een voorstel op te nemen voor vermindering van het pensioen. Per 1 januari 2013 is art. 19b Wet op de 1. Op de pensioeningangsdatum is sprake van een dekkingsgraad van 75% of minder. Dit percentage sluit aan bij het voorstel van de Commissie voor de verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer. In vergaderjaar werd hier nog tegengestemd. 2. De onderdekking moet zijn ontstaan door reële ondernemings- en/of beleggingsverliezen. 5 Zie ook mijn artikel En als het vermogen in de pensioen-bv niet toereikend is?, Vp-bulletin 2010/38. 6 Art. 19b lid 1 onder c Wet LB In lid 8 staat dat alle voorgaande bepalingen (dus niet lid 9) ook van toepassing zijn voor een aanspraak op een ontslagstamrecht. 4 Afl. 7/8 - juli/augustus 2013 Vp-bulletin PPMG_T2_Vp-bulletin <T2b_131_VPB_ _bw_proef :04> Pag. 0002

3 afstempelen van pensioen in eigen beheer. de oplossing? Volgens het Besluit is hiervan in ieder geval geen sprake indien de BV te lage premies/koopsommen heeft ontvangen die niet worden gecorrigeerd (zie hierna onder beoordeling door de Belastingdienst bij de fiscale correcties). Ditzelfde geldt voor zowel formele als informele uitdelingen van winst en de terugbetaling van aandelenkapitaal. Ook de onvolwaardige of afgewaardeerde vordering op een pensioengerechtigde of een verbonden lichaam of persoon kan niet leiden tot een reëel ondernemings- en/of beleggingsverlies. 7. Alle pensioengerechtigden, de werkgever, het bestuur van de BV en de aanmerkelijkbelanghouders verklaren zich schriftelijk akkoord. Onder pensioengerechtigden kan zich ook een ex-partner bevinden. Het is natuurlijk maar de vraag of de ex bereid is te tekenen voor verlaging. De ex-partner hoeft niet mee te tekenen, indien bij de echtscheiding conversie is uitgevoerd en dit geconverteerde pensioen in stand blijft. 3. De pensioenaanspraken worden verminderd met ten hoogste een bedrag dat nodig is om tot 100% dekkingsgraad te komen (dit wordt getoetst aan de fiscale pensioenvoorziening). Ook bij afstempelen moet worden gerekend met de fiscale waarde. Het Besluit biedt dus geen oplossing voor het verschil tussen de fiscale en de commerciële waarde van de pensioenverplichting in de BV. 4. Het vrijgevallen deel van de verplichting behoort tot belastbare winst. De vrijval van een deel van de fiscale voorziening moet worden opgenomen in de aangifte vennootschapsbelasting (Vpb). Indien er verrekenbare verliezen zijn, is deze vrijvalwinst veelal niet zo n probleem. En bij een BV in zwaar weer zal hier wellicht vaak sprake van zijn. Maar zijn de verliezen inmiddels verdampt, dan betekent dit afstempelen dat Vpb moet worden afgerekend. Het is de vraag of de BV die het pensioen niet volledig kan uitkeren wel liquiditeiten heeft om de Vpb-heffing te voldoen. 5. Het vrijgevallen deel van de pensioenverplichting behoort tot de belaste winst en is geen informele kapitaalstorting of kwijtscheldingswinst en wordt niet gerekend tot de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang. Zonder deze bepaling zou de dga de Vpb-betaling op enig moment in de toekomst in bepaalde mate gecompenseerd kunnen krijgen door een verlaging van de aanmerkelijkbelangheffing. 6. Alle samenhangende pensioenaanspraken, voor zover opgebouwd in eigen beheer, worden in gelijke mate verminderd. Hiermee wordt gedoeld op de gehele toezegging aan een dga. Niet alleen een verlaging van het ouderdomspensioen, maar dan ook van het partner- en wezenpensioen (als dat is toegezegd). Voor het gedeelte dat het pensioenen eventueel extern is ondergebracht (zoals bij een andere BV of bij een verzekeraar) blijft de aanspraak in stand. Indien bijvoorbeeld het gehele nabestaandenpensioen bij een verzekeringsmaatschappij is ondergebracht, dan heeft een dekkingstekort in de BV geen gevolgen voor de hoogte van het nabestaandenpensioen. Uit telefonische navraag bij de Belastingdienst bleek dat de aanspraak van de ex-partner die bij de echtscheiding is omgezet in een eigen aanspraak op pensioen (conversie) niet hoeft te worden meegenomen bij de verlaging. Beoordeling gegevens door belastingdienst Vanzelfsprekend beoordeelt de Belastingdienst zaken als de inhoud van de pensioenbrief en de hoogte van de op de pensioendatum opgebouwde aanspraken. Veel aandacht gaat echter uit naar de waardering van activa en passiva. De pensioenverplichtingen van de BV worden op de fiscale waarde meegenomen. Alle andere passiva (ook een eventuele lijfrente- en stamrechtverplichting) en de activa worden gewaardeerd tegen de werkelijke waarde. Voor onroerend goed wordt aangesloten bij de WOZ-waarde, tenzij aannemelijk kan worden gemaakt dat de werkelijke waarde lager is. Vorderingen op pensioengerechtigden en op verbonden lichamen en personen tellen mee voor het nominale bedrag. Vervolgens moet de Belastingdienst bepalen of fiscale correcties dienen te worden toegepast. Dit zijn correcties op de waarde van de activa en de overige passiva van de BV in verband met uitdelingen van winst, terugbetalingen van aandelenkapitaal, onvolwaardige vorderingen en afwijkende pensioenpremies of -koopsommen. Zo worden de activa verhoogd, indien in de laatste zeven kalenderjaren voorafgaand aan het verzoek tot afstempelen formeel dividend is uitgekeerd. De verhoging van de activa is dan het in die jaren uitgekeerde dividend vermeerderd met een samengestelde interest van 4% dan wel het U rendement 8 van de maand december van het jaar van uitkering. 9 Ditzelfde geldt voor de terugbetaling van aandelenkapitaal in de afgelopen zeven kalenderjaren. In het geval van extern eigen beheer 10 in een fiscale eenheid moet daarnaast worden berekend of de premies/koopsommen in de zeven kalenderjaren voorafgaand aan het verzoek tot afstempelen marktconform waren (gelijk aan de premies die een professionele verzekeraar zou hebben berekend). In het Besluit afstempelen is bij de bepalingen rond de fiscale correcties vermeld dat wordt verondersteld dat een uitbetaling van dividend en een terugbetaling van aandelenkapitaal niet heeft geleid tot afkoop van het pensioen. In de praktijk zal dit betekenen dat een BV waarin sprake is 8 Het U rendement wordt afgeleid van het gemiddelde effectieve rendement dat wordt behaald op alle door de Staat der Nederlanden uitgegeven en in de Officiële Prijscourant doorlopend genoteerde, guldens- en euro-obligatieleningen met een gemiddelde resterende looptijd tussen 2 en 10 jaar. Professionele verzekeraars gebruiken het U rendement. 9 De BV mag een keuze maken tussen de beide rentepercentages. 10 Het pensioen wordt in een andere BV opgebouwd, dan de BV waarmee het dienstverband is. Vp-bulletin Afl. 7/8 - juli/augustus PPMG_T2_Vp-bulletin <T2b_131_VPB_ _bw_proef :04> Pag. 0003

4 afstempelen van pensioen in eigen beheer. de oplossing? geweest van dividend en/of terugbetaling van aandelenkapitaal uitsluitend een verzoek zal indienen tot afstempelen, indien men er zeker van is dat niet kan worden betoogd dat sprake is van afkoop. Zou de belastingdienst daar namelijk wel een geslaagd beroep op doen, dan treden (alsnog) de fiscale sancties in werking. En dat risico zal de gemiddelde dga niet willen lopen. In de praktijk zien we de situatie dat de BV deel uitmaakt van een fiscale eenheid. Ook in dat geval worden uitsluitend de activa en passiva van de pensioenuitvoerder zelf beoordeeld. Er komt geen betekenis toe aan de omstandigheid dat er sprake is van een fiscale eenheid. Er vindt geen fiscale consolidatie plaats, zo wordt gesteld in het Besluit afstempelen. Praktijkvoorbeeld Aan de hand van voorbeelden maak ik duidelijk wat dit Besluit voor de praktijk betekent. Voorbeeld 1, alleen pensioen in BV Stel dat de balans van de BV er op de pensioendatum van de dga als volgt uitziet: Balans vóór afstempelen: Balans na afstempelen (ervan uitgaande dat er te verrekenen verliezen zijn en dat dus geen vennootschapsbelasting hoeft te worden afgedragen over de vrijval): Liquiditeiten Eigen vermogen 0 Pensioenvoorziening Totaal Voorbeeld 2, ook andere verplichting in BV - geen stille reserves Stel dat de balans van de BV er op de pensioendatum van de dga als volgt uitziet: Balans vóór afstempelen: Pand Eigen vermogen Vordering op dga Pensioenvoorziening Liquiditeiten Schuld bank Totaal Liquiditeiten Eigen vermogen Pensioenvoorziening Totaal De pensioenverplichting van de BV betreft een levenslang ouderdomspensioen aan de dga ter grootte van Na overlijden van de dga heeft de partner van de dga een aanspraak op een levenslang partnerpensioen van per jaar. De pensioenverplichting van de BV betreft een levenslang ouderdomspensioen aan de dga ter grootte van Na overlijden van de dga heeft de partner van de dga een aanspraak op een levenslang partnerpensioen van per jaar. Nu de dekkingsgraad 75% is ( / * 100%) kan afstempelen worden overwogen. Bij daadwerkelijke afstempeling mag het pensioen worden verminderd met ten hoogste het bedrag dat noodzakelijk is om de dekkingsgraad van de pensioenverplichting op 100% te stellen, zo staat in het Besluit. In dit geval kan het pensioen met maximaal 25% worden verlaagd. Na afstempeling bedraagt het uit te keren ouderdomspensioen , de aanspraak op partnerpensioen en de fiscale voorziening van deze pensioenen Een vrijval in de winst van Of de vordering op de dga al dan niet kan worden terugbetaald, is in deze niet van belang. In het Besluit staat dat het nominale bedrag moet worden aangehouden. Gaan we ervan uit dat de vermelde de WOZ-waarde van het pand is en dat dit aansluit bij de werkelijke waarde van het pand, dan is er sprake van een dekkingsgraad van 40% ( / * 100%). Nu de dekkingsgraad lager is dan 75% kan afstempelen worden overwogen. Het pensioen mag, zoals we bij voorbeeld 1 zagen, worden verminderd met ten hoogste het bedrag dat noodzakelijk is om de dekkingsgraad van de pensioenverplichting op 100% te stellen. In dit geval kan het pensioen met maximaal 60% worden verlaagd. Na afstempeling bedraagt het uit te keren ouderdomspensioen , de aanspraak op partnerpensioen en de fiscale voorziening van deze pensioenen Een vrijval in de winst van Vermindering van het pensioen conform het Besluit resulteert in een dekkingsgraad van 100%. Dat zien we in de Balans na afstempelen. Nu de BV nog andere verplichtingen naast het pensioen heeft, resulteert vermindering van het pensioen conform het Besluit nog steeds in een negatief eigen vermogen en dus een lagere dekkingsgraad dan 100%. Dat wordt duidelijk in de Balans na afstempelen. 6 Afl. 7/8 - juli/augustus 2013 Vp-bulletin PPMG_T2_Vp-bulletin <T2b_131_VPB_ _bw_proef :04> Pag. 0004

5 afstempelen van pensioen in eigen beheer. de oplossing? Balans na afstempelen (ervan uitgaande dat er te verrekenen verliezen zijn en dat dus geen vennootschapsbelasting hoeft te worden afgedragen over de vrijval): Pand Eigen vermogen Vordering op dga Pensioenvoorziening Liquiditeiten Schuld bank Totaal Voorbeeld 3, ook andere verplichting in BV - wel stille reserves Is in de situatie van voorbeeld 2 de WOZ-waarde (en werkelijke waarde) van het pand , dan is de dekkingsgraad 54,29% ( / * 100%). Ook nu is de dekkingsgraad lager dan 75%. Het pensioen mag worden verminderd met maximaal 45,71%. Na afstempeling bedraagt het uit te keren ouderdomspensioen en de aanspraak op partnerpensioen De fiscale voorziening van deze pensioenen is en de vrijval in de winst Voorbeeld 4, rangorde in passiva In het Besluit stelt de staatssecretaris dat rekening moet worden gehouden met de rangorde volgens het burgerlijk recht van de overige passiva ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de pensioenverplichting. Wat betekent dit in dit kader? Stel, dat in de situatie van voorbeeld 2 voor de schuld op de balans ( ) hypothecaire zekerheid is bedongen. In dat geval heeft de schuld een hogere rangorde dan de pensioenverplichting. Zijn er geen stille reserves, dan is de dekkingsgraad 30% ( / * 100%). Vermindering van het pensioen kan met maximaal 70%. 4. Wie kiest er voor afstempelen? Om te kunnen bepalen voor wie afstempelen een mooi alternatief is voor het niet voor verwezenlijking vatbaar laten verklaren van het pensioen, dienen we eerst de verschillen tussen beide opties te bepalen. Het niet voor verwezenlijking vatbaar zijn van het pensioen: er hoeft op de pensioendatum geen inzicht in de stand van zaken te worden gegeven; er kan worden doorgegaan met uitkeren totdat de pot leeg is; zodra het pensioen niet voor verwezenlijking vatbaar is, vervalt de aanspraak. Bij overlijden is er dan dus ook geen recht meer op een eventueel toegezegd partnerpensioen en geen imputatie op de vrijstelling voor de te betalen erfbelasting; 11 zodra de activa zijn verbruikt, kan de BV worden geliquideerd (na akkoord van de Belastingdienst!). 11 Art. 32 lid 2 SW Het afstempelen van pensioen: er dient een verzoek tot afstempelen te worden gedaan. Hierbij moeten veel gegevens (uit het verleden) worden aangeleverd; de pensioenuitkering en daarmee het inkomen in Box 1 wordt verlaagd; Na afstempeling van het pensioen is ook de aanspraak op partnerpensioen (als die is toegezegd) lager. Bij overlijden van de dga, betekent het lagere partnerpensioen een lagere imputatie op de vrijstelling voor de te betalen erfbelasting. Voor de daadwerkelijke inkomenspositie van de partner is het belang van afstempelen gering. De prijsgegeven aanspraak op partnerpensioen zou überhaupt niet te verwezenlijken zijn geweest; als gevolg van de vermindering van het pensioen valt een deel van de fiscale voorziening vrij. Indien er verrekenbare verliezen zijn, dan kan door de vrijval van de pensioenvoorziening verliesverdamping wellicht worden voorkomen. Het afstempelen van pensioen leidt er toe dat een BV langer in stand moet worden gehouden. Het vermogen wordt (aldus het Besluit) beter gespreid over de verwachte uitkeringsduur. Zeker als de BV in zwaar weer verkeert, kan het echter wenselijk zijn de BV te liquideren en zo toekomstige kosten (zoals die voor de opmaak van de jaarstukken en de actuariële berekening van de pensioenvoorziening) te voorkomen. Anderzijds kan het verlagen van Box 1 inkomen leiden tot een lagere belastingheffing (inkomstenbelasting). En zijn er wel verrekenbare verliezen, of moet daadwerkelijk Vpb worden afgedragen? Het Besluit lijkt (!) ruimte te bieden om één pensioenregeling (naar keuze) af te stempelen, ook indien er pensioenregelingen zijn voor meerdere (ex-)werknemers. Bijvoorbeeld in de situatie dat man en vrouw beiden aandeelhouder zijn en aan beiden pensioen is toegezegd. Stel dat het Box 1 inkomen van de vrouw lager is dan dat van de man. Dan kan het gunstig zijn om alleen het pensioen van de man af te stempelen. Afstempelen is één van de mogelijkheden om fiscale sancties te voorkomen. De dga die een verzoek tot afstempelen wil indienen, zal bij zijn beslissing zeker in overweging nemen hoe de stukken van de BV kunnen worden beoordeeld. De Belastingdienst moet niet op basis van de aangeleverde stukken kunnen stellen dat dividenduitkeringen of terugbetalingen van aandelenkapitaal in het verleden al hebben geleid tot afkoop van het pensioen. Want in dat geval leidt een verzoek tot vermindering van het pensioen tot een fiscale heffing van maximaal 72% (52% inkomstenbelasting en 20% revisierente). Voor wie afstempelen van pensioen een goede mogelijkheid biedt, is dus van de subjectieve omstandigheden van de BV en de dga afhankelijk. En dan moet niet alleen de huidige situatie, maar ook die in de zeven kalenderjaren vooraf- Vp-bulletin Afl. 7/8 - juli/augustus PPMG_T2_Vp-bulletin <T2b_131_VPB_ _bw_proef :16> Pag. 0005

6 afstempelen van pensioen in eigen beheer. de oplossing? gaand aan het verzoek tot afstempelen in ogenschouw worden genomen. Daarbij dienen ook de kosten van het adviestraject rond afstempelen te worden betrokken. 5. Conclusie De positieve houding van de staatssecretaris in september 2012 ten opzichte van afstempelen leek baanbrekend. Een mogelijkheid waar al eerder om was gevraagd, maar die tot dan toe steeds was afgewezen. Nu we echter de voorwaarden kennen waaronder afstempelen van dga-pensioen wordt toegestaan, zijn we minder opgetogen. Zo heeft het afstempelen in lang niet alle gevallen een dekkingsgraad van 100% tot gevolg. En het rekening houden met dividenduitkeringen tot zeven jaar terug zal een stevige horde zijn. Indien het verzoek tot afstempelen in 2013 of 2014 wordt gedaan, wordt de waarde van de activa onder andere gecorrigeerd met het in 2007 uitgekeerde dividend. In het jaar 2007 werd het tarief in Box 2 eenmalig verlaagd naar 22%, waardoor dga's juist werden aangespoord om dividend uit te keren. Een ander aspect is dat het Besluit geen oplossing biedt voor de situatie waarin er wel vermogen in de BV aanwezig is, maar dit vermogen niet liquide is. Het is bijvoorbeeld belegd in onroerend goed of in een eigenwoninglening aan de dga. Na indiening van het verzoek tot afstempelen geeft de Belastingdienst een niet voor bezwaar vatbare beschikking af. Het feit dat de Belastingdienst alle relevante gegevens op een presenteerblaadje krijgt aangereikt in combinatie met een niet voor bezwaar vatbare beschikking zal velen ervan weerhouden een verzoek in te dienen. Het Besluit afstempelen zal in de praktijk zeker een rol gaan spelen. Voor een klein aantal dga's is de verlaging van het pensioen een prima mogelijkheid in een moeilijke situatie. Het bij de aankondiging van de mogelijkheid tot verlaging van pensioenuitkeringen ontstane enthousiasme is echter inmiddels wel danig getemperd. 8 Afl. 7/8 - juli/augustus 2013 Vp-bulletin PPMG_T2_Vp-bulletin <T2b_131_VPB_ _bw_proef :04> Pag. 0006

1. Inleiding. 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen. 18 maart 2013 Nr. BLKB 2013/27M Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

1. Inleiding. 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen. 18 maart 2013 Nr. BLKB 2013/27M Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Page 1 of 5 De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Tekstgrootte + Hoog contrast Jaargang 2013 Nr. 8018 Te raadplegen sinds donderdag 28 maart 2013 11:00 Loonheffingen. Inkomstenbelasting.

Nadere informatie

Besluit over prijsgeven van pensioen

Besluit over prijsgeven van pensioen Besluit over prijsgeven van pensioen Inleiding Met ingang van 1 januari 2013 bestaat een mogelijkheid tot het prijsgeven van in eigen beheer verzekerd pensioen. Deze regeling is opgenomen in artikel 19b

Nadere informatie

Ontstaan van de problematiek

Ontstaan van de problematiek Ontstaan van de problematiek Verschil fiscale waardering en werkelijke waarde pensioenverplichting WEV Leeftijdscorrecties Direct ingaand risico vooroverlijden Indexatieverplichting Geen indexatieverplichting

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017 af te schaffen.

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

H. Het in artikel 8.11, tweede lid, onderdeel b, laatstgenoemde bedrag wordt verhoogd

H. Het in artikel 8.11, tweede lid, onderdeel b, laatstgenoemde bedrag wordt verhoogd met 42. H. Het in artikel 8.11, tweede lid, onderdeel b, laatstgenoemde bedrag wordt verhoogd I. In artikel 10.1 wordt 6.20, 6.29, 8.10 vervangen door: 6.20, 6.28, 8.10. Artikel II 1. Voor een opleiding

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als de Eerste kamer voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu?

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 april 2017. Tenminste als het Parlement voor die datum de novelle en het wetsvoorstel daartoe aanneemt.

Nadere informatie

Velen voelen zich geroepen, weinigen blijken uitverkoren

Velen voelen zich geroepen, weinigen blijken uitverkoren Het afstempelbesluit voor de DGA: Velen voelen zich geroepen, weinigen blijken uitverkoren Vanaf 1 januari 2013 is het voor de dga mogelijk pensioenrechten te verlagen indien de BV over onvoldoende vermogen

Nadere informatie

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u?

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u? Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft Welke keuze maakt u? Bron: SRA- Publicatiedatum:29-08-2017 Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv. Het pensioen in eigen beheer

Nadere informatie

Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu?

Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Bron: SRA - Publicatiedatum: 29-11-2016 Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan

Nadere informatie

Let op! Vóór 1 juli moet u de eerste acties hebben ondernomen om de nodige zaken te regelen. Welke acties dat zijn, leest u verderop.

Let op! Vóór 1 juli moet u de eerste acties hebben ondernomen om de nodige zaken te regelen. Welke acties dat zijn, leest u verderop. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Bron: SRA - Publicatiedatum: 07-03-2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Dat kan per 1 april 2017

Nadere informatie

De DGA en de Dividenduitkering

De DGA en de Dividenduitkering Door Rob Korendijk, op persoonlijke titel De DGA en de Dividenduitkering Vanaf 1 oktober 2012 is het nieuwe BV-recht (Flex BV) van kracht. In het nieuwe BV-recht is onder meer het minimum aandelenkapitaal

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Lid van: Update Keuzemogelijkheden. Knelpunten

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Lid van: Update Keuzemogelijkheden. Knelpunten Lid van: Update 2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Dat kan per 1 april 2017 niet meer. Daarmee is de Eerste Kamer op 7 maart 2017 akkoord gegaan. Wat betekent dit

Nadere informatie

Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente- en stamrechtverplichtingen.

Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente- en stamrechtverplichtingen. Ontwikkelingen pensioen in eigen beheer voor de dga: de meest gestelde vragen Uitfasering pensioen Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente-

Nadere informatie

Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer. Bert Faber

Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer. Bert Faber Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer Bert Faber Fiscale Zaken Rabobank FFP Jaarcongres 5 oktober 2017 Klant en uitfasering PEB Welke wegwijzers ga jij invullen? Waar maak jij het verschil? 2 Toetsen

Nadere informatie

Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per

Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per 1-4-2017 Inleiding Het oorspronkelijke wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer is in het najaar van 2016 aangenomen door de Tweede Kamer.

Nadere informatie

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu?

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017

Nadere informatie

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Lid van:

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Lid van: Lid van: Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Vanaf 1 juli 2017 kan dit niet meer. Dan stopt definitief de pensioenopbouw in eigen beheer. Wat dit voor u betekent, leest

Nadere informatie

Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017

Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Vanaf 1 juli 2017 kan dit niet meer. Dan stopt definitief de

Nadere informatie

Bachelorthesis. Afstempeling van pensioen in eigen beheer. : C.M.W. Ruijten. Administratienummer : 370418 Datum : 19 april 2013

Bachelorthesis. Afstempeling van pensioen in eigen beheer. : C.M.W. Ruijten. Administratienummer : 370418 Datum : 19 april 2013 Bachelorthesis Afstempeling van pensioen in eigen beheer Naam : C.M.W. Ruijten Studierichting : Fiscale Economie Administratienummer : 370418 Datum : 19 april 2013 Examencommissie : Mr. E. Alink Prof.

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

(Fiscale) problematiek rondom pensioen in eigen beheer (en de stamrecht BV) 25 september 2012

(Fiscale) problematiek rondom pensioen in eigen beheer (en de stamrecht BV) 25 september 2012 (Fiscale) problematiek rondom pensioen in eigen beheer (en de stamrecht BV) 25 september 2012 Inhoud Gevolgen aanpassen pensioenleeftijd naar 66, 67 jaar. Waardering aanspraken. Dividenduitkeringen Wet

Nadere informatie

Wat moet ik doen met mijn pensioen?

Wat moet ik doen met mijn pensioen? Het Dilemma van de DGA: Wat moet ik doen met mijn pensioen? Disclaimer Deze uitgave is ontwikkeld om u te voorzien van competente en betrouwbare informatie omtrent het onderwerp dat behandeld wordt. Echter,

Nadere informatie

Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435

Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435 Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377 Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435 F 084-8671670 E info@hertgerspensioenadvies.nl I www.hertgerspensioenadvies.nl Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting

DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting mr. Anthony van Venrooij Pensioen in eigen beheer (PEB) 2 Presentatie in twee delen: Deel 1 Historie pensioen in

Nadere informatie

Inhoud. V&A Afkoop i.c.m. stamrecht RB Studiekring Gelderland Wet uitfasering pensioen in eigen beheer september 2017

Inhoud. V&A Afkoop i.c.m. stamrecht RB Studiekring Gelderland Wet uitfasering pensioen in eigen beheer september 2017 RB Studiekring Gelderland Wet uitfasering pensioen in eigen beheer september 2017 Mr. Peter A. ter Beest MPLA info@pensioenpodium.nl Inhoud Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer Inleiding V&A s belastingdienst

Nadere informatie

Artikelen Pensioen in eigen beheer aan het einde van de levenscyclus?

Artikelen Pensioen in eigen beheer aan het einde van de levenscyclus? Mw. M.J.G Elling FFP 1 Pensioen in eigen beheer aan het einde van de levenscyclus? De directeur grootaandeelhouder (dga) kan zijn pensioen opbouwen bij een verzekeringsmaatschappij of (beroeps)pensioenfonds,

Nadere informatie

Uitfasering pensioen in eigen beheer. Bertine van Hoorn & Manuel Hayes

Uitfasering pensioen in eigen beheer. Bertine van Hoorn & Manuel Hayes Bertine van Hoorn & Manuel Hayes 28 maart 2017 Agenda Wat is Pensioen in eigen beheer? Waar ging het fout? Hoofdlijnen wet - afkoop - omzetting oudedagsverplichting - niets doen - tijdspad Wat te doen?

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga Tips voor de bv en de dga 39. Stop opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 2017 Een dga kan net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds

Nadere informatie

Eigen beheer vanaf 2017

Eigen beheer vanaf 2017 Eigen beheer vanaf 2017 Drs. M.J.W. (Maarten) Foppen RA Mr. O.M. (Olga) Huig Pagina: 1 Even voorstellen Onze gecertificeerde pensioenadviseurs drs. M.J.W. (Maarten) Foppen RA mr. O.M. (Olga) Huig - Pensioenadvisering

Nadere informatie

Pensioenkeuzestress voor DGA s Wie, wat wanneer

Pensioenkeuzestress voor DGA s Wie, wat wanneer Pensioenkeuzestress voor 200.000 DGA s Wie, wat wanneer 1 november 2016 Paul Lavrijssen RB FFP Adviseur Aegon Adfis Specialist DGA 1 Welkom bij Aegon Adfis Academy Uw kennispartner voor fiscale en juridische

Nadere informatie

Voorloopblad rapport keuzemogelijkheden

Voorloopblad rapport keuzemogelijkheden Voorloopblad rapport keuzemogelijkheden 9 december 2016 De volgende kanttekeningen worden bij de adviesrapportage geplaatst: In de rapportage wordt uitgegaan de tekst en toelichting zoals opgenomen in

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer

Pensioen in eigen beheer Pensioen in eigen beheer PEB DE FINANSEURS, DECEMBER 2016 Wat houdt PEB in? De B.V. neemt de rol van de verzekeraar over: Je betaalt premies aan je eigen B.V. Je eigen B.V. reserveert deze premies Als

Nadere informatie

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming. Wat zijn de alternatieven?

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming. Wat zijn de alternatieven? Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming Wat zijn de alternatieven? 4 alternatieven Belicht vanuit verschillende invalshoeken 1 2 3 4 Korte omschrijving

Nadere informatie

Afschaffing pensioen in eigen beheer

Afschaffing pensioen in eigen beheer FAMILY OWNED BUSINESS & PRIVATE WEALTH MAART 2017 Afschaffing pensioen in eigen beheer Belangrijke informatie voor de (ex-)partner van de DGA Afschaffing pensioen in eigen beheer 3 Voorwoord De jarenlange

Nadere informatie

EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017

EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017 EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017 Voor u ligt een extra nieuwsbrief welke geheel gewijd is aan de nieuwe pensioenregels voor DGA S in ondernemingen. Een nieuwe regel welke grote vormen gaat aannemen voor aandeelhouders

Nadere informatie

Artikelen Een verzekering naast het pensioen in eigen beheer

Artikelen Een verzekering naast het pensioen in eigen beheer Mw. M.J.G. Elling FFP 1 Een verzekering naast het pensioen in eigen beheer Als de dga een pensioentoezegging krijgt van zijn werkgever (de BV), dan vindt de opbouw meestal plaats in eigen beheer. De BV

Nadere informatie

Verhoging AOW- en pensioenleeftijd: wat betekent dat voor mijn adviespraktijk? Erik Schouten AEGON Adfis 26 september 2012

Verhoging AOW- en pensioenleeftijd: wat betekent dat voor mijn adviespraktijk? Erik Schouten AEGON Adfis 26 september 2012 Verhoging AOW- en pensioenleeftijd: wat betekent dat voor mijn adviespraktijk? Erik Schouten AEGON Adfis 26 september 2012 1 Agenda 1. AOW 2. Pensioen 3. DGA 4. Lijfrente 5. Eigen woning / hypotheekrente

Nadere informatie

Afschaffing pensioen in eigen beheer

Afschaffing pensioen in eigen beheer FAMILY OWNED BUSINESS & PRIVATE WEALTH MAART 2017 Afschaffing pensioen in eigen beheer De drie keuzes van de DGA Afschaffing pensioen in eigen beheer 3 Voorwoord De jarenlange onzekerheid over het pensioen

Nadere informatie

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2017-3: ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder Inleiding Op 27 maart 2017 is de gewijzigde Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige

Nadere informatie

MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017

MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017 MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017 De wetgever heeft besloten dat het opbouwen van pensioenaanspraken in eigen beheer met ingang van 1 april 2017 niet langer mogelijk is. Staatssecretaris Wiebes

Nadere informatie

RJ-Uiting : Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting : Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2017-8: Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder Algemeen Met RJ-Uiting 2017-3 ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen 34 662 Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen Nota naar aanleiding van het verslag Inleiding Het kabinet heeft met belangstelling kennisgenomen

Nadere informatie

Uitfasering pensioen in eigen beheer

Uitfasering pensioen in eigen beheer Uitfasering pensioen in eigen beheer Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen ingediend. De mogelijkheid om fiscaal gefaciliteerd pensioen

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Inhoud 1. Box 3 per 01-01-2017 2. Pensioen in eigen beheer vanaf 01-01-2017 3. Diverse overige wijzigingen 4. Eindejaarstips

Nadere informatie

Pensioen in Eigen Beheer Acties?

Pensioen in Eigen Beheer Acties? 16 mei 2017 Pensioen in Eigen Beheer Acties? Vanaf 1 juli 2017 is het niet langer mogelijk voor directeuren-grootaandeelhouders (dga s) om een pensioen op te bouwen in de eigen BV, ofwel Pensioen in Eigen

Nadere informatie

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijnen Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijnen Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2016-15: ontwerp-richtlijnen Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder Inleiding Op 17 november 2016 is het voorstel van de Wet uitfasering pensioen in eigen

Nadere informatie

Workshop Pensioen Oddity

Workshop Pensioen Oddity Workshop Pensioen Oddity Jurgen Holtermans Goirle, 1 maart 2016 Programma Jurgen Holtermans De plannen van Wiebes Uitfaseren PEB Omzetten naar OSEB Voordeel behalen met de plannen van Wiebes Krista Hannema

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

Knelpunt pensioen in eigen beheer: waardering pensioenverplichting

Knelpunt pensioen in eigen beheer: waardering pensioenverplichting Voorstel voor een eenvoudiger pensioen in eigen beheer Inleiding Het Register Belastingadviseurs (hierna: het RB) heeft met belangstelling kennisgenomen van de brief van de staatssecretaris van Financiën

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25%

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25% Houd grip op de fiscale risico s als uw bv een stamrecht- of pensioensverplichting is aangegaan Fiscale spelregels 2013 voor uw bv Enkele belangrijke actualiteiten voor het ondernemen in de bv voor u op

Nadere informatie

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende: 34 555 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer en het treffen van enkele fiscale maatregelen inzake oudedagsvoorzieningen (Wet uitfasering

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 De laatste jaren was het pensioen dat de directeurgrootaandeelhouder (DGA) in zijn eigen B.V. opbouwt onderwerp van gesprek. Het liefst wilde het kabinet er

Nadere informatie

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen.

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. De hierna opgenomen bepalingen worden niet alleen toegepast op formeel overeengekomen

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper 28.06.16 Zakendoen met uw eigen bv in 2016 De kansen en mogelijkheden whitepaper In dit whitepaper: Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

informatiebrief over uitfaseren pensioen in eigen beheer

informatiebrief over uitfaseren pensioen in eigen beheer Rondweg 103 5406 NK Uden 0486 820 203 info@boekzo.nl www.boekzo.nl beconnummer 580.788 bank NL52RABO 0156 9798 45 BTW NL8221.75.307.B01 Kenmerk Behandeld door Datum Uitfaseren PEB mr. Paul L.J. Nielen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Versobering van de fiscale pensioenopbouw

Versobering van de fiscale pensioenopbouw Versobering van de fiscale pensioenopbouw 1. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel Als het aan het kabinet ligt, dan wordt het Witteveenkader op drie manieren aangepast: verhoging van de pensioenrichtleeftijd,

Nadere informatie

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der

Nadere informatie

DGA en pensioen in eigen beheer? let op uw winstreserve!

DGA en pensioen in eigen beheer? let op uw winstreserve! DGA en pensioen in eigen beheer? let op uw winstreserve! Vanaf 1 april 2017 kan de DGA niet langer pensioen in eigen beheer opbouwen. Wel krijgt de DGA krijgt een afkoopmogelijkheid, waarbij een fiscale

Nadere informatie

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950;

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950; Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten Dit besluit is een herziening van het besluit

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-1: Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting 2014-1: Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2014-1: Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder Belangrijkste wijziging Tot nu is door de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) toegestaan om de verplichting voor pensioenregelingen

Nadere informatie

Technische bijlage keuzemogelijkheden pensioen in eigen beheer. Vergelijking keuzemogelijkheden. Rapport bestemd voor

Technische bijlage keuzemogelijkheden pensioen in eigen beheer. Vergelijking keuzemogelijkheden. Rapport bestemd voor Vergelijking keuzemogelijkheden Algemene informatie Met ingang van 1 april 2017 is het niet langer mogelijk om fiscaal gefaciliteerd nieuwe pensioenaanspraken op te bouwen in eigen beheer (het is niet

Nadere informatie

Een geïndexeerd toegezegd pensioen omzetten in een hoger nominaal pensioen. Mag dat?

Een geïndexeerd toegezegd pensioen omzetten in een hoger nominaal pensioen. Mag dat? Door Rob Korendijk, Pensioenadviseur Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven. Een geïndexeerd toegezegd pensioen omzetten in een hoger nominaal pensioen. Mag dat? In dit artikel ga ik in op de

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Pensioen in Eigen Beheer

Pensioen in Eigen Beheer Pensioen in Eigen Beheer Pensioen in eigen beheer wil zeggen dat een pensioenregeling niet is onder gebracht bij een verzekeraar of bij een pensioenfonds. Ten aanzien van het opbouwen in eigen beheer zijn

Nadere informatie

Dit besluit is vervangen door het besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M. Het ingetrokken besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervangen door het besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M. Het ingetrokken besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervangen door het besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M. Het ingetrokken besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Nadere informatie

Vermogensrendementsheffing

Vermogensrendementsheffing 29 november 2016 Onderwerpen Vermogensrendementsheffing Vermogensrendementsheffing Elke sukkel haalt meer dan 4% rendement. Wie dat niet lukt kan bij mij staatsobligaties krijgen, met een procent of 6

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013

Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013 Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013 Even voorstellen Pensioen Perspectief consultants voor actuariële, fiscaal- en civielrechtelijke pensioenvraagstukken geen belangen

Nadere informatie

WIJZIGINGEN PENSIOEN IN EIGEN BEHEER DGA NOVEMBER 2016

WIJZIGINGEN PENSIOEN IN EIGEN BEHEER DGA NOVEMBER 2016 WIJZIGINGEN PENSIOEN IN EIGEN BEHEER DGA NOVEMBER 2016 1 INHOUD Inleiding Huidige situatie pensioen in eigen beheer (PEB) De dividendklem Nieuwe situatie: Wat zijn de wijzigingen? Optie 1 Niets doen Optie

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

DGA pensioen opbouw. Zo ja, hoeveel. Zo ja, moet u hier verplicht aan deelnemen? Zo ja, geldt er voor u een dispensatie?

DGA pensioen opbouw. Zo ja, hoeveel. Zo ja, moet u hier verplicht aan deelnemen? Zo ja, geldt er voor u een dispensatie? Aanvullende bedrijfsgegevens Zijn er meerdere DGA s werkzaam in de BV waarin u werkzaam bent? Zo ja, hoeveel Zijn er andere personen werkzaam in de BV waarin u werkzaam bent? Zo ja, hoeveel Geldt er voor

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017

MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017 MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017 Op Prinsjesdag heeft de regering aangekondigd met ingang van 1 januari 2017 de mogelijkheid tot het opbouwen van pensioenaanspraken in eigen beheer af te schaffen.

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Advieswijzer. Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

Voorstellen pensioen eigen beheer: verbetering voor uitkeringstoets?

Voorstellen pensioen eigen beheer: verbetering voor uitkeringstoets? Voorstellen pensioen eigen beheer: verbetering voor uitkeringstoets? Anton Dieleman RA* Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft op 1 juli een brief gepubliceerd waarin twee stelsels voor de behandeling

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

De kronkel van art. 19b Wet LB 1964: Hoe kun je afzien van wat er niet is?

De kronkel van art. 19b Wet LB 1964: Hoe kun je afzien van wat er niet is? Kopij Pensioen Magazine afzien van pensioenaanspraken De kronkel van art. 19b Wet LB 1964: Hoe kun je afzien van wat er niet is? Paul Weishaupt en Gerard Staats Mr. P.F.H. Weishaupt is pensioenconsultant

Nadere informatie

Commentaar RB op de reactie Maatregelen op het gebied van het pensioen in eigen beheer

Commentaar RB op de reactie Maatregelen op het gebied van het pensioen in eigen beheer Commentaar RB op de reactie Maatregelen op het gebied van het pensioen in eigen beheer 1 Inleiding Het Register Belastingadviseurs (hierna het RB) heeft met belangstelling kennis genomen van de reactie

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Artikelen. Afzien van pensioen door de dga. Mr.R.StamCPL 1. 1. Inleiding. 2. Afzien van pensioen

Artikelen. Afzien van pensioen door de dga. Mr.R.StamCPL 1. 1. Inleiding. 2. Afzien van pensioen Mr.R.StamCPL 1 Afzien van pensioen door de dga 13 Pensioen in eigen beheer is door veel adviseurs vaak verkocht als aftrekpost voor de heffing van vennootschapsbelasting. Ingegeven door de wens van de

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 04/2013

MKB-NIEUWSBRIEF 04/2013 MKB-NIEUWSBRIEF 04/2013 1. Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer BV DGA Door tegenvallende beleggingsresultaten en de alsmaar stijgende levensverwachting kan uw pensioen-bv in zwaar

Nadere informatie

Reactie RB op Kamerbrief over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer

Reactie RB op Kamerbrief over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer Reactie RB op Kamerbrief over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer 1. Inleiding Het Register Belastingadviseurs (hierna: RB) heeft met belangstelling kennisgenomen van de brief van de staatssecretaris

Nadere informatie

BOUWER & OFFICIER ACCOUNTANTS

BOUWER & OFFICIER ACCOUNTANTS MKB-NIEUWSBRIEF (04/2013) BV DGA 1. Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer Door tegenvallende beleggingsresultaten en de alsmaar stijgende levensverwachting kan uw pensioen-bv in

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Op 01 juli 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke oplossingsrichtingen pensioen in eigen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Inkomstenbelasting. Waardering van pensioen- en lijfrenteverplichtingen algemeen

Vennootschapsbelasting. Inkomstenbelasting. Waardering van pensioen- en lijfrenteverplichtingen algemeen Dit besluit is vervangen door het besluit Waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten (besluit van 3 juli 2008, nr. CPP2008/447M, Stcrt. nr. 133). Vennootschapsbelasting. Inkomstenbelasting. Waardering

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Tips voor de B.V. en de DGA

Tips voor de B.V. en de DGA www.stolk-accountants.nl Tips voor de B.V. en de DGA Voor DGA s gaan er wijzigingen plaatsvinden. Het gebruikelijk loon van de DGA wordt aangescherpt en dividenden en verkoopwinsten zijn belast tegen een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 255 Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet loonbelasting 1964

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie