Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen"

Transcriptie

1 Informatie & Advies: T +32(0) Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Een feitelijke vereniging is een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid, gevormd door verscheidene personen, opgericht op vrijwillige en duurzame basis, met een gemeenschappelijk en welomschreven doel, zonder het oogmerk om opbrengsten te verwezenlijken ten voordele van de leden (maar wel voor zichzelf als vereniging). In een feitelijke vereniging hebben de leden geen recht op hun aandeel in de behaalde winsten of op recuperatie van een door hen gedane inbreng, noch in geval van uittreding, uitsluiting of individueel ontslag, noch in geval van definitieve ontbinding van de entiteit. De leden van een feitelijke vereniging mogen niet allemaal tot eenzelfde familie behoren. In elk geval moeten er minstens twee leden zijn die geen deel uitmaken van dezelfde familie. Voorbeelden zijn: sportclubs, jeugdgroeperingen, sociaal-culturele clubs of verenigingen, hobbyclubs, politieke partijen, vakbonden en andere, zoals alumniverenigingen, verenigingen van parochiale werken. U kunt dit formulier inclusief handtekeningkaart op uw computer invullen. Gebruik hoofdletters als u het met de hand invult. Onderteken het conform de handtekening op uw identiteitskaart(en) en voeg ook volgende documenten bij uw aanvraag: > een kopie van uw basisdocumenten (statuten, reglement, overeenkomst, ) en/of werkingsregels > een recto-versokopie van de identiteitskaart van alle natuurlijke personen die vermeld zijn op dit openingsformulier, ook van de uiteindelijke begunstigden > een recent woonplaatsbewijs van alle natuurlijke personen die vermeld zijn op het openingsformulier, ook van de uiteindelijke begunstigden. Dat kan een kopie zijn van de gegevens op de microchip van uw eid of een kopie van een recente telefoon- of energiefactuur van hoogstens 3 maanden oud. Stuur alles per post naar Triodos Bank, Customer Administration, Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel. We hebben alle documenten nodig om uw aanvraag te verwerken en uw rekening(en) te openen. Daarna sturen we u binnen de 5 werkdagen een bevestigingsbrief met het nummer van uw Triodos-rekening(en). 1. Uw keuze (meerdere rekeningen zijn mogelijk) een Triodos zichtrekening IB Business een Triodos spaarrekening Business een Triodos spaarrekening Business Plus een Triodos termijnrekening Business een Triodos effectenrekening Business (minimumbedrag EUR) Een effectenrekening dient voor beleggingsproducten die risico s inhouden. Lees vooraleer in te tekenen de essentiële documenten (o.a. het prospectus) beschikbaar op 3. Algemene Voorwaarden/Reglementen Op die rekening(en) zijn de Algemene Voorwaarden van Triodos Bank, het Reglement Internet Banking en, in voorkomend geval, het Reglement effectenrekeningen, van toepassing. Bij het tekenen van dit openingsformulier, verklaren alle ondergetekenden zich uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden, het Reglement Internet Banking en, in voorkomend geval, het Reglement effectenrekeningen. Alle documenten zijn gratis beschikbaar op of op vraag bij Triodos Bank, Belgisch bijkantoor van Triodos Bank nv (Nederland), Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel, tel of via 2. Online beheer van de rekeningen De feitelijke vereniging beheert alle nieuwe rekeningen via Internet Banking. Voor elke Internet Banking-gebruiker koopt u een digipass aan (zie tarieflijst). Per feitelijke vereniging is de eerste digipass gratis. De aankoopkosten worden van uw rekening gedebiteerd 1 maand na opening van de rekening. Hebt/opent u geen Triodos zicht- of spaarrekening, dan is slechts 1 digipass mogelijk. 4. Verklaring Elke wijziging in de vertegenwoordiging van een feitelijke vereniging kan door Triodos Bank enkel worden aangebracht na het akkoord (de handtekening) van alle hieronder geregistreerde vertegenwoordigers, ongeacht interne afspraken over de verdeling van de beslissingsbevoegdheid. De vertegenwoordigers verklaren zich borg te stellen 1/7

2 tegenover Triodos Bank voor al de gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit eventuele klachten van de leden van de vereniging of hun rechthebbenden aangaande hun aanspraak op de gedeponeerde gelden of het beheer ervan. Zij verklaren uitdrukkelijk dat de tegoeden die de vereniging bij Triodos Bank aanhoudt, niet hun persoonlijk bezit uitmaken en dat zij het beheer ervan alleen voor rekening van de feitelijke vereniging uitoefenen. Zij erkennen dat in geval van hun overlijden, hun erfgenamen en rechthebbenden geen enkel recht kunnen doen gelden op die gedeponeerde sommen. 5. Gegevens van de feitelijke vereniging (titularis) Fax 5.1. Alleen in te vullen als de feitelijke vereniging (FV) deel uitmaakt van een overkoepelende organisatie of structuur (bv. een vzw of vennootschap). Dat betekent dat het doel van de FV aansluit bij het doel van die organisatie en dat de leden van de FV of sommige ervan, binnen die organisatie of structuur een activiteit uitoefenen. De structuur of organisatie Heeft de vereniging een btw-nummer? Nee Ja: btw/ondernemingsnr. opgericht in de vorm van een (volledige benaming en adres) (rechtsvorm) Doel of activiteit vereniging Over welke basisdocumenten (statuten, reglement, overeenkomst, ), en/of werkingsregels of andere nuttige documenten beschikt de vereniging? Specifieer dat en voeg een exemplaar of een kopie bij uw openingsdossier: Ontvangt de feitelijke vereniging subsidies? Nee Ja, van deze instantie Officieel adres Fax Website www. Correspondentieadres Alleen invullen als dat verschilt van het officieel adres. T.a.v. dhr. mevr. vertegenwoordigd door onderstaande ondertekenaars verklaart kennis te hebben van het bestaan van de feitelijke vereniging (volledige benaming en adres) en bevestigt dat de werkelijke activiteiten van de feitelijke vereniging overeenstemmen met het bovenvermelde doel of activiteit. Handtekeningen van de vertegenwoordigers van de overkoepelende organisatie Hoedanigheid Hoedanigheid gedaan te op 2/7

3 6. Gegevens van de vertegenwoordigers De personen hieronder vermeld verklaren de feitelijke vereniging rechtmatig te kunnen vertegenwoordigen om de tegoeden die de vereniging bij Triodos Bank aanhoudt, te beheren. Zij zullen daartoe als volmachtdrager op de rekening (bestaande en nog te openen rekeningen) van de vereniging worden geregistreerd Vertegenwoordiger 1 Gsm Toegang Internet Banking Ik wil een toegang Internet Banking en zal mijn huidige Triodos-digipass gebruiken. Nr. digipass Ik wil een toegang Internet Banking en een nieuwe Triodos-digipass. Handtekening vertegenwoordiger Vertegenwoordiger 2 Gsm Toegang Internet Banking Ik wil een toegang Internet Banking en zal mijn huidige Triodos-digipass gebruiken. Nr. digipass Ik wil een toegang Internet Banking en een nieuwe Triodos-digipass. Handtekening vertegenwoordiger Vertegenwoordiger 3 3/7

4 Gsm Toegang Internet Banking Ik wil een toegang Internet Banking en zal mijn huidige Triodos-digipass gebruiken. Nr. digipass Ik wil een toegang Internet Banking en een nieuwe Triodos-digipass. Gsm Toegang Internet Banking Ik wil een toegang Internet Banking en zal mijn huidige Triodos-digipass gebruiken. Nr. digipass Ik wil een toegang Internet Banking en een nieuwe Triodos-digipass. Handtekening vertegenwoordiger 4 Handtekening vertegenwoordiger 3 Als er meer dan 1 vertegenwoordiger is, geven zij elkaar wederzijdse volmacht, die zij elk aanvaarden Vertegenwoordiger 4 7. Identificatie uiteindelijke begunstigden van de feitelijke vereniging Volgens de wet van 11 januari 1993 zijn de uiteindelijke begunstigden van een feitelijke vereniging de natuur lijke personen die de begunstigden zijn van 25% of meer van het vermogen van de feitelijke vereniging en ook de natuurlijke personen die een invloed op het beheer van de feitelijke vereniging uitoefenen of die een mandaat in het bestuursorgaan hebben. De ondergetekenden die de bevoegdheid hebben om op te treden als vertegenwoordigers van de feitelijke vereniging verklaren dat onderstaande van toepassing is. Zij verbinden zich ertoe de bank onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen als er een wijziging aan onderhavige verklaring moet worden aangebracht. De bank behoudt zich het recht voor de relatie met de feitelijke vereniging te beëindigen als zou blijken dat de door haar verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Voor meer info verwijzen we naar de Verklarende nota bij de identificatie uiteindelijke begunstigden van een juridische constructie in Contact & documenten op 4/7

5 Belangrijk: Vul punt 7.1 én punt 7.2 in Gegevens van de natuurlijke personen die de uiteindelijke begunstigden zijn: (beslissers en begunstigden van 25% of meer) Uiteindelijke begunstigde 1 Begunstigde van 25% of meer Nee Ja Beslisser Nee Ja Functie Uiteindelijke begunstigde 2 Begunstigde van 25% of meer Nee Ja Beslisser Nee Ja Functie Uiteindelijke begunstigde 3 Begunstigde van 25% of meer Nee Ja Beslisser Nee Ja Functie Uiteindelijke begunstigde 4 Begunstigde van 25% of meer Nee Ja Beslisser Nee Ja Functie 5/7

6 7.2. Vink de optie(s) aan die van toepassing is (zijn): De Verklarende nota is beschikbaar in Contact & documenten op De ondergetekenden verklaren dat geen enkele natuurlijke persoon uiteindelijke begunstigde is van 25% of meer van het vermogen van de feitelijke vereniging. Bijgevolg zijn enkel de beslissers de uiteindelijke begunstigden (zie Verklarende nota punt C). De ondergetekenden verklaren dat één (of meer) begunstigde(n) van 25% of meer van de bovenvermelde feitelijke vereniging een beursgenoteerde vennootschap, een krediet- of financiële instelling of een Belgische overheidsinstantie is (zijn) met volgende identiteits gegevens (zie Verklarende nota punt D): Maatschappelijke zetel Categorie beursgenoteerde vennootschap krediet- of financiële instelling Belgische overheidsinstantie Beurs (als het gaat om een beursgenoteerde vennootschap) Toezichthouder (als het gaat om een krediet- of financiële instelling) 8. Internet Banking-instellingen voor uw rekeningen 8.1. Dagelijkse limiet De standaardlimiet voor verrichtingen is EUR per dag per rekening. Geef hier indien nodig een andere limiet aan: EUR (onder voorbehoud van goedkeuring door Triodos Bank) 8.2. Autorisatie van verrichtingen Voor de autorisatie van Internet Banking-verrichtingen is standaard één autorisatie van een gemachtigd gebruiker nodig. U kunt hier - indien nodig een andere optie kiezen. Belangrijk: hogere bedragen invullen dan de eerder vermelde limiet kan niet. Autorisatie door: meer dan één gebruiker Voor verrichtingen hoger dan EUR, is een autorisatie van (aantal) gebruikers nodig. specifieke gebruiker(s) Voor verrichtingen hoger dan EUR, is een autorisatie van volgende gebruiker(s) nodig. Gebruiker 1 en of Gebruiker 2 9. Begunstigde rekeningen 9.1. Voor uw spaarrekening Verplicht in te vullen als u een spaarrekening opent. (voornaam en naam) (voornaam en naam) U kunt vanuit uw spaarrekening(en) alleen verrichtingen doen ten gunste van een vooraf bepaalde rekening, geopend op naam van uw feitelijke vereniging bij een Belgische bank. een nieuwe Triodos zichtrekening IB Business (Duid dat dan aan in punt 1.) OF Rekeningnummer (IBAN): BE BIC-code Op naam van 9.2. Voor uw termijn-/effectenrekening Verplicht in te vullen als u een termijn- en/of effectenrekening opent. (14 karakters) (8 of 11 karakters) Bij een termijnrekening: rekening voor de uitbetaling van de rente of de storting van het kapitaal op vervaldag van uw contract. Bij een effectenrekening: rekening voor de storting van het tegoed bij dividenduitkering of verkoop. 6/7

7 een nieuwe Triodos zichtrekening IB Business (Duid dat dan aan in punt 1.) een nieuwe Triodos spaarrekening Business (Duid dat dan aan in punt 1.) OF Rekeningnummer (IBAN): BE BIC-code Op naam van (14 karakters) (8 of 11 karakters) commerciële prospectie en de controle op de transacties. U kunt schriftelijk een overzicht en/of de verbetering van die persoonlijke gegevens aan de bank vragen. U kunt bijkomende inlichtingen krijgen bij het openbaar register, gehouden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacycommission.be). 10. Rekeninguittreksels Formaat elektronisch (gratis beschikbaar in Internet Banking) op papier via de post (voor de kosten: zie de tarieflijst) Periodiciteit (hoe vaak de rekeninguittreksels worden aangemaakt) jaarlijks zesmaandelijks driemaandelijks maandelijks na elke verrichting 11. Invullen als dat eerder werd aangevinkt. Belangrijk openbaar ambt: functies als minister, parlementariër, kabinetschef, voorzitter van een politieke partij, lid van de beheerraad of directieraad van nationale instellingen, voorzitter van een hof of rechtbank, ambassadeur, hogere officier in het leger, hoge politieke verantwoordelijke of hoge ambtenaar in een internationale of supranationale organisatie. Persoon waarmee u nauw verwant bent: echtgeno(o)t(e), kinderen, ouders of kennissen die nauwe banden hebben met u. Vul hier de gegevens van de politiek actieve persoon aan: en naam Juiste benaming van het mandaat of de functie 12. Persoonsgegevens Bij het tekenen van dit openingsformulier, geven alle ondergetekenden de bank toestemming om hen op de hoogte te houden van haar producten en diensten. Enkel die gegevens die u invult op dit formulier worden in onze database opgenomen. Conform de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, is de bank aansprakelijk voor het bewaren en verwerken van de persoonsgegevens van de klant die zijn geregistreerd in een of meerdere gegevensbank(en), en dat o.a. in het kader van het klantenbeheer, de 7/7

8

9 Informatie & Advies: T +32(0) Relatienummer: 0200 Op naam van Handtekeningkaart professionelen (verplicht) Vul deze handtekeningkaart in conform de gegevens op dit formulier en teken conform de handtekening op uw identiteitskaart(en). Op die rekening(en) zijn de Algemene Voorwaarden van Triodos Bank, het Reglement Internet Banking en, in voorkomend geval, het Reglement Effectenrekeningen, van toepassing. De ondergetekende(n) gaat (gaan) uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden, het Reglement Internet Banking en, in voorkomend geval, het Reglement Effectenrekeningen. Alle documenten zijn gratis beschikbaar op of op vraag bij Triodos Bank, Belgisch bijkantoor van Triodos Bank nv (Nederland), Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel, tel of via Titularis Als de titularis vertegenwoordigd is door meer dan één wettelijke vertegenwoordiger, geven de wettelijke vertegenwoordigers elkaar wederzijdse volmacht, die zij elk aanvaarden. Volmachtdrager(s) De wettelijke vertegenwoordiger(s) geeft (geven) volmacht aan de perso(o)n(en) hieronder vermeld als volmachtdrager die de volmacht voor het beheer van de rekening(en) aanvaardt (aanvaarden). Bevoegde persoon 1 Bevoegde persoon 3 en voornaam en voornaam wettelijke vertegenwoordiger wettelijke vertegenwoordiger volmachtdrager Handtekening Bevoegde persoon 2 en voornaam Handtekening Bevoegde persoon 4 en voornaam wettelijke vertegenwoordiger volmachtdrager wettelijke vertegenwoordiger volmachtdrager Handtekening Handtekening Enkel invullen als dit van toepassing is: De beperkende voorwaarden voor het beheer van de rekening(en) zijn Datum V.U.: Olivier Marquet, Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel.

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat 11-1000 Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN:

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

Informatiepagina Een trading rekening openen

Informatiepagina Een trading rekening openen Eenvoudig actief beleggen Aanvraag sturen naar: WH SelfInvest Maaltecenter Blok G Derbystraat 349 B 9051 Gent Informatiepagina Een trading rekening openen Deze aanvraag tot rekening-opening bevat 3 documenten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie

Hoe een CFD en/of Forex rekening openen?

Hoe een CFD en/of Forex rekening openen? Gelieve de documenten volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen aan: Eenvoudig actief beleggen WH SELFINVEST Maaltecenter Blok G Derbystraat 349 B 9051 Gent Hoe een CFD en/of Forex rekening openen?

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Reglement FUNDIX REKENING

Reglement FUNDIX REKENING Reglement FUNDIX REKENING Beleggen met een goed rendement tegen lage kosten Website: Telefonische Servicelijn: www.fundix.nl 0800-235 386 349 (gratis) Postadres: Fundix Postbus 75890 1070 AW Amsterdam

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012 Algemene Voorwaarden GlasvezelZakelijk.nl augustus 2012 INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES EN BEGRIPSBEPALING...3 2. DE DIENSTEN...3 3. TOTSTANDKOMING VAN EEN SERVICE CONTRACT...4 4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT...4

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie