Artikelen Pensioen in eigen beheer aan het einde van de levenscyclus?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikelen Pensioen in eigen beheer aan het einde van de levenscyclus?"

Transcriptie

1 Mw. M.J.G Elling FFP 1 Pensioen in eigen beheer aan het einde van de levenscyclus? De directeur grootaandeelhouder (dga) kan zijn pensioen opbouwen bij een verzekeringsmaatschappij of (beroeps)pensioenfonds, maar mag ook in de eigen BV een voorziening vormen. Het leek allemaal zo mooi, fiscale voordelen en tegelijkertijd de mogelijkheid de gelden binnen de BV te houden. Maar inmiddels vragen veel dga's zich af waarom zij ooit aan de opbouw van pensioen in eigen beheer zijn begonnen. Door een verlaagd tarief vennootschapsbelasting is het fiscale voordeel niet meer wat het geweest is en bij echtscheiding, waardeoverdracht en bijvoorbeeld een dividenduitkering loopt de dga tegen de gevolgen van een sterk gedaalde marktrente aan. Daarnaast hebben veel BV's simpelweg niet voldoende vermogen om het pensioen uit te keren. Vanaf 2016 moet het allemaal beter zijn. In december 2013 bevestigde de Staatssecretaris van Financiën (hierna: de staatssecretaris), dat politiek Den Haag zoekt naar een verzachting van de knelpunten. Net voor het zomerreces 2015 is uiteindelijk een uitwerking van de oplossingsrichtingen aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarbij heeft de staatssecretaris aangegeven dat hij ernaar streeft een wijziging van de regelgeving al per 2016 in te laten gaan. In dit artikel geef ik aan waar de problemen liggen en aan welke oplossingen wordt gedacht. Het artikel is geschreven naar de stand van zaken op 15 september De knelpunten in de praktijk De dga kan te maken krijgen met een aantal obstakels rondom het pensioen in eigen beheer. Dit heeft eraan bijgedragen dat pensioen als ingewikkeld wordt ervaren, er veel discussie met de Belastingdienst is en dat de politiek nu met een oplossing wil komen. Maar wat zijn die obstakels? Hierna noem ik een aantal veel voorkomende Ingewikkeld dus kostenverhogend Het wettelijk kader voor pensioenregelingen is sinds eind jaren negentig vier keer aangepast en er is in de meeste regelingen dus vier keer sprake van een overgangsbepaling voor oude aanspraken. 2 Hierdoor is het soms lastig 1 Mw. M.J.G Elling FFP is als financieel planner/pensioenadviseur werkzaam bij Auxilium Adviesgroep te Leusden. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel. 2 Voor 1 juni 2004 moesten regelingen zijn aangepast aan de Witteveen-wetgeving, voor 1 januari 2006 aan de Wet VPL (Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling), voor 1 januari 2014 aan de Wet VAP (Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd) en voor 1 januari 2015 aan de Wet VP (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en de novelle). exact te bepalen wat de pensioenaanspraken zijn en pas als die bekend zijn, kan de waarde ervan worden bepaald. De berekening van de waarde gebeurt op actuariële grondslagen. Dit betekent dat rekening wordt gehouden met de ingangsdatum en de uitkeringsduur van het pensioen, maar ook met de rentestand op het moment van rekenen en met de kans dat de gerechtigde lang leeft of juist jong overlijdt (sterftekans). Duidelijk mag zijn dat hiervoor specialisten nodig zijn, wat leidt tot hogere kosten zowel bij de BV als bij de Belastingdienst De waarde van het pensioen Maar wat is nu de werkelijke waarde van het toegezegde pensioen? Bij pensioen in eigen beheer zijn drie waardes van belang: 1. de fiscale waarde, die wordt gebruikt voor de aangifte vennootschapsbelasting; 2. de waarde in het economisch verkeer, die onder andere een rol speelt bij het afstorten van het pensioen naar een verzekeringsmaatschappij, bij een echtscheiding (aanspraken van de ex-echtgenoot) en om de ruimte voor een dividenduitkering te bepalen; 3 3. de beste schatting van de waarde van het pensioen volgens de Raad voor de Jaarverslaggeving, 4 ook wel de RJ-waarde genoemd. Deze waarde moet vanaf boekjaar 2014 op de commerciële balans van alle BV's worden vermeld. De waarde in het economisch verkeer en de RJ-waarde zijn allebei bedoeld om de werkelijke waarde van het pensioen weer te geven. De waarde in het economisch verkeer betreft de interpretatie die de Belastingdienst aan de pensioenregeling en rekenregels heeft gegeven, terwijl de RJ-waarde is gebaseerd op de uitleg van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Voor de in dit artikel besproken problematiek is de RJ-waarde niet van belang. De staatssecretaris, en dus de Belastingdienst, sluit namelijk aan bij de waarde in het economisch verkeer. De waarde in het economische verkeer (hierna: WEV) is al jaren veel hoger dan de fiscale waarde, omdat de grondslagen voor de berekeningen verschillen. De fiscale waarde wordt namelijk berekend op basis van wettelijke regels voor de bepaling van het fiscale resultaat. Zo wordt de rente op (minimaal) 4% gesteld en wordt geen waarde toegekend aan een eventuele indexatie van het pensioen. Ook mag de BV geen voorziening vormen voor het overlijdensrisico van de dga vóór de pensioendatum. Deze waarderingsregels sluiten niet aan bij de werkelijkheid 3 In dit artikel ga ik ervan uit dat de waarde in het economisch verkeer van het pensioen gelijk is aan de Benaderde Marktwaarde zoals gepubliceerd door de Belastingdienst in het Vraag & Antwoord d.d. 27 november RJ-Uiting Afl oktober

2 Pensioen in eigen beheer aan het einde van de levenscyclus? en zo is het verschil tussen de fiscale waarde en de WEV geboren. De WEV is de waarde die het pensioen in het zakelijk verkeer heeft, vergelijkbaar met de koopsom die een verzekeringsmaatschappij vraagt als zij het pensioen moet uitvoeren. Met andere woorden: de commerciële waarde. Een commerciële waarde wordt natuurlijk niet op de hiervoor vermelde fiscale grondslagen berekend. De marktrente is momenteel aanzienlijk lager dan 4% 5 en een lagere rente betekent een hogere koopsom. Ook zal een verzekeraar een opslag op de koopsom rekenen voor een geïndexeerd pensioen en het sterfterisico voor de pensioendatum. Dit alles maakt dat de fiscale waarde (bij de huidige rentestand) per definitie lager is dan de WEV. In voorbeeld 1 van mevrouw J. Boom (dga) die pensioen heeft opgebouwd in haar BV (Bos BV) werk ik dit cijfermatig uit. Voorbeeld 1 mevrouw J. Boom Mevrouw J. Boom (dga) is geboren op 1 januari 1950 Haar echtgenoot is geboren op 1 januari 1947 De pensioendatum is 1 januari 2015 Het pensioen bedraagt ouderdomspensioen partnerpensioen Het pensioen wordt jaarlijks verhoogd op basis van de prijsindex De waarde van dit pensioen bedraagt per 1 augustus 2015: De fiscale waarde bedraagt De commerciële waarde (WEV) bedraagt In het voorbeeld van mevrouw Boom is de WEV ruim twee keer zo hoog als de fiscale waarde. Zouden mevrouw Boom en haar partner jonger zijn, dan was het verschil nog veel groter geweest. 1.3 Dividend Als de waarde van het pensioen (en eventuele andere verplichtingen) bekend is, wordt duidelijk over welk vermogen de BV vrij kan beschikken en in hoeverre een dividenduitkering kan worden gedaan. Doordat de fiscale waarde van het pensioen lager is dan de WEV, ontstaat een vertekend beeld van de mogelijkheid dividend uit te keren. Dit wordt duidelijk als we kijken naar voorbeeld 2 met de vereenvoudigde balans van Bos BV. 5 De voor de commerciële waarde (Benaderde Marktwaarde) te hanteren rente bedraagt per augustus ,05% (U-rendement 0,55 verhoogd met 0,5). Voorbeeld 2a Vereenvoudigde balans op fiscale grondslagen van Bos BV op 1 augustus 2015 Liquide middelen Eigen vermogen Pensioenvoorziening fiscaal Totaal Totaal Mevrouw Boom overweegt begin augustus 2015 op basis van de fiscale balans een dividend van uit te keren. Er lijkt immers meer dan genoeg vermogen in de BV te zijn om aan de pensioenverplichting te kunnen voldoen. De BV moet echter de beslissing dividend uit te keren baseren op de werkelijke waarde van het pensioen. Voorbeeld 2b Vereenvoudigde balans Bos BV rekening houdend met de WEV 6 Liquide middelen Eigen vermogen Pensioenvoorziening commercieel Totaal Totaal Houdt zij rekening met de WEV, dan beschikt de BV net over voldoende vermogen om het pensioen levenslang uit te kunnen keren, maar is er geen ruimte voor een (groot) dividend. Vindt de dividenduitkering toch plaats, dan kan worden gesteld dat het pensioen deels is afgekocht en kan de Belastingdienst fiscale sancties opleggen Economie zit niet mee De situatie van mevrouw Boom lijkt nog redelijk rooskleurig. Zij kan helaas niet het gewenste dividend, maar waarschijnlijk wel een levenslang pensioen uit haar BV ontvangen. Veel dga's hebben de ingewikkelde regelgeving rondom het pensioen in eigen beheer niet begrepen of onderkend en door de economisch zware jaren hebben veel ondernemingen niets of veel minder dan gepland apart kunnen leggen voor de oudedagsvoorziening van de dga. Ook het rendement op beleggingen is vaak sterk achtergebleven bij de verwachtingen. Op basis van de cijfers 2012 en heeft maar 10% respectievelijk 7% van 6 Dit betreft een vereenvoudigde balans. Met een eventuele actieve latentie VPB is hierin dan ook geen rekening gehouden. 7 Afkoop van pensioen is een niet toegestane handeling. De sancties bestaan uit het betrekken van de volledige commerciële waarde in de loonheffing (maximaal 52%) plus een heffing van revisierente (maximaal 20%). 8 Bron: Het Ondernemerspensioen, een reactie op de brief van Staatssecretaris van Financiën 6 december 2013 (DB/2013/357) van de Werkgroep Ondernemerspensioen Tilburg University. 14 Afl oktober 2015

3 Pensioen in eigen beheer aan het einde van de levenscyclus? de BV's voldoende vermogen uitgaande van de commerciële waarde. Voor de resterende 90% respectievelijk 93% is het de vraag of de BV ook op de langere termijn aan haar verplichting kan voldoen en of er dus ook op latere leeftijd van de dga nog een inkomen is. 1.5 Is het pensioenkapitaal liquide? In het voorgaande voorbeeld van mevrouw Boom is het geld liquide in de BV aanwezig. De loonheffing kan worden betaald en het netto pensioenbedrag kan aan mevrouw Boom worden overgemaakt. In de praktijk zijn de bezittingen van de BV echter vaak belegd in onroerend goed, effecten of bijvoorbeeld een lening aan de dga. Dat belegde vermogen is veelal op enig moment nodig om aan de pensioenverplichting te kunnen voldoen. We kijken in voorbeeld 3 weer naar mevrouw Boom en Bos BV en gaan er nu vanuit dat mevrouw Boom een schuld heeft aan haar BV, een aflossingsvrije lening in verband met haar eigen woning. Voorbeeld 3 Vereenvoudigde balans Bos BV Liquide middelen Eigen vermogen Eigenwoninglening dga J. Boom Pensioenvoorziening commercieel Totaal Totaal Bos BV beschikt dus net als in voorbeeld 2 over voldoende vermogen om het pensioen levenslang uit te kunnen keren, maar een deel van het voor pensioen benodigde kapitaal is belegd in een financiering aan de dga. Nadat de liquide middelen zijn uitgeput zullen de rente-inkomsten uit de lening van mevrouw Boom niet toereikend zijn om het volledige pensioen uit te keren. De BV heeft het hoofdsaldo van de lening nodig om aan haar verplichtingen te kunnen blijven voldoen. En het is maar de vraag of een bank te zijner tijd bereid is om de lening van mevrouw Boom over te sluiten zodat er liquiditeiten in de BV komen. Naast het liquiditeitsvraagstuk in de BV speelt überhaupt de aflossing van de lening. Bij het aangaan van de lening was het de bedoeling om deze ooit middels een dividenduitkering af te lossen. Mevrouw Boom denkt dat het daarvoor nu, net na haar pensioendatum, een mooi moment is. Zij wil een dividend ontvangen van , zodat na betaling van de aanmerkelijkbelangheffing (25%) overblijft waarmee zij de eigenwoninglening bij de BV kan aflossen. Nu er geen ruimte is voor een dividend kan mevrouw Boom haar lening dus niet (via deze weg) aflossen. 1.6 Verwarring De toe- of afname van de fiscale waarde van het pensioen zorgt voor een verliespost of toevoeging aan de winst van de BV en heeft zo gevolgen voor de hoogte van de verschuldigde vennootschapsbelasting. De WEV is hierbij niet van belang. De heffing van loonbelasting vindt daarentegen plaats over het werkelijk uit te keren pensioen. Hierbij speelt de WEV juist wel een rol. Dit onderscheid fiscale waarde voor vennootschapsbelasting, commerciële waarde voor loonbelasting werkt verwarrend. Er is immers niet direct zicht op de loonbelastingclaim die op de BV drukt. 1.7 Afstorten pensioen Op enig moment ontstaat vaak de wens de BV te liquideren. De onderneming is verkocht, de dga (en diens partner) wordt wat ouder en kiest voor een eenvoudiger structuur. Het pensioen moet dan worden ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij tegen betaling van een koopsom. Die koopsom is vergelijkbaar met de WEV en is dus aanzienlijk hoger dan de fiscale waarde. Indien dit geld niet (liquide) aanwezig is, is dat een belemmering voor de liquidatie van de BV. Los hiervan is het de vraag of het gunstig is om met de huidige lage rente en dus hoge tarieven een pensioen af te storten. Voor een dga die de pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt is een ander obstakel dat veel verzekeringsmaatschappijen geen pensioenproduct aanbieden aan een dga. 1.8 Echtscheiding De ex-echtgenoot van een dga kan verlangen dat het hem/haar toekomende pensioen buiten de BV van de dga, bijvoorbeeld bij een verzekeraar, wordt ondergebracht. In dat geval bepaalt de verzekeringsmaatschappij een koopsom (commerciële waarde), die hoger is dan de fiscale waarde van dat deel van het pensioen. Stel dat mevrouw Boom per 1 augustus 2015 gaat scheiden en dat het volledige pensioen is opgebouwd tijdens haar huwelijk met de heer Boom. Volgens de wettelijke regeling heeft de heer Boom dan aanspraak op de helft van het ouderdomspensioen van mevrouw Boom (in dit geval ) en op het volledige partnerpensioen ( ). De fiscale waarde van de totale pensioenaanspraken is (zie voorbeeld 1). De commerciële waarde van het pensioen dat aan de heer Boom moet worden uitbetaald bedraagt ca en is dus hoger dan de fiscale waarde van het totale pensioen. 9 Het afstorten vergt dus nogal wat van de BV. Overigens lijkt de lijn in meer recente jurisprudentie, 10 dat de ex-partner meer dan voorheen meedeelt in een onderdekking. 1.9 Extern eigen beheer Stel dat mevrouw Boom uit ons voorbeeld 100% van de aandelen van Bos BV bezit. Op haar beurt bezit Bos BV aandelen van Forest Werkt BV. Mevrouw Boom is altijd in dienst geweest van Forest Werkt BV en het pensioen is 9 Indien de heer Boom vóór mevrouw Boom overlijdt, keert het recht op uitbetaling van het ouderdomspensioen terug naar mevrouw Boom en zal de verzekeraar het pensioen verder aan haar uitkeren. 10 Bijv. Hof Den Haag 17 september 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:3016 en Hof Den Haag 18 juni 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2744. Afl oktober

4 Pensioen in eigen beheer aan het einde van de levenscyclus? opgebouwd in Bos BV. Omdat de werkgever en de pensioenuitvoerder nu niet dezelfde BV is, is sprake van extern eigen beheer. Voorbeeld 4 Holdingstructuur J. Boom Bos BV 100% 100% Forest Werkt BV De werkgever (Forest Werkt BV) is over de jaren dat mevrouw Boom pensioen opbouwt pensioenpremie verschuldigd aan Bos BV en dat geeft problemen. Een deel van de pensioenpremie is namelijk niet aftrekbaar bij Forest Werkt BV, omdat dit ziet op de indexatie van het pensioen. Dat niet-aftrekbare bedrag moet bij Forest Werkt BV op de actiefzijde van de balans worden vermeld, totdat het pensioen wordt uitgekeerd en daadwerkelijk wordt geïndexeerd. Bos BV daarentegen maakt winst doordat zij de commercieel berekende premie ontvangt, terwijl zij deze niet geheel ten laste van de winst mag brengen. Met andere woorden: de pensioenpremie is bij Forest Werkt BV niet volledig aftrekbaar, terwijl de ontvangsten bij Bos BV wel gedeeltelijk in de winst worden betrokken. 11 Bij een fiscale eenheid ligt dit iets anders, omdat daar winsten en verliezen van beide BV's met elkaar worden verrekend. Deze ongelijkheid en het op te nemen activum zijn, zoals hiervoor geschetst, lastig bij extern eigen beheer. Maar ook als het pensioen in dezelfde BV wordt opgebouwd als waarin het dienstverband zit, kan deze regelgeving belemmerend werken. Denk daarbij aan een herstructurering of overname waarbij het pensioen naar een andere BV moet worden overgedragen. 2. Oplossingsrichtingen vanuit Den Haag Een eenvoudige oplossing van een aantal van deze knelpunten lijkt het pensioenbedrag te verlagen, zodat aanzienlijk minder vermogen nodig is. Het pensioen is echter een onderdeel van de arbeidsbeloning van de dga, een rechtens afdwingbare toezegging van de werkgever. Het opgebouwde pensioen kan niet zomaar worden verlaagd, 11 Besluit Waarderingsaspecten van pensioenen en Lijfrenten d.d. 3 juli 2008, nr. CPP2008/447M, naar aanleiding van de uitspraak van HR 14 april 2006, ECLI;NL:HR:2006:AW1747. ook niet als de dga daarmee akkoord zou gaan. In de wet 12 is namelijk bepaald dat het prijsgeven van pensioen in eigen beheer gevolgd wordt door fiscale sancties (zie ook voetnoot 7). Den Haag wil de gevolgen van het huidige onderscheid tussen de fiscale en commerciële waarderingsregels verzachten. In 2013 is daarvoor een aantal oplossingsrichtingen aangegeven, in de brief van 2 juni 2014 is een en ander bevestigd en is een extra oplossingsvariant aangedragen en op 1 juli 2015 heeft de staatssecretaris een tweetal oplossingsrichtingen als kanshebbers aangemerkt. Helaas nog geen concreet voorstel, maar een uitwerking die de basis vormt voor het Kamerdebat. Een aanpassing van de regeling voor pensioen in eigen beheer is alleen zinvol, zo stelt de staatssecretaris, als de regelgeving structureel eenvoudiger en begrijpelijker wordt voor zowel de dga als de Belastingdienst. Een logisch uitgangspunt. Immers, pensioen is een belangrijke vorm van oudedags- en nabestaandenvoorziening waarin alleen juiste beslissingen kunnen worden genomen indien de materie begrijpelijk is. Daarnaast is een aantal randvoorwaarden gegeven waaraan de oplossing moet voldoen: - de middelen van de oudedagsvoorziening van de dga blijven beschikbaar voor de (financiering van de) eigen onderneming; - er kan iets worden geregeld voor de nabestaanden; - de aanpassing is budgettair haalbaar. Daarmee is duidelijk dat het geheel afschaffen van een mogelijkheid tot opbouw in eigen beheer niet de bedoeling is. Andere varianten zijn aangedragen maar om verschillende redenen, waaronder de budgettaire haalbaarheid, al weer terzijde gelegd. Zo zou iedere pensioenvoorziening voortaan met commerciële grondslagen kunnen worden berekend, waardoor het verschil tussen de fiscale en commerciële waarde verdwijnt. In de toekomst zijn dan echter nog steeds (ingewikkelde) actuariële berekeningen nodig. Een andere mogelijkheid is de fiscale waarde van het pensioen te gebruiken om de hoogte van het pensioen te berekenen. Als de omrekening gebeurt met commerciële tarieven blijft een veel lager pensioen over dan nu is toegezegd. Ook deze variant lost niets op voor de toekomst omdat nog altijd sprake is van een fiscale waarde en een WEV. De oplossingen die een kans maken zijn de oudedagsbestemmingsreserve en het oudedagssparen in eigen beheer. 2.1 Oudedagsbestemmingsreserve In deze oplossingsrichting wordt het huidige systeem helemaal losgelaten. Geen arbeidsrechtelijke toezegging meer en geen verplichting van de BV. In plaats daarvan mag worden gedoteerd aan een reserve in de BV, de oudedagsbestemmingsreserve (OBR). Deze variant doet denken aan de oudedagsreserve van de IB-ondernemer 12 Art. 19b lid 1c Wet op de loonbelasting Afl oktober 2015

5 Pensioen in eigen beheer aan het einde van de levenscyclus? (FOR). En dat is opvallend, omdat juist van de oudedagsreserve door adviseurs altijd is gezegd dat dit geen echte oudedagsvoorziening is en dat het geld vaak niet daadwerkelijk aanwezig is. In de opbouwfase kan een leeftijdsonafhankelijk percentage van het loon worden toegevoegd aan de reserve. Het loon wordt (net als in andere regelingen voor oudedagsvoorzieningen) gemaximeerd op en verlaagd met een franchise (bedrag 2015: ). Dotatie kan ook plaatsvinden in jaren waarin geen of een lage winst wordt gemaakt. In dat geval kan de dotatie tot een verlies in de BV leiden. De dga kan kiezen in een jaar minder dan het maximumbedrag toe te voegen, maar latere inhaal is niet mogelijk. De reserve wordt niet opgerent. Een deel van de dotatie aan de OBR of van een bestaande OBR mag worden gebruikt voor een regeling ten behoeve van de partner en kinderen van de dga. In de opbouwfase levert de OBR geen afdwingbare rechten op voor de dga of voor de partner (bij een echtscheiding). In de uitkeringsfase is er voor de dga wel een afdwingbare aanspraak. De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is echter niet van toepassing. Dit betekent dat er bij scheiding niet automatisch een recht voor de echtgeno(o)t(e) ontstaat. Indien de aandelen van de BV op enig moment voor de AOW-datum niet meer in bezit van de dga zijn of de dga ophoudt dga te zijn, moet de OBR direct worden aangewend voor een lijfrente. Heeft de dga op dat moment nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dan mag worden gekozen voor een uitgestelde uitkering. De uitkeringsfase in de OBR moet uiterlijk ingaan bij het bereiken van de AOW-leeftijd, of vijf jaar later als de dga doorwerkt en loon geniet. In beginsel moet dan een lijfrente worden aangekocht bij een bank of verzekeringsmaatschappij, maar de OBR mag ook door de BV waarin deze is opgebouwd worden uitgekeerd. In dat geval moet de BV gedurende twintig jaren 13 een uitkering doen. Zijn de middelen niet aanwezig om de OBR af te storten of vanuit de BV uit te keren, dan valt de reserve vrij ten gunste van de winst van de BV. Naast de dan wellicht verschuldigde vennootschapsbelasting is een rentevergoeding (revisierente) verschuldigd van in beginsel 40%. Overigens een aanzienlijke verhoging van het huidige tarief van 20%, die zonder onderbouwing door de staatssecretaris is voorgesteld. Revisierente is niet aan de orde indien er sprake is van een dwingende maatschappelijke reden, 14 reële ondernemings- of beleggingsverliezen en geen verwijtbaar handelen. Aangegeven is dat een dividenduitkering in de afgelopen zeven jaren in ieder geval als verwijtbaar handelen wordt aangemerkt. Groot voordeel van de OBR is dat de regeling eenvoudig is en dat er geen onvoorziene verplichtingen kunnen ontstaan. Een bedrag ter grootte van de reserve moet beschikbaar zijn en daarmee is het klaar. Nadeel van de OBR is dat er in de opbouwfase toch een verschil kan ontstaan tussen de fiscale en de commerciële waarde. 15 Persoonlijk voeg ik daar aan toe dat een reserve waaraan geen rendement wordt toegevoegd, waarin oude jaren niet kunnen worden ingehaald, waarop tijdens de opbouwfase geen aanspraak kan worden gemaakt en waarin geen echte aandacht is voor de situatie van nabestaanden nauwelijks als een serieuze oudedagsvoorziening kan worden gezien. Daarnaast voorzie ik discussies met de Belastingdienst over het al dan niet verschuldigd zijn van revisierente indien de middelen er op de uitkeringsdatum niet zijn. Wanneer is sprake van reële ondernemings- of beleggingsverliezen? Op basis van de nu bekendgemaakte algemene kaders lijkt dit op de huidige problematiek rondom het niet voor verwezenlijking vatbaar zijn van pensioen in eigen beheer. 2.2 Oudedagssparen in eigen beheer Het oudedagssparen in eigen beheer (OSEB) is gebaseerd op de beschikbare premieregeling, waarin de inleg (de beschikbare premie) het uitgangspunt is. Hierna geef ik aan waarin de OSEB lijkt te gaan verschillen van de OBR. Bij de OSEB wordt mogelijk een leeftijdsafhankelijke staffel toegestaan, waardoor de procentuele maximale inleg stijgt met het ouder worden van de dga. Daarnaast wordt aan de pensioenpot wel een rendement toegevoegd (gelijk aan de marktrente gebaseerd op het U-rendement, zijnde een gemiddelde van rente op staatsobligaties). Zodra er een OSEB is gevormd, is er ook een daadwerkelijk afdwingbaar recht voor de dga (en diens partner). Dit recht bedraagt het opgebouwde bedrag, zijnde inleg en rendement, en hiermee moet rekening worden gehouden bij de beslissing dividend uit te keren. In beginsel gaat deze regeling niet onder de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding vallen, maar de staatssecretaris zegt daarbij dat nog anders kan worden besloten. De uitkeringsfase moet uiterlijk ingaan bij het bereiken van de AOW-leeftijd (of vijf jaar later bij doorwerken). Er is (nog) geen melding gemaakt dat bij verkoop van de BV direct een (uitgestelde) uitkering moet worden aangekocht. Zijn de middelen niet aanwezig om de OSEB af te storten of vanuit de BV uit te keren, dan wordt het saldo van de verplichting aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. Naast de dan verschuldigde loon/inkomstenbelasting is een rentevergoeding (revisierente) verschuldigd van in beginsel 20%. Net als bij de OBR geldt dat geen revisierente is verschuldigd bij een reëel geval. 13 Heeft de dga bij aanvang van de uitkeringen de AOW-leeftijd nog niet bereikt, dan moet de duur worden verhoogd met het aantal jaren tussen het tijdstip van de eerste uitkering en de AOW-leeftijd. 14 Hiermee wordt onder andere bedoeld faillissement, surseance van betaling of schuldsanering. 15 Enerzijds is er geen rechtens afdwingbare verplichting en hoeft deze reserve niet als verplichting te worden opgevoerd op de commerciële balans. Anderzijds is het zeker dat er op enig moment een kasuitstroom plaatsvindt, namelijk de uitkering of de belastingheffing. Afl oktober

6 Pensioen in eigen beheer aan het einde van de levenscyclus? Bij de OSEB is er ook in de opbouwfase geen verschil tussen de fiscale en de commerciële waarde. Mijns inziens lijkt de OSEB al meer op een oudedagsvoorziening dan de OBR, gezien de afdwingbare aanspraak, de oprenting tot pensioendatum en de verplichting tot het bedingen van de uitkering pas bij het moment van pensionering. Een mooie toevoeging zou zijn de maximale inleg inderdaad leeftijdsgebonden te maken. De OSEB is een eenvoudige regeling, zeker in vergelijking met het huidige pensioen in eigen beheer. Ook indien deze onder de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding gaat vallen, zal de verevening niet tot ingewikkelde berekeningen en verrassende waarden leiden. Wel is van belang dat de middelen er ook tijdens de opbouwfase moeten zijn. Punt van aandacht is verder de hoogte van het rendement in de pensioenpot. Het gekozen percentage kan hoger zijn dan de werkelijke winst in de BV, met als gevolg toch nog een tekort aan pensioenmiddelen. Alles overziende lijken zowel de OBR als de OSEB (grotendeels) een oplossing te bieden voor de complexiteit van pensioenregelingen, de dividendruimte, het onderscheid tussen de grondslag voor vennootschapsbelasting en loonbelasting, het afstorten (bij echtscheiding) en de gevallen van extern eigen beheer. Daarnaast is er, zoals hiervoor ook al aangegeven, bij de OSEB ook in de opbouwfase geen onderscheid meer tussen de fiscale en commerciële waarde. Ook als het huwelijk goed is, is het de vraag of de partner van de dga wel zo gelukkig is met de omzetting van bestaande aanspraken in een OBR of OSEB. Moet een beperking van rechten bij een eventuele toekomstige scheiding worden gecompenseerd? Of als men momenteel al overweegt te gaan scheiden, moet men dan eerst scheiden en daarna pas omzetten naar de OBR of OSEB, of juist andersom? Belangen van de dga en de partner lopen hier uiteen. In ieder geval zal zowel de dga als de partner moeten worden geïnformeerd en geadviseerd en moeten zij beiden instemmen met de omzetting alvorens deze kan worden doorgevoerd. Is pensioen in eigen beheer aan het einde van zijn levenscyclus gekomen? is de vraag die de staatssecretaris stelt. Zelf denk ik van wel. Tijden zijn veranderd, de voordelen zijn grotendeels vervallen, het is tijd voor een nieuw systeem. Zoals de staatssecretaris terecht meldt is er pas sprake van een substantiële vereenvoudiging als voldoende mensen met bestaande rechten overstappen naar het nieuwe systeem. Dat lijkt mij de poort open te zetten voor een royale overgangsregeling voor opgebouwde aanspraken met een bedenktijd die lang genoeg is voor een goed advies en een rustige overweging van alle betrokkenen. 3. Hoe verder? De staatssecretaris sluit zijn uitwerking af met de opmerking dat het oudedagssparen zijn voorkeur heeft en dat hij er nog steeds naar streeft als dit niet ten koste gaat van de zorgvuldigheid dat de wetgeving voor het alternatief van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2016 in werking treedt. Het is zeer de vraag of dit lukt. Welke oplossingsrichting ook wordt gekozen, er zal speciale aandacht moeten uitgaan naar een voorziening voor de nabestaanden. Bij pensioen in eigen beheer is het vaak een papieren toezegging: er is wel een partner- en wezenpensioen toegezegd, maar de BV heeft niet voldoende middelen om aan deze verplichting te voldoen. Het is de vraag of er in de nieuwe situatie, OBR of OSEB, een daadwerkelijke dekking bij overlijden wordt geregeld. Over de wijze waarop met bestaande pensioenaanspraken in eigen beheer wordt omgegaan, lijkt Den Haag te neigen naar het invliegen van de fiscale waarde in de nieuwe oplossing. Voor veel BV's zal dit een oplossing zijn voor de onderdekking en het niet meer kunnen uitkeren van dividend. Aan de andere kant is er nog veel onduidelijkheid in dit stadium. Wat doen we met een pensioen dat al wordt uitgekeerd? En als een deel van het pensioen extern is verzekerd? En als een deel aan de ex-echtgenote is toebedeeld? 18 Afl oktober 2015

Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435

Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435 Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377 Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435 F 084-8671670 E info@hertgerspensioenadvies.nl I www.hertgerspensioenadvies.nl Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Op 01 juli 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke oplossingsrichtingen pensioen in eigen

Nadere informatie

Pensioen in Eigen Beheer

Pensioen in Eigen Beheer Pensioen in Eigen Beheer Mr. Peter J.W. Harts Pensioen Advies Bureau Centraal Beheer en Avéro Achmea 29 september 2015 Pensioen in Eigen Beheer: knelpunten Waarderings- en berekeningssystematiek is ingewikkeld

Nadere informatie

Pensioen NieuwsBericht

Pensioen NieuwsBericht OBR of OSE vervangt pensioen in eigen beheer. Op 1 juli stuurde Staatssecretaris Wiebes zijn oplossingsrichtingen voor pensioen in eigen beheer aan de Tweede Kamer. Volgens Wiebes kan pensioen in eigen

Nadere informatie

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu?

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 april 2017. Tenminste als het Parlement voor die datum de novelle en het wetsvoorstel daartoe aanneemt.

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als de Eerste kamer voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u?

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u? Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft Welke keuze maakt u? Bron: SRA- Publicatiedatum:29-08-2017 Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv. Het pensioen in eigen beheer

Nadere informatie

Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer. Bert Faber

Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer. Bert Faber Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer Bert Faber Fiscale Zaken Rabobank FFP Jaarcongres 5 oktober 2017 Klant en uitfasering PEB Welke wegwijzers ga jij invullen? Waar maak jij het verschil? 2 Toetsen

Nadere informatie

Wat moet ik doen met mijn pensioen?

Wat moet ik doen met mijn pensioen? Het Dilemma van de DGA: Wat moet ik doen met mijn pensioen? Disclaimer Deze uitgave is ontwikkeld om u te voorzien van competente en betrouwbare informatie omtrent het onderwerp dat behandeld wordt. Echter,

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer. Investeren in geluk?

Pensioen in eigen beheer. Investeren in geluk? Pensioen in eigen beheer Investeren in geluk? Pensioen eigen beheer Historie pensioen BV Onder Besluit Wet IB 1941 al mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen Om aanspraken van werknemers te beschermen

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017 af te schaffen.

Nadere informatie

Let op! Vóór 1 juli moet u de eerste acties hebben ondernomen om de nodige zaken te regelen. Welke acties dat zijn, leest u verderop.

Let op! Vóór 1 juli moet u de eerste acties hebben ondernomen om de nodige zaken te regelen. Welke acties dat zijn, leest u verderop. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Bron: SRA - Publicatiedatum: 07-03-2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Dat kan per 1 april 2017

Nadere informatie

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu?

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017

Nadere informatie

De oudedagsvoorziening van de DGA. Dukers & Baelemans 2016

De oudedagsvoorziening van de DGA. Dukers & Baelemans 2016 De oudedagsvoorziening van de DGA Staatssecretaris Wiebes Er zijn DGA s die hun actuaris zo vaak zien dat hij ook met kerst en op verjaardagen van familie welkom is. 2 Programma Aanleiding en historie

Nadere informatie

Pensioenkeuzestress voor DGA s Wie, wat wanneer

Pensioenkeuzestress voor DGA s Wie, wat wanneer Pensioenkeuzestress voor 200.000 DGA s Wie, wat wanneer 1 november 2016 Paul Lavrijssen RB FFP Adviseur Aegon Adfis Specialist DGA 1 Welkom bij Aegon Adfis Academy Uw kennispartner voor fiscale en juridische

Nadere informatie

Afstempelen van pensioen in eigen beheer. De oplossing?

Afstempelen van pensioen in eigen beheer. De oplossing? Mw. M.J.G. Elling FFP 1 Afstempelen van pensioen in eigen beheer. De oplossing? 31 2. Onvoldoende vermogen in de BV De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat een BV niet voldoende vermogen heeft

Nadere informatie

Knelpunt pensioen in eigen beheer: waardering pensioenverplichting

Knelpunt pensioen in eigen beheer: waardering pensioenverplichting Voorstel voor een eenvoudiger pensioen in eigen beheer Inleiding Het Register Belastingadviseurs (hierna: het RB) heeft met belangstelling kennisgenomen van de brief van de staatssecretaris van Financiën

Nadere informatie

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Lid van: Update Keuzemogelijkheden. Knelpunten

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Lid van: Update Keuzemogelijkheden. Knelpunten Lid van: Update 2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Dat kan per 1 april 2017 niet meer. Daarmee is de Eerste Kamer op 7 maart 2017 akkoord gegaan. Wat betekent dit

Nadere informatie

DGA pensioen eigen beheer: weg met het echte pensioen?

DGA pensioen eigen beheer: weg met het echte pensioen? Dit artikel is een uitgebreide versie van het blog dat Sandra Klein Lenderink op haar website heeft gepubliceerd. Het artikel is geschreven naar de stand van haar wetenschap op 6 juli 2015. Misschien eerst

Nadere informatie

Uitfasering pensioen in eigen beheer

Uitfasering pensioen in eigen beheer Uitfasering pensioen in eigen beheer Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen ingediend. De mogelijkheid om fiscaal gefaciliteerd pensioen

Nadere informatie

Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu?

Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Bron: SRA - Publicatiedatum: 29-11-2016 Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan

Nadere informatie

Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente- en stamrechtverplichtingen.

Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente- en stamrechtverplichtingen. Ontwikkelingen pensioen in eigen beheer voor de dga: de meest gestelde vragen Uitfasering pensioen Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente-

Nadere informatie

Commentaar RB op de reactie Maatregelen op het gebied van het pensioen in eigen beheer

Commentaar RB op de reactie Maatregelen op het gebied van het pensioen in eigen beheer Commentaar RB op de reactie Maatregelen op het gebied van het pensioen in eigen beheer 1 Inleiding Het Register Belastingadviseurs (hierna het RB) heeft met belangstelling kennis genomen van de reactie

Nadere informatie

Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013

Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013 Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013 Even voorstellen Pensioen Perspectief consultants voor actuariële, fiscaal- en civielrechtelijke pensioenvraagstukken geen belangen

Nadere informatie

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Lid van:

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Lid van: Lid van: Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Vanaf 1 juli 2017 kan dit niet meer. Dan stopt definitief de pensioenopbouw in eigen beheer. Wat dit voor u betekent, leest

Nadere informatie

Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per

Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per 1-4-2017 Inleiding Het oorspronkelijke wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer is in het najaar van 2016 aangenomen door de Tweede Kamer.

Nadere informatie

Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017

Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Vanaf 1 juli 2017 kan dit niet meer. Dan stopt definitief de

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 De laatste jaren was het pensioen dat de directeurgrootaandeelhouder (DGA) in zijn eigen B.V. opbouwt onderwerp van gesprek. Het liefst wilde het kabinet er

Nadere informatie

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming. Wat zijn de alternatieven?

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming. Wat zijn de alternatieven? Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming Wat zijn de alternatieven? 4 alternatieven Belicht vanuit verschillende invalshoeken 1 2 3 4 Korte omschrijving

Nadere informatie

informatiebrief over uitfaseren pensioen in eigen beheer

informatiebrief over uitfaseren pensioen in eigen beheer Rondweg 103 5406 NK Uden 0486 820 203 info@boekzo.nl www.boekzo.nl beconnummer 580.788 bank NL52RABO 0156 9798 45 BTW NL8221.75.307.B01 Kenmerk Behandeld door Datum Uitfaseren PEB mr. Paul L.J. Nielen

Nadere informatie

De DGA en de Dividenduitkering

De DGA en de Dividenduitkering Door Rob Korendijk, op persoonlijke titel De DGA en de Dividenduitkering Vanaf 1 oktober 2012 is het nieuwe BV-recht (Flex BV) van kracht. In het nieuwe BV-recht is onder meer het minimum aandelenkapitaal

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer

Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De oudedagsbestemmingsreserve (OBR)... 5 2.2 Opbouwfase... 5 2.2.1 Grondslag... 5 2.2.2 Dotatie... 6 2.2.3 De waardering van

Nadere informatie

Pensioenkeuzestress voor de DGA

Pensioenkeuzestress voor de DGA Artikel P.P.M. Lavrijssen RB FFP 1 Pensioenkeuzestress voor de DGA Directeuren-grootaandeelhouders moeten kiezen wat ze gaan doen met hun in eigen beheer opgebouwd pensioen 10 Door de Wet Uitfasering pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

FP 2011-03 Pensioen, scheiding en fiscus Inleiding De civiele regeling: Wet VPS Fiscale aspecten verevening

FP 2011-03 Pensioen, scheiding en fiscus Inleiding De civiele regeling: Wet VPS Fiscale aspecten verevening FP 2011-03 Pensioen, scheiding en fiscus Inleiding Bij een echtscheiding moet het gemeenschappelijk vermogen worden verdeeld. Dit is voor pensioenen in een aparte wet geregeld: de Wet verevening pensioenrechten

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

(Fiscale) problematiek rondom pensioen in eigen beheer (en de stamrecht BV) 25 september 2012

(Fiscale) problematiek rondom pensioen in eigen beheer (en de stamrecht BV) 25 september 2012 (Fiscale) problematiek rondom pensioen in eigen beheer (en de stamrecht BV) 25 september 2012 Inhoud Gevolgen aanpassen pensioenleeftijd naar 66, 67 jaar. Waardering aanspraken. Dividenduitkeringen Wet

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

1. Inleiding. 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen. 18 maart 2013 Nr. BLKB 2013/27M Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

1. Inleiding. 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen. 18 maart 2013 Nr. BLKB 2013/27M Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Page 1 of 5 De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Tekstgrootte + Hoog contrast Jaargang 2013 Nr. 8018 Te raadplegen sinds donderdag 28 maart 2013 11:00 Loonheffingen. Inkomstenbelasting.

Nadere informatie

Reactie RB op Kamerbrief over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer

Reactie RB op Kamerbrief over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer Reactie RB op Kamerbrief over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer 1. Inleiding Het Register Belastingadviseurs (hierna: RB) heeft met belangstelling kennisgenomen van de brief van de staatssecretaris

Nadere informatie

Verhoging AOW- en pensioenleeftijd: wat betekent dat voor mijn adviespraktijk? Erik Schouten AEGON Adfis 26 september 2012

Verhoging AOW- en pensioenleeftijd: wat betekent dat voor mijn adviespraktijk? Erik Schouten AEGON Adfis 26 september 2012 Verhoging AOW- en pensioenleeftijd: wat betekent dat voor mijn adviespraktijk? Erik Schouten AEGON Adfis 26 september 2012 1 Agenda 1. AOW 2. Pensioen 3. DGA 4. Lijfrente 5. Eigen woning / hypotheekrente

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) AA BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) AA BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

DGA pensioen opbouw. Zo ja, hoeveel. Zo ja, moet u hier verplicht aan deelnemen? Zo ja, geldt er voor u een dispensatie?

DGA pensioen opbouw. Zo ja, hoeveel. Zo ja, moet u hier verplicht aan deelnemen? Zo ja, geldt er voor u een dispensatie? Aanvullende bedrijfsgegevens Zijn er meerdere DGA s werkzaam in de BV waarin u werkzaam bent? Zo ja, hoeveel Zijn er andere personen werkzaam in de BV waarin u werkzaam bent? Zo ja, hoeveel Geldt er voor

Nadere informatie

Beëindiging Pensioen in Eigen Beheer. Wat nu?

Beëindiging Pensioen in Eigen Beheer. Wat nu? Beëindiging Pensioen in Eigen Beheer. Wat nu? Ondernemerszaken! Pensioen in Eigen Beheer afgeschaft. En nu? Inleiding Er zijn belangrijke wijzigingen voor DGA s die pensioen in eigen beheer hebben opgebouwd.

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017

EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017 EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017 Voor u ligt een extra nieuwsbrief welke geheel gewijd is aan de nieuwe pensioenregels voor DGA S in ondernemingen. Een nieuwe regel welke grote vormen gaat aannemen voor aandeelhouders

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Uitfasering pensioen in eigen beheer. Bertine van Hoorn & Manuel Hayes

Uitfasering pensioen in eigen beheer. Bertine van Hoorn & Manuel Hayes Bertine van Hoorn & Manuel Hayes 28 maart 2017 Agenda Wat is Pensioen in eigen beheer? Waar ging het fout? Hoofdlijnen wet - afkoop - omzetting oudedagsverplichting - niets doen - tijdspad Wat te doen?

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Oefenvragen Leven dag 3

Oefenvragen Leven dag 3 Oefenvragen Leven dag 3 1. Bea Triks (25 jaar) heeft een bruto inkomen van 40.000,- per jaar. Zij neemt deel aan de levensloopregeling. Haar levensloopsaldo bedraagt begin dit jaar 12.000,-. Welk bedrag

Nadere informatie

DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting

DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting mr. Anthony van Venrooij Pensioen in eigen beheer (PEB) 2 Presentatie in twee delen: Deel 1 Historie pensioen in

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017

MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017 MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017 De wetgever heeft besloten dat het opbouwen van pensioenaanspraken in eigen beheer met ingang van 1 april 2017 niet langer mogelijk is. Staatssecretaris Wiebes

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs N. Q: B, 111 111 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Aan de Vaste commissie voor Financkn van de Tweede Kamer der Staten-Generaal rnr. R.F. Berck Postbus 2001 8 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 10 september

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

PENSIOEN(DELING): CIVIELE EN LOONBELASTINGASPECTEN. Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 22 MEI 2013

PENSIOEN(DELING): CIVIELE EN LOONBELASTINGASPECTEN. Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 22 MEI 2013 PENSIOEN(DELING): CIVIELE EN LOONBELASTINGASPECTEN Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 22 MEI 2013 Agenda 1. Pensioenontwikkelingen 2. Pensioendeling bij echtscheiding 3. Pensioendeling bij DGA 4. Afstortingsverplichting

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst Begin tijdig met het optimaliseren van uw oudedagsvoorziening Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst De media staan er vol mee. Ons pensioen loopt gevaar. Door de economische crisis, tegenvallende

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Besluit over prijsgeven van pensioen

Besluit over prijsgeven van pensioen Besluit over prijsgeven van pensioen Inleiding Met ingang van 1 januari 2013 bestaat een mogelijkheid tot het prijsgeven van in eigen beheer verzekerd pensioen. Deze regeling is opgenomen in artikel 19b

Nadere informatie

Artikelen Een verzekering naast het pensioen in eigen beheer

Artikelen Een verzekering naast het pensioen in eigen beheer Mw. M.J.G. Elling FFP 1 Een verzekering naast het pensioen in eigen beheer Als de dga een pensioentoezegging krijgt van zijn werkgever (de BV), dan vindt de opbouw meestal plaats in eigen beheer. De BV

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer

Pensioen in eigen beheer Pensioen in eigen beheer PEB DE FINANSEURS, DECEMBER 2016 Wat houdt PEB in? De B.V. neemt de rol van de verzekeraar over: Je betaalt premies aan je eigen B.V. Je eigen B.V. reserveert deze premies Als

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW?

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW? Start Deze Argumentenkaart laat zien wat vanuit het perspectief van een nieuwe deelnemer bij PFZW de belangrijkste argumenten individuele naar PFZW zijn. Een pensioenuitvoerder kan zowel een pensioenfonds

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

De toekomst van het pensioen in eigen beheer

De toekomst van het pensioen in eigen beheer De toekomst van het pensioen in eigen beheer Bijeenkomst administratiekantoren 14 juni 2016 Pagina: 1 Even voorstellen Maarten Foppen pensioenspecialist/accountant Pagina: 2 Even voorstellen Olga Huig

Nadere informatie

PENSIOENOVEREENKOMST (MIDDELLOON) in het kader van de Wet VMO. voor de heer/mevrouw @ DGA van @ opgesteld door LNBB actuarissen + pensioenconsultants

PENSIOENOVEREENKOMST (MIDDELLOON) in het kader van de Wet VMO. voor de heer/mevrouw @ DGA van @ opgesteld door LNBB actuarissen + pensioenconsultants PENSIOENOVEREENKOMST (MIDDELLOON) in het kader van de Wet VMO voor de heer/mevrouw @ DGA van @ opgesteld door LNBB actuarissen + pensioenconsultants Kenmerk LNBB, 014-????,??-??-2014 pagina 1 Modelpensioenovereenkomst

Nadere informatie

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003 VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS Per 01-01-2003 Met ingang van 5-9-2014 is dit pensioenreglement gesloten voor nieuwe werknemers. Deze vrijwillige spaarregeling

Nadere informatie

Vragen Uniform Pensioenoverzicht 2015 STICHTING BEROEPSPENSIOENFONDS LOODSEN

Vragen Uniform Pensioenoverzicht 2015 STICHTING BEROEPSPENSIOENFONDS LOODSEN Vragen Uniform Pensioenoverzicht 2015 STICHTING BEROEPSPENSIOENFONDS LOODSEN Afkortingen PG = Pensioengrondslag OP = Ouderdomspensioen TOP TOP = Tijdelijke Ouderdomspensioen 60-65 PP = Partnerpensioen

Nadere informatie

Pensioen in Eigen Beheer Acties?

Pensioen in Eigen Beheer Acties? 16 mei 2017 Pensioen in Eigen Beheer Acties? Vanaf 1 juli 2017 is het niet langer mogelijk voor directeuren-grootaandeelhouders (dga s) om een pensioen op te bouwen in de eigen BV, ofwel Pensioen in Eigen

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer afgeschaft. En hoe nu verder?

Pensioen in eigen beheer afgeschaft. En hoe nu verder? Pensioen in eigen beheer afgeschaft En hoe nu verder? Onderwerpen Wat is pensioen (in eigen beheer); Aandachtspunten voor 31-12-2016; Keuzemogelijkheden bij afschaffen; Aandachtspunten bij afschaffen En

Nadere informatie

Workshop Pensioen Oddity

Workshop Pensioen Oddity Workshop Pensioen Oddity Jurgen Holtermans Goirle, 1 maart 2016 Programma Jurgen Holtermans De plannen van Wiebes Uitfaseren PEB Omzetten naar OSEB Voordeel behalen met de plannen van Wiebes Krista Hannema

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-1: Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting 2014-1: Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2014-1: Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder Belangrijkste wijziging Tot nu is door de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) toegestaan om de verplichting voor pensioenregelingen

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

RJ-Uiting : Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting : Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2017-8: Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder Algemeen Met RJ-Uiting 2017-3 ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder

Nadere informatie