Toezicht logistiek slachten in vleeskuikenslachterijen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toezicht logistiek slachten in vleeskuikenslachterijen"

Transcriptie

1 Toezicht logistiek slachten in vleeskuikenslachterijen Auteur: ing. G. Visser KEURINGSDIENST VAN WAREN OOST Postbus AE Zutphen Tel Fax Projectnummer: OT-O151 Datum: september 2001 Project OT-0151, 24 september 2001 Pagina 1 van 13

2 Inhoud SAMENVATTING INLEIDING DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK UITVOERING VAN HET ONDERZOEK RESULTATEN EN DISCUSSIE CONCLUSIES LITERATUUR... 9 BIJLAGEN Project OT-0151, 24 september 2001 Pagina 2 van 13

3 Samenvatting Gedurende mei-augustus 2001 werd door medewerkers van de Keuringsdienst van Waren een onderzoek uitgevoerd om na te gaan in hoeverre in vleeskuikenslachterijen invulling werd gegeven aan de verplichting tot logistiek slachten. Het onderzoek had tevens tot doel informatie te verzamelen over het gebruik van fluoroquinolonen in de pluimveevleessector. In genoemde periode werden 22 slachterijen bezocht. Door 2 slachterijen werd, ondanks door het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) verzonden schriftelijke informatie over het onderzoek, geen medewerking verleend. Aan de hand van een speciaal voor dit onderzoek samengesteld enquêteformulier vond bij de overige 20 slachterijen een beoordeling plaats van de daar aanwezige informatie omtrent de herkomst van de kuikens en het aantal op die dag aangevoerde koppels. Tevens werd nagegaan of de Salmonella-uitslagen van het onderzoek in de vleeskuikenbedrijven als koppelinformatie bij de slachterijen werd aangeleverd en of die informatie binnen de slachterijen werd gebruikt om daarop de slachtplanning af te stemmen. Voorts werd nagegaan of er procedures waren vastgesteld voor het herkenbaar maken van de verschillende koppels in de slachtlijn en de panklaarlijn én de codering van de kipdelen. Tevens werden de koppelkaarten van een periode van 5 dagen gescreend op gegevens over het gebruik van fluoroquinolonen in de pluimveevleessector. Daarnaast werd per slachterij bekeken of de uit de administratie verkregen informatie ook daadwerkelijk overeenkwam met de bevindingen in de slachtlijn en de panklaarlijn. Uit het onderzoek is het volgende naar voren gekomen. In 2 van de 20 slachterijen waarvan gegevens zijn verwerkt, konden geen Salmonella-uitslagen van de aangeleverde pluimveekoppels worden overlegd. Bij 2 andere slachterijen waren slechts van een deel van de koppels Salmonella-uitslagen aanwezig. In 3 slachterijen, waaronder die (2) waar geen gegevens over het Salmonella-onderzoek aanwezig waren, was het verplichte logistiek slachtproces niet doorgevoerd. In nagenoeg alle slachterijen waren systemen aanwezig om een scheiding van de koppels in de slachtlijn en de panklaarlijn mogelijk te maken. Dit bleek eveneens het geval te zijn in 2 van de 3 slachterijen waar niet logistiek werd geslacht. Gegevens over het gebruik van fluoroquinolonen stonden vermeld in 24 van de 536 koppelkaarten die gedurende een periode van 5 dagen bij de slachterijen waren aangeleverd. Die bevinding geeft echter slechts een grof beeld van het daadwerkelijk gebruik van fluoroquinolonen in de sector, daar regelmatig buitenlandse koppels in ons land worden geslacht. Die koppels worden aangeleverd met gezondheidscertificaten waarop geen gegevens over antibioticumgebruik staan vermeld. Door de (Nederlandse) pluimveehouders die deelnemen aan het IKBsysteem worden dergelijke gegevens wel doorgegeven aan de slachterijen. De resultaten van het onderzoek zullen in een overleg met de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) en het Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiprodukten (CPE) aan de orde worden gesteld. In het bijzonder zal daarbij worden nagegaan welke maatregelen dienen te worden genomen bij de slachterijen waar de bepalingen van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industie niet geheel worden nageleefd. Trefwoorden: logistiek slachten, vleeskuikenslachterijen. Project OT-0151, 24 september 2001 Pagina 3 van 13

4 1. Inleiding In mei 1997 werd gestart met het Plan van Aanpak (PVA) in de pluimveevleessector. Het PVA had tot doel de infectiegraad van pluimveevlees direct na de slachterij/uitsnijderijfase in 3 jaar tijd terug te dringen tot <10% van de koppels voor Salmonella en <15% voor Campylobacter. In het PVA zijn hygiëne-eisen geformuleerd voor alle bedrijfstypen in de sector. Daarnaast zijn eisen geformuleerd voor de controle op de effectiviteit van de uitgevoerde reiniging en ontsmetting. Tevens zijn regels gesteld aan het verplichte onderzoek op Salmonella en Campylobacter en is de verplichting opgenomen om de onderzoeksgegevens door te geven aan de volgende schakel in de keten. In 1999 werd het PVA aangescherpt met een aantal maatregelen, waaronder de verplichting tot logistiek slachten. Op basis van artikel 4, lid 1 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999 en artikel 1 van het Vrijstellingsbesluit I Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999 is het de slachterij alleen toegestaan koppels pluimvee te slachten die alle zijn onderzocht op de aanwezigheid van Salmonella. Door die pluimveebedrijven dienen bovendien per jaar minimaal 2 koppels te worden aangeleverd waarop ook Campylobacter-onderzoek is verricht. Op basis van artikel 4, lid 2 van dezelfde verordening is iedere ondernemer verplicht eerst het pluimvee te slachten of te doen slachten dat afkomstig is van koppels die niet besmet zijn met Salmonella. Daarna is het toegestaan pluimvee te slachten dat afkomstig is van koppels die besmet zijn met Salmonella. Voor het doorvoeren van het logistiek slachtproces wordt dus uitsluitend rekening gehouden met het al dan niet besmet zijn van koppels met Salmonella. Ondanks het gestelde in de verordening kan niet worden uitgesloten dat koppels voor slachting worden aangeboden waarbij geen Salmonella-onderzoek heeft plaatsgevonden. Als in afwijking van de verordening toch tot slachting van die koppels wordt overgegaan, zouden die koppels moeten worden bestempeld als positief en pas na alle niet-besmette koppels mogen worden geslacht. 2. Doelstelling van het onderzoek Het onderzoek had tot doel na te gaan in hoeverre de verplichting tot logistiek slachten van vleeskuikens, zoals opgenomen in PVA, in de slachterijen daadwerkelijk wordt nageleefd. Het onderzoek had tevens tot doel informatie te verzamelen over het gebruik van fluoroquinolonen in de sector. Die groep van antibiotica wordt zowel toegepast in de humane als de veterinaire gezondheidszorg. Terughoudendheid bij het gebruik van dergelijke antibiotica in de dierlijke sector is van belang om resistentie-ontwikkeling tegen te gaan, daar de fluoroquinolonen in de humane sector niet zelden als levensreddende antibioticumgroep wordt toegepast. 3. Uitvoering van het onderzoek Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode mei-augustus. Door veterinair deskundigen en controleurs van de KvW werden in die periode 22 vleeskuikenslachterijen bezocht. De slachterijen waren door het PPE kort daarvoor schriftelijk over het onderzoek geïnformeerd. Project OT-0151, 24 september 2001 Pagina 4 van 13

5 Elke slachterij werd gedurende 2 opeenvolgende dagen bezocht. De gegevens werden vastgelegd in een voor dit onderzoek samengesteld enquêteformulier (bijlage 1). Op dag 1 werden per slachterij een aantal gegevens opgenomen over het bij de vleeskuikenbedrijven uitgevoerde Salmonella-onderzoek. Tevens werden aan de hand van de slachtplanningslijsten gegevens genoteerd over de herkomst van de dieren, het aantal op die dag aangevoerde koppels, de slachtplanning van koppels met negatieve en positieve Salmonellauitslagen en de slachtplanning van niet op Salmonella onderzochte koppels. Daarnaast werd nagegaan of er procedures waren vastgesteld inzake de herkenbaarheid van de verschillende koppels in de slachtlijn en de panklaarlijn en de codering van de uitgesneden kipdelen. Tevens werden de koppelkaarten van een periode van 5 dagen gescreend om een indruk te krijgen van het gebruik van fluoroquinolonen in de pluimveevleessector. Per slachterij werd op dag 2 nagegaan in hoeverre de uit de administratie verkregen informatie daadwerkelijk correspondeerde met het slachtproces en de activiteiten in de uitsnijderijen. 4. Resultaten en discussie De belangrijkste resultaten zijn weergegeven in de overzichtstabellen bijlagen 2 en 3. Bij 2 van de bezochte 22 slachterijen werd geen medewerking aan het onderzoek verleend. Van 19 van de 20 slachterijen waarvan gegevens zijn verwerkt waren slachtplanningslijsten aanwezig waarin informatie was opgenomen over het aantal op de 1 e bezoekdag afgeleverde koppels pluimvee (tabel 1). Bij 1 bedrijf was geen slachtplanningslijst traceerbaar. Bij dat bedrijf konden eveneens geen ante-mortem keuringsformulieren worden getoond. Tabel 1 Slachtplanningslijsten, keuringsformulieren en aantal aangeleverde koppels Aantal slachterijen waarvan gegevens zijn verwerkt Aantal slachterijen met slachtplanningslijsten Aantal slachterijen met ante-mortem keuringsformulieren Aantal geregistreerde koppels op de 1 e bezoekdag Bij 16 slachterijen stonden gegevens van de vleeskuikenbedrijven op de slachtplanningslijsten genoteerd. Volgens de informatie uit de enquêteformulieren waren die gegevens bij 3 slachterijen op een andere wijze geadministreerd. Uit het enquêteformulier van 1 slachterij kon niet worden opgemaakt op welke wijze die gegevens werden geadministreerd. Bij 15 van de 19 slachterijen met slachtplanningslijsten stonden gegevens over de hoknummers op die lijsten vermeld. In 8 van de 19 slachtplanningslijsten waren gegevens opgenomen over de eventuele aanvoer/doorzending van koppels naar andere slachterijen. In 7 van de 19 slachtplanningslijsten was de slachtvolgorde van de koppels aangegeven door zowel volgnummers als slachttijden. In 5 andere lijsten werd de slachtvolgorde uitsluitend aangeduid door volgnummers. Project OT-0151, 24 september 2001 Pagina 5 van 13

6 In 2 lijsten was de slachtvolgorde alleen weergegeven door vermelding van de slachttijden. Volgens opgaaf stonden bij 3 slachterijen geen volgnummers c.q. aanvangstijden op de slachtplanningslijsten genoteerd. Uit de gegevens van 2 slachterijen kon worden opgemaakt dat de volgnummers c.q. slachttijden kennelijk op een andere wijze dan in de slachtplanningslijsten werden geadministreerd. Bij 16 slachterijen waren van alle op die dag geslachte koppels Salmonella-uitslagen van de mestmonsters van de vleeskuikenbedrijven aanwezig (tabel 2). Bij 2 slachterijen waren niet van alle koppels onderzoeksuitslagen aanwezig. Bij een van die bedrijven zouden volgens mededelingen van de bedrijfsvertegenwoordiger de ontbrekende uitslagen nog die dag binnenkomen. Een controle op de juistheid van die uitspraak heeft niet plaatsgevonden. In het enquêteformulier van het andere bedrijf waar niet alle koppeluitslagen aanwezig waren, bleek niet te zijn aangegeven wat de oorzaak daarvan was. Bij één van de 2 bedrijven waar de Salmonella-uitslagen geheel ontbraken werd medegedeeld dat vanaf week 31 die uitslagen met de koppels naar de slachterijen zouden worden gezonden. De andere slachterij waar geen onderzoeksgegevens konden worden getraceerd was het eerdere genoemde bedrijf waar geen slachtplanning werd bijgehouden en ook de ante-mortem keuringsformulieren ontbraken. Tabel 2 Gegevens over Salmonella-uitslagen en het aantal bij slachterijen aangeleverde koppels Slachterijen en koppels met en zonder Salmonella-uitslagen Aantal Slachterijen die gegevens hebben verstrekt 20 Koppels 1 e bezoekdag 114 Slachterijen met Salmonella-uitslagen van alle koppels 16 Slachterijen met Salmonella-uitslagen van een deel van de koppels 2 Slachterijen zonder Salmonella-uitslagen van de koppels 2 Koppels met Salmonella-uitslagen 106 Bij 14 slachterijen werd te kennen gegeven dat ook buitenlandse koppels werden geslacht. In totaal werden op de bezoekdagen van die slachterijen 32 buitenlandse (merendeels Duitse) koppels voor slachting aangeleverd; 29 daarvan waren voorzien van informatie over Salmonellaonderzoek. Uit de bij 17 slachterijen verstrekte informatie kon worden opgemaakt dat koppels met negatieve Salmonella-uitslagen aan het begin van de slachtdag werden geslacht. Tevens werd door de vertegenwoordigers van die slachterijen medegedeeld dat koppels die niet waren voorzien van Salmonella-onderzoeksgegevens, als Salmonella-besmet werden beschouwd en aan het eind van de slachtdag werden geslacht. Bij de 2 slachterijen waar geen Salmonella-uitslagen van de koppels konden worden overlegd was uiteraard geen sprake van het logistiek slachtproces, zoals omschreven in het PVA. Bij 1 bedrijf werden koppels zonder Salmonella-uitslagen volgens mededelingen van de bedrijfsvertegenwoordiger niet beschouwd als zijnde besmet. Uit het enquêteformulier van dat bedrijf kon voorts niet worden opgemaakt of koppels met negatieve Salmonella-uitslagen wel of niet aan het begin van de slachtdag werden geslacht. Aangenomen mag woren dat bij dat bedrijf ook niet wordt voldaan aan het logistiek slachtprincipe. Project OT-0151, 24 september 2001 Pagina 6 van 13

7 Met uitzondering van de slachterij waar geen slachtplanningslijst aanwezig was, waren in alle slachterijen systemen ontwikkeld om in de slachtlijn de koppels te kunnen onderscheiden. In verreweg de meeste gevallen waren de koppels door middel van een aantal lege haken van elkaar gescheiden (tabel 3). Tabel 3 Herkenbaarheid van de koppels in de slachtlijn Doorgevoerd herkenbaarheidssysteem Aantal slachterijen Via lege haken 12 Door lege haken + gekleurde labels/linten 3 Door lege haken + partijnummers 1 Via kleurcodes + pauzes 1 Door lege haken + gekleurde labels + hoknummers 1 Onbekend 1 Totaal 19 In 18 van de 19 slachterijen waar de herkenbaarheid van de koppels in de slachtlijn was geregeld werd ook een scheiding van de koppels doorgevoerd in de panklaarlijn. Uit de enquêtegegevens kon worden opgemaakt dat de manieren waarop die scheiding in de panklaarlijn was doorgevoerd grote overeenkomst vertoonde (lege haken/opvangbakken, eventueel gecombineerd met kleurlabels en partij/hoknummers) met de manieren zoals toegepast in de slachtlijn. Bij 4 van de 20 slachterijen waarvan gegevens zijn verwerkt bleken de panklaarprodukten te worden voorzien van een barcode. In de enquêteformulieren van 9 slachterijen was de vraag over de eventuele aanwezigheid van een barcode ontkennend beantwoord. Uit additionele opmerkingen in de enquêteformulieren van 7 slachterijen kon worden opgemaakt dat die produkten waren voorzien van een sticker met een produktiecode (tabel 4). Mogelijk is de formulering van de in het enquêteformulier opgenomen vraag, die in feite puur was gericht op de al dan niet aanwezigheid van een barcode, er debet aan dat met betrekking tot dit onderwerp slechts een beperkte hoeveelheid informatie naar voren is gekomen. Tabel 4 Stickerinformatie op de panklaarprodukten Aard van de informatie Aantal slachterijen Dagaanduiding + partij/koppelnummer 3 Dagaanduiding + koppelnummer + slachttijdaanduiding 1 Volgnummer 1 Dag- + dagdeelaanduiding 1 Onbekend 1 Totaal 7 Bij de 19 slachterijen waar koppelkaarten aanwezig waren, werden de in een periode van 5 dagen (met inbegrip van de 1 e bezoekdag) aangeleverde koppelkaarten gescreend op gegevens over het gebruik van fluoroquinolonen in de vleeskuikenbedrijven. In 24 van de in totaal 536 gescreende koppelkaarten (4,5%) stonden gegevens over het gebruik van Baytril/Flumequine vermeld. Project OT-0151, 24 september 2001 Pagina 7 van 13

8 Deze bevinding geeft echter geen zuiver beeld van het daadwerkelijke gebruik van fluoroquinolonen in vleeskuikenbedrijven. Een en ander hangt samen met het gegeven dat regelmatig buitenlandse koppels worden aangeleverd bij slachthuizen in ons land en die koppels vergezeld gaan van EG-erkende gezondheidscertificaten waarop geen gegevens behoeven te worden vermeld over antibioticumgebruik. 5. Conclusies Ondanks de in het PVA opgenomen verplichting dat het slachterijen alleen is toegestaan koppels te slachten die tevoren op Salmonella zijn onderzocht, is gebleken dat bij 2 slachterijen geen gegevens over het Salmonella-onderzoek konden worden overlegd. Bij 2 andere slachterijen waren slechts ten dele onderzoeksuitslagen aanwezig. In 1 van de 2 bedrijven waar geen Salmonella-onderzoeksgegevens van de koppels voorhanden waren werd ook niet gewerkt met slachtplanningslijsten en waren ook de ante mortem keuringsformulieren niet te herleiden. Tijdens het onderzoek is vastgesteld dat bij 3 van de 20 bezochte slachterijen niet volgens het logistiek slachtprincipe werd geslacht. Bij de 17 bedrijven waar wel logistiek werd geslacht werden koppels zonder Salmonella-uitslagen volgens mededelingen van de vertegenwoordigers van die slachterijen beschouwd als besmet. Deze wijze van handelen, die niet in het PVA is vernoemd, voldoet volledig aan het logistiek slachtprincipe. In alle slachterijen waar slachtplanninglijsten aanwezig waren (19) bleken systemen te zijn doorgevoerd om de koppels in de slachtlijn van elkaar te scheiden. In 18 van die bedrijven bleek die koppelscheiding ook in de panklaarlijn te zijn doorgevoerd. In 5% van de over een periode van dagen gescreende koppelkaarten (24 van de 536) stonden gegevens vermeld over het gebruik van fluoroquinolonen. Daar regelmatig buitenlandse koppels in ons land worden geslacht zonder dat van die koppels gegevens over fluoroquinolonengebruik bekend zijn, mag worden gesteld dat de bevindingen slechts een grove indicatie geven van de mate van gebruik van dergelijke antibiotica in de vleeskuikensector. Het CPE is door het PVE aangewezen als instantie, belast met de opsporing van tuchtfeiten in het kader van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie. In het voor dit onderzoek opgestelde protocol is weergegeven dat door de KvW met het PVE en het CPE-overleg zou moeten worden gevoerd over de te nemen maatregelen bij die slachterijen waar de bepalingen van de genoemde verordening niet geheel worden nageleefd. Gelet op de onderzoeksresultaten dient dit voornemen te worden geconcretiseerd. Project OT-0151, 24 september 2001 Pagina 8 van 13

9 6. Literatuur Plan van Aanpak Salmonella en Campylobacter in de pluimveevleessector Rapport Toezicht op de naleving van het Plan van Aanpak in de pluimveevleessector, KvW Oost, januari Rapport Toezicht op de naleving van het Plan van Aanpak in de eiersector, KvW Oost, december Project OT-0151, 24 september 2001 Pagina 9 van 13

10 Bijlagen Bijlage 1 Enquêteformulier kuikenslachterijen project OTO 151 Datum bezoek: Naam controleur: Regionale Dienst: NAW gegevens (incl. tel.nr.) slachterij: 1. Totaal aantal op de 1 e bezoekdag afgeleverde koppels vleeskuikens: N.B. 1 koppel is het aantal dieren uit 1 stal! 2. Zijn van alle op de 1 e bezoekdag afgeleverde koppels door de keuringsdierenartsen ondertekende ante-mortem keuringsformulieren aanwezig: 3. Staan op de aanvoerlijst (de slachtplanning) van de op de 1 e bezoekdag afgeleverde koppels altijd de volgende gegevens genoteerd: Gegevens (naam, adres en woonplaats) van de mesters: Hoknummers van de koppels: Of er sprake is van uitlaadkoppels: Of er sprake is van weglaadkoppels: Gegevens over de eventuele ruiling van koppels kuikens met een ander slachthuis: Volgnummers slachting per koppel: Aanvangstijden slachting per koppel: 4. Van hoeveel op de 1 e bezoekdag bij de slachterij afgeleverde koppels zijn gegevens aanwezig over het bij de eindbedrijven uitgevoerde Salmonella-onderzoek: Zijn er op de 1 e bezoekdag koppels zonder Salmonella-onderzoeksgegevens afgeleverd bij de slachterij: Zo ja, hoeveel: Zijn/worden er op de 1 e bezoekdag koppels geslacht van buitenlandse origine: Zo ja, hoeveel: Project OT-0151, 24 september 2001 Pagina 10 van 13

11 7. Aantal op de 1 e bezoekdag geslachte/te slachten koppels van buitenlandse origine met Salmonella-onderzoeksgegevens: Aantal op de 1 e bezoekdag geslachte/te slachten koppels van buitenlandse origine zonder Salmonella-onderzoeksgegevens: Worden alle koppels met negatieve Salmonella-uitslagen achter elkaar geslacht aan het begin van de slachtdag: 10. Worden koppels zonder onderzoeksgegevens beschouwd als besmet: 11. Zijn in de slachtlijn de verschillende koppels herkenbaar gemaakt: Zo ja, hoe (bijv. door (een reeks) open slachthaken of labels/bordjes tussen de verschillende koppels) 12. Wordt in de panklaarlijn een scheiding tussen de verschillende koppels aangebracht: Zo ja, hoe (bijv. lege opvangbakken of labels/bordjes tussen de delen van de verschillende koppels) 13. Wordt per koppel (=per hok per mester) in de panklaarlijn een barcode op het uitgesneden product aangebracht: 14. Aantal koppelkaarten/ante-mortem keuringsformulieren over een periode van 5 dagen (inclusief de bezoekdag): Aantal koppelkaarten/ante-mortem keuringsformulieren met gegevens over het gebruik van fluoroquinolonen (Baytril of Flumequine): Project OT-0151, 24 september 2001 Pagina 11 van 13

12 Bijlage 2 Overzichtstabel met gegevens over slachtplanningslijsten, (buitenlandse) koppels en Salmonella-uitslagen in relatie tot het slachtproces Nr. slachterij Slachtplanningslijsten Koppels 1 e bezoekdag Koppels met Salmonellauitslageuitslagen Buitenlandse koppels 1 e bezoekdag Buitenlandse koppels met Salmonella- Slacht Salmonella-negatieve koppels aan begin slachtdag Besmet-verklaring koppels zonder onderzoeksgegevens Ja Nee Onbek. Ja Nee Ja n.v.t X X 4 Ja X X 5 Ja n.v.t. X X 6 Ja X X 7 Ja X X 8 Ja X X 9 Ja X X 10 Ja n.v.t. X X 11 Ja X X 12 Ja X X 13 Ja X X 14 Nee Onbek. Onbek. Ja Onbek. X X 15 Ja X X 16 Ja X X 17 Ja X X 18 Ja n.v.t. X X 19 Ja X X 20 Ja n.v.t. X X 21 Ja n.v.t. X X 22 Ja X X -: Door de slachterij is geen medewerking aan het onderzoek verleend. Project OT-0151, 24 september 2001 Pagina 12 van 13

13 Bijlage 3 Overzichtstabel met gegevens over de koppelscheiding in de slachtlijn en de panklaarlijn, de aanduiding van de panklaarprodukten en koppelgegevens over fluoroquinolonengebruik Nr. slachterij Scheiding koppels in slachtlijn Scheiding koppels in panklaarlijn Stickers/barcode op panklaarlijnprodukten Koppels over periode van 5 dagen Koppels met gegevens over gebruik van fluoroquinolonen Ja Nee Ja Nee Ja Nee X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Onbek. Onbek. 15 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X : Door de slachterij is geen medewerking aan het onderzoek verleend. Project OT-0151, 24 september 2001 Pagina 13 van 13

1. Welke naam heeft de gegevensverwerking waarin de persoonsgegevens zijn opgenomen?

1. Welke naam heeft de gegevensverwerking waarin de persoonsgegevens zijn opgenomen? MELDINGENREGISTER PVE Wbp Registerformulier Nummer melding: PVE / Wbp / 0016 / 00 / 22.06.2010 1. Welke naam heeft de gegevensverwerking waarin de persoonsgegevens zijn opgenomen? KIPNET 2. Waarvoor worden

Nadere informatie

Voorwaarden voor het niet splitsen van varkenskarkassen voor de postmortemkeuring. code RA-81 versie 04 ingangsdatum pag.

Voorwaarden voor het niet splitsen van varkenskarkassen voor de postmortemkeuring. code RA-81 versie 04 ingangsdatum pag. code RA-81 versie 04 ingangsdatum 01-05-2017 pag. 1 van 7 versie datum toelichting 02 07-12-2011 Update werkvoorschrift 03 24-02-2015 Revisie werkvoorschrift 04 01-05-2017 Update werkvoorschrift 1 ONDERWERP

Nadere informatie

Quickscan Antibioticagebruik Vleeskuikens

Quickscan Antibioticagebruik Vleeskuikens Quickscan Antibioticagebruik Vleeskuikens Versie 3 Datum 11 juni 2012 Status DEFINITIEF Colofon Quickscan Antibioticagebruik Vleeskuikens Versienummer 3 T 088 223 33 33 F 088 223 33 34 Catharijnesingel

Nadere informatie

Voorschriften IKB Ei voor pakstations, versie 3.2

Voorschriften IKB Ei voor pakstations, versie 3.2 BIJLAGE VI: VOORSCHRIFTEN PAKSTATIONS (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) Het bestuur van de Stichting IKB Ei heeft, gelet op Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden IKB Ei, ter zake de voorschriften

Nadere informatie

KONIJNENSLACHTERIJ/ UITSNIJDERIJ / VERWERKER VERSIE 15-11-2012

KONIJNENSLACHTERIJ/ UITSNIJDERIJ / VERWERKER VERSIE 15-11-2012 Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Versie 1 Slachten: Controle op slachthuis Personeel BLKSAP01 IKB certificaat Jaarlijks wordt het bedrijf

Nadere informatie

Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuis pluimvee en lagomorfen

Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuis pluimvee en lagomorfen Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuis pluimvee en lagomorfen Divisie Veterinair & import Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Versie 1.0 Vraag Voldoet

Nadere informatie

Sociaal- Economische Raad

Sociaal- Economische Raad Sociaal- Economische Raad Natuurlijke en rechtspersonen tot wie een ontwerpverordening van de Sociaal-Economische Raad of een bedrijfslichaam zich uitstrekt, kunnen gedurende vier weken bij de betreffende

Nadere informatie

VARKENSSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER

VARKENSSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER VARKENSSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER Normen voor varkensslachterij / uitsnijderij / verwerker Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. =

Nadere informatie

BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011

BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011 BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011 Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 3 november 2011 tot vaststelling van erkenningsvoorwaarden

Nadere informatie

MELDFORMULIER SALMONELLA JAVA / SALMONELLA JAVA ACTIES VOOR VLEESKUIKENBEDRIJVEN

MELDFORMULIER SALMONELLA JAVA / SALMONELLA JAVA ACTIES VOOR VLEESKUIKENBEDRIJVEN MELDFORMULIER SALMONELLA JAVA / SALMONELLA JAVA ACTIES VOOR VLEESKUIKENBEDRIJVEN Uitleg formulieren Indien bij vleeskuikenbedrijven een Salmonella Java besmetting vastgesteld wordt, dient dit binnen 24

Nadere informatie

INTEGRALE TEKST bijgewerkt t/m wijziging 2012-I, gepubliceerd d.d. 29-06-2012

INTEGRALE TEKST bijgewerkt t/m wijziging 2012-I, gepubliceerd d.d. 29-06-2012 INTEGRALE TEKST bijgewerkt t/m wijziging 2012-I, gepubliceerd d.d. 29-06-2012 1) HYGIËNEBESLUIT OPFOKBEDRIJVEN, FOKBEDRIJVEN EN VERMEERDERINGSBEDRIJVEN (PPE) 2011 Besluit van het Productschap Pluimvee

Nadere informatie

PLUIMVEESLACHTERIJ/ UITSNIJDERIJ / VERWERKER

PLUIMVEESLACHTERIJ/ UITSNIJDERIJ / VERWERKER PLUIMVEESLACHTERIJ/ UITSNIJDERIJ / VERWERKER Normen voor pluimveeslachterij/ uitsnijderij / verwerker Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. =

Nadere informatie

Voor dierlijke producten verwijst dat begrip naar het land waarin het product geheel is verkregen, hetgeen, toegepast op vlees, betekent: het land waa

Voor dierlijke producten verwijst dat begrip naar het land waarin het product geheel is verkregen, hetgeen, toegepast op vlees, betekent: het land waa UITVOERINGSVERORDENING (EU) VAN DE COMMISSIE van 13 december 2013 tot vaststelling van de regels voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft

Nadere informatie

Tabellenboek Naleefmonitor grote roodvlees slachterijen

Tabellenboek Naleefmonitor grote roodvlees slachterijen Publicatie datum: 1812017 Introductie De NVWA heeft het toezicht op aangescherpt. Deze naleefmonitor geeft de naleving van de regels weer bij grote, waar 90% van de totale productie in Nederland wordt

Nadere informatie

Stichting AVINED Postbus 750, 3700 AT Zeist, 030-755 50 10, kiprelatie@avined.nl

Stichting AVINED Postbus 750, 3700 AT Zeist, 030-755 50 10, kiprelatie@avined.nl Stichting AVINED Postbus 750, 3700 AT Zeist, 030-755 50 10, kiprelatie@avined.nl Aanvraag, wijziging of beëindiging registratie De ondernemer(s) verzoekt (verzoeken) grond van de Regeling Identificatie

Nadere informatie

Huisverkoop van vlees en biologische zuivel

Huisverkoop van vlees en biologische zuivel . Huisverkoop van vlees en biologische zuivel Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering VP Project nr: OT04H008-3 Januari 2005 OT04H008-3 20-1-2005 pagina 1 van 7 INHOUD SAMENVATTING... 3 SUMMARY...

Nadere informatie

Hygiënisch werken Grote pluimveeslachthuizen

Hygiënisch werken Grote pluimveeslachthuizen De NVWA heeft het toezicht op pluimveeslachthuizen aangescherpt. De naleefmonitor geeft de naleving van de regels weer op het gebied van hygiënisch werken bij grote pluimveeslachthuizen. Daar wordt 99,9%

Nadere informatie

OVEREENKOMST PLUIMVEEHOUDER EN GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS,

OVEREENKOMST PLUIMVEEHOUDER EN GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS, OVEREENKOMST PLUIMVEEHOUDER EN GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS, bijlage VI van het Reglement Geborgde Naam tekenbevoegde :.. hierna te noemen pluimveehouder Eigenaar dieren (indien :.. niet de pluimveehouder)

Nadere informatie

KALVERSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER VERSIE 16-11-2011

KALVERSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER VERSIE 16-11-2011 Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Versie 1 Slachterij Personeel BLKSAP01 IKB certificaat

Nadere informatie

Het vaccinatieplan tegen NCD

Het vaccinatieplan tegen NCD Het vaccinatieplan tegen NCD Inhoudsopgave Vaccinatieplan tegen NCD 3 Vermeerderingsdieren 5 Leghennen 7 Vleeskuikens 8 Vleeskalkoenen 10 Newcastle Disease 12 Vaccinatieplan tegen NCD Om het pluimvee in

Nadere informatie

Waardevermindering pluimveevlees besmet met Salmonella enteritidis en Salmonella typhymurium

Waardevermindering pluimveevlees besmet met Salmonella enteritidis en Salmonella typhymurium Waardevermindering pluimveevlees besmet met Salmonella enteritidis en Salmonella typhymurium Peter van Horne Project2273000353 LEI Wageningen UR Den Haag November 2011 1 1. Aanleiding Als gevolg van EU

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 Rapport Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hem

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende het verzamelen van eieren van leghennen in het slachthuis met het oog op de valorisatie ervan door de fabrikanten van

Nadere informatie

Vertaling. Overwegende:

Vertaling. Overwegende: Vertaling Protocol van akkoord over de voorwaarden voor de grensoverschrijdende handel in slachtdieren en slachtpluimvee tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de Franse Republiek.

Nadere informatie

Juni , 0209, 0210, Frans-Polynesië

Juni , 0209, 0210, Frans-Polynesië I. TOEPASSINGSGEBIED Productomschrijving GN-Code Land Pluimveevlees en 0207, 0209, 0210, pluimveevleesproducten 1601, 1602 II. BILATERAAL CERTIFICAAT Code FAVV Titel van het certificaat EX.VTP.PF.03.01

Nadere informatie

BIJLAGE 11: OMSCHRIJVING MONSTERNEMINGEN EN ONTHEFFINGSAANVRAGEN IKB KIP

BIJLAGE 11: OMSCHRIJVING MONSTERNEMINGEN EN ONTHEFFINGSAANVRAGEN IKB KIP BIJLAGE 11: OMSCHRIJVING MONSTERNEMINGEN EN ONTHEFFINGSAANVRAGEN IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, gelet op het certificatieschema IKB Kip, ter zake van de uitvoering van monsternemingen

Nadere informatie

1. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders (PPE) 2010.

1. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders (PPE) 2010. INTEGRALE TEKST bijgewerkt t/m wijziging 2011-II, gepubliceerd d.d. 06-07-2012 1) BESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS (PPE) 2010 Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 8 april

Nadere informatie

MEETMETHODE INTERPRETATIE VAN DE MEETMETHODE. 1-mrt-17 N.v.t. Administratief Controleer aanwezigheid van het HACCP-systeem.

MEETMETHODE INTERPRETATIE VAN DE MEETMETHODE. 1-mrt-17 N.v.t. Administratief Controleer aanwezigheid van het HACCP-systeem. A VK-A001 BIJLAGE III: EN BE- EN VERWERKERS (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 EN KWALITEITSREGELING ) Het bestuur van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector heeft, gelet op artikel 15 van de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008

CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 EIEREN VLEES VEE nummer : 19/2008 datum : 10 maart 2008 onderwerp bijlagen : Voorwaarden bij de invoer van fokrunderen van zuiver ras : Zie inhoudsopgave Voorwaarden bij de

Nadere informatie

Celsius Temperatuursnormen vlees tijdens vervoer

Celsius Temperatuursnormen vlees tijdens vervoer Celsius Temperatuursnormen vlees tijdens vervoer Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Celsius Temperatuursnormen vlees tijdens vervoer Datum: September 2008 Versie: extern Auteur: AID Communicatie

Nadere informatie

Bijlage 11: Omschrijving monsternemingen en onderzoek

Bijlage 11: Omschrijving monsternemingen en onderzoek : Omschrijving monsternemingen en onderzoek Inhoud Fokbedrijven en vermeerderingsbedrijven... 2 D. Regulier mestonderzoek naar Salmonella bij, fokbedrijven en vermeerderingsbedrijven... 2 Kuikenbroederijen...

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 497 Besluit van 20 augustus 2004, houdende wijziging van het Besluit bescherming tegen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Bijlage III.7.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Quickscan Antibioticumgebruik Vleeskalkoenen

Quickscan Antibioticumgebruik Vleeskalkoenen Versie 3.0 Datum 23 oktober 2012 Status Definitief Colofon Quickscan Antibioticumgebruik Vleeskalkoenen Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Divisie Landbouw en Natuur Domein Diergeneesmiddelen Catharijnesingel

Nadere informatie

gearchiveerd DIS 2211 Vleeswinkel: Traceerbaarheid rundvlees [2211] v1 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:...

gearchiveerd DIS 2211 Vleeswinkel: Traceerbaarheid rundvlees [2211] v1 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 22 Vleeswinkel: Traceerbaarheid rundvlees [22] v C : conform NC : niet-conform NA

Nadere informatie

VARKENSSLACHTERIJ Versie 1.1:

VARKENSSLACHTERIJ Versie 1.1: Normen voor varkensslachterij / uitsnijderij / verwerker Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. = administratief herstel, = Herstel Inspectie,

Nadere informatie

VERORDENING HYGIËNEMAATREGELEN EN BESTRIJDING ZOÖNOSEN IN PLUIMVEEBEDRIJVEN EN KUIKENBROEDERIJEN (PPE) 2011

VERORDENING HYGIËNEMAATREGELEN EN BESTRIJDING ZOÖNOSEN IN PLUIMVEEBEDRIJVEN EN KUIKENBROEDERIJEN (PPE) 2011 VERORDENING HYGIËNEMAATREGELEN EN BESTRIJDING ZOÖNOSEN IN PLUIMVEEBEDRIJVEN EN KUIKENBROEDERIJEN (PPE) 2011 Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 9 juni 2011 houdende vaststelling van

Nadere informatie

Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor paarden VANAF 01/09/2010

Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor paarden VANAF 01/09/2010 Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor paarden VANAF 01/09/2010 Bijlage II.9.3 bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen,

Nadere informatie

BIJLAGE 12: MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDS- EN BEDRIJFSBEHANDELPLAN PLUIMVEEBEDRIJVEN IKB KIP

BIJLAGE 12: MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDS- EN BEDRIJFSBEHANDELPLAN PLUIMVEEBEDRIJVEN IKB KIP BIJLAGE 12: MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDS- EN BEDRIJFSBEHANDELPLAN PLUIMVEEBEDRIJVEN IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, gelet op Bijlage 1.2A van Bijlage 1, Voorschriften IKB Kip, ter zake

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN IKB KIP

ALGEMENE VOORWAARDEN IKB KIP ALGEMENE VOORWAARDEN IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, overwegende, dat het, gelet op de ontwikkelingen in de markt voor pluimveevlees, wenselijk is een ordening aan te brengen in het

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2012R0028 NL 25.06.2012 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 28/2012 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

Bijlage 11 Model Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsbehandelplan Pluimveebedrijven IKB Kip

Bijlage 11 Model Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsbehandelplan Pluimveebedrijven IKB Kip MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDS- EN BEHANDELPLAN PLUIMVEEBEDRIJVEN IKB KIP Bedrijfsgezondheidsplan Artikel 1 Het bedrijfsgezondheidsplan (bgp) bestaat uit een analyse van de hygiëne- en diergezondheidsstatus

Nadere informatie

BIJLAGE 2 REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE MERK IKB PSB 2010

BIJLAGE 2 REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE MERK IKB PSB 2010 BIJLAGE 2 REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE MERK IKB PSB 2010 De schemabeheerder heeft, Overwegende dat de naleving van de voorschriften door deelnemers aan het regeling IKB PSB

Nadere informatie

01 Waarom moet ieder paard een paspoort hebben?

01 Waarom moet ieder paard een paspoort hebben? Juni 2014 01 Waarom moet ieder paard een paspoort hebben? Het is een Europese verplichting, dat alle eenhoevigen ( paard, pony, ezel of zebra) een paspoort moeten hebben waarmee zij te identificeren zijn.

Nadere informatie

Factsheet Dioxine 14 januari 2011

Factsheet Dioxine 14 januari 2011 Factsheet Dioxine 14 januari 2011 De informatie in deze factsheet is gebaseerd op de tot op heden bekend gemaakte, officiële informatie die is verkregen van de Duitse autoriteiten, de VWA of de EU. Via

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot particuliere slachtingen

Omzendbrief met betrekking tot particuliere slachtingen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot particuliere slachtingen Referentie PCCB/S3/GDS/116116 Datum 11/04/2016 Huidige versie 2.1 Van toepassing vanaf

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden

Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden Referentie

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Instellingen: De particuliere organisaties voor thuiszorg die onder de naam THUISZORG INIS actief zijn. 1.2. Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN IKB PSB (buitenland versie)

ALGEMENE VOORWAARDEN IKB PSB (buitenland versie) ALGEMENE VOORWAARDEN IKB PSB Het bestuur van de Stichting AVINED heeft, overwegende dat er in de markt voor pluimvee certificatieschema s zijn vastgesteld die uitgaan van een aaneengesloten kwaliteitsbeheersingssysteem

Nadere informatie

Privacyreglement Cliënten en medewerkers

Privacyreglement Cliënten en medewerkers 1. Begripsbepaling 1.2 Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.3 Persoonsregistratie: Een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 31 571 Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte

Nadere informatie

Gezondheidscertificaat voor de export van pluimvee- en kalkoenvlees en separatorvlees naar de Republiek Cuba

Gezondheidscertificaat voor de export van pluimvee- en kalkoenvlees en separatorvlees naar de Republiek Cuba I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-Code Land Pluimveevlees 0207 020890 II. Europees certificaat Type certificaat EX.VTP.CU.01.02 Titel van het certificaat Gezondheidscertificaat voor de export

Nadere informatie

GOEDE VACHTCONDITIES VEILIG VLEES DRAGEN BIJ TOT. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

GOEDE VACHTCONDITIES VEILIG VLEES DRAGEN BIJ TOT. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen GOEDE VACHTCONDITIES DRAGEN BIJ TOT VEILIG VLEES Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Verantwoordelijke uitgever: Gil Houins Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 november 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 november 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070

Nadere informatie

titel BELEIDSREGEL AANLEVERINGSTERMIJN VOEDSELKETEN INFORMATIE code VKI-03 versie 5 ingangsdatum pag. 1 van 6

titel BELEIDSREGEL AANLEVERINGSTERMIJN VOEDSELKETEN INFORMATIE code VKI-03 versie 5 ingangsdatum pag. 1 van 6 code VKI-03 versie 5 ingangsdatum 15-04-2016 pag. 1 van 6 versie datum toelichting 4 15-01-2013 Enkele kleine wijzigingen 5 21-03-2016 Format gewijzigd. Opnemen beoordeling VKI op afstand bij pluimvee,

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de uitvoering van het protocol voor het grensoverschrijdend handelsverkeer van slachtdieren tussen België, Frankrijk en

Nadere informatie

titel Overdracht werkzaamheden pluimvee- en konijnenslachthuizen code PA-40 versie 8 ingangsdatum pag. 1 van 6

titel Overdracht werkzaamheden pluimvee- en konijnenslachthuizen code PA-40 versie 8 ingangsdatum pag. 1 van 6 code PA-40 versie 8 ingangsdatum 04-06-2013 pag. 1 van 6 versie datum toelichting 7 20-09-2011 Splitsen van het overdracht deel van de PM keuring en het toezicht op de bedrijfskeurders. Dit voorschrift

Nadere informatie

Bijlage 2 bij WLZVL 030 NVWA

Bijlage 2 bij WLZVL 030 NVWA Bijlage 2 bij WLZVL 030 NVWA REGISTRATIEFORMULIER LETSELTELLING PLUIMVEESLACHTHUIS TELLEN AANTAL EN BEREKENEN % DIEREN MET LETSEL DAT TOE TE REKENEN IS AAN VANGEN Pluimveeslachthuis + EG nr.* Slachtdatum:

Nadere informatie

STUDIE VAN SALMONELLA EN CAMPYLOBACTER KRINGLOPEN BIJ DE PRODUCTIE VAN BRAADKUIKENS. L. De Zutter RUG L. Herman CLO/RVK J.P. Butzler UMC-St.

STUDIE VAN SALMONELLA EN CAMPYLOBACTER KRINGLOPEN BIJ DE PRODUCTIE VAN BRAADKUIKENS. L. De Zutter RUG L. Herman CLO/RVK J.P. Butzler UMC-St. STUDIE VAN SALMONELLA EN CAMPYLOBACTER KRINGLOPEN BIJ DE PRODUCTIE VAN BRAADKUIKENS L. De Zutter RUG L. Herman CLO/RVK J.P. Butzler UMC-St. Pierre Studie van Salmonella en Campylobacter kringlopen bij

Nadere informatie

PPE Statistisch Jaarrapport pluimveevlees en eieren 2012 voorlopig

PPE Statistisch Jaarrapport pluimveevlees en eieren 2012 voorlopig PPE Statistisch Jaarrapport pluimveevlees en eieren 2012 voorlopig februari 2013 Productschap, Pluimvee en Eieren Louis Braillelaan 80 Postbus 460 2700 AL ZOETERMEER www.pve.nl -1- VOORWOORD Het Productschap

Nadere informatie

BIJLAGE 4: KEURMERKREGLEMENT IKB KIP

BIJLAGE 4: KEURMERKREGLEMENT IKB KIP BIJLAGE 4: KEURMERKREGLEMENT IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED, in aanmerking nemende dat het Kip-keurmerk IKB staat ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau, ten behoeve van de herkenbaarheid

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT. Welzijn Rijnwaarden

PRIVACY REGLEMENT. Welzijn Rijnwaarden PRIVACY REGLEMENT Welzijn Rijnwaarden 3. Privacy Reglement Welzijn Rijnwaarden gelet op het bepaalde in Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), besluit vast te stellen het reglement van de persoonsregistratie

Nadere informatie

't Zinkske H.A.W. Bakker Vuurlinie RN NEERKANT. Datum 2 oktober 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

't Zinkske H.A.W. Bakker Vuurlinie RN NEERKANT. Datum 2 oktober 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag 't Zinkske H.A.W. Bakker Vuurlinie 10 5758 RN NEERKANT Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft Beslissing

Nadere informatie

OVEREENKOMST PLUIMVEEHOUDER EN GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS,

OVEREENKOMST PLUIMVEEHOUDER EN GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS, OVEREENKOMST PLUIMVEEHOUDER EN GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS, bijlage VI van het Reglement Geborgde Naam tekenbevoegde :.. hierna te noemen pluimveehouder Eigenaar dieren (indien :.. niet de pluimveehouder)

Nadere informatie

CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 Gewijz. 17/12/2008 Gewijz. 19/01/2010

CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 Gewijz. 17/12/2008 Gewijz. 19/01/2010 CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 Gewijz. 17/12/2008 Gewijz. 19/01/2010 EIEREN VLEES VEE nummer : 18/2008 datum : 10 maart 2008 onderwerp bijlagen : Voorwaarden bij de uitvoer van fokdieren van zuiver ras :

Nadere informatie

Bijlage 12: Beoordelingssysteem vleeskuikens

Bijlage 12: Beoordelingssysteem vleeskuikens IKB KIP Beoordelingssysteem vleeskuikens IKB Kip Bijlage 12: Beoordelingssysteem vleeskuikens Het bestuur van het Productschap Pluimvee en eieren heeft, gelet op Bijlage 1.1B Voorschriften IKB Kip slachterijen

Nadere informatie

Privacyreglement. Van der Horst & Starke bv

Privacyreglement. Van der Horst & Starke bv Privacyreglement Van der Horst & Starke bv Versie november 2015 1 Verwerking persoonsgegevens van der Horst & Starke bv Regeling voor de bescherming van persoonsgegevens van personen die door van der Horst

Nadere informatie

Zie mijn brief van 7 mei 2008 (28 286, nr. 215).

Zie mijn brief van 7 mei 2008 (28 286, nr. 215). Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 15 mei 2008 2070820240 VD.

Nadere informatie

Begripsbepalingen. Hygiëne-eisen inrichting kuikenbroederij

Begripsbepalingen. Hygiëne-eisen inrichting kuikenbroederij HYGIËNEBESLUIT KUIKENBROEDERIJEN (PPE) 0 Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 3 november 0 tot uitwerking van de voorschriften inzake de bewaking en bestrijding van Salmonella in kuikenbroederijen

Nadere informatie

IB.ZA.03.01 juli 2014. Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Zuid-Afrika Separatorvlees van gevogelte.

IB.ZA.03.01 juli 2014. Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Zuid-Afrika Separatorvlees van gevogelte. I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Separatorvlees van gevogelte 02 07 II. Bilateraal certificaat Code FAVV EX.VTL.ZA.03.01 Titel van het certificaat Veterinair

Nadere informatie

Bij een elektronische aangifte kunt u in vak 44 geen tekst invoeren en moet u de volgende code invullen: 95008.

Bij een elektronische aangifte kunt u in vak 44 geen tekst invoeren en moet u de volgende code invullen: 95008. CIRCULAIRE Geïntegreerd 1: Gewijzigd met circulaire 83/2008 EIEREN VLEES VEE Nummer : 82/2008 Datum : 12 november 2008 onderwerp : Kwaliteitseisen voor bepaalde producten in de sector varkensvlees Kwaliteitseisen

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de gezondheidskwalificatie van pluimvee

Omzendbrief betreffende de gezondheidskwalificatie van pluimvee Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de gezondheidskwalificatie van pluimvee Referentie PCCB/S2/769111 Datum 14/11/2011 Huidige versie 1 Van toepassing vanaf

Nadere informatie

Vertegenwoordigd door : Bedrijfslocatie :

Vertegenwoordigd door : Bedrijfslocatie : Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Contactpersoon Antoon Hermans Aardappeltarragrond T 088 223 11 45 M 065 318 25 49 F 088 223 33 34 a.t.j.hermans@minlnv.nl 3

Nadere informatie

Rapportage project vervoer pluimveeketen 2013. Utrecht, 17 juni 2014. Rapportage project vervoer pluimveeketen, NVWA, 17 juni 2014 1

Rapportage project vervoer pluimveeketen 2013. Utrecht, 17 juni 2014. Rapportage project vervoer pluimveeketen, NVWA, 17 juni 2014 1 Rapportage project vervoer pluimveeketen 2013 Utrecht, 17 juni 2014 Rapportage project vervoer pluimveeketen, NVWA, 17 juni 2014 1 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

Traceability van rundvlees in de detailhandel. Voedsel en Waren Autoriteit

Traceability van rundvlees in de detailhandel. Voedsel en Waren Autoriteit Traceability van rundvlees in de detailhandel Voedsel en Waren Autoriteit Projectnummer OT04H002.3 April 2005 INHOUD SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...4 2. WERKWIJZE...4 2.1. DOEL... 4 2.2 BEGRENZING...

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 september 2006, TRCJZ/2006/2966 houdende wijziging (9) van de Regeling beperkingsgebieden

Nadere informatie

MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDS- EN BEDRIJFSBEHANDELPLAN FOK-, OPFOK- EN VERMEERDERINGSBEDRIJVEN VLEESKUIKENSECTOR

MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDS- EN BEDRIJFSBEHANDELPLAN FOK-, OPFOK- EN VERMEERDERINGSBEDRIJVEN VLEESKUIKENSECTOR BIJLAGE 1 BIJ HET BESLUIT VASTSTELLING MODELLEN BEDRIJFSGEZONDHEIDSPLAN EN BEDRIJFSBEHANDELPLAN VERORDENING REGISTRATIE EN VERANTWOORDING ANTIBIOTICAGEBRUIK PLUIMVEESECTOR (PPE) 2011 MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDS-

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

Ministerie van Economische Zaken. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 43006 3540 AA Fout: Bron van verwijzing niet gevonden De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Catharijnesingel

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG NVWA afdeling PBZ Catharijnesingel 59 3511 GG UTRECHT Postbus 43006 3540

Nadere informatie

Speeltoestellen in de Kinderopvang

Speeltoestellen in de Kinderopvang Speeltoestellen in de Kinderopvang Een onderzoek naar het veiligheidsniveau van speeltoestellen in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen Auteur: ir. L. Lammers Senior Veiligheids- en trendonderzoeker

Nadere informatie

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG VOOR HUMANE CONSUMPTIE. Juli 2017 I. TOEPASSINGSGEBIED

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG VOOR HUMANE CONSUMPTIE. Juli 2017 I. TOEPASSINGSGEBIED I. TOEPASSINGSGEBIED Productomschrijving GN-Code Land Vers varkensvlees, slachtafval en vetten van varkens en vleesproducten op basis van varkensvlees 0203 0206 0209 0210 1501 1601 1602 II. BILATERAAL

Nadere informatie

In artikel 5.5 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding 1. voor het eerste. Na artikel 5.7 worden de volgende artikelen ingevoegd, luidende:

In artikel 5.5 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding 1. voor het eerste. Na artikel 5.7 worden de volgende artikelen ingevoegd, luidende: Grondslag Gelet op de artikelen 2.2, tiende lid, onderdelen d, e, f, g, i, j, l, onder 1 en 4º, m, n, p, 2.8, vierde lid, onderdelen a en b, 7.1, 7.2, tweede lid, 7.8, eerste lid, van de Wet dieren; Artikelen

Nadere informatie

Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector

Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector Wettelijk kader Verordening (EG) nr. 1069/2009, tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Ministerie van Economische Zaken. Tabellenboek: Naleefmonitor Kleine en middelgrote slachthuizen

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Ministerie van Economische Zaken. Tabellenboek: Naleefmonitor Kleine en middelgrote slachthuizen Tabellenboek: Naleefmonitor Kleine en middelgrote slachthuizen Naleefmonitor kleine en middelgrote slachthuizen Pagina 1 van 5 1. Inleiding De NVWA heeft het toezicht op slachthuizen aangescherpt. Deze

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 5.6.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 144/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 468/2012 VAN DE COMMISSIE van 1 juni 2012 tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

Het bestuur van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (bij afkorting COKZ),

Het bestuur van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (bij afkorting COKZ), CONTROLEREGLEMENT EIEREN EN PLUIMVEEVLEE S 2012 Het bestuur van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (bij afkorting COKZ), gelet op artikel 10, derde lid, van de Landbouwkwaliteitswet,

Nadere informatie

BESLUIT OPGAVE BEDRIJFSGEGEVENS OP ELEKTRONISCHE WIJZE (PPE) 2005

BESLUIT OPGAVE BEDRIJFSGEGEVENS OP ELEKTRONISCHE WIJZE (PPE) 2005 BESLUIT OPGAVE BEDRIJFSGEGEVENS OP ELEKTRONISCHE WIJZE (PPE) 2005 Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 15 september 2005, houdende vaststelling van bepalingen omtrent opgave

Nadere informatie

Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit Productschap Pluimvee en Eieren

Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit Productschap Pluimvee en Eieren Toezichtkamer Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit Productschap Pluimvee en Eieren 1. Inleiding In het kader van de advisering van de Bestuurskamer over de instelling en wijziging van de werkingssfeer

Nadere informatie

Algemeen. Kwaliteitshandboek

Algemeen. Kwaliteitshandboek Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie Niet voor verspreiding. Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. scriteria UIT01 Andere

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE EI-KEURMERK IKB

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE EI-KEURMERK IKB REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE EI-KEURMERK IKB Het bestuur van de Stichting IKB EI, hierna te noemen: de Stichting, in aanmerking nemende dat, het Productschap Pluimvee en

Nadere informatie

Voor de toepassing van het Programma Zelfcontrole Pluimvee wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van het Programma Zelfcontrole Pluimvee wordt verstaan onder: PROGRAMMA ZELFCONTROLE PLUIMVEE Namens het bestuur van de Stichting AVINED is op 20 april 2016 vastgesteld het navolgende Programma Zelfcontrole Pluimvee. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor

Nadere informatie

1. Ter waarborging van de kwaliteit van het drinkwater voor pluimvee, is de ondernemer verantwoordelijk voor het nemen van de volgende maatregelen:

1. Ter waarborging van de kwaliteit van het drinkwater voor pluimvee, is de ondernemer verantwoordelijk voor het nemen van de volgende maatregelen: HYGIËNEBESLUIT DRINKWATERONDERZOEK (PPE) 2009 Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 29 oktober 2009 tot vaststelling van voorschriften inzake het verrichten van onderzoek

Nadere informatie

BIJLAGE 9 - MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDSPLAN EN BEDRIJFSBEHANDELPLAN PLUIMVEEBEDRIJVEN IKB EI

BIJLAGE 9 - MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDSPLAN EN BEDRIJFSBEHANDELPLAN PLUIMVEEBEDRIJVEN IKB EI BIJLAGE 9 - MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDSPLAN EN BEDRIJFSBEHANDELPLAN PLUIMVEEBEDRIJVEN IKB EI Gegevens opstellers bedrijfsgezondheidsplan Datum:. -..-... Kipnummer: UBN nummer: Naam pluimveehouder Paraaf

Nadere informatie

Protocol pluimveetransport bij hoge / lage omgevingstemperaturen Vastgesteld door het bestuur van Stichting AVINED op 16 mei 2017.

Protocol pluimveetransport bij hoge / lage omgevingstemperaturen Vastgesteld door het bestuur van Stichting AVINED op 16 mei 2017. Protocol pluimveetransport bij hoge / lage omgevingstemperaturen Vastgesteld door het bestuur van Stichting AVINED op 16 mei 2017. Inleiding Transport van dieren dient altijd plaats te vinden met aandacht

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot het ontsmetten van gereedschap in slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor het vervaardigen van gehakt

Nadere informatie

en de trends van afgelopen jaren

en de trends van afgelopen jaren ANTIBIOTICUMGEBRUIK PLUIMVEESECTOR IN 2014 en de trends van afgelopen jaren 10 maart 2015 De gegevens zijn afkomstig van de databases IKB CRA en KIP 1. Het rapport is opgesteld door de Gezondheidsdienst

Nadere informatie

PBO-blad. Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Inhoudsopgave. Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie BEDRIJFSLICHAMEN 2

PBO-blad. Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Inhoudsopgave. Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie BEDRIJFSLICHAMEN 2 Nr.35 24 juni 2011-61e jaargang PBO-blad Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie Inhoudsopgave Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie BEDRIJFSLICHAMEN 2 Productschap Pluimvee en Eieren

Nadere informatie

Vleeshouwerij Johan de Jong Torenstraat 9 9163 HD Nes 0519-542 080. Productiereglement. Herkomst Echt Amelander lamsvlees.

Vleeshouwerij Johan de Jong Torenstraat 9 9163 HD Nes 0519-542 080. Productiereglement. Herkomst Echt Amelander lamsvlees. Vleeshouwerij Johan de Jong Torenstraat 9 9163 HD Nes 0519-542 080 Productiereglement 1.a. Herkomst Echt Amelander lamsvlees. Alle lammeren zijn afkomstig van Ameland: geboren en geweid. De keurmeester

Nadere informatie