Schriftelijke en digitale denkamp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schriftelijke en digitale denkamp"

Transcriptie

1 Schriftelijke en digitale wijkschouw Lasonder-Zeggelt/ Bod- denkamp Inleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan op te stellen waarin de afspraken voor onderhoud en veiligheid worden geregeld: wat doet de gemeente en wat doen de bewoners zelf. Er is besloten eerst een pilot te doen in vijf wijken om te ervaren op welke manier de gemeente kan samenwerken met bewoners om het wijkbeheerplan op te stellen en uit te voeren. De vijf pilotwijken zijn: Bentveld; Bruggert; Deppenbroek; Hanenberglanden; Lasonder-Zeggelt en Boddenkamp. Om te weten wat er onder bewoners leeft ten aanzien van de woon- en leefomgeving is er besloten om onderzoek te doen. Er zijn drie instrumenten ingezet: een schriftelijke wijkschouw; een digitale wijkschouw; een fysieke wijkschouw of buurtwandeling. Voor de schriftelijke wijkschouw zijn huis-aan-huis vragenlijsten verspreid over het aanzien en onderhoud van de buurt. Inwoners konden de ingevulde vragenlijsten gratis retourneren in een antwoordenvelop of de vragenlijst online invullen (de digitale wijkschouw). Inwoners die lid zijn van het Enschede- Panel ontvingen ook een uitnodiging per voor de digitale wijkschouw. Naast de schriftelijke en digitale wijkschouw organiseert de gemeente ook een fysieke wijkschouw (buurtwandeling). Bij deze fysieke wijkschouw lopen buurtbewoners samen met een medewerker van de gemeente een ronde door de buurt om belangrijke aandachtspunten aan te wijzen. De resultaten van de schriftelijke, digitale en fysieke wijkschouw zijn het begin van het wijkplan. Leeswijzer In deze nieuwsbrief staan de resultaten van de schriftelijke en digitale wijkschouw beschreven. De antwoorden zijn ondergebracht in een aantal onderwerpen: de buurt; respons en betrokkenheid; algemeen oordeel over netheid en veiligheid in de buurt; oordeel specifieke plekken in de buurt; bijdrage van inwoners aan een nette en veilige buurt; sociale contacten. 1

2 De buurt Lasonder-Zeggelt/Boddenkamp Lasonder-Zeggelt/Boddenkamp, gelegen in het stadsdeel Centrum, is één van de vijf buurten waar de schriftelijke en digitale wijkschouw is gehouden. Figuur 1 toont een overzicht van het gebied van de buurt. Figuur 1 Buurt Lasonder-Zeggelt/ Boddenkamp Respons Lasonder-Zeggelt telt 840 huishoudens en 104 leden van het EnschedePanel. In totaal hebben 126 personen deelgenomen aan het onderzoek. Eenderde van hen is lid van het EnschedePanel. De meeste deelnemers hebben de schriftelijke versie van de vragenlijst ingevuld (tabel 1). Tabel 1 Responsoverzicht Omschrijving Aantal huishoudens in de buurt 840 Aantal leden van het EnschedePanel in de buurt 104 Aantal Aantal deelnemers schriftelijke wijkschouw 76 Aantal deelnemers digitale wijkschouw en lid van EnschedePanel 42 Aantal deelnemers digitale wijkschouw en niet lid van EnschedePanel 8 Totaal aantal deelnemers schriftelijke en digitale wijkschouw 126 2

3 Betrokkenheid De meeste deelnemers aan de wijkschouw willen wel vaker betrokken worden bij de ontwikkeling van het wijkbeheerplan. Een op de tien heeft hier geen belangstelling voor. Driekwart ontvangt graag de resultaten van het onderzoek, het liefst via de of per post. Tabel 2 Wijze waarop men verder betrokken wil worden bij de ontwikkeling van het wijkbeheerplan (n=126) Percentage Ik ontvang graag resultaten van dit onderzoek per mail. 75% Ik word graag uitgenodigd voor de presentatie van de resultaten in het wijkgebouw. 30% Ik word graag uitgenodigd om mee te lopen met de wandeling in mijn wijk (fysieke wijkschouw). 18% Geen belangstelling. 10% Oordeel over de buurt Deelnemers aan de wijkschouw is gevraagd naar een algemeen oordeel over de veiligheid en netheid van de buurt en naar het oordeel op een aantal aspecten van veiligheid en netheid. Algemeen oordeel over de buurt De helft van de deelnemers vindt de eigen buurt veilig (50 procent is het eens of zeer eens met de stelling hierover). Bijna een kwart (22 procent) ziet de buurt als onveilig. Drievijfde (59 procent) beschouwt Lasonder/Zeggelt als schoon en netjes, een op de zes (17 procent) is het hier niet mee eens. Figuur 2 Algemeen oordeel over de veiligheid en de netheid van de buurt (n=121 en n=119) Ik vind mijn buurt veilig. 5% 45% 28% 18% Ik vind mijn buurt schoon en netjes. 4% 55% 21% 17% 0% 25% 50% 75% 100% zeer eens eens neutraal oneens zeer oneens Oordeel over aspecten a van netheid en veiligheid in de buurt Bijna driekwart (72 procent) van de deelnemers is tevreden over de hoeveelheid groen in de wijk. Een meerderheid (61 procent) vindt ook dat het groen goed onderhouden is. Ook over de aanwezige openbare verlichting heerst onder de meeste deelnemers aan de wijkschouw tevredenheid. Bijna tweederde (62 procent) voelt zich over het algemeen veilig in de wijk. Deelnemers zijn met name ontevreden over de verkeersveiligheid in Lasonder/Zeggelt: bijna de helft (47 procent) is hier ontevreden over, circa eenderde (31 procent) is tevreden. De deelnemers vinden het moeilijker om tot een oordeel te komen over de aanwezige speeltoestellen in de buurt (figuur 3). 3

4 Deelnemers aan de wijkschouw die zich over een of meerdere aspecten van de netheid en veiligheid in de buurt negatief uitgesproken hebben, kunnen dit toelichten. Er wordt regelmatig overlast van zwervers en junks ervaren. Er is veel sluipverkeer in de buurt, onder meer in de Staringstraat. Ook de Deurningerstraat wordt door meerdere bewoners als onveilig ervaren, bijvoorbeeld omdat hier te hard gereden wordt. Tot slot geven meerdere deelnemers aan dat er te weinig speelplekken en toestellen in de buurt aanwezig zijn. Figuur 3 Oordeel over aspecten van netheid en veiligheid in de eigen buurt (n min =116) Er is voldoende groen in mijn wijk. 7% 65% 16% 9% 3% Het groen is goed onderhouden. 59% 26% 9% 3% Er is voldoende meubilair aanwezig. 7% 32% 23% 22% 7% 10% Het meubilair is schoon. 4% 22% 28% 19% 5% 21% Er is voldoende verlichting aanwezig. 11% 60% 11% 14% 3% De openbare verlichting wordt goed onderhouden. 8% 63% 12% 10% 3% Er zijn voldoende speeltoestellen aanwezig. 8% 16% 19% 13% 13% 31% De speeltoestellen worden goed onderhouden. 5% 19% 22% 7% 6% 41% Mijn wijk is verkeersveilig. 29% 22% 30% 17% Het wegdek en trottoir worden goed onderhouden. 47% 21% 17% 12% Er is voldoende parkeerruimte. 4% 34% 16% 28% 17% Ik voel mij veilig in mijn buurt. 7% 55% 19% 17% 3% 0% 25% 50% 75% 100% zeer eens eens neutraal oneens zeer oneens weet niet Wie is verantwoordelijk? Deelnemers aan de wijkschouw zien in de meeste gevallen de gemeente als meest verantwoordelijke partij voor de uitstraling van de openbare ruimte. Voor vier onderdelen van de uitstraling van de openbare ruimte is deelnemers aan de wijkschouw gevraagd aan te geven of de verantwoordelijkheid hiervoor vooral bij de gemeente of vooral bij inwoners ligt. De deelnemers zien de gemeente als eerste verantwoordelijke voor het onderhoud aan grijs en groen : respectievelijk 98 en 92 procent geeft dit aan. Voor recreatieve voorzieningen en speeltoestellen is dit bijna viervijfde (81 procent). De aanpak van zwerfafval wordt meer als een gezamenlijke inspanning van gemeente (52 procent) en buurtbewoners (39 procent) gezien (figuur 4). 4

5 Figuur 4 Wie, gemeente of bewoners, is het meest verantwoordelijk voor de volgende aspecten? (n min =119) Het groenonderhoud in uw buurt. 92% 7% Onderhoud van de weg, straat, stoep, lantaarnpalen. 98% 2% Zwerfafval. 52% 39% 10% Recreatieve voorzieningen en speeltoestellen. 81% 12% 8% 0% 25% 50% 75% 100% vooral gemeente gemeente en bewoners vooral bewoners Oordeel specifieke plekken in de buurt De deelnemers is gevraagd naar de plekken in de buurt die zij als fijn ervaren en de plekken die aandacht verdienen. Men kon hierbij ook foto s insturen. De gemeente heeft de deelnemers daarnaast vijf specifieke locaties in de buurt voorgelegd met de vraag hier op te reageren. Dit zijn: de Zeggeltlaan, de J.W. Racerstraat, het Boerenkerkhof, Nicolaas Beetstraat en de Bosboom Toussaintstraat. Fijne plekken Het Boerenkerkhof en het Van Heekpark zijn de meest genoemde fijne plekken in de buurt. Op het Boerenkerkhof kan rustig worden gewandeld en de hond kan er worden uitgelaten. Het Van Heekpark wordt onder meer geprezen om de ruime opzet en het groen. Een derde plek die regelmatig voorbij komt is de Blijdensteinlaan (mooie wandelroute, mooi ingerichte laan). Plekken die aandacht behoeven De plekken in de buurt waar aandacht voor moet zijn volgens de deelnemers van de wijkschouw zijn onder te verdelen in twee groepen : de plekken waar de verkeersveiligheid in het geding is en plekken waar men zich om uiteenlopende redenen niet veilig voelt. Als het gaat om verkeersveiligheid worden vooral de Lasondersingel, de kruising van de Molenstraat en de Deurningerstraat en de Dr. Benthemstraat genoemd. De Dr. Benthemstraat is een smalle straat waar veel sluipverkeer door gaat. Op de Lasondersingel wordt te hard gereden en is het in het algemeen druk. De kruising is volgens meerdere deelnemers een onoverzichtelijk punt. Plekken waar men zich niet veilig voelt zijn onder meer het Boerenkerkhof, het Zeggeltlaantje en het Arkegebouw aan de Nicolaas Beetsstraat. Er wordt overlast ervaren door junks en zwervers, er wordt gedeald op het Boerenkerhof. Het Arkegebouw staat al jaren leeg. Een laatste plek die regelmatig wordt genoemd is het Aldi-terrein aan de Kottendijk. Hier is volgens deelnemers aan de wijkschouw sprake van verloedering. Ook hier wordt in de avonduren gedeald. 5

6 Insturen van foto s Deelnemers aan de wijkschouw hadden de mogelijkheid digitaal of per post foto s te sturen van plekken in de buurt die zij fijn vinden of die volgens hen juist aandacht behoeven. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Waardering voorgelegde plek 1: Zeggeltlaan In de wijkschouw zijn een aantal vragen voorgelegd over de Zeggeltlaan (figuur 5). Figuur 5 Afbeelding Zeggeltlaan Met name in het donker erg onveilig. Meer verlichting aanbrengen. Er wordt gedeald! Men is vooral tevreden over de hoeveelheid groen aan de Zeggeltlaan (53 procent). Eenderde van de deelnemers (34 procent) vindt ook dat dit groen voldoende onderhouden is. Wat vooral opvalt bij de antwoorden is het hoge percentage deelnemers dat weet niet invult (tenminste 38 procent). Drie op de tien deelnemers (30 procent) is van mening dat er voldoende verlichting is aan de Zeggeltlaan, een op de zes (15 procent) is het hiermee oneens, bijna de helft (45 procent) heeft hier geen mening over of weet het niet. Over deze plek worden vooral twee dingen gezegd: er wordt gedeald (deelnemers treffen regelmatig gebruikte injectiespuiten aan) en er is te weinig verlichting. Ook zouden er meer bankjes geplaatst kunnen worden. 6

7 Figuur 6 Oordeel over verschillende aspecten van de Zeggeltlaan (n min =99) Er is voldoende groen op deze plek. 50% 3% 38% Het groen is goed onderhouden. 31% 18% 7% 40% Er is voldoende meubilair aanwezig. 15% 9% 14% 57% Het meubilair is schoon. 14% 13% 6% 64% Er is voldoende verlichting aanwezig. 26% 10% 12% 45% De openbare verlichting wordt goed onderhouden. 24% 14% 3% 54% Deze plek is verkeersveilig. 30% 9% 9% 45% Het wegdek en trottoir worden goed onderhouden. 26% 10% 11% 48% Er is voldoende parkeerruimte. 12% 10% 14% 60% Ik voel mij veilig op deze plek. 18% 14% 18% 44% 0% 25% 50% 75% 100% zeer eens eens neutraal oneens zeer oneens weet niet 7

8 Waardering voorgelegd plek 2: JW Racerstraat In de wijkschouw zijn een aantal vragen voorgelegd over de JW Racerstraat (figuur 7). Figuur 7 Afbeelding J.W. Racerstraat Leg hogere drempels aan Wat vooral opvalt aan de JW Racerstraat is dat veel deelnemers aan de wijkschouw deze plek niet kennen: het percentage weet niet is bij alle aspecten hoog (55 procent of meer). Deelnemers zijn vooral tevreden over de hoeveelheid groen op deze plek. Ook wordt de J.W. Racerstraat beschouwd als een veilige plek; zowel in het algemeen als voor het verkeer. Er worden weinig aanvullende tips gegeven. Een is dat er hogere drempels moeten worden aangelegd omdat de straat veel wordt gebruikt door sluipverkeer. 8

9 Figuur 8 Oordeel over verschillende aspecten van de JW Racerstraat (n min =96) Er is voldoende groen op deze plek. 31% 7% 56% Het groen is goed onderhouden. 23% 10% 4% 60% Er is voldoende meubilair aanwezig. 12% 14% 5% 66% Er is voldoende verlichting aanwezig. 25% 13% 59% De openbare verlichting wordt goed onderhouden. 23% 13% 61% Er zijn voldoende speeltoestellen aanwezig. 6% 12% 6% 72% Deze plek is verkeersveilig 21% 14% 5% 55% Het wegdek en trottoir worden goed onderhouden. 17% 15% 8% 57% Er is voldoende parkeerruimte. 15% 15% 6% 63% Ik voel mij veilig op deze plek. 22% 13% 59% 0% 25% 50% 75% 100% zeer eens eens neutraal eens zeer oneens weet niet 9

10 Waardering voorgelegd orgelegde plek 3: het Boerenkerkhof In de wijkschouw zijn een aantal vragen voorgelegd over het Boerenkerkhof (figuur 9). Figuur 9 Afbeelding Boerenkerkhof Meer controle op zwervers en junks! De deelnemers aan de wijkschouw zijn zeer tevreden over de hoeveelheid groen op het Boerenkerkhof (91 procent). Driekwart (77 procent) is positief over het onderhoud van het groen. De meerderheid (73 procent) vindt ook dat er voldoende meubilair, zoals bankjes en prullenbakken, aanwezig is op het Boerenkerkhof. De helft (48 procent) is ook van mening dat de looppaden/trottoirs goed onderhouden worden op deze plek. Het minst positief is men over de veiligheid: een op de zes (17 procent) voelt zich veilig op het Boerenkerkhof, bijna de helft (51 procent) voelt zich echter onveilig. Deelnemers geven vooral aan dat er teveel zwervers en junks op deze plek zitten. Hier zou meer controle op moeten zijn. 10

11 Figuur 10 Oordeel over verschillende aspecten Boerenkerkhof (n min =103) Er is voldoende groen op deze plek. 35% 56% 5% Het groen is goed onderhouden. 16% 61% 8% 8% 8% Er is voldoende meubilair aanwezig. 9% 64% 6% 16% Het meubilair is schoon 23% 19% 25% 26% Er is voldoende verlichting aanwezig. 36% 14% 22% 5% 19% De openbare verlichting wordt goed onderhouden. 37% 19% 5% 33% Deze plek is verkeersveilig 14% 44% 7% 29% Het wegdek en trottoir worden goed onderhouden. 45% 16% 4% 32% Er is voldoende parkeerruimte. 22% 17% 6% 6% 44% Ik voel mij veilig op deze plek. 14% 22% 27% 24% 11% 0% 25% 50% 75% 100% zeer eens eens neutraal oneens zeer oneens weet niet 11

12 Waardering voorgelegde plek 4: de Nicolaas Beetsstraat In de wijkschouw zijn een aantal vragen voorgelegd over de Nicolaas Beetsstraat (figuur 11). Figuur 11 Afbeelding Nicolaas Beetsstraat Geparkeerde auto s steken te ver uit op de straat In het algemeen oordelen de deelnemers aan de wijkschouw positief over de Nicolaas Beetsstraat. Men is tevreden over de hoeveelheid groen en het onderhoud van het groen. Bijna de helft (45 procent) is positief over de hoeveelheid straatverlichting. De deelnemers zijn verdeeld over de verkeersveiligheid van de Nicolaas Beetsstraat: 28 procent is het hiermee eens, 29 procent echter oneens. Ook het onderhoud van het wegdek en trottoir kan beter: bijna eenderde (34 procent) is hier ontevreden over. De tips gaan vooral over de parkeergelegenheid. De insteekplaatsen zijn te smal, waardoor geparkeerde auto s deels op de rijbaan staan. De stoepen zouden verbreed moeten worden. Ook vindt men dat de weg en de stoep slecht onderhouden zijn. Dit wordt onder meer geweten aan de hoeveelheid bouwverkeer die de afgelopen tijd door deze straat reed. 12

13 Figuur 12 Oordeel over verschillende aspecten Nicolaas Beetsstraat (n min =101) Er is voldoende groen op deze plek. 37% 13% 17% 30% Het groen is goed onderhouden. 33% 16% 11% 38% Er is voldoende meubilair aanwezig. 9% 14% 16% 54% Er is voldoende verlichting aanwezig. 43% 9% 12% 34% De openbare verlichting wordt goed onderhouden. 35% 10% 46% Er zijn voldoende speeltoestellen aanwezig. 7% 12% 12% 4% 64% Deze plek is verkeersveilig 27% 10% 20% 9% 33% Het wegdek en trottoir worden goed onderhouden. 17% 17% 21% 13% 31% Er is voldoende parkeerruimte. 17% 14% 21% 7% 40% Ik voel mij veilig op deze plek. 33% 25% 6% 35% 0% 25% 50% 75% 100% zeer eens eens neutraal oneens zeer oneens weet niet 13

14 Waardering voorgelegde plek 5: de Bosboom Toussaintstraat In de wijkschouw zijn een aantal vragen voorgelegd over de Bosboom Toussaintstraat (figuur 11). Figuur 13 Afbeelding Bosboom Toussaintstraat Pak parkeeroverlast door niet-bewoners PP aan De deelnemers aan de wijkschouw oordelen positief over speeltoestellen op deze plek. Ook over het straatmeubilair, de verlichting en de verkeersveiligheid is een meerderheid van de deelnemers tevreden (figuur 14). Ook bij de Bosboom Toussaintstraat valt op dat veel deelnemers aan de wijkschouw moeite hebben om tot een oordeel over de verschillende aspecten van deze plek te komen. De aanvullende tips gaan vooral over de parkeerplaatsen. Er moet parkeerbeleid ingevoerd worden omdat deze regelmatig worden ingenomen door niet-buurtbewoners. 14

15 Figuur 14 Oordeel over verschillende aspecten Bosboom Toussaintstraat (n min =100) Er is voldoende groen op deze plek. 20% 15% 15% 46% Het groen is goed onderhouden. 25% 17% 52% Er is voldoende meubilair aanwezig. 36% 9% 48% Het meubilair is schoon 32% 10% 54% Er is voldoende verlichting aanwezig. 37% 8% 49% De openbare verlichting wordt goed onderhouden. 31% 9% 54% Er zijn voldoende speeltoestellen aanwezig. 13% 36% 5% 45% De speeltoestellen worden goed onderhouden 29% 11% 51% Deze plek is verkeersveilig 34% 7% 48% Het wegdek en trottoir worden goed onderhouden. 37% 4% 53% Er is voldoende parkeerruimte. 20% 11% 58% Ik voel mij veilig op deze plek. 41% 7% 47% 0% 25% 50% 75% 100% zeer eens eens neutraal oneens zeer oneens weet niet Bijdrage van inwoners aan nette en veilige buurt In de wijkschouw zijn ook een aantal vragen opgenomen over de bijdrage die inwoners zelf willen leveren aan een nette en veilige buurt. Eigen bijdrage Drievijfde (61 procent) van de deelnemers aan de wijkschouw zou zelf een bijdrage willen leveren aan het netjes en veilig houden van de buurt. Tweevijfde (39 procent) wil dit niet (figuur 15). Figuur 15 Zou u zelf een bijdrage willen leveren aan het veilig en netjes houden van uw buurt? (n=115) nee; 39% ja; 61% 15

16 Reden om wel of geen bijdrage te leveren De deelnemers die een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid van hun buurt vinden vooral dat iedereen zich in moet zetten voor de buurt (48 procent). Eenderde (35 procent) wil zelf een bijdrage leveren. Onder andere redenen (door 17 procent genoemd) zeggen deelnemers vooral dat ze al actief zijn (bijvoorbeeld in de wijkraad). De voornaamste reden om geen bijdrage te leveren is volgens deze groep deelnemers dat leefbare en nette buurten een taak van de gemeente zijn (33 procent), een op de zes (18 procent) heeft geen tijd of is tevreden met de buurt zoals deze nu is (15 procent). Andere redenen om geen bijdrage te leveren zijn de leeftijd en eventuele lichamelijke beperking van de deelnemers. Tabel 3 Redenen om wel of geen bijdrage te leveren aan een nette en veilige buurt Redenen om wel een bijdrage te leveren (n=69) Redenen om geen bijdrage te leveren (n=40) Iedereen hoort zich in te zetten voor zijn buurt 48% Ik vind het niet mijn taak, maar van de gemeente 33% Ik wil graag mijn steentje bijdragen 35% Ik ben tevreden zoals het nu is 15% Mijn buren/directe omgeving verwachten dat ik meehelp 0% Ik heb geen tijd 18% Anders 17% Anders 35% 16

17 Soort bijdrage die men wil leveren De deelnemers die een bijdrage willen leveren zorgen het liefst voor een sneeuwvrij trottoir (70 procent), willen indien relevant een melding doen als iets kapot is (62 procent), willen meedenken over de woon- en leefomgeving (49 procent) of zwerfafval opruimen (48 procent). Het onderhouden van groen wordt door een minderheid (6 procent) genoemd (figuur 16). Figuur 16 Wat zou u zelf willen doen om de buurt schoon en veilig te houden? (n=81) Opruimen van zwerfafval. 48% Opruimen van hondenpoep. 17% Bladruimen in de straat in het najaar. 31% Trottoir sneeuwvrij houden in de winter. 70% Onderhouden van het groen (bijv. schoffelen, gras maaien, planten water geven). Helpen met onderhoudsacties van de gemeente. (bijv. bladcampagne). Buurtactiviteiten organiseren (bijv. buurtfeest, kerstboom kopen en plaatsen, etc.). Speeltoestellen/plekken schoonmaken. 6% 16% 23% 11% Opletten of iets kapot of vernield is en dit melden bij het Gemeentelijk Contact Centrum, 62% Deelnemen aan een buurtcommissie of wijkraad. Meedenken over de inrichting van de woonomgeving (bijv. (her)inrichting groen). Samen met uw medebewoners het onderhoud regelen. Anders 15% 14% 25% 49% 0% 25% 50% 75% 100% 17

18 Frequentie van eigen bijdrage Deelnemers aan de wijkschouw die wel een eigen bijdrage willen leveren aan een schone en nette buurt zijn hier in de meeste gevallen een keer per kwartaal toe bereid (48 procent). Eenderde (33 procent) zou dit tenminste een keer per maand willen doen (figuur 17). Figuur 17 Als men bereid is om bij te dragen aan een schone en veilige buurt, hoe vaak dan? (n=69) elke week 4% een keer of meerdere keren per maand 29% een keer per kwartaal 48% een keer per jaar 13% niet 6% 0% 25% 50% 75% 100% Sociale contacten Tot slot zijn een aantal vragen gesteld over sociale contacten in de buurt Frequentie van v sociale buurtcontacten en behoefte hieraan Bijna negen op de tien deelnemers aan de wijkschouw (88 procent) heeft regelmatig contact met de buren. Driekwart (76 procent) heeft dan ook geen behoefte aan meer contacten met de buren. Bijna drie op de tien deelnemers (29 procent) zou willen dat er meer georganiseerd wordt in de buurt om het onderlinge contact te versterken. Figuur 18 Sociale contacten in de buurt (n min =116) Heeft regelmatig contact met buren 88% 13% Heeft behoefte aan meer contact met buren 12% 76% 13% Vindt dat er meer georganiseerd moet worden in buurt om onderling contact te versterken 29% 71% 0% 25% 50% 75% 100% ja nee weet niet 18

19 Taakverdeling voor organiseren buurtactiviteiten De helft van de deelnemers die willen dat er meer wordt georganiseerd vinden dat dit vanuit de bewoners zelf moet komen. Drie op de tien vindt dat de gemeente hier verantwoordelijk voor is. Onder anders wordt vooral een combinatie van bewoners en gemeente genoemd. Figuur 18 U heeft aangegeven dat er in de buurt meer georganiseerd zou moeten worden. Wie zou dat volgens u moeten doen? (n=44) De gemeente 30% Bewoners 50% Anders 18% 0% 25% 50% 75% 100% 19

20 Interesse buurtactiviteiten Alle deelnemers aan de wijkschouw is tot slot voor een reeks activiteiten gevraagd of zij deze zouden bezoeken als deze in de buurt georganiseerd worden (figuur 19). Men heeft een voorkeur voor informele activiteiten als een barbecue/buurtfeest (48 procent) of zomerbraderie (40 procent). Een inloopavond over de herstructurering van de buurt kan op de interesse van 40 procent van de deelnemers aan de wijkschouw rekenen. Figuur 19 Bezoek van buurtactiviteiten als deze georganiseerd zouden worden (n=126) Buurtfeest of BBQ. Zomerbraderie/markt in de buurt. 40% 48% Sportactiviteiten. Activiteiten voor kinderen. Opschoondagen. Natuur Educatieve activiteiten. 17% 25% 29% 17% Inloopavond herstructurering van de wijk. 40% Wijkraadvergadering. Kerstmarkt. 25% 28% Activiteiten Kinderboerderij. (Boom)plantdagen. Anders, namelijk. Geen van deze activiteiten. 15% 13% 6% 6% 0% 25% 50% 75% 100% 20

21 Bijlage: antwoorden open vragen Toelichting bij stellingen over leefbaarheid en veiligheid buurt wij wonen aan de rand van betaald parkeren/vergunning zone. Veel verkeer van automobilisten die een parkeerplaats zoeken. Veel buiten vakken parkeren en veel hardrijders in kinderrrijke buurt. wiermansgang/veltmansscgool zeer onveilig vanwege drugsdealers. Politie doet er niets aan. Coffieshop molenstraat moet dicht. Slecht parkeerplaatsen van bewoners. beperkt aantal kan maar op binneplaats. wegdek J.coststr. is toe aan vernieuwing, op trottoirs ligt vaak zwerfvuil. parkeren; ieder ander,die niet in deze straat woont parkeert waar hij maar kan. Soms kun je zelf amper je auto kwijt. verlichting staringstraat onvoldoende. verkeerssituatie school staringstraat is zeer onoverzichtelijk. verlichting n.b. blijdensteinlaan erg donker. zwervers en dealers maken dat mijn dochter niet alleen naar de muziekschool kan. Vorige maand was ik slachtoffer van woninginbraak. Verkeersveilig: knip in de Blijdensteinlaan werkt nauwelijks. Veel autoverkeer negeert inrijverbod. Bij de twee scholen is het verkeerstechnisch een puinhoop. Kan de gemeente op zich weinig aan doen, want het zijn de ouders die wildparkeren en achteloos portierdeuren voor fietsers opengooien, of ze gewoon van de sokken rijden. Frappant is dat je geen parkeerwachters ziet als de scholen beginnen of uitgaan. Moe van de discussies met de betweters de kroost dumpt? Drukte op de singel spreekt voor zich. veiligheid, te hoge snelheid geen 30 maar Drugsverkoop in de straat (politie doet er niets aan). Trottoir voor voetgangers niet makkelijk ongelijk onze buurt heeft ook veel last van de schooljeugd wij hopen dat er snel nieuwbouw komt het ziet er niet uit. Veel last van junks/zwervers. Maken overal een zooi van en slopen alles. Breken regelmatig auto's open veroorzaken veel schade. Kruispunt voor mijn deur (molenstraat, stationsplein, hengelosestraat) gebeuren wekelijks ongelukken, kruispunt is gewoon kut. Veel inbraken, insluipers: toen dit bij mij gebeurde bleek dit bij 8 vd 10 buren ook ooit gebeurd!!! Door insluiper op klaarlichte dag, terwijl ik thuis was, met de poort op slot voel ik me niet meer veilig in eigen huis. Ik durf als ik buiten ben nauwelijk binnen wat te halen oid zonder alles van buiten mee te nemen. Helemaal toen ik dus niet de enige bleek bij wie dit gebeurd was Heb niet de indruk dat politie hier iets aan kan doen. Junks hebben nu eenmaal regelmatig snel geld nodig en gaan dan echt niet een straat verder. Veel junks op straat. Je ziet de handel onder je ogen gebeuren. Junks in het boerenkerkhof terwijl mijn kind op het schoolplein ernaast wil spelen. Regelmatig glas(kapotte bierflesjes) op straat en op het schoolplein. Auto's met stukgegooide ramen, inbraken in auto's, joyriding. Dacht toen ik naar Enschede verhuisde dat dit een nette buurt was maardenk nu over verhuizen ivm de onveiligheid. veel autos die tegen de eenrichtingsweg inrijden (staringstraat) vanuit de Laondersingel. Hangjongeren mmet radio's bevinden zich regelmatig voor de prinzenschool ('s avonds) aan de staringstraat. veel "zwervers" in de wijk, vooral rondom park in de 4 jaar dat ik hier nu woon, al 2 keer bij mij ingebroken. daarvoor mijn hele leven niet regelmatig drugsdeals Nieuwe Schoolweg Van vroeger uit werd er in de Genstetstraat veeldrugs gedealed. Nu zie je steeds meer dat er mensen op straat staan te wachten (soms ook nog in groepjes) op een dealer die ze vervolgens mee nemen in een auto en dan een stuk verder op in de buurt parkeren om de deal af te ronden. Ik wordt daar kotsmisselijk van. Ik heb laatst een van die koper, de dealer laten waarschuwen dat hij die praktijken maar ergens anders moet vooortzetten. Dat heeft echt niet geholpen want ze staan nog steeds brutaal bij mij op de stoep. (Lasonderstraat/Bilderdijkstraat). van de oldenzaalsestraat afslag dr. benthemstraat (naast de kerk) niet verlicht. moeilijk in te rijden. teveel verkeer en parkeerders t.b.v schoolhalers en brengers Te veel sluipverkeer (parkeren nu wel,na de plannen van het midden gebied te weinig) Te veel dronkaards en dealers. te kort aan parkeermogelijkheden: kottendijk, aldi, deurningerstraat. te hard rijden dr. benthamstraat. Boddenkampweg te donker, veel hang gegruikers van alcohol en drugs. straatverlichting is erg zwak. Geen vaklui die de trottoirtegels leggen. Alleen betaald parkeren, daardoor staan auto's overal. metname de verkeerslcihten zijn voor de voetgangerslevensgevaarlijk door gelijktijdig rechtsafslaande auto's ook voor linksafslaande auto's moeilijk situatie. Straatmeubilair is veelal beklad met graffiti. Mijn wijk is verkeersonveilig, er lopen een aantal grote verkeersaders, waar vaak te hard gereden word (Molenstraat, de kruisingen met Stationsplein/Deurningerstraat en Wenninkgaarde) Wegdek heeft hier en daar gaten, troittoir is op enkele plaatsen niet gelijk (kans op valprtijen) speeltuintje wordt niet of nauwelijks onderhouden (jw racstraat) racebaan staringstraat vooral 's middags tussen 15:00 en 17:30uur. Betreft parkeren (al vaker) doorgegeven. Nniet gaan controleren op de hoek met opvallende helm op maar tegen de tijd wanneer de kinderen worden opgehaald. En niet drie kwartier erna, wanneer alles weer rustig is. 21

22 potgieterstraat moet via singel te bereiken zijn. De multatuli straat is overbelast. parkeren niet voldoende overlast van drugsdealers en zwervers opzich parkeerplaats genoeg maar er wordt teveel geparkeerd door mensen die er niet wonen waardoor de bewoners soms geen plek hebben. oprit nieuwe zeggelt is onoverzichtelijk, al 2x bijna botsing. Ouders van kinderen vd. Prinsenschool parkeren daar als ze hun kinderen ophalen of brengen. op Schuttersveld heeft geruime tijd de verlichting het niet gedaan; jaren! inmiddels lijkt er aandacht gegeven te worden... Er wordt te weinig gedaan aan controle of handhaving van rijgedrag door automobilisten met name rond en op Schuttersveld en Hengelosestraat. op de singel kan gratis lang geparkeerd worden, daar wordt intensief gebruik van gemaakt. Verkeersdruk Lasondersingel hoog, vrees voor afsluiting Molenstraat, hiertegen overwegende bezwaren. onze wijk heeft meer betaalde parkeerplaatsen nodig. ons parkeerruimte achter de flat is meestal bezet doro anderen dan flatbewoners. onderhoud straat en trottoir sinds 1925 niets aan gedaan, compleet aan fort gereden. Patrkeerruimte:dubiens onderwerp: met 2 partijcentra in de straat en over 100m onbetaald parkeren is ramp. De bewoners zelf krijgen nu parkeerbonnen omdat anderen de plekken bezet houden, ook na 19:00uur. Mijn buurman loopt met een buldog rond zonder lijn en laat hem soms los op mijn kat en mij. Politie doet er niets aan. Meubilair: blijdesteinlaan va, molenstr tot singel weinig. Speeltoestellen: wel wat aanwezig maar voor school pleinen, niet altijd toegankelijk zijn. Verlichting: op aantal plekken te weinig (blijdesteinlaan,zeggeltslaan) Onderhoud wegdek: ivm glasvezel. Veiligheid: vooral blijdesteinlaan,zeggeltschoolplein,kerkhof onveilig gevoel + steringstraat i.d. buurt v. prinsenschool (drugs, alcohol gebruikers) overvallen + misdrijven meubilair niet bekeken: parkeerterrein eigen terrein voldoende. Bij activiteiten in he t weekend is in de omgeving veel alst van geparkeerde auto's. Meubilair is vaak smerig, vooral in het boerenkerkhof. verkeersveiligheid kan beter. Door de drukte op de kruising molenstraat / deurningerstraat wordt de wijk veel als sluiproute gebruikt en niet iedereen houdt zich hier aan de snelheid. veiliheid kan ook beter. Meer controle en dan ook daadwerkelijk actie. Vooral rondom en bij het Hardick veel drugsdealers. Met het opschuiven van betaald parkeren, richting lasondersingel, is op deze singel bijna niet weer te parkeren voor bewoners. +/-25/30, autos tussen D straat en blijlaan van kantoorpersoneel. Dus ook betaald parkeren op de gehele singel +? parkeren. Vrachtauto's scheuren over l'singel- controles. langs de deurningerstraat bijna geen bankjes. er is geen afgesloten rustigeplek waar kinderen kunnen spelen. Als ik op vrijdagavond thuis kom moet ik 10min lopen omdat ik mijn auto niet kwijt kan bij mijn woning. Kottendijk is slecht onderhouden. Zowel straat als groen, zwerfafval etc. Het speeltuintje aan de boddenkampstraat is slecht onderhouden In de Nicolaas Beetsstraat is de straatverlichting aan de nieuwbouwkant regelmatig uit. HET ZOU LEUK ZIJN ALS OP DE CULTUURLMIJL BANKEN GEZET WERDEN, kunstbanken GEMAAKT DOOR JONGE KUNSTENA- AARS. Verder is er parkeergelegenheid voldoende voor bewoners. Kort parkeren kan. Als dat dan drukte geeft, vind ik het risico van in de binnenstad willen wonen. Dmv parkeergarages of bussen moeten stadbezoekers, langparkeerders naar de binnenstad komen. het speeltuintje en de zandbak worden niet onderhouden. Er spelen bijna geen kinderen omdat het zo vies is. Vooral het zand in de zandbak dient zo nu en dan eens schoongemaakt/ vervangen worden. Het perceel Visserijstraat/Niermansgang is volgens het bestemmingsplan openbaar groen, maar heeft door de gemeentelijk "tijdelijk"een parkeervoorziening gekregen. Al 8 jaar! Schurkenstreek. De straatverlichting doet het soms wekenlang niet voordat die wordt gerepareerd. De bovengenoemde tijdelijke parkeerplaats is nog nooit van eennieuwe grind-deklegvoorzien, ligt vol met glas van ingeslagen autoruiten, wordt als tijdelijke opslag van straatmeubilair en zand voor onderhoud van de binnenstad gebruikt. Kortom een vieze bende. De hele buurt staat 'sa vonds vol met auto's van bezoekers van het muziekkwartier. Als je voor acht uur 'savonds met je auto wegrijdt, kun je er voor 10 uur, half elf niet meer terecht. Junks en tuig bevolken nog steeds de omgeving van het Boerenkerkhof. het meubilair en speeltoestellen zijn zeer smerig. Het trottoir is in een zeer slechte staat van onderhoud losse tegels. het kruispunt molenstraat/ stationsstraat is zeer onveilig in het bijzonder voor voetgangers en fietsers. vroeger weer verkeerslichten, dat was heel wat beter! von die 30km zone hebben de automobilisten geen ontzag. het groepn op de kottendijk ziet er niet uit. En het wegdek ook niet. Geen afval bakken dus vanaf de edam tot aan de chool opd e boddenkampsingel een grote zooi!! Groenvoorziening haversmithstraat (busbaan) wordt aan de busbaan bijgehoduen. maar niet aan de parkeerplaatskant (slecht. Busbaan wordt als crossbaan gebruikt vooral door taxi's. groen wordt onvoldoende onderhouden er moet meer openbare verlichting komen er moeten ongelijk vlaase trottoirs komen. Groen onderhoud wordt afgeraffeld door medebewoners wegdek en stoep zijn zeer slecht - nic Beetsstr. groen is door hekken omgeven en vol met zwerfvuil. oversteek zonder oversteeklichten van fietspad. groeien te weinig planten en niet vaak genoeg onderhoud. geen bloemen dat is jammer. Meubilair, er mogen wel meer bankjes zijn. Verlichting; te weinig lantarenpalen en als er iets kapot is, duurt het lang voor het wordt gerepareerd. Trottoir: ongelijkheid in hoogte tussen tegels. Geen meubilair aanwezig. Sinds het grootste deel van de buurt betaald parkeren is, staat het bij ond overvol. Er zijn te weinig afvalbakken, veel afval in de tuinen en op de stoep van afkomstig van de oude ambachtschool (bodden- 22

23 kampsingel) Geen toestellen in de buurt. Er rijden te grote vrachtwagens en trekkers/opleggers over de bodenkampsingel. Met jonge kinderen en leidt dit vaak tot onveilige situaties Er zijn dichtbij igeen speeltoestellen. het troittoir is de afgelopen 2 jaar zo vaak opengegaan voor leidingen dat tegeles er niet goed inliggen er wordt wel hard gereden in de straat er wordt veel te hard gereden, maaar vooral ook tegen het verkeer in bij eenrichtingsverkeer. Ook rondom de scholen zorgen de ouders veelal voor gevaarlijke situaties. er mogen wel wat grotere volwassen bomen in de straat geplant worden. er is te weinig straatmeubilair, geen prullenbakken bijd e school. Er zouden meer speeltoestellen mogen komen, rekening (ambacht) houden met de leeftijds opbouw. Het speelveld met voetbalspel aan boddenkampstraat wordt slecht onderhouden. Er is te weinig meubilair, en het wordt slecht onderhouden. Sinds komst appartementen ex-verslaafden Hengelosestraat is er meer gespuis op straat. Op het trapveldje is erg veel vuil/afval van de scholieren Scholingsboulevard, en het veldje ligt vol met puin, glas, ijzer, etc.. In de Boddenkampstraat wordt veel te hard gereden. Bestrating is niet egaal, en veel zwerfvuil op straat. De wijk is niet aanlokkelijk voor kinderen om te spelen, dus komen er ook geen kinderen. Er is niet heel veel groen in de straat. Wat er is zijn bomen en aan het begin van de straat wat ondehoudsarme struikjes. De bomen staan ingeklemd tussen de huizen, dus die zine er niet super uit. Het geheel inspireerd niet echt. Meubileer is er volgens mij helemaal niet Ik weet twee plekken met wat speeltoestellen. Volgens mij zou er meer aanwezig moeten zijn op het aantal bewoners in de wijk. Omdat we zo dicht bij de stad zitten zijn er altijd mensen die bij ons gratis parkeren om te gaan winkelen. Daranaast hebben mijn buren 3 auto's en nemen zij daarmee alle beschikbare parkeerruimte in beslag. Als ik op het verkeerde moment thuis kom, moet ik mijn auto bij de flat aan het andere eind van de straat parkeren. Er is in de afgelopen 5 jaar een enorme toename van verkeer in onze wijk en met name door onze straat gekomen waar wij niet blij mee zijn. Het verkeersonveilige aspect zit hem in het feit dat zeer veel verkeersdeelnemers (auto's) veel te hard rijden en tegen de verkeersrichtingen in rijden daar waar het niet mag!! Er is géén meubilair: geen afvalbakken. Bankjes mis ik ook niet. De verlichting is zeer matig aan de Cultuurmijl en er vallen regelmatig lantaarns uit. Als er werkzaamheden zijn waardoor stenen uit het chique plaveisel worden gehaald dan duurt het erg lang voor die weer worden geheeld. Speeltoestellen zijn er alleen op het schoolplein en een sportveldje voor oudere kinderen is er helemaal niet. Ze moeten op straat voetballen en dat is onveilig met al dat verkeer, dat tegen de richting in rijdt en de straat als sluiproute gebruikt. Er is geen meubilair aanwezig. Ik heb nooit gemerkt dat het wegdek en trottoir schoon gemaakt werd. Er is geen voldoende parkeergelegenheid.nu gedeeltes van de wijk betaald parkeren heeft staat het bij ons(achterkant lasonderflat overvol. enkele zeer gevaarlijke plekken: uitkomst boddenkampstraat/hengelosestraat het wegdek van de trottoirs is hier en daar zeer beroerd. deze zijn niet aanwezig Deurningerstraat:Busbaan, deurningerstraat bussen rijden soms voor gek en onwijs. Fietsers met hartverzakingen door hevig claxoneren en pittig rijden chauffeurs. 's avonds regelmatig eeb racebaan voor auto??. Parkeren waar? overdag uberhaubtniet mogelijk om je auto ind e buurt vanje eigen huis te parkeren. Aldi bezoekers en werknemers stadskantoor bezetten straatparkeerplaatsen + aldi- terrein 100% De toestellen die aanwezig zijn, zijn weinig speelbaar en vies. Met name de toestellen aan de Genestelstraat zijn volstrekt onspeelbaar, dienen puur voor opleuken van de straat. De toestellen aan de Bosboom Toussaintstraat zijn redelijk eenzijdig. de kruising met de busbaan is onoverizhtelijk voor fietsers. Er is alleen betaald parkeren. De bomen staan dood bij ons in het perk. Het aantal speeltuinen voor kleine kinderen is minimaal dichtsbijzijnde is ca 900 m weg. verkeersveiligheid is een ramp rondom schooltijden rond de prinseschool en voelt soms als een zelfmoordpoging hier met je kind te wandelen cq fietsen. bv Kottendijk- Deurningenstraat en singel. Buurt is zeer onveilig drugs overlast veel vernieling 's nachts lawaai. bomen worden niet voldoende onderhouden. Er is geen meubilair aanwezig Boerenkerkhof meubilair: men zit veel te vaak met de schoenen op het gedeelte dat voor zitten bedoeld is waardoor het vervuilt. Trottoironderhoud rond Visserijstraat kan beter. Parkeerruimte wordt door nieuwbouwplannen achter kantongerecht nijpend. Te weinig aandacht voor ouderen/gehandicapten. Bepaalde gedeelten van het trottoir, in de wijk, zijn slecht gelegd/onderhouden. Bijv. Hoek Molenstraat/Oldenzaalsestraat. Veiligheid - Er is 's nachts te weinig politie op straat. Regelmatig wordt er, in de nachtelijke uren, in de Nieuwe Schoolweg ingebroken in auto's. Tevens wordt er veel schade gereden in die straat, zonder een afzender. Wat dit laatste betreft praat ik niet over mijzelf, maar over mijn buren. Behoefte aan speelplek (voetbalveld) kids onveilig ivm auto inbraken en inbraken in huizen in de buurt. behalve als er een evenement in het muziekcentrum is. alleen niet voor de bewoners, alle ambtenaren parkeren in de wijk. Afvalbakjes: Die zie ik hier helemaal niet. In ons perkje voor het huis wordt het zwerfvuil door voorbijgangers gedumpt. Openbare verlichting: Mag van mij wel iets meer zijn. Parkeren: Door het "Paradijs" en het "Odd Fellowhuis" bij ons om de hoek zijn er regelmatig te weinig parkeerplaatsen. Regelmatig staan er mensen die niet weten, of ze moeten betalen of niet. De bebording is hier op de hoek Da Costastraat/Nicolaas Beetsstraat erg verwarrend. Altijd, als er in het Paradijs iets te doen is, kun je de auto niet kwijt. Ik vraag me af, wat horeca in een woonwijk te zoeken heeft. Het perkje voor onze deur wordt ook steeds geraakt. Misschien moet er een hekje geplaatst worden, net als bij de perkjes in de Nicolaas Beetsstraat. Verkeerssituatie: Door onze straat (30-km-zone) wordt ook hard gereden. Als de kinderen hier (bijvoorbeeld met stoepkrijt) op straat 23

24 spelen, houd ik mijn hart vast. Wegdek: Het wegdek van de Nicolaas-Beetsstraat is een ramp! Toelichting op plek Zeggeltlaan zie 3a. Op het grasveld spelen veel kinderen. waar zijn die speeltoestellen dan? als ze er zouden zijn zouden we een stuk gelukkiger zijn. de verkeersveiligheid is een ramp rond de schooltijden van de prinseschool, oplossing zijn een kiss and drive, fors bekeuren voor alle wildparkeerders en asosociaal rijden veel auto's ivm school, bij halen en brengen. Parkeer mogelijkheden bieden. Van die fietspoortjes plaatsen zodat fietsers er niet in één ker zo hard langs kunnen gaan. vaker survieren, hangjongeren, hondenpoep. speelveld:,2 doelen,voetbal (klein bankje(s) Publiek toegankelijke speeltuin voor de Prinseschool plekken waar we nooit komen. of berbreden of afsluiten mn in het donker niet veilig. Regelmatig troep en spuiten in de struikenmeer toezicht??? Misschien bankjes voor wachtende ouders en prullenbakken. Meer verlichting meer parkeerplaats voor school. meer en betere verlichting. Er wordt gedeald! Parkeerplaats school 's avonds afsluiten. meer beter verlichting, speeltoestellen(toegankelijk) meubilair:mmer bankjes nodigt misschien uit om als hangplek te gebruiken. Lagere heg aan de zuidzijde, zoals aan het begin bij de Oldenzaalsestraat. Ik ken deze buurt niet goed genoeg. ik heb geen idee waar dit is Fellere verlichting er zijn nauwelijks tot geen speelgelegenheden in de wijk, m.u.v. schoolplein t Zeggelt de overgang zeggeltlaan /oldenzaalsestraat is soms levensgevaarlijk, mensen kijken niet goed uit. De bestrating zou verbeterd kunnen worden. En ik zou het prettig vinden als er meer verlichting zou zijn. Toelichting op plek J.W. Racerstraat zand in speeltuintje? parkeerplaatsen zijn niet zo efficiënt aangelegd. hangjongeren teveel.? misschien een plaats op zouden verlies van groen kwaliteit van de straat ons onbekende plek onbekend kom nooit in deze straat. kan hier geen oordeel over geven. Een betere verbinding met andere delen van de wijk. Verder zal de nieuwbouw ons inziens een goede positieve push-forward kunnen geven. Wel zal de wijk moeten kunnen aansluiten met de nieuwe wijk, anders helpt het nog niets. Verder dient de twee-onder-een-kap woning aan de Boddenkampstraat (t.o. J.W. Racerstraat) te worden gesloopt, en niet te worden opgenomen in de nieuwe wijk! drempels verhogen. Is een veelgebruikte sluiproute Toelichting op plek Boerenkerkhof (nog meer ) controle op figuren die hier niets te zoeken hebben, oftewel rondhangen ( alcohol,drugs,overlast, door anderen, lastige gevallen) beter verlichten. meer controle 's avonds. betreffende locatie leert zich niet voor meer verlichting, speeltoestellen ed. zo laten. De plek is vergeven van junks en tuig. Het samenscholingsverbod wordt niet gehandhaafd. Een onveilige plek bij uitstek. Surveillance moet zero-tollerance toepassen. de vrachtverkeer moet stoppen, ze zijn te zwaar voor de lasonderstraat 24

25 De white Lily is een potentiele hang, schuil-, graffity en plasplek. Zonde van het geld. Met de zwervers gaat het wel de laatste tijd. door zwervers wordt er troep gemaakt die niet wordt opgeruimd. Door de zwerfers en junks is het er zeer onveilig. er moet veel strenger en vaker gecontroleerd worden. eng stukje, van blijdensteinlaan! Houd mijn kids 's avonds vh deze buurt ivm junks. En fiets er zelf met een boog omheen. er moet meer en betere verlichting komen. er wordt gedeald. er zijn geen speeltoestellen maar er is een kerkhof dus logisch deurningerstraat, zijn weinig parkeerplaatsen. Ik voel me daar niet prettig hangen vaak zwervers en jeugd rond. Er zitten nog steeds met enige regelmat wazige types. Dit is al veel beter dan een tijd geleden. Regelmatig controleren is fijn. groen; ik mis parkjes met mooie bloeiende planten. Verlichting; er mist wel verlichting 'avonds is het er erg donker. Veiligheid: overdag voel ik mij veilig. In de avond zijn er vaak mensen aanwezig die daar blowen of bier. haal alstublieft die witte rioolpijp weer weg, volledig onzinnige uitgave, op een totaal misplaatste locatie, wie bedenkt zoiets? En hoezo ondergronds orgel? een boormachine klinkt nog mooier! Voortaan graag buurtinspraak organiseren voor het plaatsen van kunstwerken. Helaas wordt het park erg veel gebruikt door daklozen en verslaafden, ook wordt er regelmatig gedeald. Wellicht wordt er al veel gesurveuiileerd, maar omdat dit park vlakbij een school ligt. mag het wat mij betreft mmeer strikter. Het Boerenkerkhof is echt een hangplek voor zwervers en mensen van het Leger des Heils. Ik loop niet graag door dit park alleen, want ik voel me dan niet echt veilig/op mijn gemak. Als ik er wel doorheen loop krijg ik rare opmerkingen van die mensen. Het liefst ontwijk ik die plek en vind het jammer dat het om die reden moet. Het Boerenkerkhof oogt erg onvriendelijk doordat (vermoedelijk) dak- en thuislozen en verslaafden zich hier ophouden. Dit nodigt niet uit om hier eens overheen te lopen. Tevens worden er hier veel honden uitgelaten wat ook niet meehelpt aan een verzorgde indruk hodnenstront en zwerfafval mag wel eens sneller worden opgeruimd. houd kerkhof vrij van "gespuis" In de nachtelijke uren voel ik mij niet veilig op deze plek. in ieder geval boerenkerkhof wel handhaven In prencipe hoef ik niet op deze plek te komen en vindt dit ook niet prettig met mijn kinderen. Maar er zijn genoeg alternatieve routes, wat mij betreft geen prioriteit in de buurt. ja, gaarne'muziekkunstwerk'verwijderen zsm!! Het kunstwerk is lelijk, het geeft geen geluid, eht verhindert het zicht op dit mooie parkje. maak er een echt park van en doe iets leuks met de graafstenen zoals het nu is is het een treurige boel. meer controle door politie iv.m. verslaafden die zich daar houden. meer controle op drugs en overlast. meer controle op zwervers en drugsdealers/gebruikers en alcolholgebruikers. Verlichting blijft hopelijk nu 's nachts aan, het is niet prettig 's avonds langs de ingang van het Boerenkerkhof te lopen. meer controle van drugsdealers en gebruikers. Wel zeer verbeterd na de? van burgemeester den oudsten. Meer controleren en vaker verwijderen van zwervers / hangjongeren. Ik woon in het gebouw het Hardick aan het boerenkerkhof. Eerder werd hier vaker mensen verwijderd. Nu merk je minder van de controle en zijn er weer vaker storende groepen aanwezig. Ook vinden hier veel drugsdeals plaats. meer speeltoestellen Meer toezichthouders, meer politie verweg. Drugsgebruikers, zwervers en veel duitse jongeren op marktdagen (wiet gebruikers en rotzooimakers) Niet vanwege honden uitlaters de meeste ruimen alles goed op. Alleen de doggybak is weg bij de Blijdensteinlaan sinds with Lyly ( kunstwerk er staat) meer verlichting!!!!!! Vooral als je er `savonds langs moet!!!!!!!!!!! meer verlichting, controle op hanggroeperingen. drank, drugs, gebruik. onbekend proberen om de hangjongeren en junks weg te krijgen, evt door camera toezicht. regelmatig controleren iv.m. ongewenst samenscholing. rest is n.v.t. Restauratie + versterking grafmonumenten: door halfjaarlijkse schoonmaak is er extra veel slijtage. Teveel gemotoriseerd verkeer over de hoofdbaan. Teveel hondenoverlast (eigenaren negeren sociale verplichtingen). Jammer dat de studentenflat ernaast met leugenachtige smoesjes is toegestaan. samenscholing allochtonen vooral, zwerven en vooral drugs gebruiken (kopen) continue toezicht. In de laatste jaren al verbeterd maar nog niet genoeg. bekeuren opsluiten etc. speeltoestel - kunst: die paal werkt niet, slecht onderhouden, dus v.a. het begin. speeltoestellen n.v.t.voor deze plek verkeerssituatie n.v.t. wegdek n.v.t. meer controle en serieuzere aanpak. Over het kerkhof lopen van stadswachten, maar niets kunnen doen is geen oplosing vaker laten opschonen door politie of wijktoezicht. Er gebeurt veel in het park, zowel overdag als s avonds Vanwege het feit dat er in en om het Boerenkerkhof gedealt wordt en er nogla eens zwervers rondhangen zou het prettig/zeer wenselijk zijn als daar tegen opgetreden zou worden. Veel junks/zwervers. Aantal van de bij mij gestolen pasjes lagen hier!!! Zeker niet prettig met schoolplein ernaast. Durf mijn kind niet zonder toezicht op plein te laten spelen. Durf hier in donker niet te lopen. Meer toezicht. Niet meer reintegratiepro- 25

26 jecten/verslavingshuisvesting etc samenscholingsverbod veel zwervers veiligheidsgevoel op het Boerenkerkhof hangt erg af van de types die zich daar ophouden. verbod voor junken en andere omhangers. wat kost het om het in stand te houden misschien beter om het groen weg te halen weren van zwervers en junks wordt goed onderhouden. Hoeft geens peeltoestel in. Verlichting? matig. Zitten vaak junks en zwervers, ook word er vaak geplast en honden uit gelaten. zo`n mooie plek is het domijn van zwervers en alcoholisten geworden. zwerfers blijven weren zwervers weren zwervers, junks, drugshandel, hodnen uitlaarverbod per gisteren!? Toelichting op plkek Nicolaas Beetsstraat Aan de bestrating moet echt dringend iets gedaan worden! De keuze van de stenen is op zich goed (past goed in de wijk), maar aan de gaten i betere verlichting viel. straat. Bredere troitoirs voor kinderwagens en rolstoelen Busjes ergens anders laten parkeren Stoepen staan schuin: horizontaal maken met buurt opknappen drempels eruit en leuke stadstuinen maken met de bewoners. Verder afsluiten voor verkeer. Maar dan zal er een andere verkeersafwikkeling bekeken moeten worden geparkeerde auto's steken te ver op het wegdek. Stoepen te smal, dun of niet parkeren haalt op wegdek of stoepen verbreden. groen aanbrengen (maar daar is denk ik weinig plaats meer voor) straat opnieuw leggen, het is een hobbelige weg hoef nooit door deze straat. in plaats van er nog meer huizen te bouwen hadden er wat parkeerplaatsen moeten komen met een leuke speelplek met groen, dat was toegevoegde waarde geweest voor die buurt. Insteekparkeerplaatsen vervangen door langsparkeren met bomen ertussen klein straatje gezien de gratis parkeergelegenheid vrees voor sluipverkeer, ook al i.v.m. aanwezigheid Montessori school meer parkeerplaatsen mij onbekend Nummer 14 wordt bewoond door kamerbewoners die geen studenten zijn, maar mensen met grote psycho-sociale en verslavingsproble onbekend parkeerplaatsen anders maken parkeersituatie niet ideal. Laat de foto zien. Grote auto's/ bussen komen teveel op straat. Trottoir behoeft onderhoud. Eenrichtingsverkeer Dr. Benthemstraat wordt te vaak genegeerd. Tussen da costa str. en single nog een drempel plaatsen t.h.v. ODD Fellows. Op dit kleine stuk tot aan de single rijden mensen soms 70km/p/u (zeker die 4-wiel aandrijving verlichting beter onderhouden Vooral de bestrating ( met name het trottoir) is hard aan verbetering toe, dit heeft wellicht met het bouwverkeer van de laatste tijd te maken. wanneer eenrichtingsverkeer v.d blijdesteinlaan wordt veranderd ( doorgang naar de singel) is deze straat geen sluiproute meer en hoeft deze ook niet drastisch te veranderen. Wegdek zeer slecht, lantarenpaal midden van trottoir groen rondom de bomen is triest, geen speelplekken; wordt hard gereden, sinds P-vergunning is geen duidelijke verbetering : straat moet geheel anders worden ingericht. Toelichting op plek Bosboom Toussaintstraat straat afsluiten van het plein door middel van slagboom oid om wild parkeren te voorkomen De toestellen zouden wat diverser kunnen zijn! deze plek is het enige speeltoestel in de kinderrijke wijk echter 1km van ons huis vandaan meer groen en bankjes Meer speeltoestellen op het pleintje zou leuker zijn bijv wip wap, hangrek, of een schommel, we hebben nog ruimte op onze pleintje. Zou mooi benut kunnen worden. Want het is een pleintje met veel kinderen. Mensen in die straat hebben last van parkeeroverlast door mensen van buitenaf, die de a mij onbekend onbekend Parkeer overlast van niet bewoners. Graag invoering parkeer beleid. parkeren moet echt anders! 26

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Wijkschouw Bothoven deel D

Wijkschouw Bothoven deel D Wijkschouw Bothoven deel D Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijk j sch c ouw u Tra r ns n burg r

Wijk j sch c ouw u Tra r ns n burg r Wijkschouw Transburg Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

Wijkschouw Hogeland-Noord

Wijkschouw Hogeland-Noord Wijkschouw Hogeland-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek-Noord

Wijkschouw Helmerhoek-Noord Wijkschouw Helmerhoek-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

Wijkschouw Stokhorst / Park Stokhorst

Wijkschouw Stokhorst / Park Stokhorst Wijkschouw Stokhorst / Park Stokhorst Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Buurtenquête De Posten - Oosterveld

Buurtenquête De Posten - Oosterveld Buurtenquête De Posten - Oosterveld Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Buurtenquête Wooldrik, Leuriks-Oost

Buurtenquête Wooldrik, Leuriks-Oost Buurtenquête Wooldrik, Leuriks-Oost Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in

Nadere informatie

Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos

Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Buurtenquête Cascade en WoWaLo

Buurtenquête Cascade en WoWaLo Buurtenquête Cascade en WoWaLo Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijkschouw Diekman Hogeland Zuid

Wijkschouw Diekman Hogeland Zuid Wijkschouw Diekman Hogeland Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld.

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld. Buurtenquête Pathmos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-Oost

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-Oost Buurtenquête Stroinkslanden Noord-Oost Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Buurtenquête Stroinkslanden Zuid

Buurtenquête Stroinkslanden Zuid Buurtenquête Stroinkslanden Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012 Gemeente Haarlem Augustus 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-concept Datum : Augustus 2012 Opdrachtgever :

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Wijkprogramma

Wijkprogramma Wijkprogramma 2017-2020 Lasonder t Zeggelt de Boddenkamp Voorwoord Samen werken aan een leefbare, veilige en toekomstbestendige wijk. Hierbij treft u het wijkprogramma Lasonder - t Zeggelt - de Boddenkamp

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

OPENBARE RUIMTE IN BEELD

OPENBARE RUIMTE IN BEELD OPENBARE RUIMTE IN BEELD ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN DE OPENBARE RUIMTE Gemeente Hollands Kroon Mei www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer

Nadere informatie

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Ontwerpsessie Eerste Emmastraat en Tempeliersstraat Indrukken van de buurt - Fijne leefomgeving - Karakteristieke/monumentale panden

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk Resultaten atelier 2 oktober 2009 A1-1 Bouwen aan het Robert Scottplein, maar niet te hoog (maximaal 3 lagen). Bouwen aan de Jan van Galenstraat maximaal 5 lagen met parkeren. Let op rust in de buurt.

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil

Nadere informatie

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen Vraag 1a Welke plek in Theresia en Spoorzone vindt u voor de fietser qua verkeer het gevaarlijkst. Kunt u ook aangeven waarom? Vraag 1b

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 F Datum : januari

Nadere informatie

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015 WalBoDuin Wijk: WALDECK, BOHEMEN, KIJKDUIN Verkeerssituatie verbeteren bij International School Betere oversteekplekken op straathoeken voor minder-validen Graffiti verwijderen Aanzien gesloten winkelpinten

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk

Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk Samenvatting De Leidse burgers hebben vijf aspecten beoordeeld, die betrekking hebben op het onderhoud van de stad en als zodanig onder de medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

2014, peiling 4b november 2014

2014, peiling 4b november 2014 resultaten 2014, peiling 4b november 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

Pilot Stadspolder. 1 Conclusies. 0-meting Burgertevredenheid openbare ruimte Stadspolder

Pilot Stadspolder. 1 Conclusies. 0-meting Burgertevredenheid openbare ruimte Stadspolder Pilot Stadspolder 0-meting Burgertevredenheid openbare ruimte Stadspolder In mei en juni 2011 hebben wij het Onderzoekcentrum Drechtsteden 1.000 inwoners van de buurt Stadspolder enkele vragen voorgelegd

Nadere informatie

gevraagd om een bushokje richting Etten-leur voor de nonnen en overige bezoekers en gebruikers richting Ettenleur

gevraagd om een bushokje richting Etten-leur voor de nonnen en overige bezoekers en gebruikers richting Ettenleur Stichting Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West Secretariaat Rithsestraat 187 4838 GA Breda + 31 765200785 www.wijkraadbredazw.nl info@wijkraadbredazw.nl wijkschouw 2007 Liesbos Probleem suggestie Wateroverlast

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Resultaten van de Omegawoningen De Woning Stank uit putje (riolering) 2 Sanitair is oud Afvoer is slecht Tocht en vocht; condens Enkel glas

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Bewonersavond Koggepark

Bewonersavond Koggepark Bewonersavond Koggepark Woensdag 22 April Aanwezig: 17 bewoners, directeur Digitalis, De Stek, Mooizogoedzo, De Schoor Historie Koggepark Monique van Zandwijk, directeur basisschool de Digitalis startte

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Samenvatting Leidenaren vinden, evenals voorgaande jaren, het groen in de wijk en de inrichting van de wijk de belangrijkste aspecten die een wijk of

Nadere informatie

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Koepoortsweg Deen Mariaschool Terugkoppeling Hoorn-Noord 3 en 11 oktober 2016 Programma 19.15 19.25 uur Toelichting op het

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Waardekijksessie Vogelenbuurt, Driel

Waardekijksessie Vogelenbuurt, Driel Waardekijksessie Vogelenbuurt, Driel Op vrijdag 12 december heeft de gemeente in samenwerking met Tauw een waardekijksessie georganiseerd voor de bewoners van de Vogelenbuurt in Driel. De deelnemende bewoners

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats

SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats Buurtonderzoekers: Andrea Poppe, Feiko Noorderhaven, Helga Boterman, Patrick van Etten Schrijver verslag: Patrick van Etten Op 08.02.2014 hebben vier leden

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Italiaanse buurt

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Italiaanse buurt RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK Italiaanse buurt Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil zien. In

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

5 2-5 jaar 6 achteruit gegaan C, D, F, J ja gm ja ja ja A ja ja ja nee B, F ja ja

5 2-5 jaar 6 achteruit gegaan C, D, F, J ja gm ja ja ja A ja ja ja nee B, F ja ja Vraag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Opmerkingen Respondent: 1 10> jaar 7 achteruit gegaan D ja gm nee ja nee A nee nee - ja A nee ja 2 10> jaar 6 gelijk gebleven B, D nee gm nee ja nee A gm

Nadere informatie

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Koepoortsweg Deen Mariaschool Terugkoppeling Venenlaankwartier 4 en 11 oktober 2016 Programma 19.15 19.25 uur Toelichting

Nadere informatie

Bewonersenquête veiligheid Almere Poort

Bewonersenquête veiligheid Almere Poort Bewonersenquête veiligheid Almere Poort Het zou fijn zijn als de gemeente Almere Poort gaat zien als het visitekaartje van Almere. Daar kom je de stad binnen. Laat ze er iets moois van maken. [Geef tekst

Nadere informatie

Wijkschouw: Varvik Datum: 21 april 2015

Wijkschouw: Varvik Datum: 21 april 2015 Wijkschouw Varvik Op 21 april 2015 werd er een wijkschouw gehouden in het gebied Varvik (gebied 13a). Start- en eindpunt van de wandeling was Speeltuin t Varvik. Naast een aantal bewoners waren aanwezig

Nadere informatie

Overzicht, geanonimiseerd Pagina 1 van 8. Onderwijs/scholen V = Veiligheid. K = Kindvriendelijk R = Rustige. woonomgeving. P = Parkeren.

Overzicht, geanonimiseerd Pagina 1 van 8. Onderwijs/scholen V = Veiligheid. K = Kindvriendelijk R = Rustige. woonomgeving. P = Parkeren. Pagina 1 van 8 PLUS S = Schone straten V = Veiligheid K = Kindvriendelijk R = Rustige woonomgeving L = Levendigheid / Gezellig H = Woningen N = Milieu/Natuur/Groe W = Winkelaanbod C = Sociale cohesie D

Nadere informatie

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze Resultaten 1 meting ten opzichte van 0 meting en doelstelling uit 2010 Resultaten: Resultaat Resultaat Verschil Doelstelling Plan van Aanpak 2010 0 meting 1 meting 1 t.o.v. 0 Onveiligheidsgevoelens in

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Nadere informatie

Nieuwsbrief Enschedepanel

Nieuwsbrief Enschedepanel Nieuwsbrief Enschedepanel Peiling over parkeren bij het Medisch Spectrum Twente (MST) December 2008 Colofon Uitgave I&O Research BV Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer

Nadere informatie

Buurtschouw Herdersveld, 22 mei 2015

Buurtschouw Herdersveld, 22 mei 2015 Buurtschouw Herdersveld, 22 mei 2015 Inleiding Op 22 mei 2015 is de derde buurtschouw uitgevoerd. De twee eerdere zijn gehouden in januari 2014 en april 2013. In november 2014 is een enquête gehouden over

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit?

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Voor gemeenten en provincie is veiligheid een belangrijk thema. Hoe ervaren Groningers de veiligheid? Wat kunnen zij zelf doen om de veiligheid in de

Nadere informatie

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Koepoortsweg Deen Mariaschool Terugkoppeling Hoorn-Noord 3 en 10 oktober 2016 Programma 19.15 19.25 uur Toelichting op het

Nadere informatie

Inrichting omgeving van metrostations

Inrichting omgeving van metrostations Inrichting omgeving van metrostations Inrichting omgeving van metrostations Oordeel over inrichting van de omgeving van metrostations drs. M.M. Heessels en drs. M. van Rhee Centrum voor Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld

Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld Geachte ouders/verzorgers, In de bijlage treft uw een vragenlijst aan omtrent de verkeersveiligheid in de nabijheid van

Nadere informatie

Schriftelijke en digitale. wijkschouw Bentveld. Inleiding

Schriftelijke en digitale. wijkschouw Bentveld. Inleiding Schriftelijke en digitale wijkschouw Bentveld Inleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 4: meedoen met groen en bomenbeleid februari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 4e peiling met het burgerpanel van Capelle

Nadere informatie

Parkeren dichtbij huis. Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken

Parkeren dichtbij huis. Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken Parkeren dichtbij huis Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken 1 Parkeerproblemen in de woonwijk In veel woonwijken worden de bewoners dagelijks geconfronteerd met

Nadere informatie

Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart

Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart Woensdag 25 maart sessie 1 Lichtrood De Blauwe Tram, 11 bewoners Opmerkingen Verkeer en parkeren De parkeerdruk is hoog. Bewoners hebben vaak zelf

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008 Hofpanel Resultaten korte peiling 2 7 oktober 2008 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de tweede peiling onder het burgerpanel van de gemeente Hof van Twente. Deze tweede peiling was

Nadere informatie

Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord

Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord Zaterdag 6 mei 2017 1 Algemeen Op zaterdag 6 mei heeft de Dorpsraad een bezoek gebracht aan het centrumnoord, het gebied is begrensd door de Hoofdweg,

Nadere informatie

Masterplan en Stedenbouwkundig Programma van Eisen Bloemenweide Noord

Masterplan en Stedenbouwkundig Programma van Eisen Bloemenweide Noord #1 Gestart: zondag 12 juli 2015 13:28:37 Laatst gewijzigd: zondag 12 juli 2015 13:44:01 Bestede tijd: 00:15:24 Helaas is bij alle varianten tot nu steeds een onhaalbare ingang getekend vanaf het pleintje

Nadere informatie

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Resultaten van een uitgebreide en representatieve verkeersenquête over verkeersveiligheid rond scholen en schoolroutes in de Bovenbuurt van Wageningen,

Nadere informatie

Plek die als meest onveilig wordt ervaren:

Plek die als meest onveilig wordt ervaren: Plek die als meest onveilig wordt ervaren: 1. Oversteek Wandelmeent 2. Parkeerplaats Vuurvlindermeent 3. Zuidermeent, afslag Waterjuffermeent 4. Oversteekplaats Noordermeent 5. Oversteek Rioolhuisje 6.

Nadere informatie

Openbare ruimte. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. September 2015.

Openbare ruimte. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. September 2015. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Openbare ruimte September 2015 De gemeente werkt momenteel aan een nieuwe visie op de openbare ruimte.

Nadere informatie

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Buitenspelen Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Index 1. Opzet onderzoek p. 3 2. Buitenspelen p. 5 3. Favoriete speelplekken en spellen p. 10 4. Buitenspelen in de buurt p. 15 5. Wat maakt

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Wat doet het waterschap voor de wegen?

Wat doet het waterschap voor de wegen? Lesbrief wegen Wat doet het waterschap voor de wegen? Veilige wegen www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta 1 Veilige wegen Sommige waterschappen zoals waterschap Hollandse

Nadere informatie

Bewonersenquête Veiligheid Maart 2014

Bewonersenquête Veiligheid Maart 2014 Bewonersenquête Veiligheid Maart 2014 Aanleiding In nuari kreeg de bewonerscommissie van verschillende bewoners vragen over veiligheid. Op dat moment lagen de autobranden rond de arwisseling nog vers in

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Evaluatie bewonerspanel Oud-West

Evaluatie bewonerspanel Oud-West Evaluatie bewonerspanel Oud-West Van 18 oktober tot en met 24 oktober 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over het bewonerspanel zelf: wat vinden de panelleden van de onderwerpen waar

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Panelonderzoek inwoners en openbaar groen

Panelonderzoek inwoners en openbaar groen Panelonderzoek inwoners en openbaar groen Gemeente Amersfoort Marlies Visser 2 juni 2015 De meeste panelleden zijn positief over het burgerinitiatief tot het opstellen van een Groenvisie. Men vindt over

Nadere informatie

Resultaten gebruikersenquête Zwerfkei Licht door de bomen

Resultaten gebruikersenquête Zwerfkei Licht door de bomen Resultaten gebruikersenquête Zwerfkei Licht door de bomen De enquête is opgesteld door: Marijke van Winsum-Westra, Secretaris wijkplatform Hoogenhof Met medewerking van: Tom van Zuijlen, wonend in de Zwerfkei

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Avondwandeling Weizigtpark. Algemeen 2 Overlastgevers 2 Verloedering, afval en zwerfvuil 3 Aanpassingen in de openbare ruimte 3 Groen 4 Verkeer 4

Avondwandeling Weizigtpark. Algemeen 2 Overlastgevers 2 Verloedering, afval en zwerfvuil 3 Aanpassingen in de openbare ruimte 3 Groen 4 Verkeer 4 Avondwandeling Weizigtpark Inhoud Algemeen 2 Overlastgevers 2 Verloedering, afval en zwerfvuil 3 Aanpassingen in de openbare ruimte 3 Groen 4 Verkeer 4 De stadsboerderij is een leuke aanvulling op het

Nadere informatie

Een fijne buurt, maar niet af! Resultaten enquête Zeeheldenbuurt

Een fijne buurt, maar niet af! Resultaten enquête Zeeheldenbuurt Buurtcomité Zeeheldenbuurt Een fijne buurt, maar niet af! Resultaten enquête Zeeheldenbuurt Januari 2007, Samenstellers: Ben Uithol Bert Alkemade (redactie) Cathrien van der Waarde Corrie van Eldik Thieme

Nadere informatie

Augustus 2010. Rapport. Verantwoordelijkheid en inzet woonomgeving stadsdeel Enschede Noord. Wetenschapswinkel UT Aleksandra Berezowska MSc.

Augustus 2010. Rapport. Verantwoordelijkheid en inzet woonomgeving stadsdeel Enschede Noord. Wetenschapswinkel UT Aleksandra Berezowska MSc. Augustus 2010 Rapport Verantwoordelijkheid en inzet woonomgeving stadsdeel Enschede Noord Wetenschapswinkel UT Aleksandra Berezowska MSc. Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Methoden 1 2.1. Vragenlijst en

Nadere informatie

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid.

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid. Gemeente Gefdermafsen Veiligheid 2015 Respons 147 Respondenten 147 respondenten (270Zo). De respons is iets lager dan in 2013 (340Zo). De gemiddelde leeftijd van panelleden is 53 jaar. Mannen (5107o) B

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie