CONCEPT GEMEENTERAAD CULEMBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT GEMEENTERAAD CULEMBORG"

Transcriptie

1 CONCEPT GEMEENTERAAD CULEMBORG Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Culemborg, gehouden op donderdag 25 november 2004 om uur in de raadzaal van het stadhuis. voorzitter: F.C. Morree (waarnemend burgemeester) raadsgriffier: A. Boer raadsleden: wethouders: afwezig met bericht: A. Pin, VVD H.L. Wichgers, VVD H.J.B. Bakker, VVD C.F. Jonker, VVD J.P.M. Roefs, VVD J.C.J. van Zutphen, CDA C.N. van den Bosch, CDA R.A. Weijers, CDA A.J. Vermet, CDA P.H. Oosterlaak, SP C.A. Staats, SP T.J. Heemskerk, SP S.E. Kroeze, SP C.P. Romijn, PvdA A.W. Sliedrecht, PvdA J.P.A. Spithoven, PvdA H.M.M. Giesbertz, PvdA J.H. Greeven, GroenLinks V. Buitenhuis, GroenLinks H.H. van Alphen, D66 J.A.G. Burger, SP J.G. Ton-Verrijp, CDA A.M.E. van Vugt-Toonen, burgemeester J.G. Marringa, PvdA-wethouder B. Vermolen, raadslid voor de VVD De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 1. Spreekrecht burgers (Reglement van Orde artikel 7). De heer Veling zegt dat de Natuur- en Vogelwacht Culemborg bereid is om actief mee te Notulen van de raadsvergadering van 25 november

2 denken over de natuur in de komende 15 jaar. De raad wil graag dat de burgers meedenken over de toekomst van Culemborg. Een aantal leden van de Natuur- en Vogelwacht heeft dat verzoek opgepakt en zich gebogen over de vraag wat er de komende 15 jaar moet gebeuren met de natuur. In het verleden zijn mooie werkzaamheden uitgevoerd, zoals in de uiterwaarden. De uiterwaarden hebben een hoge natuurwaarde en een hoge recreatieve waarde. Hierop mag Culemborg trost zijn. Wat moet er in de toekomst gebeuren? Water is in het Rivierengebied belangrijk. Water is de drager van veel natuur. De Natuur- en Vogelwacht biedt een visie aan waarin water een leidend begrip is. Water is belangrijk in de stad en in het buitengebied. Hoe kan de natuur vitaal worden gehouden? Robuuste natuur is vooral in de uiterwaarden te vinden. Daarnaast zijn er ook kleine elementen in Culemborg, zoals sloten, vijvers, randen van percelen en bermen. Overal zijn kleine stukjes natuur waarvan de betekenis kan toenemen als die stukjes met elkaar worden verbonden. Mooie natuur heeft ook een recreatieve betekenis. Culemborg wil zich meer als recreatiestad profileren en met vitale natuur heeft Culemborg een streepje voor. De visie van Natuur- en Vogelwacht is een beginpunt van het meedenkproces. De leden willen graag meedenken met de raad, het nieuwe college en de andere burgers van Culemborg. De visie biedt aanknopingspunten voor het vitaal houden van de natuur. Samenwerking is enorm belangrijk voor de natuur in Culemborg. Het gaat om samenwerking tussen burgers en gemeente, tussen burgers onderling en tussen Culemborg en omliggende gemeenten. De natuur stopt niet bij de gemeentegrens. Ook in andere gemeenten speelt de natuur een steeds belangrijkere rol. Er moet ook met de agrariërs worden samengewerkt. Dat kan ook, want er zijn heel veel natuurvriendelijke boeren die graag een steentje willen bijdragen aan het agrarisch natuurbeheer. Het is goed om als gemeente alle ideeën op te pakken en aan de slag te gaan. Het is mooi dat het beheer van de uiterwaarden in handen ligt van de gemeente. In de rest van het buitengebied kan agrarisch natuurbeheer plaatsvinden op basis van samenwerking met eigenaren en beheerders. De kansen voor de natuur nemen toe als de gemeente de stimulerende en coördinerende rol actief oppakt. De leden zijn bereid om te participeren in de samenwerking. De voorzitter zegt dat de griffie de toekomstvisie van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg zal doorgeleiden. 2. Vaststelling orde van de vergadering. De voorzitter deelt mee dat agendapunt 17 betreffende het benoemen van de leden van de onderzoekscommissie OSV en agendapunt 18 betreffende de motie van de SP over onkruidbestrijding aan de agenda worden toegevoegd. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van de voorzitter besloten de (aangevulde) agenda vast te stellen. 3. Vragenuur (Reglement van Orde artikel 42). Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt. Notulen van de raadsvergadering van 25 november

3 4. Mededelingen en ingekomen stukken. Verklaring namens de fractievoorzitters van de nieuwe coalitie: De voorzitter deelt mee dat de fractievoorzitter van de VVD een verklaring wil voorlezen. De heer Van Zutphen merkt op dat het Reglement van Orde niet voorziet in het doen van een mededeling of het voorlezen van een verklaring door een raadslid. Door het punt apart te agenderen kunnen overige raadsleden een inhoudelijke reactie geven. De voorzitter zegt dat het Reglement van Orde de voorzitter de vrijheid geeft om raadsleden de gelegenheid te geven een mededeling te doen. Mededelingen hoeven niet alleen van de voorzitter afkomstig te zijn, maar kunnen ook door raadsleden worden gedaan. Na de mededeling kunnen de overige raadsleden een reactie geven. Mevrouw Pin zegt het volgende namens de fracties van de VVD, D66, GroenLinks en PvdA het volgende. De fracties willen duidelijkheid scheppen over de positie van Jan Burger na de installatie van het nieuwe college. Ik doe dat hier en niet via de pers. U kunt er vanuit gaan dat dit de nieuw lijn is van de coalitie. De politiek-bestuurlijke onderwerpen gaan eerst naar de raad en pas daarna naar de pers. Waarom zeg ik dit? De vier fractievoorzitters van de coalitie in wording hebben zich buitengewoon gestoord aan de uitspraken van Jan Burger in het UN van 20 november jl. De zes fractievoorzitters waren het in een besloten vergadering met elkaar eens dat het verstandig was en in het belang van Culemborg dat Jan Burger met zijn kennis van zaken de onderhandelingen met Mourik zou begeleiden tot aan half december. Dit was trouwens op voorstel van Jan Burger zelf. Zo zou ook sprake zijn van een zorgvuldige overdracht van het dossier naar de nieuwe wethouder. Voor deze a-politieke wijze van werken is gekozen om vooral met de woningbouw in het najaar van 2005 een begin te maken. Het valt ons zwaar tegen dat Jan Burger deze afspraak die bewust in beslotenheid is gemaakt nu lijkt te gebruiken voor politiek gewin. Laat het duidelijk zijn: voor de nieuwe coalitie is Jan Burger geen hulpwethouder. Hij kan na installatie van het nieuwe college op zijn SP-lauweren gaan rusten. Jan Burger, bedankt. Wethouder Burger zegt dat hij het niet begrijpt. Betekent bedankt dat de onderhandelingen met Mourik doorgaan of niet? Mevrouw Pin zegt dat de onderhandelingen met Mourik doorgaan met de nieuwe wethouder. De heer Burger concludeert dat van zijn diensten geen gebruik wordt gemaakt. Mevrouw Pin antwoordt bevestigend. Notulen van de raadsvergadering van 25 november

4 Wethouder Burger zegt dat dat duidelijk is. Het is blijkbaar nieuw om politiek te bedrijven via een mededeling aan de raad. Met zes fractievoorzitters zijn afspraken gemaakt en vier fractievoorzitters vinden opeens iets anders. Het is dan fatsoenlijk om de betreffende persoon te benaderen met een brief of een telefoontje. Het is toch fatsoenlijk om de betrokkene even uit te leggen wat er aan de hand is? Hoe zal het in de komende periode gaan als de nieuwe coalitie op deze manier wil communiceren? Hopelijk is dit het staartje van wat zich de afgelopen weken heeft afgespeeld. In de krant heeft een artikel gestaan dat tot stand is gekomen tijdens een persgesprek over door het college genomen besluiten. Aan het eind van het gesprek is nog even gesproken over Mourik. Er was toen nog niet besloten wie de onderhandelingen zou gaan voeren. Het was algemeen bekend dat ik het verzoek had gedaan om de onderhandelingen te mogen voeren. Op een vraag van een journalist heb ik geantwoord dat dat geregeld was tijdens een overleg tussen de zes fractievoorzitters. De sfeer tijdens het gesprek was soms wat lacherig als gevolg van de komst van Sinterklaas in de stad. De journalist heeft op een geheel eigen wijze een artikel geschreven. Ik moest daar erg om lachen. Blijkbaar kan niet iedereen deze humor opbrengen. Het is verdrietig dat een afspraak blijkbaar niet kan worden nagekomen en dat lange tenen er toe leiden dat afstand wordt genomen van de door de zes fractievoorzitters gemaakte afspraken. De doelstelling van deze bijzondere afspraak is heel helder. Het is heel bijzonder dat het complete college naar huis wordt gestuurd en dat het oude college de onderhandelingen moet gaan voeren terwijl de nieuwe collegeleden volstrekt niet zijn ingewerkt in het dossier. Het is verklaarbaar dat het dossier door iemand die ver gevorderd is met de onderhandelingen wordt afgerond. Die afronding duldt geen uitstel omdat anders de woningbouw, de financiering en andere contractuele aangelegenheden gevaar lopen. Het is niet zo dat het dossier enkele maanden kan blijven liggen. De vier fractievoorzitters hebben misschien wel in een achterkamertje besloten om namens de zes fractievoorzitters de afspraak ongedaan te maken. Het is blijkbaar de nieuwe manier van werken om dat niet rechtstreeks te melden maar via een mededeling aan de raad kenbaar te maken. Dat is spijtig. Ik zat niet te wachten op deze job. Ik zou het hebben gedaan in het belang van de stad. Ik heb mij maximaal ingezet voor het belang van de stad. Het is zeel spijtig dat de wijze waarop de afspraak ongedaan wordt gemaakt de werkwijze is waarvoor de nieuwe coalitie heeft gekozen. De heer Oosterlaak zegt dat dit een belachelijke stap is van de nieuwe coalitie. Deze stap is buitengewoon kinderachtig en levert behoorlijk veel risico s op voor de stad. De afspraak dat wethouder Burger zou doorgaan met de onderhandelingen is niet voor niks gemaakt. De onderhandelingen met projectontwikkelaars zijn bijzonder kwetsbaar en kunnen aan alle kanten mislopen. Termijnen kunnen worden overschreden. Afspraken kunnen niet in het belang van de gemeente zijn. De kans op ongelukken is groot als de onderhandelingen niet worden gevoerd door iemand die goed op de hoogte is van het dossier. Het is slecht dat de beoogde coalitie voor een andere werkwijze kiest. Notulen van de raadsvergadering van 25 november

5 Per 1 december treedt een nieuw college aan. Het is de verantwoordelijkheid van het college om te bepalen hoe met het dossier wordt omgegaan. De fractievoorzitters zijn in een periode bijeengekomen toen nog niet helder was hoe de situatie er vanaf 1 december zou uitzien. Het huidige college is demissionair maar heeft de bevoegdheid om de onderhandelingen te continueren. Het is leuk dat de vier fractievoorzitters iets naar voren brengen, maar in de duale verhoudingen gaat het er om wat het nieuwe college gaat doen. De mededeling zal ongetwijfeld worden doorgegeven aan het nieuwe college. Formeel is de mededeling op dit moment niet van belang. De beslotenheid tijdens het overleg tussen de zes fractievoorzitters had alleen betrekking op de onderhandelingen met Mourik. Het is verbazingwekkend dat mevrouw Pin niet wereldkundig heeft gemaakt dat de heer Burger door de zes fractievoorzitters is gevraagd om door te gaan met de onderhandelingen. Zo iets kan ook helemaal niet geheim worden gehouden. Het is merkwaardig dat mevrouw Pin het aan de heer Burger heeft overgelaten om een en ander toe te lichten. Die manier van communiceren slaat nergens op. De heer Van Zutphen zegt dat het onbehoorlijk is wat er nu gebeurt. De fractievoorzitters zijn uitgenodigd door de fractievoorzitter van de grootste partij om bijeen te komen voor een gedachtewisseling over de onderhandelingen met Mourik. Iedereen weet dat de voortgang van de onderhandelingen in het belang van de stad is. Wat is er besproken? De onderhandelingspositie van de gemeente moest niet worden verzwakt. In die zin zou het verstandig zijn om de onderhandelaar die de gesprekken namens de gemeente voert te handhaven. In de richting van Mourik zou breed worden geëtaleerd dat Jan Burger nog steeds kon rekenen op brede steun van de raad. Toen duidelijk werd dat er een crisis dreigde werden de onderhandelingen door Mourik getraineerd en was de positie van de gemeentelijke onderhandelaar al verzwakt. Brede steun aan de gemeentelijke onderhandelaar was een belangrijk punt. Inhoudelijke argumenten hebben geleid tot het namens de gemeente onderhandelen door Jan Burger. Tijdens die vergadering is Jan Burger over zijn eigen ego heen gestapt nadat de fractievoorzitter van de PvdA op een onbehoorlijke wijze achter zijn rug om met onderhandelaars van Mourik had gesproken. Daarover was iedereen zeer ontstemd. Jan Burger heeft toch besloten die taak op zich te nemen. Over de wijze waarop een en ander in de pers is gekomen kan verschillend worden gedacht. Een raadslid moet echter niet alleen op krantenberichten reageren. Dan nog is dat geen inhoudelijk punt maar vorm. De inhoudelijke punten om Jan Burger te vragen de onderhandelingen namens de stad te voeren zijn niet gewijzigd. Het is onbehoorlijk dat de fractievoorzitters worden gevraagd voor een gesprek waarna een ander besluit wordt genomen zonder die fractievoorzitters opnieuw bijeen te roepen. Een democratie heeft waarde door de manier waarop met de minderheid wordt omgegaan. Het had van fatsoen getuigd wanneer de fractievoorzitters opnieuw waren uitgenodigd om aan te geven waar inhoudelijke wijzigingen waren opgetreden. Dat was niet het geval en op die manier wordt het belang van de stad geschaad. Notulen van de raadsvergadering van 25 november

6 De heer Greeven zegt dat het feitelijk de heer Burger is geweest die heeft verzocht om een bijeenkomst van het seniorenconvent. Hij heeft dat recht als loco-burgemeester. Het is een vertrouwelijk overleg omdat het belangrijke contractonderhandelingen betreffen met een externe partij. Voortgang is gewenst. De heer Burger vraagt ruggesteun voor het doorzetten van de onderhandelingen. Een aantal parameters is tijdens dat overleg besproken en de gevraagde ruggesteun is gegeven. Tijdens het gesprek is een aantal problemen naar voren gekomen. De heer Burger stelde een duidelijke voorwaarde aan zijn inzet. De onderhandelaar wilde niet in de weg gezeten worden door de fractievoorzitters of anderen vanuit de raad. Het in vertrouwen maken van een afspraak betekent ook dat men zich daarover niet publiekelijk uitspreekt. Wat zou de reactie van de onderhandelaar of een fractievoorzitter zijn geweest als mevrouw Pin de afspraak publiekelijk had gemaakt? De wethouder ondermijnt zijn eigen rugdekking door publiekelijk vraagtekens te zetten bij de gekozen oplossing. Hij noemt het raar en haalt politiek gewin uit de situatie. Een demissionair wethouder en een loco-burgemeester onwaardig. Het zou wethouder Burger sieren om zich bescheidener op te stellen. Met zijn houding van wij besturen deze stad en wie niet voor ons is, is tegen ons veroorzaakt hij zelf de weerstand die hij nu ondervindt. Ik begrijp steeds beter waarom het met de vorige coalitie steeds niet wilde boteren. Terug naar de inhoud. Inzet is het stevig houden van de onderhandelingspositie van de gemeente en het benoemen van de parameters. Die inzet is onveranderd. Het belang van de stad en het voorgenomen woningbouwprogramma staan voorop. GroenLinks is blij met de beoogde wethouder Jacobs van de PvdA, die deze onderhandelingen samen met het college zal voortzetten en afronden. De fractie vertrouwt er op dat die afronding succesvol zal zijn. De voorzitter sluit de discussie. Overige mededelingen en ingekomen stukken: De heer Buitenhuis zegt dat de opstellers van de brieven genoemd onder 2 en 6 het bericht moeten krijgen dat de raad de brieven heeft ontvangen en dat de brief van de Fransche School (nummer 2) ter afhandeling in handen van het college wordt gesteld respectievelijk voor kennisgeving wordt aangenomen (nummer 6). De voorzitter deelt mee dat de huidige wethouders binnenkort zullen aangeven of zij al dan niet een afscheid van de raad c.q. gemeenschap aangeboden willen krijgen (nummer 3, 4 en 5). De raad wordt hierover nader geïnformeerd. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening. 5. Verslag raadsvergadering d.d. 28 oktober en 8 november Notulen van de raadsvergadering van 25 november

7 Tekstueel: Met de aantekening dat wethouder Marringa na agendapunt 3 de raadzaal heeft verlaten wordt zonder hoofdelijke stemming besloten het verslag van 28 oktober 2004 vast te stellen. Met inbegrip van de tekst met betrekking tot de grondexploitatie KWC wordt zonder hoofdelijke stemming besloten het verslag van 8 november 2004 vast te stellen. Naar aanleiding van: De heer Van Zutphen informeert naar de wijze van afdoening van de brief van de heer Van Aken (agendapunt 4 van het verslag van 8 november 2004). De griffier deelt mee dat de brief was gericht aan de fractievoorzitter van de PvdA en in kopie naar de andere fracties was gestuurd. De fractievoorzitter van de PvdA heeft inmiddels schriftelijke gereageerd en had geen behoefte aan agendering. De heer Van Zutphen vraagt om een afschrift van de beantwoording. De griffier zegt dat een afschrift van de beantwoording aan alle fracties zal worden verstrekt. 6. Realisatie Medisch Centrum West. De heer Buitenhuis zegt dat al heel lang is gesproken over een medisch centrum in West. Het is prima dat er nu een voorstel op tafel ligt. De gemeente hanteert een lagere grondprijs om het medisch centrum tot stand te laten komen. Wat komt daar dan voor terug naast een medisch centrum? Het tekort aan huisartsen is aanleiding voor realisatie van het medisch centrum. Er zijn 800 mensen zonder huisarts. Om het voorzieningenniveau op peil te houden is de haalbaarheid van een medisch centrum onderzocht. Is de huisartsenproblematiek met de realisatie van een medisch centrum opgelost? Hebben alle mensen nu een huisarts? De huisartsen stellen dat er geen extra huisartsenpraktijk noodzakelijk is en dat door efficiënter werken meer patiënten kunnen worden bediend. GroenLinks is er niet gerust op dat zonder een extra huisartsenpraktijk op de lange termijn alle mensen een huisarts hebben. Had het realiseren van een extra huisartsenpraktijk niet scherper moeten worden ingezet door het gemeentebestuur? Waarom is het college akkoord gegaan met het niet realiseren van een extra huisartsenpraktijk? Zijn opmerkingen nog wel zinvol nu er reeds een convenant is getekend? Zo nee, had het voorstel dan niet eerder aan de raad kunnen worden voorgelegd? In het convenant had ook het voorbehoud van goedkeuring door de raad kunnen worden opgenomen. Mevrouw Pin zegt dat de lokale knelpunten op het gebied van de huisartsenzorg aanleiding vormden voor het realiseren van een medisch centrum. Er is veel werk verricht. Nu moet er in Culemborg nog een huisartsenpost komen die dag en nacht bereikbaar is. Met een apotheek er bij is Culemborg weer helemaal voorziening van goede gezondheidszorg. Notulen van de raadsvergadering van 25 november

8 De heer Oosterlaak zegt dat het voorstel goed is. De afgelopen jaren heeft de gemeente een belangrijke beleidswijziging doorgevoerd. In het verleden werden plannen van huisartsen beoordeeld tegen de achtergrond van het ondernemerschap van huisartsen. Gelukkig is er aandacht gekomen voor de huisartsenzorg in Culemborg. Er is een begin gemaakt met op de lokale behoefte afgestemde huisartsenzorg. De gemeente moet vooral doorgaan met die benadering. Hoe is de situatie in het oostelijk deel van de gemeente? De heer Sliedrecht zegt dat het mooi is dat verschillende partijen, inclusief de gemeente, elkaar hebben gevonden. Kan het samenwerkingsmodel een voorbeeld zijn voor andere voorzieningen. Gedacht kan worden aan de Brede School en andere projecten waarbij verschillende partijen elkaar moeten vinden ten behoeve van voorzieningen in de wijk. Onderwijsvoorzieningen en jeugdvoorzieningen kunnen in één gebouw bijeen worden gebracht om tot een betere kwaliteit te komen. De heer Van Alphen zegt dat het goed is dat mensen niet meer van het kastje naar de muur worden gestuurd maar directe zorg kunnen krijgen. Helaas biedt het gebouw nog maar beperkte ruimte voor andere zorgdiensten. Is het niet jammer dat de ruimte beperkt is, gelet op de toekomstige uitgroei van Culemborg? Eén zorgverzekeraar heeft het convenant nog niet getekend. Is daar een bijzondere reden voor? De heer Van Zutphen zegt dat het dreigende tekort aan huisartsen en de matige bereikbaarheid van de huisartsenpost in Tiel tot grote zorgen leidden over de eerstelijnsgezondheidszorg. Het college heeft het realiseren van een hoed in het collegeprogramma opgenomen en thans ligt er een voorstel aan de raad voor dat verder gaat dan huisartsen onder één dak. Culemborg is nog niet helemaal uit de problemen: er zullen huisartsen stoppen en de bereikbaarheid is nog niet overal optimaal. De hoed-constructie in het oosten van de stad kan tot een afronding van het traject leiden. Hoe is de voortgang van dat traject? Wethouder Burger zegt dat sprake is van een bijzondere dag. Het is voor het eerst in Culemborg dat zorgpartijen, verzekeraars en de gemeente gezamenlijk optrekken ten behoeve van een lokaal gezondheidsbeleid. Tot voor enkele jaren geleden hebben partijen elkaar eerder tegengewerkt dan geholpen. De gemeenten liet de zorg aan de markt over. De verzekeraar had het gemakkelijk want er waren toch voldoende huisartsen. Er is de afgelopen periode veel veranderd. Het college heeft de afgelopen twee jaar de basis gelegd voor een gezamenlijke aanpak ten behoeve van de gezondheidszorg in Culemborg. Het college heeft in opdracht van de raad een raamovereenkomst getekend. De raad moet thans beoordelen of deze overeenkomst voldoende is. Gaandeweg kwamen er steeds meer partijen bij met als gevolg dat de ruimte nu op is. Het pand kan worden uitgebreid, maar niemand zit te wachten op leegstand. Uitgaande van het oorspronkelijke plan is bezien wat de mogelijkheden zijn voor Culemborg om zo snel mogelijk een pand te realiseren. Het college is trots op de medewerking van alle partijen. Notulen van de raadsvergadering van 25 november

9 Het was een flinke klus om alle partijen gezamenlijk te laten optrekken en over de eigen grenzen heen te laten kijken. Het resultaat lost een aantal problemen in Culemborg op. Er zijn 800 mensen zonder huisarts. De huisartsen in het medisch centrum zijn bereid om 500 mensen op te nemen. Door creatief om te gaan met de beschikbare middelen kunnen de overige 300 mensen eveneens worden opgenomen. Daarmee is het probleem van de mensen zonder huisarts opgelost. Daarnaast is sprake van een doorgroei met 600 nieuwe patiënten zodat Culemborg West even vooruit kan. Het maakt voor de gemeente helemaal niets uit hoeveel huisartsen in het centrum werkzaam zullen zijn. Dat aantal moeten de huisartsen zelf bepalen. Het gaat er om dat de huisartsen de verantwoordelijkheid nemen voor het leveren van een bijdrage aan het oplossen van het probleem dat er mensen zonder huisarts zijn. De huisartsen nemen deze uitdaging aan. Het is vervolgens aan de gemeente om de vergelijkbare problemen in Oost op te lossen. Die problematiek kan niet bij de huisartsen in Oost worden gelegd. De gemeente voert overleg met de huisartsen, die zich verenigd hebben binnen een platform. Dat overleg loopt voorspoedig. Met de inzet van de huidige partijen moet het lukken om op korte termijn in Oost een soortgelijke post te ontwikkelen. Er wordt gedacht aan het huidige pand van de BCW, indien die verhuist naar een locatie nabij het station. De capaciteit van het gebouw is beperkt. De toekomst moet uitwijzen hoe de ontwikkelen verder gaan. Wellicht haken partijen af of nieuwe partijen aan. Het gaat er om dat de gemeente een bijdrage levert aan de totstandkoming van het gebouw. Dat doet de raad door 1,8 ton beschikbaar te stellen. In verband met fiscale aspecten gebeurt dat via de CV Parijsch. In de overeenkomst wordt een en ander geregeld met betrekking tot de grond en het gebouw, zodat na verloop van tijd niet een heel duur kantoor kan worden gerealiseerd. In die zin is de toekomst verzekerd. Eén zorgverzekeraar was niet aanwezig tijdens het ondertekenen van de overeenkomst, maar heeft via de mail kenbaar gemaakt dat tussentijds zal worden getekend. De heer Buitenhuis zegt dat het positief is dat het probleem van de mensen zonder huisarts wordt opgelost en dat er op een goede wijze wordt samengewerkt. In een eerder stadium is over het probleem gesproken en aangegeven dat een nieuwe huisartsenpraktijk nodig zou zijn vanwege het tekort aan huisartsen en de groei van de stad, maar dat een dergelijke oplossing niet mogelijk was vanwege het geringe aantal nieuwe patiënten. De landelijke norm is patiënten. De huisartsen hebben ongeveer patiënten. De huisartsen stellen dat door samenwerking en efficiënter werken nog veel meer patiënten kunnen worden opgenomen, waardoor echter de landelijke norm verre wordt overschreden. De huisartsen gaan hard werken en zorgen voor een financiële basis voor het medisch centrum. GroenLinks had liever gezien dat de huisartsen hadden gekozen voor een nieuwe huisartsenpraktijk omdat elders in de stad huisartsenpraktijken zullen wegvallen. Het doel van de gemeente als actieve regievoerder was toch het verbeteren van het huisvestingsklimaat voor huisartsen? Notulen van de raadsvergadering van 25 november

10 Hopelijk kan er in de toekomst een extra huisartsenpraktijk worden gerealiseerd. GroenLinks is wel blij met het feit dat er een oplossing is voor de mensen zonder huisarts en met het gezondheidscentrum in West. De heer Van Zutphen merkt op dat het huisvestingsklimaat voor huisartsen met het realiseren van een medisch centrum in West en met een hoed-constructie in Oost wordt verbeterd waardoor nieuwe artsen de bestaande praktijken willen overnemen. Wanneer kan een hoedconstructie in Oost worden gerealiseerd? Wethouder Burger zegt dat de gemeente het tekort aan huisartsen niet kan oplossen, maar het wel aantrekkelijk kan maken voor huisartsen om zich in Culemborg te vestigen. Het is aantrekkelijk om een medisch centrum in te vullen. De problematiek in West is opgelost. Van de huisartsen kan niet worden verlangd dat zij de problematiek van de gehele stad oplossen. Met de andere huisartsen zal ook een soort convenant worden gesloten zodat in principe de huisartsenproblematiek in de komende jaren wordt opgelost. De ontwikkelingen staan niet stil. Met een centrum kunnen parttimers direct aan de slag. Het centrum in West is een oplossing voor een belangrijk deel van de problematiek. De gemeente voert overleg met de andere huisartsen over het vinden van de overige oplossingen. Het overleg met de huisartsen verloopt voorspoedig. Binnen twee jaar zal een soortgelijk gebouw kunnen worden gerealiseerd en wellicht kan dat al eerder. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten in te stemmen met de realisatie van een medisch centrum in Culemborg West en het verrekenen van het verschil tussen grondwaarde en grondprijs ad ,00 met de uitkering uit de CV Parijsch. 7. Vaststellen Verordening Wet Kinderopvang. De heer Van Alphen zegt dat vooralsnog geen tegemoetkoming wordt verstrekt ten behoeve van gezinnen met een sociaal-maatschappelijke indicatie. Er vindt echter wel een storting plaats ten behoeve van deze groep. Wat gebeurt er met dat geld? De heer Sliedrecht zegt dat een groep buiten de regeling valt, waarvoor wel geld wordt gereserveerd. Juist gezinnen waarin problemen dreigen moeten voorzieningen worden geboden. De samenleving moet op een of andere manier die gezinnen tot steun zijn. Het is onjuist om het geld voorlopig te parkeren. Wellicht kan een tijdelijke voorziening worden getroffen. Mevrouw Staats zegt dat het collegevoorstel een aantal vragen oproept. Waarom worden aanvragen in het kader van een sociaal-medische indicatie na de inwerkingtreding van de Wet kinderopvang op voorhand afgewezen? Wil de gemeente deze kosten in principe niet vergoeden? Wanneer verschijnen de beleidsregels? Hebben de huidige gerechtigden per 1 januari 2005 ineens geen recht meer op een vergoeding? Notulen van de raadsvergadering van 25 november

11 Wethouder Ton antwoordt dat het college constateert dat de raad van mening is dat de sociaal-medische indicatie nu al geregeld moet worden. In eerste instantie heeft het college hiervoor niet gekozen omdat het rijk geen helderheid heeft gegeven over de criteria en het moment van invoering. Het is mogelijk om alsnog de sociaal-medische indicatie in te voeren, aangezien de helderheid van het rijk inmiddels is toegenomen. De raad kan het voorstel aannemen met de kanttekening dat de sociaal-medische indicatie wordt meegenomen. Het risico voor de gemeente is aanvaardbaar. De heer Van Alphen zegt dat het college een duidelijke toezegging heeft gedaan. het is denkbaar dat de besluitvorming wordt aangehouden en dat in een volgende vergadering een nieuw voorstel aan de raad wordt voorgelegd. De heer Van Alphen merkt op dat het college het eigen voorstel heeft geamendeerd. Het voorstel kan inclusief de wijziging van het college worden aangenomen. De voorzitter constateert dat de raad instemt met de door het college voorgestelde mondelinge wijziging van het collegevoorstel. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het (gewijzigde) voorstel van burgemeester en wethouders besloten de verordening vast te stellen. 8. Verklaring hoogte subsidie openbare bibliotheek conform instap- en richtlijnniveau. De heer Buitenhuis zegt dat het voorstel impliceert dat in de jaren 2004 tot en met 2007 niet zodanige bezuinigingen op de openbare bibliotheek plaatsvinden dat een subsidie van 11,00 per inwoner per jaar, exclusief huisvestingskosten, niet meer wordt gehaald. Dat betekent dat de raad in de genoemde periode niet op de bibliotheek kan bezuinigen. GroenLinks gaat akkoord met dat voorstel. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten in te stemmen met de ondertekening van de verklaring hoogte subsidie openbare bibliotheek conform instap- en richtlijnniveau. 9. Kredietvoorstel Onderwijshuisvesting KWC. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten een krediet van ,00 beschikbaar te stellen. 10. Instellen bestemmingsreserve vandalismepreventie, storting bedrag en plaatsen hekwerk. De heer Weijers zegt dat schoolpleinen door de school en anderen moeten worden gebruikt. Dat was de gebruikelijke filosofie. De gemeente en de scholen worden de laatste jaren Notulen van de raadsvergadering van 25 november

12 geconfronteerd met vandalisme en diefstal. Het is logisch om dan een hekwerk te plaatsen. De fractie heeft dan ook lof voor het voorstel. De gemeente krijgt geld voor de bouw en inrichting van scholen en schoolpleinen. Als gevolg van gemeentelijk beleid zijn niet overal hekwerken aanwezig, terwijl daarvoor wel geld is en wordt ontvangen. De problematiek omvat meerdere scholen, hetgeen door de portefeuillehouder wordt onderkend. Bovendien is beveiliging een verantwoordelijkheid van de gemeente. Overleg met de besturen is nog niet afgerond. Het voorstel is onder protest door de schoolbesturen goedgekeurd. De schadebeperking is voor de gemeente een voordelige aangelegenheid. Het CDA vindt het voor de hand liggen dat in een situatie waarin de gemeente geld krijgt en heeft besloten geen hekken te plaatsen,de gemeente de kosten van het alsnog plaatsen van hekken volledig vergoedt. Het overleg met de besturen moet nog worden afgerond en dat betekent dat het zinvol is dat besluitvorming wordt uitgesteld tot de volgende raadsvergadering. De heer Sliedrecht merkt op dat er waarschijnlijk overeenstemming is bereid met het schoolbestuur over het bekostigen van het aan te brengen hekwerk. Er zijn meer scholen zonder hekwerken. Wat kan de raad nog aan nieuwe claims verwachten? Zijn er voldoende middelen beschikbaar? Het voorstel kan worden aangehouden tot de volgende vergadering. Wethouder Ton zegt dat het college voorstelt om een bestemmingsreserve vandalismepreventie in het leven te roepen en daarin een bedrag van ,00 te storten. Het is duidelijk dat om een aantal scholen hekwerken moet worden geplaatst. Het college stelt voor om de reserve hiervoor aan te wenden. Daarnaast stelt het college voor om een krediet te verstrekken ten behoeve van de Prins Willem Alexanderschool omdat bij deze school de problematiek zeer hevig is en uitstel niet wenselijk is. De gemeente voert overleg met de schoolbesturen. De essentie van het overleg is dat vandalismepreventie in het belang is van de scholen en de gemeente. In principe is afgesproken dat overleg wordt gevoerd over de verdeling van de kosten. Vooralsnog is gekozen voor een 50:50 verdeling. Het overleg kan leiden tot een andere kostenverdeling en dat betekent compensatie voor het tussenliggende verschil. De uiteindelijke kostenverdeling komt nog terug in de raad. Er komen kosten op de gemeente af, maar de omvang hangt onder andere af van de afgesproken verdeling tussen gemeente en schoolbesturen. Het college kan niet garanderen dat het bedrag van ,00 voldoende is voor het plaatsen van hekwerken bij alle scholen. De heer Weijers merkt op dat de definitieve kostenverdeling afhankelijk is van het overleg tussen gemeente en schoolbesturen. Het CDA kan instemmen met het voorstel als dat in die zin wordt geamendeerd. De heer Sliedrecht zegt dat de gevolgen nog erg diffuus zijn. De gemeente kan meer verzoeken verwachten. Het college had mogelijke consequenties inzichtelijker moeten Notulen van de raadsvergadering van 25 november

13 maken. De fractie van de PvdA gaat niet dwars liggen, maar wil zo snel mogelijk inzicht in de financiële gevolgen. Het hangt van de uitkomst van het overleg met de besturen af of die kan worden toegepast op de onderhavige overeenkomst. De heer Oosterlaak zegt dat er thans eigenlijk geen gevolgen zijn. Op dit moment zegt de gemeente een vergoeding van 50% toe. Het nadere overleg kan leiden tot het vergoeden van een hoger percentage. De fractie van de SP heeft geen enkel probleem met het huidige voorstel. De heer Jonker zegt dat het goed is dat er een bestemmingsreserve wordt ingesteld. Met het bedrag van ,00 kan een goede start worden gemaakt. De scholen en de gemeente hebben een gelijk belang bij preventie en dan is een verdeling op basis van 50:50 in principe een goed uitgangspunt. Aan de herkomst van het geld kan voorbij worden gegaan omdat de doelstelling geheel anders is dan de bouw en inrichting van een school. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten: 1. de bestemmingsreserve vandalismepreventie in te stellen; 2. een bedrag van ,00 in de bestemmingsreserve vandalismepreventie te storten; 3. een krediet van 9.000,00 beschikbaar te stellen ten behoeve van de Prins Willem Alexanderschool 11. Beleidsplan handhaving WWB. De heer Romijn zegt dat het voorstel helaas negatief is ingekleurd. De rechten en plichten van de gemeente ontbreken en er wordt alleen maar over de cliënten gesproken. De PvdA kiest voor strenge handhaving en benadrukt daarbij het recht op een uitkering. Op die manier kan ook borrelpraat nadrukkelijk worden voorkomen. De heer Van Alphen zegt dat handhaven in de praktijk niet eenvoudig is. Het nieuwe college moet aandacht besteden aan draagvlakvergroting bij consulenten. Het creëren van een draagvlak om de handhaving op een hoger plan te krijgen gaat verder. Daaraan moet worden gewerkt. Handhaving is de basis van het hele plan. D66 wil dit signaal afgeven. De heer Buitenhuis zegt dat het plan helder is. GroenLinks is voor een gemeente die een sociaal beleid voert en daarbij streng en rechtvaardig is. Mensen moeten niet alleen worden aangesproken op wat er fout gaat. Het gaat ook om wat mensen gewoon goed doen. Het gaat om mensen die in een uitkeringssituatie komen en het niet altijd even makkelijk hebben. Voldoen zij aan de regeltjes dan hebben zij rechten. De gemeente moet handhaven, maar wel met een sociaal gezicht. Notulen van de raadsvergadering van 25 november

14 De heer Heemskerk zegt dat de SP van mening is dat er moet worden gehandhaafd. Dat moet dan wel naar twee kanten toe: de rechten van de uitkeringsgerechtigden mogen niet in het gedrang komen. De gemeente moet de mensen, die fraude plegen, aanpakken. In voorkomende gevallen kan het dan gebeuren dat een compleet gezin een inkomen wordt afgenomen. Schoolgaande kinderen kunnen daarvan dan de dupe zijn. Die kant moet maar eens op de politieke agenda worden geplaatst. De heer Van Alphen zegt dat handhaving een sociaal gezicht moet hebben. Het kan niet zo zijn dat in individuele gevallen wordt gerekt of zaken over het weekend worden getild. De raad heeft sterk aangedrongen op een handhavingsbeleid waarbij een afspraak een afspraak is. Een sociaal gezicht mag niet betekenen dat de conclusies uit het Contain-rapport worden gebagatelliseerd. Iedereen moet zich gewoon houden aan de afgesproken regels. De heer Buitenhuis zegt dat GroenLinks geen afstand doet van de uitspraken over het Contain-rapport. Het uitgangspunt afspraak is afspraak geldt nog steeds. Dat uitgangspunt geldt echter niet alleen voor de uitkeringsaanvrager, maar ook voor de gemeente. Het voorstel is geschreven vanuit de gemeentelijke optiek in de richting van de aanvrager. Van de gemeente mag worden verwacht dat er helder en inzichtelijk wordt gehandeld. De opvatting van GroenLinks ligt in het verlengde van die van D66. De heer Romijn merkt op dat het uitgangspunt afspraak is afspraak belangrijk is. Het Contain-rapport gaat over het integer uitvoeren van regels. Het moet duidelijk zijn dat aanvragers zich moeten houden aan de regels en dat de gemeente deze regels integer moet toepassen. In een bijzonder geval moet het mogelijk zijn om onderbouwd af te wijken van de regels. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten het beleidsplan Handhaving vast te stellen. 12. Renovatie Barbaratoren. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten in te stemmen met het onttrekken van ,00 uit de bestemmingsreserve monumenten en dit bedrag ten bate te laten komen aan de jaarschijf onderhoud gemeentelijke eigendommen Advies met betrekking tot de aanwijzing van de RKH Barbarakerk als rijksmonument. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten positief te adviseren omtrent plaatsing van de RKH Barbarakerk als rijksmonument. 14. Benoeming medewerker griffie. Notulen van de raadsvergadering van 25 november

15 De heer Oosterlaak vraagt naar het advies van de OR inzake de benoeming van een nieuwe medewerker voor de griffie. Is er sprake van een mobiliteitsbeleid? Is er intern ruime bekendheid gegeven aan de vacature? De benoeming geschiedt voor de duur van drie maanden, terwijl de betrokkene reeds tot tevredenheid werkzaam is binnen de organisatie. Kan die bepaling worden geschrapt? De heer Greeven zegt dat het prima is dat de ondersteuning van de raad wordt ingevuld. Culemborg is een stad met veel aspecten, zoals een raad die wel eens dwars ligt, en met veel ambities. Er is veel te doen, ook voor de griffie. GroenLinks is zeer blij met de voorgestelde benoeming. Betrokkene heeft bewezen over kwaliteiten te beschikken en dat betekent dat de termijn van drie maanden een formaliteit is. De heer Weijers zegt dat de invulling van de griffie zou geschieden vanuit de organisatie. De fractie van het CDA gaat er vanuit dat de voorgenomen inkrimping van de organisatie wordt waar gemaakt. De voorzitter zegt dat een advies van de OR niet nodig is omdat de medewerkster niet onder de OR-reglementen valt. De gebruikelijke procedure is gevolgd. De periode van drie maanden is onderdeel van deze procedure. Iedereen is er van overtuigd dat een vaste benoeming geen probleem zal zijn, gelet op de voortreffelijke staat van dienst. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van de griffie en de voorzitter van de raad besloten mevrouw M. Steine per 1 december 2004 tijdelijk aan te stellen in de functie van medewerker griffie voor 24 uur per week voor de duur van drie maanden. 15. Opdracht voor de accountantscontrole 2004 en protocol. De heer Weijers merkt op dat de raad de kaders stelt en controleert. Het onderhavige voorstel gaat over de controle door de externe accountant. De accountant rapporteert op hoofdlijnen aan de raad. Dat gebeurt aan de hand van de jaarrekening en een verklaring. Nieuw is de tussentijdse controle via een bestuurlijke brief. Het college mag de details beoordelen. De raad krijgt alleen de hoofdlijnen aangereikt die noodzakelijk zijn voor het invullen van de controlerende taak. Jaarlijks formuleert een afstemmingsoverlegorgaan de controle-opdracht. In dat orgaan zitten minstens twee raadsleden. Voor de periode 2004 zijn dat mevrouw Pin en de heer Weijers. Voor 2005 moet nog een besluit worden genomen. Wellicht kan voor continuïteit worden gekozen. Naast de tussentijdse controle en eindejaarscontrole kan een specifieke onderzoeksopdracht worden verstrekt. Getoetst zal worden of de betreffende in de begroting opgenomen voorzieningen toereikend zijn voor de meerjarenonderhoudsplannen en of deze plannen actueel zijn voor het jaar De voorzieningen worden bekeken op financiële aspecten en op de aanwezigheid van voldoende onderbouwing. Eind 2003 heeft de raad een besluit genomen over de goedkeurings- en rapportagetoleranties. Deze staan ook in de controleopdracht. Ook wetten, regelingen, Notulen van de raadsvergadering van 25 november

16 verordeningen en besluiten zijn in de opdracht genoemd, want de accountant controleert ook of het handelen rechtmatig is geweest. Niet rechtmatig handelen betekent geen goedkeurende accountantsverklaring. Bijna geen enkele gemeente zal aan de eis kunnen voldoen. Het ligt voor de hand dat dit ook voor Culemborg geldt. De VNG heeft getracht om uitstel te krijgen, maar de minister heeft negatief gereageerd. Om de controle door de raad handzaam te houden, is in het plan van aanpak een opsomming gemaakt van zaken die gemeld moeten worden in de rapportage. Het is goed om aan de hand van de uitkomsten van de eerste controle een evaluatie te houden. Zit de raad op de goede weg? Moet een en ander worden aangescherpt? In het plan van aanpak staat voor iedere betrokken geleding een opdracht geformuleerd die in de periode moet worden uitgevoerd. In de decembervergadering zullen naar verwachting stukken aan de raad worden voorgelegd die dan ook moeten worden geregeld. De heer Buitenhuis bedankt de heer Weijers en mevrouw Pin voor het voorwerk. Ondanks de problemen met betrekking tot de toetsing van rechtmatigheid zal de gemeente haar uiterste best doen om zo goed mogelijk uit de bus te komen. De huidige begeleidingsgroep kan ook in 2005 aan de slag. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten de opdracht van de raad voor de accountantscontrole 2004 vast te stellen, het controleprotocol bij opdracht voor de accountantscontrole 2004 vast te stellen en het plan van aanpak project rechtmatigheid voor kennisgeving aan te nemen. 16. Begrotingswijzigingen. Onderbouwing structurele lasten: De heer Weijers merkt met betrekking tot de 33 e, 65 e en 67 e wijziging op dat de gevraagde bedragen uit bestaande reserves worden geput. De uitgaven zijn gedekt, maar toch ontstaan er structurele kapitaallasten. Dekking via de reserves zouden niet meer leiden tot structurele lasten. Waarom wordt deze beleidslijn gewijzigd? Wethouder Burger zegt dat het verstandig is om het antwoord op de vraag over de 33 e, 65 e en 67 e wijziging in een volgende vergadering aan de raad mee te delen. Het vaststellen van deze wijzigingen vereist geen spoed. Daan van Dijkweg: Mevrouw Pin zegt dat fractie van de VVD grote moeite heeft met het afsluiten van wegen. De provincie heeft bij de N320 een ontwerpfout gemaakt en daarom moet de Daan van Dijkweg (62 e wijziging) worden afgesloten. De gemeente Culemborg moet die fout maskeren en het de omwonenden bijzonder lastig maken. De fractie van de VVD is van mening dat de gemeente naar andere oplossingen moet zoeken en vraagt om uitstel van de besluitvorming omtrent de begrotingswijziging. Er is dan gelegenheid voor het onderzoeken van alternatieven. Notulen van de raadsvergadering van 25 november

17 Wethouder Burger antwoordt dat recent een ernstig ongeluk op de Daan van Dijkweg heeft plaatsgevonden. Het oversteken moet veiliger worden. Het is namelijk levensgevaarlijk om op die plek over te steken of af te slaan. Het gaat in de concrete situatie om mensenlevens. Mevrouw Pin zegt dat het bijzonder triest is dat er een ongeluk heeft plaatsgevonden. Het ongeluk heeft echter niet met de weg maar met het weggedrag te maken. De VVD handhaaft het verzoek. Mevrouw Giesbertz vraagt zich af of het afsluiten van de Daan van Dijkweg gevolgen heeft voor het al dan niet open houden van de invoegstrook naar de A2. Het is jammer dat die weg wordt afgesloten. De provincie heeft een ontwerpfout gemaakt. Zijn er geen alternatieven waardoor de plek veiliger wordt? De PvdA kan zich vinden in het verzoek van de VVD. Binnen twee tot drie weken moet er uitsluitsel kunnen zijn over alternatieven voor een complete afsluiting. De heer Greeven merkt op dat het wonderlijk is dat het recent gestarte verbetertraject niet is doorgezet. De provincie heeft een fout gemaakt en moet die herstellen. GroenLinks kiest voor veiligheid en vindt de huidige situatie niet acceptabel. De gemeente moet zoeken naar een goed alternatief. De heer Oosterlaak zegt dat de veiligheid van mensen in het geding is. De SP is van mening dat er zo spoedig mogelijk iets moet worden gedaan. Het kost 1.000,00 om op korte termijn al iets te doen. De nieuwe coalitie kan zich beraden op wat er allemaal nog meer mogelijk is, maar er moet zo spoedig mogelijk al iets worden gedaan. De heer Van Alphen zegt dat D66 het verzoek van de VVD niet steunt, omdat het belangrijk is dat de veiligheid zo snel mogelijk wordt verbeterd. Natuurlijk kan het college snel maatregelen treffen. De heer Van Zutphen zegt dat de gemeente al jaren overleg voert met de provincie over een goede oplossing. De gemeente Culemborg moet nu voor veiligheid gaan. De voorzitter constateert dat met 11 stemmen voor en 9 stemmen tegen (van de fracties van de VVD en PvdA) wordt besloten in te stemmen met de 62 e wijziging. Vervolgens wordt zonder hoofdelijke stemming besloten in te stemmen met de rest van het voorstel. 17. Benoemen van de leden van de onderzoekscommissie OSV. De heer Kroeze vraagt zich af wat de onderzoekscommissie eigenlijk gaat doen. Wat is precies de definitie van het OSV-dossier? Is dat alleen het boek of zijn dat ook de omgevingsfactoren? Vanaf welke datum wordt het dossier beoordeeld? Wanneer kan de eindrapportage worden verwacht? Hoeveel uur moeten de leden in het onderzoek steken? Notulen van de raadsvergadering van 25 november

18 Het doel van het onderzoek is het herstellen van het vertrouwen van de burger in het bestuur. Welk bestuur? Hoe wordt dat vertrouwen gemeten? De fractie van de SP stelt voor om een stappenplan vast te stellen in de volgende vergadering waarin de aanpak wordt geschetst. Het onderzoek kan aantonen dat een wethouder of meerdere wethouders geen schuld hebben aan het OSV-dossier. Wat gaat er dan gebeuren? De heer Van Zutphen merkt op dat het onderzoek raadsbreed werd gesteund. Een aantal raadsleden had het onderzoek eerst willen laten plaatsvinden alvorens er conclusies werden getrokken. Het onderzoek is niet alleen van belang voor het zittende college, maar het gaat ook om de werkwijze van de ambtelijke organisatie, de werkwijze van het bestuur en om de nuanceverschillen tussen de bestuurders. Het collegevoorstel is helder over de taken van de commissie. Desondanks is het wellicht verstandig dat er in een volgende raadsvergadering een stappenplan wordt besproken. De heer Greeven zegt dat het onderzoek tot heldere conclusies moet leiden. GroenLinks heeft er vertrouwen in dat de commissieleden tot een goede onderzoeksvraag komen en een helder stappenplan, dat in een volgende vergadering aan de raad kan worden voorgelegd. Uiteindelijk moeten de onderzoeksresultaten aan de raad worden voorgelegd. De raad bepaalt wat er met de conclusies moet worden gedaan. De voorzitter antwoordt dat uitvoering wordt gegeven aan een motie. In de memo aan de fractievoorzitters staat wat de onderzoekscommissie moet gaan doen. De onderzoekscommissie zal in de volgende raad met een stappenplan kunnen komen. De raad kan altijd bijsturen indien daar aanleiding voor is. Het is waardevol om van het verleden te leren, maar het is niet wenselijk om maar steeds bezig te blijven met het verleden. Het bestuur moet de moed hebben om vooral vooruit te kijken. De heer Kroeze zegt dat de SP tegen de motie heeft gestemd maar zich niet zal verzetten tegen de uitvoering. Overigens is het voorstel van de voorzitter prima. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van de griffie en de voorzitter besloten C.F. Jonker, A.J. Vermet, P.H. Oosterlaak en A.W. Sliedrecht te benoemen tot lid van de onderzoekscommissie die het OSV-dossier gaat onderzoeken. 18. Motie van de SP over onkruidbestrijding. De heer Heemskerk zegt dat de raad een besluit heeft genomen over de wijze van onkruid bestrijden. Dat is gebeurd bij het vaststellen van het Milieubeleidsplan, het Reinigingsplan en het Klimaatplan. De SP is zeer geschrokken van het voornemen van het college om weer bestrijdingsmiddelen te gaan gebruiken. De maatschappelijke onrust is groot. De fractie dient een motie in om snel helderheid te verkrijgen. Op dit moment is er geen dekking voor het eventuele gat in de begroting, want de begrotingsstukken zijn nog helemaal niet inhoudelijk behandeld. Notulen van de raadsvergadering van 25 november

voorzitter: A.M.E. van Vugt-Toonen, burgemeester raadsgriffier: A. Boer

voorzitter: A.M.E. van Vugt-Toonen, burgemeester raadsgriffier: A. Boer GEMEENTERAAD CULEMBORG Vastgesteld Verslag van de openbare informerende vergadering van de raad van de gemeente Culemborg, gehouden op woensdag 13 oktober 2004 om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

De raad van de gemeente Alblasserdam;

De raad van de gemeente Alblasserdam; De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van het presidium dd. 1 oktober 2003, registratienummer Raad 2003/114 naar aanleiding van het overleg in de commissie Implementatie dualisme van

Nadere informatie

Naam steller Teammanager Team Portefeuillehouder

Naam steller Teammanager Team Portefeuillehouder B en W Voorblad Onderwerp Parkeersituatie Lovinckplein Datum Kenmerk B en W datum 12 juli 2016 18 juli 2016 Naam steller Teammanager Team Portefeuillehouder Wilco van der Bas Ernst-Jan Meerbeek Maatschappelijke

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR.

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR. Verslag voorbespreking Vaststellen jaarrekeningen COPO en COVO 2008 26 november 2009 De heer R. van Schelven, voorzitter De heer H.J.B. Bakker, VVD Mevrouw B. Vermolen, VVD De heer e.p. Romijn, PvdA De

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder.

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-11-2009 Plaats: Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 november 2009 1 Opening 2 Vaststellen

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende de raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn. Datum: 11 oktober 2011

Rapport. Rapport over een klacht betreffende de raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn. Datum: 11 oktober 2011 Rapport Rapport over een klacht betreffende de raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn. Datum: 11 oktober 2011 Rapportnummer: 2011/301 2 Klacht Verzoekers klagen

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede 2015

Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede 2015 Raadsvergadering, 17 februari 2015 Voorstel aan de Raad Nr: 20150217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari 2015 Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede 2015

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00017* GR16.00017 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 8 maart 2016 Agendanummer 6 Datum Raad 23 maart 2016 Agendanummer

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 mei : Besluitvormend. Aan de Raad. Onderwerp Advies Accountantscommissie bij accountantsverslag 2013

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 mei : Besluitvormend. Aan de Raad. Onderwerp Advies Accountantscommissie bij accountantsverslag 2013 Raadsvoorstel Vergadering : 15 mei 2014 Agendapunt Status Programma : 7a : Besluitvormend : alle Behandelend ambt. : Anne Jan van der Ploeg E-mail : ajvanderploeg@t-diel.nl Telefoonnummer : (0511) 460

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen De raden van de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn; overwegende dat coördinatie

Nadere informatie

pagina 1 van 5 15052014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Coevorden Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 2-05-2006 Onderwerp: Bevindingen verbijzonderde interne controlewerkzaamheden in het kader van de rechtmatigheid. Conceptbesluit: De

Nadere informatie

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen?

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour Rol Griffie AGENDA 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? Ja en neen 13 1 agenda's wel, stukken niet altijd. 2. Zijn de agenda's

Nadere informatie

Vaststelling verordening vertrouwenscommissie gemeente IJsselstein 2015

Vaststelling verordening vertrouwenscommissie gemeente IJsselstein 2015 Aan de raad van de gemeente IJsselstein onderwerp Vaststelling verordening vertrouwenscommissie gemeente IJsselstein 2015 productnaam productnummer zaaknummer 116119 Datum 7 januari 2015 blad 1 van 5 Inleiding

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college.

BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere gelet op artikel 52 van de Gemeentewet BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting.

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering M.C.T. Bakker-Smit 18 december 2014 Datum voorstel 04 november 2014 Agendapunt Onderwerp Regelgeving voorzieningen onderwijshuisvesting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

verordening op het raadspresidium

verordening op het raadspresidium nummer 1.1.6 regeling verordening op het raadspresidium nr. 1.1.6 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van het presidium van 28 juni 2014; Gelet op artikel 4 van het Reglement van Orde voor

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake opdrachtformulering knelpuntenonderzoek Hulp in het Huishouden

Raadsvoorstel inzake opdrachtformulering knelpuntenonderzoek Hulp in het Huishouden Betreft : Raadsvoorstel inzake opdrachtformulering knelpuntenonderzoek Hulp in het Huishouden Vergaderdatum 25 september 2014 Gemeenteblad 2014 / 57 Agendapunt 12 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-08-2005 Onderwerp: Vaststellen protocol voor de accountantscontrole 2005. Conceptbesluit: De raad in zijn vergadering van 20 september

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0175 d.d. 5-3-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) d.d. 28 januari 2013 inzake het cameratoezicht bij station

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Gewijzigd Voorstel aan de raad

Gewijzigd Voorstel aan de raad Gewijzigd Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 december 2007 Nummer voorstel: 2007/130 Voor raadsvergadering d.d.: 18-12-2007 Agendapunt:

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

2) Uitnodiging provincie ZH masterclass BIZ d.d. 18 november uur in Zoetermeer. Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

2) Uitnodiging provincie ZH masterclass BIZ d.d. 18 november uur in Zoetermeer. Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Datum 11 november 2014 Openbaar Ja Adviesnr/zaaknr Onderwerp ADV-14-00986/Z.02426 Uitnodigingen B&W

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking OPLEGNOTITIE Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012 Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Bestuurszaken en regionale samenwerking

Nadere informatie

Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland

Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland 18 maart 2008 RA0821391 Samenvatting Een gezin in Almere, man, vrouw en drie kinderen,

Nadere informatie

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST BESLUITENLIJST (17549\...) Datum : dinsdag 2 december 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer C. Nijhoff (commissievoorzitter), de heer G.J. van Weelden (raadslid

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente sector - afdeling cs steller Esther Schilt onderwerp Normenkader rechtmatigheidscontrole telefoon 8537 voorstelnummer 132 8 november 2005 iz-nummer

Nadere informatie

VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND

VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND Raadsbesluitno. 2010/043/2 VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND DE RAAD DER GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van de griffier en de voorzitter van 13 april 2010, raadsvoorstel no. 2010/043/1; gelet

Nadere informatie

2003. Nr. : 03.0120. Dnst. : Griffie

2003. Nr. : 03.0120. Dnst. : Griffie Nr. : 03.0120. Dnst. : Griffie 2003. Verordening op controle financieel beheer en op de inrichting van de financiele organisatie van de gemeente Leiden ex artikel 213 GW. Leiden, 9 september 2003. In de

Nadere informatie

Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.

Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen. Agenda Raadsbijeenkomst Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 1 oktober 2013 20:00-23:00 uur, locatie Raadzaal Voorzitter : Anton Barske 1 Inloopuurtje politieke partijen vanaf 19.00 uur De raadsbijeenkomst

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 20 december 2011 Agendapunt: 4

Registratienummer: GF Datum: 20 december 2011 Agendapunt: 4 1 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20010 Datum: 20 december 2011 Agendapunt: 4 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer Jorritsma / mevrouw Bootsma Onderwerp: Aankoop

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere BESLUIT:

GEMEENTEBLAD. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere BESLUIT: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere gelet op artikel 52 van de Gemeentewet BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B02.OOT Voorstel uitwijk en bijstand samen met Dongen en Loon op Zand Ongeveer 3 x per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeente Waalwijk en het

Nadere informatie

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS Openbaarheid van vergaderingen 1. Vergaderingen van de raad en commissie zijn openbaar. Ze beginnen altijd in openbaarheid (met uitzondering van de vergadering

Nadere informatie

R.T.G. Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging , begroting 2009 en beleidsplan KOMPAS

R.T.G. Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging , begroting 2009 en beleidsplan KOMPAS Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 27 mei 2008 Agendapunt: 4 Reg.nr: WEBU/2008/4371 R.T.G. AAN DE RAAD Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging 2008-1, begroting 2009 en beleidsplan 2008-2009

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie.

Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Raad VOORBLAD Onderwerp Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting. organisatie van de gemeente Heemskerk 2008

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting. organisatie van de gemeente Heemskerk 2008 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Heemskerk 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. 4. Voortgangsrapportage leerlingenvervoer RIS108943CV_28-MRT-2007 CONCEPT-NOTULEN. Datum oktober 2003

Gemeente Den Haag. 4. Voortgangsrapportage leerlingenvervoer RIS108943CV_28-MRT-2007 CONCEPT-NOTULEN. Datum oktober 2003 Gemeente Den Haag RIS108943CV_28-MRT-2007 CONCEPT-NOTULEN Datum oktober 2003 Van de openbare vergadering van de COMMISSIE ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT Datum en tijd vrijdag 3 oktober 2003, 9.00 uur Plaats

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Dorestad Zichtbaar 10 mei 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale gemeente Langedijk Datum 12 september 2017 Agendanummer 3 Adviseur L.A.M. (Leonie) Bruin Afdeling I team BP/Projecten en Economische Zaken Vertrouwelijk Nee Onderwerp Ondertekening overeenkomsten t.b.v.

Nadere informatie

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders; b. commissie: commissie voor de rekenkamer

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving.

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. 1. Inleiding In deze handleiding/beschrijving wordt aangegeven wat het doel c.q. karakter is (van de verschillende onderdelen) van de Politieke

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer Dossiernummer 32-2009 OORDEEL Verzoeker de heer E. namens mevrouw O. te Almelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Aan de Raad Made, 9 oktober 2006 Raadsvergadering: 14 december 2006 Nummer raadsnota: 13 Onderwerp: Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem

VOORSTEL AAN DE RAAD. Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Onderwerp Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr. 2012-004 Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Ambtenaar Ad Huijsman Afdeling Loket Altena Datum voorstel 23 december 2011 Opiniërende raad 31

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013 RAAD BESLUITENLIJST 11 december 2013 Afwezig mkg.: de heer Boerma (CGB) en mevrouw Anninga (CGB) Ag.punt Onderwerp 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen De heer Albert Haar spreekt

Nadere informatie

GEMEENTERAAD CULEMBORG

GEMEENTERAAD CULEMBORG GEMEENTERAAD CULEMBORG Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Culemborg, gehouden op woensdag 1 december 2004 om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. voorzitter: F.C. Morree

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 18 december 2008 Onderwerp: Project 95. Kredietvoorstel ten behoeve van het oplossen van enkele tekortkomingen in de nieuwbouw van het Palet. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Gemeente Oirschot. Agenda Gemeenteraad 1 / 7. Besluitvormende raadsvergadering Let op! Concept-agenda tbv Presidium

Gemeente Oirschot. Agenda Gemeenteraad 1 / 7. Besluitvormende raadsvergadering Let op! Concept-agenda tbv Presidium Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering Let op! Concept-agenda tbv Presidium Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 29 november 2016 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie