1. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders (PPE) 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders (PPE) 2010."

Transcriptie

1 INTEGRALE TEKST bijgewerkt t/m wijziging 2011-II, gepubliceerd d.d ) BESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS (PPE) 2010 Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 8 april 2010 tot aanwijzing van toezichthouders (Besluit aanwijzing toezichthouders (PPE) 2010); Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren; Gelet op artikel 104, derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie; afdeling 5.2 en artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht; en de artikelen 91, vierde lid, 93, vierde lid, en 96, vijfde lid, van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE s; Besluit: Artikel 1 Aan de secretaris van het Productschap Pluimvee en Eieren wordt mandaat verleend tot het aanwijzen van die medewerkers van het Centrum voor Bedrijfsdiensten B.V. te Zeist en die medewerkers van de Stichting Controlebureau Pluimvee, Eieren en Eiproducten te Barneveld, die het toezicht op de naleving van de in de bijlage genoemde verordeningen feitelijk uitvoeren. De aangewezen medewerkers hebben specifieke kennis op het gebied van de onder het productschap ressorterende sectoren en ervaring met inspectiewerkzaamheden. Artikel 2 1. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders (PPE) Het Besluit aanwijzing toezichthouders verordeningen (PPE) 2009, wordt ingetrokken. 3. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst. Zoetermeer, 8 april 2010 R.J. Gijsen, plv. voorzitter, ir. B.M. Dellaert, secretaris. 1

2 1) TOELICHTING BIJ HET BESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS (PPE) 2010 In de bijlage van dit besluit is de voor het Productschap Pluimvee en Eieren te handhaven regelgeving genoemd, gebaseerd op de autonome bevoegdheid op grond van artikel 93 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, alsmede de voor het PPE te handhaven regelgeving gebaseerd op een opdracht tot medebewind van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voor het toezicht op de naleving van verordeningen is in artikel 104, derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie aan besturen van bedrijfslichamen de bevoegdheid gegeven personen aan te wijzen die zijn belast met dit toezicht. De opdracht tot medebewind, de bevoegdheid tot tuchtrechtelijke handhaving en de bevoegdheid tot aanwijzing van toezichthouders van medebewindsregelgeving is gebaseerd op de artikelen 108 en 108a van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en nader uitgewerkt in de artikelen 91, vierde lid, 93, vierde lid, en 96, vijfde lid, van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE s. Ook regelgeving die in 2010 in werking zal treden is opgenomen in de in de bijlage opgenomen lijst. Ten behoeve van de duidelijkheid is de onder verantwoordelijkheid van het productschap te handhaven regelgeving in één geïntegreerd besluit opgenomen. Met de Handreiking ten behoeve van aanwijzingsbesluiten toezichthouders tuchtrecht van 25 juni 2004 (kenmerk TRCJZ/2004/4020) van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is, mede namens de Minister van Justitie, uiteengezet aan welke voorwaarden de aanwijzingsbesluiten dienen te voldoen. De aangewezen toezichthouder speelt een rol in de fase voorafgaand aan het aanbrengen van een zaak bij het tuchtgerecht. De toezichthouder is degene die de overtreding van het voorschrift waarop een tuchtrechtelijke maatregel staat constateert en een berechtingsrapport opmaakt. Het toezicht wordt, gelet op de vereiste onafhankelijkheid en de onpartijdigheid, niet door medewerkers uitgeoefend die in dienst zijn van het bedrijfslichaam zelf, maar in dienst van een van het bedrijfslichaam onafhankelijke controledienst. De bevoegdheden en verplichtingen van toezichthouders zijn bepaald in afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht. Gelet op de hoeveelheid controles en de noodzaak te kunnen beschikken over voldoende geëquipeerde toezichthouders die bevoegd zijn om berechtingsrapporten (waarin geconstateerde overtredingen die tuchtrechtelijk worden afgedaan verantwoord worden) te kunnen opmaken, wordt met onderhavig besluit de secretaris van het productschap gemandateerd om toezichthouders aan te wijzen. Gelet op het feit dat het bestuur niet frequent genoeg bijeen kan komen om, bij tussentijds in dienst of uit dienst treden van medewerkers van de organisaties die het toezicht uitvoeren, telkens nieuwe benoemingsbesluiten te nemen, is de bevoegdheid tot het aanwijzen van personen die belast zijn met het toezicht in mandaat gegeven aan de secretaris van het productschap. In lijn met de Handreiking worden als toezichthouders van de regelgeving van het productschap aangewezen controleurs in dienst van het Centrum voor Bedrijfsdiensten B.V., gevestigd te Zeist, (hierna: het CBD) of de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten, gevestigd te Barneveld (hierna: het CPE). Het CBD en het CPE hebben in de afgelopen jaren toezicht gehouden op de naleving van diverse verordeningen van het productschap. Zodoende is een jarenlange ervaring opgebouwd inzake het uitoefenen van toezicht op regelgeving van het productschap alsmede in het opmaken van berechtingsrapporten. Het CBD (voorheen B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector) is een onafhankelijke organisatie en is gespecialiseerd in het uitvoeren van audits, controles en monsternames in diverse sectoren. De wortels van het CBD liggen in de agrofoodketen, maar in de loop van de tijd is het werkterrein uitgebreid naar andere werkterreinen. De personen die de toezichthoudende functie uitoefenen hebben geen belangen in de veehouderij. Het CBD is een werkmaatschappij van CoMore B.V. gevestigd te Zeist. CoMore B.V. bestaat uit meerdere werkmaatschappijen die zich toeleggen op keuring, controle, inspectie, classificatie, certificeren en verzekeren. CoMore B.V. beheert zes werkmaatschappijen en 2

3 werkt met een jaarbegroting van bijna 40 miljoen euro. In totaal werken er ca. 600 medewerkers die werkzaamheden verrichten in opdracht van overheden, bedrijven en belangenorganisaties in binnen- en buitenland. Het CBD is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd volgens ISO/IEC norm 17020, laatstelijk is, ingaande op 29 april 2009 en geldig tot 27 juni 2013, afgegeven het accreditatie certificaat nummer: I 079, type A. Door middel van externe audits wordt jaarlijks getoetst of het CBD aan de normen blijft voldoen. Het CPE is een Stichting, opgericht in 1962, met als doel door middel van het uitoefenen van toezicht uitvoering te geven aan bij Europese Unie en nationale regelgeving ten aanzien van eieren, pluimvee en pluimveevlees gestelde voorschriften. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste acht en ten hoogste tien leden waarvan de voorzitter door de Minister van LNV is benoemd. Andere bestuursleden zijn voorgedragen door de Algemene Vereniging van Eierhandelaren (vier), de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders van de Drie Centrale Landbouworganisaties (twee), de Dierenbescherming (één), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (één) en de Stichting Steun aan de Belangengroep Rechten voor al wat leeft (één). De Minister van LNV beoordeelt het jaarverslag van het CPE en een vertegenwoordiger van het ministerie van LNV is bij de bestuursvergaderingen van het CPE aanwezig. Het productschap heeft geen bemoeienis met het CPE, anders dan een contractuele verbintenis waarin de opdracht tot controlewerkzaamheden is opgenomen. Het CPE verricht sinds 1988 controlewerkzaamheden op basis van regelgeving van het Ministerie van LNV en sinds 1989 diverse controlewerkzaamheden voor het productschap. Door de Raad voor Accreditatie is aan het CPE een accreditatie volgens de norm EN verleend inzake de voor de Minister van LNV te verrichten controlewerkzaamheden met betrekking tot scharreleieren en (bijzondere) houderijsystemen. De laatstelijk verstrekte accreditatie is geldig tot 1 juli 2011, aldus accreditatie certificaat nummer: C 065. Het toezicht houdt zowel een administratieve controle in als ook fysieke controle ter plekke. Het toezicht op de naleving van de verordening kan uitmonden in het aanbrengen van een zaak bij het tuchtgerecht. De toezichthouder is degene die de overtreding van het voorschrift waarop een tuchtrechtelijke maatregel staat constateert, ter zake een berechtingsrapport opmaakt dat wordt voorgelegd aan de voorzitter van het productschap. Deze heeft vervolgens de verantwoordelijkheid om de zaak aanhangig te maken bij het tuchtgerecht. De Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004 regelt het tuchtgeding in eerste aanleg (artt ) en het beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (artt ). Het besluit behoeft goedkeuring van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit alsmede ingevolge artikel 2, derde lid, van het Besluit van 15 november 2007, houdende regels inzake de ministeriële goedkeuring van besluiten van bedrijfslichamen (Stb. 2007, 458) van de Minister van Justitie. Zoetermeer, 8 april 2010 R.J. Gijsen, plv. voorzitter, ir. B.M. Dellaert, secretaris. 3

4 2) TOELICHTING BIJ HET BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS (PPE) 2010 (2011-I) De vaststelling van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2011 is aanleiding om het Besluit aanwijzing toezichthouders (PPE) 2010 te wijzigen. Immers, ook deze verordening dient te worden onderworpen aan het toezicht op de naleving door de daartoe aangewezen toezichthouders. Aan de bijlage van genoemd besluit moet daarom worden toegevoegd de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) Dit wijzigingsbesluit voorziet daarin. Zoetermeer, 9 juni 2011 B.J. Krouwel, voorzitter, ir. B.M. Dellaert, secretaris. TOELICHTING BIJ HET BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS (PPE) 2010 (2011-II) De vaststelling van de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in pluimveebedrijven en kuikenbroederijen (PPE) 2011 en de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in de kalkoensector (PPE) 2011, en de aanstaande vaststelling van de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in pluimveeslachterijen en -uitsnijderijen (PPE) 2011, geven aanleiding om het Besluit aanwijzing toezichthouders (PPE) 2010 te wijzigen. Immers, ook de rechtsopvolgers van de thans geldende verordeningen van het productschap die zich richten op de preventie en bestrijding van zoönosen in de pluimveehouderij, kalkoenhouderij, en pluimveeslachterijen dienen te zijn onderworpen aan het toezicht op de naleving door de daartoe aangewezen toezichthouders. In de bijlage van genoemd besluit moeten daarom de daar genoemde verordeningen onder a., b. en c. worden aangevuld met de vermelding van hun rechtsopvolgers. Dit wijzigingsbesluit voorziet daarin. 4

5 1) BIJLAGE BIJ HET BESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS (PPE) 2010 a. Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007 en haar rechtsopvolger de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in pluimveebedrijven en kuikenbroederijen (PPE) 2011; b. Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie (PPE) 2007 en haar rechtsopvolger de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in pluimveeslachterijen en -uitsnijderijen (PPE) 2011; c. Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij (PPE) 2009 en haar rechtsopvolger de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in de kalkoensector (PPE) 2011; d. Verordening monitoring Aviaire influenza (PPE) 2005; e. Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006; f. Verordening welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003; g. Verordening welzijnsnormen vleeskalkoenen 2003; h. Verordening welzijnsnormen nertsen (PPE) 2003; i. Verordening welzijnsnormen konijnen (PPE) 2006; j. Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PPE) 2003; k. Verordening algemene bepalingen PPE 2003; l. Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005; m. Verordening productie van en handel in broedeieren en levend pluimvee 2003; n. Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2005 en haar rechtsopvolger de Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2010; o. Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005; p. Verordening aanduiding bijzondere slachtpluimvee-houderijsystemen (PPE) 2004; q. Verordening subsidieverlening terugdringing salmonella (PPE) 2008; r. Verordening subsidieverlening terugdringing salmonella (PPE) 2009; s. Verordening subsidieverlening terugdringing salmonella (PPE) 2010; t. Verordening bestrijding infectieuze coryza en salmonella gallinarum bij pluimvee (PPE) 2009; u. Verordening vaccinatie nertsen tegen hondenziekte (PPE) 2010; 2) v. Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE)

6 VOETNOTEN 1) Basistekst d.d , Vb. Bo. nr. 30 d.d (PPE 10); 2) Wijziging 2011-I d.d , Vb. Bo. nr. 77 d.d (PPE 28); Wijziging 2011-II d.d , Vb. Bo. nr. 29 d.d (PPE 28). 6

BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011

BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011 BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011 Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 3 november 2011 tot vaststelling van erkenningsvoorwaarden

Nadere informatie

VERORDENING TIJDELIJKE EN PREVENTIEVE MAATREGELEN BIJ CALAMITEITEN IN DE PLUIMVEESECTOR (PPE) 2012

VERORDENING TIJDELIJKE EN PREVENTIEVE MAATREGELEN BIJ CALAMITEITEN IN DE PLUIMVEESECTOR (PPE) 2012 VERORDENING TIJDELIJKE EN PREVENTIEVE MAATREGELEN BIJ CALAMITEITEN IN DE PLUIMVEESECTOR (PPE) 2012 Verordening van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 6 september 2012 houdende tijdelijke

Nadere informatie

VERORDENING VACCINATIE NERTSEN TEGEN HONDENZIEKTE (PPE) 2010

VERORDENING VACCINATIE NERTSEN TEGEN HONDENZIEKTE (PPE) 2010 VERORDENING VACCINATIE NERTSEN TEGEN HONDENZIEKTE (PPE) 2010 Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 8 april 2010 houdende regels ter zake van de vaccinatie van nertsen tegen hondenziekte

Nadere informatie

VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING HUISHOUDELIJKE HEFFINGEN PLUIMVEESECTOR (PPE) 2014 (2014-I)

VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING HUISHOUDELIJKE HEFFINGEN PLUIMVEESECTOR (PPE) 2014 (2014-I) VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING HUISHOUDELIJKE HEFFINGEN PLUIMVEESECTOR (PPE) 2014 (2014-I) Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 10 april 2014 tot wijziging van de Verordening

Nadere informatie

Productschap Diervoeder

Productschap Diervoeder Productschap Diervoeder VERORDENING PDV REGISTRATIE ONDERNEMINGEN DIERVOEDERSECTOR 2003 Verordening van het Productschap Diervoeder van 12 februari 2003 (Wijziging I: 2 december 2009) houdende regels ter

Nadere informatie

VERORDENING HYGIËNEMAATREGELEN EN BESTRIJDING ZOÖNOSEN IN PLUIMVEEBEDRIJVEN EN KUIKENBROEDERIJEN (PPE) 2011

VERORDENING HYGIËNEMAATREGELEN EN BESTRIJDING ZOÖNOSEN IN PLUIMVEEBEDRIJVEN EN KUIKENBROEDERIJEN (PPE) 2011 VERORDENING HYGIËNEMAATREGELEN EN BESTRIJDING ZOÖNOSEN IN PLUIMVEEBEDRIJVEN EN KUIKENBROEDERIJEN (PPE) 2011 Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 9 juni 2011 houdende vaststelling van

Nadere informatie

1. Ter waarborging van de kwaliteit van het drinkwater voor pluimvee, is de ondernemer verantwoordelijk voor het nemen van de volgende maatregelen:

1. Ter waarborging van de kwaliteit van het drinkwater voor pluimvee, is de ondernemer verantwoordelijk voor het nemen van de volgende maatregelen: HYGIËNEBESLUIT DRINKWATERONDERZOEK (PPE) 2009 Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 29 oktober 2009 tot vaststelling van voorschriften inzake het verrichten van onderzoek

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5289 6 april 2010 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 maart 2010, nr. 115877, houdende

Nadere informatie

1. Welke naam heeft de gegevensverwerking waarin de persoonsgegevens zijn opgenomen?

1. Welke naam heeft de gegevensverwerking waarin de persoonsgegevens zijn opgenomen? MELDINGENREGISTER PVE Wbp Registerformulier Nummer melding: PVE / Wbp / 0016 / 00 / 22.06.2010 1. Welke naam heeft de gegevensverwerking waarin de persoonsgegevens zijn opgenomen? KIPNET 2. Waarvoor worden

Nadere informatie

VERORDENING PA SUBSIDIES STRUCTUURVERSTERKING BROOD EN BANKET 2008

VERORDENING PA SUBSIDIES STRUCTUURVERSTERKING BROOD EN BANKET 2008 VERORDENING PA SUBSIDIES STRUCTUURVERSTERKING BROOD EN BANKET 2008 Verordening van het Productschap Akkerbouw van 5 juni 2008 houdende regels ter zake van subsidies voor de structuurversterking voor de

Nadere informatie

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht; Uitgegeven: 5 september 2013 2013, nr. 53 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Mandaatbesluit Stelsel Natuur en Landschap 2013 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 20 augustus 2013, nr.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN IKB PSB (buitenland versie)

ALGEMENE VOORWAARDEN IKB PSB (buitenland versie) ALGEMENE VOORWAARDEN IKB PSB Het bestuur van de Stichting AVINED heeft, overwegende dat er in de markt voor pluimvee certificatieschema s zijn vastgesteld die uitgaan van een aaneengesloten kwaliteitsbeheersingssysteem

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten;

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 3311 19 juni 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van16 juni 2015 nr. 8150649C houdende verlening van mandaat en machtiging

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Secretariaat tuchtgerechten Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Instituut voor Agrarisch Recht Postbus 245 6700 AE WAGENINGEN

Jaarverslag 2010. Secretariaat tuchtgerechten Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Instituut voor Agrarisch Recht Postbus 245 6700 AE WAGENINGEN Jaarverslag 2010 Secretariaat tuchtgerechten Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Instituut voor Agrarisch Recht Postbus 245 6700 AE WAGENINGEN Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2010 van het secretariaat

Nadere informatie

VERORDENING IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VAN PLUIMVEEBEDRIJVEN EN LEVEND PLUIMVEE (PPE) 2012

VERORDENING IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VAN PLUIMVEEBEDRIJVEN EN LEVEND PLUIMVEE (PPE) 2012 VERORDENING IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VAN PLUIMVEEBEDRIJVEN EN LEVEND PLUIMVEE (PPE) 2012 Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 3 november 2011, houdende regels ter zake van de registratie

Nadere informatie

BIJLAGE 2 REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE MERK IKB PSB 2010

BIJLAGE 2 REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE MERK IKB PSB 2010 BIJLAGE 2 REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE MERK IKB PSB 2010 De schemabeheerder heeft, Overwegende dat de naleving van de voorschriften door deelnemers aan het regeling IKB PSB

Nadere informatie

BIJLAGE 4: KEURMERKREGLEMENT IKB KIP

BIJLAGE 4: KEURMERKREGLEMENT IKB KIP BIJLAGE 4: KEURMERKREGLEMENT IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED, in aanmerking nemende dat het Kip-keurmerk IKB staat ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau, ten behoeve van de herkenbaarheid

Nadere informatie

BESLUIT OPGAVE BEDRIJFSGEGEVENS OP ELEKTRONISCHE WIJZE (PPE) 2005

BESLUIT OPGAVE BEDRIJFSGEGEVENS OP ELEKTRONISCHE WIJZE (PPE) 2005 BESLUIT OPGAVE BEDRIJFSGEGEVENS OP ELEKTRONISCHE WIJZE (PPE) 2005 Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 15 september 2005, houdende vaststelling van bepalingen omtrent opgave

Nadere informatie

VERORDENING WELZIJNSNORMEN VLEESKUIKENOUDERDIEREN 2003

VERORDENING WELZIJNSNORMEN VLEESKUIKENOUDERDIEREN 2003 INTEGRALE TEKST bijgewerkt t/m wijziging i.v.m. de implementatie van de Dienstenrichtlijn 2009, gepubliceerd d.d. 15-01-2010 1) VERORDENING WELZIJNSNORMEN VLEESKUIKENOUDERDIEREN 2003 Het bestuur van het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 264 Besluit van 30 juni 2014, houdende wijziging van diverse besluiten betreffende dieren en dierlijke producten in verband met de opheffing

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22623 13 augustus 2013 Instellings- en mandaatbesluit spir-it 2013 Gelet op paragraaf 2 van de afdeling 6 van hoofdstuk

Nadere informatie

INTEGRALE TEKST bijgewerkt t/m wijziging 2012-I, gepubliceerd d.d. 29-06-2012

INTEGRALE TEKST bijgewerkt t/m wijziging 2012-I, gepubliceerd d.d. 29-06-2012 INTEGRALE TEKST bijgewerkt t/m wijziging 2012-I, gepubliceerd d.d. 29-06-2012 1) HYGIËNEBESLUIT OPFOKBEDRIJVEN, FOKBEDRIJVEN EN VERMEERDERINGSBEDRIJVEN (PPE) 2011 Besluit van het Productschap Pluimvee

Nadere informatie

In artikel 5.5 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding 1. voor het eerste. Na artikel 5.7 worden de volgende artikelen ingevoegd, luidende:

In artikel 5.5 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding 1. voor het eerste. Na artikel 5.7 worden de volgende artikelen ingevoegd, luidende: Grondslag Gelet op de artikelen 2.2, tiende lid, onderdelen d, e, f, g, i, j, l, onder 1 en 4º, m, n, p, 2.8, vierde lid, onderdelen a en b, 7.1, 7.2, tweede lid, 7.8, eerste lid, van de Wet dieren; Artikelen

Nadere informatie

Aan geadresseerde. Geachte heer/mevrouw,

Aan geadresseerde. Geachte heer/mevrouw, Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid Aan geadresseerde uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum VD. 2004/2884 8-10-2004 onderwerp doorkiesnummer bijlagen Kaderwet diervoeders. (TRC 2004/7011) 3785633

Nadere informatie

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010,

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010, 2014/13 Nummer 1641892 Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland maken, gelet op het bepaalde in art.

Nadere informatie

Paragraaf 1, Algemeen

Paragraaf 1, Algemeen Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer, Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap en de provinciale Subsidieverordening Inrichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 910 Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen)

Nadere informatie

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; overwegende dat:

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; overwegende dat: Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 7 april 2015 houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied De directeur van de Omgevingsdienst

Nadere informatie

Productschap Pluimvee en eieren. Jaarplan 2012

Productschap Pluimvee en eieren. Jaarplan 2012 Productschap Pluimvee en eieren Jaarplan 2012 2 Inleiding Inhoud Inleiding 2 Inhoudsopgave 2 Jaarplan Productschap Pluimvee en Eieren 2012 3 Arbeid, duurzaamheid en innovatie 5 Voedselveiligheid 6 Voedselkwaliteit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16990 20 juni 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juni 2014, kenmerk 376061-121125-WJZ,

Nadere informatie

OVEREENKOMST PLUIMVEEHOUDER EN GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS,

OVEREENKOMST PLUIMVEEHOUDER EN GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS, OVEREENKOMST PLUIMVEEHOUDER EN GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS, bijlage VI van het Reglement Geborgde Naam tekenbevoegde :.. hierna te noemen pluimveehouder Eigenaar dieren (indien :.. niet de pluimveehouder)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 602 Besluit van 14 november 1997, houdende regelen betreffende de identificatie en registratie van dieren (Besluit identificatie en registratie

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Nadere informatie

ONTWERP. Verordening van het Productschap Akkerbouw van 2009, houdende vaststelling bestemmingsheffing

ONTWERP. Verordening van het Productschap Akkerbouw van 2009, houdende vaststelling bestemmingsheffing VERGADERING : BESTUUR DATUM : 13 NOVEMBER 2008 AGENDAPUNT : 10 BIJLAGE : 26 Lett: AF no. JBA ONTWERP HEFFINGSVERORDENING PA INLANDS GRAAN 2009 Verordening van het Productschap Akkerbouw van 2009, houdende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 147 Besluit van 3 maart 2005, houdende wijziging van het Besluit biotechnologie bij dieren (Handelingen met betrekking tot dieren waar geen vergunning

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 389 Besluit van 16 oktober 2014, houdende regels ter zake van heffingen in verband met de bekostiging van het weren van dierziekten (Besluit

Nadere informatie

1. Begripsbepalingen. f. voedsters: alle vrouwelijke konijnen die ten minste eenmaal zijn gedekt of geïnsemineerd waaronder niet-gespeende jongen;

1. Begripsbepalingen. f. voedsters: alle vrouwelijke konijnen die ten minste eenmaal zijn gedekt of geïnsemineerd waaronder niet-gespeende jongen; INTEGRALE TEKST bijgewerkt t/m wijziging 2011-1, gepubliceerd d.d. 25-03-2011 1) VERORDENING WELZIJNSNORMEN KONIJNEN (PPE) 2006 Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 9 februari 2006,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21460 29 juli 2014 Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Nadere informatie

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van:

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van: (Tekst geldend op: 19-12-2013) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 december 2007, nr. VGP/VV 2821211, houdende vaststelling van tarieven voor retributies in de levensmiddelensector

Nadere informatie

BIJLAGE 5: ERKENNINGSVOORWAARDEN CERTIFICERENDE INSTANTIES IKB KIP

BIJLAGE 5: ERKENNINGSVOORWAARDEN CERTIFICERENDE INSTANTIES IKB KIP BIJLAGE 5: ERKENNINGSVOORWAARDEN CERTIFICERENDE INSTANTIES IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, gelet op artikel 3, vijfde en zesde lid, van de Algemene Voorwaarden IKB Kip, ter zake het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19496 1 oktober 2012 Besluit van het College bescherming persoonsgegevens (CBP), houdende verlening van mandaat en machtiging

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9 AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009 Pagina 1 van 9 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2009.0.071.903 Datum Zaaknummer 2009-08-00863

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_13-4 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE EI-KEURMERK IKB

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE EI-KEURMERK IKB REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE EI-KEURMERK IKB Het bestuur van de Stichting IKB EI, hierna te noemen: de Stichting, in aanmerking nemende dat, het Productschap Pluimvee en

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt Consument & Markt BESLUIT Ons kenmerk: ACM/DC/2014/ 206881 Betreft zaak 14.0939.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste

Nadere informatie

OVEREENKOMST PLUIMVEEHOUDER EN GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS,

OVEREENKOMST PLUIMVEEHOUDER EN GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS, OVEREENKOMST PLUIMVEEHOUDER EN GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS, bijlage VI van het Reglement Geborgde Naam tekenbevoegde :.. hierna te noemen pluimveehouder Eigenaar dieren (indien :.. niet de pluimveehouder)

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden,

Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden, Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden, gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 16 februari 2005, gelet op artikel 213 van de Gemeentewet, BESLUIT: vast te stellen de bijgevoegde:

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN

MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN Burgemeester en wethouders van Velsen Overwegende dat bij besluit van 28 januari 2003 het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen en

Nadere informatie

Toezicht logistiek slachten in vleeskuikenslachterijen

Toezicht logistiek slachten in vleeskuikenslachterijen Toezicht logistiek slachten in vleeskuikenslachterijen Auteur: ing. G. Visser KEURINGSDIENST VAN WAREN OOST Postbus 202 7200 AE Zutphen Tel. 0575-588100 Fax. 0575-588200 E-mail OT@kvw.nl Projectnummer:

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102557_1/6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 Rapport Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hem

Nadere informatie

Controle verordening Regio Twente

Controle verordening Regio Twente Controle verordening Regio Twente Gegevens van de regeling Officiële naam regeling Citeertitel De verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 415 Besluit van 13 juli 2002, houdende de aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur aan de Comptabiliteitswet 2001 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Productschap Pluimvee en Eieren. 2011 in het kort

Productschap Pluimvee en Eieren. 2011 in het kort Productschap Pluimvee en Eieren 2011 in het kort 2 Verantwoording Het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) werkt voor alle schakels in de pluimvee- en eierketen, inclusief konijnen en pelsdieren: van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

Voorstel van wet. Artikel I. De Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 3 komt te luiden:

Voorstel van wet. Artikel I. De Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 3 komt te luiden: Wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie betreffende de vereisten gesteld aan de beginseltoestemming, de leeftijdscriteria, de bijdrage in de kosten van het gezinsonderzoek, enige

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12932 29 juni 2012 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 juni 2012, nr. AV/SDA/2012/10097,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2011, 11JOS25310; raadsstuk 2011-3111;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2011, 11JOS25310; raadsstuk 2011-3111; Verordening Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen 2011 De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2011, 11JOS25310; raadsstuk 2011-3111;

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 378 Wet van 3 juli 1996, houdende algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21459 31 juli 2014 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling

Nadere informatie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum De raad van de gemeente Renkum; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012; Gelet op artikel

Nadere informatie

Ontwerp-Controleverordening VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d.

Ontwerp-Controleverordening VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. Bijlage B bij agendapunt 2013.12.13/06a Ontwerp-Controleverordening VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht, gelet

Nadere informatie

I-R-E. Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG

I-R-E. Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG ( M E E N Ì- E I-R-E Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre; overwegende: - dat in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet bag), die

Nadere informatie

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven Page 1 of 5 Certificatiereglement Beter Leven kenmerk Vleesverwerkende Bedrijven Versie 1.0 d.d.16.08.2012 Dit certificatiereglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 973 Wijziging van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (verhoging maximaal bedrag tuchtrechtelijke boete en wijziging samenstellingseisen

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader

BESLUIT. I. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101698-12 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Nulmeting regeldruk. Sira Consulting B.V. btw-nummer NL 8109.155.46.B01 BIC INGBNL2A IBAN NL05 INGB 0680 5767 62 KVK 30182559

Nulmeting regeldruk. Sira Consulting B.V. btw-nummer NL 8109.155.46.B01 BIC INGBNL2A IBAN NL05 INGB 0680 5767 62 KVK 30182559 Nulmeting regeldruk Nulmeting van het regeldrukeffect van de nieuwe regelgeving van de ministeries van EZ en VWS als gevolg van de overname van de publieke taken van de voormalige product- en bedrijfschappen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-01-2015 Vastgesteld door Raad van Toezicht 30-10-2014 Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte omschrijving Reglement Raad van Toezicht

Nadere informatie

(Regeling formulieren Leegstandwet)

(Regeling formulieren Leegstandwet) VROM Regeling formulieren Leegstandwet Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, van 3 mei 2005, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, nr. MJZ2005052804, houdende vaststelling van de modellen,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

2 Voorbereiding van vergaderingen van (dagelijks) bestuur, sectorcommissie en sociaaleconomische

2 Voorbereiding van vergaderingen van (dagelijks) bestuur, sectorcommissie en sociaaleconomische Verordening PT Reglement van Orde 2008 Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 1 juli 2008, houdende tot het geven van regels met betrekking tot de vergaderingen van het bestuur, de

Nadere informatie

Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving waterschap Vechtstromen

Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving waterschap Vechtstromen Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving waterschap Vechtstromen Kenmerk Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen; gezien het voorstel van de Voorbereidingscommissie d.d.

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102680 / 82 Betreft zaak: WON Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit gelet op de artikelen 5, 16, eerste en tweede lid,

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van 2 juni 2003, Stb. 2003, nr. 234, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 april 2005, Stb. 2005, nr. 200.

BESLUIT. Besluit van 2 juni 2003, Stb. 2003, nr. 234, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 april 2005, Stb. 2005, nr. 200. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102551_2 / 10.BT1290 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste

Nadere informatie

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe accountants, accountantsorganisaties en (mede)beleidsbepalers daarvan en (ii) financiële ondernemingen en (mede)beleidsbepalers

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd: Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 15 augustus 2007 FM 2007-01901 M Onderwerp Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling invoering Wft De Minister van Financiën, Gelet

Nadere informatie

TOELICHTING SAMENWERKINGSPROTOCOL NZA - CONSUMENTENAUTORITEIT

TOELICHTING SAMENWERKINGSPROTOCOL NZA - CONSUMENTENAUTORITEIT TOELICHTING SAMENWERKINGSPROTOCOL NZA - CONSUMENTENAUTORITEIT Inleiding Op 29 december 2006 is de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) in werking getreden. De Whc implementeert verordening 2006/2004

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 92 en 95 van de Wet op de bedrijfsorganisatie; 1 Beleggen van vergaderingen van het bestuur

Gelet op de artikelen 92 en 95 van de Wet op de bedrijfsorganisatie; 1 Beleggen van vergaderingen van het bestuur VERORDENING REGLEMENT VAN ORDE (PVV) 2007 Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 12 december 2007, tot vaststelling van een reglement van orde voor de vergadering van het bestuur van het Productschap

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19100 10 juli 2015 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2015, kenmerk 784038-138239-MEVA,

Nadere informatie

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Controleverordening Randstedelijke Rekenkamer De Randstedelijke Rekenkamer besluit: overwegende dat: op grond van de wet van 2 juli 2003, Stb.

Nadere informatie

De Vennootschap Onder Firma: EduLaw opleidingen VOF (hierna: EduLaw opleidingen),

De Vennootschap Onder Firma: EduLaw opleidingen VOF (hierna: EduLaw opleidingen), Klachtenregeling Preambule De Vennootschap Onder Firma: EduLaw opleidingen VOF (hierna: EduLaw opleidingen), gevestigd te Amstelveen (handelsregister KvK 58763678) overwegende dat het wenselijk is dat

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102556_1/8. Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid Elektriciteitswet

Nadere informatie

CoMore. Flexibel Enthousiast Betrouwbaar

CoMore. Flexibel Enthousiast Betrouwbaar CoMore Flexibel Enthousiast Betrouwbaar CoMore komt voort uit de agrifoodsector en is sterk in zakelijke dienstverlening. Het dienstenpakket bestaat uit controles en audits, onderzoeken, keuringen, inspecties,

Nadere informatie

motorrijtuigcategorie: categorie van motorrijtuigen vastgesteld op grond van artikel 118 van de Wegenverkeerswet 1994.

motorrijtuigcategorie: categorie van motorrijtuigen vastgesteld op grond van artikel 118 van de Wegenverkeerswet 1994. Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs en enkele verbeteringen) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut!

Nadere informatie

BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP

BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, gelet op artikel 19 van de Algemene Voorwaarden IKB Kip, ter zake van de behandeling van geschillen tussen een deelnemer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36114 29 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 8 december 2014, nr. WJZ/14011574, tot

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van.;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van.; De raad van de gemeente.; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van.; Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling van de Intergemeentelijke Sociale

Nadere informatie

Besluit bewapening en uitrusting politie

Besluit bewapening en uitrusting politie http://wetten.overheinl/bwbr0032136/geldigheidsdatum_12-09-20.. 1 van 8 02/06/2015 15:30 Besluit bewapening en uitrusting politie (Tekst geldend op: 12-09-2014) Besluit van 13 oktober 2012, houdende regels

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT f RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1113251 Datum: Behandeld door: 7 februari 2014 A.P.M. Verduin-Mors Afdeling / Team: INW/BUR Onderwerp: Verordening basisregistratie personen (Verordening

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften

Verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente het Bildt; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Gezondheidscertificaat voor de export van pluimvee- en kalkoenvlees en separatorvlees naar de Republiek Cuba

Gezondheidscertificaat voor de export van pluimvee- en kalkoenvlees en separatorvlees naar de Republiek Cuba I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-Code Land Pluimveevlees 0207 020890 II. Europees certificaat Type certificaat EX.VTP.CU.01.02 Titel van het certificaat Gezondheidscertificaat voor de export

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa

Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met betrekking tot onderlinge

Nadere informatie

Handhavingsverordening 2015 GR Ferm Werk

Handhavingsverordening 2015 GR Ferm Werk Handhavingsverordening 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet op: - artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet,

Nadere informatie