vlaamse Zit ting nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG VERGADERING VAN VRIJDAG 21 oktober 2011 OCHTENDVERGADERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vlaamse Zit ting 2011-2012 nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG VERGADERING VAN VRIJDAG 21 oktober 2011 OCHTENDVERGADERING"

Transcriptie

1 vlaamse GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Zit ting nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG VERGADERING VAN VRIJDAG 21 oktober 2011 OCHTENDVERGADERING INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING BENOEMING VAN HET BUREAU (R.v.O., art. 3 en 4)... 3 TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER... 4 MEDEDELINGEN... 5 BELEIDSVERKLARING Beleidsverklaring van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Stuk 4 ( ) Nr. 1 Algemene bespreking Sprekers: de heren Jean-Luc Vanraes, collegevoorzitter, Fouad Ahidar, mevrouwen Els Ampe, Greet Van Linter, Brigitte De Pauw, de heer Dominiek Lootens-Stael, mevrouw Elke Van den Brandt, de heer Paul De Ridder, mevrouw Bianca Debaets, de heren Jef Van Damme, Bruno De Lille, collegelid, mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid en de heer Walter Vandenbossche STEMMING... 54

2 2 Plenaire vergadering Nr. 1 ( ) 21 oktober 2011 ACTUALITEITSDEBAT (R.v.O., art. 61,5c) Actualiteitsvraag van de heer Dominiek Lootens-Stael aan mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, met betrekking tot kinderopvangcentrum t Scheutje te Anderlecht Actualiteitsvraag van de heer Walter Vandenbossche aan mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, met betrekking tot kinderdagverblijf t Scheutje te Anderlecht Actualiteitsvraag van mevrouw Elke Roex aan mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, betreffende de ondersteuning van het kinderdagverblijf t Scheutje in Anderlecht Sprekers: de heren Dominiek Lootens-Stael, Walter Vandenbossche, mevrouwen Elke Roex, Greet Van Linter, de heer Paul De Ridder en mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid BIJLAGEN TREFWOORDENREGISTER... 62

3 Plenaire vergadering Nr. 1 ( ) 21 oktober OCHTENDVERGADERING De vergadering wordt om 9.05 u geopend. Voorzitter: de heer René Coppens, oudste lid in jaren (de twee jongste leden in jaren, mevrouwen Elke Van den Brandt en Els Ampe, vormen samen met de heer René Coppens, het voorlopig Bureau) OPENING VAN DE GEWONE ZITTING De voorzitter.- De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie komt heden van rechtswege bijeen op grond van artikel 71 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen. Ik verklaar de gewone zitting geopend. BENOEMING VAN HET BUREAU (R.v.O., art. 3 en 4) De voorzitter.- Dames en heren, aan de orde is de benoeming van het Bu reau. Het uittredende Bureau was als volgt samen gesteld : Voorzitter: mevrouw Carla Dejonghe Ondervoorzitter: mevrouw Annemie Maes Secretarissen: de heer Jef Van Damme, mevrouw Bianca Debaets, de heer René Coppens, mevrouw Sophie Brouhon Het Bureau bestaat, conform artikel 3 van het Reglement van Orde van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie uit een voorzitter, een ondervoorzitter en 5 secretarissen. Voor het 5 de mandaat van secretaris van het Bureau was er geen voordracht het afgelopen zittingsjaar. Het mandaat was aldus niet ingevuld. Op 4 oktober 2011 draagt mevrouw Greet Van Linter, fractievoorzitter van de Vlaamse Democraten, namens de fractie, de kandidatuur voor van de heer Johan Demol voor het mandaat van secretaris van het Bureau. Mevrouw Brigitte De Pauw.- Ik stel voor het uittredend Bureau en de voorgedragen kandidaat te benoemen. (Instemming) De voorzitter.- Aangezien het aantal uittredende bureauleden en de voorgedragen kandidaat, overeenkomt met het totaal aantal toe te wijzen mandaten, verklaar ik het Bureau als volgt samengesteld:

4 4 Plenaire vergadering Nr. 1 ( ) 21 oktober 2011 Voorzitter: mevrouw Carla Dejonghe Ondervoorzitter: mevrouw Annemie Maes Secretarissen: de heer Jef Van Damme, mevrouw Bianca Debaets, de heer Johan Demol, de heer René Coppens, mevrouw Sophie Brouhon. Ik nodig de voorzitter uit om hier plaats te nemen. (De heer René Coppens en mevrouw Carla Dejonghe geven mekaar de accolade) Voorzitter: Mevrouw Carla Dejonghe TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER De voorzitter.- Geachte collega s, allereerst van harte bedankt voor het vertrouwen om dit jaar opnieuw als voorzitter van deze Raad te mogen zetelen. Het belooft een boeiend politiek jaar te worden. We zijn bijna halverwege deze legislatuur én één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik hoop dat wij volgend jaar rond deze tijd kunnen terugblikken op verkiezingen die positief geweest zijn voor de Nederlandstaligen in dit gewest. Met de op handen zijnde staatshervorming en de gebeurtenissen van de afgelopen maanden kan er een belangrijk elan ontstaan voor de Nederlandstaligen in Brussel, maar dit hangt in grote mate af van de manier waarop wij als Nederlandstalige politieke mandatarissen de kansen grijpen die ons geboden worden. Ondanks het parlementair reces, blijven de raderen van de Raad draaien. Er hebben reeds verscheidene commissies plaatsgevonden en ons educatief programma loopt sinds het begin van het schooljaar weer als een trein. Dat heeft u ongetwijfeld zelf ook kunnen merken. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen zal de educatieve dienst ook opnieuw een programma ontwikkelen dat gericht is naar scholen en jongeren. Zoals dat al het geval was de voorbije jaren, zetten we onze politiek voort om een belangrijk deel van het parlementaire werk naar commissie te verhuizen. Op die manier kunnen we de nodige debatten au fond voeren. Beste collega s, ik wil u graag oproepen om uw rol ten volle te spelen en het reglement van de Raad voorziet daarvoor in de nodige parlementaire instrumenten, zoals bijvoorbeeld schriftelijke vragen, mondelinge vragen, interpellaties, actualiteitsvragen of vragen om uitleg. Het Uitgebreid Bureau zal er nauwgezet op toekijken dat deze correct toegepast worden. Dit zal het debat ten goede komen. Aan de collegeleden wil ik dan weer vragen om hun verantwoordelijkheden ten opzichte van de Raad op te nemen. Het is één van de fundamenten van het democratische proces dat de wetgevende macht de uitvoerende macht om uitleg kan vragen over het gevoerde beleid. Daar horen uiteraard ook de nodige praktische afspraken bij, die van beide zijden gerespecteerd dienen te worden.

5 Plenaire vergadering Nr. 1 ( ) 21 oktober Dan rest er mij voor het overige niets meer dan ten eerste alle diensten van de Raad te danken voor het uitstekende werk dat ze dag in dag uit leveren, en ten tweede u allen een prettig parlementair jaar toe te wensen. (Applaus) MEDEDELINGEN De voorzitter.- De voorzitter van het Parlement Wallon deelt bij brief mee dat de vergadering zich ter zitting van 21 september 2011 heeft geconstitueerd. De voorzitter van het Parlement de la Communauté Française deelt mee bij brief dat de vergadering zich ter zitting van 22 september 2011 heeft geconstitueerd. De voorzitter van het Vlaams Parlement deelt mee bij brief dat het Vlaams Parlement zich ter vergadering van 26 september 2011 heeft geconstitueerd. De voorzitter van de Senaat deelt mee bij brief dat de Senaat zich ter vergadering van 11 oktober 2011 heeft geconstitueerd. De voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers deelt mee bij brief dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers ter vergadering van 11 oktober 2011 voor wettig en voltallig is verklaard. Bij collegebesluit nr van 3 oktober 2011 sluit het College de zitting van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie op 20 oktober BELEIDSVERKLARING Beleidsverklaring van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Stuk 4 ( ) Nr.1 Algemene bespreking De heer Jean-Luc Vanraes, collegevoorzitter.- Ons uitgangspunt is duidelijk: Samen stad maken, een stedelijk beleid dat erop gericht is de levenskwaliteit van de mensen in deze stad te verhogen. Daar bestaat geen eenvoudige formule voor. Een succesvol stedelijk beleid vergt immers een intelligent en complex samenspel van burgers, middenveld, bedrijfswereld en overheid. Samenwerking en interactie tussen al die actoren is cruciaal: samen nadenken over de stad, samen initiatieven nemen, en een goed begrip hebben van de problemen van de stad. In Brussel, met zijn diverse overheden en bestuurslagen, geldt dat des te meer: alleen door meer samenwerking kunnen we komen tot een evenwichtig en slagkrachtig beleid voor onze stad. De torenhoge maatschappelijke uitdagingen in Brussel versterken de noodzaak van een transversale beleidsbenadering. Daarom vertrekt de Beleidsverklaring vanuit een geïntegreerde visie op de stad waarin het idee van partnerschap voor ons centraal staat.

6 6 Plenaire vergadering Nr. 1 ( ) 21 oktober 2011 Zeven gidslijnen vormen de rode draad in het VGC-beleid het komende jaar: Een hedendaagse, leefbare en duurzame stad de noodzaak van capaciteitsuitbreiding; Kwaliteitsvereisten; Streven naar meer samenwerkingscultuur en participatie; Efficiëntie en effectiviteit; Ambassadeur zijn van de stad en haar inwoners; De plaats van het Nederlands en de anders- en meertalige burger; Oog voor sociale cohesie. De eerste leidraad is een hedendaagse, leefbare en duurzame stad. Dit betreft de noodzaak van capaciteitsuitbreiding en de zorg voor kwaliteit. Steden groeien Brussel nog meer dan andere en om iedereen dezelfde kansen te geven, is er nood aan meer plaatsen in het onderwijs, in de kinderopvang, in de buitenschoolse opvang. Een verantwoordelijkheid van verschillende overheden, waarin de VGC ook zijn rol speelt als regisseur. In onderwijs alleen al investeerde de VGC dit jaar meer dan 2,5 miljoen euro in extra klassen en in nieuwe en vernieuwde schoolgebouwen. Sinds 1 september 2011 kwamen er maar liefst 451 plaatsen bij voor kinderen in onthaalklassen, kleuterklassen en leerjaren. Die verantwoordelijkheid blijft de VGC opnemen: voor 2012 werden 23 extra dossiers begeleid en ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap, voor een totaal van 54 miljoen euro, die op termijn een kleine plaatsen zouden moeten opleveren. De VGC zal haar financiële en inhoudelijke steun blijven waarmaken voor projecten die realiseerbaar en van prioritair belang zijn. Ook de kwaliteit wordt niet uit het oog verloren. Een goede school maak je niet alleen met kinderen: leerkrachten en directies vervullen hun job met enthousiasme, vooral als zij worden ondersteund en geapprecieerd en zich verder kunnen professionaliseren. Dat enthousiasme valt overigens op bij de start van de nieuwe scholen en de nieuwe afdelingen. Het is belangrijk dat het werk van het Onderwijscentrum Brussel en het oprichten van Brede Scholen wordt voortgezet. Met het oog op voldoende kwaliteitsvol onderwijspersoneel zal de VGC campagne voeren voor de mogelijkheden die het Brussels onderwijs biedt voor afgestudeerde studenten én voor leerlingen van het Brussels secundair onderwijs zelf. Brussel is een stad waar er in bepaalde beroepssectoren een groot tekort aan arbeidskrachten is, maar waar toch veel jongeren moeilijk een job vinden of de weg zijn kwijtgeraakt. Deze scheeftrekking is voor de VGC een grote zorg. Het College zal zich inzetten om op eigen initiatief of ondersteunend jongeren de weg te wijzen naar een opleiding met toekomstperspectief. Hiertoe worden extra middelen ingezet voor het tweedekansonderwijs, het uitbreiden van jobmogelijkheden in de voor- en naschoolse opvang, de beroepsopleidingen, de versterking van de leertijd en de ondernemersopleidingen. Het aanbod van de eigen VGC-onderwijsinstellingen zal in dezelfde lijn meer aansluiten bij de Brusselse realiteit. De VGC stelt alles in het werk om de talenten van alle leerlingen maximaal te ontplooien en een zo hoog mogelijk niveau te bereiken. Het College engageert zich, met het Onderwijscentrum Brussel, om scholen nog meer te ondersteunen in hun groei naar kwaliteitsvolle Places of Learning. Naast de vertrouwde thema s taalvaardigheid Nederlands en diversiteit, zullen ook de Brede School en de meertalige opvoeding een plaats krijgen in

7 Plenaire vergadering Nr. 1 ( ) 21 oktober het ondersteuningsaanbod. Wat de meertalige opvoeding betreft, zal een concrete samenwerking met Foyer worden opgezet. Om de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren nog te vergroten, zal verder worden geïnvesteerd in het concept van Brede School. Een transversale aanpak tussen ouders, welzijn, gezin, cultuur, sport, de buurt en andere organisaties staat voorop. Binnen het Onderwijscentrum Brussel wordt een Platform Brede School opgericht, dat niet alleen de lopende Brede Scholen zal ondersteunen, maar ook de oprichting van nieuwe Brede Scholen. Er staan er 5 op stapel. Brede Scholen die door de VGC worden ondersteund, krijgen een logo dat meteen ook een kwaliteitslabel is. Als we kinderen meer kansen willen bieden, dan is het ook noodzakelijk om de betrokkenheid van de ouders bij het schoolleven van hun kinderen te vergroten. De VGC engageert zich om een sterk flankerend onderwijsbeleid te ontwikkelen, dat het partnerschap tussen de scholen en de ouders ondersteunt. Ook in 2012 blijft de VGC investeren in een stabiel systeem voor de aanmelding en inschrijving van kinderen in het basisonderwijs en informatieverstrekking op maat van de klant, onder meer over de nieuwe engagementsverklaring, opgenomen in het schoolreglement. De VGC wil ook de opvoedingsondersteuning dichter bij de ouders brengen. De doorstart van de Opvoedingswinkel is een belangrijke succesfactor, terwijl opvoedingsondersteuning in alle beleidsdomeinen, waar mogelijk, aan bod zal komen. De VGC wil opvoedingsondersteuning ook nauw laten aansluiten bij de Brede School, zoals bijvoorbeeld de ontmoetingsplaats voor ouders en jonge kinderen op de Nieuwlandsite. Waar mogelijk wordt voorzien in brede jeugdhulp, zoals bij de projecten zinvolle dagbesteding en leerrecht, en bij de afstemming op jeugd- en vrijetijdsinitiatieven. Een snel groeiende stad als Brussel moet ook meer ruimte maken voor gezinnen en hun noden, met voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang. Minstens 606 extra opvangplaatsen voor baby s en peuters hebben we nu al nodig, een veelvoud daarvan in de toekomst. Daarom wordt nu Huizen van het Kind opgezet en heeft de VGC al 318 plaatsen in kinderdagverblijven toegekend en gedeeltelijk gesubsidieerd. In overleg met andere partners moet dat uitgroeien tot een fijnmazig en behoeftedekkend aanbod van preventieve gezinsondersteuning. Ook de vergrijzing zet zich door in Brussel. Het lokale aanbod aan dienstencentra is hier prioritair, zo zal het College de opstart van minstens één nieuw lokaal dienstencentrum ondersteunen. Personen met een handicap worden niet vergeten. De VGC werkt samen met een partner aan het eerste dagverzorgingscentrum voor personen met een visuele handicap. Een stad met meer jonge mensen, dat betekent ook meer investeren in sport en vrijetijdsinitiatieven voor de jeugd. Een versterkt jeugdbeleid en het opzetten van vakantie-initiatieven moeten ervoor zorgen dat jongeren zichzelf kunnen zijn in de stad. Daarbij is het aanleren van een actieve mobiliteit - fietsen - een prioriteit, net zoals het aanbieden van actieve trajecten rond milieu- en natuureducatie. Sinds het begin van de legislatuur wordt een duurzame en samenwerkingsgerichte aanpak gehanteerd om stapsgewijs de talrijke noden op het gebied van jeugdinfrastructuur in Brussel weg te werken. In 2011 werden verschillende scoutslokalen grondig gerenoveerd en in 2012 komen een aantal WMKJ-lokalen aan de beurt. Een samenwerkingsproject

8 8 Plenaire vergadering Nr. 1 ( ) 21 oktober 2011 met Cultuur en Jeugd zal onder andere leiden tot een fuif- en concertzaal en verschillende repetitieruimtes. De VGC vindt vrijwilligerswerk belangrijk. In 2012 zal het Brussels vrijwilligerswerk wetenschappelijk in kaart worden gebracht in functie van de behoeften, de uitdagingen en de mogelijkheden. Verder zal het College werk maken van een professionalisering van de lokale dienstencentra met bijzondere aandacht voor beginnende centra. In samenwerking met het Brusselse overlegplatform Zorgberoepen, opgericht in 2011, zal het H-team aangevuld worden met een V-team om ook de richting verzorging te promoten bij jongeren met een inleefmoment. In 2012 wil het College ook een antwoord bieden op de werklast van huisartsen via steun voor de taxidienst voor de rijdende huisartsenwacht van de Brusselse Huisartsenkring en de opleiding huisartspraktijkassistent. Het College zoekt naar manieren om de kwaliteit en dienstverlening te verbeteren. Zo zal tijdens het volgende werkjaar de zakelijke hervorming van de 22 gemeenschapscentra verder worden uitgewerkt in de praktijk. Met inspraak en overleg moet het Cultuurcentrum Brussel tot stand komen, een verdergaande samenwerking tussen de gemeenschapscentra. Wat het streven naar meer samenwerking en participatie betreft, om te komen tot een geïntegreerde beleidsvoering, werkt de VGC samen met andere overheden en met het werkveld. Samenwerking krijgt voor het College vorm door overleg met tal van institutionele partners. Van groot belang in dit verband is dit jaar het kerntakendebat dat het College wil voeren met de Vlaamse Gemeenschap. De taskforce Brussel, een ambtelijk overlegorgaan, bereidt het politieke kerntakendebat voor dat moet leiden tot heldere afspraken over de rol, de opdracht en de financiering van beide overheden. In dit verband past ook het globaal actieplan dat de noodzaak aan programmatie van gemeenschapsvoorzieningen in Brussel in kaart brengt. De VGC wil zich, vanuit haar eigenheid en haar lokale regierol, inschrijven in de grootstedelijke dynamiek en samenwerken met andere Brusselse overheden. Bij de voorbereiding van het nieuwe gewestelijke crècheplan zal het College voorstellen om de gewestfinanciering van infrastructuur voortaan te verdelen via de Franse en Vlaamse Gemeenschapscommissie en niet langer via de gemeenten, volgens de gebruikelijke 80/20-verdeelsleutel. Op het gebied van onderwijsvoorzieningen in Brussel wordt met alle betrokken actoren en over de gemeenschappen heen overlegd in de schoot van de taskforce Capaciteit Onderwijs. Op deze manier kan de problematiek van de capaciteit en de kwaliteit van het onderwijs gezamenlijk en gecoördineerd worden aangepakt. De VGC neemt hierin een regierol op. Dat geldt ook voor het Programma Preventie Schoolverzuim en de uitbreiding van het opleidingsaanbod New Deal waarvoor de VGC alle Nederlandstalige projecten begeleidt en ondersteunt. In overleg met de Cocof en gewestelijke partners wil het College een kadaster ontwikkelen voor het aansturen van het gewestelijk sportinfrastructuurbeleid. Dat overzicht zal ook dienst kunnen doen als publiek raadpleegbare bron voor organisaties en sporters die zich willen informeren over de beschikbaarheid van specifieke sportinfrastructuur. Een

9 Plenaire vergadering Nr. 1 ( ) 21 oktober verregaande samenwerking met de Cocof is ten slotte ook vastgelegd binnen de culturele sector. Ook met het middenveld willen wij het komende jaar bruggen bouwen. Het College voert een actief beleid om de integratie en participatie van Brusselaars met een migratieachtergrond te verhogen. De VGC neemt haar regiefunctie op in het kader van de hervorming van de integratie- en inburgeringssector. Een andere leidraad is die van de efficiëntie en effectiviteit. Een belangrijke voorwaarde om tot een kwaliteitsvol en efficiënt beleid te komen, is de reorganisatie van de VGCadministratie naar een moderne en dynamische stadsorganisatie. De centralisatie van de administratie in het nieuwe Renaissancegebouw is een mijlpaal in de geschiedenis van de VGC. Met dit gebouw wil de VGC haar open en gastvrije karakter in de kijker zetten. Momenteel wordt nog druk gewerkt aan de afwerking van het gelijkvloers en aan de ontwikkeling van een samenwerkingsverband tussen overheid en een sociaal-economieproject voor de uitbating van het gelijkvloers. Een modern personeelsbeleid gaat hand in hand met een modern personeelsstatuut. Het College voorziet daarom in een actualisering van het personeelsstatuut. Een aangepast evaluatiesysteem, het wegwerken van de verschillen tussen contractuele en statutaire werknemers waar mogelijk, de erkenning van elders verworven competenties in de wervingsprocedures en het onderzoek naar interfederale mobiliteit zijn concrete werkpunten. De ontwikkeling van het competentiemanagement en de implementatie van motiverende loopbaanmogelijkheden voor de individuele werknemers staan eveneens op de agenda. Er wordt volgend werkjaar niet enkel ingezet op de verbetering van de interne werkprocessen van de administratie. Het College en de administratie werken aan een charter van politieke-ambtelijke samenwerking dat moet zorgen voor een optimalisatie van het volledige beleidsapparaat. Ook het efficiënte beheer van financiële middelen en een doordacht subsidie- en investeringsbeleid zijn belangrijke pijlers in het VGC-beleid. De aanzet naar een modern financieel managementsysteem werd reeds eerder gegeven. In 2012 wil het College dit verder concretiseren en werk maken van een geïntegreerd systeem van begroting, boekhouding en audit. Dit zal de VGC toelaten om haar doelstellingen te realiseren binnen het afgesproken budgettaire kader en met een transparante rapportering. In het belang van een transparant financieel beleid, een betere monitoring en responsabilisering, zal de enveloppefinanciering worden toegepast op de entiteiten en de eigen onderwijsinstellingen. De opmaak van de begroting 2012 zal gekoppeld worden aan de bijsturing van het personeels- en investeringsplan. De wetenschappelijke basis van het beleid uitbouwen, is ook dit werkjaar weer één van de centrale doelstellingen van het College. De Meet- en Weetcel blijft hiervoor de vertrouwde partner. Met de resultaten van het opgestarte grootschalige surveyonderzoek geeft het College concreet invulling aan een kennisleemte in Brussel: wat denkt de burger over zijn stedelijke leefomgeving? De analyses zullen strategisch worden ingezet in het stedelijk beleid van de VGC.

10 10 Plenaire vergadering Nr. 1 ( ) 21 oktober 2011 Een andere belangrijke leidraad in onze actie voor het komende jaar is onze taak als ambassadeur van de stad en haar inwoners. Iedereen weet het: Brussel heeft veel troeven. Helaas blijven de stad en haar mogelijkheden al te vaak ongekend voor bezoekers, pendelaars en bewoners. Ik heb intussen wel gehoord dat iedereen Kuifje wil leren kennen. Niettemin vrees ik dat er nog veel meer inspanningen zullen nodig zijn. De VGC wil komaf maken met het gebrek aan zichtbaarheid van de stad, het werkveld en het aanbod. Daarom wil ze een ambassadeur zijn voor de Vlaamse gemeenschap in Brussel en doelgericht promotie voeren, binnen en buiten Brussel, voor de voorzieningen en projecten die vorm krijgen dankzij de steun van de Vlaamse Gemeenschap en de VGC. Een positief beeld creëren van Brussel en van de VGC, staat hierbij uiteraard voorop. Voor de positieve beeldvorming van Brussel is een vlotte samenwerking met en tussen de regionale mediapartners essentieel. Het communicatiebeleid van de VGC wordt ook dit jaar ingezet om de Brusselaars zo goed mogelijk te informeren over de diensten zelf van de VGC. Dankzij een open, meertalige en laagdrempelige communicatie wil de VGC het brede Brusselse publiek bereiken. Met de nieuwe Stadsmus wil de VGC nieuwe inwoners snel en efficiënt wegwijs maken in hun nieuwe thuisstad en in het VGC-aanbod. We zullen ook werk maken van een gerichte doelgroepencommunicatie. Volgend werkjaar gaat onze aandacht naar de Brusselse studenten en de pas afgestudeerden. Samen met Br(ik willen we jonge mensen stimuleren om te studeren, wonen en werken en te genieten van het vrijetijdsaanbod in onze hoofdstad. Het Brussels middenveld wordt in 2012 eveneens in de spotlights geplaatst tijdens een nieuwe editie van de tweejaarlijkse Gouden Ketjes. Cruciaal voor de uitstraling van Brussel en de Vlaamse gemeenschap in de hoofdstad is de ontwikkeling van Muntpunt. Zowel op het vlak van de infrastructuur, als op het vlak van opdrachten en personeel, worden er gedurende dit werkjaar concrete resultaten zichtbaar. Het College ziet Muntpunt als een megafoon die in een sterk partnerschap tussen de VGC en de Vlaamse Gemeenschap, een positief beeld van Brussel moet uitdragen. Een ander belangrijk werkpunt volgend jaar is uiteraard de plaats van het Nederlands en de anders- en meertalige burger. Het College zal werken aan de implementatie van de visietekst Taalbeleid in de VGC. Deze tekst werd vorig jaar goedgekeurd. Een bijzondere doelgroep van het VGC-taalbeleid vormen kinderen en jongeren uit het Nederlandstalig onderwijs of uit Nederlandstalige voorschoolse initiatieven. Zij moeten de kans krijgen om deel te nemen aan een breed aanbod van kwaliteitsvolle Nederlandstalige initiatieven gaande van spel, sport en ontspanning tot zorginitiatieven. Het stimuleren van niet-schoolse kennis of vaardigheden, het bevorderen van de voorschoolse ontwikkeling of het bieden van zorg zijn, met het oog op brede ontwikkelingskansen, belangrijk bij initiatieven buiten de schooluren en -muren. Dergelijke inspanningen bevorderen de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. In het bijzonder de taalvaardigheid is hierbij gebaat. Daarnaast zal bijzondere aandacht gaan naar de sensibilisering van anderstalige ouders om het Nederlands ook thuis en in de vrije tijd voldoende plaats te geven. Prioritair zal de visietekst taalbeleid geïmplementeerd worden in de preventieve gezinsondersteuning in de consultatiebureaus, tijdens de voor-, na- en buitenschoolse opvang en in de vrijetijdsinitiatieven. De aansluiting bij Brede School werkt daarbij wederzijds versterkend.

11 Plenaire vergadering Nr. 1 ( ) 21 oktober In het officieel tweetalig Brussels hoofdstedelijke gewest worden zeer veel verschillende talen gesproken. De VGC beschouwt die rijkdom aan talen en culturen zonder meer als een troef en een positieve kracht in de grootstad. Tegelijkertijd brengt zij echter ook belangrijke uitdagingen met zich mee. Hoe kunnen we op een goede manier omgaan met die meertaligheid? Voor de VGC ligt de focus op ondersteuning van taalvaardigheid Nederlands bij meertalige groepen. Bij dit laatste wordt er positief omgegaan met thuistalen. Op dat vlak zullen initiatieven als Groeien in Taal verder worden uitgewerkt en zullen nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. Het College gelooft dat een kwaliteitsvol netwerk van lokale bibliotheken mee zorgt voor een versterking van de plaats van het Nederlands in de stad. We moeten uiteraard ook oog hebben voor de sociale cohesie. Uitsluiting van een hele reeks voorzieningen is de harde realiteit voor een groot aantal Brusselaars. Ook in 2012 zal het College de toegankelijkheid van de dienstverlening verhogen door tal van acties. Een nieuwe projectoproep in het kader van de Samenlevingsinitiatieven stelt de voorportaalfunctie centraal. Een duurzaam stedenbeleid focust op het verbeteren van de leefbaarheid en het tegengaan van dualisering. Deze doelstellingen werden in mei 2011 door een Visitatiecommissie geëvalueerd. De resultaten zullen meegenomen worden in de voorbereiding van de nieuwe beleidsovereenkomst Stedenfonds. In 2012 wordt gestart met de consultatie van de verschillende betrokken actoren en partners. Na de verkenningsrondes zullen in de schoot van de reflectiegroep concrete trajecten en debatmomenten worden opgezet met het middenveld over stedelijke netwerken en actuele thema s. Inzetten op gelijke kansen in het onderwijs vormt de rode draad van het onderwijs- en flankerend beleid. Ook volgend jaar wil het College dit beleid voeren. Elke leerling moet, ongeacht zijn of haar achtergrond, kunnen afstuderen in de voor hem of haar meest geschikte studierichting. Na het secundair onderwijs moet hij of zij de kans krijgen om verder te studeren of een geschikte job te vinden. In het vernieuwde concept zal de samenwerking met beroepssectoren en de kennisuitwisseling tussen scholen en bedrijfsleven worden versterkt. Met het oog op het verminderen van het aantal schoolverlaters die het secundair onderwijs verlaten zonder voldoende startkwalificaties, wordt voorrang gegeven aan positieve acties zoals Time-Out. Vanaf 2012 wordt het project uitgebreid met spijbelcoaches in de scholen. Deze coaches zullen instaan voor de begeleiding van jongeren die weinig gemotiveerd zijn voor school of schoolmoe zijn. De VGC zal het komende jaar ook investeren in de innovatie en de kansen die de sociale economie biedt. Na de ondersteuning van initiatieven sociale economie die door derden worden georganiseerd, is het nu tijd voor de uitbouw van een wisselwerking tussen deze initiatieven van het werkveld en de overheid, met name de VGC. De sectoren waarin samenwerking wordt beoogd, zijn de horeca-en de informaticasector. Iedereen ziet het: investeren in Brussel is vandaag meer dan ooit nodig. De enorme diversiteit en complexiteit van een grootstad zoals Brussel dagen uit om creatief en innovatief te zijn in de antwoorden en oplossingen. Het College wil dit doen als een bestuur met een verantwoordelijkheid dat samenwerkt met andere overheden en organisaties.

12 12 Plenaire vergadering Nr. 1 ( ) 21 oktober 2011 In het wervende verhaal dat Brussel is, wil het College met deze beleidsverklaring, met deze concrete maatregelen en acties en met dit stedelijk beleid de levenskwaliteit en vooral de levenskansen van de burgers verbeteren. Ik hoop dat we hier het volgende werkjaar op een opbouwende wijze kunnen debatteren en dat we, met dit doel voor ogen, echt goede resultaten kunnen boeken. Namens het College dank ik de raadsleden voor hun aandacht. (Applaus) De heer Fouad Ahidar.- Vooreerst wil ik de 3 collegeleden bedanken omdat zij de oppositie hebben gerespecteerd. In het Brussels Hoofdstedelijk Parlement kreeg de sp.a-fractievoorzitter amper 2 uur om de beleidsverklaring van minister-president Charles Piqué door te nemen, er haar mening over te vormen en er de plus- en minpunten in te ontdekken. In de VGC kregen we de tekst al 2 of 3 weken geleden. Ik wil de collegeleden hiervoor uitdrukkelijk bedanken. (Glimlachjes) Les paroles s envolent mais les écrits restent. Collegevoorzitter Jean-Luc Vanraes heeft deze spreuk schitterend geïllustreerd. Ik ben alleen geïnteresseerd in wat er op papier staat. Het geschrevene is totaal in tegenspraak met wat collegevoorzitter Jean-Luc Vanraes hier verkondigt. Ik weet niet wie deze beleidsverklaring heeft geschreven. In ieder geval is ze neergepend door mensen die ver boven de Brusselse realiteit leven. De VGC klopt zichzelf op de borst en wil zich overal laten zien. De VGC wil een sterk merk worden. Bravo voor de VGCadministratie voor het puike werkstuk. Bovendien is de administratie verhuisd naar een mooi en duurzaam gebouw. Hiervan ligt geen enkele Brusselaar wakker. Zeker als men weet dat in deze stad mensen op een fatsoenlijke woning wachten, dat kinderen in armoede opgroeien en dat de jeugdwerkloosheid piekt. Dit is trouwens geen limitatieve lijst. Ik kan met de opsomming tot morgen doorgaan. De VGC moet voor alle Brusselaars een dienstverlening uitbouwen en mag zich niet beperken tot de welgestelde tweeverdieners. Hoe wil de VGC werkelijk het leven van de Brusselaar verbeteren? Dat is de vraag die we ons moeten stellen. Welke maatregelen gaat de VGC nemen voor Brusselse gezinnen met een laag inkomen en voor eenoudergezinnen? Waar moeten al die kinderen die nu Brussel verjongen straks leren, spelen, werken? De VGC kan mensen vooruit helpen in het leven. De VGC heeft bijvoorbeeld de bevoegdheid om mensen beter op te leiden met het oog op het verkrijgen van een goede job. Er zijn in de zorgsector zoveel Nederlandstalige mensen nodig. De VGC ondersteunt bibliotheken. Kansarmen moeten over de streep getrokken worden om de bibliotheek te bezoeken, en als het kan, ook hun kinderen. Studies hebben bewezen dat kinderen die omringd door boeken opgroeien, betere studieresultaten behalen. Ze lezen, ze schrijven, ze hebben een rijkere woordenschat en hun verbeelding wordt aangescherpt. Alle onderwijssociologen bevestigen het. Dit zijn vaardigheden die op school van pas komen. Over deze vaardigheden lees ik veel te weinig in de beleidsverklaring. Als de VGC relevant wil blijven en een sterk merk wil zijn, dan moet ze een goede dienstverlening bieden. De VGC moet present zijn in de moeilijke wijken, door centra te ondersteunen waar buurtbewoners voor een babbel, een maaltijd of een vrijetijdsactiviteit terechtkunnen. Waar blijft de regeling voor de geïntegreerde wijkcentra?

13 Plenaire vergadering Nr. 1 ( ) 21 oktober De VGC moet de dienstverlening van de bibliotheken uitbouwen. De VGC moet de bibliotheekmedewerkers bijstaan zodat er niet alleen hooggeschoold publiek over de vloer komt. Dat kan bijvoorbeeld door de signalisatie in de bibliotheek aan te passen, of door in een krantenaanbod in verschillende talen te voorzien voor anderstalige buurtbewoners. U bent zelf naar Canada gereisd en u hebt daar een mooi voorbeeld kunnen ontdekken. Een lokale medewerker van de bibliotheek kan dit niet allemaal zelf bedenken. De VGC moet die medewerker helpen. In bijna elke Brusselse gemeente is er een Nederlandstalige bibliotheek. Hoe zorgt de VGC ervoor dat die bibliotheken ten goede komen aan alle Brusselaars, ook de laaggeschoolden? Sommige bibliotheken slagen er wel in, maar er is nog veel werk. De VGC moet ook zorgen dat er plaats is in de kinderopvang, dat ouders weten waar ze met hun kind terecht kunnen en dat die opvang betaalbaar is. Hoe gaat men het tempo van die realisaties opdrijven? Dit is echt belangrijk voor sp.a. Ik heb de beleidsverklaring van vorig jaar nog eens nagelezen. Sommige punten worden opnieuw vermeld. Ik begrijp dat niet alles in één jaar tijd kan worden afgerond. Maar sommige punten zijn dringend. De VGC wil zich profileren als een sterk merk. De VGC wil ermee uitpakken dat ze kwaliteit aflevert. Ik stel voor dat ze prioriteit geeft aan de maatregelen die vorig jaar zijn aangekondigd, nog niet afgerond zijn en dringend zijn. Wij willen bijvoorbeeld duidelijkheid voor de sociaal-culturele verenigingen en een 100%-financiering. De wijziging van de verordening sociaal-cultureel werk moest in 2011 afgerond worden. Er is nog altijd geen nieuws. Dat is voor de verenigingen heel lastig. Die willen allemaal hun activiteiten plannen en moeten weten welke middelen ze daarvoor krijgen. Wanneer krijgen de verenigingen duidelijkheid? Wij willen ook meer sportinfrastructuur. De VGC sprak vorig jaar over een ruimere naschoolse openstelling van schoolsportinfrastructuur. Ik heb daarover deze week nog een vraag gesteld in de Commissie voor Onderwijs en Vorming. De collegevoorzitter heeft geantwoord dat ik dat aan collegelid Bruno De Lille moest vragen. Ik weet niet wat het resultaat is. Ik weet wel dat er nood is aan sportruimtes in Brussel. Wij willen dat Brusselse ouders op één punt terecht kunnen om een overzicht te krijgen van alle kinderopvang, zowel de Frans- als de Nederlandstalige initiatieven. De opstart van een lokaal loket voor de kinderopvang om de sociale functie te versterken werd vorig jaar al aangekondigd. Dit jaar wordt het opnieuw vermeld. Eindelijk is er een timing. Het loket zal in 2012 operationeel worden. In de Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van vorige week heeft collegelid Brigitte Grouwels gezegd dat het ten vroegste begin 2013 zal starten. Ik begrijp niet waarom er niet wordt samengewerkt met de Franse Gemeenschap. Sommige Brusselse ouders willen Nederlandstalige opvang, anderen willen een Franstalige. Maar waarom krijgen Brusselse ouders geen volledig overzicht? Wij willen ook dat de VGC eindelijk eens knopen doorhakt met betrekking tot de taskforce VGC en de Vlaamse Gemeenschap over het onderwijs. De taskforce Capaciteit Onderwijs Brussel stond vorig jaar ook al in de beleidsverklaring. Dit jaar staat er dat ze moet leiden tot duidelijke afspraken over de rol, de opdracht en de financiering door de Vlaamse Gemeenschap en de VGC. Dit duurt veel te lang. De VGC treuzelt, de kabinetten en de VGC-administratie zijn het niet altijd eens. We rekenen erop dat de VGC-administratie voldoende ruimte en mandaten krijgt om de taskforce in goede banen te leiden. Eind 2011 moeten de resultaten er zijn. Het is spannend afwachten.

14 14 Plenaire vergadering Nr. 1 ( ) 21 oktober 2011 De VGC moet ophouden met als een moederkloek op haar eieren te zitten. De VGC moet samenwerken met de Brusselse gemeenten, dat is heel nuttig. De gemeenten zijn een beleidsniveau dat heel dicht bij de mensen staat. Vorig jaar las ik dat er in het onderwijs-, cultuur en welzijnsbeleid actief toenadering wordt gezocht tot de gemeenten. De VGC zal voor onderwijs samenwerken met de gemeenten en hen ondersteunen bij de bouw van nieuwe Nederlandstalige scholen. Ik heb niet het gevoel dat de VGC de samenwerking met de gemeenten ernstig neemt, of dat de VGC structurele relaties durft aan te knopen. Er zijn vandaag geen Brede School-coördinatoren bij de gemeenten. De Vlaamse Gemeenschap geeft er middelen voor, maar die geraken niet opgebruikt. Waarom? De VGC wil de coördinatoren niet aan de gemeenten toewijzen. Ze wil ze zelf aanstellen en alles zelf bepalen. Mijnheer de collegevoorzitter, kunt u bewijzen dat de VGC goede relaties opbouwt met de gemeenten? Kunt u mij een kopie bezorgen van alle brieven die u hebt gericht tot de gemeentebesturen om actief toenadering te zoeken? Last but not least willen wij een oplossing voor de geïntegreerde wijkcentra. Dit is erg dringend. Als de wijkcentra niet snel bericht krijgen, moeten ze op 1 november hun personeel een vooropzeg geven. Vorig jaar werd aangekondigd dat het Lokaal Sociaal Beleid samenwerking en netwerkontwikkeling moet bevorderen. Ondertussen is het Lokaal Sociaal Beleid geheroriënteerd. De geïntegreerde wijkcentra krijgen geen steun meer voor hun rol in het Lokaal Sociaal Beleid en het bemannen van de sociale infopunten. Ik kan moeilijk begrijpen dat de onthaalpunten bij de Buurtwinkel (Stad Brussel), het Wijkpartenariaat (Schaarbeek), Chambéry (Etterbeek) en Buurthuis Bonnevie (Sint-Jans-Molenbeek), die allemaal in moeilijke wijken gelegen zijn, worden afgebouwd, maar dat er wel onthaalpunten bijkomen in Oudergem, Watermaal-Bosvoorde en de Woluwes. Het voortbestaan van de wijkcentra is onzeker. Uit deze beleidsverklaring kan ik niet afleiden of ze nog subsidies zullen ontvangen. Ik begrijp de logica niet. Het College zegt: Wij hechten veel belang aan goede samenwerking en aan transversaal en geïntegreerd werken. Dan moet het College net de geïntegreerde wijkwerkingen ondersteunen, want die werken samen, transversaal en geïntegreerd. Beste collegeleden, waar wacht u op om dat te doen? Ik heb niet alleen de beleidsverklaring van vorig jaar nagelezen, ik heb ook naar de nieuwe accenten en nieuwe elementen van deze beleidsverklaring gekeken. Sommige punten zijn goed, heel goed zelfs. Wij zijn niet bang om dat te zeggen. Eindelijk worden er cijfers over het nodige aantal plaatsen kinderopvang geformuleerd. Wat heeft dat veel tijd gevraagd! De cijfers zijn gebaseerd op de tweede cartografie van de Universiteit Gent. Wij zijn blij met die studie, alleen zijn sommige studies vaak een vertragingsmanoeuvre. Ik wil toch opmerken dat de cijfers van de cartografie dezelfde zijn als de berekening die collega Elke Roex heeft aangebracht in haar discussienota. Graag willen we nu ontdekken hoe die nieuwe plaatsen zullen worden gecreëerd. Daarover wordt geen enkel concreet engagement geformuleerd! Brusselaars hebben er het raden naar of ze in de toekomst een betaalbaar plaatsje zullen vinden in de kinderopvang. Door de invoering van het nieuwe Vlaamse decreet dreigen er bovendien plaatsen verloren te gaan. Cijfers over de nood aan opvang formuleren is niet genoeg, nu moet het tempo worden opgedreven. Welke garantie krijgt de Brusselaar dat de Barcelona-norm of de Pact2020-norm wordt gehaald? De actie van de Brusselse studenten de New Deal van 3 mei heeft blijkbaar effect gehad. De VGC gaat acties ondernemen samen met Br(ik in het kader van Brussel Studentenstad. De VGC wil jonge mensen stimuleren om te studeren in Brussel, maar hen ook aanmoedigen om te wonen en te werken in de hoofdstad. Allemaal goed en wel, maar

15 Plenaire vergadering Nr. 1 ( ) 21 oktober het ene leidt niet noodzakelijk tot het andere. De VGC mag het de studenten naar hun zin maken, maar moet er ook voor zorgen dat jonge mensen hier blijven wonen en werken. Dat is geen studentenbeleid. Als de VGC daarvoor wil zorgen, dan moet de VGC zorgen voor goede kinderopvang, voor ondersteuning van Brusselse leerkrachten, voor goede bibliotheekvoorzieningen... We kunnen er ook niet naast kijken dat, als het gaat om het aantrekkelijk maken van wonen in de stad, er veel hefbomen zijn die niet bij de VGC zitten, maar wel bij de gemeenten of het gewest. Daarom ook zijn goede banden tussen de VGC en de gemeenten zo belangrijk. Zelfs voor studenten, want die willen dat hun campus goed bereikbaar is, en dat ze op het openbaar vervoer kunnen rekenen in een veilige en propere stad. Ze willen ook dat er fietspaden, fietsstallingen en Villo-stations zijn, zodat ze zich veilig op de fiets naar hun campus kunnen begeven. Het loont de moeite om goede relaties aan te knopen met de verschillende gemeenten en met het gewest. Naar aanleiding van de aankoop van het KUB-trefcentrum wordt een masterplan voor sport-, gemeenschaps- en jeugdinfrastructuur opgemaakt. Ik vraag me alleen af of er rekening gehouden wordt met de gevolgen van de zesde staatshervorming. Voor de financiering en subsidiëring van de gemeentelijke sportinfrastructuur krijgt het gewest de mogelijkheid om op dezelfde manier als de gemeenschappen op te treden. Ook De WMKJ-lokalen worden gerenoveerd en er is de creatie van een polyvalente zaal met fuifen concertzaal en repetitieruimtes. Dat klinkt allemaal veelbelovend, alleen weet ik niet wat de renovatie precies inhoudt of waar de polyvalente zaal zal komen. Kan iemand me dat zeggen? Samen naar school in de buurt wordt dit werkjaar uitgebreid naar andere gemeenten. Het zal u niet verbazen dat wij dit een mooi project vinden. In Sint-Jans-Molenbeek loopt het als een trein. Daar is een ijverige schepen van Nederlandstalig onderwijs actief, namelijk de heer Jef Van Damme. (Samenspraak). Wij vinden het aangewezen dat er in de Brusselse scholen een mix is van kansrijke leerlingen, met vaak Nederlands als thuistaal, en kansarme leerlingen. De heer Jean-Luc Vanraes, collegevoorzitter.-maar helpen we daar dan niet mee? De heer Fouad Ahidar.-Ik citeer de positieve punten, mijnheer de voorzitter, de negatieve komen dadelijk aan bod. Wij vinden het ook positief dat een school goed is ingebed in de buurt. Ik wil u daarvoor ook feliciteren. Wij hopen dat Samen naar school in de buurt zijn beloften ook echt waarmaakt. Ik kan uit de beleidsverklaring niet afleiden naar welke gemeenten Samen naar school in de buurt wordt uitgebreid. Zijn er ook gemeenten die niet wilden instappen? Welke gemeenten hadden hun twijfels over het nut van dit project? Welke scholen wilden niet meedoen? Dat is relevante informatie. Ik vind die niet terug in de beleidsverklaring. Wij vinden de fietsinitiatie op de speelpleinen leuk en nuttig. Al blijft het gevaarlijk fietsen met kinderen in Brussel. Ik heb zelf 5 kinderen die elke dag fietsen. Als ouders zijn we

16 16 Plenaire vergadering Nr. 1 ( ) 21 oktober 2011 echter altijd bang als ze vertrekken. Collegelid Bruno De Lille, daar moet iets aan veranderen want u bent ook bevoegd voor die materie op gewestelijk niveau. Wat mij zeer verbaast, is dat ik niets terug vind over de extra middelen van de VGC. Ik weet dat dit geen begroting is, maar een beleidsverklaring. De twee gaan echter toch samen. Eind 2010 raakte bekend dat de VGC kan rekenen op bijkomende ontvangsten, voortvloeiend uit het trekkingsrecht op de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat om een bedrag van 1 miljoen euro in het kader van het tewerkstellingsbeleid. We hebben vorig jaar bij de bespreking van de begroting 2011 gevraagd wat de VGC daarmee gaat doen. We kregen geen details. Het College deelde wel een verdeelsleutel tussen de collegeleden mee. De middelen moeten in 2011 opgebruikt worden, maar waarvoor weet ik niet. Ik vind het in deze Beleidsverklaring ook niet terug. Mijnheer de collegevoorzitter, waar zijn de middelen naartoe gegaan? We hebben allemaal het goede nieuws gehoord. De VGC mag op haar twee oren slapen. In de zesde staatshervorming staat een herfinanciering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit heeft implicaties voor de VGC. Ik maak een schatting op basis van wat ik hier en daar heb vernomen. De middelen uit de herfinanciering van Brussel zijn niet vrij te besteden. Er wordt vastgelegd waar ze naar toe moeten gaan. Er is sprake van 10 miljoen euro extra voor het gewest voor onderwijs. Daarvan gaat gewoonlijk 80% naar de Cocof en 20% naar de VGC. Dat zou betekenen dat de VGC er 2 miljoen euro bij krijgt voor onderwijs. Heeft de VGC hier plannen voor? Ik vind ze niet terug in de Beleidsverklaring. (Samenspraak) De staatshervorming is inderdaad nog niet gestemd, maar u kan er wel al over nadenken. De capaciteit van onze scholen moet naar omhoog, want we staan voor een demografische uitdaging. Gebruik die 2 miljoen euro om de realisatiegraad van de bouwdossiers bij Agion en Go! te versnellen. Dat schiet lekker op, want die bouwdossiers zijn af en ingediend. Ze kunnen alleen niet worden uitgevoerd, want er is een wachtlijst. Zorg er voor dat de Brusselse dossiers middelen krijgen en naar boven schuiven op de wachtlijst. Met 2 miljoen euro erbij verhoogt het budget in één keer met 11%. Het zou fantastisch zijn als de bouwdossiers ook zoveel vooruitgaan. (Hilariteit) Ik maak hier alleen een berekening, want ik ken niet alle details. Ik heb vorige week een vraag ingediend over de impact van de zesde staatshervorming. Die vraag is terecht geweigerd omdat de kwestie ook in deze bespreking aan bod kon komen. Dit was geen verrassing en ik verwacht een volledig antwoord. Wat zijn de gevolgen van het nieuwe institutionele akkoord voor de VGC, bijvoorbeeld inzake gezondheidszorg? Hoe zullen de dotaties van VGC en Cocof evolueren? Hoe zullen de extra middelen binnen het College worden verdeeld en waarvoor zullen ze worden gebruikt? Wat is het verband met de extra middelen 1 miljoen euro die de VGC van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft ontvangen in het kader van het tewerkstellingsbeleid? Mijn belangrijkste bedenking is dat het College zich niet moet bezighouden met de VGC als instelling. Er moet worden gefocust op de dienstverlening die de VGC biedt aan de Brusselaars en aan verenigingen en op vzw s en andere initiatieven die deze dienstverlening realiseren.

17 Plenaire vergadering Nr. 1 ( ) 21 oktober Wat zijn de prioriteiten van onze fractie? De sociaal-culturele verenigingen moeten een 100%-financiering krijgen. Verder is er ook meer sportinfrastructuur nodig in Brussel. De VGC is weliswaar een kleine speler, maar de mogelijkheden die er zijn, moeten worden benut. Daarover werd reeds nagedacht. De inventaris van de sportinfrastructuur in scholen uit de vorige legislatuur moet opvolging krijgen. Het aantal Nederlandstalige kinderopvangplaatsen moet sneller stijgen en Brusselse ouders moeten een overzicht krijgen van de Nederlandstalige en Franstalige opvang. De VGC moet ook in de moeilijke wijken actief zijn. Buurtinitiatieven die zich al jaren hebben bewezen, hebben recht op waardering vanwege de VGC. De geïntegreerde wijkcentra moeten blijven bestaan en subsidies ontvangen van de VGC. De VGC verklaart dat men werkt aan kwaliteit en heeft het ook over opvoedingsondersteuning. Brusselse gezinnen kunnen alle steun gebruiken, ook de gezinnen waarvan de kinderen niet in de kinderopvang zitten. Onze suggestie is om te beginnen met de consultatiebureaus van Kind&Gezin. Ik weet heel goed hoe het er op sommige plaatsen aan toe gaat, want mijn vrouw werkt als vrijwilliger in een consultatiebureau. Er zijn consultaties die plaatsvinden in ronduit abominabele omstandigheden. Vaccins verdwijnen uit de koelkast en er is geen ruimte voor een privaat gesprek tussen cliënten en de verpleegster. Dit vreet aan de kwaliteit. Dit is zeker geen nieuw probleem. Er bestaat al sinds de vorige legislatuur een knelpuntennota over de consultatiebureaus, maar er verbetert niets. De consultatiebureaus van Kind&Gezin doen ook aan opvoedingsondersteuning en hebben zich al bewezen. Arm en rijk komen er over de vloer. Zij verdienen alle steun. Waarschijnlijk heeft iedereen gehoord over het tienermeisje in Gent dat zelfmoord pleegde omdat ze werd gepest op school. Ik heb hierover geen cijfers voor Brussel, maar ook hier hoor ik elke dag mensen zeggen dat ze ergens worden gepest. Pesten is een realiteit in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, waar zoveel verschillende kinderen bij elkaar zitten. Pesten is altijd aanwezig, zoals ook steevast blijkt uit de vergaderingen van het Kinderparlement. Moet hier ook niets aan worden gedaan? Ook de VGC heeft een steentje bij te dragen. We moeten ook dringend iets doen aan de gehoorschade die een steeds groter probleem wordt. Mevrouw Bianca Debaets heeft dit hier al ooit te berde gebracht. De sp.a zal de komende tijd het College over al deze prioriteiten aan de tand voelen. Mevrouw Els Ampe.- We weten allemaal dat we in Brussel op vele vlakken met een capaciteitstekort te maken hebben. Dit is ondermeer het geval in scholen, de kinderopvang en de jeugdactiviteiten. Open Vld vraagt dat ook de Vlaamse Regering haar verantwoordelijkheid zou opnemen in Brussel inzake kinderopvang en onderwijs. Wij willen er nogmaals aan herinneren dat de Vlaamse overheid geld krijgt van de federale overheid voor elk kind dat is ingeschreven in een Nederlandstalige school, ook in Brussel. Men moet gewoon het geld dat men van de belastingbetaler krijgt ook van de Brusselse belastingbetaler investeren in Brusselse scholen. De duale houding van het Vlaams Parlement stoort me. Enerzijds stelt men dat Brusselaars hun eigen zaken niet kunnen beheren, maar anderzijds wil men geen geld uittrekken voor deze bevoegdheid. De schuwheid tegenover Brussel die leeft bij veel Vlaamse parlementsleden, moet dringend baan ruimen voor vriendelijkheid. Is het nu zo moeilijk om van onze hoofdstad te houden?

18 18 Plenaire vergadering Nr. 1 ( ) 21 oktober 2011 Uit de Beleidsverklaring blijkt dat het College zich wel ten volle bewust is van het capaciteitstekort. Het College probeert zijn rol maximaal te vervullen, soms zelfs meer dan zou moeten. Daarvoor zouden we dan ook door Vlaanderen op de vingers worden getikt. Ik wil sommigen eraan herinneren dat indien de VGC niet als een kloek op haar ei zou zitten, zoals daarnet werd gezegd, dat ei nooit zou worden uitgebroed. De Vlaamse kip zit duidelijk liever in haar eigen hok. Of moet dit zijn hok worden? Als we op minister Pascal Smet moeten wachten om een ei uit te broeden, kunnen we wortel schieten. (Onderbrekingen van de heer Van Damme) Ik hoor dat de sp.a blij is dat er eindelijk een studie is over het capaciteitsgebrek. Hoeveel jaar heeft de heer Guy Vanhengel moeten inpraten op de heren Frank Vandenbroucke en Pascal Smet om duidelijk te maken dat er een capaciteitstekort is en dat er een studie nodig was? Als er dan eindelijk een studie is, horen we dat die toch wel lang op zich heeft laten wachten. Sommigen hier hebben duidelijk een zeer kort geheugen. In onze eigen administratie moeten we natuurlijk ook zorgen voor efficiënt bestuur. We mogen niet enkel naar de anderen kijken, maar ook naar onszelf. Een nieuw organisatiemodel, waarvan werd gezegd dat het efficiënter zou zijn, werd een aantal jaar geleden in stelling gebracht door de leidend ambtenaar. Efficiënter betekent dat men meer taken uitvoert van een betere kwaliteit met minder mensen. Zijn er hiervan al resultaten? Werd er een analyse gemaakt of er inderdaad minder mensen zijn die meer taken uitvoeren? Wat zijn die extra taken? Is er ook een tevredenheidenquête gebeurd bij de Vlaamse Brusselaars, die als klant kunnen worden beschouwd? Ik las dat er een enquête werd uitgevoerd bij de werknemers van de VGC, wat positief is, maar het zou ook goed zijn indien de Vlaamse Brusselaars werden bevraagd. Gaat het hier misschien om de enquête die ik onlangs in de bus vond? Zij vermeldde dat ik willekeurig werd uitgekozen om deel te nemen aan een enquête van de VGC. Ik was een beetje verbaasd die te ontvangen. We zijn ook verheugd dat het College in zijn projecten voor capaciteitsuitbreiding het principe van de Brede School hanteert. Er zijn reeds concrete resultaten, zoals wordt aangetoond door de Nieuwlandcampus. Hier zullen een school, crèche en muziekacademie samen zitten. We hebben in Canada gezien dat het sociale leven draait rond de school. Men heeft daar een zwembad, bibliotheek en volwassenenonderwijs. Dit verlaagt de drempel voor ouders om naar de school te komen. Ik ben blij dat de collegevoorzitter heeft aangekondigd om meer volwassenenonderwijs binnen de school te brengen, zodat dit een centrum wordt voor het sociale leven. Om verschillende functies te combineren is er ook samenwerking nodig met de gemeenten. Bij de bouw van nieuwe scholen kan er bijvoorbeeld voor worden gezorgd dat de speelplaats na de schooluren wordt opengesteld als speelplein voor de buurt. Bij bestaande scholen is dit niet altijd gemakkelijk, omdat zij daartoe niet de nodige voorzieningen hebben. Dit zorgt er ook voor dat de buurt veel positiever staat tegenover de inplanting van een nieuwe school. Hetzelfde geldt voor de mobiliteit. Veel mensen hebben reserves wanneer er een school in de buurt komt, omdat men vreest dat er parkeerproblemen zullen komen en het verkeer zal toenemen. Vandaar dat het ook belangrijk is om een fietsenstalling, een ondergrondse parking voor leraren en ouders met kleine kinderen of een kiss and ride-zone te bouwen. De buurt wordt zo ontlast.

19 Plenaire vergadering Nr. 1 ( ) 21 oktober Kinderen moeten ook betrokken worden bij de bouw van scholen, aangezien zij veel ideeën hebben over hoe een school eruit moet zien. Tenslotte moeten zij er les in volgen. Men kan hen bijvoorbeeld vragen een maquette te maken van de ideale school. Ook naschoolse opvang kan meer kwaliteitsvol worden ingericht. Wij hebben in Brussel geluk dat in veel scholen naschoolse opvang tot uur aanwezig is. In veel Vlaamse scholen is dit niet het geval en moeten ouders om uur aan de schoolpoort staan. Dit neemt niet weg dat we de invulling van de opvang nog kunnen verbeteren. Het is vaak het geval dat men de kinderen bezig houdt of vrij laat spelen, maar men zou ook meer sport kunnen aanbieden. In Brussel is ook de muziek- of tekenacademie al in een paar scholen aanwezig. Ook tijdens het kleuren en tekenen zou een tekenleraar bijvoorbeeld handige tips kunnen geven. In een aantal scholen geven turnleraars uit eigen beweging basketballes tijdens de opvanguren. Dit soort initiatieven kan worden aangemoedigd. Misschien hebben leraars nog niet aan deze mogelijkheid gedacht en kan erover worden gepraat. De voorbije jaren draaiden verschillende discussies over taal en ouderbetrokkenheid. Graag zou Open Vld een lans willen breken voor al die andere vakken die worden aangeleerd en die soms ingesneeuwd geraken. Men zou hen meer in de kijker kunnen plaatsen door meer competitiviteit te organiseren op school. Veel mensen hebben daarvan schrik en beweren dat er te veel druk op de kinderen wordt gelegd door hen zoveel hobby s te laten uitoefenen. Ik denk echter dat het nog veel erger is om niet de kans te krijgen hobby s uit te oefenen. We moeten hen meer stimuleren om hobby s te hebben en om daarin competitief te zijn. Deelnemen is altijd belangrijker dan winnen. Als je verliest, is dat ook een les. Ook uit een mislukking kan veel worden geleerd. Het belangrijkste is dat we de ouders ervan overtuigen dat hun kind centraal staat bij het kiezen van een richting. Vaak projecteren ouders hun eigen ambities op de kinderen. Iemand overtuigen om iemand anders zijn ambities waar te laten maken, kan nooit lukken. De keuze moet in overeenstemming zijn met de interesses en talenten van het kind. Onze fractie is zeer blij dat het College extra aandacht besteedt aan TSO- en BSO-richtingen door mensen ervan te overtuigen dat niet iedereen ASO moet volgen. Het volgen van een TSO- of BSO-richting is geen kwestie van een gebrek aan talent, maar het tonen van andere talenten. We weten ook dat beroepen als kapper, elektricien en loodgieter erg gegeerd zijn op de arbeidsmarkt. Dit moeten we erkennen. In elk kind schuilt een supertalent. Ik geloof niet dat er kinderen zijn die helemaal niets kunnen, maar zij moeten ook de kans krijgen om dit te ontdekken. Een paar dagen geleden stapte een moeder op me toe die zei dat haar zoon goed kon tekenen en aan een tekenwedstrijd had meegedaan. De jury oordeelde echter dat hij had gecalqueerd en daarom mocht hij niet langer meedoen. Ik suggereerde de moeder dat haar zoon best een tekenacademie zou bezoeken. Ze antwoordde me dat ze er geen kende. De vraag is dan waarom nog niemand deze jongen heeft aangemoedigd om zich in een tekenschool in te schrijven. Daaraan moet de nodige aandacht worden besteed. Niet iedereen is immers een wiskunde- of talenknobbel. Kinderen hebben nog andere talenten. De leraren zijn misschien al overbelast, maar het zou goed zijn dat zij ook oog zouden hebben voor al de talenten van hun leerlingen.

20 20 Plenaire vergadering Nr. 1 ( ) 21 oktober 2011 Door meer scholencompetities, concerten en tentoonstellingen te organiseren met werk van kinderen kunnen deze talenten ook worden ontdekt. Dat is een leuke manier om ook ouders te betrekken bij de schoolactiviteiten van hun kinderen. Meestal komen ouders voor een infoavond waar regels en afspraken worden gemaakt, maar een tentoonstelling of concert is een leuke manier om ouders aan te trekken. Essentieel is dat de school als een aangename omgeving wordt ervaren en niet alleen als een plek waar allerlei verplichtingen aan verbonden zijn. Enthousiasme is nodig om betrokkenheid te creëren. Het College besteedt daaraan terecht de nodige aandacht, bijvoorbeeld via het principe van de Brede School. Ik hoop dat ook in dat andere parlement wordt ingezien dat wij in Brussel niet meer vragen dan waarop we recht hebben. (Applaus) Mevrouw Greet Van Linter.- Wat opvalt in de Beleidsverklaring is dat er veel wordt gesproken over beleid in de stad. De eerste zin van de nota luidt samen stad maken. Verder is er sprake van een geïntegreerde visie over de stad, een duurzaam stadsproject, de reorganisatie van de VGC tot een moderne stadsorganisatie, de VGC als ambassadeur van de stad, ons gewest enzovoort. Het zijn uiteindelijk toch de 19 gemeenten die met het stedelijk beleid worden belast. De VGC die in Brussel gemeenschapsbevoegdheden uitoefent, overstijgt het loutere stadsbeleid en moet de promotie van het Vlaams beleid in het vaandel dragen. De vraag is in hoeverre de VGC zich tot doel stelt een goed beleid van de stad te willen verwezenlijken en zich het gewestdenken eigen maakt zoals dat al bij een deel van politiek Vlaams Brussel bestaat in plaats van zich te kwijten van haar ware taak, namelijk een beleid voor de Brusselse Vlamingen uit te tekenen en als verlengstuk van het Vlaamse beleid in Brussel te fungeren. Het College gaat niet al teveel uit van een gewestdenken, maar eerder van een gemeenschapsdenken. Als men over een hedendaagse, leefbare en duurzame stad spreekt, kan men niet anders dan het fenomeen stadsvlucht onder ogen zien. Volgens recente cijfers zou het aandeel Vlamingen in de Brusselse bevolking nog altijd dalen. Franstalige demografen, verbonden aan de UCL, spreken van een schamele 5,3 procent. Ze stellen ook dat de stad volloopt met buitenlanders terwijl Brusselaars ze verlaten. In ieder geval is het een fenomeen dat we niet mogen minimaliseren. Het is dan ook van het grootste belang dat het beleid van de VGC hierop inspeelt via elk mogelijk beleidsdomein. Waarom verlaten jonge gezinnen de stad? Omdat er bijvoorbeeld onvoldoende kinderopvang is en er problemen zijn met het Nederlandstalig onderwijs. Het zijn ofwel capaciteitsproblemen ofwel kwaliteitsproblemen. Er is ook onvoldoende bejaardenzorg in het Nederlands en men kan niet altijd in het Nederlands terecht in ziekenhuizen of administratieve diensten. Het is nodig dat de VGC in al deze domeinen een degelijk beleid voert en voor al deze problemen een degelijk antwoord formuleert. Hier en daar wordt er inderdaad een aanzet toe gegeven, bijvoorbeeld via het belang dat aan taal wordt gehecht in het onderwijs en de Brede School, maar dat is toch onvoldoende. Het streven naar taalomkadering in het onderwijs is terecht, maar zal een grote inspanning vragen op het vlak van personeel en personeelsinzet. Om de kwaliteit van ons onderwijs te blijven garanderen, zal meer dan 100 procent moeten ingezet worden op taal en de

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 1. Inleiding Tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

H$+3F$+/-I.%;:BAAB;7AA%

H$+3F$+/-I.%;:BAAB;7AA% Pagina 1 van 1 H$+3F$+/-I.;:BAAB;7AA >@J)&$3'"2./$+$-I.'4#/60$+'4K,6L6/$.L'$0L$#$2+0 '60,6#3-'63$6323!"#$$&$'()"&*+,$&-.'/&0'123'4$(5)6'+'7&))*$'()"&*+,$&-.'8)*-&)'9."-$$-'4$(5)6':-;+'

Nadere informatie

UITBREIDING VOORSCHOOLSE KINDEROPVANG 2008 ADVIES LOKAAL BESTUUR VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Versie 23 april 2008

UITBREIDING VOORSCHOOLSE KINDEROPVANG 2008 ADVIES LOKAAL BESTUUR VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Versie 23 april 2008 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Advies Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het toekennen van nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse kinderopvang in het Brussels hoofdstedelijk gewest Hallepoortlaan 27 B-1060

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 590 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 7 OKTOBER 2015 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 7 oktober 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 ONTWERP Verordening nr. 11-01 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

b) Welke projecten werden in het verleden door de VGC ingediend? Welke werden goedgekeurd? Voor welk bedrag?

b) Welke projecten werden in het verleden door de VGC ingediend? Welke werden goedgekeurd? Voor welk bedrag? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 109 van KARL VANLOUWE datum: 6 februari 2015 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Toepassing sectorale decreten - Brussel Om tegemoet te komen aan

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Bijlage nr. 1. capaciteitsuitbreiding Nieuwkinderland vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene. Titel initiatief: Organisator: Projectomschrijving

Bijlage nr. 1. capaciteitsuitbreiding Nieuwkinderland vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene. Titel initiatief: Organisator: Projectomschrijving Bijlage nr. 1 Fiche Stedenfonds SD2-OD2 voor overeenkomst met vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene, vzw Sint-Goedele Brussel, vzw Ukelele, vzw Ukkepuk-VRT, vzw Kinderdroom Evere, vzw De Molenketjes,

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang.

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. De aangeduide wijzigingen zijn in werking sinds 14 juli 2016. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit

Nadere informatie

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0438 28-04-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst Overeenkomst tussen Kind en Gezin en de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreffende de procedure

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 651 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 30 NOVEMBER 2016 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 30 november 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 Datum ontvangst

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Stuk 4 (2011-2012) Nr. 1. vlaamse. Zit ting 2011-2012 27 SEPTEMBER 2011 BELEIDSVERKLARING 2011-2012

Stuk 4 (2011-2012) Nr. 1. vlaamse. Zit ting 2011-2012 27 SEPTEMBER 2011 BELEIDSVERKLARING 2011-2012 Stuk 4 (2011-2012) Nr. 1 vlaamse GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Zit ting 2011-2012 27 SEPTEMBER 2011 BELEIDSVERKLARING 2011-2012 1115 2 Stuk 4 (2011-2012) Nr. 1 Beleidsverklaring 2011-2012 van het College

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERING VAN VRIJDAG 14 JUNI 2013 om 9.30 uur en om 14.30 uur ZAAL VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Lombardstraat 69 1.- INOVERWEGINGNEMINGEN VOORSTEL

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 7 (2011-2012) Nr. 2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 APRIL 2012 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2010 VERSLAG namens de

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016

BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016 BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016 Strategie 2025 Bepaalt de sociaaleconomische prioriteiten voor Brussel tegen 2025. Is ondertekend door de bevoegde

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 3B (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 2 JULI 2015 REGLEMENT VAN ORDE Voorstel tot wijziging van art. 13, 27, 42, 51, 56, 59, 60, 61 en 62 van het Reglement van

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 487 (2012-2013) - Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2012-2013 13 NOVEMBER 2012 BELEIDSOVEREENKOMST Beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Sylvia Walravens Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Geïntegreerd gezinsbeleid Preventieve gezinsondersteuning Opvoedingsondersteuning Kinderopvang baby s en peuters Opvang van schoolgaande

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 671 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 2 MEI 2017 INTERPELLATIE Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van dinsdag 2 mei 2017 INTEGRAAL

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN Resolutie kinderarmoede Onderwijs en

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

LIGHT. plan. jeugd. beleids

LIGHT. plan. jeugd. beleids LIGHT J E U G D E N B R U S S E L jeugd beleids plan voorwoord voorwoord Je bent jong of werkt met kinderen en jongeren in Brussel? Dan wil je natuurlijk weten wat er voor jou allemaal te beleven of te

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Vlaamse Regering ~~. =

Vlaamse Regering ~~. = VR 2012 0911 DOC.1119/2 Vlaamse Regering ~~. = >>J - n= Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Brede School - Grimbergen

Brede School - Grimbergen Grimbergen Integratiedienst, gemeentebestuur Grimbergen Ondersteuning ontwikkelingen Brede School vanuit Provincie Vlaams- Brabant (diversiteit & onderwijs) Brede School? Beleidsvisie 2014-2019 Grimbergen:

Nadere informatie

zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid

zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid vergadering C169 WEL13 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid van 13 maart 2012 2 Commissievergadering nr. C169 WEL13 (2011-2012)

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BIV (1999-2000) Nr. 5 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de financiën, begroting, openbaar ambt, externe betrekkingen en algemene zaken VERGADERING

Nadere informatie

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent Projectomschrijving Het project wordt opgenomen binnen volgende strategische en

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media vergadering C150 CUL20 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 14 maart 2013 2 Commissievergadering nr. C150 CUL20 (2012-2013) 14 maart

Nadere informatie

Persconferentie Capaciteitsuitbreiding in het Nederlandstalig Brussels basisonderwijs

Persconferentie Capaciteitsuitbreiding in het Nederlandstalig Brussels basisonderwijs Persconferentie Capaciteitsuitbreiding in het Nederlandstalig Brussels basisonderwijs Woensdag 9 november 2011 BIP Minister Jean-Luc Vanraes Situatieschets Brussels onderwijs: Onderzoek prof. dr. Rudi

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0802 23-05-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN vzw KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel)

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN vzw KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel) BIJLAGE Bijlage nr. 1 OVEREENKOMST Tussen OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN vzw KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel) de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC),

Nadere informatie

en de vzw Link=Brussel, Marcqstraat 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Daniel ALLIET, voorzitter, anderzijds

en de vzw Link=Brussel, Marcqstraat 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Daniel ALLIET, voorzitter, anderzijds BIJLAGE Bijlage nr. 1 OVEREENKOMST Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door het College waarvoor optreedt Mathieu VOETS, algemeen directeur

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie De Raad JAARVERSLAG 2011-2012

Vlaamse Gemeenschapscommissie De Raad JAARVERSLAG 2011-2012 Vlaamse Gemeenschapscommissie De Raad JAARVERSLAG 2011-2012 INHOUD Woord vooraf JAARVERSLAG 2011-2012 HOOFDSTUK I SAMENSTELLING EN STRUCTUUR... 5 1. Samenstelling Raad College 1 2. Structuur Voorzitter

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 686 (2017-2018) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2017-2018 26 OKTOBER 2017 BELEIDSOVEREENKOMST Beleidsovereenkomst Stedenfonds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN

PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN 1. SITUERING Brussel: stadslabo Brussel is een knooppunt van talen en culturen: boeiend, levendig en inspirerend. In Brussel komt alles en iedereen

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van vrijdag 5 oktober Debat over:

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van vrijdag 5 oktober Debat over: VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 5 oktober 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC 2

Nadere informatie

ROADMAP HUIZEN VAN HET KIND

ROADMAP HUIZEN VAN HET KIND ROADMAP HUIZEN VAN HET KIND Inleiding De samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind, zo blijkt uit waar we nu staan, hebben het potentieel om (verder) uit te groeien tot laagdrempelige basisvoorzieningen.

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

Thuis in de Stad -prijs 2013 Inschrijvingsformulier

Thuis in de Stad -prijs 2013 Inschrijvingsformulier Thuis in de Stad -prijs 2013 Inschrijvingsformulier Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding. Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier dingt u mee naar de Thuis

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 678 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 21 JUNI 2017 VRAAG OM UITLEG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 21 juni 2017 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent Missie & visie Opvoedingswinkel Gent 1 Inhoudstafel... 1 Missie & visie Opvoedingswinkel Gent... 1 Inhoudstafel... 1 Intro... 3 1. Missie... 4 2. Doelgroep... 4 3. Werking... 4 4. Beleidskader... 5 5.

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 537 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 14 OKTOBER 2014 INTERPELLATIE Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport van dinsdag 14 oktober 2014 Hebben aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Doel en opzet Basisprincipes Voorbereidende werkgroepen Resultaat van de Staten-Generaal Vooraf

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

Toespraak van Sven Gatz. Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont. Brussel, zaterdag 1 oktober 2016

Toespraak van Sven Gatz. Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont. Brussel, zaterdag 1 oktober 2016 Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont Brussel, zaterdag 1 oktober 2016 Geachte voorzitter, dames en heren, - Het is me een grote

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende de organisatie, de kwaliteit, de financiering en de omkadering van internaten

Voorstel van resolutie. betreffende de organisatie, de kwaliteit, de financiering en de omkadering van internaten stuk ingediend op 2074 (2012-2013) Nr. 1 22 mei 2013 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de dames Ann Brusseel, Marleen Vanderpoorten, Irina De Knop en Fientje Moerman en de heer Sas van Rouveroij betreffende

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2010-2011 Nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 22 oktober 2010 Ochtendvergadering INHOUD BERICHT VAN VERHINDERING... 3 OPENING VAN DE GEWONE ZITTING

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen,

Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen, AP 2014-2015/ 01-47 Brussel, 22 mei 2015 Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen, Betreft : Interne oproep tot pedagogisch inspecteur van het Nederlandstalig

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen

Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen vergadering C209 OND21 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van 29 april 2010 2 Commissievergadering nr. C209 OND21 (2009-2010) 29 april 2010

Nadere informatie

De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School

De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School Brede School Te downloaden op www.vlaanderen.be/bredeschool Doel BS Brede ontwikkeling van kinderen en jongeren Doel BS Brede ontwikkeling van kinderen

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 7 (2014-2015) Nr.2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 21 OKTOBER 2014 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2012 VERSLAG namens de

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 676 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 31 MEI 2017 VRAGEN OM UITLEG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 31 mei 2017 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) aan Kind en Gezin inzake de uitbreiding voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang 2010

Advies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) aan Kind en Gezin inzake de uitbreiding voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang 2010 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Advies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) aan Kind en Gezin inzake de uitbreiding voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang 2010 Hallepoortlaan 27 B-1060 Brussel Telefoon:

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

13 DECEMBER Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds

13 DECEMBER Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds 13 DECEMBER 2002 - Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds (Gecoördineerde versie, aangepast aan het programmadecreet van 19 december 2003 houdende

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 26 mei 2014 Inleiding en belangrijkste

Nadere informatie

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 25 juni 2014 Geactualiseerde versie

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. 11-02 van 20

Nadere informatie

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW 2014-2015 Netwerk: Sterktes Zwaktes Activiteiten en projecten en participatie: Het wij-gevoel onder de partners Positieve en spontane samenwerkingen die voortvloeien uit het

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie

Commissievergadering nr. C13 OND1 ( ) 8 oktober 2009

Commissievergadering nr. C13 OND1 ( ) 8 oktober 2009 Commissievergadering nr. C13 OND1 (2009-2010) 8 oktober 2009 Vraag om uitleg van mevrouw Kathleen Helsen tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Waarom was dit nodig? Structuur al 25 jaar ongewijzigd: wel steeds uitgebreid en aangebouwd, maar niet consequent, verkokerd Doelstellingen organisatie Modern

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie