Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland"

Transcriptie

1 Supermarkt Fonds Nederland Informatie Memorandum juli 2010 Supermarkt Fonds Nederland is een initiatief van Annexum Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland

2 INFORMATIE MEMORANDUM SUPERMARKT FONDS NEDERLAND Inhoudsopgave 1. Samenvatting Initiatiefnemer Structuur Supermarkt Fonds Nederland Fiscale aspecten De Vastgoedportefeuille Financiële kenmerken Verkoop Waarderingsgrondslagen Periodieke rapportage en jaarvergadering Risicoaspecten Adviseurs Gegevensverantwoording Begrippenlijst Mededeling van de accountant...47 Bijlage I: Bijlage II: Bijlage III: concept Maatschapovereenkomst concept Statuten van Bewaarder IV, V en VI concept Overeenkomst van Beheer en Bewaring Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland per 16 juli

3 Dit Informatie Memorandum is geschreven voor Maatschap Supermarkt Fonds Nederland ( Supermarkt Fonds Nederland ). Het Supermarkt Fonds Nederland is het resultaat van de fusie van drie fondsen: Supermarktfonds IV ( SMF IV ), Supermarktfonds V ( SMF V ) en Supermarktfonds VI ( SMF VI ). Na realisering van de fusie zal dit Informatie Memorandum ( Informatie Memorandum ) de prospectussen van de drie gefuseerde fondsen vervangen. Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland per 16 juli

4 1. Samenvatting Het Supermarkt Fonds Nederland is het resultaat van de fusie van drie fondsen: SMF IV, SMF V en SMF VI, welk op initiatief van Annexum Invest B.V. wordt gerealiseerd. Alle drie de fondsen hebben boven verwachting gepresteerd. Omdat de supermarkten zich hebben bewezen als goed bezit is besloten de drie afzonderlijke fondsen niet in de markt te verkopen maar te taxeren en vervolgens samen te brengen tot de nieuwe belegging Supermarkt Fonds Nederland. Door de samenvoeging ontstaat een unieke belegging met een optimale spreiding van locaties, huurders en lengte van huurcontracten. Het Supermarkt Fonds Nederland biedt Participanten de mogelijkheid om te beleggen in een landelijk gespreide vastgoedportefeuille van o.a. zestien supermarkten. De portefeuille bestaat uit eerste klas huurders, zoals Ahold (11x), Bas van der Heijden (onderdeel van Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven), Super de Boer, EMTÉ Supermarkten, Vomar Voordeelmarkt, Charles Vögele Netherlands, Scapino en Mitra. Het Supermarkt Fonds Nederland is opgezet in de juridische vorm van een maatschap naar Nederlands recht, welke wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een beleggingshorizon van 7 tot 10 jaar. De taxatiewaarde per 21 juni 2010 van de vastgoedportefeuille is ,-. De huuropbrengst per 1 juni 2010 bedraagt ,-. De totale fondsinvestering, inclusief kosten bedraagt ,- (inclusief Liquiditeitsreserve). De fondsinvestering wordt naar verwachting circa 68% gefinancierd ( ,-) met vreemd vermogen. De mogelijkheid bestaat dat een hogere Financiering wordt aangegaan. Het eigen vermogen is verstrekt door de Participanten in het Supermarkt Fonds Nederland. Indien de belangstelling voor Participaties het benodigd eigen vermogen overstijgt, kan het eigen vermogen tot maximaal 29 miljoen in totaal kunnen worden uitgebreid door middel van het plaatsen van extra Participaties. Het Enkelvoudig exploitatierendement van gemiddeld 9,5% per jaar (over een beleggingshorizon van 10 jaar) wordt na aflossing van Financiering halfjaarlijks uitgekeerd. De verwachte gemiddelde geprognosticeerde uitkering bedraagt 8,6% per jaar rekeninghoudend met aflossing maar exclusief eventuele verkoopresultaten. Wanneer wordt uitgegaan van verkoop van het vastgoed in 2020 dan bedraagt het gemiddeld Enkelvoudig totaalrendement naar verwachting 13,2% op jaarbasis. Bij de totstandkoming van het Informatie Memorandum is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks worden Participanten geadviseerd om, mede in verband met hun specifieke omstandigheden, hun eigen (fiscaal) adviseurs te raadplegen. Amsterdam, 16 juli 2010 Annexum Invest B.V. Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland per 16 juli

5 2. Initiatiefnemer De Initiatiefnemer van Supermarkt Fonds Nederland is Annexum Invest. De statutaire directie van de Initiatiefnemer is in handen van de heer drs. H.W. Boissevain MRICS en de heer drs. S.J. Hoenderop. De heren Boissevain en Hoenderop treden tevens op als statutair directeur van de Beheerder (Annexum Beheer B.V.) Door de ruime ervaring die de directieleden hebben opgedaan bij gerenommeerde ondernemingen is de directie van de Initiatiefnemer goed gekwalificeerd en breed samengesteld. De heren Boissevain en Hoenderop zijn in het kader van de permanente vergunning van de Beheerder op grond van artikel 2:65 Wft door de (Autoriteit Financiële Markten (AFM) op deskundigheid en betrouwbaarheid getoetst. De Initiatiefnemer en de Beheerder werken bij het realiseren en beheren van de beleggingen samen met een aantal partners (zie Deze organisaties worden geselecteerd op basis van dezelfde hoge kwaliteitseisen die de Initiatiefnemer en de Beheerder aan zichzelf stellen. Alleen op basis van kwaliteit en professionaliteit kan het vertrouwen van de Participant worden gerechtvaardigd en continuïteit worden gewaarborgd. De Initiatiefnemer en de Beheerder zijn echter te allen tijde gerechtigd de samenwerking met deze en andere partijen waarmee wordt samengewerkt te verbreken, uit te breiden, of nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. De Fiscale Initiatiefnemers mogen tot zes maanden na datum realisatie van de fusie Participaties plaatsen zonder dat daarvoor unanieme toestemming van alle Participanten voor nodig is. Dit kan het geval zijn wanneer de Fiscale Initiatiefnemers Participaties van de uittreders zal overnemen en deze op termijn zal herplaatsen. De initiatiefnemer moet gedurende voornoemde zes maanden deze Participaties houden voor rekening en risico van de nieuwe Participanten. Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland per 16 juli

6 3. Structuur Supermarkt Fonds Nederland Supermarkt Fonds Nederland zal de juridische vorm van een maatschap hebben naar Nederlands recht. Deze zal statutair gevestigd zijn te Amsterdam. De maatschap is een samenwerkingsverband tussen een aantal natuurlijke- en/of rechtspersonen met als doel het voor gezamenlijke rekening en risico beleggen. De onderlinge afspraken tussen de Participanten zijn vastgelegd in de Maatschapsovereenkomst, waarvan de volledige tekst is opgenomen in Bijlage I. Het Supermarkt Fonds Nederland is een closed-end beleggingsinstelling en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, voor in principe een periode van zeven jaar. Doel van Supermarkt Fonds Nederland Doel van het Supermarkt Fonds Nederland is het voor gemeenschappelijke rekening beleggen van vermogen in een vastgoedportefeuille bestaande uit o.a. zestien supermarkten, een negental winkels, een drietal kleine kantoorunits, een woning en tweetal kleine horeca-units in Nederland. Er zijn Participaties, elk met een nominale waarde van 232,47. De Intrinsieke waarde van één participatie ten tijde van het uitbrengen van het Informatie Memorandum bedraagt 1.000,-. Een Participatie is een eenheid waarin de mate van gerechtigdheid en verschuldigdheid van iedere Participant in het vermogen van het Supermarkt Fonds Nederland, alsmede het stemrecht, wordt uitgedrukt. Het vermogen van Supermarkt Fonds Nederland wordt in hoofdzaak gevormd door de waarde van de vastgoedobjecten minus aftrek van externe Financiering. Zoals hiervoor omschreven, delen de Participanten naar evenredigheid van hun aantal Participaties in het vermogen van het Supermarkt Fonds Nederland en zijn zij naar Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland per 16 juli

7 evenredigheid aansprakelijk voor eventuele tekorten en/of verplichtingen van het Supermarkt Fonds Nederland. Dit laatste geldt niet voor verplichtingen voortvloeiende uit de met de Financier gesloten Financiering. Deze Financiering zal namelijk non-recourse zijn, wat inhoudt dat de financier zich uitsluitend kan verhalen op het vastgoed. Bestuur Het Supermarkt Fonds Nederland wordt vertegenwoordigd door een Bestuur van drie personen. Het Bestuur dat in eerste instantie waarnemend is, is in principe het huidige bestuur van Supermarktfonds IV, aangezien Supermarktfonds V en Supermarktfonds VI na fusie worden opgeheven. Op de eerstvolgende vergadering van Participanten zal het voorstel voor benoeming van het nieuwe Bestuur op de agenda staan. Het Bestuur laat zich bij de uitvoering van haar taken bijstaan door de Beheerder, onder meer ten aanzien van beleidsbeslissingen, het toezicht op het beheer van de vastgoedportefeuille en de administratie van het Supermarkt Fonds Nederland. Bewaarders Als Bewaarders zullen optreden: 1) Stichting Supermarkt Fonds Nederland IV ( Bewaarder IV ) voor de activa/vastgoed welk voor de fusie toebehoorde aan Supermarktfonds IV. Bewaarder IV is statutair gevestigd te Amsterdam en opgericht voor onbepaalde tijd op 20 november Het Boekjaar van Bewaarder IV loopt gelijk aan het kalenderjaar. Bewaarder IV is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ) Stichting Supermarkt Fonds Nederland V ( Bewaarder V ) voor de activa/vastgoed welk voor de fusie toebehoorde aan Supermarktfonds V. Bewaarder V is statutair gevestigd te Amsterdam en opgericht voor onbepaalde tijd op 14 augustus Het Boekjaar van Bewaarder V loopt gelijk aan het kalenderjaar. Bewaarder IV is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ) Stichting Supermarkt Fonds Nederland VI (hierna: Bewaarder VI) voor de activa/vastgoed welk voor de fusie toebehoorde aan Supermarktfonds VI. Bewaarder VI is statutair gevestigd te Amsterdam en opgericht voor onbepaalde tijd op 8 april Het Boekjaar van Bewaarder VI loopt gelijk aan het kalenderjaar. Bewaarder VI is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Bewaarder IV, Bewaarder V en Bewaarder VI, hierna gezamenlijk te noemen: de Bewaarders. Bewaarder IV zal de (actieve) Bewaarder worden van het Supermarkt Fonds Nederland. Bewaarder V en Bewaarder VI zullen uitsluitend op basis van de bewaaren beheerovereenkomst een rol hebben in het houden van de juridische eigendom van de vermogensbestanddelen. Met deze rolverdeling bewaren de Bewaarders de activa voor rekening en risico van het Supermarkt Fonds Nederland en houden zij toezicht op de uitvoering van het beleid door de Beheerder. Hiertoe is door het Supermarkt Fonds Nederland, de Bewaarders en de Beheerder een Overeenkomst van Beheer en Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland per 16 juli

8 Bewaring opgesteld, waarvan de tekst is opgenomen in Bijlage III. De getekende Overeenkomst van Beheer en Bewaring zal ter inzage liggen bij de Beheerder. Bewaarder IV heeft onder meer tot taak het ontvangen van de stortingen van uitbreidende Participanten danwel nieuwe Participanten, het betalen van de uittreders, bij verkoop/aankoop vastgoed ontvangen/betalen van de aankoopprijs (inclusief alle bijkomende kosten), het (doen) incasseren van huur- en verkoopopbrengsten en het doen van uitkeringen aan de Participanten van het Supermarkt Fonds Nederland. De Bewaarders worden vertegenwoordigd door Vijverberg Trust B.V. Dit is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, ingeschreven bij het Handelsregister van De Kamer van Koophandel onder dossiernummer: Vijverberg Trust B.V. is een onderdeel van Intertrust (Netherlands) B.V. Alle door de Bewaarders gemaakte en te maken kosten zullen aan het Supermarkt Fonds Nederland worden doorberekend in overeenstemming met hetgeen in voornoemde Overeenkomst van Beheer en Bewaring (Bijlage III) is bepaald. Beheerder Het beheer van het Supermarkt Fonds Nederland wordt verzorgd door de Beheerder. De Beheerder is statutair gevestigd te Amsterdam en houdt daar tevens kantoor aan de Strawinskylaan 485. De Beheerder is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer en is opgericht bij notariële akte op 22 december 2000 verleden voor mr. R.W. Clumpkens, notaris te Amsterdam. De Beheerder is geregistreerd bij de AFM en heeft een vergunning op grond van de Wft. De Beheerder noch het Supermarkt Fonds Nederland staan, voor zover het gaat om het aanbieden van deelnemingsrechten in of het beheer van het Supermarkt Fonds Nederland, onder toezicht van de AFM of De Nederlandsche Bank. Beheerde fondsen De Beheerder oefent eveneens beheeractiviteiten uit ten behoeve van de volgende beleggingsinstellingen,: Granietveste C.V., Marmerveste C.V., De Geelvinck C.V., Basaltveste C.V., De Planeet C.V., Vastgoed MECC C.V., Crystalveste C.V., Smaragdveste C.V., Saffierveste C.V., The Globe Den Haag C.V., Dutchveste Calandria C.V.,Woningfonds Apeldoorn C.V., Maatschap Landgoed t Loo, Maatschap Damsigt, Maatschap Oklahoma Oil Company, Gelderland Winkelfonds C.V., Vastgoed Cultuur Fonds, Beleggingsmaatschappij Grondfonds I B.V., VBI Winkelfonds N.V., Vastgoed Fundament Fonds N.V., Dutch Microfund N.V. en Super Winkel Fonds B.V. Tevens voert de Beheerder de directie over German Retail Fund I B.V. en Nederlands Duits Winkelfonds B.V., welke vennootschappen obligatieleningen hebben uitgegeven aan beleggers. De Beheerder verricht eveneens beheer- en adviesactiviteiten voor Robeco Structured Properties I Limited. De Beheerder voert daarnaast de directie over European Hospitality Properties N.V., waarin een internationale hotelportefeuille is ondergebracht. Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland per 16 juli

9 De Beheerder mag transacties of verplichtingen aangaan voor rekening en risico van het Supermarkt Fonds Nederland, waarbij de Beheerder direct of indirect een tegenstrijdig belang heeft als gevolg van haar beheers- en directieactiviteiten ten behoeve van andere beleggingsinstellingen/onroerendgoedmaatschappijen. Indien de Beheerder (of een aan haar gelieerde partij) vastgoedbeleggingen krijgt aangeboden ten behoeve van door haar te structureren of beheerde beleggingsinstellingen, zal de Beheerder een afweging maken in welke beleggingsinstelling de desbetreffende vastgoedbelegging kan worden ondergebracht. De Beheerder zal hierbij de relevante aspecten, zoals: beleggingsbeleid van de beleggingsinstellingen, balansverhoudingen beleggingsinstellingen, risicoprofiel belegging, de belangen van de Participanten in de desbetreffende beleggingsinstellingen, etc. in aanmerking nemen. Het eigen vermogen van de Beheerder zal steeds ten minste ,- bedragen. De Beheerder is een 100%-dochtermaatschappij van de Initiatiefnemer. De statutaire directie van de Beheerder bestaat, evenals de directie van de Initiatiefnemer, uit de heren H.W. Boissevain en S.J. Hoenderop. De heer drs. H.W. Boissevain MRICS (1958) is onder meer als lid van de directie werkzaam geweest bij VastNed Management, Rabo Securities en de Zürich Groep. Sinds 2000 is hij, als oprichter en directeur van Annexum, verantwoordelijk voor de structurering en het beheer van diverse fondsstructuren, waaronder: vastgoed-cv s en maatschappen, semi-open-end structuren, obligatieproducten, het beheer van een internationale hotelportefeuille en diverse beheer- en adviesactiviteiten voor Robeco Structured Properties I Limited. De totale beleggingsportefeuille (ca. 1,1 miljard) bestaat uit o.a. kantoren, winkels, woningen, bedrijfsruimten, hotels, en alternatieve beleggingen (o.a. microfinancieringen, oliemaatschappij, etc.). De heer Boissevain is algemeen directeur van Annexum (CEO) en brengt met name zijn expertise met betrekking tot vastgoed, financial engineering en marketing in. De heer drs. S.J. Hoenderop (1962) heeft na het atheneum de studie bedrijfseconomie, afstudeerrichting bestuurlijke informatiekunde, aan de R.U. Groningen afgerond en was voor zijn benoeming bij Annexum CFO Europe bij Koninklijke Wessanen N.V. De heer Hoenderop begon zijn carrière bij Koninklijke Shell waar hij verschillende financiële management posities bekleedde in Nederland en in het buitenland. Sinds 2006 is de heer Hoenderop als statutair directeur (CFO) betrokken bij Annexum. In deze functie is de heer Hoenderop verantwoordelijk voor de optimalisering van onder meer: Finance & Administration, Planning & Control, Taxation, Treasury, Risk Management en ICT. Management team Het management team wordt voorts gevormd door de heer R.P. van Gool RA, de heer drs. O. van Alphen en de heer E.C. Fortuyn. De heren Van Gool en Van Alphen zijn door de AFM op deskundigheid en betrouwbaarheid getoetst in het kader van hun benoeming als beleidsbepaler. Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland per 16 juli

10 De taken van de Beheerder zijn onder andere: het voeren van de boekhouding en administratie van de stichting en het Supermarkt Fonds Nederland; het toezicht houden op de incasso van de (huur)opbrengsten; het management van de vastgoedportefeuille; het beheren van de investering in ruime zin; het opstellen van de begroting en een liquiditeitsprognose van de vastgoedportefeuille; het voorbereiden van het beleid met betrekking tot de belegging en het uitvoeren van besluiten die door het Supermarkt Fonds Nederland zijn goedgekeurd. In de voornoemde Overeenkomst van Beheer en Bewaring is de verhouding tussen Supermarkt Fonds Nederland, de Bewaarders en Annexum Beheer B.V. opgenomen, alsmede de rechten en plichten van de Beheerder. Beperkte verkoopmogelijkheid Participatie/overlijden/uittredingsprocedure Pas na instemming van alle vennoten kan een Participatie worden overgedragen. Dit staat verder opgenomen in artikel 5 van de Maatschapsovereenkomst. Bij het overlijden van een Participant (gedurende de looptijd van het Supermarkt Fonds Nederland) kunnen de erfgenamen de Participatie in het Supermarkt Fonds Nederland voortzetten, mits het gehele door de erflater gestorte bedrag in het Supermarkt Fonds Nederland wordt gelaten. In dat geval blijven zij pro rata parte op dezelfde wijze als de overleden Participant gerechtigd in het Supermarkt Fonds Nederland. Voor de invulling van de uittredingsprocedure en de procedure voor opheffing en vereffening van het Supermarkt Fonds Nederland wordt tevens verwezen naar de Maatschapsovereenkomst. Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland per 16 juli

11 4. Fiscale aspecten De fiscale behandeling van de Participaties zal afhankelijk zijn van de omstandigheden van de individuele Participant. Dit hoofdstuk bevat algemene informatie over: 1 De Nederlandse fiscale aspecten van het Supermarkt Fonds Nederland ( 1.1); 2 De Nederlandse fiscale gevolgen voor Participanten in het Supermarkt Fonds Nederland ( 1.2). Dit hoofdstuk is opgesteld met inachtneming van de fiscale wetgeving, jurisprudentie en het uitvoeringsbeleid die op het moment van de uitgifte van dit Informatie Memorandum in Nederland van kracht zijn. In het algemeen geldt dat het belastingregime, al dan niet met terugwerkende kracht, kan wijzigen. Dit hoofdstuk is opgesteld op verzoek van en gericht aan Annexum Invest en wordt beheerst door de algemene voorwaarden van PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV. 4.1 Fiscale aspecten van het Supermarkt Fonds Nederland Inleiding Het Supermarkt Fonds Nederland is een maatschap waarvan de overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht en die is gevestigd in Nederland. Het Supermarkt Fonds Nederland biedt Participanten de mogelijkheid om in ruil voor Participaties vermogen te beleggen in bestaande in Nederland gelegen supermarkten en andere commerciële onroerende zaken (Vastgoedportefeuille).. De economische eigendom van de Objecten wordt gehouden door het Supermarkt Fonds Nederland, respectievelijk de Participanten. De juridische eigendom van de Objecten wordt gehouden door Stichting Supermarktfonds IV, Stichting Supermarktfonds V en Stichting Supermarktfonds VI, die de functie van stichting Bewaarder hebben. De fiscale behandeling van de Participaties zal afhankelijk zijn van de omstandigheden van de individuele Participant Fiscale behandeling van het Supermarkt Fonds Nederland De maatschapsovereenkomst is zodanig opgesteld dat het Supermarkt Fonds Nederland voor de Nederlandse belastingheffing wordt aangemerkt als een besloten maatschap. Dit betekent dat het Supermarkt Fonds Nederland transparant zal zijn voor de heffing van de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Die transparantie houdt in dat de bezittingen en schulden, alsmede de baten en lasten van het Supermarkt Fonds Nederland worden toegerekend aan de Participanten naar rato van hun winstaandeel in het Supermarkt Fonds Nederland, dat correspondeert met hun kapitaalinbreng in het Supermarkt Fonds Nederland. Als gevolg daarvan worden de door het Supermarkt Fonds Nederland behaalde resultaten niet bij het Supermarkt Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland per 16 juli

12 Fonds Nederland zelf, maar rechtstreeks bij de Participanten in de heffing van inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betrokken. Aan de fiscale transparantie kan afbreuk worden gedaan indien toetreding en vervanging van Participanten, hoewel contractueel slechts mogelijk met toestemming van alle Participanten, toch geschiedt zonder dat vooraf unanieme toestemming is verkregen. 4.2 Fiscale gevolgen voor Participanten in het Supermarkt Fonds Nederland Fiscale behandeling van participerende natuurlijke personen Inkomen uit sparen en beleggen Bij in Nederland woonachtige natuurlijke personen voor wie de Participatie niet tot het vermogen van een onderneming behoort en geen een overige werkzaamheid vormt, zal de Participatie worden belast als inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Het belastbare inkomen in box 3 wordt bepaald op basis van een forfaitair rendement van 4% van het gemiddelde aan box 3 toerekenbare vermogen (bezittingen minus schulden) aan het begin en het einde van het kalenderjaar (rendementsgrondslag). Dit forfaitaire rendement wordt belast tegen een tarief van 30%. Het daadwerkelijk genoten rendement uit de Participatie en de gerealiseerde vermogenswinsten worden als zodanig niet belast. Effectief wordt over het aan Box 3 toerekenbare vermogen 1,2% aan inkomstenbelasting geheven voor zover dit vermogen het heffingsvrije vermogen te boven gaat. Bij het bepalen van de rendementsgrondslag worden bezittingen en schulden in aanmerking genomen tegen de waarde in het economische verkeer. Fiscale partners kunnen naast de bezittingen en schulden in box 3 ook de in box 3 geldende vrijstellingen aan elkaar overdragen. Winst uit onderneming / resultaat uit overige werkzaamheden Indien de Participatie behoort tot het ondernemingsvermogen of tot het vermogen van een werkzaamheid van de Participant dan wel indien de activiteiten van het Supermarkt Fonds Nederland (achteraf) moeten worden aangemerkt als het drijven van een onderneming of als het verrichten van overige werkzaamheden, behoort het inkomen uit de Participatie tot het inkomen in box 1. Indien het beheer van de beleggingen door het Supermarkt Fonds Nederland normaal vermogensbeheer te boven gaat, is sprake van het drijven van een onderneming of overige werkzaamheid. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen in het geval van uitponden van een onroerende zaak, of indien er sprake is van projectontwikkeling of herontwikkeling. Afhankelijk van de feiten en omstandigheden zal beoordeeld moeten worden of het beheer van de beleggingen door het Supermarkt Fonds Nederland normaal vermogensbeheer te boven gaat. Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland per 16 juli

13 Het inkomen uit de Participatie zal tevens op basis van box 1 worden belast indien één of meer vermogensbestanddelen van het Supermarkt Fonds Nederland op enigerlei wijze ter beschikking worden gesteld aan: (i) een onderneming of overige werkzaamheid van een met de Participant verbonden natuurlijk persoon 1 ; of (ii) een samenwerkingsverband waarvan een onder (i) bedoelde natuurlijk persoon deel uitmaakt; of (iii)een vennootschap waarin een Participant of een met de Participant verbonden natuurlijke persoon een zogenoemd aanmerkelijk belang heeft; of (iv) een samenwerkingsverband waarvan een onder (iii) bedoelde vennootschap deel uitmaakt. Indien het inkomen uit de Participatie wordt belast op basis van box 1, wordt belasting geheven over het feitelijk behaalde positieve rendement behaald met de Objecten. Het inkomen van box 1 wordt belast tegen het progressieve tarief oplopend tot 52%. In het rendement zijn begrepen de netto huuropbrengst (huren na aftrek van onder andere Exploitatie Kosten, rente en afschrijving) en de gerealiseerde vermogenswinsten die aan de Participanten naar rato van hun winstaandeel in het Supermarkt Fonds Nederland worden toegerekend. Er zijn met de fiscus geen bindende afspraken gemaakt over het percentage van de jaarlijkse afschrijving over de aanschafwaarde van de Objecten. Indien de Participant de afschrijvingscomponent in zijn belastingaangifte wil opnemen, zal hij zelf, eventueel in samenwerking met zijn adviseur, het afschrijvingspercentage moeten bepalen. Indien het inkomen uit de Participatie wordt belast in box 1, is de rente over de schulden aangegaan ter Financiering van de aankoop van de Participatie in beginsel aftrekbaar. Een Participant kan in totaal geen groter verlies in aftrek brengen dan het per saldo in de Participatie geïnvesteerde vermogen inclusief latere stortingen en verminderd met door de Participant voor de Financiering van de Participatie opgenomen Financieringen. Aftrekbare verliezen kunnen, indien nodig, worden verrekend met de winst over de drie boekjaren voorafgaand aan het verliesjaar en de winst over de negen boekjaren volgend op het verliesjaar. Erf- en schenkbelasting In geval van overlijden van een Participant, of schenking van een Participatie zal over de waarde in het economisch verkeer van de Participatie erfbelasting respectievelijk schenkbelasting zijn verschuldigd. De hoogte van het tarief (10% - 40%), alsmede een eventuele toepassing van een vrijstelling, is mede afhankelijk van de mate van verwantschap Fiscale behandeling van participerende rechtspersonen Voor een in Nederland gevestigde en aan de vennootschapsbelasting onderworpen rechtspersoon die niet de status heeft van fiscale beleggingsinstelling in de zin van 1 Verbonden persoon als bedoeld in artikel 3.91, tweede lid, onderdeel b van de Wet IB 2001 Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland per 16 juli

14 artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, is het inkomen uit de Participatie belast met vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting wordt geheven over de inkomsten uit de Participatie, zijnde de positieve netto huuropbrengst (huren na aftrek van onder andere Exploitatie Kosten, rente en afschrijving), alsmede de gerealiseerde resultaten behaald met de verkoop van de Objecten. Er zijn met de fiscus geen bindende afspraken gemaakt over het percentage van de jaarlijkse afschrijving over de aanschafwaarde van de Objecten. Indien de Participant de afschrijvingscomponent in zijn aangifte vennootschapsbelasting wil opnemen, zal hij zelf, eventueel in samenwerking met zijn adviseur, het afschrijvingspercentage moeten bepalen. Het standaardtarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 25,5%. Voor vennootschapsbelastingplichtige Participanten is rente op de schulden aangegaan ter Financiering van de aankoop van de Participatie in beginsel aftrekbaar. Een eventueel verlies uit de Participatie in enig Boekjaar is aftrekbaar tot ten hoogste het bedrag van het aandeel van de Participant in het commanditair kapitaal. Aftrekbare verliezen kunnen, indien nodig, worden verrekend met de winsten over het Boekjaar voorafgaande aan het verliesjaar en de winst van de negen boekjaren volgend op het verliesjaar Overdrachtsbelasting Ervan uitgaande dat het Supermarkt Fonds Nederland kan worden aangemerkt als een onroerende-zaaklichaam voor de heffing van overdrachtsbelasting, is bij een verkrijging van een Participatie door een nieuw toetredende Participant, dan wel bij de uitbreiding van een Participatie van een zittende Participant overdrachtsbelasting verschuldigd, indien een belang van een derde gedeelte of meer in het Supermarkt Fonds Nederland wordt verkregen, al dan niet tezamen met een verbonden natuurlijk persoon of verbonden lichaam Btw Het Supermarkt Fonds Nederland verhuurt onroerende zaken en wordt om die reden aangemerkt als ondernemer voor de omzetbelasting (btw). Voor zover de Objecten worden verhuurd met omzetbelasting (btw) kan het Supermarkt Fonds Nederland de omzetbelasting (btw) op in rekening gebrachte kosten in aftrek brengen. De uitkering van de jaarlijks gerealiseerde netto-inkomsten en het liquidatiesaldo aan de Participanten in het Supermarkt Fonds Nederland blijft buiten de heffing van omzetbelasting (btw). Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland per 16 juli

15 5. De Vastgoedportefeuille Het Supermarkt Fonds Nederland biedt Participanten de mogelijkheid om te beleggen in een landelijk gespreide vastgoedportefeuille van onder meer 16 supermarkten, die o.a. verhuurd zijn aan Ahold (11x), Bas van der Heijden (onderdeel van Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven), Super De Boer, EMTÉ Supermarkten, Vomar Voordeelmarkt. Verder is er o.a. nog verhuurd aan Charles Vögele Netherlands, Scapino en Mitra. De supermarkten variëren in omvang van circa 630 m² tot m². Naast de supermarkten bevat de portefeuille een negental winkels, een drietal kleine kantoorunits, een woning en twee kleine horecagelegenheden.. Het totale vloeroppervlakte van de portefeuille bedraagt ca m2. De supermarkten liggen verspreid over Nederland. Zonder uitzondering geldt dat deze op prima locaties voor dit type vastgoed zijn gesitueerd. Het vastgoed is al jaren in de door de Beheerder beheerde portefeuille opgenomen en heeft zich bewezen als een solide belegging. Hierdoor is de historie uitgebreid bekend evenals de kansen die de portefeuille voor de toekomst te bieden heeft. De locaties Het vastgoed van het Supermarkt Fonds Nederland is over geheel Nederland verspreid, te weten in: Amsterdam, Barendrecht, Eindhoven, Heemskerk, Heerenveen, Nijmegen, Oosterbeek, Oosterhout, Roosendaal, Den Haag, Den Bosch, Sassenheim, Waddinxveen en Zierikzee. Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland per 16 juli

16 Huurdersoverzicht Huurdersoverzicht Supermarkt Fonds Nederland Huurder Locatie Jaarhuur Albert Heijn Amsterdam Amsterdam Den Bosch Den Haag Den Haag Eindhoven Heemskerk Nijmegen Oosterbeek Waddinkxveen Zierikzee Bas van der Heijden Barendrecht Charles Vögele Heerenveen EMTÉ Supermarkten Oosterhout Jumbo Supermarkten Eindhoven Plus Roosendaal Scapino Heemskerk Heerenveen Vomar Sassenheim Overigen Totale jaarhuur per 1 juni Expiratiedata huurcontracten % % % % % % % % % Totaal 100% Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland per 16 juli

17 Een meer uitgebreid huurdersoverzicht ligt ter inzage ten kantore van de Beheerder en wordt op aanvraag van Participanten kosteloos toegestuurd. Huurovereenkomsten De gemiddelde looptijd van de huurcontracten bedraagt ruim 5,4 jaar. De leegstand bedraagt minder dan 1% van de totale vastgoedportefeuille. De totale Bruto Huuropbrengst bedraagt per 1 juni ,- op jaarbasis en wordt jaarlijks geïndexeerd conform de CBS-index. Voor de panden gelegen aan de Fahrenheitstraat 709 te Den Haag en aan de Muziekplein 1-11 te Barendrecht geldt dat er thans wordt overlegd over een huurprijsherziening. Hiermee is bij de rendementsprognose rekening gehouden. Verder heeft de huurder Printpartners Ipekamp B.V. de huurovereenkomst opgezegd van 55m2, gelegen aan de Sarphatistraat te Amsterdam. Beleggen in winkelvastgoed De vastgoedmarkt kan worden onderverdeeld in de sectoren winkels, kantoren, bedrijfsruimten en woningen. Een aantrekkelijk element van winkelbeleggingen is dat deze bij casco verhuur voor de eigenaar relatief goedkoop in onderhoud zijn. Een groot voordeel van de standaard huurovereenkomst is dat de huur jaarlijks wordt geïndexeerd aan de hand van de Consumentenprijsindex zoals gepubliceerd door het CBS. In andere landen, zoals bijvoorbeeld Duitsland, is dit niet het geval. Oplopende huurprijzen brengen een waardestijging van het vastgoed met zich mee. Een specifiek voordeel van het beleggen in Nederlandse supermarktpanden, is dat er voor supermarkten geen sprake is van vrije vestiging waardoor er schaarste is aan locaties. Gemeenten bepalen via het bestemmingsplan het gewenste aantal supermarkten per gebied. Dit terwijl de branche voortdurend op zoek is naar nieuwe vestigingen. Hierdoor is het leegstandrisico beperkt en zijn supermarkten in beginsel minder gevoelig voor conjuncturele ontwikkelingen dan andere soorten vastgoed. Marktomstandigheden Winkels laten ten opzichte van de andere vastgoedcategorieën (kantoren, bedrijfsruimten en woningen) in Nederland al een aantal jaar de hoogste totaalrendementen (huuropbrengst en waardestijging) zien. In onderstaande tabel vindt u de gepubliceerde beleggingsresultaten van ROZ/IPD, marktleider op het gebied van performancemeting van vastgoed. In de databank van ROZ/IPD zit voor circa EUR 39 miljard (2009) aan Nederlandse beleggingsobjecten, waarmee een hoge dekkingsgraad bestaat van de door Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars belegde vermogens in direct vastgoed. Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland per 16 juli

18 gemiddeld jaarlijks totaal ROZ Vastgoedindex rendement direct indirect totaal rendement rendement rendement jaar 5 jaar 10 jaar 1994 = 100 Winkels 6,2% -3,6% 2,4% 7,0% 9,8% 10,0% 436,2% Kantoren 7,1% -6,8% -0,2% 3,9% 6,0% 7,6% 362,2% Bedrijfsruimten 7,6% -7,4% -0,3% 5,0% 7,8% 8,7% 419,5% Woningen 3,7% -5,8% -2,2% 3,3% 6,2% 8,4% 434,9% Overig 6,4% -0,8% 5,5% 9,0% 10,4% 10,9% 508,9% Alle objecten 5,3% -5,3% -0,2% 4,7% 7,3% 8,7% 424,7% Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland per 16 juli

19 6. Financiële kenmerken Exploitatieresultaat en rendement Het Exploitatieresultaat bestaat uit de huuropbrengsten na aftrek van Exploitatie Kosten, kosten voor Vastgoedmanagement, Beheervergoeding, Maatschapskosten, Financieringslasten en Performancefee. Het voor uitkering beschikbare deel van het Exploitatieresultaat wordt na eventuele aflossing halfjaarlijks uitgekeerd. Het Enkelvoudig exploitatierendement van gemiddeld 9,5% per jaar (over een beleggingshorizon van 10 jaar) wordt na aflossing van Financiering halfjaarlijks uitgekeerd. De verwachte gemiddelde geprognosticeerde uitkering bedraagt 8,6% per jaar rekeninghoudend met aflossing maar exclusief eventuele verkoopresultaten. Wanneer wordt uitgegaan van verkoop van het vastgoed in 2020 dan bedraagt het gemiddeld Enkelvoudig totaalrendement naar verwachting 13,2%. Bij de berekening van de verwachte rendementen is uitgegaan van de huidige portefeuille en een jaarlijkse gemiddelde inflatie van 1% in het eerste jaar en daarna 2%. De uitvoering van het vermogensstructuur beleid zoals weergegeven in paragraaf Vermogensstructuur beleid Beheerder kan gevolgen hebben voor de hierboven genoemde rendementen. Investering Het Supermarkt Fonds Nederland zal een Vastgoedportefeuille hebben van ca Het eigen vermogen dat is ingebracht door de Participanten bedraagt naar verwachting ca. 26,8 miljoen. In onderstaande tabel is de pro forma balans weergeven na de fusie (waarbij geen rekening is gehouden met voornoemde mogelijkheden van extra liquiditeit). Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland per 16 juli

20 Pro forma balans Supermarkt Fonds Nederland balans na fusie Activa Vaste activa Vastgoed Structureringskosten Totale materiële vaste activa Vlottende activa Liquide middelen Totale activa Passiva Maatschapkapitaal Langlopende schulden Hypothecaire financiering Financieringskosten ( ) Totale activa Bij de samenstelling van bovenstaand overzicht is de Beheerder er vanuit gegaan dat alle debiteuren en crediteuren betaald zijn, zo ook alle Structureringskosten en fusiekosten en vergoedingen. Zoals blijkt uit bovenstaande pro-forma balans verwacht de beheerder direct na fusie, maar voor eventuele ruil of extra uitgifte van Participaties een liquiditeitsreserve van 2,9 miljoen. Dit bedrag kan hoger of lager uitvallen als gevolg van de in onderstaande paragraaf Mogelijk meer Liquiditeit beschreven omstandigheden. De Beheerder zal binnen het beleid zoals weergegeven in paragraaf Vermogensstructuur beleid Beheerder dit bedrag aanwenden, de keuze van de Beheerder kan gevolgen hebben voor de hierboven genoemde rendementen. In de huidige berekening zal de Liquiditeitsreserve bij verkoop van de Vastgoedportefeuille worden uitgekeerd aan de Participanten. Vermogensstructuur Vermogensstructuur volgens rendementsprognose In de rendementsprognose zoals opgenomen in dit Informatie Memorandum is een hoogte van de hypothecaire financiering van 48,5 miljoen opgenomen en een gemiddelde rekenrente van 4,0%, op basis van drie indicaties van gerenommeerde hypotheekverstrekkers. De hoogte van het eigen vermogen is gesteld op ca. 26,8 Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland per 16 juli

21 miljoen, gebaseerd op de taxatiewaarde van de vastgoedportefeuille en de totale kosten minus de inschatting omtrent de hoogte van de Financiering. De voornoemde gegevens zullen kunnen afwijken (zie hierna onder Mogelijk meer liquiditeit ) van hetgeen is opgenomen in de rendementsprognose, waardoor het rendement kan worden beïnvloed. Mogelijk meer liquiditeit De verhouding tussen vreemd en eigen vermogen is van een tweetal variabelen afhankelijk, welke op het moment van dit Informatie Memorandum nog niet bekend zijn. Meer beschikbare liquiditeit dan benodigd kan ontstaan door: 1) de hoogte van de Financiering en 2) de vraag naar Participaties. Ad 1 hoogte Financiering De Beheerder heeft van een drietal gerenommeerde hypotheekverstrekkers een indicatie voor de Financiering. De hoogte van deze Financiering, het rentetarief, de looptijd, de eventuele tussentijdse aflossingsverplichting en de overige voorwaarden hangen af van de Financiering die door de Beheerder zal worden afgesloten. Indien er vanwege de Financiering meer liquiditeit beschikbaar is dan benodigd voor de investering dan kan deze liquiditeit worden aangewend zoals hieronder vermeld bij Vermogensstructuur beleid Beheerder. Ad 2 grote belangstelling Participaties Het uiteindelijk aantal uitstaande Participaties is afhankelijk van de belangstelling van Participanten voor Supermarkt Fonds Nederland. Wanneer de belangstelling bij de (bestaande) Participanten het benodigd eigen vermogen overstijgt, kan het eigen vermogen van 26,8 miljoen (gebaseerd op taxatiewaarde van 21 juni 2010 van de Vastgoedportefeuille) worden verhoogd naar maximaal 29 miljoen door middel van uitbreiding van het aantal Participaties. Deze extra liquiditeit kan worden aangewend zoals hieronder vermeld bij Vermogensstructuur beleid Beheerder Vermogensstructuur beleid Beheerder Voor het Supermarkt Fonds Nederland zal de externe Financiering door de Beheerder, in overleg met het Bestuur, worden afgesloten. Hierbij zal de Beheerder handelen in het belang van Participanten, rekening houdend met de ontwikkelingen op de financiële markten, de financieringsbehoefte en de voorwaarden van de Financiering. De Financiering wordt non-recourse afgesloten, wat betekent dat de geldverstrekker zich uitsluitend kan verhalen op het vastgoed. Zoals hiervoor vermeld is het mogelijk dat door de uiteindelijke hoogte van de hypothecaire Financiering en de belangstelling van Participanten, de Liquiditeitsreserve van het Supermarkt Fonds Nederland groter is dan benodigd. Alsdan zal de Beheerder, in overleg met het Bestuur, deze liquiditeit (deels) gebruiken om: 1) Participanten die wensen uit te stappen tengevolge van de fusie te faciliteren; ofwel 2) een additionele uitkering te doen aan Participanten; ofwel 3) de vastgoedportefeuille beperkt uit te breiden; ofwel 4) een combinatie van de onder 1), 2) of 3) genoemde mogelijkheden. Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland per 16 juli

22 Bij de keuze tussen deze mogelijkheden zal de Beheerder handelen in het belang van Participanten, rekening houdend met de ontwikkelingen op de financiële- en vastgoedmarkten en de risico-rendementsverhouding van het Supermarkt Fonds Nederland. Financiering Voor de prognose van het rendement wordt als uitgangspunt genomen dat na het aangaan van de Financiering bij aanvang van Supermarkt Fonds Nederland er gedurende de komende 10 jaar geen nieuwe Financiering zal worden aangegaan, maar dat de bestaande Financieringen kunnen worden verlengd onder gelijkblijvende voorwaarden en zonder kosten. Bij de berekening van de verwachte rendementen is uitgegaan van een gemiddelde rekenrente van 4,0% en een afsluitprovisie voor de Financiering van 0,5% van de oorspronkelijke hoofdsom. Dit rentetarief komt op dit moment overeen met de indicaties die wij van drie gerenommeerde hypotheekverstrekkers hebben ontvangen voor een rente vasteperiode van vijf jaar. Afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten kan dit tarief bij afsluiten van de definitieve Financiering afwijken. Financieringskosten De Financieringskosten die bij het aangaan van een nieuwe Financiering door de hypotheekverstrekker in rekening worden gebracht, zoals (i) de afsluitprovisie voor het verstrekken van de Financiering (ii) de kosten voor het fixeren van de hypotheekrente, en (iii) een eventuele disagiostorting ter verlaging van de jaarlijkse rentelasten. Bij de berekening is uitgegaan van een afsluittarief voor de Financiering van 0,5% van de hoofdsom. Kosten zijn ingeschat en worden nagecalculeerd. Financieringskosten ( ) Totaal Afsluitprovisie (0,5%) Totale Financieringskosten Structureringskosten Voor de tot standkoming van het Supermarkt Fonds Nederland verwacht de Beheerder de volgende Structureringkosten: Structureringskosten ( ) Totaal Structureringsvergoeding Notaris Oprichtingskosten Accountant Fiscalist Marketing Totale Structureringskosten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland per 16 juli

23 Notariskosten De notariskosten zijn de gemaakte en begrote kosten voor het passeren van de verschillende aktes, waaronder akten van statutenwijziging, waarbij de maatschapsovereenkomsten van de fondsen worden gewijzigd, de overeenkomst van Beheer en Bewaring voor het Supermarkt Fonds Nederland, de participatieruil, de akte van statutenwijziging waarbij de Maatschapsovereenkomst van SMF IV wordt aangepast naar de Maatschapsovereenkomst van het Supermarkt Fonds Nederland en de hypotheek- en leveringsakte. Kosten zijn ingeschat en worden nagecalculeerd. Oprichtingskosten De Oprichtingskosten zijn de begrote overige out-of-pocket kosten voor de totstandkoming van de fusie en de herfinanciering hiervoor. Kosten zijn ingeschat en worden nagecalculeerd. Accountant/Fiscalist kosten De kosten van accountants en, fiscale adviseurs zijn de kosten voor de begeleiding van de Fusie en de werkzaamheden voor dit Informatie Memorandum. Kosten zijn ingeschat en worden nagecalculeerd. Marketingkosten Marketingkosten betreffen de kosten voor de marketing en informatie verstrekking naar de Participanten. Kosten zijn ingeschat en worden nagecalculeerd. Structureringsvergoeding Structureringsvergoeding is de vergoeding voor de Initiatiefnemer in verband met het opzetten van het Supermarkt Fonds Nederland en het aantrekken van de vreemde Financiering. Deze vergoeding bedraagt 0,75% van de Inbrengwaarde van het vastgoed en indien er nieuwe objecten worden aangekochte 0,75% van de aankoopprijs + aankoopkosten van deze objecten. Emissiekosten De Emissiekosten voor bestaande Participanten die hun deelname in Supermarkt Fonds Nederland wensen uit te breiden bedragen 1% bovenop de koopprijs van het aantal Participaties waarmee wordt uitgebreid. Voor nieuwe Participanten bedragen de Emissiekosten 3% bovenop de koopprijs van het aantal Participaties. De Emissiekosten worden betaald aan de Beheerder. Rendement De doelstelling van het Supermarkt Fonds Nederland is gericht op het behalen van een zo hoog mogelijk rendement. Het Supermarkt Fonds Nederland verwacht een positief Exploitatieresultaat te behalen. Het voor uikering beschikbare deel van het Exploitatieresultaat wordt na eventuele aflossing in beginsel halfjaarlijks uitgekeerd. Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland per 16 juli

24 Prognose Het Enkelvoudig exploitatierendement van gemiddeld 9,5% per jaar (over een beleggingshorizon van 10 jaar) wordt na aflossing van Financiering halfjaarlijks uitgekeerd. De verwachte gemiddelde geprognosticeerde uitkering bedraagt 8,6% per jaar rekeninghoudend met aflossing maar exclusief eventuele verkoopresultaten. Hieronder staan de uitgangspunten voor de rendementsberekening vermeld en wordt de exploitatieprognose weergegeven. Bij de berekening van de verwachte rendementen is uitgegaan van de huidige portefeuille en een jaarlijkse gemiddelde inflatie van 1% in het eerste jaar en daarna 2%. Mogelijke uitvoering van het vermogensstructuur beleid Beheerder zoals weergegeven in paragraaf Vermogensstructuur beleid Beheerder kan gevolgen hebben voor de genoemde rendementen. Exploitatie prognose* RENDEMENTSPROGNOSE ( ) 10 jaars EXPLOITATIE RESULTAAT & UITKERING gemiddelde jaar 1** jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 Huuropbrengst Exploitatiekosten ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Vastgoedmanagement ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto huuropbrengst Beheervergoeding ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Maatschapskosten (50.000) (51.000) (52.000) (53.000) (54.000) (55.000) (56.000) (57.000) (59.000) (60.000) Rente ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Exploitatieresultaat Prognose Enkelvoudig exploitatieredement bij deelname van Prognose Enkelvoudig exploitatieredement per participatie in % 9,5% 7,9% 8,2% 8,5% 8,9% 9,2% 9,6% 10,0% 10,3% 10,7% 11,1% Prognose uitkering bij deelname van Prognose uitkering per participatie in %*** 8,6% 7,4% 7,5% 7,6% 8,0% 8,3% 8,7% 9,1% 9,4% 9,8% 10,2% * Bedragen afgerond op ** De huuropbrengst in het eerste jaar is inclusief indexatie en lopende huurprijsherzieningen *** Exploitatieresultaat na aflossing hypothecaire lening Let op: de waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De tabel geeft op basis van de veronderstellingen in dit Informatie Memorandum een geprognosticeerd Enkelvoudig exploitatierendement van het Supermarkt Fonds Nederland weer. Het Enkelvoudig exploitatierendement is gebaseerd op de geprognosticeerde jaarlijkse operationele kasstromen. Deze weergave van het resultaat (op kasbasis) kan afwijken van de in de jaarlijkse verslaggeving gepresenteerde overzichten. In de prognose van het direct rendement over de looptijd van 10 jaren wordt er van uitgegaan dat de Participanten vanaf moment van fusie gerechtigd worden tot de resultaten. Daarnaast zijn de volgende veronderstellingen en gegevens gehanteerd: Opbrengsten Huuropbrengsten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland per 16 juli

25 De totale Bruto Huuropbrengst bedraagt per 1 juni ,- op jaarbasis en wordt jaarlijks geïndexeerd conform de CBS-index. Bij de berekening van de verwachte rendementen is voor het eerste jaar uitgegaan van Bruto Huuropbrengsten van de huidige portefeuille inclusief indexatie van 1% en verwachte lopende huurprijsherzieningen. Voor de verwachte Bruto Huuropbrengsten is na het eerste jaar met jaarlijkse gemiddelde inflatie van 2% rekening gehouden. In de verdere berekening wordt geen rekening gehouden met leegstand en eventuele huur vrije perioden. Kosten Exploitatie Kosten Onder de Exploitatie Kosten worden onder andere de volgende uitgaven opgenomen: gemeentelijke belastingen, verzekeringen, onderhoud, kosten Vereniging van Eigenaren en servicekosten voor rekening eigenaar. De Exploitatie Kosten zijn gebaseerd op schattingen en ervaringen met de huidige portefeuille en zijn herleid tot een percentage van de jaarlijkse huuropbrengst. Het is de verwachting dat 7,5% van de jaarlijkse huuropbrengst zal besteed worden aan de exploitatie van het vastgoed. De Exploitatie Kosten worden rechtstreeks aan het Supermarkt Fonds Nederland in rekening gebracht. Vastgoedmanagement Voor het Vastgoedmanagement - bestaande uit commercieel, administratief en technisch management - brengt de Beheerder een jaarlijkse vergoeding in rekening van 3,75% van de te ontvangen huuropbrengsten (exclusief BTW). Voor bijzondere verrichtingen (zoals o.a. aankoop vastgoed) is de tariefkaart van Annexum van toepassing (zie website Beheervergoeding De Beheervergoeding ter vergoeding van haar werkzaamheden voor het Supermarkt Fonds Nederland (niet zijnde het vastgoedmanagement) brengt de Beheerder een Beheervergoeding in rekening van 0,50% van de Inbrengwaarde van het vastgoed (exclusief BTW), jaarlijks geïndexeerd, welk per kwartaal vooraf in rekening wordt gebracht. Indien er nieuwe objecten worden aangekochte 0,50% van de aankoopprijs + aankoopkosten van deze objecten (exclusief BTW) en in het jaar na aankoop jaarlijks geïndexeerd. Maatschapskosten De Maatschapskosten betreffen uitgaven die worden gedaan om het Supermarkt Fonds Nederland te exploiteren, en niet rechtstreeks aan vastgoed zijn toe te rekenen, zoals kosten voor de accountant, kosten voor juridisch en fiscaal advies, de vergaderkosten, de vergoedingen voor de bestuurders en de Bewaarders. Deze uitgaven zijn ingeschat op , - per jaar. Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland per 16 juli

Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland

Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland Supermarkt Fonds Nederland Informatie Memorandum juli 2010 Supermarkt Fonds Nederland is een initiatief van Annexum Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland INFORMATIE

Nadere informatie

Supermarkt Fonds Nederland. Algemene gegevens. Kernpunten. Fiscaal. Uitbreiding. Initiatiefnemer

Supermarkt Fonds Nederland. Algemene gegevens. Kernpunten. Fiscaal. Uitbreiding. Initiatiefnemer Supermarkt Fonds Kernpunten Unieke landelijk gespreide beleggingsportefeuille met 16 supermarkten Fusiebericht juli 2010 Supermarkten zijn verhuurd aan solide huurders als Albert Heijn, Plus en Jumbo Verwachte

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund te houden op 18 juli 2014, om 11:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 2 juli 2014 I

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB Investments Beheer BV initieert een nieuw vastgoedfonds voor de financiering van een te realiseren hotel op Vakantiepark Klein Vink

Nadere informatie

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed Supermarktvastgoed op waarde geschat Beleggen in supermarktvastgoed 20 mei 2011 Onderwerpen Wie is Annexum Waarom beleggen in supermarktvastgoed? Hoe beleggen in (supermarkt)vastgoed? Welke beleggingsvormen

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V.

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V. KWARTAALRAPPORTAGE Q4 2017 SUPER WINKEL FONDS N.V. 12 JANUARI 2018 Inhoud 1. Management samenvatting... 2 2. Financiële rapportage: 4 e kwartaal 2017... 3 3. Verklarende begrippen en definities... 4 Disclaimer:

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

ZORGVESTE DE RESIDENTIE C.V.

ZORGVESTE DE RESIDENTIE C.V. ANNEXUM ZORGVESTE DE RESIDENTIE C.V. HALFJAARBERICHT 2014 Beherend Vennoot Zorgveste De Residentie Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Vaste activa Financiële

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Doordat er geen halfjaarverslag is gemaakt over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 zijn in dit verslag geen

Nadere informatie

WINKELHART LELYSTAD C.V.

WINKELHART LELYSTAD C.V. ANNEXUM WINKELHART LELYSTAD C.V. HALFJAARBERICHT 2012 Beherend Vennoot Winkelhart Lelystad Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan

Nadere informatie

Investeer nu in drie woontorens te Apeldoorn

Investeer nu in drie woontorens te Apeldoorn Woningfonds Apeldoorn Aankondiging oktober 2010 Woningfonds Apeldoorn is een initiatief van Annexum Investeer nu in drie woontorens te Apeldoorn Aankondiging Woningfonds Apeldoorn Woningfonds Apeldoorn

Nadere informatie

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011 Nieuwsbrief ZIB Aquadelta CV Brouwersdam Vastgoed CV oktober 2011 INHOUD - ZIB Aquadelta CV : nieuw ZIB-fonds. Verwachte uitgifte medio december 2011 - Brouwersdam Vastgoed CV : fonds van Seacoast Investments

Nadere informatie

5. Juridische aspecten

5. Juridische aspecten 5. Juridische aspecten Direct Wonen N.V. Annexum Beheer B.V. beheerder overeenkomst Annexum Invest B.V. Initiatiefnemer overeenkomst Direct Wonen Makelaar B.V. Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn

Nadere informatie

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Krachtens de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ) voorgeschreven productinformatie over het MeesPierson Vastgoedfonds II CV ( het Fonds ). Over de

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER

FINANCIELE BIJSLUITER FINANCIELE BIJSLUITER Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Rotterdams Vastgoedfonds II CV. Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit product is het opstellen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Maatschap Woningmaatschap XXXVIII Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Maatschap Woningmaatschap XXXVIII. Over de financiële bijsluiter Voor producten

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C De overheid heeft de financiële bijsluiter voor financiële producten als VBI Winkelfonds NV deeluitgifte C verplicht gesteld. De financiële bijsluiter

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging VBI Winkelfonds NV

Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging VBI Winkelfonds NV VBI Winkel Fonds Aankondiging mei 2011 is een initiatief van Annexum Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging Beleggen in een gespreide winkelportefeuille. Beleg in winkels voor de dagelijkse

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni 2012

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Tussentijds bericht per 30 juni 2013

Tussentijds bericht per 30 juni 2013 Tussentijds bericht per 30 juni 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave.. 2 Profiel.. 3 Verslag van de directie...4 Tussentijds financieel verslag 1 oktober 2012 tot en met 30 juni 2013...6 Toelichting op het

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Bestuursverslag Page 1 Balans Page 3 Staat van

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Phanos REIT NV Voor producten als Phanos REIT N.V. (hierna: Phanos REIT) is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, uur Hotel Van der Valk te Middelburg. Agenda

Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, uur Hotel Van der Valk te Middelburg. Agenda Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, 14.00 uur Hotel Van der Valk te Middelburg Agenda 1. Opening Welkom vennoten, benoeming voorzitter, aanwijzing secretaris en behandeling

Nadere informatie

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Noord CV Financieel overzicht 2009 Geachte participanten, Met genoegen presenteren wij u

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER GERMANY RESIDENTIAL FUND (Amsterdam) BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010

STICHTING BEWAARDER GERMANY RESIDENTIAL FUND (Amsterdam) BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010 BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010 Inhoudsopgave Pagina - Bestuur 3 - Bestuursverslag 4 - Balans 6 - Staat van Baten en Lasten 7 - Toelichting 8 Vvng2z\slo1ams 2 Bestuur M.C. van der Sluijs-Plantz

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed V te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni 2011

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Super Winkel Fonds Aankondiging februari 2011 Super Winkel Fonds is een initiatief van Annexum Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Beleggen in bekende winkels

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 3 2 Balans per

Nadere informatie

HALFJAARSVERSLAG. AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARSVERSLAG. AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARSVERSLAG AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Financieel verslag ZIB Hambachtal CV. Middelburg

Financieel verslag ZIB Hambachtal CV. Middelburg Financieel verslag 2010 ZIB Hambachtal CV Middelburg Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Algemeen 3 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2010 5 2. Winst- en verliesrekening 2010 7 3. Toelichting op de balans

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2015 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Hoogoorddreef 15

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Maatschap Woningmaatschap XXXIX Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Maatschap Woningmaatschap XXXIX. Financiële Bijsluiter Over de financiële bijsluiter

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

WindShareFund. Beknopte toelichting op de op te zetten structuur. Arnhem, maart 2014

WindShareFund. Beknopte toelichting op de op te zetten structuur. Arnhem, maart 2014 WindShareFund Beknopte toelichting op de op te zetten structuur Arnhem, maart 2014 Voorbehouden De hierna weergegeven toelichting op de gekozen structuur is zeer globaal van aard en derhalve niet op te

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Super Winkel Fonds BV. Deze financiële

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen

Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen 1. Inleiding In dit memorandum gaan wij in op een aantal fiscale aspecten die een rol kunnen spelen bij het opzetten van een (particulier)

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. ZIB Bayernpark CV. Middelburg

Financieel verslag 2013. ZIB Bayernpark CV. Middelburg Financieel verslag 2013 ZIB Bayernpark CV Middelburg Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Algemeen 3 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2013 5 2. Winst- en verliesrekening 2013 7 3. Toelichting op de balans

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014 1 Halfjaarbericht - 2014 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2014 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2014 INHOUDSOPGAVE a P Pagina

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Holding VII N.V.

Renpart Vastgoed Holding VII N.V. Renpart Vastgoed Holding VII N.V. Tussentijdse rapportage over de periode 25 januari tot en met 30 juni 2007 Renpart Vastgoed Holding VII N.V. Voor úw rendement tussentijdse rapportage over de periode

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Woningmaatschap XLI. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Woningmaatschap XLI. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Woningmaatschap XLI Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk onderzoek

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter ING Real Estate Woningfonds VI CV Voor producten als dit product is het opstellen van een financiële bijsluiter verplicht. Deze financiële bijsluiter is een document van ING Real

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie