DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STEINMETZ DE COMPAAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STEINMETZ DE COMPAAN"

Transcriptie

1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STEINMETZ DE COMPAAN Versie datum 15 juni 2010

2 Voorwoord Dit Sociaal Plan beoogt de eventuele nadelige gevolgen van organisatiewijzigingen voor werknemers, in termen van werkgelegenheid, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, zoveel mogelijk te ondervangen. Het plan bevat procedures, maatregelen en regelingen om een zorgvuldige behandeling van de werknemer te waarborgen en bij verlies van de functie de werknemer waar mogelijk te begeleiden en te ondersteunen bij het vinden van een andere functie. In het Sociaal Plan is gezocht naar een balans tussen flexibiliteit in de organisatie en zekerheid voor de werknemer. Verder is gezocht naar een evenwichtige verantwoordelijkheidsverdeling tussen werkgever en werknemer. De werkgever heeft de plicht de werknemer, wiens functie is vervallen, te begeleiden en te faciliteren om een andere functie te verwerven, zowel intern als extern. De te herplaatsen werknemers hebben de plicht hieraan medewerking te verlenen en een actieve bijdrage te leveren. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen waarbinnen Steinmetz de Compaan dient te opereren, is dit sociaal plan er meer dan voorheen op gericht om medewerkers buiten Stichting Steinmetz de Compaan te plaatsen. Dit plan is toegespitst op organisatiewijzigingen die hoofdzakelijk voortvloeien uit beleidsbeslissingen van de Raad van Bestuur, en die samenhangen met ontwikkelingen en veranderingen in de organisatie. De medewerker die boventallig is geworden, wordt de mogelijkheid van werk naar werk geboden. Bij verandering van omstandigheden bestaat de mogelijkheid van tussentijdse wijziging van dit Sociaal Plan. Dat kan alleen als Steinmetz de Compaan en de werknemersorganisaties daar overeenstemming over bereiken. Maatregelen van de overheid of financierders kunnen zo omvangrijk en ingrijpend zijn dat organisatiewijzigingen van grote omvang onontkoombaar zijn waarbij een forse reductie van het aantal werknemers noodzakelijk is om te voorkomen, dat het voortbestaan van de organisatie wordt bedreigd of ernstig ondermijnd. Wanneer deze situatie zich voordoet, dat de financiële positie van de organisatie zo onder druk staat of komt te staan dat de continuïteit van de bedrijfsvoering en werkgelegenheid in het geding komt, dan zal Steinmetz de Compaan overleg voeren met de vakbonden voor een Sociaal Plan op maat voor die specifieke situatie waarbij op voorhand door de Raad van Bestuur geen werkgelegenheidgarantie kan worden afgegeven en gedwongen ontslagen niet kunnen worden uitgesloten. Dit Sociaal Plan heeft betrekking op de organisatiewijzigingen tijdens de geldigheidsduur van het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan is van toepassing op de werkgever en werknemer als bedoeld in de begrippenlijst. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat sinds 1 januari 2010 medewerkers binnen Stichting Steinmetz de Compaan vallen onder verschillende CAO s, CAO VVT en CAO GHZ. 1

3 Aldus overeengekomen te Rijswijk, datum De werkgever - Stichting Steinmetz de Compaan De heer drs. J.W.A. Waardenburg Rijswijk, d.d. De organisaties van werknemers - ABVAKABO FNV Mevrouw L. Groen Zoetermeer, d.d. - CNV Publieke Zaak De heer J. Veldt Rotterdam, d.d. - NU 91 Mevrouw E. Tibbe Amsterdam, d.d. - FBZ Mevrouw M.S. Langerak Utrecht, d.d. 2

4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begrippenlijst pagina 4 Hoofdstuk 2 Werkingsfeer pagina 7 Hoofdstuk 3 Formatieplaatsenplan en personeelsbezetting pagina 9 Hoofdstuk 4 Mobiliteit en functiewijziging pagina 10 Hoofdstuk 5 Bijzondere rechten van de werknemer pagina 13 Hoofdstuk 6 Mobiliteit bevorderende activiteiten pagina 15 Hoofdstuk 7 Bezwarenadviescommissie pagina 17 3

5 1. Begrippenlijst 1. Werkgever Stichting Steinmetz de Compaan. 2. Werknemer De persoon die in de zin van het Burgerlijk Wetboek een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft met de werkgever. De bestuurder is geen werknemer in de zin van dit sociaal plan. 3. Organisatiewijziging Alle wijzigingen in de organisatie waardoor functies verdwijnen, in aantal reduceren, wijziging van de functie, nieuwe functie, of worden verplaatst, bijvoorbeeld als gevolg van reorganisatie, deconcentratie enz. 4. Organisatorische eenheid Een organisatorische eenheid is een herkenbaar samenhangend geheel van activiteiten met aan het hoofd een leidinggevende. 5. Formatieplaatsen En overzicht van functies met een omschrijving van de inhoud, de functie-eisen en het niveau van de functie ten behoeven van de nieuwe situatie op grond van het op het moment vigerende functiewaarderingssysteem. 6. FTE (full time equivalent) De rekeneenheid die wordt gehanteerd om een functie in het aantal arbeidsuren uit te drukken. De grootte van één formatieplaats is gerelateerd aan een voltijds dienstverband. 7. Ancienniteitsprincipe Het principe waarbij op grond van het aantal dienstjaren een onderscheid gemaakt wordt tussen werknemers die in beginsel een gelijke aanspraak hebben. De werknemer met de meeste dienstjaren, bij Steinmetz de Compaan of diens rechtsvoorgangers, wordt als eerste geplaatst en bij gelijke uitkomst van diensttijd gaat de oudere werknemer bij plaatsing voor de jongere werknemer. 8. Afspiegelingsprincipe Het beginsel om de plaatsings- dan wel ontslagvolgorde te bepalen per categorie uitwisselbare functies van een organisatieonderdeel op basis van de leeftijdsopbouw binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies. Het personeel van de categorie uitwisselbare functies wordt ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen, te weten: van 15 tot 25 jaar; van 25 tot 35 jaar; van 35 tot 45 jaar; van 45 tot 55 jaar; van 55 jaar en ouder. De verdeling van de te plaatsen werknemers / ontslagen over de leeftijdsgroepen dient zo plaats te vinden dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies vóór en ná de inkrimping verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk is. Vervolgens wordt binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het langste dienstverband als eerste geplaatst c.q. de werknemer met het kortste dienstverband wordt als eerste voor ontslag voorgedragen. 9. Boventallig Boventallig is de werknemer wiens functie of formatieplaats is komen te vervallen en die nog niet is herplaatst. 10. Peildatum Beleidsregels ontslag UWV Werkbedrijf De datum waarop het nieuwe formatie(plaatsen)plan ingaat, is de peildatum voor het toepassen van de Beleidsregels ontslag UWV Werkbedrijf ten aanzien van het afspiegelingsprincipe. 11. Categorieën uitwisselbare functies Groepen van functies die naar aard, inhoud, omstandigheden, functieniveau en beloning wederkerig, vergelijkbaar en gelijkwaardig zijn. 4

6 12. Functie Een geheel van taken en verantwoordelijkheden, die de werknemer in opdracht van de werkgever verricht. 13. Volgfunctie Een functie in dezelfde functiegroep, waarbij de functie-inhoud en de functie-eisen niet wezenlijk afwijken in vergelijking met de functie die de werknemer vervulde voor de organisatieverandering. 14. Uitwisselbare functies Functies die naar aard, inhoud, functieniveau, beloning en omstandigheden wederkerig vergelijkbaar en gelijkwaardig zijn, één en ander zoals bedoeld in de beleidsregels ontslag UWV Werkbedrijf. 15. Gewijzigde functie Een functie waarin het takenpakket zodanig aanmerkelijk is gewijzigd, dat de functie overwegend een andere inhoud heeft gekregen. 16. Nieuwe functie Een functie die in het oude formatieplan niet voorkwam. 17. Gelijkwaardige functie Een gelijkwaardige functie is een functie op hetzelfde niveau die qua omvang van het dienstverband, inhoud en taken (deels) verschilt van de huidige functie, doch waarvoor eenzelfde opleiding en ervaring vereist zijn. De vorm van de werktijden/werkdagen is echter geen criterium bij het bepalen of een functie wel of niet gelijkwaardig is. De werkgever zal de werknemer in de gelegenheid stellen om naar redelijkheid en billijkheid zich aan de nieuwe situatie aan te passen. 18. Passende functie Een passende functie is een functie die, qua omvang van het dienstverband, gelet op de opleiding, ervaring en persoonlijke omstandigheden van de werknemer redelijkerwijs kan worden opgedragen en die maximaal 1 functieniveau hoger en maximaal 1 functieniveau lager is. De vorm van de werktijden/werkdagen is echter geen criterium bij het bepalen of een functie wel of niet passend is. De werkgever zal de werknemer in de gelegenheid stellen om naar redelijkheid en billijkheid zich aan de nieuwe situatie aan te passen. 19. Acceptabele functie Een acceptabele functie is een functie waarvan zowel werkgever als werknemer van mening zijn dat deze door werknemer uitgevoerd kan worden. De vorm van de werktijden/werkdagen is echter geen criterium bij het bepalen of een functie wel of niet passend is. De werkgever zal de werknemer in de gelegenheid stellen om naar redelijkheid en billijkheid zich aan de nieuwe situatie aan te passen. 20. Locatie De plaats van waaruit de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht of in overwegende mate werkzaam is. 21 Outplacement Externe en/of interne begeleiding van een of meer werknemers bij het zoeken naar een nieuwe functie buiten de organisatie, in opdracht en op kosten van de werkgever. 22. Herplaatsingskandidaat Werknemer die, wegens een organisatiewijziging waarop dit Sociaal Plan van toepassing is, niet meer werkzaam is / kan zijn in de eigen functie en voor wie de werkgever de inspanningsverplichting heeft een andere functie binnen of buiten de organisatie te zoeken. De werknemer die op grond van de toepassing van een sociaal plan met salarisgarantie een functie vervult. De herplaatsingskandidaat krijgt een voorrangsstatus toegekend bij sollicitaties. 5

7 23. Diensttijd De tijd die de werknemer op basis van uitzendovereenkomst, overeenkomst tot opdracht, detachering en arbeidsovereenkomst voor werkgever (en diens rechtsvoorgangers) heeft gewerkt. Indien de diensttijd is onderbroken, telt de diensttijd voor de onderbreking mee, mits de onderbreking niet meer dan 3 maanden heeft bedragen. 24. Maandsalaris Het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandloon inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en het gemiddelde (over drie maanden) van de variabele loonbestanddelen. 25. Herplaatsingslijst Lijst waarop wordt bijgehouden welke werknemers herplaatsingskandidaat zijn. 26. Hij / zij Daar waar in dit Sociaal Plan hij staat, kan desgewenst zij worden lezen. 6

8 2. Werkingsfeer Dit Sociaal Plan heeft betrekking op de organisatiewijzigingen tijdens de geldigheidsduur van het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan is van toepassing op de werkgever en de werknemer als bedoeld in de begrippenlijst. 2.1 Geldigheidsduur Het Sociaal Plan heeft een looptijd van 2 jaar en 6 maanden; de ingangsdatum is 1 juli 2010 en de einddatum 31 december Indien veranderingen in de omstandigheden daartoe aanleiding geven, wordt op initiatief van één van de partijen bij dit Sociaal Plan gezamenlijk overleg gevoerd over tussentijdse aanvullingen en/of wijzigingen. Aanvullingen en/of wijzigingen geschieden, nadat overleg tussen partijen hierover tot overeenstemming heeft geleid. Uiterlijk een half jaar voor het verstrijken van de looptijd voeren partijen bij dit Sociaal Plan, op uitnodiging van de werkgever, overleg over een eventuele verlenging. 2.2 Periodiek overleg Tenminste een maal per jaar voeren partijen overleg over de uitvoering van dit Sociaal Plan en over eventuele wijzigingen of aanpassingen. 2.3 Aanspraken na verstrijken geldigheidsduur Individuele aanspraken, garanties en lopende trajecten, welke zijn ontstaan als gevolg van toepassing van dit Sociaal Plan, zullen ook na het verstrijken van de looptijd blijven gelden dan wel worden afgerond. Na het verstrijken van de geldigheidsduur zullen geen nieuwe aanspraken onder het Sociaal Plan kunnen ontstaan. 2.4 Relatie met voorgaande Sociale Plannen Met de inwerkingtreding van dit Sociaal Plan vervallen eerdere Sociale Plannen, met dien verstande dat a. reorganisaties in 2010 voortkomend uit de fusies (Steinmetz de Compaan en De Singels en Steinmetz de Compaan en De Paus) vallen onder de Sociale Plannen die afgesloten zijn in het kader van de fusies en b. individuele aanspraken, garanties en lopende trajecten welke zijn ontstaan als gevolg van toepassing van eerdere Sociaal Plannen onder die Sociale Plannen zullen worden afgewikkeld. Met de inwerkingtreding van dit Sociaal Plan vervallen ook alle andere documenten die betrekking hebben op het afdekken van de gevolgen voor medewerkers bij interne reorganisaties, ontmanteling, opheffen van locaties e.d. 2.5 Hardheidsclausule 1. In gevallen, waarin het sociaal plan niet voorziet en/of leidt tot een voor de individuele werknemer onbillijke situatie, zal de werkgever afwijken in een voor de werknemer gunstige zin. 2. Indien tussen werkgever en werknemer verschil van mening is over toepassing van de hardheidsclausule, dan wordt dit verschil van mening ter beslissing voorgelegd aan de bezwarencommissie. 3.Het bepaalde in lid 2 laat onverlet de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de burgerlijke rechter. Indien het geschil wordt voorgelegd aan de rechter vervalt het bepaalde in lid Werkgelegenheidsgarantie Gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan zullen als gevolg van organisatiewijzigingen geen gedwongen ontslagen plaatsvinden. Wanneer de werknemer niet kan worden geplaatst, wordt een mobiliteitstraject gestart. Met de werknemer wordt een persoonlijk mobiliteitsplan opgesteld waarin gestreefd wordt om de werknemer van werk naar werk te begeleiden. Zowel werkgever als de werknemer verplichten zich om zich tot het uiterste in te spannen om het mobiliteitstraject succesvol te laten verlopen. 2.7 Persoonlijk mobiliteitsplan De werkgever nodigt de herplaatsingskandidaat uit om in overleg een persoonlijk mobiliteitsplan af te spreken dat leidt tot een reëel nieuw toekomstperspectief binnen of buiten de organisatie. De werkgever stelt aan de werknemer desgevraagd maximaal 2.500,- ter beschikking, op declaratiebasis, om externe deskundigheid in te schakelen om het mobiliteitsplan inhoud te geven. Werkgever en werknemer maken in onderling overleg afspraken over bijkomende kosten om uitvoering te geven aan het mobiliteitsplan, zoals reiskosten, tijd en scholingskosten. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 7

9 In het persoonlijke mobiliteitsplan wordt in ieder geval door de werknemer vastgelegd: welke activiteiten, niet op her- of omscholing gericht, door werknemer en werkgever worden ontplooid om de werknemer geplaatst te krijgen in een voor hem passende functie binnen of buiten de organisatie; welke activiteiten door werknemer en werkgever te zijner tijd gestart kunnen worden om de werknemer te her- of omscholen in een functie waarvoor buiten de organisatie een redelijke kans aanwezig is een passende functie te verkrijgen. Indien de werknemer heeft aangegeven een mobiliteitsplan te gaan opstellen en de werknemer deze afspraak niet nakomt naar het oordeel van de werkgever, of indien de werknemers naar het oordeel van de werkgever onredelijk weigert mee te werken aan het opstellen van een persoonlijk mobiliteitsplan, kan de werkgever overgaan tot ontslag. Het voorgenomen besluit tot ontslag wordt aan de Bezwarenadviescommissie voorgelegd. Indien de Bezwarenadviescommissie van oordeel is dat de werknemer onredelijk is in de weigering van medewerking aan het opstellen van een persoonlijk mobiliteitsplan of de afspraak om tot een mobiliteitsplan te komen verwijtbaar niet is nagekomen, is de werkgever gerechtigd over te gaan tot ontslag, met dien verstande dat de werknemer nog 1 maand de gelegenheid heeft om een mobiliteitsplan af te spreken met de werkgever. Indien naar het oordeel van de werkgever de werknemer de afspraken in het mobiliteitsplan verwijtbaar niet nakomt, kan de werkgever overgaan tot ontslag. Het voorgenomen besluit tot ontslag wordt aan de Bezwarenadviescommissie voorgelegd. Indien de Bezwarenadviescommissie van oordeel is dat de werknemer verwijtbaar de afspraken in het mobiliteitsplan niet is nagekomen, is de werkgever gerechtigd over te gaan tot ontslag, met dien verstande dat de werknemer nog 1 maand de gelegenheid heeft om aantoonbaar verbeteringen te laten zien in het nakomen van de afspraken. Werkgever en werknemer maken afspraken over tussentijdse evaluaties tijdens het mobiliteitstraject opdat de voortgang van het mobiliteitsplan wordt bewaakt en de gelegenheid wordt geboden het mobiliteitsplan indien nodig tussentijds bij te stellen om de slaagkans te vergroten. Als de werknemer niet verwijtbaar geen (verdere) uitvoering kan geven aan het persoonlijk mobiliteitsplan dan worden er opnieuw tussen werkgever en werknemer afspraken gemaakt over het te verwachten toekomstperspectief. 8

10 3. Formatieplaatsenplan en personeelsbezetting Voor functies op het niveau van directie, management, sleutelfuncties vanaf functieniveau 55 en hoger geldt dat kandidaten op hun geschiktheid worden beoordeeld. Voor deze functies geldt dat de kandidaat die op basis van assessment en vergelijking met de geformuleerde functie-eisen de meest geschikte kandidaat is, aangesteld zal worden. De werkgever stelt ten behoeve van iedere organisatiewijziging een formatieplaatsenplan op of dient een ontwerpwijziging in op het reeds bestaande formatieplaatsenplan. Hierin wordt vermeld: - in welk/welke organisatorische eenheid/-heden wijzigingen zullen plaatsvinden; - het aantal en de soorten functies (inclusief taken en functie-eisen) die vervuld moeten worden; - niveauaanduiding (salarisschaal); - tevens wordt vermeld welke functies vervallen, volgbaar, gewijzigd of nieuw zijn. De datum waarop het nieuwe formatie(plaatsen)plan ingaat, is peildatum voor het toepassen van de Beleidsregels UWV Werkbedrijf ten aanzien van het afspiegelingsprincipe. 9

11 4. Mobiliteit en functiewijziging 4.1 Plichten van werkgever en werknemer De werkgever heeft de plicht de werknemer, wiens functie zal komen dan wel is vervallen, te begeleiden en te faciliteren (al dan niet binnen de organisatie van werkgever) een andere functie te verwerven. De te plaatsen werknemers hebben de plicht hieraan medewerking te verlenen en een actieve bijdrage te leveren. In algemene zin geldt dat werknemers zich als goed werknemer dienen op te stellen jegens veranderingen binnen de organisatie van werkgever, ook als dit gevolgen heeft voor hun werkplek. De werkgever bevordert en faciliteert de interne personele mobiliteit. De werkgever streeft ernaar de werknemers zodanig in te zetten dat de deskundigheid van een ieder zo optimaal mogelijk tot zijn recht komt. 4.2 Plaatsingsprocedure Voordat de plaatsingsprocedure van start gaat, wordt onder de werknemers van de organisatorische eenheid waar de organisatiewijziging plaatsvindt een belangstellingsregistratie gehouden. De belangstellingsregistratie heeft tot doel, met de betrokken werknemers na te gaan welke functie(s) beschikbaar is of zijn voor de betrokken werknemer en welke functie(s) de werknemer ambieert. De werknemer die, wegens een organisatiewijziging waarop dit Sociaal Plan van toepassing is niet meer werkzaam is of kan zijn in de eigen functie en voor wie de werkgever een inspanningsverplichting heeft een andere functie binnen of buiten de organisatie te zoeken, wordt benoemd tot herplaatsingskandidaat Functies Volgfuncties Indien de functie van de werknemer terugkeert in het nieuwe formatieplaatsenplan van de organisatorische eenheid, is sprake van een volgfunctie. De werknemer heeft in beginsel aanspraak op plaatsing in deze volgfunctie (mens volgt functie). Indien meer werknemers beschikbaar zijn voor een volgfunctie, wordt het anciënniteitprincipe toegepast. De kandidaat met de meeste dienstjaren heeft als eerste recht op plaatsing. Gewijzigde functies Bij gewijzigde functies in het formatieplaatsenplan van de organisatorische eenheid, worden werknemers op basis van de objectieve functie-eisen geplaatst. Nieuwe functies Bij nieuwe functies in het formatieplaatsenplan van het organisatieonderdeel kan de werkgever besluiten werknemers te plaatsen op basis van geschiktheid. De vigerende selectieprocedure wordt toegepast Plaatsingsprocedure Indien de werknemer na de toepassing van artikel niet is geplaatst, wordt hij aangemerkt als herplaatsings-kandidaat en op de herplaatsingslijst gezet in afwachting van plaatsing. De herplaatsingskandidaat heeft een voorrangsstatus bij sollicitaties conform het beleid van Steinmetz de Compaan. De werknemer ontvangt hiervan een schriftelijke mededeling onder vermelding van de datum van ingang. Zodra een vacature wordt aangemeld: 1. wordt de herplaatsings-kandidaat door de werkgever een gelijkwaardige functie aangeboden met dezelfde contractomvang; 2. indien geen gelijkwaardige functie kan worden aangeboden, wordt een passende functie aangeboden met dezelfde contractomvang; 3. als laatste mogelijkheid kan, werknemer een acceptabele functie met gelijke contractomvang worden aangeboden. Hierop kan de werknemer uitsluitend met zijn instemming worden geplaatst. Indien meer herplaatsings-kandidaten voor dezelfde functie beschikbaar zijn, wordt conform het anciënniteitprincipe geplaatst. Indien dit de mogelijkheid tot plaatsing van overige sociaal plan-kandidaten beperkt, kan de werkgever de werknemer een voorstel voor aanpassing van de contractomvang doen. Alleen met uitdrukkelijke instemming van de werknemer kan een wijziging van de contractomvang worden overeengekomen. De werknemer behoudt het recht op dezelfde contractomvang. 10

12 4.2.3 De werknemer die is geplaatst in een functie van een lager functiewaarderingsniveau, behoudt gedurende twee jaren na plaatsing in deze lagere functie aanspraak op plaatsing in na de plaatsing vrijkomende gelijkwaardige of passende functies van het niveau van de oorspronkelijke functie, indien voor die vacature geen herplaatsings-kandidaten beschikbaar zijn. De werkgever kan gedurende twee jaar, te rekenen vanaf de dag dat een werknemer met salarisgarantie is geplaatst in een lager ingedeelde functie, verlangen dat deze werknemer een functie in het organisatieonderdeel gaat uitoefenen die gelijkwaardig is aan de functie die de werknemer voor de plaatsing vervulde dan wel passend. De werknemer is gehouden deze functie te aanvaarden, tenzij zwaarwegende belangen van de werknemer zich hiertegen verzetten. Indien de werknemer weigert zonder dat sprake is van zwaarwegende belangen, verliest hij zijn salarisgarantie. Indien een werknemer in het kader van een eerdere organisatiewijziging in een functie met een lagere salarisgroep is geplaatst kan hij uitsluitend in een gelijkwaardige (of hogere) functie worden geplaatst. Alleen met instemming van de werknemer kan hiervan worden afgeweken. Indien de werknemer is geplaatst in een functie van een lager functieniveau wordt een persoonlijk mobiliteitsplan conform 2.7 opgesteld met als doel een functie te verwerven die past bij het salaris van de oorspronkelijke functie, tenzij door werkgever en werknemer anders wordt overeengekomen. 4.3 Overeenstemming / geen overeenstemming over plaatsing respectievelijk locatiewijziging In het geval dat werkgever en werknemer door middel van overleg overeenstemming krijgen over het functieaanbod en/of standplaatswijziging ontvangt de werknemer een schriftelijke bevestiging conform artikel In het geval dat werknemer en werkgever door middel van overleg géén overeenstemming krijgen over het functieaanbod, doet de werkgever een voorlopig plaatsingsaanbod. De werknemer heeft vervolgens twee weken bedenktijd om het plaatsingsaanbod alsnog te accepteren, dan wel bezwaar in te dienen bij de Bezwarenadviescommissie. 4.4 Bevestiging Zo spoedig mogelijk na het nemen van het plaatsingsbesluit doch uiterlijk twee weken voor de inwerkingtreding van de functiewijziging ontvangt de werknemer een schriftelijke bevestiging van de wijziging onder vermelding van: Reden van functiewijziging; Motivering van de gelijkwaardigheid c.q. passendheid van de nieuwe werkzaamheden; Ingangsdatum; Salarisschaal; Bijzondere rechten als bedoeld in hoofdstuk 6; Functietypering / functiebeschrijving. 4.5 Proefplaatsing Ingeval van een gewijzigde functie zal de werkgever de werknemer in zijn functioneren begeleiden. Om te kunnen beoordelen of de geplaatste werknemer op de nieuwe taakuitvoering voldoende functioneert zal de werkgever een proefplaatsing met een termijn van maximaal 6 maanden gebruiken. Gedurende de termijn van de proefplaatsing dient beoordeeld te worden of de werknemer, eventueel ondersteund door middel van extra begeleiding en/of opleiding, geschikt is de functie uit te oefenen volgens de criteria die daarvoor gelden (functiebeschrijving). Halverwege en aan het einde van de proefplaatsing dient een schriftelijke beoordeling opgemaakt te worden door de functioneel leidinggevende. De beoordelingen vinden plaats met gebruikmaking van de instrumenten van de vigerende beoordelingscyclus. Indien uit de beoordeling blijkt dat de proefplaatsing niet is geslaagd zonder dat de werknemer daarvan een verwijt kan worden gemaakt, komt de werknemer eenmalig in aanmerking voor een herhaalde plaatsing (zie artikel 4.8). 11

13 4.6 Begeleiding Ingeval van een gewijzigde functie zal de werkgever de werknemer in zijn functioneren begeleiden. De werknemer wordt in de inwerkperiode en programma geboden, dat gebruikelijk is voor het type functie. Gedurende het eerste jaar van de functievervulling wordt minimaal twee keer een voortgangsgesprek gehouden. 4.7 Scholing Indien voor het vervullen van de gewijzigde of de nieuwe functie om- of bijscholing noodzakelijk is, voorziet de werkgever hierin. Eventuele kosten en tijd in redelijkheid komen voor rekening van de werkgever. 4.8 Herhaalde plaatsing Indien de werknemer is geplaatst in een passende functie en binnen zes maanden na aanvang van die functie blijkt dat de werknemer, zonder dat hem daarvan een verwijt kan worden gemaakt, voor deze functie niet geschikt is, hetgeen zorgvuldig en deugdelijk aan de hand van de dan geldende functionerings- en beoordelingssystematiek dient te zijn vastgesteld, zal de werkgever de betrokken werknemer nog eenmaal een: 1. gelijkwaardige; 2. passende, of; 3. met diens instemming een acceptabele functie aanbieden Indien de werknemer is geplaatst in een passende functie en binnen drie maanden na aanvang schriftelijk met redenen omkleed te kennen geeft deze functie niet te ambiëren zal de werkgever, voor zover mogelijk, proberen de betrokken werknemer nog eenmaal een: 1. gelijkwaardige; 2. passende, of; 3. met diens instemming een acceptabele functie aanbieden. De werknemer verplicht zich om gedurende deze periode zijn huidige functie en locatie uit te voeren. 4.9 Weigering Indien de herplaatsingskandidaat weigert een gelijkwaardige of passende functie te aanvaarden, kan dit tot een beëindiging van het dienstverband leiden, tenzij een bezwaar van de werknemer met betrekking tot de gelijkwaardigheid of passendheid van de functie gegrond is verklaard door de bezwarenadviescommissie. De werknemer wordt voorafgaand aan een definitief besluit tot beëindiging van het dienstverband in de gelegenheid gesteld binnen zeven werkdagen na aanzegging de eerder aangeboden gelijkwaardige of passende functie alsnog te aanvaarden. 12

14 5. Bijzondere rechten van de werknemer 5.1 Behoud en vastlegging verworven rechten De werknemer behoudt zoveel mogelijk zijn rechten voor zover schriftelijk vastgelegd in het kader van de bestaande arbeidsovereenkomst tenzij dit op grond van zwaarwichtige belangen van de werkgever niet mogelijk is, dit betreft o.a. aanpassing werktijden, locatie en werkdagen. 5.2 Salaris bij plaatsing in een gelijk of hoger ingedeelde functie Indien de werknemer in een functie wordt geplaatst die op een gelijk of hoger niveau is ingedeeld, ontvangt de werknemer vanaf het moment van daadwerkelijke uitoefening van die functie het bij de functie behorende salaris, inclusief de uitloopmogelijkheden. De bevorderingsregeling is hierop van toepassing. Dit wordt schriftelijk medegedeeld aan de werknemer. 5.3 Salaris bij plaatsing in een lager ingedeelde functie Bij het aanvaarden van een functie die op een lager functiewaarderingsniveau is ingedeeld behoudt de werknemer recht op het salaris dat voortvloeit uit de salarisschaal zoals die laatstelijk voor hem gold voorafgaand aan de herplaatsing, alsmede op zijn rechten op de jaarlijkse periodieke verhogingen tot het einde van die salarisschaal. Ook als dit gepaard gaat met een overgang naar een andere CAO wordt het huidige salaris en de daarbij behorende uitloop gegarandeerd. Dit wordt schriftelijk medegedeeld aan de werknemer. Deze salarisgarantie vervalt, indien de werkgever de werknemer eenmalig het aanbod tot plaatsing in een functie van het oorspronkelijke salarisniveau doet en de werknemer dit plaatsingsaanbod zonder goede gronden weigert. Deze salarisgarantie vervalt, indien de werknemer zich niet houdt aan de afspraken zoals gemaakt in artikel Onregelmatigheidstoeslag Indien de werknemer als gevolg van plaatsing in een nieuwe functie niet meer in aanmerking komt voor onregelmatigheidstoeslag, dan wel een vermindering van genoemde toeslag optreedt, heeft de werknemer recht op een tegemoetkoming c.q. afbouwregeling onder de navolgende voorwaarden: 1. De werknemer heeft op het moment van beëindiging dan wel vermindering tenminste 3 jaren onafgebroken onregelmatige diensten verricht en ORT aanspraken genoten; 2. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het verschil tussen: a. Enerzijds het salaris verhoogd met de gemiddeld per maand - in de voorgaande 12 maanden - genoten vergoeding voor onregelmatige diensten; b. Anderzijds het al dan niet nieuwe salaris verhoogd met de eventueel nog te genieten gemiddelde vergoeding voor onregelmatige dienst (over een periode van 3 maanden na de in lid 1 bedoelde beëindiging of vermindering te meten). 3. De tegemoetkoming bedraagt gedurende het eerste jaar 75%, gedurende het tweede jaar 50% en gedurende het derde jaar 25% van het in lid 2 genoemde verschil. 5.5 Studiekosten De werknemer die een studie volgt in verband met de uitoefening van een functie, die hij als gevolg van organisatieveranderingen / (her)plaatsing niet meer vervult, wordt in de gelegenheid gesteld deze studie af te ronden conform de vergoedingsafspraken die daarvoor bij aanvang van de studie zijn overeengekomen. Op de werknemer rust geen terugbetalingsverplichting, indien hij besluit tot stopzetting van de studie, omdat het gezien de functiewijziging geen zin heeft de studie voort te zetten. 5.6 Erkenning verworven competenties opnemen De werknemer die de herplaatsings-kandidaat is, kan een verzoek bij de werkgever indienen om zijn verworven competenties te laten inventariseren en vast te leggen door een daartoe door de werkgever aangewezen bevoegde organisatie. De kosten hiervan worden gedragen door de werkgever. Indien uit deze EVC-procedure aanvullende scholing wordt geïndiceerd, waarmee de werknemer zijn herplaatsingskansen of kansen op de arbeidsmarkt, naar het oordeel van de werkgever, aanmerkelijk vergroot, dan zal de werkgever in deze scholing voorzien. Kosten en tijd komen in redelijkheid voor rekening van de werkgever. 13

15 5.7 Reiskosten woon-werkverkeer De werkgever treft een regeling voor extra reiskosten als gevolg van de verandering van locatie. Een werknemer, die bij verandering van standplaats meer woon-werkverkeer heeft ten opzichte van de voorafgaande situatie, heeft gedurende maximaal 24 maanden recht op een vergoeding van 100% van de meerkosten woon-werkverkeer. Na 24 maanden worden de reiskosten vergoed conform de regeling in de voor de werknemer geldende CAO. De werkgever kan, indien de werknemer hiermee instemt, de compensatie eenmalig afkopen. Onder meerkosten wordt verstaan het verschil tussen de werkelijke reiskosten woon-werkverkeer van de nieuwe situatie en de tegemoetkoming in de kosten conform de reiskostenregeling van de vigerende CAO en de werkelijke reiskosten woon-werkverkeer in de oude situatie en de tegemoetkoming in de kosten conform de reiskostenregeling van de vigerende CAO. Voor het bepalen van de reiskosten woonwerkverkeer wordt de site van de ANWB aangehouden voor zowel de auto als het laagste tarief openbaar vervoer. 14

16 6. Mobiliteit bevorderende activiteiten Werkingssfeer De faciliteiten en voorzieningen genoemd in dit hoofdstuk zijn uitsluitend beschikbaar voor werknemers die zijn aangewezen als herplaatsings-kandidaat. 6.1 Ondersteuning Indien een werknemer aangeeft belangstelling te hebben voor bemiddeling naar een andere functie zowel binnen als buiten de organisatie, kan hij gebruik maken van faciliteiten waaronder een professionele loopbaanoriëntatie en een sollicitatietraining te volgen op kosten van de werkgever, bij een door de werkgever aangewezen of goedgekeurde organisatie. 6.2 Onbetaald verlof voor de duur van de proeftijd Indien een werknemer een functie elders aanvaardt, verleent de werkgever hem op zijn verzoek onbetaald verlof maximaal voor de duur van de proeftijd bij de andere werkgever. Dit om zonder risico de proeftijd bij de andere werkgever te doorlopen. Mocht in de proeftijd blijken dat de functie elders om welke reden dan ook niet passend is, wordt de werknemer weer als herplaatsings-kandidaat op de herplaatsings-lijst geplaatst. De werkgever draagt in dat geval zorg voor doorbetaling van de PFZW-premie. Dit artikel leidt uitzondering indien de andere werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt wegens de aanwezigheid van een dringende reden, als bedoeld artikel 7:678 van het Burgerlijk Wetboek. 6.3 Opzegtermijn Indien de werknemer daarom verzoekt, zal bij uitdiensttreding zoveel mogelijk worden afgezien van de geldende opzegtermijn. 6.4 Sollicitatie Aan de werknemer wordt desgevraagd en in overleg met de werkgever betaald verlof verleend voor sollicitatiegesprekken en - activiteiten. 6.5 Detachering De werkgever kan, op verzoek van of met instemming van de werknemer, de werknemer detacheren bij een andere werkgever. Deze detachering wordt vastgelegd in een detacheringovereenkomst. De bestaande arbeidsovereenkomst blijft ongewijzigd van kracht. De kosten die direct verband houden met de detachering komen voor rekening van de werkgever. De werknemer, die niet instemt met een door de werkgever aangeboden detachering meldt dit schriftelijk met redenen omkleed aan de werkgever. 6.6 Loonsuppletie Indien een werknemer een functie elders aanvaardt met een lager salaris, zal werkgever dit salaris aanvullen. De aanvulling bedraagt het aantal contractuele uren bij de oorspronkelijke werkgever maal het verschil tussen het oude en nieuwe uurloon, alsmede het verschil in toeslagen en eindejaaruitkering. Gedurende de eerste 12 maanden wordt 100 % van de aanvulling verstrekt. Werkgever en werknemer kunnen een eenmalige afkoop overeenkomen. 6.7 Studiekosten Indien de werknemer op het moment van beëindiging van het dienstverband een financiële vergoeding ontvangt op basis van een regeling studiefaciliteiten, en een nieuwe werkgever de verplichtingen van de oude werkgever hierin niet overneemt, is de werkgever gehouden de regeling te blijven toepassen. De werkgever zal bij ontslag van de werknemer de nog door de werknemer terug te betalen studiekosten kwijtschelden. 6.8 Jubilea Indien de werknemer binnen 12 maanden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van een jubileum recht zou hebben gehad op een jubileumuitkering krachtens de CAO, dan wordt deze uitkering bij ontslag aan hem uitbetaald, tenzij de nieuwe werkgever de rechten overneemt. 15

17 6.9 Outplacement De werkgever kan aan de werknemer een outplacementfaciliteit aanbieden, indien naar zijn oordeel hiervoor goede gronden aanwezig zijn. De kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de werkgever. De kosten die de werknemer moet maken ten behoeve van het outplacement, worden door de werkgever vergoed. De herplaatsings-kandidaat die deelneemt in een outplacementtraject zal in voldoende mate worden vrijgesteld van werkzaamheden Om- en bijscholing Indien dit bijdraagt aan het vergroten van de kansen van de herplaatsings-kandidaat op de arbeidsmarkt, wordt de werknemer in de gelegenheid gesteld opleidingen en of cursussen te volgen op kosten van de werkgever mits de kosten daarvan redelijk en billijk kunnen worden geoordeeld Voorstellen door herplaatsings-kandidaat Herplaatsings-kandidaten kunnen andere voorstellen, die leiden tot verbetering van hun toekomstperspectief of het realiseren van een nieuw toekomstperspectief, aan de werkgever voorleggen. De werkgever beoordeelt deze voorstellen in de geest van de maatregelen van dit Sociaal Plan. Indien een voorstel leidt tot een nader individueel traject dat afwijkt van het Sociaal Plan, kan een werknemer geen beroep meer doen op andere maatregelen uit het Sociaal Plan. 16

18 7. Bezwarenadviescommissie 1. De werkgever stelt een Bezwarenadviescommissie in. De onkosten van deze commissie worden gedragen door de werkgever. De taak van de commissie is uitsluitend het - op schriftelijk verzoek van werkgever of werknemer - adviseren over de toepassing van de in dit Sociaal Plan neergelegde bepalingen. De werknemer dient zijn bezwaar met redenen omkleed in bij de werkgever, die het bezwaarschrift doorleidt naar de Bezwarenadviescommissie. 2. De commissie bestaat uit drie externe leden: 1 lid op voorstel van de werkgever; 1 lid op voorstel van de werknemersorganisaties en de ondernemingsraad; 1 lid door de andere leden te kiezen onafhankelijk voorzitter. 3. De commissie heeft het recht: tot het horen van de betrokken werknemer(s) en de leidinggevende(n); tot het horen van deskundigen. De eventuele kosten van deze deskundigen worden gedragen door de werkgever voorzover deze daarmee heeft ingestemd. 4. De commissie stelt ten spoedigste na haar aantreden een reglement op dat haar werkwijze adequaat regelt. Direct na de vaststelling van haar reglement verstrekt de commissie een exemplaar hiervan aan de werkgever en aan de ondernemingsraad. 5. De commissie geeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een maand na inschakeling, advies over de voorgelegde kwestie. 6. De adviezen van de commissie worden schriftelijk ter hand gesteld aan de werkgever en de werknemer. 7. Van het advies van de commissie kan slechts op zwaarwichtige gronden worden afgeweken. Indien de werkgever dan wel de werknemer afwijkt van het advies, dan doet hij hiervan gemotiveerd schriftelijk mededeling aan de commissie en aan de werknemer dan wel de werkgever. 8. Ten aanzien van de aan de commissie verstrekte persoonlijke gegevens geldt een geheimhoudingsplicht. 9. Onverminderd de bevoegdheden van de werknemer persoonlijk zijn belangen met betrekking tot de toepassing van het bepaalde in dit Sociaal Plan bij de commissie te bepleiten, heeft de werknemer de gelegenheid zich door een derde te laten bijstaan. 10. De werkgever beslist binnen vier weken na ontvangst van het advies van de commissie. 11. De werkgever draagt zorg voor de noodzakelijke secretariaatsondersteuning voor de commissie. 12. De Bezwarenadviescommissie zal worden ingesteld na ontvangst van het eerste bezwaar en wordt ontbonden op datum van een halfjaar na de einddatum van de looptijd van het Sociaal Plan. 17

SOCIAAL PLAN. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest 1 januari 2013 t/m 31 december 2014

SOCIAAL PLAN. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest 1 januari 2013 t/m 31 december 2014 SOCIAAL PLAN Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest 1 januari 2013 t/m 31 december 2014 Concept Sociaal Plan PvF 7.0/mm/122711 Pagina 1 van 20 Voorwoord Dit Sociaal Plan beoogt de eventuele nadelige

Nadere informatie

Sociaal Plan. Sociaal Plan 2016. Titel document Eigenaar Datum

Sociaal Plan. Sociaal Plan 2016. Titel document Eigenaar Datum Sociaal Plan Sociaal Plan 2016 15 december 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Doel 5 2. Werkingssfeer 5 3. Mobiliteit 7 4. Bepaling boventalligheid, bedrijfsvestiging en peildatum 8 5. Procedure van plaatsing,

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN OVERGANG VAN PERSONEEL VAN SKEWIEL TRYNWÂLDEN NAAR ZORGGROEP TELLENS

SOCIAAL PLAN OVERGANG VAN PERSONEEL VAN SKEWIEL TRYNWÂLDEN NAAR ZORGGROEP TELLENS SOCIAAL PLAN OVERGANG VAN PERSONEEL VAN SKEWIEL TRYNWÂLDEN NAAR ZORGGROEP TELLENS juni 2009 sociaal plan Skewiel/Tellens juni 2009 1 1. VOORWOORD/ INLEIDING Het Sociaal Plan is bedoeld om de nadelige gevolgen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN 1 april 2014 1 april 2015 Aldus overeengekomen: De werkgever:.. De werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV:.... CNV Publieke Zaak: NU 91 Beroepsorganisatie van de verpleging Nieuwe

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN LVF LABORATORIUM

SOCIAAL PLAN LVF LABORATORIUM Concept SOCIAAL PLAN LVF 2007-2012 LABORATORIUM voor de VOLKSGEZONDHEID in Friesland Concept mei 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...4 2. WERKINGSSFEER...5 2.1 Geldigheidsduur...5 2.2 Periodiek Overleg...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN 2015/2017

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN 2015/2017 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN 2015/2017 Ommelander Ziekenhuis Groep INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. Inleiding blz. 5 3. Werkingsfeer blz. 7 3.1. Geldigheidsduur blz. 7 3.2. Periodiek Overleg blz. 7 3.3.

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN GGZ Friesland

SOCIAAL PLAN GGZ Friesland SOCIAAL PLAN GGZ Friesland 1. VOORWOORD/INLEIDING Het Sociaal Plan 1 is bedoeld om de nadelige gevolgen van organisatiewijzigingen voor werknemers, in termen van werkgelegenheid, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden,

Nadere informatie

Sociaal Plan. GGZ Drenthe

Sociaal Plan. GGZ Drenthe Sociaal Plan GGZ Drenthe CONCEPT VERSIE 27 JANUARI 2014 Inhoudopgave Preambule 4 Deel 1 Doelstelling en looptijd Sociaal Plan 5 Deel 2 Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Werkingssfeer 5 2.3

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN 2006-2010 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave DOORLOPEND SOCIAAL PLAN...1 STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN...1 2006-2010... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 Documentstatus Status Auteur Datum Versie Eerste aanzet Concept MD 03-11-2008 1.0 Na overleg vakbonden 05-11-08 Concept MD 19-11-2008 1.1 Na overleg vakbonden 26-11-08 Concept

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan VVT 1 januari juli 2013

Concept Sociaal Plan VVT 1 januari juli 2013 Concept Sociaal Plan VVT 1 januari 2012 1 juli 2013 ten behoeve van organisatieveranderingen van de Stichting Libertas Leiden gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan Sociaal Plan VVT (WMO, Facilitair

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen 4 3. Doel 8 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN 2013 voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen op basis van de maatregelen en voorgestelde organisatiewijzigingen in

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Datum: december 2011 Datum concept: 24-02-2012 Documenteigenaar: Nicole ter Bogt 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Werkingssfeer... 5 3 Geldigheidsduur... 5 4 Uitgangspunten... 5 5 Begripsbepaling...

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014 l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND,r Sociaal plan Frion 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene bepalingen... 5 3. Algemene voorwaarden... 7 4. Herplaatsingsprocedure... 9 5. Mobiliteitsbevorderende

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Inhoudsopgave Inhoud Pagina nummer Preambule 4 1 Doel 6 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 1 februari 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel... 3 1.2. Uitgangspunten... 3 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie 1 SOCIAAL PLAN Stichting Fokus Exploitatie 2 Inhoudsopgave 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 4 3. Wijziging 4 4. Definities 4 5. Mogelijkheid tot bezwaar 5 6. Hardheidsclausule 5 7. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Doorlopend sociaal plan

Doorlopend sociaal plan Doorlopend sociaal plan Stichting Curamus te Hulst 1 januari 2015 1 januari 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord bestuurder 4 Ondertekening 5 Hoofdstuk 1, Begrippenlijst 6 Hoofdstuk 2, Algemene bepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ANTONIUS ZORGGROEP. Datum: 21 januari 2010 Versie: 4.0 Status: Principe akkoord

SOCIAAL PLAN ANTONIUS ZORGGROEP. Datum: 21 januari 2010 Versie: 4.0 Status: Principe akkoord SOCIAAL PLAN ANTONIUS ZORGGROEP Datum: 21 januari 2010 Versie: 4.0 Status: Principe akkoord INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding sociaal plan 3 2. Werkingssfeer 5 3. Formatieplaatsenplan en personeelsbezetting 7

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Principeakkoord SOCIAAL PLAN ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD

Principeakkoord SOCIAAL PLAN ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD Principeakkoord SOCIAAL PLAN ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD 2010-2011 Aldus overeengekomen: De werkgever: Zorggroep Leveste Middenveld:. Raad van Bestuur De heer M.J. Rutgers. Raad van Bestuur De heer C.

Nadere informatie

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015 S o c i a a l P l a n O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g G G Z D e l f l a n d 2015-2018 Proceseigenaar Auteur : E.F.M. Amkreutz : E. Kats Versie : Concept 5.0 Datum : 21 april 2015 Ingangsdatum

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII oktober 2009 1-14 VERKLARING Werkgevers: - Stichting Steinmetz

Nadere informatie

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014 Sociaal plan Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Pagina : 1 Inhoudsopgave 1. Preambule. 3 2. Algemene bepalingen.. 5 3. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN SOCIAAL PLAN GGZ Friesland Ter vervanging van Hoofdstuk 6 Sociaal Plan GGZ Friesland Werk maken van werk 2014 t/m 2016 Inleiding Door de bezuinigingen en stelselwijzigingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum SOCIAAL PLAN Stichting Trajectum d.d. juni 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord/Inleiding 3 1. Doel Sociaal Plan 4 2. Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Doel en looptijd 5 2.3 Werkingssfeer

Nadere informatie

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans Maak nu werk van je werk Inhoudsopgave De zorg verandert, dus werken bij Kwintes ook 4 Neem het heft in eigen handen 6 Vrijwillige mobiliteit, Scenario

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

TEN BEHOEVE VAN DE FUSIE VAN TUSSEN ST. ZORGGROEP NOORDDIJKNOORD ST. VERZORGINGS- EN VERPLEEGHUIS MAARTENSHOF

TEN BEHOEVE VAN DE FUSIE VAN TUSSEN ST. ZORGGROEP NOORDDIJKNOORD ST. VERZORGINGS- EN VERPLEEGHUIS MAARTENSHOF TEN BEHOEVE VAN DE FUSIE VAN TUSSEN ST. ZORGGROEP NOORDDIJKNOORD EN ST. VERZORGINGS- EN VERPLEEGHUIS MAARTENSHOF INHOUDSOPGAVE Begrippenlijst 2 1. Werkingssfeer 4 2. Geldigheidsduur 4 3. a. Periodiek overleg

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan. GGZ Drenthe. Datum: Versie: concept nr. 6 (akkoord bevonden door vakbonden en directie)

Concept Sociaal Plan. GGZ Drenthe. Datum: Versie: concept nr. 6 (akkoord bevonden door vakbonden en directie) Concept Sociaal Plan GGZ Drenthe Datum: 15-1-2016 Versie: concept nr. 6 (akkoord bevonden door vakbonden en directie) 1 Inhoudsopgave Preambule 4 Deel 1 Doelstelling en looptijd Sociaal Plan 5 Deel 2 Algemene

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING PROMENS CARE. Sociaal Plan Oktober 2010 versie definitief

SOCIAAL PLAN STICHTING PROMENS CARE. Sociaal Plan Oktober 2010 versie definitief SOCIAAL PLAN STICHTING PROMENS CARE Oktober 2010 versie definitief INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 4 Artikel 1. Overwegingen 5 2. Uitgangspunten 5 3. Werkingssfeer 6 4. Werkingsduur 6 5. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

Sociaal Plan. Albert Schweitzer ziekenhuis

Sociaal Plan. Albert Schweitzer ziekenhuis Albert üeliweitser ziekenhuis Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis 5 december 2014 Definitieve versie Verklaring Het Albert Schweitzer ziekenhuis en de vakorganisaties zijn navolgend Sociaal Plan

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk Sociaal Plan Stichting Isala klinieken 2008 Van werk naar werk I Verklaring: Ondergetekenden: 1. De Stichting Isala klinieken, gevestigd te Zwolle, hierna te noemen de werkgever en 2. Vakbonden Zowel gezamenlijk

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN. Thuiszorg Het Friese Land

PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN. Thuiszorg Het Friese Land PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN Thuiszorg Het Friese Land Datum: 1 maart 2011 1 Aldus overeengekomen: De werkgever: Stichting Thuiszorg Het Friese Land De heer K. Kuilman Directeur/bestuurder Leeuwarden d.d.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

Sociaal Plan. 1 augustus 2011 1 januari 2015

Sociaal Plan. 1 augustus 2011 1 januari 2015 Sociaal Plan 1 augustus 2011 1 januari 2015 Overeenkomst Partijen bij deze overeenkomst komen het navolgende Sociaal Plan overeen. Datum: Plaats: Amsterdam De Werkgever Handtekening Stichting PuurZuid

Nadere informatie

Versie 19 mei Sociaal plan. ten behoeve van de organisatieveranderingen van de. Stichting Zorggroep De Vechtstreek

Versie 19 mei Sociaal plan. ten behoeve van de organisatieveranderingen van de. Stichting Zorggroep De Vechtstreek Versie 19 mei 2009 Sociaal plan ten behoeve van de organisatieveranderingen van de Stichting Zorggroep De Vechtstreek INHOUDSOPGAVE Overeenkomst 4 Preambule 5 1. Doel en afspraken 6 1.1. Doel Sociaal Plan

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ ingeest

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ ingeest Doorlopend Sociaal Plan GGZ ingeest Inhoudsopgave Verklaring 4 Pre-ambule 5 1. Doel en afspraken 6 2. Werkingssfeer en geldigheidsduur 9 3. Begripsbepalingen 10 4. Regels bij reorganisatie 14 4.1 (nieuwe)

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord. Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014

Onderhandelaarsakkoord. Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014 Onderhandelaarsakkoord Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014 Drachten, januari 2014 INHOUDSOPGAVE BLZ Overeenkomst 1 Voorwoord 2 1 Begripsbepalingen 3 2 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Sociaal plan. ten behoeve van organisatieveranderingen binnen Ipse de Bruggen. Datum : 16 mei 2014 : principe akkoord

Sociaal plan. ten behoeve van organisatieveranderingen binnen Ipse de Bruggen. Datum : 16 mei 2014 : principe akkoord Sociaal plan ten behoeve van organisatieveranderingen binnen Ipse de Bruggen Datum : 16 mei 2014 Status : principe akkoord De ondergetekenden werkgever: Jan van Hoek, Voorzitter Raad van Bestuur stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN

SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN 2010-2011 Stichting Zonnehuisgroep Amstelland 1 INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Pagina 1. Doel en afspraken 3 1.1 Doel sociaal plan 1.2 Openbreken Sociaal Plan 1.3 Afspraken 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN 1 Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de personele gevolgen binnen Stichting Thuiszorg Rotterdam en Huishoudelijke Verzorging TR BV naar aanleiding van de reorganisatie 2011 2 DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum SOCIAAL PLAN Stichting Trajectum d.d. juni 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord/Inleiding 3 1. Doel Sociaal Plan 4 2. Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Doel en looptijd 5 2.3 Werkingssfeer

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ REORGANISATIES STICHTING THUISZORG GRONINGEN (PRINCIPE AKKOORD D.D )

SOCIAAL PLAN BIJ REORGANISATIES STICHTING THUISZORG GRONINGEN (PRINCIPE AKKOORD D.D ) VERSIE 3-5-2005 SOCIAAL PLAN BIJ REORGANISATIES STICHTING THUISZORG GRONINGEN (PRINCIPE AKKOORD D.D. 3-5-05) Overeengekomen op..2005 2 Overeenkomst Partijen bij deze overeenkomst: Werkgever: - Stichting

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BESTUURS-STICHTING ANTONIUS ZIEKENHUIS ZUIDWEST FRIESLAND

SOCIAAL PLAN BESTUURS-STICHTING ANTONIUS ZIEKENHUIS ZUIDWEST FRIESLAND SOCIAAL PLAN BESTUURS-STICHTING ANTONIUS ZIEKENHUIS EN THUISZORG ZUIDWEST FRIESLAND Datum: oktober 2007 Versie: 1.4 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding sociaal plan 3 2. Werkingssfeer 5 3. Formatieplaatsenplan

Nadere informatie

Synergorî allemaal kansen

Synergorî allemaal kansen Synergorî allemaal kansen Werkvoorzieningsschap Synergon Sociaal statuut SW-medewerkers 2014-1 januari 2019 Winschoten, oktober 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1. Werkingssfeer...

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN GGD JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI Conceptversie 0.6

SOCIAAL PLAN GGD JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI Conceptversie 0.6 SOCIAAL PLAN GGD 3.0 1 JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI 2013 Conceptversie 0.6 Goes, 16 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 INLEIDING... 4 2 DOEL... 5 3 DEFINITIES... 5 4 UITGANGSPUNTEN... 8 5 WERKINGSFEER...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

Principe-akkoord. Sociaal Plan

Principe-akkoord. Sociaal Plan Principe-akkoord Sociaal Plan In het kader van de overname van het Klinisch Chemisch Laboratorium van het Delfzicht Ziekenhuis door het Medisch Laboratorium Noord. Groningen, 17 oktober 2006 Versie 5;

Nadere informatie

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Sociaal Plan Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Van toepassing voor werknemers van E.ON Benelux

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ZIEKENHUIS AMSTELLAND

SOCIAAL PLAN ZIEKENHUIS AMSTELLAND SOCIAAL PLAN 2015-2017 ZIEKENHUIS AMSTELLAND Concept naar vakbonden 20-11-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 4 Begripsbepalingen blz. 5 Werkingssfeer en geldigheidsduur blz. 7 Doel en uitgangspunten blz.

Nadere informatie

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Datum : 11 juni 2009 1/15 Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van reorganisaties van de. Stichting Amaris Zorggroep

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van reorganisaties van de. Stichting Amaris Zorggroep SOCIAAL PLAN Ten behoeve van reorganisaties van de Stichting Amaris Zorggroep INHOUD 2 Overeenkomst 4 Preambule 6 1. Doel en afspraken 7 pagina 1.1. Doel Sociaal Plan 7 1.2. Afspraken 7 2. Werkingssfeer,

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Tragel Zorg, INHOUDSOPGAVE 1. DOEL, UITGANGSPUNTEN EN WERKINGSFEER...5 1.1. Doelstelling...5 1.2. Uitgangspunten...5 1.3. Werkingssfeer...6 2. BEGRIPSBEPALINGEN...7

Nadere informatie

2. Gevolgen van toepassing van dit addendum voor de inhoud van het sociaal plan

2. Gevolgen van toepassing van dit addendum voor de inhoud van het sociaal plan Addendum, behorend bij Sociaal Plan Arkin 01-02-2014/31-01-2016 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Arkin staat voor de opgave om een gezonde bedrijfsvoering te behouden bij teruglopende inkomsten. Als

Nadere informatie

Sociaal Plan Zorgbalans 1 oktober oktober Principeakkoord (2 e versie, 1 november 2012)

Sociaal Plan Zorgbalans 1 oktober oktober Principeakkoord (2 e versie, 1 november 2012) Sociaal Plan Zorgbalans 1 oktober 2012 1 oktober 2014 Principeakkoord (2 e versie, 1 november 2012) INHOUDSOPGAVE BLZ. Overeenkomst 1 Voorwoord 2 1 Begripsbepalingen 3 2 Algemene bepalingen 5 2.1 Werkingssfeer

Nadere informatie

Concept. Sociaal Plan 2014

Concept. Sociaal Plan 2014 Concept Sociaal Plan 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Artikel 1 Uitgangspunten pag. 3 Artikel 2 Begripsbepalingen pag. 5 Artikel 3 Werkwijze bij reorganisaties pag. 7 Artikel 4 (Her)plaatsingsbeleid

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest

Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest Versie 6.0 (12-10-2015) 1 Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van Zorginstellingen Pieter van

Nadere informatie

Sociaal kader Woonzorg Unie Veluwe (Principeakkoord)

Sociaal kader Woonzorg Unie Veluwe (Principeakkoord) Sociaal kader Woonzorg Unie Veluwe 2012 (Principeakkoord) Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Preambule...4 1. Doelstelling sociaal kader...5 2. Algemene bepalingen...6 2.1 Uitgangspunten...6 2.2 Doel en looptijd...6

Nadere informatie

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 Principe akkoord Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 01-03-2014 tot 01-01-2015 voor ledenraadpleging van de vakbonden op 18 maart 2014 Addendum 18 februari

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Lelystad, 11 januari 2012. Sociaal Plan Triade

Lelystad, 11 januari 2012. Sociaal Plan Triade Lelystad, 11 januari 2012 Sociaal Plan Triade Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en afspraken 1.1 Doel 1.2 Afspraken 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule en interpretatie 2.1 Werkingssfeer

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

Sociaal plan. ten behoeve van organisatieveranderingen. Datum : 29 april 2014 Kenmerk : jdspc Status : concept

Sociaal plan. ten behoeve van organisatieveranderingen. Datum : 29 april 2014 Kenmerk : jdspc Status : concept Sociaal plan ten behoeve van organisatieveranderingen Datum : 29 april 2014 Kenmerk : jdspc Status : concept De ondergetekenden werkgever: Stichting Gemiva-SVG Groep Gerard Gerding, Voorzitter Raad van

Nadere informatie

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren November 2015 1 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN tot en met 31 december 2017 Zaans Medisch Centrum

SOCIAAL PLAN tot en met 31 december 2017 Zaans Medisch Centrum t SOCIAAL PLAN tot en met 31 december 2017 Zaans Medisch Centrum Versie principe akkoord: 7 april 2016 (na overleg 29 maart 2016) Inhoud bladzijde Voorwoord werkgever 4 1 Begripsbepalingen 5 2 Doel en

Nadere informatie