Jaarplan 2008 projectbureau NHW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2008 projectbureau NHW"

Transcriptie

1 Jaarplan 2008 projectbureau NHW Hoofdlijn... 2 Uitwerkingen per dossier Kwaliteit Marketing, Communicatie & pr Liniebrede projecten Internationale samenwerking Besluitvormingstrajecten NHW Gebiedsontwikkeling, Uitvoeringsprogramma en financiering Beleidsbeïnvloeding en instrumentarium Strategie Accountmanagement Thematische projecten Bedrijfsvoering projectbureau Jaarplancyclus Bijlage 1: totaaloverzicht per dossier in thema s, mijlpalen, geld en uren. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Pagina 1 van 18

2 Hoofdlijn zakelijkheid van de uitvoering voor schoonheid en beleving In 2008 heeft de zakelijkheid van de uitvoering inclusief financiering en professioneel programmamanagement- veel aandacht nodig. De door provincies in het Pact van Rijnauwen aangegeven 200 projecten met een investeringsvolume van 160 mln. geven hiervoor de richting aan. Juist in dit te verwachten uitvoeringsgeweld willen we daarnaast voldoende aandacht schenken aan waar het allemaal om begonnen is: de schoonheid en beleving van de Waterlinie. Deze worden door steeds meer mensen gezien en gewaardeerd. Maar raken ook gemakkelijk wat uit de aandacht in de zakelijkheid van de uitvoering en afweging van belangen. Het is een kerntaak van de Liniecommissie en het projectbureau om hierin de juiste balans te houden. Daarom begint dit Jaarplan met schoonheid en beleving; als redengevend aspect binnen het totale procesmanagement voor de Waterlinie waar dit jaarplan invulling aan geeft. schoonheid en beleving Bij de uitvoeringsprojecten komt het er in de enveloppencommissies op aan de inhoudelijke ambities op het juiste peil te krijgen en dat vol te houden tot het eindresultaat er is. Daar draagt het projectbureau met hulp van het Kwaliteitsteam aan bij door het kwaliteitsdebat over en rond de Linie te voeden en inspireren met ontwerpen, publicaties en samenwerking met partners als de RACM, Welstandorganisaties, ontwerpers. En - wat dichter op de projecten zelf - door het kwaliteitsteam tijdig adviezen te laten uitbrengen. Ook volgt het projectbureau de ontwikkelingen bij het rijk en in de enveloppen van nabij vanuit haar taak om de voortgang en kwaliteit te monitoren. In geval van achterblijvende - of vanuit andere ontwikkelingen bedreigde - kwaliteit of voortgang vervult het projectbureau een ondersteunende - en zo nodig agenderende rol. De provincies hebben eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de voortgang op projectniveau. De factor beschikbaarheid van de juiste kennis is van strategisch belang in het streven naar kwaliteit en schoonheid. Er komt in 2008 een digitaal kennisloket NHW beschikbaar op internet. Bestaande kennis is daarin voor iedereen toegankelijk en nieuwe kennisproducten worden eraan toegevoegd. Voor het duurzaam beheer van deze site proberen we een bestaande institutie te vinden. Het projectbureau is eindverantwoordelijk. Ook van strategisch belang is dat de Linie in een breed netwerk blijft leven. Het internationale werk van het projectbureau, het accountmanagement en de communicatieactiviteiten dragen daaraan bij. Dit zijn alle liniebrede activiteiten, welke door het projectbureau worden uitgevoerd. Eveneens in het kader van de liniebrede activiteiten krijgt het aspect beleving vorm via de inzet op marketing, het samen met de Kamer van Koophandel stimuleren van de productontwikkeling door particulieren, vergroten van de openstelling van forten, planmatige communicatie en het bevorderen van educatieactiviteiten door derden. We onderzoeken of een grootschalig periodiek publieksgericht Linie-evenement kansrijk is en de fortenmaand geven we met verhoogde ambitie vorm. We beginnen met de voorbereiding van het educatief programma voor het te realiseren liniecentrum op fort Vechten. Het gebruik van kunst in de Waterlinie en de oral history dragen eveneens bij aan schoonheid en beleving. zakelijke professionele uitvoering Met de uitvoeringsambities tot en met 2011, vastgelegd in het Pact van Rijnauwen, ontstaat bij de partners in de Linie een hoge druk op het organiseren van de uitvoering. Pagina 2 van 18

3 Financiële dekking, verdere uitwerking van contractvorming tussen partijen, koppeling met andere grote programma s (zoals water, infrastructuur, EHS) voortgangsmonitoring, het versterken van de samenhang, de verantwoording, kortom: aandacht voor de zakelijkheid en professionaliteit van de uitvoering. Daarbij laat het projectbureau zich zien in zowel ondersteunende en stimulerende rollen in de enveloppen als in coördinerende, bewakende en agenderende rollen in het kader van haar liniebrede activiteiten. Bij de lopende uitvoering liggen het initiatief en de verantwoordelijkheid voor goed programmamanagement bij de enveloppe geadresseerden (provincies en rijk). Het projectbureau ondersteunt dat waar nodig en mogelijk met adviezen vanuit haar kennis van met name de NHW-inhoud, van financieringsmogelijkheden en -strategieën en kennis van procesmanagement en programmamanagement. In een coördinerende, liniebrede rol zorgt het projectbureau ervoor dat de procedure voor het verkrijgen van (rijks-)middelen van de Nota Ruimte voor de NHW goed wordt ingevuld en dat het programmamanagement in de enveloppen voldoende onderling is verbonden en afgestemd. Op basis daarvan ontwikkelt het projectbureau samen met provincies en het rijk liniebreed programmamanagement ter ondersteuning van de regiefunctie van de Liniecommissie. De exacte invulling van deze taak wordt in de loop van het jaar door de Liniecommissie vastgesteld. Behalve het doorpakken naar de uitvoering speelt het projectbureau ook voortdurend in op nieuwe ontwikkelingen bij rijk en provincies en marktpartijen om deze te helpen vertalen naar nieuwe realisatiekansen voor de NHW-doelen in de enveloppen. Zoals bijvoorbeeld het thema klimaatbestendigheid. Hiermee zorgen we ervoor dat het uitvoeringsprogramma actueel blijft, dat we goed anticiperen op externe ontwikkelingen en van daaruit ook vooruitkijken naar de periode na het Pact van Rijnauwen. Om de uitvoering op grote schaal in de enveloppen mogelijk te maken initieert het projectbureau ook in 2008 processen bij de overheidspartners en marktpartijen die leiden tot de benodigde financiële dekking behorende bij het Pact van Rijnauwen. De belangrijkste mijlpalen voor het projectbureau in 2008 zijn: Het projectbureau monitort, ondersteunt, signaleert en agendeert om de kwaliteit en tempo van de projecten in de enveloppen van voldoende niveaute laten zijn. Kaderstellend zijn de afspraken in het Pact van Rijnauwen Het projectbureau operationaliseert het digitaal kennisloket en zoekt een beherende instantie voor het loket. Het projectbureau ontwikkelt nieuwe kennisproducten voor het loket. Een door de EU goedgekeurd internationaal liniebreed (kennis-) project (pb. eindverantwoordelijk) Het projectbureau zorgt voor een actieve verbinding tussen enveloppen, liniebreed en met de linieomgeving door deelname aan onder andere enveloppencommissies en relevante bijeenkomsten van aanpalende netwerken en beleidsteams. Doel hiervan is voldoende informatie-uitwisseling tussen de diverse niveau s te waarborgen ten behoeve van de kwaliteit en het tempo van de uitvoering en het opsporen van nieuwe realisatiekansen en realiseren van bestuurlijk draagvlak op alle niveau s. Opzetten van samenwerking met KvK voor linie-impresariaat en productontwikkeling. Het projectbureau voert het procesmanagement. Het projectbureau is eindverantwoordelijke voor een aantal publieksgerichte linie-evenementen en producten, en voor de uitvoering van de marketing. Pagina 3 van 18

4 Educatie op scholen en plan voor educatief programma op fort Vechten. Het projectbureau is eindverantwoordelijk voor het plan en het procesmanagement t.b.v. financiering en uitvoering Vastgesteld Pact van Rijnauwen en financieringsstrategie. Het projectbureau coördineert de organisatie en ondertekening van het Pact en voert procesmanagement ter ondersteuning verantwoordelijke partijen Besluit rijk over toekenning nota ruimte budget + vervolgproducten. Het projectbureau voert procesmanagement ter ondersteuning van de verantwoordelijke partijen. Verkennen van Liniebreed programmamanagement gestoeld op onderling afgestemd programmamanagement in de enveloppen. Het projectbureau voert procesmanagement ter ondersteuning verantwoordelijke partijen en is verantwoordelijk voor het opstellen van de verkenning. Nadere afspraken over toepassing Monumentenwet, nwro, NB-wet. Het projectbureau voert procesmanagement ter ondersteuning verantwoordelijke partijen. Verkenning mogelijkheden marktpartijen voor investeringen in herontwikkeling en voor beheer en exploitatie. Het projectbureau is eindverantwoordelijk voor de verkenning. Versterkte koppeling NHW-projecten met andere programma s en nieuwe beleidsthema s. Het projectbureau is verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorstellen en voor procesmanagement ter integratie in de enveloppenprogramma s door verantwoordelijke partijen van nieuwe realisatiekansen, ook met het oog op de termijn na die van het Pact van Rijnauwen. Pagina 4 van 18

5 Uitwerkingen per dossier 1 - Kwaliteit In het licht van de opschaling van de uitvoering in de komende jaren, zal het dossier kwaliteit zich in 2008 steeds meer richten op het operationele niveau. Dat wil zeggen: kwaliteit van ontwerp, uitvoering én vervolgens ook beheer van concrete linieobjecten en gebieden. De adviesvragen zullen daarmee concreter worden, meer gericht op materialisering en detaillering. Verder komt het ook steeds meer aan op toezicht op de oplevering. Naast de huidige vorm van advies door het Kwaliteitsteam zullen we in 2008 dan ook sterk afhankelijk zijn van deskundigen van monumentenzorg, welstand of een restauratiearchitect met meer ervaring in de Linie, die bij de operationele projecten een rol spelen. Daarom zal op dit gebied juist overkoepelend gewerkt worden: bijeenkomsten met controlerende ambtenaren, welstand en de RACM moeten kennis en voldoende eenheid van handelen voor linievormgeving teweeg brengen. Het is belangrijk het netwerk van deze mensen te verstevigen en uit te breiden. Opschaling van de uitvoering vraagt immers tevens een opschaling van het aantal betrokken mensen met het vereiste kennisniveau. Dit vraagt inzet van het Projectbureau en op selectieve momenten van het Kwaliteitsteam. Ontwikkelde producten en publicaties zullen breed verspreid worden en te raadplegen zijn via de kennissite. Behalve een verandering in de aard van adviesvragen verwachten we door toegenomen bekendheid van het project en het Kwaliteitsteam en de toenemende uitvoering ook een stijging van het aantal adviesvragen. Dit zullen vragen zijn vanuit de enveloppen, die via de secretaris - aan het Kwaliteitsteam gesteld worden, maar het zullen ook ontwerpvragen zijn waar juist vanuit het projectbureau het initiatief tot meedenken genomen wordt. Gezien de vergaderfrequentie en de capaciteit van de leden van het Kwaliteitsteam kan niet op elke vraag even uitvoerig worden ingegaan. Prioriteren en selectief zijn zal dus ook dit jaar een belangrijke taak van de secretaris van het Kwaliteitsteam zijn. Daarnaast zal de secretaris van het Kwaliteitsteam vaker als vooruitgeschoven post de opgave verkennen, en indien mogelijk afhandelen. De werkgroep kwaliteit is het afgelopen jaar ook steeds beter op elkaar en op haar omgeving ingespeeld. Zij zal in een ondersteunende rol ten opzichte van de projectleiders van de enveloppen en het Kwaliteitsteam een grote rol kunnen spelen komend jaar. In navolging van het voorbeeldenboek zal de werkgroep ook in 2008 een aantal concrete producten opleveren. Zo werkt de werkgroep aan een project dat beeldmateriaal van waterlinietransformaties zal genereren, en aan een project dat werkt aan de bekendheid en bescherming van houten bebouwing in de verboden kringen. Naast kwaliteitszorg op uitvoeringsniveau zal het kwaliteitsteam adviezen uitbrengen op programmatisch en instrumenteel niveau en op instrumenteel niveau. Producten en diensten in het dossier Kwaliteit: -voorbereiding van 10 vergaderingen van het Kwaliteitsteam (gespreid over het jaar) -uitbrengen van adviezen van het kwaliteitsteam op liniebreed -, enveloppe - en projectniveau (gespreid over het jaar) -opleveren product Verbeelding van NHW-ambities (mogelijke toekomstige transformaties; 3 e kwartaal) -opleveren Strategische transformatiekaart NHW (overzichtelijk kaartbeeld ruimtelijke Pagina 5 van 18

6 dynamiek; 4 e kwartaal) -voorstel voor bekendheid en bescherming houten huizen (3 e kwartaal) - presentatie papieren Waterlinieatlas met SFA (oktober) - opleveren fortenvademecum/restauratiealmanak (4 e kwartaal) - voorstel voor toepassing kunst in de NHW (3 e kwartaal) - nieuwe publicatie in de publicatiereeks herbestemming en transformatie forten (2 e kwartaal) - verkenning voor wetenschappelijke publicatie met RPB (1 e kwartaal) - organisatie van netwerkbijeenkomsten met professionals van specifieke disciplines (gespreid door het jaar) 2 - Marketing, Communicatie & pr Communicatie & pr Communicatie- en pr-activiteiten van het projectbureau spelen een belangrijke rol in het totale procesmanagement. Doel hiervan is om mensen te informeren over de aanpak en voortgang van het nationaal project. Doelgroep hiervan zijn mensen die werken aan de Linie en het grote publiek via de media. In 2008 werken we met een nieuw communicatieplan. Een speerpunt daarin is de verbetering van de communicatie tussen gemeentelijk en linie-overkoepelend niveau. Ook de benadering van de pers en het aangrijpen van geschikte persmomenten vanuit ontwikkelingen in de uitvoering en het procesmanagement is een speerpunt. Een voorstel voor de inzet van kunst als communicatiemiddel dan wel als Linieproduct (marketing) wordt opgesteld en afhankelijk van financieringsmogelijkheden uitgevoerd. De rolverdeling in de communicatie tussen het projectbureau NHW, de provincies, gemeenten, Rijk en overige partners is een blijvend aandachtspunt. Dat geldt ook voor de afstemming met andere linies (bijv. Oude Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam) en nationale landschappen. Terreinverkenningen en werkbezoeken voor diverse doelgroepen organiseren we voor blijvend draagvlak en enthousiasme voor het Nationaal Project. Middels de 4-jaarlijkse nieuwsbrief Waterlijn en het jaarverslag (Jaarlijn) wordt de achterban op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het Nationaal Project NHW. Producten en diensten in het dossier Communicatie & PR: - vier nieuwsbrieven Waterlijn (gespreid door het jaar) - Jaarlijn 2007 (maart) - beheer website en beeldenbank (doorlopend) - projectensite online op de website (2 e kwartaal) - geven van presentaties (doorlopend) - organiseren van werkbezoeken voor derden (doorlopend) - op publieke media gerichte communicatie bij mijlpalen NHW (volgend op mijlpalen) - geactualiseerd communicatieplan vast te stellen door de Liniecommissie (3 e kwartaal) Pagina 6 van 18

7 Marketing & productontwikkeling De activiteiten op het terrein van marketing hebben tot doel het Liniemerk te promoten, de productontwikkeling door particulieren te stimuleren en als effect het liniebezoek te vergroten. Doelgroep is in potentie het brede publiek. Beheer en ontwikkeling van de website dient alle drie deze doelstellingen, maar blijft primair gericht op de marketing en vergroting van het liniebezoek. De productontwikkeling in de Linie moet een impuls hebben; er komt te weinig van de grond. Te veel forten zijn nog te vaak gesloten voor publiek en het aanbod van producten en diensten kan verder worden vergroot en beter gecommuniceerd. Het projectbureau geeft hier prioriteit aan boven de promotie van het merk zelf. Voor de promotie van het merk Waterlinie doen we wat minimaal noodzakelijk is om dat wat de afgelopen jaren is opgebouwd te behouden en zoeken we naar nieuwe allianties. In de sfeer van de productontwikkeling is de strategie om een aantal producten zelf te ontwikkelen en vooral particuliere ondernemers te stimuleren meer aan productontwikkeling te doen en de communicatie hierover met de doelgroepen te verbeteren. Indien de Kamer van Koophandel haar eerder uitgesproken intentie realiseert, maken we in 2008 een start met het Hoofdkwartier door een detachering vanuit de Kamer van Koophandel. De medewerker Hoofdkwartier zal de productontwikkeling stimuleren en coördineren en de samenwerking tussen kleinschalige ondernemers bevorderen. Het projectbureau NHW zal mogelijk in de loop van 2008 deelnemen aan een Europees IVB project dat beoogt de regionale concurrentiepositie van cultuurlandschappen te verbeteren in samenwerking met regionale ondernemers. Hier ligt een uitdaging voor het Hoofdkwartier. Najaar 2007 is een adviesrapport opgeleverd over de bevordering van de samenwerking van particuliere organisaties in de Nieuwe Hollandse Waterlinie (stichtingen en verenigingen). Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek zal in 2008 bekeken worden of en hoe een samenwerkingsverband zou kunnen worden gerealiseerd. Een dergelijke samenwerking van het particulier initiatief is van belang om de eenheid in het landschap van de Waterlinie te bewaken, de lange termijn visie te waarborgen en de economische benutting te vergroten. Producten voor publiek: De jaarlijkse Nationale Fortenmaand zien we als een Linieproduct en wordt voortgezet met meer deelnemende forten en meer openstelling. Voor de financiering van de Fortenmaand wordt gezocht naar mogelijkheden van sponsoring (bijv. Fortis Fortenmaand). Met meer zekerheid over de financiën en een ruimer budget is de kwaliteit van de Fortenmaand gegarandeerd. Met Krayenhoff jaar 2008 (250 jaar) wordt de Nieuwe Hollandse Waterlinie i.s.m. met derden (o.a. Nederlands Vestingmuseum) gepromoot. Naast het grote evenement van de Fortenmaand wordt ingezet op een nieuw bijzonder jaarlijks terugkerend evenement, bijvoorbeeld de Waterlinie-Triatlon. Dit nieuwe evenement zou per 2009 zijn intrede kunnen doen. In september 2008 verschijnt een publieksboek over de Nieuwe Hollandse Waterlinie door de ANWB. Hiermee wordt een brede doelgroep bereikt en het zal veel extra publiciteit genereren voor de Waterlinie, o.a. middels de bladen Toeractief, Buitenleven en Kampioen. Van mei t/m augustus 2008 is de Nieuwe Hollandse Waterlinie als glossy filmpje te zien op Pagina 7 van 18

8 alle internationale vluchten van de KLM. Tevens wordt in het (maand)vliegblad van de KLM aandacht besteed aan de Waterlinie. Producten en diensten in het dossier Marketing & Productontwikkeling: - organisatie en marketing Fortenmaand (2 e en 3 e kwartaal) - NHW-film tijdens internationale KLM-vluchten (2 e kwartaal) - Krayenhoff evenement te Naarden (2 e kwartaal) - uitbrengen publieksboek NHW door ANWB, marketing in ANWB-bladen (3 e kwartaal) - presentatie NHW op vakantiebeurs (1 e kwartaal) - sponsoring wielerronde midden-nederland (forten ronde) (3 e kwartaal) - voorstel voor versterking samenwerking vestingsteden (aan die steden; 3 e kwartaal)) - start hoofdkwartier door detachering medewerker KvK bij projectbureau (3 e kwartaal) 3 - Liniebrede projecten Educatie De educatie is gericht op overdracht van kennis van de Linie naar een breed publiek. Doelgroepen zijn scholieren en het brede publiek via pers, TV, radio, vakbladen, musea. Het product 2 e fase educatieproject basisonderwijs dat in najaar 2007 is ontwikkeld, wordt in 2008 geïmplementeerd op een aantal basisscholen in de Gooi-, Vecht- en Eemstreek. Ook het mobiele informatiecentrum De Waterlinie op Wielen zal op deze scholen worden ingezet. Tevens zal er in 2008 voor worden gezorgd dat er erfgoedpartners in de hele Linie gevonden worden die de verschillende onderwijspakketten (basis en voortgezet) zullen gaan inzetten in hun regio. Naast deze educatiepakketten wordt onderzocht of er aansluiting gevonden kan worden met kennisnet.nl: dé landelijke website voor het onderwijs. Met de Hogeschool Utrecht (lerarenopleiding) worden in 2008 enkele educatieve projecten uitgevoerd. In het voorjaar 2008 verschijnt er op de NCRV televisie een aflevering over de Nieuwe Hollandse Waterlinie in het kader van een 6-delige serie over de Nationale Landschappen. Verkennende gesprekken worden gevoerd met enkele Musea om te bezien of zij meer met de Linie kunnen doen. Tot slot komt er een voorstel over hoe de inhoudelijke kennis van de rondleiders in de Waterlinie kan worden verbeterd, bijvoorbeeld door cursussen met schriftelijke informatie. Diensten en producten in het dossier educatie: - implementatie lespakket NHW op enkele basisscholen (2 e kwartaal) - stimuleren uitbreiding gebruik lespakketten NHW op scholen (3 e en 4 e kwartaal) - uitvoering project met Hogeschool Utrecht (lerarenopleiding; 2 e kwartaal) - verkenning mogelijkheden NHW in enkele musea (2 e kwartaal) - ontwikkeling cursus voor rondleiders NHW (4 e kwartaal) - NCRV-documentaire NHW (1 e kwartaal) Kennisloket en kennismanagement: In 2008 wordt een lokethouder gezocht voor de kennissite die voorlopig nog via de publiekssite te raadplegen is, onder separaat beheer. Eerder is dat niet gelukt, omdat zonder Pagina 8 van 18

9 duidelijk zicht op het product, verkeer en beheer de opgezochte instanties terughoudend waren. Begin 2008 zal een simpel tevredenheidsonderzoek gedaan worden onder eindgebruikers. Zonodig worden maatregelen getroffen om de site waardig te kunnen aanbieden aan een nieuwe lokethouder. Tevens wordt dit jaar een herijking gedaan van de kennisagenda, oftewel wordt opnieuw geïnventariseerd of vraag en aanbod van kennis nog op elkaar aansluiten. De ontstane kennisleemten zullen worden afgebakend en er zal een plan van aanpak komen. Diensten en producten in het dossier Kennisloket en Kennismanagement: - kennissite operationeel (2 e kwartaal) - tevredenheidsonderzoek kennissite (4 e kwartaal) - beheerder zoeken (4 e kwartaal) - plan van aanpak geactualiseerde kennisagenda en nieuwe kennisproducten (3 e kwartaal) Linie-informatiecentra Maart 2008 wordt kazemat W in het Nederlands Vestingmuseum in Naarden geopend met een tentoonstelling over waterlinies in Nederland, met speciale aandacht voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het Projectbureau NHW stelt een visie op voor het toekomstige Nationale Linieinformatiecentrum op Fort Vechten. De Waterlinie op Wielen zal waar nodig worden aangepast en verbeterd en een tour maken langs een aantal basisscholen in de Linie. Tevens zullen gesprekken gevoerd worden ten behoeve van een extra informatiepunt in het Visitor Centre Naarden en een 3 e Informatiecentrum op Slot Loevestein. Diensten en producten in het dossier Linie-informatiecentra: - voorstel voor inhoud educatief programma nationaal Liniecentrum op fort Vechten (4 e kwartaal) - bijdrage (financieel en inhoudelijk) aan visitor centre Naarden (3 e kwartaal) - benutten van evt. kansen op Muiderslot en slot Loevestein (volgend) 3D visualisatie op de website Via de 3D visualisatie op hollandsewaterlinie.nl. kunnen bezoekers interactief gebruik maken van de 3D Flash Viewer door te vliegen over het NHW-gebied, te inunderen en meerdere militaire objecten van dichtbij te bekijken. Animaties, panoramafoto s, 360 graden tours, filmmateriaal en geluid zullen worden ingezet voor deze interactieve 3D viewer. Door de modulaire opbouw is deze toepassing in de toekomst uit te breiden en te verfijnen. Diensten en producten in het dossier 3D visualisatie: - oplevering 3d flash viewer (2e kwartaal) Pagina 9 van 18

10 4 - Internationale samenwerking Doel van de internationale samenwerking blijft het binnenhalen van kennis voor ons waterlinie- en nationale landschappen netwerk, het benutten van kansen op EU-geld voor onze projecten uit het uitvoeringsprogramma, het beïnvloeden van Europees beleid en om extra cachet te geven aan ons project. De rol van het projectbureau is die van makelaar. De makelaar zal voortdurend voor de partners in het veld een relatie proberen te leggen tussen enerzijds de projecten uit het uitvoeringsprogramma en de vragen die het netwerk via de kennis agenda stelt en anderzijds mogelijkheden binnen de EU-geldstromen en de aanwezige kennis bij bijvoorbeeld andere organisaties in Europa die voormalig militair erfgoed willen hergebruiken of de regionale economie willen stimuleren met inzet van cultuurhistorie. Diensten en producten in het dossier Internationale samenwerking - voorbereiden om zelf de uitvoering van één EU-project op linieniveau ter hand te nemen (in voorbereiding: Collaborate ; 2 e kwartaal), - het attenderen van het Linienetwerk wanneer, waar en hoe men gebruik kan maken van EU subsidies zoals POP, ESF, D2, Life en Interreg en internationale contacten (doorlopend) - inzet te plegen op het opzetten van een nationaal netwerk voor cultuurhistorie dat ook voor Brusselse beleidsbeïnvloeding gebruikt kan worden (doorlopend) - als middel om alle bovenstaande activiteiten tot stand te brengen het onderhouden van bestaande europees netwerken. Concrete voorbeelden hiervan zijn activiteiten aan het netwerk Purple, de Baltic Sea netwerk en voortzetting van het netwerk ASCEND (doorlopend) 5 Besluitvormingstrajecten NHW Een kerntaak van het projectbureau is de voorbereiding en organisatie van vergaderingen die essentieel zijn voor de te vormen besluitvorming en effectuering daarvan. Dat betreft vergaderingen van de Liniecommissie (3 X), de Agendacommissie (5 X) en het ambtelijk voorportaal (4X). Afhankelijk van de exacte invulling van het programmamanagement in de enveloppen en liniebreed, is er ook regulier ambtelijk overleg nodig over het programma (zie uitvoeringsprogramma). Belangrijkste resultaat van deze activiteiten is dat de benodigde afstemming en besluitvorming tijdig is, van hoge kwaliteit en geëffectueerd wordt. Daarbij is van belang dat zowel de agendacommissie als het ambtelijk voorportaal een steviger rol gaan vervullen dan voorheen. Ook zal op verzoek van de partners opnieuw gekeken worden naar samenstelling en positionering en samenstelling van de overlegstructuren om ze te optimaliseren voor uitvoering van het Pact van Rijnauwen. Pagina 10 van 18

11 Diensten en producten in het dossier Besluitvormingstrajecten: - Organiseren en begeleiden van drie vergaderingen van de Liniecommissie, vijf van de Agendacommissie, zes van het Ambtelijk Voorportaal, zes voor projectleiders. - voorstel voor aansluiting van de overlegverbanden in verband met het opschalen van de uitvoering, in samenwerking met de betrokken partijen 6 - Gebiedsontwikkeling, Uitvoeringsprogramma en financiering De twee dossiers "gebiedsontwikkeling" en "uitvoeringsprogramma" hebben veel relatie met elkaar. Hier worden ze in samenhang besproken. Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling wordt langzamerhand een centraler begrip in de realisatie van de NHW. De beweging van object naar vlak maar ook de samenhang met diverse opgaven staan hierbij centraal. Wij benaderen vanuit onze opdracht gebiedsontwikkeling steeds als werkwijze om uiteindelijk de NHW doelen te realiseren en niet als neutrale werkwijze. De Liniecommissie en daarmee het projectbureau heeft vooral een stimulerende, agenderende, kwartiermakende en/of kwaliteitsborgende rol. Dat is maatwerk en wisselt per fase van een gebiedsontwikkeling. Een provincie is steeds eindverantwoordelijk. In 2007 zijn tien potentiële gebiedsontwikkeling gemarkeerd met drie gebieden met expliciete doelen voor In 2008 wordt deze lijst geactualiseerd. Goed lopende ontwikkelingen zijn Fort Vechten, Lingekwartier en Munnikenland. De rol van het projectbureau verandert hier van stimulerend naar adviserend en kwaliteitsborgend. Een zich nu nieuw aandienende ontwikkeling is de Diefdijk, aansluitend bij Lingekwartier. Extra (nieuwe) energie vragen in 2008 Gorinchem Oost en Noordrand Utrecht (Ruigenhoek). Het projectbureau zal gemeten in tijd de meeste aandacht besteden aan de drie gebiedsontwikkelingen die worden voorbereid voor het budget nota Ruimte (Linieland, Vechten, Lingekwartier/Diefdijk). Op de Bloemendalerpolder wordt niet ingezet. Culemborg West volgen we op afstand in een kwaliteitsborgende rol en dat geldt ook voor de Vechtstreek Noord, waar de uitwerking van het kabinetsbesluit tot de verbreding van de A1 de drijvende factor is. Voor het land van Heusden-Altena bekijken we met de partners in het gebied of ook hier een aanpak van gebiedsontwikkeling nuttig is om NHW-ambities te koppelen aan de drie projecten van Ruimte voor de Rivier die hier spelen en routeontwerp en verbreding van de A27. De aandacht voor instrumentontwikkeling en implementatie blijft nodig was niet op alle onderdelen succesvol. Met name (anticiperende) grondverwerving is complex en wordt nog te weinig ingezet. Verbetering hiervan zal permanent onze aandacht krijgen. Diensten en producten in het dossier Gebiedsontwikkeling: - coördinatie van uitwerking van de drie nota ruimte projecten in een business case (3 e en 4 e kwartaal) - verkenning van mogelijkheden land van Heusden/Altena als gebiedsontwikkeling (4 e kwartaal) - advisering bij overige gebiedsontwikkelingen uit uitvoeringsprogramma (doorlopend) - advisering over grondverwerving t.b.v. NHW (doorlopend) Pagina 11 van 18

12 Uitvoeringsprogramma en financiering Bij de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma in 2006 besloot de Liniecommissie om medio 2008 te streven naar een actualisatie met het accent op verschuiving van een "objectbenadering" naar "gebiedsontwikkeling" (vlakdekkend en integraal en herijking op nieuwe ontwikkelingen). Uit de evaluatie van het project (Lysias) wordt deze gewenste ontwikkeling gestimuleerd en in het Pact van Rijnauwen reeds voor een deel geoperationaliseerd. Het dossier Thematische Programma's is in 2007 opgestart om hier extra voeding voor te genereren. Deze kan door de enveloppecommissies worden geïntegreerd in de lopende uitvoeringsprogramma s. Versterking programma management In 2008 worden in de Liniecommissie nieuwe / geactualiseerde afspraken gemaakt over sturing tijdens de uitvoering. Van het projectbureau wordt verwacht dat het de provincies en het rijk faciliteert bij de uitvoering van de projecten, dat het de voortgang en kwaliteit van de projecten bewaakt op Liniebreed niveau en dat het indien nodig vraagstukken agendeert met adviezen over te nemen actie voor vervolgaanpak. Het projectbureau ontwikkelt hiervoor samen met de programmamanagers van de provincies een voorstel. Deze afspraken zijn leidend voor het jaarplan Financiële dekking uitvoeringsprogramma Blijft ook in 2008 aandachtspunt en prioriteit. Een financieringsstrategie voor het uitvoeringsprogramma wordt opgesteld en uitgevoerd met de partners. Onderdeel daarvan is ook de mogelijkheid van sponsoring vanuit de markt. Diensten en producten in het dossier Uitvoeringsprogramma en financiering: - coördineren van de opstelling van het Pact van Rijnauwen en organiseren van de ondertekening (1 e kwartaal) - financieringsstrategie in co-productie met partners (2 e kwartaal) - advisering in de bestuurlijke en ambtelijke enveloppencommissies (doorlopend) - voorstel voor liniebreed programmamanagement, in samenwerking met de provincies en het rijk, en uitvoering van het vervolg daarvan (3 e kwartaal) 7 - Beleidsbeïnvloeding en instrumentarium We benutten de mogelijkheden voor wisselwerking met andere Nationale Landschappen en het rijksbeleid voor de Nationale Landschappen. Het projectbureau draagt bij aan de afgesproken uitwerking van mogelijke inzet van instrumentarium (zoals WRO, monumenten- en Unesco-beleid) en zorgt voor afstemming met andere ontwikkelingen zoals urgentieprogramma Randstad, Noordvleugel besluiten, nieuwe architectuurnota (andere naam, maar toch), nieuwe vormgeving programma beheer. Het projectbureau speelt voortdurend in op nieuwe ontwikkelingen bij rijk en provincies en marktpartijen om deze te helpen vertalen naar nieuwe realisatiekansen voor de NHW-doelen in de enveloppen. Zoals bijvoorbeeld het thema klimaatbestendigheid. En indien de nieuwe ontwikkelingen bedreigend zijn voor de NHW-doelen, agendeert het projectbureau deze op het juiste niveau. Pagina 12 van 18

13 Wat betreft Unesco is het doel in 2008 op de tentatieve lijst te blijven, mee blijven doen in de kopgroep (Ned.) en verder het tempo van OCW volgen. Het projectbureau draagt bii aan de monumentaanwijzing die bij de RACM in voorbereiding is, door hiervoor kennis en data beschikbaar te stellen. Diensten en producten in het dossier Beleidsbeïnvloeding en instrumentarium: - aanvullende monumentbeschrijvingen (4 e kwartaal) - advisering RACM en OCW over aanwijzing ex MW (doorlopend) - procesregie naar afspraak over inzet beschermende wetgeving (WRO, MW, Nb-wet; 4 e kwartaal)) - doorlopend anticiperen op externe beleidsontwikkelingen (doorlopend) 8 - Strategie In 2008 zullen we beperkte aandacht schenken aan de lange termijn strategie van het project en de daarmee samenhangende organisatie: is er aanleiding deze te actualiseren, wanneer de uitvoering in de periode op grotere schaal van start gaat en we meer zicht hebben op financiële dekking en de mogelijkheden van het particulier initiatief voor productontwikkeling, sponsoring, gebiedsontwikkeling? Wanneer en hoe moet de voorbereiding starten van het inspelen op nieuwe verkiezingen en de volgende bestuurlijke perioden (gemeenten, provincies, rijk)? Als de uitvoeringsprojecten bestuurlijk, organisatorisch en financieel voldoende zijn voorbereid en de uitvoering op grote schaal gaat lopen, is een bijeffect daarvan vaak dat de bestuurlijke aandacht gaat verminderen. We verkennen wat dat betekent voor de lange termijn strategie. De resultaten daarvan worden voorgelegd aan de Liniecommissie. Product in het dossier Strategie: - voorstel aan de Liniecommissie over de te volgen lange termijn strategie (4 e kwartaal) 9 - Accountmanagement Uitgangspunt is dat enveloppenstructuur (bestuurlijk) blijft bestaan (ondanks de ILGgebiedscommissies) en dat er per provincie wel verschillen in rollen en taken zijn van de enveloppencommissies i.v.m. relaties met andere trajecten binnen een provincie. Advisering vanuit projectbureau in de enveloppencommissies blijft bestaan om de verbinding liniebreed enveloppe sterker te maken. Gericht accountmanagement wordt in 2008 ingezet op partijen waar grote verandering optreden of waarbij de binding met het project aanzienlijk verbeterd dient te worden staat grotendeels in het teken van meer uitvoering en verzakelijking. De accounts "marktpartijen en uitvoeringsorganisaties" en "sponsors en fondsbeheerders" zijn in 2007 onderbelicht en verdienen nu, ook passend bij deze fase echt aandacht. Marktpartijen en uitvoeringsorganisaties om ze in het traject voorafgaand aan concrete betrokkenheid bekend en enthousiast te maken over het project. Sponsors en fondsbeheerders om ze enthousiast te maken voor verbinding met het project. Omdat de ervaring van afgelopen heeft geleerd dat beide niet vanzelf gaan zal gestart worden met het opstellen van een functioneel accountplan. Pagina 13 van 18

14 Daarnaast heeft accountmanagement een spontaan onderdeel. Zich aandienende contacten worden op basis van kennis en ervaring afgewogen. Diensten en producten in het dossier Accountmanagement: - voorstel accountstrategie fondswerving en sponsoring (4 e kwartaal) - oriënterende gesprekken met marktpartijen gebiedsontwikkeling (3 e kwartaal) - doorlopend onderhoud contacten en onderhouden van de verbinding tussen de verschillende niveaus in het nationaal project (doorlopend) 10 - Thematische projecten infrastructuur, water, EHS, recreatie, wonen Er is in het gebied van de NHW een aantal doelen die tot vlakdekkende (percelen) ingrepen in het NHW gebied leiden. De realisatie van deze doelen kan ook de NHW versterken. Deze doelen zijn gekoppeld aan realisatie van natuur, landschap en landbouw, wonen, recreatie. De realisatie van opgaven zijn vanuit het Rijk voor de komende jaren gedelegeerd aan de provincies, vaak via het (W)ILG. De provinciale opgaven zijn hier veelal aan gekoppeld. De opgave is om de realisatie van deze doelen te inventariseren, op kansrijkheid (inhoudelijk, procedureel en financieel) voor koppeling aan de NHW te beoordelen, voorstellen voor de koppeling te doen en dit uit te laten monden in bouwstenen die geïntegreerd kunnen worden in de enveloppenprogramma s en/of gebruikt kunnen worden in de voorbereiding van nieuwe bestuursperioden. In 2008 is een toegevoegd thema exploitatie & beheer. Die zijn tot nu toe in het uitvoeringsprogramma NHW nog onderbelicht gebleven. Een koers voor de ontwikkeling van de nog her te bestemmen forten hoort hierbij met een visie op de eigendomssituatie. Maar ook de mogelijkheden van de landbouw of andere partijen om het grootste deel van het open NHW-gebied duurzaam te beheren en exploiteren. Producten in het dossier Thematische projecten: - voorstellen voor inhoudelijke en financiële koppeling met programma s buiten NHW (doorlopend) - begeleiding rol GOB bij realisatie routestructuren (doorlopend) - bewegwijzering forten (2 e kwartaal) - voorstel voor globale programmatische invulling voor forten die nog een bestemming moeten krijgen (3 e kwartaal) - voorstel voor beheer & exploitatie vraagstukken (b.v. landbouw als drager openheid; 4 e kwartaal) Pagina 14 van 18

15 11 - Bedrijfsvoering projectbureau Het projectbureau NHW is samen met het projectbureau Belvedere en Limes gehuisvest. De mogelijkheid is reëel dat het projectbureau Belvedere eind 2009 stopt. In 2008 wordt bezien wat dat voor het projectbureau NHW betekent en nemen we anticiperende maatregelen. Afhankelijk van wat de Liniecommissie beslist over de vormgeving van het programmamanagement heeft dat consequenties voor de bezetting en prioriteiten van het projectbureau in de loop van Producten en diensten in het dossier Bedrijfsvoering projectbureau: De bedrijfsvoering van het projectbureau blijft in overeenstemming met wat door partijen aan resultaten van het projectbureau verwacht wordt 12 - Jaarplancyclus Het rijk stelt uur voor het projectbureau beschikbaar en 1,1 miljoen euro aan programma middelen. Het projectbureau heeft de inkomsten conservatief ingeschat (b.v. EU, cofinanciering op projecten door Linie partners) en daardoor enkele projecten moeten schrappen om binnen dit gegeven kader te blijven. Het projectbureau zal gedurende het jaar mogelijkheden voor cofinanciering benutten, opdat daarmee ruimte ontstaat de nu geschrapte projecten alsnog te financieren. Producten in het dossier Jaarplancyclus: - Voortgangsrapportages aan de Agendacommissie over uitvoering jaarplan (sept. 08 en jan 09) - Afronden Jaarplan 2008 (2 e kwartaal) - Opstellen Jaarplan 2009 (3 e kwartaal) Pagina 15 van 18

16 Thema Mijlpalen Euro's Uren (saldo uitgaveninkomsten) 1 - Kwaliteit NHW voorbereiding van 10 vergaderingen van het Kwaliteitsteam -uitbrengen van adviezen van het kwaliteitsteam op liniebreed -, enveloppe - en projectniveau -opleveren product Verbeelding van NHW-ambities (mogelijke toekomstige transformaties) -opleveren Strategische transformatiekaart NHW (overzichtelijk kaartbeeld ruimtelijke dynamiek) - voorstel voor bekendheid en bescherming houten huizen - presentatie Waterlinieatlas met SFA - opleveren fortenvademecum/restauratiealmanak - voorstel voor toepassing kunst in de NHW - nieuwe publicatie in de publicatiereeks herbestemming en transformatie forten - verkenning voor wetenschappelijke publicatie met RPB - organisatie van netwerkbijeenkomsten met professionals van specifieke disciplines 2 - Communicatie en PR - vier nieuwsbrieven Waterlijn - Jaarlijn beheer website en beeldenbank - projectensite online op de website - geven van presentaties - organiseren van werkbezoeken voor derden - op publieke media gerichte communicatie bij mijlpalen NHW - geactualiseerd communicatieplan vast te stellen door de Liniecommissie 3 - Marketing & productontwikkeling 4 - Liniebrede projecten Educatie - organisatie en marketing Fortenmaand - NHW-film tijdens internationale KLM-vluchten - Krayenhoff evenement te Naarden - uitbrengen publieksboek NHW door ANWB, marketing in ANWBbladen - presentatie NHW op vakantiebeurs - sponsoring wielerronde midden-nederland (forten ronde) - voorstel voor versterking samenwerking vestingsteden (aan die steden) - start hoofdkwartier door detachering medewerker KvK bij projectbureau Pagina 16 van 18

17 - implementatie lespakket NHW op enkele basisscholen - stimuleren uitbreiding gebruik lespakketten NHW op scholen - uitvoering project met Hogeschool Utrecht (lerarenopleiding) - verkenning mogelijkheden NHW in enkele musea - ontwikkeling cursus voor rondleiders NHW - NCRV-documentaire NHW Kennisloket en -management Linie-informatiecentra - kennissite operationeel - tevredenheidsonderzoek kennissite - beheerder zoeken - plan van aanpak geactualiseerde kennisagenda en nieuwe kennisproducten - voorstel voor inhoud educatief programma nationaal Liniecentrum op fort Vechten - bijdrage (financieel en inhoudelijk) aan visitor centre Naarden - benutten van evt. kansen op Muiderslot en slot Loevestein 3d visualisatie - oplevering 3D flash viewer 5 - Internationale Samenwerking voorbereiden om zelf de uitvoering van één EU-project op linieniveau ter hand te nemen ( Collaborate ), - het attenderen van het Linienetwerk wanneer, waar en hoe men gebruik kan maken van EU subsidies - inzet bij opzetten van nationaal netwerk cultuurhistorie, o.a. voor Brusselse beleidsbeïnvloeding 6 - Besluitvormingstrajecten Organiseren en begeleiden van vergaderingen van de Liniecommissie (3), Agendacommissie (5), Ambtelijk Voorportaal (6), Projectleider (6) - voorstel voor aansluiting van de overlegverbanden in verband met het opschalen van de uitvoering, in samenwerking met de betrokken partijen 7 - Uitvoeringsprogramma en - financiering Gebiedsontwikkeling coördinatie van uitwerking van de drie nota ruimte projecten in een business case - verkenning van mogelijkheden land van Heusden/Altena als gebiedsontwikkeling - advisering bij overige gebiedsontwikkelingen uit uitvoeringsprogramma - advisering over grondverwerving t.b.v. NHW Uitvoeringsprogramma en financiering Pagina 17 van 18

18 - coördineren van de opstelling van het Pact van Rijnauwen en organiseren van de ondertekening - financieringsstrategie in co-productie met partners - advisering in de bestuurlijke en ambtelijke enveloppencommissies - voorstel voor liniebreed programmamanagement, samen met provincies enrijk, en uitvoering van het vervolg daarvan 8 - Beleidsbeinvloeding en instrumentarium - aanvullende monumentbeschrijvingen - advisering RACM en OCW over aanwijzing ex MW - procesregie naar afspraak over inzet beschermende wetgeving (WRO, MW, Nb-wet) - doorlopend anticiperen op externe beleidsontwikkelingen 9 - Strategie & accountmanagement Strategie voorstel aan de Liniecommissie over de te volgen lange termijn strategie Accountmanagement - voorstel accountstrategie fondswerving en sponsoring - oriënterende gesprekken met marktpartijen gebiedsontwikkeling - doorlopend onderhoud contacten en verbinding tussen de verschillende niveaus in het nationaal project 10 - Thematische projecten infrastructuur, water, EHS, recreatie, wonen voorstellen voor inhoudelijke en financiële koppeling met programma s buiten NHW - begeleiding rol GOB bij realisatie routestructuren - bewegwijzering forten - voorstel voor globale programmatische invulling voor forten die nog een bestemming moeten krijgen - voorstel voor beheer & exploitatie vraagstukken (b.v. landbouw als drager openheid) 11 - Bedrijfsvoering projectbureau 12 - Jaarplancyclus - de bedrijfsvoering blijft in overeenstemming met wat door partijen aan resultaten van het projectbureau verwacht wordt - Voortgangsrapportages aan de Agendacommissie over uitvoering jaarplan - Afronden Jaarplan Opstellen Jaarplan 2009 Totaal Activiteitenprogramma Pagina 18 van 18

Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie

Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie AMBITIE IN EEN ORGANISCH PROGRAMMA Militair werelderfgoed (gebouw en landschap) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam VERBINDEN,

Nadere informatie

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker!

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker! Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Nieuwsbrief Roadshows UNESCO & Bescherming Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Datum: JULI 2015 Versie:

Nadere informatie

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7)

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7) S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW Registratienummer : 2005REG001129i Portefeuillehouder J. van Bergen Titel : Bestuursovereenkomst

Nadere informatie

Managementplan. Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie. Bijeenkomsten 13, 15 oktober en 10 november 2015

Managementplan. Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie. Bijeenkomsten 13, 15 oktober en 10 november 2015 Managementplan Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie Bijeenkomsten 13, 15 oktober en 10 november 2015 Programma Nominatie proces Introductie Managementplan In groepen uitwerken onderwerpen Managementplan

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Waddeneilanden. Werkwijze

Waddeneilanden. Werkwijze Werkwijze Waddeneilanden STREEKAGENDA WADDENEILANDEN [DEEL C] Gemeente Vlieland Gemeente Terschelling Gemeente Ameland Gemeente Schiermonnikoog Provincie Fryslân Wetterskip Fryslân C UITGANGSPUNTEN Voor

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen Bestuurlijke programmaopdrachten - Regio Groningen-Assen stuurgroep 22 juni Bijlage 3 Bestuurlijke programmaopdrachten.doc Bestuurlijke programmaopdracht bereikbaarheid Verbetering en waarborging bereikbaarheid

Nadere informatie

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Hoofdstuk: Griffie gemeente Gorinchem Inhoud Griffie gemeente Gorinchem... 1 Inleiding... 3 Functiebeschrijving griffie... 4 De griffier... 4 Plaats in

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Eén Linie, samen sterk in de uitvoering. Activiteitenprogramma Liniecommissie

Eén Linie, samen sterk in de uitvoering. Activiteitenprogramma Liniecommissie Eén Linie, samen sterk in de uitvoering Activiteitenprogramma Liniecommissie 2007-2013 Utrecht, december 2006 Commissie Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie Pagina 1 van 8 Activiteitenprogramma

Nadere informatie

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 27 juni 2011 De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren zijn een vreemde eend in het huidige krachtenspel van fuserende gemeenten. Tegen de tijdsgeest

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Nota Ruimte budget 35 miljoen euro Planoppervlak 300 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nieuwe Hollandse Waterlinie Stevige nieuwe ruggengraat voor de Linie De Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

* * Onderwerp: Maasgaard. Algemeen Bestuur. Voorstel

* * Onderwerp: Maasgaard. Algemeen Bestuur. Voorstel Voorstel aan Algemeen Bestuur Voorstel aan Algemeen Bestuur M aasg aar d *2013.17412* Onderwerp: Maasgaard 721480 Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Sjraar Roelofs Datum: 02-08-2013 Vergaderingnummer:

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

VOORBLAD STEUNBETUIGING. De tekst van de steunbetuiging bestaat uit:

VOORBLAD STEUNBETUIGING. De tekst van de steunbetuiging bestaat uit: VOORBLAD STEUNBETUIGING De tekst van de steunbetuiging bestaat uit: De tekst van de steunbetuiging (blad 1). De tekst van de steunbetuiging is definitief, dit is de tekst waar 20 april de handtekeningen

Nadere informatie

VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1

VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1 JAARCONGRES VBWTN 2013 VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1 Robert Forkink, Oranjewoud Han van den Broeke, Yacht 24 oktober 2013 EVEN VOORSTELLEN Han van den Broeke Yacht Robert Forkink Oranjewoud

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

Nota Bedrijfsvoering RMH. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling nota. 3. Personeel. 4. Organisatie 5. ICT

Nota Bedrijfsvoering RMH. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling nota. 3. Personeel. 4. Organisatie 5. ICT Nota Bedrijfsvoering RMH Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling nota 3. Personeel 4. Organisatie 5. ICT 6. Financiën/Administratieve Organisatie 7. Communicatie 8. Huisvesting 9. Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Projectenformulier Regiocontract 20122015 Regio Rivierenland 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Professionalisering Evenementen Rivierenland

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies griffie) Behandelwijze Overlegpunten/ beslispunten Context Agendaverzoek GS: Gelders Provinciaal Ambitie Statement leren voor Duurzame

Nadere informatie

A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT. 10 december 2015 Roland Blijdenstijn

A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT. 10 december 2015 Roland Blijdenstijn A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT 10 december 2015 Roland Blijdenstijn A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT ONDERWERPEN Herijking Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013-2028 (PRV) UNESCO-nominatie NHW Cultuurnota

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog Statenmededeling Onderwerp Militair erfgoed Tweede Wereldoorlog en Oorlogsmuseum Overloon Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon

Nadere informatie

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen.

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen. Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 621019 Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder Vaststellen van het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gemeente Gooise

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie?

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie? Streekcommissie Rivierengebied West Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel Nieuwe Hollandse Waterlinie Wat was de NHW en wat is het nu? Actualisering programma Project Diefdijkverbetering Vragen en opmerkingen

Nadere informatie

- 1 PS2010RGW09. Datum : Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT Portefeuillehouder : Krol

- 1 PS2010RGW09. Datum : Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT Portefeuillehouder : Krol - 1 PS2010RGW09 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 02-03-2010 Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT256368 Portefeuillehouder : Krol Titel

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg. Herijkingsvoorstel

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg. Herijkingsvoorstel Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg Herijkingsvoorstel op basis van afstemming tussen Weert, Roermond, Venray, Venlo en consultatie overige gemeenten gepresenteerd op 3 juni

Nadere informatie

2005: De handen ineen en bouwen!

2005: De handen ineen en bouwen! 2005: De handen ineen en bouwen! Inleiding: Hierbij treft u ter vaststelling het concept activiteitenprogramma voor 2005 aan. Per onderdeel wordt aangegeven welke prestaties geleverd worden, hoeveel mensdagen

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Deltapoort

Uitvoeringsprogramma Deltapoort Stuurgroep DP/LT 10 juli 2014 Bijlage 6.2 Bestuurlijke trekker: A. Kamsteeg Ambtelijke trekker: Myra Zeldenrust Uitvoeringsprogramma Deltapoort Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Conceptversie Myra Zeldenrust

Nadere informatie

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Gemeente Beemster Versie: definitief Goedkeuring: gemeentesecretaris Beemster, Els Kroese Juni 2012 Auteur: Nancy van der Vin, Filtercommunicatie

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 18 JUL 20U AALBURG WERKENDAM WOUDRICHEM. Aan de raad van de Gemeente Werkendam. Kennisnemen van deze informatie.

Raadsinformatiebrief 18 JUL 20U AALBURG WERKENDAM WOUDRICHEM. Aan de raad van de Gemeente Werkendam. Kennisnemen van deze informatie. ^1 SAMENWERKENDE GEMEENTEN AALBURG WERKENDAM WOUDRICHEM Raadsinformatiebrief Aan de raad van de Gemeente Werkendam onderwerp Gezamenlijke collegebijeenkomst en gesprek gedeputeerde juli 2014 samenvatting

Nadere informatie

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE)

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is op zoek naar een: Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is een thinknet, dat staat voor een gelijkwaardige, rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld. The Broker beoogt

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-547104711 (DOS-2011-0010738) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 22 maart

Nadere informatie

Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. :

Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. : INTERN MEMO Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. : Aanleiding Duurzaamheid is een speerpunt in het coalitieakkoord en het

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Concept 10 september, versie ten behoeve van de stuurgroep vervoerregio van 18 september Convenant tussen

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Uitvoeringsverordening subsidie Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam provincie Utrecht

PROVINCIAAL BLAD. Uitvoeringsverordening subsidie Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam provincie Utrecht PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 3999 11 juli 2016 Uitvoeringsverordening subsidie Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam provincie Utrecht Besluit van gedeputeerde

Nadere informatie

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland In het hart van de regio 1 Inhoudsopgave 1 RGF Zuidwest Nederland in het hart van de regio... 3 2 De highlights voor 2013... 3 2.1 Weet wat er leeft... 3 2.2 Goed geïnformeerd

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Voortgang streeknetwerken 2012-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De voortgang van de streeknetwerken Aanleiding In de vergadering

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan Datum 26 mei 2010 dsfgsdfgasdfg Kantoorgebouw Leeuwensteyn Jaarbeursplein 15, 3521 AM Utrecht Postbus 24051, 3502 MB Utrecht T 030 291 82 20 E secretariaat@ov-bureaurandstad.nl

Nadere informatie

Verbeterpunten voor het functioneren van de afdeling Grondgebied

Verbeterpunten voor het functioneren van de afdeling Grondgebied Bijlage raadsbrief inzake Actieplan, eerste fase, n.a.v. Feitenonderzoek naar de behandeling van Bouwinitiatieven bij de afdeling Grondgebied (rapport Promes) Verbeterpunten voor het functioneren van de

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Evaluatie en prioriteiten Cultuurhistorie. Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving

Evaluatie en prioriteiten Cultuurhistorie. Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving Evaluatie en prioriteiten Cultuurhistorie Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving Aanleiding Motie Een goed advies is het halve werk Toezegging portefeuillehouder Opbouw presentatie 1. De cijfers 2. Ambitie gemeente

Nadere informatie

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan.

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. JAARPLAN 2014 Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De vereniging heeft vertrouwen in

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

PS2008WMC Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

PS2008WMC Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 PS2008WMC19-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 30 september 2008 Nummer PS : PS2008WMC19 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT229290 Portefeuillehouder : Raven

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad.

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad. Ruimte voor kunst en cultuur in de Randstad Doel De Minister van OCW en de wethouders Kunst en Cultuur van Amsterdam/Rotterdam/Den Haag en Utrecht stellen zich ten doel de internationale betekenis en concurrentiepositie

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 Conform: De Langedijker werkwijze, Notitie interactief werken gemeente Langedijk op basis

Nadere informatie

Programmaplan Harmonisatie

Programmaplan Harmonisatie Programmaplan Harmonisatie Harmonisatie van beleid, regelingen, verordeningen en werkwijzen van de nieuwe gemeente Alkmaar Rapport - Concept 3 maart 2015 Sharon Blair-Zuijderhoff Voorwoord Opdrachtgever

Nadere informatie

Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer. 7 maart 2014, Erik van der Kooij

Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer. 7 maart 2014, Erik van der Kooij Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer 7 maart 2014, Erik van der Kooij Programma vandaag 1. Visie Ruimte en Mobiliteit & Ontwerpprogramma Mobiliteit 2. Proces Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland Bijlage bij Statenbrief Plan van aanpak Natuurvisie- zaaknummer 2016-012209 Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland 1. Aanleiding In 2012 hebben Provinciale Staten de Beleidsuitwerking Natuur en Landschap

Nadere informatie

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 17 juli 2007 Nummer PS : PS2007WMC01 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : WMC Registratienummer : 2007MEC001224i Portefeuillehouder : mevr. Dekker Titel : Ondersteuning

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Welkom. Begeleidingsgroep Brabant aan Zee. 14 december 2010

Welkom. Begeleidingsgroep Brabant aan Zee. 14 december 2010 Welkom Begeleidingsgroep Brabant aan Zee 14 december 2010 Parkontwikkeling met de Drie Rijken Programmamanagement: Vier specialiteiten binnen 1 team Per Rijk een programmamanager Achter de schermen eenheid

Nadere informatie

gezien het voorstel over cofinanciering technische bijstand (BSD/ ).

gezien het voorstel over cofinanciering technische bijstand (BSD/ ). Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2007.4078 RIS 151329_27-DEC-2007 EFRO PROGRAMMA 2007-2013 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gezien het voorstel over cofinanciering technische bijstand (BSD/2007.3764).

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

dutch building better//energy markets

dutch building better//energy markets building better//energy markets Alliander versnelling van de energietransitie Opzetten van een nieuwe dienst in een zelfstandige BV; inbrengen van gewenst ondernemerschap Vertalen van mogelijkheden nieuwe

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013 Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset 2013-2015 Versie 23 januari 2013 Doel: Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten in de FoodValley in staat om de zorg voor

Nadere informatie

Lokaal integraal gezondheidsbeleid: een onderzoek binnen gemeenten naar mogelijkheden tot intersectorale samenwerking

Lokaal integraal gezondheidsbeleid: een onderzoek binnen gemeenten naar mogelijkheden tot intersectorale samenwerking Lokaal integraal gezondheidsbeleid: een onderzoek binnen gemeenten naar mogelijkheden tot intersectorale samenwerking CIAO, 14 juni 2012 Drs. Mieke Steenbakkers Senior beleidsfunctionaris / promovenda

Nadere informatie

HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING. 17 september coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek

HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING. 17 september coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING 17 september 2013 coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek Agenda 1. Introductie Zuidenwind Ontstaan, doelstelling Actueel project: ontwikkeling

Nadere informatie

Werkplan Stedenlink 2008

Werkplan Stedenlink 2008 Werkplan Stedenlink 2008 1- VERGADERINGEN ALGEMEEN BESTUUR 2- INHOUD Vaststellen strategie op hoofdlijnen Vaststellen werkplan, begroting Vaststellen jaarverslag, rekening Overige punten 3- RESULTAAT Bestuursleden

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Programma 2.1 Stad en Regio

Programma 2.1 Stad en Regio Programma 2.1 Stad en Regio Uitvoeringsagenda De steden worden (structuurversterkend en duurzaam) dynamischer en regio s vitaler. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het doorontwikkelen van het partnerschap;

Nadere informatie

Afspraken Cliëntenparticipatie Ketenprogramma s

Afspraken Cliëntenparticipatie Ketenprogramma s AKO 2007/366b Afspraken Cliëntenparticipatie Ketenprogramma s Algemeen Ketenoverleg Landelijke Cliëntenraad 22 januari 2007 Afspraken tussen het Algemeen Keten Overleg (AKO) en de Landelijke Cliënten Raad

Nadere informatie

Camperplaatsen stadscentrum

Camperplaatsen stadscentrum Projectopdracht en Plan van aanpak Camperplaatsen stadscentrum Datum: november 2015 Bert Hansma, SBC Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen Telefoon 14 0528 Fax 0528-191325 Email info@hoogeveen.nl Internet

Nadere informatie

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT 2015 Velsen-Zuid, 25-3-2014 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2015 3 2. MEERJARENOVERZICHT 5 2.1 Meerjarenraming 3. BEGROTING

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WS/WRM/CR/JEs/7985 OPSTELLER : ing. J. Esenkbrink, 0522-276829 FUNCTIE

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien.

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Benieuwd naar de ESF-mogelijkheden voor uw gemeente? De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Radar en Raadgevend Bureau Het Grote Oost hebben een ESF-scan ontwikkeld. Middels deze ESF-scan wordt bepaald

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

Fortengordels rond Antwerpen

Fortengordels rond Antwerpen Fortengordels rond Antwerpen Gebiedsgericht project Inspirerend voorbeeld: Nieuwe Hollandse Waterlinie Toon van der Ouderaa Toon van der Ouderaa Projectbureau NHW Antwerpen, 18 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model Model Vervoersregio en Economische Profilering Beschrijving model In dit model richt de samenwerking in de stadsregio zich op de economische profilering en ontwikkeling van het gebied en de daarmee verband

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie