Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker!"

Transcriptie

1 Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Nieuwsbrief Roadshows UNESCO & Bescherming Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Datum: JULI 2015 Versie: Definitief Betreft: Nieuwsbrief Roadshows Opgesteld door: Werkgroep UNESCO en Bescherming Nieuwe Hollandse Waterlinie

2 Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Nieuwe&Hollandse&Waterlinie& Nieuwsbrief&Roadshows&UNESCO&&&Bescherming& Aanleiding))) DeafgelopenperiodezijninhetkadervanUNESCOenLiniebredebeschermingverschillende roadshowsgeorganiseerd.nahetondertekenenvanhetpactvanaltenainoktober2014ishard gewerktaanheteerstedeelvanhetnominatiedossier.diteerstedeelvanhetnominatiedossierisin conceptgereed,kortomhoogtijdomdebetrokkenenteinformerenoverdestandvanzakenenhet beoogdevervolgproces. Doel) DoelomditteorganiserenwasomiedereenteinformerenoverhetprocesvandeUNESCO nominatie,debeoogdebegrenzingvanhetwerelderfgoed,hetbeschermingsregimeende ruimtelijkeontwikkelingeninhetgebiedvandenieuwehollandsewaterlinie(nhw).ookhebbende roadshowstotdoelaandachtpuntenenaanscherpingenteinventariserenvoorhetvervolgproces. Devolgenderoadshowshebbenplaastgevonden: 07W05W2015 ProvincialemedewerkersprovincieUtrecht 28W05W2015 GemeentenenwaterschappenuitdeprovincieUtrecht 01W06W2015 MedewerkersprovincieengemeentenprovincieNoordWHolland 03W06W2015 ProvincialemedewerkersprovincieGelderland 04W06W2015 GemeentenenwaterschappenklankbordgroepPactvanLoevestein 06W07W2015 ProvincialemedewerkersprovincieNoordWBrabant Nieuwsbrief) Erisgeenverslagperbijeenkomstgemaakt,maareenoverkoepelendenieuwsbriefmetde belangrijksteuitkomstenenaandachtspunten.dezenieuwsbriefbevateenkortesamenvattingvan degepresenteerdeonderwerpen,daarbijisaangegevenwelkeaandachtspuntenuitderoadshows naarvorenzijngekomen.dezenieuwsbriefbesluitmetdegemaakteafsprakenendeplanningenhet vervolgproces. Mochtubelangrijkezakenmissen,vragenhebbenoftipsvoorhetvervolgproces,danhorenwijdat graag.heeftucollega sdieookgraagopdehoogtegehoudenwordenvanhetnominatieprocesgeef ditaanonsdoor.wijzorgenervoordatdeadressenlijstwordtaangevuld.decontactgegevensvande ledenvandewerkgroepunescoenbeschermingzijnonderaandezenieuwsbriefopgenomen. Wijwillenuhartelijkdankenvooruwbijdrageaandezeroadshowsenhopenookindekomende periodesamenmetuoptetrekkenbijhetopstellenvanhetnominatiedossier. NamensdewerkgroepUNESCOenwerkgroepBeschermingLiniebreed. CarolineBugterenLoesvanderVegt 2

3 Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Inhoudelijke)terugkoppeling) & UNESCO& MetdeondertekeningVanhetPactvanAltenaop2oktober2014hebbendevierprovincies(NoordW Holland,NoordWBrabant,GelderlandenUtrecht)deverantwoordelijkheidvoorhetnationaalproject NieuweHollandseWaterlinieopzichgenomen.Opdezelfdedatumishetaanloopnominatiedossier Stelling)van)Amsterdam)en)Nieuwe)Hollandse)Waterlinie)samen)sterker aangebodenaande RijksdienstvoorCultureelErfgoedteneindeeenjaartaltoegewezentekrijgenvoorindieningvan hetdossierbijunesco.op20meijongstledenhebbendeprovinciesvandeministervanonderwijs Cultuur&Wetenschaphetberichtgekregendathetnominatiedossierin2018doorhetRijk ingediendwordtbijunescoteneindein2019destatusvanwerelderfgoedteverkrijgen.eenflinke ambitiewaar,onderleidingvanhetlinieteam,doordiversewerkgroepeninvullingaanwordt gegeven.& HetverkrijgenvandeWerelderfgoedstatusplaatstdeNHWalsuitbreidingvandeStellingvan Amsterdam(SvA)inhetrijtjevanWerelderfgoederenzoalsdeGreatBarrierReef,deChineseMuur enhetvrijheidsbeeldinnewyork.allenbijzondereerfgoederen,uniekenuitzonderlijkinhunsoort. DatisookwaarUNESCOnaarkijkt.Hoeuniekenbijzonderisheterfgoed;dezogenaamde OutstandingUniversalValues(OUV).VoordeNHWwordtuitgegaanvandeOUVvandeSvAdatal sinds1996werelderfgoedis.desvaisechtersluitstukvaneenperiodevanaanlegenontwikkeling vandeverdedigingsliniesmetwaterinnederlandwaardoordenhwendesvagezamenlijkhet geheleverhaalvertellen.omdeouvendeonderliggendeattributengoedtekunnenbeschrijvenis denhwverdeeldindrieonderdelen:hetstrategischlandschap,hetwatermanagementsysteemen demilitaireelementen.hetsamenspelvandezeonderdelenmaaktdesva/nhwzounieken uitzonderlijkindewereld.unescoverwachtduurzameinstandhoudingvanhetenhetuitdragenen belevenvanhetwerelderfgoed.dewijzewaaropditplaatsvindtwordtbeschreveninhet managementplanalsonderdeelvanhetnominatiedossier.hetbereikenvandewerelderfgoed statusbetekentdebekroningopmeerdan10jaarinvesterenindenhw,nationaleeninternationale erkenning,duurzaambehoudeneconomischgewindoormeertoerismeenrecreantenvoorde NHW/SvA. Hetmakenvanhetnominatiedossierishalfoktober2014gestartenkoerstopafrondingeind2016. In2017zalbesluitvormingplaatsvindenbijGedeputeerdenenProvincialeStatenenbijhetRijk, waarnahetdossierinjanuari2018aangebodenkanwordenaanunesco.vervolgensneemt UNESCO1,5jaardetijdomhetdossiertebeoordelenteneindeinjuni2019destatusteverlenen. & Reacties)en)aandachtspunten) Voor)de)NHW)is)het)belangrijk)dat)de)UNESCO)wordt)verkregen,)zeker)voor)die)forten)die)al) een)herontwikkeling)hebben)doorgemaakt.)het)is)de)kroon)op)jarenlang)werk)en)grote) investeringen.)) Let)op)dat)je)ook)goed)duidelijk)maakt)wat)het)kan)opleveren)voor)betrokken)partijen.)Voor) veel)partijen,)wordt)nog)niet)gezien)wat)een)unesco)status)kan)opleveren)en)waarom)het) ook)voor)hen)van)belang)is.)onderbouw)dit)ook)met)onderzoeken)die)al)uitgevoerd)zijn)voor) Werelderfgoed.)) 3

4 Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Draagvlak)en)bekendheid)bij)lokale)bestuurders)is)nog)onvoldoende,)hier)moet)werk)van) gemaakt)worden.) Hoe)worden)eigenaren/exploitanten)en)bewoners)betrokken?) Door)wie)wordt)de)UNESCOMnominatie/aanmelding))vastgesteld)(ook)door)gemeenten)?) Concrete)praktijkvoorbeelden)delen,)voor)het)verkrijgen)van)draagvlak)en)het)delen)van) kennis.)de)succes)verhalen)bieden)bovendien)inspiratie)voor)andere)en)nieuwe)ondernemers) in)de)nhw.)) De)vraag)is)meer)helderheid)te)geven)over)het)proces)verloop)bij)UNESCO.)Is)er)meer)te) zeggen)over)het)honoreren)van)een)aanvraag?)) Er)zijn)2)sporen)van)communicatie,)toerisme)en)monumenten,)dit)levert)vaak) miscommunicatie)op.) Onduidelijk)welke)ontwikkelingen)in)de)NHW)onder)de)noemer)UNESCO)eventueel)niet)meer) mogelijk)zijn.)) Aandachtspunt:)UNESCO)staat)erg)ver)van)gemeenten)af,)waardoor)het)draagvlak)laag)is.)) Wat)is)het)toekomstbeeld)van)de)NHW,)waar)willen)we)staan)over)10)jaar?)) Begrenzing&en&bescherming& Voorhetnominatiedossiermoeteenbeargumenteerdebegrenzingvanhettoekomstige Werelderfgoedwordenbepaald,dezogenaamdegeografischebegrenzingvandesite.Ditzelfdegeldt voorhetbepalenvaneenzogenaamdebufferzone.binnendebegrenzingvandesitezelfliggenalle elementen(punten,lijnenenvlakken)diedeuniekeuniverselewaardevanhettoekomstig Werelderfgoedbepalen.Debufferzoneiseenzonedievanbelangisvoorondersteuningen beschermingvandesite,zoalsbelangrijkevisueleenfysiekerelaties. ) Besluit)algemene)regels)ruimtelijke)ordening)(Barro)) DehuidigebegrenzingvandeSvAendeNHWisvastgelegdinrijksbeleidendoorvertaaldnaar provinciaaleninsommigegevallengemeentelijkbeleid.debarrowbegrenzingiseengebieddathet RijkheeftaangewezenomdeSvAendeNHWtebeschermen.VoordeSvAisdebegrenzingvanhet Werelderfgoedopgenomen,zoalsdezeisingeschreveninhetWerelderfgoedregisterin1996.Voor denhwistevenseenbegrenzingopgenomendieaansluitbijdebegrenzingvanhetvoormalige NationaalLandschap.DezeBarroWzonediendeinopdrachtvanhetRijkopgenomentewordeninde omgevingsverordeningvandevijfprovincies.perprovincieisdebegrenzingnadergeconcretiseerd enopgenomenindeomgevingsverordeningen.bijhetbepalenvandebegrenzingvoorhet toekomstigewerelderfgoedisdaaromzorgvuldiggekekennaardenualinhetbeleidgehanteerde begrenzingenendeachterliggendeargumentatie.bijdebeideoptieswordtaangegevenwatde consequentieszijnvoorhethuidigebeleidendewijzewaaropdebegrenzingdaarinisopgenomen. ) Stelling)van)Amsterdam) DebegrenzingvandeSvAisbegrensdinhetnominatiedossieruit1996,deSvAvormteen3tot5 kilometerbredeenongeveer135kmlangekringopeenradialeafstandvangemiddeld15kmvan hetcentrumvanamsterdam.debegrenzingvandesvaisgerichtophetbehoudvanhet Stellingsysteemalsgeheelendesamenhangmethetcultuurlandschap.TegenwoordiggaatUNESCO ervanuitdatrondelkwerelderfgoedeenbufferzonewordtvastgesteldomdesitedaarmeete beschermentegenexterneinvloeden.tentijdevandenominatievandesvawasditnogniethet geval.voordesvaisdanookgeenbufferzonevastgesteld. 4

5 Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Nieuwe)Hollandse)Waterlinie) Debegrenzingvandeuitbreiding(NHW)wordtbepaalddoordeuniverselewaarden(OUV)ensluit aanbijdebegrenzingvandesva.debegrenzingbevatdegehelebouwperiodevandenhw,van 1815tot1940enbevatdeelementendiegezamenlijkdeontwikkelingvandeuniekewaardenvande NHWlatenzien.OokisrekeninggehoudenmetdebegrenzingeninhetbestaanderijksWen provincialebeleid(barro,structuurvisiesenverordeningen).almeerdanvijftienjaarwordt gewerktaanbeschermingenontwikkelingvandenhwdooronderzoek,visieenbeleid.dezekennis isgebruiktvoorhetbepalenvandebegrenzing. Uitgangspunten)begrenzing)site) BijdebegrenzingvandesitestaandeuniekeuniverselewaardenvanhetWerelderfgoedcentraal. DezezijnbeschrevenindeStatementofOUV.VoordeNHWzijndezeonderteverdelenin: Strategischlandschap Watermanagementsysteem Militaireelementen DevoorgesteldebegrenzingomvathetgehelevoormaligeNationaallandschap(zoalsnuvastgelegd indeprs/prvvandeprovincies).binnendezegrensliggenalleobjectendieonderdeelzijnvande OUV,ookmakendeinundatiekommenalsgeheelonderdeeluitvandesite.Uitgangspuntenbijde begrenzing,desitebevat: Hoofdweerstandslijnvoormalignationaallandschap(inundatievelden) Verbodenkringenvan1000meterrondomforten Bijlosliggendefortenverbodenkringenvan1000meteralsgrensaanhouden Vestingstedenmakendeeluitvandesite(inclusiefdeverbodenkringenvan1000m) Naderezorgvuldigebepalingvandebegrenzingterplaatsevanbebouwingna1940en planologischereserveringen(mogelijkonderdelenindebufferzone). Deexacteinvullingvandebegrenzingzalhetkomendehalfjaarplaatsvinden.Hierbijwordtook gekekennaarelementendietotophedengeenonderdeeluitmaaktenvanhetnationaallandschap vandenhw,eenvoorbeeldhiervanisfortpannerdeningelderland.inhoeverreeenbufferzone noodzakelijkis,moetnogverderuitgewerktworden.hiervoorwordtoverlegaangegaanmet ICOMOS,deadviesorganisatievanUNESCO. Consequenties) DeexactedefiniëringvandebegrenzingbetekenteenaanpassingindeProvinciaalRuimtelijke Structuurvisie(PRS)endeProvinciaalRuimtelijkeVerordening(PRV)bijalleprovincies(inmeerof minderemate).afhankelijkvandeplanningbinnendeprovincieskaneendergelijkewijziging meegenomenwordenmetdekomendeherzieningvandeprsenprv. & Reacties)en)aandachtspunten) De)begrenzing)moet)op)onderdelen)verder)uitgewerkt)worden.)Bij)een)aantal)gemeenten) bestaat)de)wens)om)dit)samen)uit)te)werken.)bijvoorbeeld)een)check)op)de)elementen)in)de) omgeving)muiden)is)gewenst,)wat)is)al)onderdeel)van)de)stelling)van)amsterdam)en)wat)nog) niet.)) 5

6 Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Betekenis)wat)wel)en)niet)kan)(beschermingsregime))is)nog)niet)duidelijk.)De)komende)tijd) moet)dit)verder)uitgewerkt)worden.)veel)is)al)goed)beschermd)maar)er)is)veel)diversiteit,)een) eenduidige)en)transparant)beschermingsregime)voor)de)hele)nhw)geeft)meer)duidelijkheid) bieden)voor)alle)betrokkenen)over)wat)wel)en)niet)mogelijk)is.)bijvoorbeeld)bij)het)ene)fort) mogen)zonnepanelen)wel)en)bij)de)ander)niet.) Begrenzing)UNESCO)leidt)tot)aanpassing)PRS/PRV.)Provinciaal)eenduidige)beleid)van)belang,) aanpassingen)koppelen)aan)prs/prv.) De)ambitie)voor)een)eenduidig)beleid)is)niet)voor)alle)gemeenten)even)vanzelfsprekend.) Voordelen)worden)wel)gezien,)maar)ook)risico s.)pact)van)loevestein)loopt)voorop)m.b.t.) uniforme)bescherming,)de)andere)gemeenten)willen)verkennen)in)hoeverre)dit)ook)voor)hen) een)optie)is) )wat)zijn)de)argumenten)van)het)pact)om)het)zo)te)doen.)is)het)bijvoorbeeld) wenselijk)om)ook)voor))utrecht)en)noordmholland)een)parapluplan)te)ontwikkelen.)) Uitgangspunten)voor)de)bescherming)op)gemeentelijk)niveau)gezamenlijk)formuleren,)in) ieder)geval)komen)tot)een)gezamenlijke)richtlijn)voor)bestemmingsplannen.)intentie)is) mogelijk)haalbaar)voor)het)indienen)bij)unesco,)maar)de)daadwerkelijke)implementatie)kan) beter,)wanneer)de)omgevingswet)van)kracht)is) Belangrijk)aandachtpunt)is)dat)dit)niet)alleen)per)provincie)bedacht)moet)worden,)maar)dat) ook)een)liniebrede)afstemming)noodzakelijk)is.)dit)omdat)anders)tussen)de)provincies)weer) (grote))verschillen)kunnen)ontstaan.) Ontwikkelingen& Ophetmomentdateenlandervoorkiesteengebiedopdevoorlopigelijstteplaatsenkiestzijervoor hetbeoogdewerelderfgoedduurzaamtebehoudenvoordetoekomst.dusvanafhetmomentvan plaatsingopdevoorlopigelijstenzekertentijdevandeaanwijzingdoorhetwerelderfgoedcomité heefteenlanddezorgplichtvoorhetwerelderfgoed.methetindienenvanhetnominatiedossier geefthetlandaanzorgtedragenvoorhetwerelderfgoedenlegtverantwoordingafoverde ontwikkelingendieinenomdesiteplaatvinden. DeNieuweHollandseWaterlinieiseenlevendlandschapenvooreenduurzameinstandhouding moetenontwikkelingenmogelijkblijven.ditisookmogelijk,wanneerdeuniekeenuniversele waardenvanhetwerelderfgoedgeborgdblijven.dezewaardenzijnvooreenbelangrijkdeelal verankerdinhetruimtelijkbeleid.deunescostatusbetekentdanooknietzozeerextraregelgeving, maarhebbenvooralinvloedopdewijzewaaropdeontwikkelingenplaatsvinden. TijdensderoadshowszijnvoorbeeldengegevenvantweewerelderfgoedereninNederlandwaar ontwikkelingenopeenzorgvuldigewijzehebbenplaatsgevonden.deeersteisdeconowfabriekinde Beemster,waaropzorgvuldigewijzeeenuitbreidingvandekaasfabriekisvormgegeven.Een belangrijkeredendatdezeontwikkelingheeftkunnenplaatsvindenisdatdefabriekeenfunctionele relatieheeftmetdeagrarischesectorenvanbelangisvoordeduurzameinstandhoudingvandesite. EentweedevoorbeeldishetbezoekerscentrumbijhetWoudagemaal.Debestaandegebouwen bodenvrijwelgeenruimtevoorhetontvangenvanbezoekers,waardoorhetverhaaloverhet Woudagemaalbijnanietuitgedragenkonworden.Methetbezoekerscentrumishierveranderingin gekomen,ookhierheefteenzorgvuldigevormgevingbijgedragenaandepositievehoudingvan UNESCO. 6

7 Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Reacties)en)aandachtspunten) ) De)NHW)gaat)niet)op)slot,)bestaande)regelgeving)biedt)veelal)voldoende)bescherming)in)het) kader)van)unesco.)het)is)belangrijk)een)goede)afweging)te)maken)in)het)kader)van)de) unieke)en)universele)waarden)van)het)werelderfgoed.)deze)waarden)mogen)niet)aangetast) worden.)) De)vraag)gaat)dus)over)hoe)ontwikkelingen)kunnen)plaatsvinden)en)op)welke)wijze)NHW) belangen)goed)zijn)en)worden)geborgd.)) Op)dit)moment)is)dit)afwegingsproces)nog)onduidelijk.)Niet)helder)is)bij)wie)een) initiatiefnemer)moet)zijn)om)de)afweging)te)maken.)ook)blijkt)het)lastig)goed)richting)te) geven)aan)de)kernkwaliteiten.)de)wens)bestaat)meer)duidelijkheid)te)krijgen)over)hoe)het) afwegingsproces)verloopt)en)wie)hiervoor)aanspreekpunt)is.) De)rol)van)het)kwaliteitsteam)is)niet)altijd)even)duidelijk.)Wanneer)geven)zij)advies,)waar)in) proces,)wat)is)betekenis,)hoe)kan)je)ze)benaderen)en)hoe)ziet)de)rol)van)het)kwaliteitsteam)er) in)de)toekomst)uit.)kortom)een)breed)scala)aan)reacties.)door)de)meeste)stakeholders)wordt) het)kwaliteitsteam)bijzonder)gewaardeerd)en)wordt)ook)de)urgentie)van)een)liniebreed) ruimtelijk)kwaliteitsteam)onderschreven.) Benadrukt)wordt)dat)er)aandacht)moet)zijn)voor)bestaande)netwerken)en)overlegstructuren.) Faciliteer)de)regio)en)maak)gebruik)van)bestaande)gremia.) Meer)duidelijkheid)is)gewenst)over)de)wijze)van)beoordelen)van)ontwikkelingen)in)het)kader) van)unesco,)is)dit)anders)dan)tot)op)heden)is)gebeurt?) Een)goede)communicatie)naar)andere)stakeholders)zoals)eigenaren,)beheerders)en) exploitanten)wordt)benadrukt,)waaronder)ook)de)lto.)) In)NoordMBrabant)wordt)de)A27)gezien)als)kans)en)bedreiging.)) GIS)analyses)zoals)het)uitwerken)van)percentages)bebouwing)en)andere)ontwikkelingen)in)de) kernzone,)kunnen)het)nominatiedossier)ondersteunen.)) Aandachtspunt)is)het)koppelen)van)recreatieve)ontwikkelingen)aan)de)NHW.) Alle)partijen)hechten)waarde)aan)het)betrokken)blijven)bij)het)NHW)proces,)zowel)op)het) onderdeel)unesco)als)de)liniebrede)bescherming.)) 7

8 Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Planning)en)vervolgproces) Werkgroep&UNESCO:& DewerkgroepUNESCOgaathetkomendjaarwerkenaanhetManagementplan(MP)vandeNHW. DitvormtstrakseenbelangrijkonderdeelvanhettotaleNominatiedossier.Destappenenplanning voorhetopstellenvanhetmanagementplanzieteralsvolgtuit: Stap1:Terugkoppelingroadshowsenvervolgproces Julienseptember2015 Stap2:Inventarisatiekansen,knelpuntenenambitieniveau November2015 Stap3:Maatregelen,financiering,rollenentaken Februari2016 Stap4:Conceptmanagementplanennominatiedossierdeel1 April2016 Stap5:Conceptnominatiedossier(incl.MP) November2016 Werkgroep&UNESCO&organiseert&de&volgende&bijeenkomsten:& Stap1:Terugkoppelingroadshowsenvervolgproces.Deterugkoppelingvanderoadshowsis voorzienmetdezenieuwsbrief.inseptembervolgtnogeenliniebredenieuwsbriefwaar betrokkenenwordengeïnformeerdoverhetvervolgprocesrondomdenieuwehollandsewaterlinie enhetnominatieproces. Vooraankondiging)data)liniebrede)bijeenkomsten:) Hetmanagementplanwillenwegraagsamenmetuenanderebetrokkenstakeholdersopstellen. Gedurendehetopstellenvanhetmanagementplanwordenhiervooreenaantalbijeenkomsten georganiseerd. Hieronderiseenoverzichtopgenomenvandedatawaaropdebijeenkomstenwordengehouden.Per onderwerpwordensteedsdriebijeenkomstengeorganiseerd,elkvooreenanderegroep stakeholders.deuitnodigingendeexacteinvullingvandebijeenkomstenvolgtopeenlatermoment. Deexactevormvanbijeenkomstenwordtinoverlegmetdebetrokkenpartijenuitgewerkt. Stap2:Managementplanonderdeelkansen,knelpuntenenambities: Gezamenlijkebijeenkomstvoorprovincies 13oktober2015 Bijeenkomstvoorgemeentenenwaterschappen 15oktober2015 BijeenkomstvoorEigenaren,exploitantenenbelangengroepen 10november2015 Stap3:Maatregelen,financiering,rollenentaken: Gezamenlijkebijeenkomstvoorprovincies 28januari2016 Bijeenkomstvoorgemeentenenwaterschappen 4februari2016 BijeenkomstvoorEigenaren,exploitantenenbelangengroepen 11februari2016 Deexacteinvullingvanstap4en5volgenineenlaterstadium. Reserveerdedatumvastinuwagenda.Dedefinitieveuitnodigingennadereinformatievolgtlater. 8

9 Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Werkgroep&Bescherming&organiseert&de&volgende&contactmomenten:& Tijdensderoadshowshebbendestakeholders(provincialeW,gemeentelijkeWenwaterschap medewerkers)aangegevenbetrokkentewillenblijven.perprovinciezijnverschillendebehoeftes geuittenaanzienvanhetonderdeelbescherming: Voorbeschermingismaatwerktussengemeentenperprovinciegewenst. Aandachtpuntisdaarbijomzoveelmogelijkeenparallelspoorvolgen.Ditisbelangrijkom zoveelmogelijkeengelijkinformatieniveautehebbenenvanelkaartekunnenlerenen elkaaraantescherpen.bovendienisditnoodzakelijkwanneerwenaareenzoveelmogelijk eenduidigbeleidwillen. Debevindingenenuitkomstenvandeverschillendenogteorganiserencontactmomenten zijnbruikbaaralsvoorwerkvoordebijeenkomstendieinhetnajaar2015envoorjaar2016 voorhetunesconominatiedossierwordengeorganiseerd. Perprovinciezijnmetdeprovincialeengemeentelijkebetrokkenendevolgendeafsprakengemaakt overdeverdereuitwerkingvandebegrenzingvandenhwendeliniebredebescherming: NoordWHolland: Nadezomeraanscherpenbegrenzingendiscussieeenduidigbeleid. Aanpassingenstructuurvisie/verordening/leidraadenvraagstukrondomruimtelijke ontwikkelingen. Utrecht: Nadezomeraanscherpenbegrenzingendiscussieeenduidigbeleid organiserenin combinatiemetprovincialeutrechtseprogrammavandenhw. Aanpassingenstructuurvisie/verordeningenvraagstukrondomruimtelijkeontwikkelingen. Gelderland,NoordWBrabantenZuidWHolland(PactvanLoevestein): Afstemmingenbetrokkenheidbijdeverdereinvullingvandeliniebredebeschermingen vraagstukrondomruimtelijkeontwikkelingen. AansluitenbijbijeenkomstenvanhetPactvanLoevestein. Gelderland: Aanpassingenstructuurvisie/verordeningenvraagstukrondomruimtelijkeontwikkelingen. NoordWBrabant: Aanpassingenstructuurvisie/verordeningenCHWwaardenkaartenvraagstukrondom ruimtelijkeontwikkelingen. Afsprakenoverhetvervolgwordenperprovincienaderuitgewerkt.Waarhetkanwordtaangesloten bijbestaandeoverlegstructuren.wijhoudenuopdehoogtevandevervolgstappen. 9

10 Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Contactgegevens)) WerkgroepUNESCO ErikavanLindenberg,ProjectmedewerkerNieuweHollandseWaterlinie WerkgroepBeschermingLiniebreed ErikavanLindenberg,ProjectmedewerkerNieuweHollandseWaterlinie Link)naar)dossiers) Aanloopnaarhetnominatiedossier: StellingvanAmsterdamenNieuweHollandseWaterliniesamensterker Adviesvandeexpertgroepbeoordelingwerelderfgoednominaties: BitterenZoet & ) Bijlagen) ) Presentatieroadshow Lijstvangenodigden 10

11 Roadshow Pact van Loesvestein National Project Nieuwe Hollandse Waterlinie Werkgroep UNESCO & Bescherming Liniebreed Doel: Informeren over proces UNESCO en Bescherming Linie breed Ambities en input vervolg Waarom nu: Na de zomer naar Liniecommissie /Gedeputeerde Staten provincies Waarvoor staan we aan de lat: UNESCO Nominatiedossier en Bescherming Liniebreed Programma Introductie Toelichting UNESCO nominatie Toelichting Begrenzing en beschermingsregime Doorkijk consequenties provinciaal en gemeentelijk beleid Betekenis van ontwikkelingen Vervolgproces en verwachtingen 1

12 Toelichting UNESCO nominatie Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Organisatieschema Siteholder Liniecommissie((LC)( Provincies(NH,(UT,(GLD,(NB( 1. Afronding Managemen.eam((MT)( Werkgroep( Financiering Werkgroep(( Beheer Provinciale( vertegenwoordiging(nhw Programmabureau(SvA Afstemming( Linieteam((LT)( Uitvoering( Werkgroep( Bescherming 2. Borging Werkgroep( UNESCO 3. Vermaatschappelijking Werkgroep( CommunicaMe SLO((en((( Kennis( 1. Coördinatie 2. Managementplan 3. Communicatie RCE( Werelderfgoed.nl( Namens(Stakeholders Waterschappen( Gemeenten( Eigenaren SLO((exploitanten)( Liniemuseum( Cultuurcompagnie(NH( 2

13 World Heritage buktu - Mali mids of Egypt rty - New York World Heritage NL 9 Culturele sites 1 Natuur site Stelling van Amsterdam Woudagemaal, Rietveld Schröderhuis Van Nelle Tentative list: Bonaire Marine Park Eise Eisinga Planetarium Waddenzee Schokland Kinderdijk Frontiers of the Roman Empire 2021 Island of Saba Koloniën van Weldadigheid 2018 Nieuwe Hollandse Waterlinie 2019 Plantations in West Curaçao 2020 Sanatorium Zonnestraal Beemster Willemstad Grachtengordel (Her)ingeschreven op de voorlopige lijst op: 17/08/2011 Uitbreiding van de Stelling van Amsterdam 3

14 Uitbreiding Kern uniciteit SOUV Statement of Outstanding Universal Value Strategisch landschap Watermanagementsysteem Militaire werken > Meerwaarde tov SvA 4

15 Inhoud van het nominatiedossier Globale inhoud Nominatiedossier 1. Identificatie van de site 2. Beschrijving van de site 3. Verantwoording voor de inschrijving 4. Staat van bescherming en beheer en factoren die de site beïnvloeden 5. Borging en management van de site 6. Monitoring 7. Documentatie 8. Contact informatie Globale inhoud Managementplan 1. Aanleiding en doel van managementplan 2. Eigenschappen van de UNESCO site 3. Instandhoudingsdoelen en instrumenten 4. Ruimtelijke afbakening van de site 5. Het management: structuren, rollen, taken en bevoegdheden 6. Duurzaam gebruik 7 Middelen (implementatie) 9. Handtekening van de staat NHW Werelderfgoed Waarom belangrijk: Kroon op meer dan tien jaar werk: NHW zichtbaar en beleefbaar Nationale en internationale erkenning van dit bijzondere erfgoed Veel investeringen gedaan, nu de vruchten plukken Kansen voor toerisme, recreatie en economische potenties Duurzaam en blijvend besef voor het behoud van dit unieke erfgoed 5

16 Proces op weg naar 2019 Betrokken: Rijk, 4 provincies, vele gemeenten, 3 waterschappen, eigenaren, exploitanten en anderen 4 provincies verantwoordelijk voor het Nominatiedossier 2015 en 2016 Opstellen nominatiedossier en managementplan 2017 Besluitvormingsproces 2018 Aanbieden van het dossier aan UNESCO > Deel 1 ND concept gereed > Deel 2 voorjaar 2016 MP 2019 Besluit World Heritage Committee Proces op weg naar 2019 Input managementplan stakeholders Stap 1: Terugkoppeling stand van zaken (nieuwsbrief) sept Stap 2: Inventarisatie knelpunten, bepalen ambitieniveau okt Stap 3: Maatregelen, financiering, rollen en taken jan Stap 4: Concept managementplan, nominatiedossier deel I april 2016 Stap 5: Concept nominatiedossier nov

17 Begrenzing en bescherming Opgave begrenzing Op basis van SOUV beargumenteerde begrenzing van de site Beargumenteerde begrenzing van de bufferzone Los van huidig beleid > focus op inhoudelijke argumenten DOEL Gedeeld beeld over begrenzing NHW / SvA Beoogd beschermingsregime Lange termijn ambitie Inzicht in consequenties per provincie (en doorkijk gemeenten) 7

18 22/07/15 Begrenzing aanloopdossier Actualisering begrenzing Stelling van Amsterdam begrenzing voorstel tot toevoegen voorstel tot afvoeren ± km Directie Beleid Sector Kennis & Beleidsevaluatie 26 juni 2013 Projectnr.: 2469 Stelling van Amsterdam Begrenzing Werelderfgoed Begrenzing van de site Begrenzing Nationaal Landschap Inclusief verboden kringen (1000 meter) Losse elementen (stellingen) zone van 1000 meter of bij los liggende forten verboden kringen als grens aanhouden Grote eenheden van bebouwing na 1940 en reserveringen uitwerken NHW Rijksmonumenten (ca. 1100), uitwerken overige elementen (tot ca. 2500) Vestingsteden maken deel uit van de site Bufferzone: Nader uitwerken bufferzone (west en oostzijde) Mogelijk circa 50 meter ten westen hoofdweerstandslijn 8

19 Begrenzing site Hoofdweerstandslijn Kernzone inundatie Verboden kringen 50 meter bufferzone Vestingsteden Kernzone = de site Bufferzone Doorkijk provinciaal en gemeentelijk beleid 9

20 Borging SOUV Via Monumentenwet 1988 PRV en PRS Bestemmingsplannen Aanwijzingsprogramma Tranche 1 t/m 7 Grotendeels gereed Utrecht, vestingsteden en losse deelgebieden (gereed eind 2015) Met name: Militaire elementen en deels watermanagement uit OUV 10

21 Omgevingsvisie en Verordening Per provincie Barro verankerd in Provinciaal beleid Elke provincie op eigen wijze ambitie eenduidige bescherming Gelderland Noord-Brabant Gemeentelijke verankering Analyse bestaande bestemmingsplannen Liniebreed veel variatie ambitie op termijn eenduidige bescherming Pact van Loevestein Wijdemeren 11

22 Conclusie Elementen grotendeels verankerd in rijksbeleid Provinciaal beleid voldoet deels, aanpassingen nodig Variatie tussen provincies ambitie eenduidigheid Gemeentelijk beleid voldoet deels Veel variatie ambitie op termijn eenduidigheid (voorbeeld Pact) Zwakke punten: Landschap verboden kringen en inundatievelden Watermanagement civiele elementen Veel maatwerktoetsing wie bepaald Toelichting op ontwikkelingen 12

23 NHW onder stolp? Internationaal belang 13

24 Ruimtelijke ontwikkelingen Zowel kansen als bedreigingen, voorbeelden: Verbreding A1/ A27 Jachthaven Muiden Nieuwe Landgoederen Wijdemeren Verbreding ring Utrecht Natuurontwikkeling Diefdijk Ontwikkeling bedrijventerrein Langerak Regionaal bedrijventerrein Werkendam Etc. Woudagemaal 14

25 Beemster fabriek Vervolg bescherming liniebreed Momenteel informeren provincies en gemeenten Komende periode Bedreigingen monitoren en blijvend actualiseren Borging in beleidstukken / instrumentarium provinciaal en gemeentelijk Integraal opnemen van NHW bij provinciale vraagstukken 15

26 16

Managementplan. Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie. Bijeenkomsten 13, 15 oktober en 10 november 2015

Managementplan. Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie. Bijeenkomsten 13, 15 oktober en 10 november 2015 Managementplan Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie Bijeenkomsten 13, 15 oktober en 10 november 2015 Programma Nominatie proces Introductie Managementplan In groepen uitwerken onderwerpen Managementplan

Nadere informatie

Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie

Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie AMBITIE IN EEN ORGANISCH PROGRAMMA Militair werelderfgoed (gebouw en landschap) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam VERBINDEN,

Nadere informatie

A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT. 10 december 2015 Roland Blijdenstijn

A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT. 10 december 2015 Roland Blijdenstijn A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT 10 december 2015 Roland Blijdenstijn A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT ONDERWERPEN Herijking Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013-2028 (PRV) UNESCO-nominatie NHW Cultuurnota

Nadere informatie

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse. Waterlinie samen sterker!

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse. Waterlinie samen sterker! FACTSHEET UNESCO Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Fort bij Tienhoven (foto Stichting Aquarius) Waterlinie samen sterker! De Nieuwe Hollandse Waterlinie De Nieuwe Hollandse Waterlinie is het grootste

Nadere informatie

VOORBLAD STEUNBETUIGING. De tekst van de steunbetuiging bestaat uit:

VOORBLAD STEUNBETUIGING. De tekst van de steunbetuiging bestaat uit: VOORBLAD STEUNBETUIGING De tekst van de steunbetuiging bestaat uit: De tekst van de steunbetuiging (blad 1). De tekst van de steunbetuiging is definitief, dit is de tekst waar 20 april de handtekeningen

Nadere informatie

Kick-off bijeenkomst voor gemeenten Presentatie Loes van der Vegt Managementplan Limes

Kick-off bijeenkomst voor gemeenten Presentatie Loes van der Vegt Managementplan Limes Kick-off bijeenkomst voor gemeenten Presentatie Loes van der Vegt Managementplan Limes Managementplan Limes Bijeenkomst gemeenten 31-10-2017 Land-id Dossier 20170419 A Managementplan Limes Loes van der

Nadere informatie

Memorandum. LT, Liniecommissie (NHW), GS Noord-Holland en GS Utrecht (SvA) en DT RCE

Memorandum. LT, Liniecommissie (NHW), GS Noord-Holland en GS Utrecht (SvA) en DT RCE Memorandum Aan: Van: LT, Liniecommissie (NHW), GS Noord-Holland en GS Utrecht (SvA) en DT RCE Loes van der Vegt (NHW), Caroline Bugter (NHW), Nanette van Goor (SvA) en Dre van Marrewijk (RCE) Datum: 22

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten verzoeken de leden van Provinciale Staten om: - de inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht)

Gedeputeerde Staten verzoeken de leden van Provinciale Staten om: - de inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht) Statenbrief Datum Onderwerp Nieuwe voordracht Nieuwe Hollandse Waterlinie Inlichtingen Ronald Hoekstra 026 359 8410 post@gelderland.nl 1 van 6 Portefeuillehouder Josan Meijers Kerntaak en plandoel - Cultuur

Nadere informatie

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE subsidieverordening NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE EN STELLING VAN AMSTERDAM 2016-2019 PROVINCIE-UTRECHT.NL Subsidieverordening NHW & SvA 2016 2019 1 subsidieverordening Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Uitvoeringsverordening subsidie Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam provincie Utrecht

PROVINCIAAL BLAD. Uitvoeringsverordening subsidie Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam provincie Utrecht PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 3999 11 juli 2016 Uitvoeringsverordening subsidie Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam provincie Utrecht Besluit van gedeputeerde

Nadere informatie

Gemeenteraad Culemborg College van Burgemeester en Wethouders

Gemeenteraad Culemborg College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Gemeenteraad Culemborg College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP Steunbetuiging nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie tot UNESCO Werelderfgoed DATUM 6 april 2017 BIJLAGE

Nadere informatie

gemeente Bunnik Discussienota

gemeente Bunnik Discussienota gemeente Bunnik Discussienota Aan: Van: De gemeenteraad van Bunnik het college van de gemeente Bunnik Datum: 16 februari 2017 Onderwerp: Nieuwe Hollandse Waterlinie Inleiding De Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker!

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker! Aanloop naar het nominatiedossier Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker! Datum: 15 augustus 2014 Naam project: Werelderfgoed: Stelling van Amsterdam met uitbreiding Nieuwe

Nadere informatie

FS-BSC GORINCHEM. van het college. Geachte leden van de raad,

FS-BSC GORINCHEM. van het college. Geachte leden van de raad, Raadsstukken - 1776 GEMEENTE GORINCHEM Informatiebrief van het college 2017 nummer 1776 Gorinchem, 27 februari 2017 Onden/verp: Steunbetuiging nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie tot UNESCO Werelderfgoed

Nadere informatie

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7)

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7) S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW Registratienummer : 2005REG001129i Portefeuillehouder J. van Bergen Titel : Bestuursovereenkomst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 33 576 Natuurbeleid Nr. 165 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. Toelichting

Ontwerpbesluit. Toelichting College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel 2011RGW10 Datum : 14 februari 2011 Nummer PS : Afdeling : PRO Commissie : RGW Steller : B. Cornelissen Portefeuillehouder : R.W. Krol Registratienummer :

Nadere informatie

AANLOOP NAAR HET NOMINATIEDOSSIER Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker!

AANLOOP NAAR HET NOMINATIEDOSSIER Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker! AANLOOP NAAR HET NOMINATIEDOSSIER Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker! AANLOOP NAAR HET NOMINATIEDOSSIER Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker!

Nadere informatie

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015)

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) 4.2 Natuur en landschap in Gelderland De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden

Nadere informatie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie De Nieuwe Hollandse Waterlinie Van ontwikkeling naar gebruik 1 Samenvatting Kader NHW tot 2020 2 INHOUDSOPGAVE 3 Colofon Voorwoord... 3 1 Inleiding... 4 2 Resultaten... 7 3 Kader tot 2020... 10 Vermaatschappelijking

Nadere informatie

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening 2013-2025 RIA Utrechtse Heuvelrug 1 september 2011 Ineke Schartman Provincie Utrecht, afd. Ruimte Wat en Waarom structuurvisie/verordening Planning

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum. Geachte Voorzitter, > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING WERELDERFGOEDNOMINATIE ROMEINSE LIMES

INTENTIEVERKLARING WERELDERFGOEDNOMINATIE ROMEINSE LIMES INTENTIEVERKLARING WERELDERFGOEDNOMINATIE ROMEINSE LIMES Prelude De Romeinse Limes, de noordgrens van het Romeinse Rijk, is de grootste lineaire archeologische structuur in Europa. Een indrukwekkend restant

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie World Heritage Volunteers. Saskia Woudenberg

Nieuwe Hollandse Waterlinie World Heritage Volunteers. Saskia Woudenberg Nieuwe Hollandse Waterlinie World Heritage Volunteers Saskia Woudenberg World Heritage Volunteers - UNESCO Doel van UNESCO: De campagne is gericht op bewustwording van de noodzaak om cultureel en natuurlijke

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Nota Ruimte budget 35 miljoen euro Planoppervlak 300 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nieuwe Hollandse Waterlinie Stevige nieuwe ruggengraat voor de Linie De Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie?

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie? Streekcommissie Rivierengebied West Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel Nieuwe Hollandse Waterlinie Wat was de NHW en wat is het nu? Actualisering programma Project Diefdijkverbetering Vragen en opmerkingen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam/Nieuwe Hollandse Waterlinie in Noord-Holland

Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam/Nieuwe Hollandse Waterlinie in Noord-Holland Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam/Nieuwe Hollandse Waterlinie 2017-2020 in Noord-Holland 1 Inhoudsopgave: Pagina Voorwoord 3 Managementsamenvatting 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 8 Hoofdstuk 2: Wat

Nadere informatie

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land 3 februari 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, doel en aanpak 2. Waar wél; concentratiegebieden 3. Waar niét: vrijwaringsgebieden i 4. Overig Nederland

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

Periodieke Rapportage Werelderfgoed. Actieplan 2015-2022. Piet Geleyns / Onroerend Erfgoed Dré van Marrewijk / Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Periodieke Rapportage Werelderfgoed. Actieplan 2015-2022. Piet Geleyns / Onroerend Erfgoed Dré van Marrewijk / Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Periodieke Rapportage Werelderfgoed Actieplan 2015-2022 Piet Geleyns / Onroerend Erfgoed Dré van Marrewijk / Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Periodieke rapportage Basis in Werelderfgoedverdrag (art.

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Militair Erfgoed Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon, Liberation Route en

Nadere informatie

Hartelijk welkom, strategie bijeenkomst duurzaam toerisme Werelderfgoed Waddenzee

Hartelijk welkom, strategie bijeenkomst duurzaam toerisme Werelderfgoed Waddenzee Hartelijk welkom, strategie bijeenkomst duurzaam toerisme Werelderfgoed Waddenzee Werelderfgoed Waddenzee El 2 Natuur Werelderfgoed Waddenzee June 2009: Inschrijving Duits-Ndl Waddenzee Opdracht hierbij

Nadere informatie

Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie

Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie Inhoudsopgave Toelichting Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel 1.2 Planbegrenzing 1.3 Vigerende bestemmingsplannen 1.4 Leeswijzer 4 4 6 7 8

Nadere informatie

REFERENTIE DOORKIESNUMMER EMAILADRES ONDERWERP

REFERENTIE DOORKIESNUMMER EMAILADRES ONDERWERP PROVINCIE " UTRECHT Gemeente Woerden Aan de gemeenteraad Postbus 45 3440 AA Woerden R «J 1 1 JULI 2014 Ben. Ambt. Streefdat. Afschr.: Be^U) ^Jir BVO. DATUM NUMMER UW BRIEF VAN UW NUMMER BIJLAGE 3 juli

Nadere informatie

Pact van Altena. Bestuursovereenkomst Nieuwe Hollandse Waterlinie 2014-2020

Pact van Altena. Bestuursovereenkomst Nieuwe Hollandse Waterlinie 2014-2020 Pact van Altena Bestuursovereenkomst Nieuwe Hollandse Waterlinie 2014-2020 1 2 Pact van Altena 3 Bestuursovereenkomst Nieuwe Hollandse Waterlinie 2014-2020 DE ONDERGETEKENDEN: 1. GEDEPUTEERDE STATEN van

Nadere informatie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie herzien

De Nieuwe Hollandse Waterlinie herzien De Nieuwe Hollandse Waterlinie herzien Utrecht stad in de Waterlinie Eindpeiling Mechteld Oosterholt, 9624241 1 Inhoud Conclusies Analyse Concept Ontwerp Evaluatie 2 Inhoud Analyse De Waterlinie Utrecht

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

Ontwerpbesluit beschermd dorpsgezicht

Ontwerpbesluit beschermd dorpsgezicht Ontwerpbesluit beschermd dorpsgezicht informatiebijeenkomst beschermd dorpsgezicht 15 oktober 2015 Jacqueline Rosbergen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) Henk Jan Solle (Westvoorne, team Gebiedsontwikkeling)

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN STELLING VAN AMSTERDAM EN NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE SAMEN STERKER! concept

MANAGEMENTPLAN STELLING VAN AMSTERDAM EN NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE SAMEN STERKER! concept MANAGEMENTPLAN STELLING VAN AMSTERDAM EN NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE SAMEN STERKER! Managementplan Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie Samen Sterker! 1 MANAGEMENTPLAN STELLING VAN AMSTERDAM

Nadere informatie

Waterlinies in Nederland

Waterlinies in Nederland Waterlinies in Nederland Cultuurhistorisch erfgoed Mysterieuze verhalen en beleving Schitterende natuur Economische bedrijvigheid en werkgelegenheid Culturele, zakelijke en sportieve activiteiten Een betere

Nadere informatie

UTRECHTS PROGRAMMA NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE EN STELLING VAN AMSTERDAM

UTRECHTS PROGRAMMA NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE EN STELLING VAN AMSTERDAM UTRECHTS PROGRAMMA NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE EN STELLING VAN AMSTERDAM 2016-2019 PROVINCIE-UTRECHT.NL PROGRAMMAPLAN NHW & SVA 2016-2019 1 COLOFON Uitgave: Provincie Utrecht Auteur: Nicoline Hanny Vormgeving:

Nadere informatie

Stelling van Amsterdam

Stelling van Amsterdam Stelling van Amsterdam Zuidoostbeemster De Nieuwe Tuinderij west 27 oktober 2016 Kenmerk 2344B/N2016-01/MW Projectnummer 2344B Aan Gemeente Beemster Van Manon Witbraad 1. Inleiding De verdedigingslinie

Nadere informatie

PACT VAN RUIGENHOEK GEZAMENLIJKE AMBITITIE BIJ LINIE EN STELLING

PACT VAN RUIGENHOEK GEZAMENLIJKE AMBITITIE BIJ LINIE EN STELLING PACT VAN RUIGENHOEK GEZAMENLIJKE AMBITITIE BIJ LINIE EN STELLING PACT VAN RUIGENHOEK GEZAMENLIJKE AMBITITIE BIJ LINIE EN STELLING Utrechts bondgenootschap in de Linie en Stelling De Linie en Stelling vormen

Nadere informatie

DOELGERICHT UITVOEREN!

DOELGERICHT UITVOEREN! DOELGERICHT UITVOEREN! PROGRAMMAPLAN 2011 2020 NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE DIEFDIJK/LOEVESTEIN Foto: Kogelvanger bij Het Werk aan t Spoel te Culemborg Vastgesteld op 16 maart 2012 door het Pact van Loevestein

Nadere informatie

1. Bevolkingsontwikkeling (demografie):

1. Bevolkingsontwikkeling (demografie): PLANOLOGIE VAN STAD & LAND BNB Huub Hooiveld Eikelhof, 2017 Wat hebben we de vorige keer gedaan? Praktisch: www.planvanhuub.nl Literatuur Handout colleges Definitie van ruimtelijke ordening Wensen Afwegen

Nadere informatie

Foto plaatsen. Roadshow Waterschap Scheldestromen 27 juni Joost van Halem Jolanda Verwegen

Foto plaatsen. Roadshow Waterschap Scheldestromen 27 juni Joost van Halem Jolanda Verwegen Foto plaatsen Roadshow Waterschap Scheldestromen 27 juni 2016 Joost van Halem Jolanda Verwegen Een beweging komt op gang Kern Omgevingswet (1): eenvoudiger wetgeving Van 26 wetten naar 1 wet Van 5000 naar

Nadere informatie

Verder met de Vesting Muiden. Thema-uur 1 juni 2016

Verder met de Vesting Muiden. Thema-uur 1 juni 2016 Verder met de Vesting Muiden Thema-uur 1 juni 2016 Inhoud Inleiding over de historie van de Vesting Muiden Aanleiding voor het project Ontwikkelplan Verder met de Vesting Muiden Uitwerkingen van het ontwikkelplan

Nadere informatie

Statenvoorstel. Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte

Statenvoorstel. Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte Statenvoorstel vergadering september 2017 nummer 7029 Onderwerp Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte Vergaderdatum GS: 4 juli 2017 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Inleiding. Figuur 1 UNESCO Werelderfgoed

Inleiding. Figuur 1 UNESCO Werelderfgoed ONDERWERP Afweging en risico-inschatting extra stationslocaties t.a.v. het Werelderfgoed Stelling van Amsterdam ONZE REFERENTIE DATUM 05 maart 2018 VAN Gertjan Jobse, Eline Amsing, Floor van Gils Inleiding

Nadere informatie

Zuidelijke binnenstad

Zuidelijke binnenstad X Gemeente Amsterdam 2e herziening bestemmingsplan Zuidelijke binnenstad Toelichting, regels en verbeelding 2e herziening bestemmingsplan Zuidelijke binnenstad Toelichting 3 1.4 Gevolgen van het bestemmingsplan

Nadere informatie

De Omgevingswet: kansen en bedreigingen voor het Erfgoed

De Omgevingswet: kansen en bedreigingen voor het Erfgoed De Omgevingswet: kansen en bedreigingen voor het Erfgoed SIKB Jaarcongres 27 september 2012 Thomas van den Berg Senior beleidsmedewerker Rijksdienst voor het cultureel erfgoed Inhoud - Waarom een nieuwe

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Planologische verankering Nieuwe Hollandse Waterlinie. S. Booms/ M. Bonouvrie/ K. Lamaker/ J.

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Planologische verankering Nieuwe Hollandse Waterlinie. S. Booms/ M. Bonouvrie/ K. Lamaker/ J. Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 12 februari 2014 KOPIE AAN BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER 1418051 Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Planologische verankering Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nadere informatie

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET Saskia Engbers strateeg Ruimte gemeente Zwolle 25 februari 2016 24-2-2016 wij presenteren u... 2 Opzet presentatie 1. Hoofdlijnen Omgevingswet 2. Hoe past OGW in transformatie

Nadere informatie

Provinciaal Omgevingsplan Limburg

Provinciaal Omgevingsplan Limburg Provinciaal Omgevingsplan Limburg Presentatie t.b.v. Regionalrat Düsseldorf, Provinciale Staten Gelderland en Provinciale Staten Limburg Arnhem, 7 maart 2012 POL POL = Provinciaal Omgevingsplan Limburg,

Nadere informatie

Datum: Adviserend. 24 januari Feb/mrt 30 januari

Datum: Adviserend. 24 januari Feb/mrt 30 januari Oplegvel 1. Onderwerp Brief aan provincie over opwekking duurzame energie 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang In het Energieakkoord Holland

Nadere informatie

Nieuwe veiligheidsnormen in relatie tot de Omgevingswet. Richard Jorissen

Nieuwe veiligheidsnormen in relatie tot de Omgevingswet. Richard Jorissen Nieuwe veiligheidsnormen in relatie tot de Omgevingswet Richard Jorissen Hoogwaterbeschermingsprogramma Onderdeel Deltaprogramma Jaarlijks voortrollend programma Alliantie Rijk-waterschappen Gezamenlijke

Nadere informatie

Geel in omgevingsvisies

Geel in omgevingsvisies Geel in omgevingsvisies De RWS-bijdrage aan de nationale, provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies Peter Harmsen Adviseur ruimtelijke ontwikkelingen Waar zijn we van? 2 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Duurzame

Nadere informatie

Het Hart van Holland. Omgevingsvisie 2040

Het Hart van Holland. Omgevingsvisie 2040 Het Hart van Holland Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 GEMEENTERAAD KAAG & BRAASSEM 7 DECEMBER 2016 JEROEN TRAUDES kaag en braassem katwijk leiden leiderdorp noordwijk oegstgeest teylingen voorschoten

Nadere informatie

erklaring van Altena

erklaring van Altena Verklaring van Altena Gezamenlijk willen wij, Agrarische Natuurvereniging Altena Biesbosch, Samenwerkingsverband Ondernemersverenigingen Altena (SOVA), Gemeente Aalburg, Gemeente Werkendam, Gemeente Woudrichem,

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 2 maart Voorstel nr.: 17/06.

Raadsvergadering d.d. 2 maart Voorstel nr.: 17/06. Raadsvergadering d.d. 2 maart 2006. Voorstel nr.: 17/06. Onderwerp: Herhaling voorbereidingsbesluit Wilhelminapark en Geesten. Bijl.: 2. Oegstgeest, 31 januari 2006. Aan de raad. 1. Relatie met Programbegroting

Nadere informatie

De Peel-Raamstelling in stelling

De Peel-Raamstelling in stelling De Peel-Raamstelling in stelling In het oostelijk deel van Noord-Brabant en deels in Limburg ligt een 20ste eeuwse verdedigingslinie: de Peel-Raamstelling. Verdedigingslinies maken deel uit van ons cultuurlandschap

Nadere informatie

Uitwerking categorie: Overig Hernieuwbaar (of wel de 186 PJ)

Uitwerking categorie: Overig Hernieuwbaar (of wel de 186 PJ) Uitwerking categorie: Overig Hernieuwbaar (of wel de 186 PJ) (tussenstand 1 mei 2015) Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel Achtergrond 186 PJ opgave ENERGIEAKKOORD VOOR DUURZAME GROEI Concrete afspraken

Nadere informatie

De heer drs. C.H. Boland bestemmingsplan de Krijgsman

De heer drs. C.H. Boland bestemmingsplan de Krijgsman Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 113788 De heer drs. C.H. Boland bestemmingsplan de Krijgsman Aan de raad, 1. Beslispunten 1. Het gewijzigde bestemmingsplan de Krijgsman, herziene versie

Nadere informatie

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker!

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker! Verslag bijeenkomsten Managementplan Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker! Gebundeld verslag van de bijeenkomsten voor het Managementplan Nieuwe Hollandse Waterlinie: 13

Nadere informatie

wij presenteren u kijk 1

wij presenteren u kijk 1 wij presenteren u... 18-4-2016 kijk 1 OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET Impact Saskia Engbers strateeg Ruimte gemeente Zwolle 14 april 2016 18-4-2016 wij presenteren u... 2 Opzet presentatie 1. Hoe past OGW in

Nadere informatie

3. Verhalen vertellen als middel om de Stelling en Linie gedragen te krijgen in de maatschappij

3. Verhalen vertellen als middel om de Stelling en Linie gedragen te krijgen in de maatschappij Workshops tijdens het symposium van de Stelling van Amsterdam (SvA) en Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) op 1 december in het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum Workshops In het middagprogramma van

Nadere informatie

Cultuurnota 2001 2004

Cultuurnota 2001 2004 vra20020cw.005 Cultuurnota 2001 2004 VRAGEN Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen hebben enkele fracties de behoefte over de brief van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

ERFGOED, ERFBETER, ERFBEST. Cultuurhistorische waarden: inventariseren, vastleggen en ontwerpen Februari 2012

ERFGOED, ERFBETER, ERFBEST. Cultuurhistorische waarden: inventariseren, vastleggen en ontwerpen Februari 2012 ERFGOED, ERFBETER, ERFBEST Cultuurhistorische waarden: inventariseren, vastleggen en ontwerpen Februari 2012 Cultureel Erfgoed Wat is er aan de hand De bescherming van het cultureel erfgoed koppelen aan

Nadere informatie

Cultuurhistorie & Bestemmingplan

Cultuurhistorie & Bestemmingplan Dynamiek & dilemma s van een plattelandsgemeente Inhoud presentatie en Wie ben ik? (Psst Bernard Stikfort) Gemeente Westerveld: Dynamiek: Met ruim 200 rijks- en provinciale monumenten; 7 van rijkswege

Nadere informatie

Onderwerp: Beter Benutten Vervolg regio Stedendriehoek en Stadsregio Arnhem-Nijmegen

Onderwerp: Beter Benutten Vervolg regio Stedendriehoek en Stadsregio Arnhem-Nijmegen STATENBRIEF Onderwerp: Beter Benutten Vervolg regio Stedendriehoek en Stadsregio Arnhem-Nijmegen Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te

Nadere informatie

Symposium Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Symposium Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie Symposium Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie Donderdag 1 december 2016 10.00-17.00 uur Muziekcentrum van de Omroep, Heuvellaan 33 in Hilversum Geachte relatie, Onlangs heeft u een

Nadere informatie

ICOMOS Technisch rapport. Verbinding A8-A9, opstelterrein voor treinen en een nieuw te bouwen woning.

ICOMOS Technisch rapport. Verbinding A8-A9, opstelterrein voor treinen en een nieuw te bouwen woning. ICOMOS Technisch rapport Erfgoed Stelling van Amsterdam Land Nederland Nr. erfgoed 759 Datum inschrijving 1996 Criteria (ii)(iv)(v) Project Verbinding A8-A9, opstelterrein voor treinen en een nieuw te

Nadere informatie

Statenmededeling. Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Statenmededeling. Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Statenmededeling Onderwerp Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming PS: 4045048 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De uitgangspunten

Nadere informatie

Visie toerisme en recreatie Noordoost Fryslân

Visie toerisme en recreatie Noordoost Fryslân 1 Visie toerisme en recreatie Noordoost Fryslân 1 ste stakeholdersbijeenkomst Dinsdag 27 november 2018 Programma 2 Welkom Korte toelichting op proces en resultaten tot nu toe Aanpak SWOT, ambitie en strategische

Nadere informatie

Net op Zee Hollandse Kust (Noord en Noordwest óf West)

Net op Zee Hollandse Kust (Noord en Noordwest óf West) Net op Zee Hollandse Kust (Noord en Noordwest óf West) Tussentijds toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 april 2018 / projectnummer: 3199 1. Tussentijds advies over de aanvullende Notitie R&D

Nadere informatie

Droogmakerij De Beemster. Visie Erfgoed en Ruimte Werelderfgoed. Plan van Aanpak 2013-2015. Definitief december 2012. Inhoud

Droogmakerij De Beemster. Visie Erfgoed en Ruimte Werelderfgoed. Plan van Aanpak 2013-2015. Definitief december 2012. Inhoud Visie Erfgoed en Ruimte Werelderfgoed Plan van Aanpak 2013-2015 Droogmakerij De Beemster Definitief december 2012 Inhoud 1. Inleiding, pag. 2 2. Strategische analyse, pag. 3 3. Ambitie, pag. 6 4. Actieplan,

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht)

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Bijlage: Projecten in de provincie Utrecht (hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Inleiding In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Verordening

Nadere informatie

Waterlinie van wereldklasse

Waterlinie van wereldklasse programma Pact van Loevestein 2019-2022 Versie na bestuurlijk overleg 5-12-2018 Waterlinie van wereldklasse Er komt een bijzondere tijd op de Nieuwe Hollandse Waterlinie af. Van een waterlinie die militair

Nadere informatie

Klimaatakkoord: Kijkje in de keuken. Coen Bernoster

Klimaatakkoord: Kijkje in de keuken. Coen Bernoster Klimaatakkoord: Kijkje in de keuken Coen Bernoster 19-7-2018 Voor wie? Regio, gemeenten, woningbouwcorporaties in Noord-Holland Voor wat? Aardgasvrij, duurzame bedrijventerreinen en energiebesparing Hoe?

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Gebiedsopgave Veluwe: VeluweAgenda 1.0 en Uitvoeringsprogramma Veluwe 2017 Portefeuillehouder: Bea Schouten Kerntaak/plandoel: duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer Doel

Nadere informatie

STAD & LAND in de ruimtelijke ordening

STAD & LAND in de ruimtelijke ordening STAD & LAND in de ruimtelijke ordening BNB-deeltijd Huub Hooiveld Eikelhof, 2019 Wat hebben we de vorige keer gedaan? Praktisch: www.planvanhuub.nl Literatuur Handout colleges Essay + tentamenvragen Rode

Nadere informatie

Gebiedsmaatregelen Overbetuwe. Aftrap doorstart en verdieping Watergoed, 17 december 2018

Gebiedsmaatregelen Overbetuwe. Aftrap doorstart en verdieping Watergoed, 17 december 2018 Gebiedsmaatregelen Overbetuwe Aftrap doorstart en verdieping Watergoed, 17 december 2018 Programma Terugblik en kaders: Frank Montanus, omgevingsadviseur Vragen en reacties Aanpak en planning: Theo Ahoud,

Nadere informatie

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018 De gezamenlijke (innovatie)agenda Pagina 1 Inhoud Inhoud Aanleiding en opdracht Procesaanpak Uitkomsten Vervolg De

Nadere informatie

CONCEPT. Uitvoeringsprogramma 2007 t/m 2013 Jaarschijf Projectenveloppe Vechtstreek-Zuid

CONCEPT. Uitvoeringsprogramma 2007 t/m 2013 Jaarschijf Projectenveloppe Vechtstreek-Zuid CONCEPT Uitvoeringsprogramma 2007 t/m 2013 Jaarschijf 2007 Projectenveloppe Vechtstreek-Zuid Versie 1, vastgesteld door EC d.d. 21 juni 2006 INHOUD 1 HET UITVOERINGSPROGRAMMA Inleiding Plaats van dit document

Nadere informatie

Een nieuwe omgeving voor de archeologie: de Omgevingswet als kader.

Een nieuwe omgeving voor de archeologie: de Omgevingswet als kader. Een nieuwe omgeving voor de archeologie: de Omgevingswet als kader. 25 september 2013 SIKB OCW/ Directie Cultureel Erfgoed Monique Krauwer Hoe zat het ook alweer met de Omgevingswet? 40 ruimte-gerelateerde

Nadere informatie

Natura 2000 Botshol. Fleur Smout. Indeling van de avond. Stand van zaken beheerplan Presentatie Natuurmonumenten Terugkoppeling en vragenronde

Natura 2000 Botshol. Fleur Smout. Indeling van de avond. Stand van zaken beheerplan Presentatie Natuurmonumenten Terugkoppeling en vragenronde Natura 2000 Botshol Fleur Smout 1 Indeling van de avond Stand van zaken beheerplan Presentatie Natuurmonumenten Terugkoppeling en vragenronde 2 provincie Utrecht 1 Natura 2000 Waarborgen biodiversiteit

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 1 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt Dreef 3, tweede etage 2012HR HAARLEM INGEKOMEN 30 MAART 2018 Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Ruimtelijk strategische visie Regio Rivierenland 27 september 2017

Ruimtelijk strategische visie Regio Rivierenland 27 september 2017 Ruimtelijk strategische visie Regio Rivierenland 27 september 2017 Ruimtelijk strategische visie Wervend Herleidbaar Bruikbaar Waar gaat de visie over? Denkmodel regionale samenwerking Proces Kwaliteiten

Nadere informatie

Regionale betrokkenheid bij de voorbereiding van de nominatie

Regionale betrokkenheid bij de voorbereiding van de nominatie Directie Regionale Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum DRZN. 2007/4545 13 december 2007 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland Bijlage bij Statenbrief Plan van aanpak Natuurvisie- zaaknummer 2016-012209 Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland 1. Aanleiding In 2012 hebben Provinciale Staten de Beleidsuitwerking Natuur en Landschap

Nadere informatie

Verplaatst herbouwen stolp Mijzerweg 1a Beemster. Planbeoordeling ruimtelijke kwaliteit

Verplaatst herbouwen stolp Mijzerweg 1a Beemster. Planbeoordeling ruimtelijke kwaliteit Verplaatst herbouwen stolp Mijzerweg 1a Beemster Planbeoordeling ruimtelijke kwaliteit 1 INLEIDING... 3 1.1 algemeen... 3 1.2 instrumentarium... 3 2 ANALYSE... 4 2.1 uitgangspunten van beleid... 4 2.2

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Doorwerking rijksbeleid in provinciale regelgeving

Doorwerking rijksbeleid in provinciale regelgeving Doorwerking rijksbeleid in provinciale regelgeving 16 april 2014 Algemene Rekenkamer, Lange Voorhout 8, Postbus 20015, 2500 EA Den Haag Overzicht doorwerking rijksbeleid in provinciale regelgeving 1 Op

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie uitwerking inzet revolverende middelen vrijetijdseconomie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

As Leiden - Katwijk. Plan van Aanpak. Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland. 13 september 2004

As Leiden - Katwijk. Plan van Aanpak. Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland. 13 september 2004 As Leiden - Katwijk As Leiden - Katwijk Plan van Aanpak Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland 13 september 2004 Het gebied De opgave komt uit: - Programma van Afspraken ( 2002, Duin&Bollenstreek,

Nadere informatie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Zuid-Limburg Position Paper van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, aangeboden door de voorzitters van het Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie en Nationaal

Nadere informatie

Omgevingswet en Erfgoedwet; een (nieuw) kader voor cultureel erfgoed

Omgevingswet en Erfgoedwet; een (nieuw) kader voor cultureel erfgoed Omgevingswet en Erfgoedwet; een (nieuw) kader voor cultureel erfgoed Informatiemiddag Erfgoedwet, 17 juni 2016 Frank Altenburg Inhoud Omgevingswet en Erfgoedwet Wat vindt u waar? Wat is nieuw? Cultureel

Nadere informatie