Verordening Subsidiering Huurdersorganisaties BESLUITEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verordening Subsidiering Huurdersorganisaties BESLUITEN"

Transcriptie

1 Aanbiedingsformulier Onderwerp Verordening Subsidiering Huurdersorganisaties In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: / Dienst : BoWo BoWo ROWR circulatie Sector : Wonen Openbaar: ja Naam : W.J. van Mourik R.V nr: Tst.nr : 5980 Commissie: Datum : BESLUITEN 1. de Raad voor te stellen Verordening Subsidiering Huurdersorganisaties met terugwerkende kracht per 1 januari 2001 vast te stellen. 2. het benodigde aanvullende budget ad ,- voor de periode tot 2006 te betalen uit de voorziening sociale huurwoningen (complex 90 grondbedrijf) voor zover niet gedekt uit de reguliere begroting. 3. dit besluit toe te sturen aan de Commissie voor Sociale Infrastructuur en de Agenda Commissie. Korte overwegingen Sinds 1995 worden huurdersorganisaties gesubsidieerd door de Gemeente Leiden. Deze nieuwe verordening is opgesteld om een beter budgetteerbaar systeem te krijgen, rekening houdend met de de belangen en rol van de huurdersorganisaties. Bij besluit heeft het College van B&W besloten om een voorstel voor een nieuwe verordening aan de Gemeenteraad te doen. Formatieve consequenties n.v.t. Begrotingsconsequenties In de voorgestelde verordening wordt een subsidieplafond van ,- voorgesteld. Dit bedrag is beargumenteerd in de nota. Het budget voor bewoners-ondersteuning bedroeg in ,- en bedraagt in Voorgesteld wordt het benodigde aanvullende budget ad ,- voor de periode tot 2006 te laten betalen uit de voorziening sociale huurwoningen voor zover niet gedekt uit de reguliere begroting. Hiermee is rekening gehouden bij de bestemming van het saldo van het complex voorzieningen sociale huurwoningen.

2 Verordening Subsidiëring Huurdersorganisaties. Leiden, 3 juni Nr. : Dnst. : BOWO Inleiding De gemeente Leiden verleent geldelijke steun aan huurdersorganisaties. Daartoe is de verordening financiering huurdersverenigingen 1995 vastgesteld. Doel van deze verordening is het mogelijk maken van gemeentelijke financiële steun aan huurdersverenigingen die samenwerken met woningcorporaties. De vigerende verordening dateert van 1995 en was oorspronkelijk bedoeld voor de periode Bij raadsbesluit is de werking van de verordening verlengd naar 1998 en Bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders is besloten om een voorstel te doen voor een nieuwe verordening en vooruitlopend daarop voor het jaar 2000 de bestaande huurdersorganisaties subsidie uit te keren op basis van de oude verordening. 2. Evaluatie oude verordening Krachtens de oude verordening krijgen huurdersverenigingen per lid een bedrag van 5,45 1 uitgekeerd. In de praktijk blijkt dit moeizaam te werken doordat nog niet alle verenigingen een redelijk aantal leden hebben (sommige zijn pas recent opgericht) en omdat de grootte van de corporaties - en daarmee het potentiële aantal leden van een huurdersvereniging - sterk varieert. Op basis van de oude verordening is vijf jaar lang subsidie uitgekeerd. Om voldoende recht te doen aan de belangen van de huurdersverenigingen is de verordening ruimhartig toegepast. Alle bestaande huurdersorganisaties ontvangen (regulier) subsidie. Om subsidie te verkrijgen, richten de huurdersorganisaties daartoe een verzoek aan ons College. De huidige praktijk is dat dit beperkt blijft tot een brief met daarin het aantal leden en het verzoek om uitbetaling van subsidie. Tabel 1 geeft een overzicht van de uitgekeerde subsidiebedragen. Daarbij dient vermeld te worden dat de BRES in 2000 subsidie heeft ontvangen voor de jaren 1999 en Het subsidiebeslag in het jaar 2000 bedroeg daarmee ongeveer ,--. Tabel 1 Huidige situatie Subsidie per jaar (in ) Corporatie HBS de Sleutels 1.370, , ,87 HZEV Wbv ZEV 544, , , ,09 1 De genoemde bedragen zijn in deze notitie strikt omgerekend volgens de in de EU-verordening 1103/97 vastgestelde koers 1 = fl. 2,20371 en vervolgens is op- en afgerond op hele eurobedragen in het voordeel van de huurdersorganisaties.

3 HOOD Wbv Ons Doel 3.947, , , ,18 HBV Portaal 4.900, , , ,17 BRES SLS 3.702,85 Totaal 9.393, , , ,15

4 3. Overwegingen met betrekking tot een nieuwe verordening Ontwikkeling positie en rol van de Leidse huurdersorganisaties Bij het inwerking treden van de oude verordening waren er drie opgerichte huurdersorganisaties met een volledige rechtspersoonlijkheid in de vorm van een vereniging. Van een georganiseerde samenwerking tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties was toen nog geen sprake. De subsidieverordening was dan ook met name bedoeld om deze huurdersorganisaties in de startfase financieel te ondersteunen, zodat zij een eigen positie in het speelveld van de Leidse volkshuisvesting konden verwerven. In het najaar van 1996 presenteerde de drie huurdersorganisaties en de toen nog bestaande bewonersraden van De Sleutels en de SLS (deze zijn inmiddels ook veranderd in formele huurdersorganisaties) de schaduwnota Commercieel concurreren of Samenwerken vanuit sociaal ondernemerschap?. Deze schaduwnota had tot doel de discussie over wonen vanuit het huurdersbelang te beïnvloeden. Na het presenteren van de schaduwnota werden de overleggen tussen de gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties geïntensiveerd en kregen steeds meer vorm en inhoud. De huurdersorganisaties werden bijvoorbeeld als klankbord betrokken bij het tot stand brengen van het inmiddels vigerende convenant prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties. Bovendien namen de huurdersorganisaties daarna deel aan enkele werkgroepen die gevormd werden als uitvloeisel van deze prestatieafspraken. In het najaar van 1998 vond het eerste formele driehoeksoverleg plaats tussen de gemeente, corporaties en de huurdersorganisaties, waarin de eerste contouren van een convenant voor een Drie-partijen-overleg (DPO-overleg) werden besproken. In deze periode werd ook de nota bouwen voor leegstand gepresenteerd. In de zomer van 1999 is het DPO-overleg geformaliseerd door middel van een convenant. Hierin is geregeld op welke wijze partijen op basis van gelijkwaardigheid vanuit de eigen verantwoordelijkheid een positieve bijdrage kunnen leveren aan de bevordering van de kwaliteit van de volkshuisvesting. Op dit moment zijn de huurderorganisaties betrokken bij de totstandkoming van nieuwe prestatieafspraken tussen de gemeente Leiden en de corporaties en bij het opstellen van een sociaal statuut, waarin de individuele rechten en plichten van bewoners in de sociale huursector geregeld worden in het geval van grootonderhoud, renovatie en sloop. Daarnaast vormen huurdersorganisaties voor de gemeente Leiden een belangrijke gesprekspartner bij de verdere uitvoering en uitwerking van de doelstellingen voor de programmalijn wonen uit het MOP.

5 Vergelijking met andere steden Uit een in 1998 gehouden landelijk onderzoek van de Woonbond blijkt dat van de huurdersorganisaties in Nederland slechts 14% een bijdrage van de gemeente ontvangt. Gemiddeld ontvangen huurderorganisaties van de gemeente een bedrag van 3,63 per lid of van 2,90 per woning. Het maximale bedrag dat door de gemeenten wordt uitgekeerd bedraagt 5,45 per lid of 7,71 per woning. Dit betekent dat de gemeente Leiden met haar 5,45 per lid in 1998 in ieder geval een koppositie innam wat betreft de financiële ondersteuning van de huurdersorganisaties. Het onderzoek maakt niet duidelijk of de huurdersorganisaties met een hogere subsidie in verhouding meer inspanning en kwaliteit hebben geleverd dan de huurdersorganisaties met een lagere subsidie. Op 1 december 1998 is de wet op het overleg huurder-verhuurders (de Overlegwet) van kracht geworden. Het in 1998 uitgevoerde onderzoek van de Woonbond diende in feite als een soort nulmeting van de stand van zaken met betrekking tot het overleg met de verhuurders. De bedoeling was het onderzoek na enige tijd te herhalen, zodat duidelijk wordt of de wet in de praktijk enig effect sorteert en wellicht moet worden verbeterd. Dit onderzoek wordt momenteel uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn nog niet beschikbaar. Subsidiëring conform Overlegwet Sinds de Overlegwet worden huurdersorganisaties officieel erkend als overlegpartner van de sociale en particuliere verhuurder. De Overlegwet verplicht de verhuurder van tenminste 100 woningen ertoe met de huurdersorganisatie te overleggen, haar adviezen serieus te nemen en geld beschikbaar te stellen. De Overlegwet legt daartoe vast dat de verhuurder tenminste 50% van de kosten aan de huurdersorganisatie dient te vergoeden die rechtstreeks samenhangen met en redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taken die te maken hebben met het uitoefenen van het informatie- en adviesrecht. Onder deze kosten worden mede de kosten van scholingsactiviteiten begrepen. Subsidiering door woningcorporaties Op basis van de afgesloten samenwerkingsovereenkomsten tussen de corporaties en de daaraan gelieerde huurdersorganisaties kan duidelijk worden gemaakt hoe de corporaties in Leiden inmiddels invulling hebben gegeven aan de nieuwe overlegwet. In de onderstaande tabel 2 wordt per corporatie aangegeven welke bijdragen de huurdersorganisaties van hun corporaties in 2001 hebben ontvangen. Tabel 2 Huurdersorganisaties Bijbehorende corporatie Subsidie Huurdersorganisatie Subsidie bewonerscommissies HBS Wbv de 5,45 per woning, Uit subsidie HO Sleutels Zijnde ~ ,90 HZEV Wbv Zijl en ,11, Uit subsidie HO Vliet Zijnde ~ 6,35 per woning HOOD Wst. Ons Doel ,06, 7.260,48

6 Zijnde ~ 12,71 per woning HBV Wst. Portaal 8,17 per woning, Zijnde ~ ,80 BRES St. Leidse 4,31 per woning, Studentenhuis Zijnde ,83 + -vesting 2,72 per lid, zijnde 1.021,01 op basis van schatting van 350 leden Totaal ,84 HOOD beheert dit budget ,31 HBV beheert dit budget Nog in ontwikkeling In het vigerende convenant prestatieafspraken tussen de gemeente Leiden en de corporaties zijn ooit afspraken gemaakt over de wederzijdse financiële bijdrage aan de ondersteuning van huurdersorganisaties. Daarbij werd afgesproken dat de corporaties minimaal 5,45 per lid zouden betalen aan hun huurdersorganisaties, in overeenstemming met de vigerende verordening van de gemeente. Een dergelijke afspraak blijft in de toekomst ook wenselijk. Subsidiëring door particuliere verhuurders In de gemeente Leiden worden ruim woningen verhuurd via de particuliere verhuurmarkt. Een klein gedeelte van deze particuliere verhuurders heeft een woningbezit van meer dan 100 woningen en dient volgens de Overlegwet met haar huurders overleg te voeren (bijvoorbeeld Stichting Huisvesting Werkende Jongeren, Hofjeswoningen en Philips). Op dit moment is het niet inzichtelijk of deze verhuurders ook huurders-organisaties hebben en of zij hiermee voldoende overleg voeren. In de vigerende verordening Subsidiering Huurdersorganisaties komen huurdersorganisaties van particuliere verhuurders niet voor subsidie in aanmerking. Gezien de werkingssfeer van de overlegwet is het wenselijk huurdersorganisaties van particuliere verhuurders in principe ook recht op subsidiering te geven. Algemene subsidieverordening 1998 De in raadsbesluit vastgestelde Algemene subsidieverordening 1998(ASV) stelt algemene randvoorwaarden vast voor het verstrekken van subsidies door de Gemeente Leiden. De ASV is gebaseerd op en getoetst aan de Algemene Wet Bestuursrecht. De ASV definieert diverse subsidievormen. Een waarderingsubsidie wordt gedefinieerd als een financiële bijdrage die het College voor Burgemeester en Wethouders verstrekt ter ondersteuning van het goede doel, zonder dat een concrete activiteit wordt vereist of anderszins voorwaarden worden gesteld aan de activiteiten. Ledensubsidie is een variant van de waarderingsubsidie, waarbij de hoogte van het bedrag afhankelijk is van het aantal leden. Voor de huurdersorganisaties lijkt deze Ledensubsidie de aangewezen vorm. Voor de andere subsidievormen (inputsubsidie en outputsubsidie) dient er een uitvoeringsovereenkomst te worden afgesloten en is een zware verantwoording vereist. Gelet op het totale bedrag dat met de subsidiering van huurdersorganisaties gemoeid is, lijkt een ledensubsidie de aangewezen weg. Voor meer informatie over deze subsidievorm verwijzen wij naar Deel IV van de ASV 1998.

7 Subsidiëringsmethodiek Ten aanzien van de subsidiëringsmethodiek spelen er drie belangrijke punten: Ten eerste is het voor de gemeente wenselijk om een methodiek te ontwikkelen, die beheersbaar en budgetteerbaar is. Met andere woorden: vooraf moet er duidelijkheid gecreëerd worden over de te verwachte uitgaven.

8 Ten tweede dient het aantal woningen van de corporatie waaraan de huurdersorganisatie verbonden is een rol te spelen in de hoogte van het subsidiebedrag. Het is immers logisch om te veronderstellen dat werkzaamheid bij een grotere corporatie een hogere werkdruk en daarmee hogere kosten voor de huurdersorganisatie met zich meebrengt. Aan de andere kant stimuleert de huidige regeling huurdersorganisaties om zoveel mogelijk leden te verwerven. Door het vaste bedrag per lid hebben zij daar immers een direct financieel belang bij. In het nieuwe stelsel wil ons college ook deze prikkel vasthouden. Daarom stellen wij u een gecombineerd systeem voor, waarin zowel het aantal woningen van de corporatie als het aantal leden van de corporatie een rol speelt in de bepaling van de hoogte van de subsidie. Representativiteit huurdersorganisaties De Overlegwet geeft antwoord op de vraag wanner men van een representatieve huurdersorganisatie mag spreken. Onder een huurdersorganisatie wordt verstaan een vereniging of stichting, met als doelstelling het behartigen van de belangen van de huurders van een bepaalde verhuurder. De huurderorganisatie dient vervolgens conform artikel 1, lid f van de Overlegwet te voldoen aan de volgende kwantitatieve en kwalitatieve eisen: a) bij een particuliere verhuurder dient een huurdersorganisatie te kunnen aantonen dat zij tenminste 50% van de huurders in haar werkgebied vertegenwoordigt. Dit percentage mag door de verhuurder worden verminderd en geldt niet voor sociale verhuurders; b) het bestuur wordt gekozen of aangewezen door en uit de huurders die zij vertegenwoordigt; c) de huurdersorganisatie houdt de huurders op de hoogte van haar activiteiten en betrekt hen bij haar standpuntbepaling; d) de huurdersorganisatie schrijft ten minst 1x per jaar een vergadering uit voor de huurders. In deze vergadering legt zij verantwoording af van haar activiteiten van het afgelopen jaar en bespreekt haar plannen voor het komende jaar en stelt deze vast; e) de huurdersorganisatie geeft alle huurders die wonen in de woningen die zij vertegenwoordigt de kans zicht bij haar aan te sluiten. Het is wenselijk dat de huurdersorganisaties om voor subsidie in aanmerking te komen, kunnen aantonen dat zij aan deze eisen van representativiteit voldoen. 4. Voorstel voor een nieuwe verordening subsidiering huurdersorganisaties Overwegende het bovenstaande is het wenselijk de subsidiering huurdersorganisaties te continueren. Gezien de ervaringen met de huidige subsidiemethodiek is het wel wenselijk de subsidie aan de huurdersorganisaties op een andere manier te berekenen. Hieronder wordt daarom een nieuwe subsidiemethodiek beschreven alsmede de bijbehorende financiële consequenties en uitvoering.

9 Nieuwe subsidiemethodiek Het onderstaande voorgestelde systeem gaat er vanuit dat alle huurdersorganisaties verenigingen zijn. Aangezien alle corporaties een huurdersorganisatie hebben, ligt het in de lijn der verwachting dat er geen complicaties zullen optreden. Het voorstel betreft namelijk een combinatie van een vast basisbedrag en subsidie per lid. Tevens wordt er een subsidieplafond ingesteld. a) er wordt een absoluut subsidieplafond ingesteld voor financiering van de huurdersorganisaties. Dit schept de gewenste beheersbaarheid en budgeteerbaarheid voor de gemeente. Wij stellen een subsidieplafond dat aansluit bij het huidige niveau van uitgaven. Indien gewenst, zou het College van Burgemeester en Wethouders voor meerdere jaren het subsidieplafond kunnen vaststellen (bijvoorbeeld tot 2005); b) allereerst is het wenselijk om de subsidie deels te koppelen aan het aantal woningen van de verhuurder waaraan de huurdersorganisatie verbonden is en dit als basisbedrag uit te betalen. Dit basisbedrag wordt vastgesteld door middel van een tabel; c) het resterende bedrag (subsidieplafond minus som van basisbedragen) worden uitgekeerd per lid. Hiertoe worden de aantallen leden van alle huurdersorganisaties bij elkaar opgeteld. Vervolgens wordt het resterende bedrag gedeeld door het totaal aantal leden van alle huurdersverenigingen. Elke huurdersvereniging krijgt naar rato dan, bovenop het basisbedrag, een subsidie per lid; d) ten aanzien van de verantwoording door de huurdersorganisatie lijkt het verstandig om aan te sluiten bij art 17.2 van de ASV (verplichting tot het indienen van een inhoudelijk en financieel verslag). Daarnaast stellen wij voor om het toezenden van een activiteitenplan en begroting dan wel een beleidsplan met een financiële paragraaf als voorwaarde te stellen; e) het is wenselijk alle huurderorganisatie zoals omschreven in artikel 1 van de Overlegwet de gelegenheid te geven subsidie aan te vragen. Dit betekent dat ook huurdersorganisaties van particuliere verhuurders van meer dan 100 wooneenheden subsidie kunnen aanvragen. Daaraan gekoppeld dient wel de huurdersorganisatie te kunnen aantonen te voldoen aan de gestelde eisen van representativiteit in artikel 1, lid f van de Overlegwet. Financiële consequenties nieuwe subsidiemethodiek Het bedrag dat voor deze subsidie gereserveerd wordt dient aangepast te worden aan de autonome ontwikkeling tot nu toe. Het aantal huurdersorganisaties is toegenomen alsmede de participatiegraad, wat inmiddels heeft geleid tot een hoge uitkering dan begroot. In 2000 werd door deze autonome ontwikkeling, na correctie voor de dubbele uitbetaling aan de BRES, voor ongeveer 14,975,-- aan subsidie uitgekeerd, terwijl slechts voor 9.303,-- in de begroting van 2000 was gereserveerd. Een aanpassing van de begroting naar een reservering van ,-- is daarom gewenst. Daarnaast hebben de huurdersorganisaties een blijvende rol als overlegpartner ingenomen. Vooral in het licht van de in gang gezette herstructurering van de wijken in Leiden en de daarbij benodigde participatie vanuit de bewoners is een goed toegeruste huurdersorganisatie ook in de toekomst voor de gemeente nodig en belangrijk. Van de huurdersorganisaties zal daardoor ook meer worden gevraagd en is een extra verhoging bovenop de autonome aanpassing van het subsidieplafond tot ,-- redelijk. Bovendien kan door huurdersorganisaties van particuliere verhuurders extra aanspraak worden gedaan op de gereserveerde subsidie.

10

11 Verantwoording, aanvraag en toekenning subsidie Wij stellen de volgende procedure voor met betrekking tot de subsidieaanvraag en verantwoording door de huurdersorganisaties: a) huurdersorganisaties dienen voor 1 augustus van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft een schriftelijk verzoek in bij ons college, met daarin de vermelding van het ledenaantal op 1-7 van het betreffende jaar en een bank- of gironummer; b) tevens zenden zij bij de aanvraag mee: het jaarverslag met een financiële verantwoording over het voorafgaande jaar; het activiteitenplan voor het komende jaar vergezeld van de begroting; bewijs dat zij voldoen aan de representativiteit conform artikel 1, lid f van de Overlegwet; c) voor het overige wordt aangesloten bij de ASV Wij stellen uw Raad voor het hierna in ontwerp afgedrukte besluit te nemen. De Raad der gemeente Leiden; Burgemeester en Wethouders van Leiden, de Secretaris, de wnd. Burgemeester, P.I.M. v.d. WIJNGAART. W. LEMSTRA. Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders (raadsvoorstel nr van 2002); B E S L U I T: I. de navolgende Verordening Subsidiëring Huurdersorganisaties vast te stellen. Artikel 1 Aan huurdersorganisaties zoals omschreven in de Wet op het Overleg Huurders en Verhuurders kan in de vorm van een jaarlijkse bijdrage geldelijke steun worden verleend. Deze geldelijke steun is een ledensubsidie in de zin van art. 1 van de Algemene Subsidieverordening Artikel 2 De gemeente stelt jaarlijks een subsidieplafond vast. Voor de periode van 2001 tot en met 2005 bedraagt dit ,-- per jaar. Artikel 3 Een huurdersorganisatie dient jaarlijks voor 1 augustus een schriftelijke subsidieaanvraag in. Deze aanvraag omvat ten minste: 1.1. Het aantal leden van de huurdersorganisatie per 1 juli van het betreffende jaar. 1.2.Het bank- of girorekeningnummer van de huurdersorganisatie. Artikel 4 Bij de subsidieaanvraag wordt meegezonden: 1.3.Een jaarverslag met financiële verantwoording over het voorafgaande jaar.

12 1.4.Een activiteiten- of beleidsplan met begroting over het lopende jaar. 1.5.Bewijs van representativiteit conform artikel 1, lid f van de Overlegwet. Artikel 5 Indien de aanvraag aan de eisen in art 3 en 4 voldoet, dan kan geldelijke steun worden toegekend. Artikel 6 De hoogte van de geldelijke steun wordt als volgt vastgesteld: 6.1. Er wordt een basisbedrag toegekend op basis van het aantal in Leiden gelegen wooneenheden van de verhuurder aan wie de huurdersorganisatie verbonden is, en wel: Tabel 3 Aantal woningen Basisbedrag per Van tot en met huurdersorganisati e , , , , En meer 2.300, Na toekenning van de basisbedragen wordt het resterende budget (subsidieplafond minus de som van alle basisbedragen) aan de aanvragers toegekend naar rato van het aantal in Leiden aangesloten leden volgens art 3.1. Artikel 7 De uitvoering van deze verordening wordt opgedragen aan Burgemeester en Wethouders. Artikel 8 Waar deze Verordening geen uitsluitsel biedt, is de vigerende Algemene Subsidieverordening van kracht. Artikel 9 Deze verordening geldt vanaf 1 januari 2001 of zoveel later als zij door de Gemeenteraad wordt vastgesteld tot en met 31 december Artikel 10 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Subsidiering Huurdersorganisaties. II. Het benodigde aanvullende budget ad voor de periode tot 2006 te betalen uit de voorziening sociale huurwoningen (complex 90 Grondbedrijf), voor zover niet gedekt uit de reguliere begroting en de daarvoor bijgevoegde benodigde begrotingswijziging over het jaar 2002 vast te stellen.

13 Gedaan ter openbare vergadering van De Griffier, De Voorzitter,

Vaststelling raadsvoorstel tot wijziging van het Delegatiebesluit 1998 in verband met de invoering van de EURO BESLUITEN

Vaststelling raadsvoorstel tot wijziging van het Delegatiebesluit 1998 in verband met de invoering van de EURO BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Vaststelling raadsvoorstel tot wijziging van het Delegatiebesluit 1998 in verband met de invoering van de EURO In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen Aanbiedingsformulier Onderwerp Vaststelling raadsvoorstel tot wijziging van diverse regelingen en verordeningen die gelden voor de Dienst Bouwen en Wonen in verband met de invoering van de EURO In te vullen

Nadere informatie

Verdeling CAO-compensatie gesubsidieerde instellingen BESLUITEN

Verdeling CAO-compensatie gesubsidieerde instellingen BESLUITEN Behoudens advies van de commissie WOWZ Aanbiedingsformulier Onderwerp Verdeling CAO-compensatie gesubsidieerde instellingen In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh.

Nadere informatie

Herschikking van taken SOZA en DZB BESLUITEN

Herschikking van taken SOZA en DZB BESLUITEN houdens advies van de commis ie SW Aanbiedingsformulier Onderwerp Herschikking van taken SOZA en DZB In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 02.1305/16

Nadere informatie

In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper. B&W Nr: / Dienst : CS CS SWMG BESLUITEN

In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper. B&W Nr: / Dienst : CS CS SWMG BESLUITEN Onderwerp Omzetten van WSW-detacheringsplaatsen en ID-banen in reguliere ambtelijke functies en voorstel om het budget voor ambtelijke aanstelling van WSW-medewerkers mede voor het omzetten van IDbanen

Nadere informatie

Instelling bestuurscommissies Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (SHR); Toestemming ('Verklaring van geen bezwaar'). BESLUITEN

Instelling bestuurscommissies Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (SHR); Toestemming ('Verklaring van geen bezwaar'). BESLUITEN Behoudens advies van de commissie ROWR Aanbiedingsformulier Onderwerp Instelling bestuurscommissies Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (SHR); Toestemming ('Verklaring van geen bezwaar'). In te vullen

Nadere informatie

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; WET OP HET OVERLEG HUURDERS VERHUURDER (OVERLEGWET geldig per 1 januari 2009) HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze

Nadere informatie

2004. Nr. : Dnst. : C&E. Eénmalige subsidie Stichting De Binnenvest in verband met AWBZtoelating. Leiden, 11 mei 2004.

2004. Nr. : Dnst. : C&E. Eénmalige subsidie Stichting De Binnenvest in verband met AWBZtoelating. Leiden, 11 mei 2004. Nr. : 04.0076. Dnst. : C&E Eénmalige subsidie Stichting De Binnenvest in verband met AWBZtoelating. Leiden, 11 mei 2004. 2004. Per 1 januari 2004 zijn de wachtlijstmiddelen waarop stichting De Binnenvest

Nadere informatie

Wijziging Algemene plaatselijke verordening (APV) door opnemen bepaling gebieden verboden voor honden

Wijziging Algemene plaatselijke verordening (APV) door opnemen bepaling gebieden verboden voor honden Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging Algemene plaatselijke verordening (APV) door opnemen bepaling gebieden verboden voor honden In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen Aanbiedingsformulier Onderwerp Uitbreiding kinderdagverblijf De Petteflet, Tamboerpad 2 In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 02.0678/08 07 2002

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion (HVS) Partijen Verhuurder Stichting Staedion hierna te noemen

Nadere informatie

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

BESLUITEN. Behoudens advies van de Commissie voor Financiën, Automatisering, Waterbeheer en Veiligheidsbeleid:

BESLUITEN. Behoudens advies van de Commissie voor Financiën, Automatisering, Waterbeheer en Veiligheidsbeleid: Aanbiedingsformulier Onderwerp 1e Algemene begrotingswijziging 2001 In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 01.1092/27 11 2001 Dienst : BD BD FAWV

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Schildwolde, 14 mei 2009 Pagina 2 Samenwerkingsovereenkomst PARTIJEN Stichting Woningbouw Slochteren, hierna te noemen de verhuurder, in deze vertegenwoordigd door De heer D.E.

Nadere informatie

2003. Nr. : Dnst. : BOWO. Benoeming leden Monumentencommissie. Leiden, 18 november 2003.

2003. Nr. : Dnst. : BOWO. Benoeming leden Monumentencommissie. Leiden, 18 november 2003. Nr. : 03.0169. Dnst. : BOWO 2003. Benoeming leden Monumentencommissie. Leiden, 18 november 2003. De Monumentencommissie heeft tot taak Burgemeester en Wethouders op verzoek of uit eigen beweging te adviseren

Nadere informatie

2004. Nr. : Dnst. : BOWO. Afhandeling planschadeverzoek van de bewoners van de Aloëlaan 43 inzake de Oranjerie. Leiden, 21 december 2004.

2004. Nr. : Dnst. : BOWO. Afhandeling planschadeverzoek van de bewoners van de Aloëlaan 43 inzake de Oranjerie. Leiden, 21 december 2004. Nr. : 04.0190. Dnst. : BOWO Afhandeling planschadeverzoek van de bewoners van de Aloëlaan 43 inzake de Oranjerie. Leiden, 21 december 2004. 2004. Op 28 maart 2003 is bij de gemeente Leiden een verzoek

Nadere informatie

Planschade Chinees Indisch Restaurant Azië Leiden B.V.

Planschade Chinees Indisch Restaurant Azië Leiden B.V. Behoudens advies van de commissie ROWR Aanbiedingsformulier Onderwerp Planschade Chinees Indisch Restaurant Azië Leiden B.V. In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG

Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG Partijen Stichting Woningcorporatie WoonGenoot hierna te noemen de verhuurder, in deze vertegenwoordigd door de heer Th.E.J.

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN.

A. ALGEMENE BEPALINGEN. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat het gewenst is een subsidieverordening vast te stellen voor de korpsen in de gemeente het Bildt, zulks ter uitvoering van de Algemene Subsidie Verordening:

Nadere informatie

Nota Ondersteuning FHLO en Team Wonen

Nota Ondersteuning FHLO en Team Wonen Nota Ondersteuning FHLO en Team Wonen 1. Inleiding Waarom deze nota? Voor de begroting van 2008 zou er zekerheid moeten zijn over de toekomstige financiering van de FHLO en het Team Wonen. Die is er niet,

Nadere informatie

derde lid, van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. BESLUITEN

derde lid, van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp voorzieningen onderwijs, ex artikel 20, derde lid, van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron:

Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron: Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron: http://wettenoverheidnl Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet

Nadere informatie

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Inhoud Pagina 2 Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten tot 5.000 Pagina 4 Nadere regels

Nadere informatie

Wij stellen uw Raad voor het hierna in ontwerp afgedrukte besluit te nemen.

Wij stellen uw Raad voor het hierna in ontwerp afgedrukte besluit te nemen. Nr. : 05.0158. Dnst. : BOWO Instellen "voorziening Bls-gelden". Leiden, 6 december 2005. 2005. Op 23 december 2004 hebben het Rijk, het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland en de gemeente Leiden het Convenant

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; B E S L U I T: vast te stellen de: Subsidieverordening Verduurzaming particuliere

Nadere informatie

Gemeentegarantie hockey-club Roomburg BESLUITEN

Gemeentegarantie hockey-club Roomburg BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Gemeentegarantie hockey-club Roomburg In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 01.0255/13 03 2001 Dienst : C&E C&E MSCG

Nadere informatie

2003. Nr. : Dnst. : CS. Instelling voorziening pensioenverplichtingen aan Wethouders. Leiden, 25 november 2003.

2003. Nr. : Dnst. : CS. Instelling voorziening pensioenverplichtingen aan Wethouders. Leiden, 25 november 2003. 2003. Nr. : 03.0154. Dnst. : CS Instelling voorziening pensioenverplichtingen aan Wethouders. Leiden, 25 november 2003. Er bestond een APPA-regeling (Algemene Pensioenregeling Politieke Ambtdragers), die

Nadere informatie

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel;

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gemeente Capelle aan den Ijssel Subsidieregeling Evenementen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gelet op de Algemene subsidieverordening Capelle aan den Ussel

Nadere informatie

Reglement participatie van Bewonerscommissies

Reglement participatie van Bewonerscommissies Reglement participatie van Bewonerscommissies Definities Omnia Wonen: Stichting Omnia Wonen, gevestigd te Harderwijk Bewoner of huurder: een meerderjarig persoon die met betrekking tot een woongelegenheid

Nadere informatie

Nieuwe lokatie Wijkonderkomen sector Wijkbeheer stadsdeel Noord BESLUITEN

Nieuwe lokatie Wijkonderkomen sector Wijkbeheer stadsdeel Noord BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Nieuwe lokatie Wijkonderkomen sector Wijkbeheer stadsdeel Noord In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 02.0655/01

Nadere informatie

Leiden, 11 november 2003.

Leiden, 11 november 2003. . 2003 Nr. : 03.0164. Dnst. : M&B Aanpassing APV in het kader van de aanpak fietsenoverlast in de fietsenstalling en rondom het Centraal Station. Leiden, 11 november 2003. Het college heeft te kennen gegeven

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

Subsidieregeling sport gemeente Weststellingwerf 2016. Het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf,

Subsidieregeling sport gemeente Weststellingwerf 2016. Het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf, Subsidieregeling sport gemeente Weststellingwerf 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf, gelet op de Algemene subsidieverordening Werststellingwerf 2016, besluit vast te stellen

Nadere informatie

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door B w Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huurdersbelangen BeterWonen Partijen Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen. Error: Reference source not found Error: Reference source not found BoWo

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen. Error: Reference source not found Error: Reference source not found BoWo Nr: Dienst: Error: Reference source not found Error: Reference source not found BoWo Aanbiedingsformulier Kwaaitaal/Mantavloeren, Stimuleringsregeling Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten Onderwerp Kwaaitaal/Mantavloeren,

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de directeur Activering & Welzijn van het cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA Ondergetekenden, de Stichting Centrale Huurdersraad Noord-Oost-Veluwe, hierna te noemen:

Nadere informatie

2006. Nr. : Dnst. : BOWO. Gemeentegarantie verlenen aan de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren. Leiden, 11 april 2006.

2006. Nr. : Dnst. : BOWO. Gemeentegarantie verlenen aan de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren. Leiden, 11 april 2006. 2006. Nr. : 06.0053. Dnst. : BOWO Gemeentegarantie verlenen aan de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren. Leiden, 11 april 2006. Naar aanleiding van een verzoek van de Stichting Huisvesting Werkende

Nadere informatie

ARCHIEF. raadd.d.0 2 JUL 2012. Onderwerp: Vaststellen verordening duurzaamheidssubsidies (besteding Reserve Cogasgelden).

ARCHIEF. raadd.d.0 2 JUL 2012. Onderwerp: Vaststellen verordening duurzaamheidssubsidies (besteding Reserve Cogasgelden). ARCHIEF gemeente Tubbergen raadd.d.0 2 JUL 2012 ~ ~ : X'frn. bosioien Aan de gemeenteraad^^ aangehouden Tubbergen, 21 Juni 2012 Vergadering: Nummer: 2 juli 2012 17A Onderwerp: Vaststellen verordening duurzaamheidssubsidies

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Vaststelling Subsidieverordening voor het stimuleren van rioolgerelateerde voorzieningen in de huisaansluitingen

Nadere informatie

Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Leiden. Dienst : SOZA SOZA SWMG

Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Leiden. Dienst : SOZA SOZA SWMG Aanbiedingsformulier Onderwerp Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Leiden In te vullen door afdeling Bestuursondersteuning B&W Nr: 04.1274/09-11- 2004 Agenda Ontwerper Parafanten Directeuren

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING MAATSCHAPPELIJKE COÖPERATIE DEN HAAG 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

SUBSIDIEREGELING MAATSCHAPPELIJKE COÖPERATIE DEN HAAG 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, Gemeente Den Haag PBS/2015.295 RIS 290049 SUBSIDIEREGELING MAATSCHAPPELIJKE COÖPERATIE DEN HAAG 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, overwegende dat: - het doen van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties.

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Een van de kenmerken van een waarderingssubsidie is dat er sprake is van een vereenvoudigde procedure. Dat betekent dat gelijktijdig met de verlening

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016

SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016 Ons kenmerk RIS295239 SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - de gemeenteraad op 8 september 2016 de nota Sterk

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STIMULERING CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP DEN HAAG 2017

SUBSIDIEREGELING STIMULERING CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP DEN HAAG 2017 RIS296403 SUBSIDIEREGELING STIMULERING CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - de Commissie Samenleving op 17 januari 2017 per

Nadere informatie

2006. Nr. : Gemeentegarantie verlenen aan de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren. Leiden, 7 februari 2006.

2006. Nr. : Gemeentegarantie verlenen aan de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren. Leiden, 7 februari 2006. 2006. Nr. : 06.0020. Dnst. : BOWO Gemeentegarantie verlenen aan de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren. Leiden, 7 februari 2006. Naar aanleiding van een verzoek van de Stichting Huisvesting Werkende

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Verzonden op 17 februari 2015 Woonruimte Huurwoningen XXXXXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2008, nummer 40; overwegende dat de gemeente wil stimuleren dat de inwoners van de gemeente

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

Stimuleringsregeling gevelverbetering en buitenruimte private kavels bedrijventerreinen Cardanuslaan en Schaapsdrift

Stimuleringsregeling gevelverbetering en buitenruimte private kavels bedrijventerreinen Cardanuslaan en Schaapsdrift Stimuleringsregeling gevelverbetering en buitenruimte private kavels bedrijventerreinen Cardanuslaan en Schaapsdrift Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum Gelezen: Het voorstel

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...);

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening; SUBSIDIEREGELING VOLWASSENEN

Nadere informatie

Prijsbeleid interne instellingen C&E. BESLUITEN

Prijsbeleid interne instellingen C&E. BESLUITEN Aanbiedingsformulier 1 Onderwerp Prijsbeleid interne instellingen C&E. In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 01.0566/15 06 2001 Dienst : C&E C&E

Nadere informatie

Subsidieaanvraag 2016. Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (<= 5.000)

Subsidieaanvraag 2016. Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (<= 5.000) Subsidieaanvraag 2016 Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (

Nadere informatie

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN 2014. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. In deze nadere regels wordt verstaan onder: a. Algemene subsidieverordening:

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder

Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op het overleg huurders verhuurder Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden, Stb. 1998, 501, gewijzigd bij wet van 27

Nadere informatie

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016 Leeswijzer modelbepalingen - [datum] of [naam gemeente] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel II. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 9, derde de lid, onder

Nadere informatie

Subsidieregeling 'Investering- en stimuleringsregeling Noordwijkse verenigingen' gemeente Noordwijk 2014-2015'

Subsidieregeling 'Investering- en stimuleringsregeling Noordwijkse verenigingen' gemeente Noordwijk 2014-2015' Subsidieregeling 'Investering- en stimuleringsregeling Noordwijkse verenigingen' gemeente Noordwijk 2014-2015' Stellers : N. van der Wal Eigenaar : Maatschappelijke Ontwikkeling Planning herziening : maandag

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 september 2015 Agendapunt : Onderwerp Subsidieverordening Energiebesparing Terwispel en Wijnjewoude : 2015 Portefeuillehouder : Piet van Dijk Beetsterzwaag,

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

Overleg huurders en verhuurder

Overleg huurders en verhuurder DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 4.1.1.51 Overleg huurders en verhuurder circulaire bronnen circulaire ministerie van VROM, d.d. 11.2.2009 De Wet op het overleg huurders verhuurders (Wohv) geeft

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Burgemeester en wethouders van Doetinchem; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de volgende onderdelen van de zorg, sport

Nadere informatie

Richtlijnen Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten en beoordeling initiatieven BESLUITEN

Richtlijnen Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten en beoordeling initiatieven BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Richtlijnen Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten en beoordeling initiatieven In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh.

Nadere informatie

Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Eenmalige uitkering 2004 BESLUITEN

Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Eenmalige uitkering 2004 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie SWMG Aanbiedingsformulier Onderwerp Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Eenmalige uitkering 2004 In te vullen door afdeling Bestuursondersteuning Ontwerper Parafanten

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09,0479, d.d. 12 mei 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid Rademaker (SP) d.d. 30 maart 2009 met betrekking tot leegstand Opaalstraat

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden, Destion, hierna te noemen Destion, in deze vertegenwoordigd door de heer W.H.A. Pothoff MRE, directeurbestuurder en Huurdersraad Destion, hierna te noemen de Huurdersraad, in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING LEVENSLOOPBESTENDIG MAKEN VAN WONINGEN per 1 juli 2015

SUBSIDIEREGELING LEVENSLOOPBESTENDIG MAKEN VAN WONINGEN per 1 juli 2015 Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Artikel 1 Algemene begripsomschrijvingen In deze Subsidieregeling wordt verstaan onder: a. aanvrager: een natuurlijk persoon die een aanvraag doet voor subsidie; b. college:

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; besluit vast te stellen de volgende regeling:

Nadere informatie

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen Voorbereidende raadsvergadering: 12 juni 2012 Besluitvormende raadsvergadering: 26 juni 2012 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Gedeputeerde Staten van Flevoland, PROVINCIE FLEVOLAND n Provinciaal Blad 2011/30 Nummer 1113916 Schrappen subsidieplafonds per gemeente in de beleidsregel Stimulering Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Woningbouw Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0148 Rv. nr.: 09.0148 B&W-besluit d.d.: 1-12-2009 B&W-besluit nr.: 09.1353 Naam programma +onderdeel: Programma 8, Cultuur, sport en recreatie, beleidsterrein cultureel erfgoed Onderwerp:

Nadere informatie

Indienen bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Postbus 1001, 3700 BA ZEIST

Indienen bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Postbus 1001, 3700 BA ZEIST Aanbiedingsformulier Onderwerp vaststelling gemeentelijk restauratiesprogramma Brrm '97 voor de jaren -2006 In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr:

Nadere informatie

B&W Vergadering. Besluit 1. het college heeft besloten om geen gebruik te maken van artikel 12, lid 2, van de

B&W Vergadering. Besluit 1. het college heeft besloten om geen gebruik te maken van artikel 12, lid 2, van de 2.1.4 Budgetsubsidie Talentvolle Ondernemende Proactieve vrouwen 1 Dossier 958 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 958 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 1 november 2016 Agendapunt 2.1.4 Omschrijving

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.;

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; Raadsbesluit nr.: Registratie-nr.: 09.08468 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; besluit: De volgende verordening, Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL Uitvoeringsovereenkomst In de zin van artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI zones BI zone CapelleXL Ondergetekenden De gemeente Capelle aan den IJssel, te dezer zake op grond van artikel 171 Gemeentewet

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Regeling werkgeverspremie gemeente Overbetuwe 2005 Burgemeester en wethouders van de Gemeente Overbetuwe; Gelet op artikel 9, vijfde lid en artikel 17 van de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand;

Nadere informatie

BESLUITEN. in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties; 4) dit besluit ter behandeling voor te leggen aan de Commissie voor Ruimte en Groen.

BESLUITEN. in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties; 4) dit besluit ter behandeling voor te leggen aan de Commissie voor Ruimte en Groen. Aanbiedingsformulier Onderwerp Leeuwenhoek; Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor het project herontwikkeling Leeuwenhoek, complex 27 van het MPG In te vullen door Bestuurssecretariaat

Nadere informatie

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, Archiefexemplaar Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO Gemeentebestuur uw kenmerk 2013.04/LT/mw uw brief d.d. 26 september 2013 ons kenmerk REWLE / 13-13371 behandeld door

Nadere informatie

REGELING SUBSIDIES VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN WELZIJN EN ZORG 2015

REGELING SUBSIDIES VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN WELZIJN EN ZORG 2015 Burgemeester en wethouders van Maastricht, gelet op artikel 2, vierde lid én artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015; besluiten tot vaststelling van de volgende

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Beleidsregels Fonds Wonen en Leven gemeente Vlagtwedde 2013 / 2014

Beleidsregels Fonds Wonen en Leven gemeente Vlagtwedde 2013 / 2014 Inhoud Pagina Inleiding beleidsregels 2 Toelichting 2 Beleidsregels Fonds Wonen en Leven 4 Procedure aanvraag Fonds 5 Aanvraagformulier 6 Beleidsregels Wonen en Leven versie augustus 2013 Pag. 1 Wat zijn

Nadere informatie

overwegende dat het wenselijk is de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006 te actualiseren;

overwegende dat het wenselijk is de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006 te actualiseren; Ontwerpbesluit nr. Provinciale Staten van Noord-Holland; overwegende dat het wenselijk is de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006 te actualiseren; voorts overwegende dat het uit een oogpunt

Nadere informatie

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES 1 Inhoudsopgave Reglement bewonerscommissies Checklist voor toepassen Overlegwet Samenvatting Overlegwet Suggesties voor inwerkprogramma Suggesties voor

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6769 Onderwerp : subsidie Stichting Leergeld Stadskanaal, Veendam, Winschoten (SLS) Stadskanaal, 29 april 2010 Beslispunten De SLS vanaf het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Voorstel Vast te stellen de deelverordening (individueel) muziekonderwijs jeugd en jongeren 2014.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Voorstel Vast te stellen de deelverordening (individueel) muziekonderwijs jeugd en jongeren 2014. Raadsvoorstel Griffiersnummer: B21 Onderwerp: Vaststelling deelverordening (individueel) muziekonderwijs jeugd en jongeren 2014 Datum B&W-vergadering: 3 juni 2014 Datum raadsvergadering: 26 juni 2014 Datum

Nadere informatie

WIJZIGINGEN SUBSIDIEVERORDENING ZONNEBOILERS GEMEENTE OPSTERLAND 2009

WIJZIGINGEN SUBSIDIEVERORDENING ZONNEBOILERS GEMEENTE OPSTERLAND 2009 WIJZIGINGEN SUBSIDIEVERORDENING ZONNEBOILERS GEMEENTE OPSTERLAND 2009 De Subsidieverordening zonneboilers gemeente Opsterland 2009 is aangepast aan de nieuwe Algemene Subsidieverordening Opsterland 2012

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA Ondergetekenden, de Bewonerscommissies* en woonstichting Triada, hierna te noemen: Triada komen het volgende overeen: Overwegingen

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2015.380 RIS 285874 SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, overwegende dat: - in

Nadere informatie

Error: Reference source not found Nr. : Dnst. : ID. Aanpassing tarieventabel precariobelasting 2003 en Leiden, 30 maart 2004.

Error: Reference source not found Nr. : Dnst. : ID. Aanpassing tarieventabel precariobelasting 2003 en Leiden, 30 maart 2004. Nr: Dienst: Error: Reference source not found Error: Reference source not found ID Aanpassing tarieventabel precariobelasting 2003 en 2004 2004. Nr. : 04.0056. Dnst. : ID Aanpassing tarieventabel precariobelasting

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal gehandicaptenbeleid Maasbree 2007

Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal gehandicaptenbeleid Maasbree 2007 Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 95276 14 juli 2016 Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen 2016-2017 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk; Gelet op

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Nr. 3016 11 januari 2017 Subsidieregeling Stimuleringsfonds particulier initiatief 2016 De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien

Nadere informatie

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen BELEIDSREGELS BIJDRAGE VOOR INNOVATIE GEMEENTE DRIMMELEN 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders, Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007;

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad Onderwerp Verordening Wsw-raad Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. P. Haker Telefoon 5114039 E-mail: phaker@haarlem.nl Reg.nr. SZW/BB/2008/84084 Bijlage A B & W-vergadering van 13 mei

Nadere informatie

Subsidieverordening Aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013

Subsidieverordening Aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013 CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR228088_1 23 februari 2016 Subsidieverordening Aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013 De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015 Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippenlijst Voor de toepassing van de Subsidieverordening Duurzaamheidfonds Leiden 2013-2015, hierna: de Verordening,

Nadere informatie