Financiële benchmark over de cijfers van 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële benchmark over de cijfers van 2012"

Transcriptie

1 Financiële benchmark over de cijfers van 2012 Jaarlijkse financiële benchmark van de kengetallen, opgesteld naar aanleiding van de cijfers voorkomend uit de jaarrekeningen van het jaar Ridderkerk, 15 juli 2013 VGS Adivio

2 Inhoudsopgave VOORWOORD & INLEIDING... 3 ANALYSE EN VERGELIJK MET VOORGAANDE JAREN... 4 LIQUIDITEIT... 5 SOLVABILITEIT... 6 RENTABILITEIT... 7 WEERSTANDSVERMOGEN TOTAAL... 8 WEERSTANDSVERMOGEN PUBLIEK... 9 KAPITALISATIEFACTOR INCLUSIEF PRIVAAT VERMOGEN KAPITALISATIEFACTOR EXCLUSIEF PRIVAAT VERMOGEN BEGRIPPENLIJST COLOFON

3 Voorwoord & inleiding Middels dit rapport willen we u opnieuw een benchmark aanbieden, welke betrekking heeft op de cijfers over kalenderjaar In deze benchmark zijn de financiële cijfers opgenomen van de bij VGS Adivio (Administratie) aangesloten scholen. Een definitie van benchmark is: het vergelijken en verbeteren van de resultaten van de organisatie, waarbij buiten de muren van de eigen organisatie wordt gekeken. Door middel van een benchmark kan inzicht worden verkregen in de verhouding van de schoolspecifieke financiële situatie ten opzichte van de situatie van andere schoolbesturen. Hierdoor wordt duidelijk waar uw specifieke schoolbestuur bovengemiddeld of onder het gemiddelde presteert. Een benchmark is geen ideaalplaatje, richtlijn of indicatie voor uw vermogenspositie. Als een vergelijkingsgroep een zeer lage risicobuffer heeft, wil dat niet zeggen dat een bestuur met een lage risicobuffer wel goed presteert. Ook is het behalen van een weerstandsvermogen van 150% waar de vergelijkingsgroep gemiddeld 30% heeft, geen teken van goed beleid. Normeringen, gebaseerd op een eigen risicoprofiel en een eigen bestuursspecifieke risicoanalyse, blijven dus belangrijk. Bij de analyse wordt gebruik gemaakt van vergelijkingsgroepen, dit maakt het gemakkelijk om te vergelijken met scholen in een vergelijkbare situatie. De vergelijkingsgroepen zijn als volgt: groep 1: éénpitterbesturen met een schoolgrootte tot en met 150 leerlingen; groep 2: éénpitterbesturen met een schoolgrootte van 151 tot en met 250 leerlingen; groep 3: éénpitterbesturen met een schoolgrootte van 251 tot en met 350 leerlingen; groep 4: éénpitterbesturen met een schoolgrootte van meer dan 350 leerlingen; groep 5: besturen met twee of meer scholen; groep 6: besturen met een ontheffing voor de verplichte aansluiting bij het Vervangingsen Participatiefonds wegens gemoedsbezwaren 1. De analyse vindt plaats met behulp van een aantal kengetallen. Kengetallen kunnen gebruikt worden om de financiële situatie van de organisatie te beoordelen en te vergelijken. Daarnaast zijn zij nuttig als kaderstelling voor het financiële beleid. Er is gebruik gemaakt van de volgende kengetallen (zie voor een verklaring van de begrippen de bijgevoegde begrippenlijst): de liquiditeit; de solvabiliteit; de rentabiliteit; het weerstandsvermogen totaal & publiek; het geïnvesteerd vermogen; de kapitalisatiefactor totaal & publiek De cijfers welke gebruikt zijn voor de analyse zijn nauwkeurig onderzocht. Dit betekent dat er gecorrigeerd is voor outliers en unieke situaties welke de resultaten dusdanig beïnvloeden dat ze een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de resultaten. Aan de inhoud van dit rapport kunnen geen verdere rechten worden ontleend. Evelien van Dalen BBA Teamleider Advies Financieel VGS Adivio 1 Deze besturen zijn dus uitgesloten van de eerste 4 groepen 3

4 Analyse en vergelijk met voorgaande jaren In de volgende pagina s zullen alle kengetallen afzonderlijk behandeld worden. Daar zullen steeds twee grafieken in naar voren komen waar eerst de uitkomst van de benchmark van 2012 in grafieken wordt weergegeven en vervolgens een vergelijking met voorgaande jaren. In de grafieken wordt per kengetal en per vergelijkingsgroep de laagste, mediale, gemiddelde en hoogste getoond. De reden dat ook de mediaan (de middelste van een gesorteerde reeks) wordt weergegeven is dat door die te vergelijken met het gemiddelde, er uitspraken kunnen worden gedaan over de mate waarin het gemiddelde te wijten is aan bepaalde uitschieters. Hierbij dient opgemerkt te worden dat extreme uitschieters reeds zijn gecorrigeerd door deze uit het onderzoek te halen. Verder zullen per kengetal de gevonden n worden geanalyseerd. Hierbij zullen eventuele opvallende zaken kort aangestipt worden en zal aandacht worden besteed aan mogelijke vertekeningen in de gevonden n. In onderstaande tabel worden allereerst de vergelijkingsgroepen met een aantal kenmerken weergegeven: Tabel 1 Vergelijkingsgroepen Beschrijving Aantal besturen bestuursgrootte 1 tot en met 150 leerlingen 22 98,82 lln tot en met 250 leerlingen ,04 lln tot en met 350 leerlingen ,18 lln. 4 meer dan 350 leerlingen ,64 lln. 5 besturen met twee of meer scholen ,53 lln. besturen met ontheffing VF/PF ,82 lln. Als eerste criterium bij het indelen van de besturen in vergelijkingsgroepen is de ontheffing voor de verplichte aansluiting bij het Vervangings- en Participatiefonds gebruikt. Deze besturen zijn ingedeeld in groep 6. De indeling is onafhankelijk van bestuursgrootte en leerlingenaantal: zo bevinden zich in de 6 e groep 11 besturen die gezamenlijk 23 scholen onder haar beheer hebben. Als tweede criterium is de hoeveelheid scholen per bestuur gehanteerd. Besturen met meer dan één school, de zogenoemde meerpitters zijn onverdeeld in groep 5. De overgebleven éénpitterbesturen zijn vervolgens in de eerste vier groepen ingedeeld op basis van leerlingenaantal. Elk bestuur is maar in één groep ingedeeld. Voor de verdeling op basis van leerlingenaantal is de telling van 1 oktober 2011 gehanteerd. Deze keuze is gemaakt omdat de bekostiging van 2012 hier het meest mee te maken heeft. Het aantal leerlingen op totaalniveau van de deelnemende scholen in deze benchmark bedroeg in 2012 (1 oktober) Enkel kijkend naar scholen welke zich ook vorig jaar in de benchmark bevonden komt dit neer op een gemiddelde daling van 0,35%. Een volledig onderzoek over de leerlingenaantallen per regio kunt u vinden op 4

5 Liquiditeit 1 0,50 6,14 5,91 10,01 2 1,92 4,57 5,22 11,47 3 2,58 4,50 5,25 11,11 4 2,14 4,19 4,71 8,91 5 1,65 3,74 4,76 9,67 2,70 4,43 5,56 9,20 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Totaal gemiddelde: 5,27 Tabel 2 Liquiditeit Liquiditeit 7,00 6,00 1 5,91 5,81 5,24 2 5,22 4,62 4,31 3 5,25 4,51 4,45 4 4,71 5,13 5,09 5 4,76 4,05 4,08 5,56 6,14 6,82 5,00 4,00 3,00 Tabel 3 Historisch verloop gemiddelde n liquiditeit De liquiditeit ligt van slechts 3 schoolbesturen onder de norm van 2,00. Deze besturen bevinden zich allemaal binnen een andere groep. Vorig jaar lag dit aantal nog op 8 besturen. De gemiddelde n van de liquiditeit ligt relatief hoog. De oorzaak hiervan ligt niet duidelijk op één zaak. Zo hebben de grotendeels postieve resultaten uit 2012 een invloed, maar ook het investeringsgedrag en de ontwikkeling van bijvoorbeeld debiteuren en crediteuren. De gemiddelde n van iedere groep ligt dan ook ruimschoots boven de gestelde adviesnorm. De positieve ontwikkeling in liquiditiet over de afgelopen 3 jaar wordt duidelijk aangetoond in de tweede tabel. Met name de schoolbesturen tussen de 150 en de 350 leerlingen laten een positieve ontwikkeling zien ten opzichte van de voorgaande jaren. De grootste daling was te zien onder de groep van gemoedsbez schoolbesturen, hoewel de liquiditeit hier nog wel op het op één na hoogste niveau ligt. Dit hoge niveau is noodzakelijk omdat deze eigenrisicodragers hogere (financiele) buffers aan moeten houden. 5

6 Solvabiliteit 1 0,28 0,76 0,71 0,90 2 0,57 0,72 0,74 0,88 3 0,60 0,77 0,74 0,88 4 0,54 0,73 0,72 0,82 5 0,44 0,75 0,72 0,85 0,62 0,78 0,78 0,89 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Totaal gemiddelde: 0,72 Tabel 4 Solvabiliteit Solvabiliteit 1 0,71 0,64 0,60 2 0,74 0,72 0,69 3 0,74 0,71 0,70 4 0,72 0,76 0,73 5 0,72 0,69 0,70 0,78 0,79 0,79 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 Tabel 5 Historisch verloop gemiddelde n solvabiliteit Tabel 4 laat zien dat de laagste n in groep 1 en 5 onder de gestelde minimumgrens van 0,5 ligt. In totaal was er voor 4 scholen sprake van een te lage solvabiliteit. Vorig jaar was dit er nog 1 meer. Met name het bereik in groep 1 is erg groot: van 0,28 tot 0,90. De gemiddelde in de groep ligt wel ruim boven de adviesnorm. De solvabiliteit blijkt voor groep 6 het hoogste te zijn. De gemiddelde n, laten met uitzondering van de groepen 4 en 6, een (lichte) stijging zien ten opzicht van 2010 en 2011 (tabel 5). Daarnaast lijkt de gemiddelde solvabiliteit tussen de groepen minder te verschillen dan voorgaande jaren. Waar het bereik tussen de laagste en de hoogste gemiddelde solvabiliteit in 2011 nog tussen de 0,64 en de 0,79 lag (2010: 0,60 en 0,79), ligt dit nu slechts tussen 0,71 en 0,78. Binnen het onderzoek kwam 1 bestuur voor met een negatieve solvabiliteit. Deze outlier is niet meegenomen binnen de berekening van de gemiddelde. Een negatieve solvabiliteit wil zeggen dat het eigen vermogen negatief is en de school dus volledig op vreemd vermogen draait. De norm van 0,50 is een voor de hand liggende grens omdat onder deze norm een school meer vreemd vermogen dan eigen vermogen heeft. Het voldoen aan de totale schulden komt hierdoor in het geding. 6

7 Rentabiliteit 1-8,29% 2,34% 1,43% 10,37% 2-7,60% 0,66% 0,74% 7,53% 3-8,85% 1,26% 0,99% 5,49% 4-1,60% 3,59% 2,35% 6,47% 5-1,53% 2,80% 3,26% 8,36% -10,27% 1,56% 1,37% 13,25% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Totaal gemiddelde: 1,62% Tabel 6 Rentabiliteit Rentabiliteit 4,00% 2,00% 1 1,43% 1,75% -1,12% 2 0,74% 0,29% -3,28% 3 0,99% -0,50% -1,65% 4 2,35% 2,85% 0,71% 5 3,26% 0,80% -2,11% 1,37% -0,83% -3,17% 0,00% -2,00% -4,00% Tabel 7 Historisch verloop gemiddelde n rentabiliteit De rentabiliteit is een duidelijk middel om te zien hoe het resultaat zich binnen de verschillende groepen heeft ontwikkeld. In tabel 6 is goed om te zien dat de gemiddelde voor iedere groep afzonderlijk positief is. Het bereik binnen de verschillende groepen ligt, met name in de groepen 1 en 6 wel ver uit elkaar. Het feit dat de mediaan overal positief is laat zien dat de meerderheid van de scholen een positief resultaat heeft gerealiseerd. Tabel 7 toont de verschillen met betrekking tot de rentabiliteit met de voorgaande jaren. Met name in de grafiek is duidelijk te zien dat in 2010 het gemiddelde resultaat in de benchmarkgroepen laag was (op één groep na overal negatief). Dit is in 2012 omgeslagen naar een gemiddeld positief resultaat voor iedere afzonderlijke groep. Zoals eerder in het onderzoek vermeld kan een oorzaak gevonden worden in de invoering van de prestatiebox. Hoewel dit geen directe oorzaak hoeft te zijn voor een positief resultaat, hebben veel scholen profijt gehad van deze nieuwe regeling. Bij de rentabiliteit dienen nog wel een aantal opmerkingen gemaakt te worden. Zo wil een negatieve rentabiliteit niet direct zeggen dat een school slecht gepresteerd heeft. De begroting is de richtlijn voor de school, waar in sommige gevallen wordt gestuurd op een negatief resultaat. De rentabiliteit kent dan ook geen norm; een bestuur kan er immers bewust voor kiezen om negatief/positief te draaien. 7

8 Weerstandsvermogen totaal 1 16,02% 46,21% 46,93% 81,39% 2 3,08% 33,68% 36,52% 81,39% 3 9,32% 28,43% 35,45% 83,05% 4 12,82% 33,83% 35,28% 56,15% 5 5,98% 29,83% 33,41% 66,84% 16,86% 49,54% 50,06% 76,84% 100% 80% 60% 0% Totaal gemiddelde: 39,11% Tabel 8 Weerstandsvermogen totaal Weerstandsvermogen totaal 1 46,93% 38,01% 43,57% 2 36,52% 34,04% 32,14% 3 35,45% 31,67% 35,25% 4 35,28% 38,74% 35,28% 5 33,41% 29,44% 29,80% 50,06% 49,96% 57,27% 60% 50% 30% Tabel 9 Historisch verloop gemiddelde n totale weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is voor veel scholen een bekend begrip waar kritisch naar gekeken wordt. Het weerstandsvermogen wordt grotendeels beïnvloed door het resultaat en de investeringen die een school doet. De norm voor schoolbesturen ligt op de 15%. Binnen de groepen is duidelijk te zien dat kleinere schoolbesturen een hoger weerstandsvermogen hebben. Dit wordt veroorzaakt doordat ieder bestuur een zekere minimale nominale buffer nodig heeft. Deze buffer is relatief hoger voor een kleine school waardoor de financiële buffer in percentages hoger ligt. De middelste groepen laten scholen zien met een weerstandsvermogen onder de gestelde adviesnorm. In totaal ligt voor 12 scholen het kengetal onder de adviesnorm (2011: 20 scholen). Het bovengenoemde patroon was in mindere mate ook te zien in voorgaande jaren. Opvallend ten opzichte van de voorgaande jaren is dat voor vrijwel iedere groep het gemiddelde is gestegen. Enkel groep 4 liet een daling zien als gevolg van een wisseling in de samenstelling van schoolbesturen ten opzichte van vorig jaar. Enerzijds vloeit dit voort uit de positieve resultaten welke zorgden voor een stijging van het eigen vermogen. Anderzijds ligt een oorzaak liggen in gedaalde rijksbijdragen als gevolg van een daling van het leerlingaantal. Het weerstandsvermogen voor de groep met gemoedsbez schoolbesturen (groep 6) ligt duidelijk hoger. Doordat deze besturen risico s zelf dragen moet hiervoor ook meer vermogen beschikbaar zijn. Dit leidt tot een hoger eigen vermogen wat meespeelt in de berekening van het kengetal. 8

9 Weerstandsvermogen publiek 1-3,08% 25,19% 27,31% 63,53% 2-16,96% 20,68% 23,39% 56,16% 3-12,42% 17,65% 19,06% 53,66% 4-12,23% 21,62% 25,15% 52,82% 5-2,82% 23,74% 24,05% 57,74% -0,39% 39,77% 36,57% 64,11% 80% 60% 0% - Totaal gemiddelde: 25,15% Tabel 10 Weerstandsvermogen publiek Weerstandsvermogen publiek 1 27,31% 10,46% 15,83% 2 23,39% 17,64% 14,61% 3 19,06% 10,59% 13,98% 4 25,15% 23,42% 19,62% 5 24,05% 21,07% 19,59% 36,57% 30,39% 38,17% 35% 30% 25% 15% 10% Tabel 11 Historisch verloop gemiddelde n publieke weerstandsvermogen Het publieke weerstandsvermogen geeft het weerstandsvermogen weer op schoolniveau. Dit betekent dat de vermogens van het bestuur buiten beschouwing gelaten zijn. In tabel 10 is zichtbaar dat er in elke vergelijkingsgroep scholen zijn met een negatief weerstandsvermogen publiek. Dit betekent concreet dat er verenigingsvermogen is ingezet om de materiële vaste activa te kunnen bekostigen. De uitgangspositie van deze scholen is niet gunstig: verenigingsvermogen kan immers maar één keer ingezet worden, het duurt jaren voordat dit weer opgebouwd is. De gemiddelde n liggen wel allen boven de adviesnorm. Eerder was te zien dat besturen met een lager leerlingenaantal een hoger weerstandsvermogen hadden (tabel 8, weerstandsvermogen op totaalniveau) Dit patroon is in mindere mate te zien in tabel 10. De ontwikkeling ten opzichte van vorige jaar mag duidelijk zijn. Elke groep laat op publiek niveau een stijging zien van het gemiddelde weerstandsvermogen. Met name de eerste groep laat een positieve ontwikkeling zien. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de samenstelling van deze groep verschilt met vorig jaar. Er zijn een aantal scholen in de benchmark toegevoegd waarvan het weerstandsvermogen boven gemiddeld ligt. 9

10 Geïnvesteerd vermogen 1 7,06% 20,16% 22,56% 65,22% 2 7,33% 25,56% 26,83% 51,24% 3 11,84% 19,07% 21,92% 62,95% 4 8,01% 17,10% 18,55% 43,45% 5 11,10% 20,18% 21,14% 36,88% 13,62% 24,29% 31,77% 60,62% 80% 60% 0% Totaal gemiddelde: 23,76% Tabel 12 Geïnvesteerd vermogen Geïnvesteerd Vermogen 35% 30% 1 22,56% 22,87% 21,66% 2 26,83% 26,92% 25,85% 3 21,92% 22,16% 19,66% 4 18,55% 17,45% 19,78% 5 21,14% 21,69% 20,91% 31,77% 33,16% 28,83% 25% 15% 10% Tabel 13 Historisch verloop gemiddelde n geïnvesteerd vermogen Eén van de meest beïnvloedbare middelen voor het weerstandsvermogen zijn de investeringen. Immers, hoe meer een bestuur investeert, hoe hoger de materiële vaste activa en hoe lager dus het weerstandsvermogen (minder vermogen vrij beschikbaar voor het opvangen van calamiteiten). De investeringsgraad beïnvloed dus de hoogte van het weerstandsvermogen. Voor het geïnvesteerd vermogen is geen norm vastgesteld, maar het is wel een goed middel om de relatie aan te tonen met het weerstandsvermogen. Een hoge van het geïnvesteerd vermogen moet immers leiden tot een laag weerstandsvermogen. Tabel 12 laat zien dat er geen duidelijk onderscheid is tussen de verschillende groepen. De ontwikkeling in tabel 13 is duidelijker. Voor de meeste groepen geldt dat het geïnvesteerd vermogen is gedaald ten opzichte van Dit komt overeen met het gestegen weerstandsvermogen. Relatief gezien waren de investeringen dus lager dan voorgaande jaren. Voor scholen met een laag weerstandsvermogen is het raadzaam om voorzichtig te zijn met investeringen en de investeringsgraag laag te houden om zo het weerstandsvermogen te verhogen. 10

11 Kapitalisatiefactor inclusief privaat vermogen 1 27,48% 77,17% 74,69% 106,08% 2 29,06% 62,92% 67,63% 102,07% 3 36,75% 59,38% 64,53% 115,62% 4 46,80% 63,86% 66,97% 108,65% 5 32,42% 59,62% 62,18% 101,01% 49,80% 82,99% 80,60% 115,35% 1 100% 80% 60% Totaal gemiddelde: 68,90% Tabel 14 Kapitalisatiefactor inclusief privaat vermogen Kapitalisatiefactor (incl. privaat vermogen) 1 74,69% 75,01% 73,02% 2 67,63% 67,10% 69,27% 3 64,53% 63,19% 67,87% 4 66,97% 65,24% 65,57% 5 62,18% 60,96% 60,73% 80,60% 81,58% 90,17% 100% 80% 60% Tabel 15 Historisch verloop gemiddelde n geconsolideerde kapitalisatiefactor De kapitalisatiefactor neemt voor de overheid een steeds belangrijkere rol in. Het kengetal wat weergeeft of kapitaal efficiënt wordt gebruikt heeft een maximale grens van 60%. Tabel 14 leert ons dat er enorme verschillen zijn tussen de schoolbesturen zowel binnen als tussen de groepen. Opvallend is dat iedere groep gemiddeld een kapitalisatiefactor heeft van boven de 60%. Aangezien de signaleringsgrens op ongeveer 90% ligt, betekent dit niet dat er direct gerekend moet worden op een bezoek van de inspectie. Omdat de mediaan in de meeste gevallen onder het gemiddelde ligt, wordt het gemiddelde voornamelijk beïnvloed door de hogere uitschieters. Binnen de benchmark hadden 17 besturen per 31 december een kapitalisatiefactor hoger dan 90%. Naast de maximale grens van 60% bestaat er een minimale van 35%. Dit was voor slechts 4 schoolbesturen het geval. Ten opzichte van de voorgaande jaren blijft de kapitalisatiefactor relatief constant. Het feit dat groep 6 de hoogste kapitalisatiefactor heeft, is te verklaren door het verhoogde risico dat ze op moeten vangen. Daarnaast laat de grafiek in tabel 15 een trend zien dat grotere schoolbesturen een lagere kapitalisatiefactor hebben. Dit heeft dezelfde verklaring als eerder genoemd bij het weerstandsvermogen totaal. 11

12 Kapitalisatiefactor exclusief privaat vermogen 1 28, 64,59% 62,21% 104,30% 2 18,60% 56,54% 56,77% 91,99% 3 14,77% 49,21% 50,73% 97,48% 4 23,61% 51,96% 58,17% 104,30% 5 31, 49,87% 53,33% 91,01% 34,50% 73,88% 70,89% 105,61% 110% 90% 70% 50% 30% 10% Totaal gemiddelde: 57,80% Tabel 16 Kapitalisatiefactor exclusief privaat vermogen Kapitalisatiefactor (excl. privaat vermogen) 1 62,21% 49,87% 47,26% 2 56,77% 52,01% 52,67% 3 50,73% 43,55% 47,82% 4 58,17% 50,85% 50,90% 5 53,33% 52,14% 51,15% 70,89% 63,80% 72,23% 80% 70% 60% 50% 30% Tabel 17 Historisch verloop gemiddelde n publieke kapitalisatiefactor Vanuit het ministerie wordt er bij het bepalen van de kapitalisatiefactor geen onderscheid gemaakt tussen het vermogen van de school (publiek) en het vermogen van de vereniging (privaat). Het vermogen van de vereniging is echter veelal opgebouwd uit ouderbijdragen en dergelijke en staat los van gelden die door het ministerie aangewend zijn. Om deze reden geeft het een beter beeld om de kapitalisatiefactoren op schoolniveau met elkaar te vergelijken. Uit tabel 16 blijkt dan dat het gemiddelde van vrijwel elke vergelijkingsgroep onder de bovengrens van 60% uitkomt. Vergelijkingsgroep 6 is daarbij een uitzondering, dit is te verklaren door het feit dat zij juist een hoge buffer aan houden, vanwege de grote risico s die deze scholen lopen op personeelsgebied. 12

13 Begrippenlijst Kapitalisatiefactor Dit kengetal is in het najaar van 2009 geïntroduceerd door de commissie Don. Met de kapitalisatiefactor wil de commissie inzicht krijgen in dat deel van het kapitaal wat niet of inefficiënt benut wordt, men wil de totale kapitaalbehoefte in kaart brengen. De kapitalisatiefactor wordt berekend door het totale kapitaal (exclusief gebouwen en terreinen) te delen door de totale baten inclusief financiële baten. Als bovengrens adviseert de commissie 35% voor grote instellingen en 60% voor kleine instellingen. De maximale bovengrens bedraagt 1,5 keer de norm. Indien er sprake is van een, 1,5 keer zo groot als de bovengrens is er volgens de commissie sprake van het niet efficiënt benutten van het kapitaal. Men zou immers dezelfde diensten moeten kunnen leveren met minder kapitaal. Liquiditeit Deze ratio geeft de mate waarin een organisatie kan voldoen aan haar kortlopende schulden. Dit ken-getal wordt gedefinieerd als: vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden. De vlottende activa omvatten de liquide middelen (banksaldo), kortlopende vorderingen (debiteuren), kortlopende effecten en eventuele voorraden. Als minimumgetal kan voor de liquiditeit 1,80 tot 2,00 worden aangehouden. Een liquiditeitsratio van 2,00 betekent dat een organisatie op korte termijn twee keer zoveel geld heeft c.q. kan vrijmaken (door bijvoorbeeld verkoop van effecten) dan nodig is om haar korte termijn schulden af te betalen. Rentabiliteit Rentabiliteit is de mate van winstgevendheid van een organisatie, in dit geval afgezet tegen de totale baten. Het exploitatieresultaat wordt dus gedeeld door de totale baten. Een rentabiliteit van 2% geeft derhalve aan dat van de totale baten 2% werd overgehouden als positief resultaat. Voor rentabiliteit kan moeilijk een advies worden vastgesteld: scholen met een lage vermogenspositie hebben een positieve rentabiliteit nodig om hun vermogen op peil te brengen, terwijl scholen met een te hoog vermogen juist een negatieve rentabiliteit wenselijk kunnen achten. Solvabiliteit Solvabiliteit wordt omschreven als de mate waarin een organisatie aan al haar schulden kan voldoen. Deze ratio wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal. De solvabiliteitsratio laat zien welk gedeelte van het vermogen waarmee de organisatie haar dagelijkse activiteiten financiert, van haar zelf is en dus niet (noch op korte, noch op lange termijn) terugbetaald hoeft te worden aan andere partijen. Voor dit kengetal wordt een minimumniveau van 0,50 aangeraden. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is de vrije vermogensbuffer die beschikbaar is voor het opvangen van even-tuele calamiteiten (of de financiële consequenties hiervan). Het kengetal wordt gedefinieerd als het eigen vermogen minus materiële vaste activa, gedeeld door de rijksbijdragen. De reden dat de materiële vaste activa (inventaris en apparatuur, meubilair, leermethoden, etc.) op het resterende vermogen in mindering worden gebracht is dat het vermogen wat aangewend is voor het doen van deze investeringen ook niet meer vrij beschikbaar is. Als deze activa verkocht moeten worden, zouden er geen materialen meer zijn voor het geven van onderwijs en zou daarmee de continuïteit van de school in gevaar brengen. Het restant van deze som is het vrij beschikbare vermogen. Door dit af te zetten tegen de rijksbijdragen (op jaarbasis) wordt gecorrigeerd op 13

14 schoolgrootte. Het kengetal weerstandsvermogen moet feitelijk gelezen worden naast de balans: een school die bijvoorbeeld weinig investeert in haar onderwijs, heeft een lage boek voor activa en zal dus een relatief hoger weerstandsvermogen hebben. Het weerstandsvermogen kan dan ook gebruikt worden als een indicator of bepaalde gewenste investeringen ook mogelijk zijn gegeven de financiële positie. Scholen die enkele jaren een positief resultaat hebben bereikt en daardoor hun vermogen hebben opgebouwd, kunnen gedurende volgende jaren meer investeren en/of een (licht) negatief resultaat draaien. 14

15 Colofon Dit rapport is een uitgave van: VGS Adivio Postbus AA RIDDERKERK T F E I Copyright 2013: VGS Adivio 15

Financiële benchmark over de cijfers van 2013

Financiële benchmark over de cijfers van 2013 Financiële benchmark over de cijfers van 2013 Jaarlijkse financiële benchmark van de kengetallen, opgesteld naar aanleiding van de cijfers voortkomend uit de jaarrekeningen over het jaar 2013. Ridderkerk,

Nadere informatie

Financiële benchmark over de cijfers van 2014

Financiële benchmark over de cijfers van 2014 Financiële benchmark over de cijfers van 01 Jaarlijkse financiële benchmark van de kengetallen, opgesteld naar aanleiding van de cijfers voortkomend uit de jaarrekeningen over het jaar 01 Ridderkerk, 1

Nadere informatie

Financiële benchmark over de cijfers van 2009

Financiële benchmark over de cijfers van 2009 Financiële benchmark over de cijfers van 2009 Jaarlijkse financiële benchmark van de kengetallen, opgesteld naar aanleiding van de cijfers voorkomend uit de jaarrekeningen van het jaar 2009. Ridderkerk,

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E B E N C H M A R K J A A R R E K E N I N G 2 0 0 8 V G S A D V I E S

F I N A N C I Ë L E B E N C H M A R K J A A R R E K E N I N G 2 0 0 8 V G S A D V I E S F I N A N C I Ë L E B E N C H M A R K J A A R R E K E N I N G 2 0 0 8 V G S A D V I E S Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Liquiditeit:... 5 Solvabiliteit:... 5 Rentabiliteit:... 6 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Financiële benchmark Jaarrekening 2007

Financiële benchmark Jaarrekening 2007 Financiële benchmark Jaarrekening 2007 Ridderkerk, 18 juli 2008 De heer drs. A. van Loon (red.) Senior managementadviseur bedrijfsvoering Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs, Ridderkerk 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit BENCHMARK OP MAAT Inhoud pagina 1 Inleiding 2 2 Observaties en indeling naar omzet 3 3 De parameters 4 4 Resultaten 5 5 Conclusie 12 Bijlage 1 1 Inleiding Ons product Benchmark Op Maat is speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena H /41878

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena H /41878 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena H3257385/41878 Utrecht, maart 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële positie per

Nadere informatie

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt

Nadere informatie

Eindexamen vwo m&o I

Eindexamen vwo m&o I Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 10. Veel scholen voor voortgezet onderwijs hebben jaarlijks hogere baten dan lasten. Dit wordt vaak oppotgedrag genoemd (zie informatiebron

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bijzonder Basisonderwijs Velsen H /40257

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bijzonder Basisonderwijs Velsen H /40257 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Bijzonder Basisonderwijs Velsen H3257302/40257 Utrecht, maart 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële positie per 31

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal te Horssen H /41340

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal te Horssen H /41340 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal te Horssen H3261621/41340 Utrecht, juni 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland te Buitenpost H3261740/41492

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland te Buitenpost H3261740/41492 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland te Buitenpost H3261740/41492 Utrecht, juni 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775 Utrecht, juni 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële positie per

Nadere informatie

Het financieel beleid van onderwijsinstellingen

Het financieel beleid van onderwijsinstellingen Een vermogen om lief te hebben Symposium financieel beleid primair onderwijs, 11 juni 2010 Het financieel beleid van onderwijsinstellingen Henk Don Vz. Cie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen Outline

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Utrecht, december 2011 Inleiding... 4 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs... 5 1.1 Financieel beeld...

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting PRIMO-Opsterland te Beetsterzwaag H /41806

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting PRIMO-Opsterland te Beetsterzwaag H /41806 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting PRIMO-Opsterland te Beetsterzwaag H3263252/41806 Utrecht, mei 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële positie per 31

Nadere informatie

Benchmark Onderwijs 2011 Regio Noord, Oost en Midden. Benchmark 2011 Onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland

Benchmark Onderwijs 2011 Regio Noord, Oost en Midden. Benchmark 2011 Onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland Benchmark Onderwijs 2011 Regio Noord, Oost en Midden Benchmark 2011 Onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland Voorwoord Toezicht en verantwoording worden voor instellingen

Nadere informatie

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur Jaarrekening 2016 Rapportageperiode 31 dec 2016 31 december 2016 Benchmarkperiode 31 dec 2015 31 december 2015 Printdatum 07-06-2017 om 15:55 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 3

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Scholen voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs te Eindhoven H3261582/41248

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Scholen voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs te Eindhoven H3261582/41248 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Scholen voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs te Eindhoven H3261582/41248 Utrecht, mei 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Primair Onderwijs Peelraam H3263055/71749

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Primair Onderwijs Peelraam H3263055/71749 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Primair Onderwijs Peelraam H3263055/71749 Utrecht, mei 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële positie per 31 december

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus te Schagen H3261696/41438

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus te Schagen H3261696/41438 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus te Schagen H3261696/41438 Utrecht, juni 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Katholiek en Protestants- Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. H3261355/40378

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Katholiek en Protestants- Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. H3261355/40378 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Katholiek en Protestants- Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. H3261355/40378 Utrecht, mei 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Financiële ratio s met CASH!

Financiële ratio s met CASH! Inleiding Het is belangrijk dat je als ondernemer weet hoe je onderneming er financieel voor staat. Hier kan je financiële ratio's goed voor gebruiken. Maar wat zijn ze en wat doe je ermee? Om de financiële

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN 22 mei 2017 Bijlage 3. Analyse financiële ratio s omgevingsdiensten Inleiding In deze

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41568 Onderzoeksnummer : 285916 Datum onderzoek :

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting ROC TOP Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42625 Onderzoeksnummer : 289366 Periode onderzoek : Jan -Oktober 2016 Datum vaststelling : November 2016

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Leiderdorp Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41316 Onderzoeksnummer : 285715 Documentnummer

Nadere informatie

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016 Jaarrekeninglezen voor non-financials Ruitenburg University 15 november 2016 Introductie Welkom Voorstelronde sprekers Doel Eerst even dit! Inhoud Waarom een jaarrekening? Onderdelen van de jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 285919 edocs nummer : 4719498 Datum

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Consent te Enschede H /41565

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Consent te Enschede H /41565 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Consent te Enschede H3261785/41565 Utrecht, juni 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële positie per 31 december 2010

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de OPEN UNIVERSITEIT Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 30720 Onderzoeksnummer : 284528 Datum onderzoek : januari-maart 2016 Datum vaststelling : 3 mei 2016

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN D E F I N I T I E F FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij: Stichting Noventa Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41005 Onderzoeksnummer : 279870/ 4499332 Naam: : Stichting Noventa

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs in de Haarlemmermeer H-3110943/30171

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs in de Haarlemmermeer H-3110943/30171 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs in de Haarlemmermeer H-3110943/30171 Utrecht, oktober 2011 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid H /47595

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid H /47595 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid H3262921/47595 Utrecht, juni 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam H /40774

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam H /40774 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam H3261390/40774 Utrecht, mei 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Vereniging Instituut Schreuder

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Vereniging Instituut Schreuder RAPPORT VAN BEVINDINGEN CONCEPT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Vereniging Instituut Schreuder Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 20905 Onderzoeksnummer : 278623 Datum onderzoek : december 2015 juli

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 288226 edocs nummer : 4815988 Datum

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij stichting Speciaal Onderwijs Midden Nederland (40908) te Bilthoven

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij stichting Speciaal Onderwijs Midden Nederland (40908) te Bilthoven RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij stichting Speciaal Onderwijs Midden Nederland (40908) te Bilthoven Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 40908 Onderzoeksnummer : 278591

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 9 maart 2015 Dit rapport heeft 9 pagina s V.6.0222/ 0 Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Staat van

Nadere informatie

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur Jaarrekening 2015 Rapportageperiode 31 december 2015 Benchmarkperiode 31 december 2014 Printdatum 24-06-2016 om 15:39 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 4 Financiële positie 6 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 28 maart 2016 Dit rapport heeft 9 pagina s Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december 2 Staat van baten en lasten over 3 Staat van herkomst

Nadere informatie

Verantwoording van financiën in het primair onderwijs. Een handreiking

Verantwoording van financiën in het primair onderwijs. Een handreiking Verantwoording van financiën in het primair onderwijs Een handreiking Voorwoord In de Haagse politieke arena spreekt men met regelmaat over de financiële situatie in het onderwijs. Vanuit verschillende

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42684 Onderzoeksnummer : 285387 Edocsnummer

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs /72464

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs /72464 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs 4512413/72464 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 5

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 5 Opgave 5.1 a. Liquiditeitsbalans b. 1/1 solvabiliteitsratio = 1.570.000 = 0,48 3.240.000 31/12 solvabiliteitsratio = 1.630.000 = 0,46 3.550.000 c. 1/1 debt ratio = 1.100.000 + 570.000 = 0,52 3.240.000

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2015 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2015 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Vereniging Algemeen Onderwijs Kockengen e.o /70033

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Vereniging Algemeen Onderwijs Kockengen e.o /70033 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Vereniging Algemeen Onderwijs Kockengen e.o. 4530103/70033 Utrecht, mei 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Onderwijs Stichting College Hageveld Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78157 Onderzoeksnummer : 249329 Documentnummer : 4397189

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL. CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Scholen aan Zee

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL. CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Scholen aan Zee RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Scholen aan Zee Plaats Bestuursnummer Onderzoeksnummer Datum onderzoek Datum vaststelling : Utrecht : 40931 : 249056 : 17 februari

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 21 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Sirius te Amsterdam /41716

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Sirius te Amsterdam /41716 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Sirius te Amsterdam 4511036/41716 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid 4523188/47595

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid 4523188/47595 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid 4523188/47595 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen 4514541/43967 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Wat zegt uw financiële balans?

Wat zegt uw financiële balans? Wat zegt uw financiële balans? Samen met een door uw accountant opgestelde toelichting vormen de winst- en verliesrekening en de balans gezamenlijk de jaarrekening van uw onderneming. De balans is een

Nadere informatie

Financiële kengetallen zorginstellingen 2015

Financiële kengetallen zorginstellingen 2015 Paper Financiële kengetallen zorginstellingen 2015 Willard van Ooij CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Financiële kengetallen zorginstellingen 2015, 1 Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 3 2. Benchmark

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 22453 Onderzoeksnummer : 279804 Datum onderzoek : februari

Nadere informatie

Bestuursnummer : Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 december 2013 Onze Referentie :

Bestuursnummer : Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 december 2013 Onze Referentie : RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij ROC van Amsterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 40833 Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 december 2013 Onze Referentie

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 juni Steller adres Onderwerp. : J.W.A.M. van den Berg :

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 juni Steller  adres Onderwerp. : J.W.A.M. van den Berg : Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 juni 2017 Steller E-mailadres Onderwerp : J.W.A.M. van den Berg : a.vandenberg@heuvelrug.nl

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 214/215 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Financiële kengetallen zorginstellingen 2012

Financiële kengetallen zorginstellingen 2012 Webartikel 2013 Financiële kengetallen zorginstellingen 2012 Rudi Bakker 06-12-2013 gepubliceerd op cbs.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Benchmark 2012 3 2.1 Data en respons 3 2.2 Methode 4 2.3

Nadere informatie

Financiële kengetallen zorginstellingen 2014

Financiële kengetallen zorginstellingen 2014 Paper Financiële kengetallen zorginstellingen 2014 Juli 2016 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Losse elektronische publicatie, 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Benchmark 2014 3 2.1 Data en respons 3 2.2

Nadere informatie

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 Wat gaan we doen? Wat zijn je verwachtingen? Stukje theorie Oefencasus Afronding Handel en boekhouding Zo lang er handel wordt gedreven

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden /42504

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden /42504 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden 4527702/42504 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78482 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Financiële managementrapportage Eerste kwartaal 2017

Financiële managementrapportage Eerste kwartaal 2017 Financiële managementrapportage Eerste kwartaal Stichting tot behartiging van de belangen van Scholen met de Bijbel op Reformatorische Grondslag, Achterberg Aangepast: 11-5- Pagina 1 van 11 Dashboard Financiële

Nadere informatie

BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING

BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING Inleiding In feite is het jaarlijks opmaken van de rekening, de jaarrekening, een onnatuurlijk fenomeen: de levensduur van een onderneming is over het algemeen

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. VCO Midden- en Oost Groningen 4519363/41845

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. VCO Midden- en Oost Groningen 4519363/41845 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER VCO Midden- en Oost Groningen 4519363/41845 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per

Nadere informatie

Realisatie 2016 Begroting 2016 Begroting 2017

Realisatie 2016 Begroting 2016 Begroting 2017 Financieel overzicht 2016 Hervormde Vrouwenbond Realisatie 2016 Begroting 2016 Begroting 2017 Contributies en bijdragen 179.061 172.400 174.285 Netto-baten uit verkoop artikelen 14.509 10.350 13.550 Baten

Nadere informatie

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer:

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer: Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteldatum: 3 januari 214 Periode: 1 januari 212 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting 070Watt Pletterijkade 15 2515 SG Den Haag KvK-nummer: 60690461 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Financiële positie JAARSTUKKEN

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi te Hilversum /20187

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi te Hilversum /20187 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi te Hilversum 4527160/20187 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek

Nadere informatie

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteldatum: 23 mei 211 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 213 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Prognose 213-214 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V Vestigingsplaats: Veenendaal Opsteldatum: 26 oktober 212 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 214 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel Aggregaten

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Stichting Two Tone gevestigd te Geldrop. Balans per 31 december 2013 ACTIEF

Stichting Two Tone gevestigd te Geldrop. Balans per 31 december 2013 ACTIEF Balans per 31 december 2013 ACTIEF Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Inventaris 144 251 144 251 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 2 Handelsgoederen 900 1.050

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede (Pallas Athene College)

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede (Pallas Athene College) RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede (Pallas Athene College) Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42549 Onderzoeksnummer : 248850

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Primair Onderwijs Peelraam te Wanroij /71749

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Primair Onderwijs Peelraam te Wanroij /71749 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Primair Onderwijs Peelraam te Wanroij 4527969/71749 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie