Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker!"

Transcriptie

1 Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Nieuwsbrief Roadshows UNESCO & Bescherming Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Datum: JULI 2015 Versie: Definitief Betreft: Nieuwsbrief Roadshows Opgesteld door: Werkgroep UNESCO en Bescherming Nieuwe Hollandse Waterlinie

2 Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Nieuwe&Hollandse&Waterlinie& Nieuwsbrief&Roadshows&UNESCO&&&Bescherming& Aanleiding))) DeafgelopenperiodezijninhetkadervanUNESCOenLiniebredebeschermingverschillende roadshowsgeorganiseerd.nahetondertekenenvanhetpactvanaltenainoktober2014ishard gewerktaanheteerstedeelvanhetnominatiedossier.diteerstedeelvanhetnominatiedossierisin conceptgereed,kortomhoogtijdomdebetrokkenenteinformerenoverdestandvanzakenenhet beoogdevervolgproces. Doel) DoelomditteorganiserenwasomiedereenteinformerenoverhetprocesvandeUNESCO nominatie,debeoogdebegrenzingvanhetwerelderfgoed,hetbeschermingsregimeende ruimtelijkeontwikkelingeninhetgebiedvandenieuwehollandsewaterlinie(nhw).ookhebbende roadshowstotdoelaandachtpuntenenaanscherpingenteinventariserenvoorhetvervolgproces. Devolgenderoadshowshebbenplaastgevonden: 07W05W2015 ProvincialemedewerkersprovincieUtrecht 28W05W2015 GemeentenenwaterschappenuitdeprovincieUtrecht 01W06W2015 MedewerkersprovincieengemeentenprovincieNoordWHolland 03W06W2015 ProvincialemedewerkersprovincieGelderland 04W06W2015 GemeentenenwaterschappenklankbordgroepPactvanLoevestein 06W07W2015 ProvincialemedewerkersprovincieNoordWBrabant Nieuwsbrief) Erisgeenverslagperbijeenkomstgemaakt,maareenoverkoepelendenieuwsbriefmetde belangrijksteuitkomstenenaandachtspunten.dezenieuwsbriefbevateenkortesamenvattingvan degepresenteerdeonderwerpen,daarbijisaangegevenwelkeaandachtspuntenuitderoadshows naarvorenzijngekomen.dezenieuwsbriefbesluitmetdegemaakteafsprakenendeplanningenhet vervolgproces. Mochtubelangrijkezakenmissen,vragenhebbenoftipsvoorhetvervolgproces,danhorenwijdat graag.heeftucollega sdieookgraagopdehoogtegehoudenwordenvanhetnominatieprocesgeef ditaanonsdoor.wijzorgenervoordatdeadressenlijstwordtaangevuld.decontactgegevensvande ledenvandewerkgroepunescoenbeschermingzijnonderaandezenieuwsbriefopgenomen. Wijwillenuhartelijkdankenvooruwbijdrageaandezeroadshowsenhopenookindekomende periodesamenmetuoptetrekkenbijhetopstellenvanhetnominatiedossier. NamensdewerkgroepUNESCOenwerkgroepBeschermingLiniebreed. CarolineBugterenLoesvanderVegt 2

3 Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Inhoudelijke)terugkoppeling) & UNESCO& MetdeondertekeningVanhetPactvanAltenaop2oktober2014hebbendevierprovincies(NoordW Holland,NoordWBrabant,GelderlandenUtrecht)deverantwoordelijkheidvoorhetnationaalproject NieuweHollandseWaterlinieopzichgenomen.Opdezelfdedatumishetaanloopnominatiedossier Stelling)van)Amsterdam)en)Nieuwe)Hollandse)Waterlinie)samen)sterker aangebodenaande RijksdienstvoorCultureelErfgoedteneindeeenjaartaltoegewezentekrijgenvoorindieningvan hetdossierbijunesco.op20meijongstledenhebbendeprovinciesvandeministervanonderwijs Cultuur&Wetenschaphetberichtgekregendathetnominatiedossierin2018doorhetRijk ingediendwordtbijunescoteneindein2019destatusvanwerelderfgoedteverkrijgen.eenflinke ambitiewaar,onderleidingvanhetlinieteam,doordiversewerkgroepeninvullingaanwordt gegeven.& HetverkrijgenvandeWerelderfgoedstatusplaatstdeNHWalsuitbreidingvandeStellingvan Amsterdam(SvA)inhetrijtjevanWerelderfgoederenzoalsdeGreatBarrierReef,deChineseMuur enhetvrijheidsbeeldinnewyork.allenbijzondereerfgoederen,uniekenuitzonderlijkinhunsoort. DatisookwaarUNESCOnaarkijkt.Hoeuniekenbijzonderisheterfgoed;dezogenaamde OutstandingUniversalValues(OUV).VoordeNHWwordtuitgegaanvandeOUVvandeSvAdatal sinds1996werelderfgoedis.desvaisechtersluitstukvaneenperiodevanaanlegenontwikkeling vandeverdedigingsliniesmetwaterinnederlandwaardoordenhwendesvagezamenlijkhet geheleverhaalvertellen.omdeouvendeonderliggendeattributengoedtekunnenbeschrijvenis denhwverdeeldindrieonderdelen:hetstrategischlandschap,hetwatermanagementsysteemen demilitaireelementen.hetsamenspelvandezeonderdelenmaaktdesva/nhwzounieken uitzonderlijkindewereld.unescoverwachtduurzameinstandhoudingvanhetenhetuitdragenen belevenvanhetwerelderfgoed.dewijzewaaropditplaatsvindtwordtbeschreveninhet managementplanalsonderdeelvanhetnominatiedossier.hetbereikenvandewerelderfgoed statusbetekentdebekroningopmeerdan10jaarinvesterenindenhw,nationaleeninternationale erkenning,duurzaambehoudeneconomischgewindoormeertoerismeenrecreantenvoorde NHW/SvA. Hetmakenvanhetnominatiedossierishalfoktober2014gestartenkoerstopafrondingeind2016. In2017zalbesluitvormingplaatsvindenbijGedeputeerdenenProvincialeStatenenbijhetRijk, waarnahetdossierinjanuari2018aangebodenkanwordenaanunesco.vervolgensneemt UNESCO1,5jaardetijdomhetdossiertebeoordelenteneindeinjuni2019destatusteverlenen. & Reacties)en)aandachtspunten) Voor)de)NHW)is)het)belangrijk)dat)de)UNESCO)wordt)verkregen,)zeker)voor)die)forten)die)al) een)herontwikkeling)hebben)doorgemaakt.)het)is)de)kroon)op)jarenlang)werk)en)grote) investeringen.)) Let)op)dat)je)ook)goed)duidelijk)maakt)wat)het)kan)opleveren)voor)betrokken)partijen.)Voor) veel)partijen,)wordt)nog)niet)gezien)wat)een)unesco)status)kan)opleveren)en)waarom)het) ook)voor)hen)van)belang)is.)onderbouw)dit)ook)met)onderzoeken)die)al)uitgevoerd)zijn)voor) Werelderfgoed.)) 3

4 Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Draagvlak)en)bekendheid)bij)lokale)bestuurders)is)nog)onvoldoende,)hier)moet)werk)van) gemaakt)worden.) Hoe)worden)eigenaren/exploitanten)en)bewoners)betrokken?) Door)wie)wordt)de)UNESCOMnominatie/aanmelding))vastgesteld)(ook)door)gemeenten)?) Concrete)praktijkvoorbeelden)delen,)voor)het)verkrijgen)van)draagvlak)en)het)delen)van) kennis.)de)succes)verhalen)bieden)bovendien)inspiratie)voor)andere)en)nieuwe)ondernemers) in)de)nhw.)) De)vraag)is)meer)helderheid)te)geven)over)het)proces)verloop)bij)UNESCO.)Is)er)meer)te) zeggen)over)het)honoreren)van)een)aanvraag?)) Er)zijn)2)sporen)van)communicatie,)toerisme)en)monumenten,)dit)levert)vaak) miscommunicatie)op.) Onduidelijk)welke)ontwikkelingen)in)de)NHW)onder)de)noemer)UNESCO)eventueel)niet)meer) mogelijk)zijn.)) Aandachtspunt:)UNESCO)staat)erg)ver)van)gemeenten)af,)waardoor)het)draagvlak)laag)is.)) Wat)is)het)toekomstbeeld)van)de)NHW,)waar)willen)we)staan)over)10)jaar?)) Begrenzing&en&bescherming& Voorhetnominatiedossiermoeteenbeargumenteerdebegrenzingvanhettoekomstige Werelderfgoedwordenbepaald,dezogenaamdegeografischebegrenzingvandesite.Ditzelfdegeldt voorhetbepalenvaneenzogenaamdebufferzone.binnendebegrenzingvandesitezelfliggenalle elementen(punten,lijnenenvlakken)diedeuniekeuniverselewaardevanhettoekomstig Werelderfgoedbepalen.Debufferzoneiseenzonedievanbelangisvoorondersteuningen beschermingvandesite,zoalsbelangrijkevisueleenfysiekerelaties. ) Besluit)algemene)regels)ruimtelijke)ordening)(Barro)) DehuidigebegrenzingvandeSvAendeNHWisvastgelegdinrijksbeleidendoorvertaaldnaar provinciaaleninsommigegevallengemeentelijkbeleid.debarrowbegrenzingiseengebieddathet RijkheeftaangewezenomdeSvAendeNHWtebeschermen.VoordeSvAisdebegrenzingvanhet Werelderfgoedopgenomen,zoalsdezeisingeschreveninhetWerelderfgoedregisterin1996.Voor denhwistevenseenbegrenzingopgenomendieaansluitbijdebegrenzingvanhetvoormalige NationaalLandschap.DezeBarroWzonediendeinopdrachtvanhetRijkopgenomentewordeninde omgevingsverordeningvandevijfprovincies.perprovincieisdebegrenzingnadergeconcretiseerd enopgenomenindeomgevingsverordeningen.bijhetbepalenvandebegrenzingvoorhet toekomstigewerelderfgoedisdaaromzorgvuldiggekekennaardenualinhetbeleidgehanteerde begrenzingenendeachterliggendeargumentatie.bijdebeideoptieswordtaangegevenwatde consequentieszijnvoorhethuidigebeleidendewijzewaaropdebegrenzingdaarinisopgenomen. ) Stelling)van)Amsterdam) DebegrenzingvandeSvAisbegrensdinhetnominatiedossieruit1996,deSvAvormteen3tot5 kilometerbredeenongeveer135kmlangekringopeenradialeafstandvangemiddeld15kmvan hetcentrumvanamsterdam.debegrenzingvandesvaisgerichtophetbehoudvanhet Stellingsysteemalsgeheelendesamenhangmethetcultuurlandschap.TegenwoordiggaatUNESCO ervanuitdatrondelkwerelderfgoedeenbufferzonewordtvastgesteldomdesitedaarmeete beschermentegenexterneinvloeden.tentijdevandenominatievandesvawasditnogniethet geval.voordesvaisdanookgeenbufferzonevastgesteld. 4

5 Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Nieuwe)Hollandse)Waterlinie) Debegrenzingvandeuitbreiding(NHW)wordtbepaalddoordeuniverselewaarden(OUV)ensluit aanbijdebegrenzingvandesva.debegrenzingbevatdegehelebouwperiodevandenhw,van 1815tot1940enbevatdeelementendiegezamenlijkdeontwikkelingvandeuniekewaardenvande NHWlatenzien.OokisrekeninggehoudenmetdebegrenzingeninhetbestaanderijksWen provincialebeleid(barro,structuurvisiesenverordeningen).almeerdanvijftienjaarwordt gewerktaanbeschermingenontwikkelingvandenhwdooronderzoek,visieenbeleid.dezekennis isgebruiktvoorhetbepalenvandebegrenzing. Uitgangspunten)begrenzing)site) BijdebegrenzingvandesitestaandeuniekeuniverselewaardenvanhetWerelderfgoedcentraal. DezezijnbeschrevenindeStatementofOUV.VoordeNHWzijndezeonderteverdelenin: Strategischlandschap Watermanagementsysteem Militaireelementen DevoorgesteldebegrenzingomvathetgehelevoormaligeNationaallandschap(zoalsnuvastgelegd indeprs/prvvandeprovincies).binnendezegrensliggenalleobjectendieonderdeelzijnvande OUV,ookmakendeinundatiekommenalsgeheelonderdeeluitvandesite.Uitgangspuntenbijde begrenzing,desitebevat: Hoofdweerstandslijnvoormalignationaallandschap(inundatievelden) Verbodenkringenvan1000meterrondomforten Bijlosliggendefortenverbodenkringenvan1000meteralsgrensaanhouden Vestingstedenmakendeeluitvandesite(inclusiefdeverbodenkringenvan1000m) Naderezorgvuldigebepalingvandebegrenzingterplaatsevanbebouwingna1940en planologischereserveringen(mogelijkonderdelenindebufferzone). Deexacteinvullingvandebegrenzingzalhetkomendehalfjaarplaatsvinden.Hierbijwordtook gekekennaarelementendietotophedengeenonderdeeluitmaaktenvanhetnationaallandschap vandenhw,eenvoorbeeldhiervanisfortpannerdeningelderland.inhoeverreeenbufferzone noodzakelijkis,moetnogverderuitgewerktworden.hiervoorwordtoverlegaangegaanmet ICOMOS,deadviesorganisatievanUNESCO. Consequenties) DeexactedefiniëringvandebegrenzingbetekenteenaanpassingindeProvinciaalRuimtelijke Structuurvisie(PRS)endeProvinciaalRuimtelijkeVerordening(PRV)bijalleprovincies(inmeerof minderemate).afhankelijkvandeplanningbinnendeprovincieskaneendergelijkewijziging meegenomenwordenmetdekomendeherzieningvandeprsenprv. & Reacties)en)aandachtspunten) De)begrenzing)moet)op)onderdelen)verder)uitgewerkt)worden.)Bij)een)aantal)gemeenten) bestaat)de)wens)om)dit)samen)uit)te)werken.)bijvoorbeeld)een)check)op)de)elementen)in)de) omgeving)muiden)is)gewenst,)wat)is)al)onderdeel)van)de)stelling)van)amsterdam)en)wat)nog) niet.)) 5

6 Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Betekenis)wat)wel)en)niet)kan)(beschermingsregime))is)nog)niet)duidelijk.)De)komende)tijd) moet)dit)verder)uitgewerkt)worden.)veel)is)al)goed)beschermd)maar)er)is)veel)diversiteit,)een) eenduidige)en)transparant)beschermingsregime)voor)de)hele)nhw)geeft)meer)duidelijkheid) bieden)voor)alle)betrokkenen)over)wat)wel)en)niet)mogelijk)is.)bijvoorbeeld)bij)het)ene)fort) mogen)zonnepanelen)wel)en)bij)de)ander)niet.) Begrenzing)UNESCO)leidt)tot)aanpassing)PRS/PRV.)Provinciaal)eenduidige)beleid)van)belang,) aanpassingen)koppelen)aan)prs/prv.) De)ambitie)voor)een)eenduidig)beleid)is)niet)voor)alle)gemeenten)even)vanzelfsprekend.) Voordelen)worden)wel)gezien,)maar)ook)risico s.)pact)van)loevestein)loopt)voorop)m.b.t.) uniforme)bescherming,)de)andere)gemeenten)willen)verkennen)in)hoeverre)dit)ook)voor)hen) een)optie)is) )wat)zijn)de)argumenten)van)het)pact)om)het)zo)te)doen.)is)het)bijvoorbeeld) wenselijk)om)ook)voor))utrecht)en)noordmholland)een)parapluplan)te)ontwikkelen.)) Uitgangspunten)voor)de)bescherming)op)gemeentelijk)niveau)gezamenlijk)formuleren,)in) ieder)geval)komen)tot)een)gezamenlijke)richtlijn)voor)bestemmingsplannen.)intentie)is) mogelijk)haalbaar)voor)het)indienen)bij)unesco,)maar)de)daadwerkelijke)implementatie)kan) beter,)wanneer)de)omgevingswet)van)kracht)is) Belangrijk)aandachtpunt)is)dat)dit)niet)alleen)per)provincie)bedacht)moet)worden,)maar)dat) ook)een)liniebrede)afstemming)noodzakelijk)is.)dit)omdat)anders)tussen)de)provincies)weer) (grote))verschillen)kunnen)ontstaan.) Ontwikkelingen& Ophetmomentdateenlandervoorkiesteengebiedopdevoorlopigelijstteplaatsenkiestzijervoor hetbeoogdewerelderfgoedduurzaamtebehoudenvoordetoekomst.dusvanafhetmomentvan plaatsingopdevoorlopigelijstenzekertentijdevandeaanwijzingdoorhetwerelderfgoedcomité heefteenlanddezorgplichtvoorhetwerelderfgoed.methetindienenvanhetnominatiedossier geefthetlandaanzorgtedragenvoorhetwerelderfgoedenlegtverantwoordingafoverde ontwikkelingendieinenomdesiteplaatvinden. DeNieuweHollandseWaterlinieiseenlevendlandschapenvooreenduurzameinstandhouding moetenontwikkelingenmogelijkblijven.ditisookmogelijk,wanneerdeuniekeenuniversele waardenvanhetwerelderfgoedgeborgdblijven.dezewaardenzijnvooreenbelangrijkdeelal verankerdinhetruimtelijkbeleid.deunescostatusbetekentdanooknietzozeerextraregelgeving, maarhebbenvooralinvloedopdewijzewaaropdeontwikkelingenplaatsvinden. TijdensderoadshowszijnvoorbeeldengegevenvantweewerelderfgoedereninNederlandwaar ontwikkelingenopeenzorgvuldigewijzehebbenplaatsgevonden.deeersteisdeconowfabriekinde Beemster,waaropzorgvuldigewijzeeenuitbreidingvandekaasfabriekisvormgegeven.Een belangrijkeredendatdezeontwikkelingheeftkunnenplaatsvindenisdatdefabriekeenfunctionele relatieheeftmetdeagrarischesectorenvanbelangisvoordeduurzameinstandhoudingvandesite. EentweedevoorbeeldishetbezoekerscentrumbijhetWoudagemaal.Debestaandegebouwen bodenvrijwelgeenruimtevoorhetontvangenvanbezoekers,waardoorhetverhaaloverhet Woudagemaalbijnanietuitgedragenkonworden.Methetbezoekerscentrumishierveranderingin gekomen,ookhierheefteenzorgvuldigevormgevingbijgedragenaandepositievehoudingvan UNESCO. 6

7 Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Reacties)en)aandachtspunten) ) De)NHW)gaat)niet)op)slot,)bestaande)regelgeving)biedt)veelal)voldoende)bescherming)in)het) kader)van)unesco.)het)is)belangrijk)een)goede)afweging)te)maken)in)het)kader)van)de) unieke)en)universele)waarden)van)het)werelderfgoed.)deze)waarden)mogen)niet)aangetast) worden.)) De)vraag)gaat)dus)over)hoe)ontwikkelingen)kunnen)plaatsvinden)en)op)welke)wijze)NHW) belangen)goed)zijn)en)worden)geborgd.)) Op)dit)moment)is)dit)afwegingsproces)nog)onduidelijk.)Niet)helder)is)bij)wie)een) initiatiefnemer)moet)zijn)om)de)afweging)te)maken.)ook)blijkt)het)lastig)goed)richting)te) geven)aan)de)kernkwaliteiten.)de)wens)bestaat)meer)duidelijkheid)te)krijgen)over)hoe)het) afwegingsproces)verloopt)en)wie)hiervoor)aanspreekpunt)is.) De)rol)van)het)kwaliteitsteam)is)niet)altijd)even)duidelijk.)Wanneer)geven)zij)advies,)waar)in) proces,)wat)is)betekenis,)hoe)kan)je)ze)benaderen)en)hoe)ziet)de)rol)van)het)kwaliteitsteam)er) in)de)toekomst)uit.)kortom)een)breed)scala)aan)reacties.)door)de)meeste)stakeholders)wordt) het)kwaliteitsteam)bijzonder)gewaardeerd)en)wordt)ook)de)urgentie)van)een)liniebreed) ruimtelijk)kwaliteitsteam)onderschreven.) Benadrukt)wordt)dat)er)aandacht)moet)zijn)voor)bestaande)netwerken)en)overlegstructuren.) Faciliteer)de)regio)en)maak)gebruik)van)bestaande)gremia.) Meer)duidelijkheid)is)gewenst)over)de)wijze)van)beoordelen)van)ontwikkelingen)in)het)kader) van)unesco,)is)dit)anders)dan)tot)op)heden)is)gebeurt?) Een)goede)communicatie)naar)andere)stakeholders)zoals)eigenaren,)beheerders)en) exploitanten)wordt)benadrukt,)waaronder)ook)de)lto.)) In)NoordMBrabant)wordt)de)A27)gezien)als)kans)en)bedreiging.)) GIS)analyses)zoals)het)uitwerken)van)percentages)bebouwing)en)andere)ontwikkelingen)in)de) kernzone,)kunnen)het)nominatiedossier)ondersteunen.)) Aandachtspunt)is)het)koppelen)van)recreatieve)ontwikkelingen)aan)de)NHW.) Alle)partijen)hechten)waarde)aan)het)betrokken)blijven)bij)het)NHW)proces,)zowel)op)het) onderdeel)unesco)als)de)liniebrede)bescherming.)) 7

8 Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Planning)en)vervolgproces) Werkgroep&UNESCO:& DewerkgroepUNESCOgaathetkomendjaarwerkenaanhetManagementplan(MP)vandeNHW. DitvormtstrakseenbelangrijkonderdeelvanhettotaleNominatiedossier.Destappenenplanning voorhetopstellenvanhetmanagementplanzieteralsvolgtuit: Stap1:Terugkoppelingroadshowsenvervolgproces Julienseptember2015 Stap2:Inventarisatiekansen,knelpuntenenambitieniveau November2015 Stap3:Maatregelen,financiering,rollenentaken Februari2016 Stap4:Conceptmanagementplanennominatiedossierdeel1 April2016 Stap5:Conceptnominatiedossier(incl.MP) November2016 Werkgroep&UNESCO&organiseert&de&volgende&bijeenkomsten:& Stap1:Terugkoppelingroadshowsenvervolgproces.Deterugkoppelingvanderoadshowsis voorzienmetdezenieuwsbrief.inseptembervolgtnogeenliniebredenieuwsbriefwaar betrokkenenwordengeïnformeerdoverhetvervolgprocesrondomdenieuwehollandsewaterlinie enhetnominatieproces. Vooraankondiging)data)liniebrede)bijeenkomsten:) Hetmanagementplanwillenwegraagsamenmetuenanderebetrokkenstakeholdersopstellen. Gedurendehetopstellenvanhetmanagementplanwordenhiervooreenaantalbijeenkomsten georganiseerd. Hieronderiseenoverzichtopgenomenvandedatawaaropdebijeenkomstenwordengehouden.Per onderwerpwordensteedsdriebijeenkomstengeorganiseerd,elkvooreenanderegroep stakeholders.deuitnodigingendeexacteinvullingvandebijeenkomstenvolgtopeenlatermoment. Deexactevormvanbijeenkomstenwordtinoverlegmetdebetrokkenpartijenuitgewerkt. Stap2:Managementplanonderdeelkansen,knelpuntenenambities: Gezamenlijkebijeenkomstvoorprovincies 13oktober2015 Bijeenkomstvoorgemeentenenwaterschappen 15oktober2015 BijeenkomstvoorEigenaren,exploitantenenbelangengroepen 10november2015 Stap3:Maatregelen,financiering,rollenentaken: Gezamenlijkebijeenkomstvoorprovincies 28januari2016 Bijeenkomstvoorgemeentenenwaterschappen 4februari2016 BijeenkomstvoorEigenaren,exploitantenenbelangengroepen 11februari2016 Deexacteinvullingvanstap4en5volgenineenlaterstadium. Reserveerdedatumvastinuwagenda.Dedefinitieveuitnodigingennadereinformatievolgtlater. 8

9 Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Werkgroep&Bescherming&organiseert&de&volgende&contactmomenten:& Tijdensderoadshowshebbendestakeholders(provincialeW,gemeentelijkeWenwaterschap medewerkers)aangegevenbetrokkentewillenblijven.perprovinciezijnverschillendebehoeftes geuittenaanzienvanhetonderdeelbescherming: Voorbeschermingismaatwerktussengemeentenperprovinciegewenst. Aandachtpuntisdaarbijomzoveelmogelijkeenparallelspoorvolgen.Ditisbelangrijkom zoveelmogelijkeengelijkinformatieniveautehebbenenvanelkaartekunnenlerenen elkaaraantescherpen.bovendienisditnoodzakelijkwanneerwenaareenzoveelmogelijk eenduidigbeleidwillen. Debevindingenenuitkomstenvandeverschillendenogteorganiserencontactmomenten zijnbruikbaaralsvoorwerkvoordebijeenkomstendieinhetnajaar2015envoorjaar2016 voorhetunesconominatiedossierwordengeorganiseerd. Perprovinciezijnmetdeprovincialeengemeentelijkebetrokkenendevolgendeafsprakengemaakt overdeverdereuitwerkingvandebegrenzingvandenhwendeliniebredebescherming: NoordWHolland: Nadezomeraanscherpenbegrenzingendiscussieeenduidigbeleid. Aanpassingenstructuurvisie/verordening/leidraadenvraagstukrondomruimtelijke ontwikkelingen. Utrecht: Nadezomeraanscherpenbegrenzingendiscussieeenduidigbeleid organiserenin combinatiemetprovincialeutrechtseprogrammavandenhw. Aanpassingenstructuurvisie/verordeningenvraagstukrondomruimtelijkeontwikkelingen. Gelderland,NoordWBrabantenZuidWHolland(PactvanLoevestein): Afstemmingenbetrokkenheidbijdeverdereinvullingvandeliniebredebeschermingen vraagstukrondomruimtelijkeontwikkelingen. AansluitenbijbijeenkomstenvanhetPactvanLoevestein. Gelderland: Aanpassingenstructuurvisie/verordeningenvraagstukrondomruimtelijkeontwikkelingen. NoordWBrabant: Aanpassingenstructuurvisie/verordeningenCHWwaardenkaartenvraagstukrondom ruimtelijkeontwikkelingen. Afsprakenoverhetvervolgwordenperprovincienaderuitgewerkt.Waarhetkanwordtaangesloten bijbestaandeoverlegstructuren.wijhoudenuopdehoogtevandevervolgstappen. 9

10 Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Contactgegevens)) WerkgroepUNESCO ErikavanLindenberg,ProjectmedewerkerNieuweHollandseWaterlinie WerkgroepBeschermingLiniebreed ErikavanLindenberg,ProjectmedewerkerNieuweHollandseWaterlinie Link)naar)dossiers) Aanloopnaarhetnominatiedossier: StellingvanAmsterdamenNieuweHollandseWaterliniesamensterker Adviesvandeexpertgroepbeoordelingwerelderfgoednominaties: BitterenZoet & ) Bijlagen) ) Presentatieroadshow Lijstvangenodigden 10

11 Roadshow Pact van Loesvestein National Project Nieuwe Hollandse Waterlinie Werkgroep UNESCO & Bescherming Liniebreed Doel: Informeren over proces UNESCO en Bescherming Linie breed Ambities en input vervolg Waarom nu: Na de zomer naar Liniecommissie /Gedeputeerde Staten provincies Waarvoor staan we aan de lat: UNESCO Nominatiedossier en Bescherming Liniebreed Programma Introductie Toelichting UNESCO nominatie Toelichting Begrenzing en beschermingsregime Doorkijk consequenties provinciaal en gemeentelijk beleid Betekenis van ontwikkelingen Vervolgproces en verwachtingen 1

12 Toelichting UNESCO nominatie Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Organisatieschema Siteholder Liniecommissie((LC)( Provincies(NH,(UT,(GLD,(NB( 1. Afronding Managemen.eam((MT)( Werkgroep( Financiering Werkgroep(( Beheer Provinciale( vertegenwoordiging(nhw Programmabureau(SvA Afstemming( Linieteam((LT)( Uitvoering( Werkgroep( Bescherming 2. Borging Werkgroep( UNESCO 3. Vermaatschappelijking Werkgroep( CommunicaMe SLO((en((( Kennis( 1. Coördinatie 2. Managementplan 3. Communicatie RCE( Werelderfgoed.nl( Namens(Stakeholders Waterschappen( Gemeenten( Eigenaren SLO((exploitanten)( Liniemuseum( Cultuurcompagnie(NH( 2

13 World Heritage buktu - Mali mids of Egypt rty - New York World Heritage NL 9 Culturele sites 1 Natuur site Stelling van Amsterdam Woudagemaal, Rietveld Schröderhuis Van Nelle Tentative list: Bonaire Marine Park Eise Eisinga Planetarium Waddenzee Schokland Kinderdijk Frontiers of the Roman Empire 2021 Island of Saba Koloniën van Weldadigheid 2018 Nieuwe Hollandse Waterlinie 2019 Plantations in West Curaçao 2020 Sanatorium Zonnestraal Beemster Willemstad Grachtengordel (Her)ingeschreven op de voorlopige lijst op: 17/08/2011 Uitbreiding van de Stelling van Amsterdam 3

14 Uitbreiding Kern uniciteit SOUV Statement of Outstanding Universal Value Strategisch landschap Watermanagementsysteem Militaire werken > Meerwaarde tov SvA 4

15 Inhoud van het nominatiedossier Globale inhoud Nominatiedossier 1. Identificatie van de site 2. Beschrijving van de site 3. Verantwoording voor de inschrijving 4. Staat van bescherming en beheer en factoren die de site beïnvloeden 5. Borging en management van de site 6. Monitoring 7. Documentatie 8. Contact informatie Globale inhoud Managementplan 1. Aanleiding en doel van managementplan 2. Eigenschappen van de UNESCO site 3. Instandhoudingsdoelen en instrumenten 4. Ruimtelijke afbakening van de site 5. Het management: structuren, rollen, taken en bevoegdheden 6. Duurzaam gebruik 7 Middelen (implementatie) 9. Handtekening van de staat NHW Werelderfgoed Waarom belangrijk: Kroon op meer dan tien jaar werk: NHW zichtbaar en beleefbaar Nationale en internationale erkenning van dit bijzondere erfgoed Veel investeringen gedaan, nu de vruchten plukken Kansen voor toerisme, recreatie en economische potenties Duurzaam en blijvend besef voor het behoud van dit unieke erfgoed 5

16 Proces op weg naar 2019 Betrokken: Rijk, 4 provincies, vele gemeenten, 3 waterschappen, eigenaren, exploitanten en anderen 4 provincies verantwoordelijk voor het Nominatiedossier 2015 en 2016 Opstellen nominatiedossier en managementplan 2017 Besluitvormingsproces 2018 Aanbieden van het dossier aan UNESCO > Deel 1 ND concept gereed > Deel 2 voorjaar 2016 MP 2019 Besluit World Heritage Committee Proces op weg naar 2019 Input managementplan stakeholders Stap 1: Terugkoppeling stand van zaken (nieuwsbrief) sept Stap 2: Inventarisatie knelpunten, bepalen ambitieniveau okt Stap 3: Maatregelen, financiering, rollen en taken jan Stap 4: Concept managementplan, nominatiedossier deel I april 2016 Stap 5: Concept nominatiedossier nov

17 Begrenzing en bescherming Opgave begrenzing Op basis van SOUV beargumenteerde begrenzing van de site Beargumenteerde begrenzing van de bufferzone Los van huidig beleid > focus op inhoudelijke argumenten DOEL Gedeeld beeld over begrenzing NHW / SvA Beoogd beschermingsregime Lange termijn ambitie Inzicht in consequenties per provincie (en doorkijk gemeenten) 7

18 22/07/15 Begrenzing aanloopdossier Actualisering begrenzing Stelling van Amsterdam begrenzing voorstel tot toevoegen voorstel tot afvoeren ± km Directie Beleid Sector Kennis & Beleidsevaluatie 26 juni 2013 Projectnr.: 2469 Stelling van Amsterdam Begrenzing Werelderfgoed Begrenzing van de site Begrenzing Nationaal Landschap Inclusief verboden kringen (1000 meter) Losse elementen (stellingen) zone van 1000 meter of bij los liggende forten verboden kringen als grens aanhouden Grote eenheden van bebouwing na 1940 en reserveringen uitwerken NHW Rijksmonumenten (ca. 1100), uitwerken overige elementen (tot ca. 2500) Vestingsteden maken deel uit van de site Bufferzone: Nader uitwerken bufferzone (west en oostzijde) Mogelijk circa 50 meter ten westen hoofdweerstandslijn 8

19 Begrenzing site Hoofdweerstandslijn Kernzone inundatie Verboden kringen 50 meter bufferzone Vestingsteden Kernzone = de site Bufferzone Doorkijk provinciaal en gemeentelijk beleid 9

20 Borging SOUV Via Monumentenwet 1988 PRV en PRS Bestemmingsplannen Aanwijzingsprogramma Tranche 1 t/m 7 Grotendeels gereed Utrecht, vestingsteden en losse deelgebieden (gereed eind 2015) Met name: Militaire elementen en deels watermanagement uit OUV 10

21 Omgevingsvisie en Verordening Per provincie Barro verankerd in Provinciaal beleid Elke provincie op eigen wijze ambitie eenduidige bescherming Gelderland Noord-Brabant Gemeentelijke verankering Analyse bestaande bestemmingsplannen Liniebreed veel variatie ambitie op termijn eenduidige bescherming Pact van Loevestein Wijdemeren 11

22 Conclusie Elementen grotendeels verankerd in rijksbeleid Provinciaal beleid voldoet deels, aanpassingen nodig Variatie tussen provincies ambitie eenduidigheid Gemeentelijk beleid voldoet deels Veel variatie ambitie op termijn eenduidigheid (voorbeeld Pact) Zwakke punten: Landschap verboden kringen en inundatievelden Watermanagement civiele elementen Veel maatwerktoetsing wie bepaald Toelichting op ontwikkelingen 12

23 NHW onder stolp? Internationaal belang 13

24 Ruimtelijke ontwikkelingen Zowel kansen als bedreigingen, voorbeelden: Verbreding A1/ A27 Jachthaven Muiden Nieuwe Landgoederen Wijdemeren Verbreding ring Utrecht Natuurontwikkeling Diefdijk Ontwikkeling bedrijventerrein Langerak Regionaal bedrijventerrein Werkendam Etc. Woudagemaal 14

25 Beemster fabriek Vervolg bescherming liniebreed Momenteel informeren provincies en gemeenten Komende periode Bedreigingen monitoren en blijvend actualiseren Borging in beleidstukken / instrumentarium provinciaal en gemeentelijk Integraal opnemen van NHW bij provinciale vraagstukken 15

26 16

A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT. 10 december 2015 Roland Blijdenstijn

A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT. 10 december 2015 Roland Blijdenstijn A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT 10 december 2015 Roland Blijdenstijn A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT ONDERWERPEN Herijking Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013-2028 (PRV) UNESCO-nominatie NHW Cultuurnota

Nadere informatie

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker!

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker! Aanloop naar het nominatiedossier Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker! Datum: 15 augustus 2014 Naam project: Werelderfgoed: Stelling van Amsterdam met uitbreiding Nieuwe

Nadere informatie

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7)

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7) S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW Registratienummer : 2005REG001129i Portefeuillehouder J. van Bergen Titel : Bestuursovereenkomst

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING WERELDERFGOEDNOMINATIE ROMEINSE LIMES

INTENTIEVERKLARING WERELDERFGOEDNOMINATIE ROMEINSE LIMES INTENTIEVERKLARING WERELDERFGOEDNOMINATIE ROMEINSE LIMES Prelude De Romeinse Limes, de noordgrens van het Romeinse Rijk, is de grootste lineaire archeologische structuur in Europa. Een indrukwekkend restant

Nadere informatie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie De Nieuwe Hollandse Waterlinie Van ontwikkeling naar gebruik 1 Samenvatting Kader NHW tot 2020 2 INHOUDSOPGAVE 3 Colofon Voorwoord... 3 1 Inleiding... 4 2 Resultaten... 7 3 Kader tot 2020... 10 Vermaatschappelijking

Nadere informatie

Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie

Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie Inhoudsopgave Toelichting Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel 1.2 Planbegrenzing 1.3 Vigerende bestemmingsplannen 1.4 Leeswijzer 4 4 6 7 8

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Nota Ruimte budget 35 miljoen euro Planoppervlak 300 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nieuwe Hollandse Waterlinie Stevige nieuwe ruggengraat voor de Linie De Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie?

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie? Streekcommissie Rivierengebied West Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel Nieuwe Hollandse Waterlinie Wat was de NHW en wat is het nu? Actualisering programma Project Diefdijkverbetering Vragen en opmerkingen

Nadere informatie

REFERENTIE DOORKIESNUMMER EMAILADRES ONDERWERP

REFERENTIE DOORKIESNUMMER EMAILADRES ONDERWERP PROVINCIE " UTRECHT Gemeente Woerden Aan de gemeenteraad Postbus 45 3440 AA Woerden R «J 1 1 JULI 2014 Ben. Ambt. Streefdat. Afschr.: Be^U) ^Jir BVO. DATUM NUMMER UW BRIEF VAN UW NUMMER BIJLAGE 3 juli

Nadere informatie

Pact van Altena. Bestuursovereenkomst Nieuwe Hollandse Waterlinie 2014-2020

Pact van Altena. Bestuursovereenkomst Nieuwe Hollandse Waterlinie 2014-2020 Pact van Altena Bestuursovereenkomst Nieuwe Hollandse Waterlinie 2014-2020 1 2 Pact van Altena 3 Bestuursovereenkomst Nieuwe Hollandse Waterlinie 2014-2020 DE ONDERGETEKENDEN: 1. GEDEPUTEERDE STATEN van

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie World Heritage Volunteers. Saskia Woudenberg

Nieuwe Hollandse Waterlinie World Heritage Volunteers. Saskia Woudenberg Nieuwe Hollandse Waterlinie World Heritage Volunteers Saskia Woudenberg World Heritage Volunteers - UNESCO Doel van UNESCO: De campagne is gericht op bewustwording van de noodzaak om cultureel en natuurlijke

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Militair Erfgoed Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon, Liberation Route en

Nadere informatie

Hartelijk welkom, strategie bijeenkomst duurzaam toerisme Werelderfgoed Waddenzee

Hartelijk welkom, strategie bijeenkomst duurzaam toerisme Werelderfgoed Waddenzee Hartelijk welkom, strategie bijeenkomst duurzaam toerisme Werelderfgoed Waddenzee Werelderfgoed Waddenzee El 2 Natuur Werelderfgoed Waddenzee June 2009: Inschrijving Duits-Ndl Waddenzee Opdracht hierbij

Nadere informatie

Waterlinies in Nederland

Waterlinies in Nederland Waterlinies in Nederland Cultuurhistorisch erfgoed Mysterieuze verhalen en beleving Schitterende natuur Economische bedrijvigheid en werkgelegenheid Culturele, zakelijke en sportieve activiteiten Een betere

Nadere informatie

Periodieke Rapportage Werelderfgoed. Actieplan 2015-2022. Piet Geleyns / Onroerend Erfgoed Dré van Marrewijk / Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Periodieke Rapportage Werelderfgoed. Actieplan 2015-2022. Piet Geleyns / Onroerend Erfgoed Dré van Marrewijk / Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Periodieke Rapportage Werelderfgoed Actieplan 2015-2022 Piet Geleyns / Onroerend Erfgoed Dré van Marrewijk / Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Periodieke rapportage Basis in Werelderfgoedverdrag (art.

Nadere informatie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie herzien

De Nieuwe Hollandse Waterlinie herzien De Nieuwe Hollandse Waterlinie herzien Utrecht stad in de Waterlinie Eindpeiling Mechteld Oosterholt, 9624241 1 Inhoud Conclusies Analyse Concept Ontwerp Evaluatie 2 Inhoud Analyse De Waterlinie Utrecht

Nadere informatie

ICOMOS Technisch rapport. Verbinding A8-A9, opstelterrein voor treinen en een nieuw te bouwen woning.

ICOMOS Technisch rapport. Verbinding A8-A9, opstelterrein voor treinen en een nieuw te bouwen woning. ICOMOS Technisch rapport Erfgoed Stelling van Amsterdam Land Nederland Nr. erfgoed 759 Datum inschrijving 1996 Criteria (ii)(iv)(v) Project Verbinding A8-A9, opstelterrein voor treinen en een nieuw te

Nadere informatie

DOELGERICHT UITVOEREN!

DOELGERICHT UITVOEREN! DOELGERICHT UITVOEREN! PROGRAMMAPLAN 2011 2020 NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE DIEFDIJK/LOEVESTEIN Foto: Kogelvanger bij Het Werk aan t Spoel te Culemborg Vastgesteld op 16 maart 2012 door het Pact van Loevestein

Nadere informatie

Cultuurnota 2001 2004

Cultuurnota 2001 2004 vra20020cw.005 Cultuurnota 2001 2004 VRAGEN Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen hebben enkele fracties de behoefte over de brief van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land 3 februari 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, doel en aanpak 2. Waar wél; concentratiegebieden 3. Waar niét: vrijwaringsgebieden i 4. Overig Nederland

Nadere informatie

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker!

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker! Verslag bijeenkomsten Managementplan Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker! Gebundeld verslag van de bijeenkomsten voor het Managementplan Nieuwe Hollandse Waterlinie: 13

Nadere informatie

Droogmakerij De Beemster. Visie Erfgoed en Ruimte Werelderfgoed. Plan van Aanpak 2013-2015. Definitief december 2012. Inhoud

Droogmakerij De Beemster. Visie Erfgoed en Ruimte Werelderfgoed. Plan van Aanpak 2013-2015. Definitief december 2012. Inhoud Visie Erfgoed en Ruimte Werelderfgoed Plan van Aanpak 2013-2015 Droogmakerij De Beemster Definitief december 2012 Inhoud 1. Inleiding, pag. 2 2. Strategische analyse, pag. 3 3. Ambitie, pag. 6 4. Actieplan,

Nadere informatie

De Peel-Raamstelling in stelling

De Peel-Raamstelling in stelling De Peel-Raamstelling in stelling In het oostelijk deel van Noord-Brabant en deels in Limburg ligt een 20ste eeuwse verdedigingslinie: de Peel-Raamstelling. Verdedigingslinies maken deel uit van ons cultuurlandschap

Nadere informatie

Een nieuwe omgeving voor de archeologie: de Omgevingswet als kader.

Een nieuwe omgeving voor de archeologie: de Omgevingswet als kader. Een nieuwe omgeving voor de archeologie: de Omgevingswet als kader. 25 september 2013 SIKB OCW/ Directie Cultureel Erfgoed Monique Krauwer Hoe zat het ook alweer met de Omgevingswet? 40 ruimte-gerelateerde

Nadere informatie

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht)

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Bijlage: Projecten in de provincie Utrecht (hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Inleiding In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Verordening

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland

Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland Inspelen op een veranderende omgeving Roel Wever 7 april 2014 Rivierenland Een samenwerkingsproject van Provincie Gelderland en VNG Gelderland 1 De essenties

Nadere informatie

Koloniën van Weldadigheid

Koloniën van Weldadigheid Koloniën van Weldadigheid België en Nederland Op weg naar Werelderfgoed 2018 Plan van aanpak Inhoudsopgave Inleiding 3 Koloniën van Weldadigheid 4 Doelstellingen 5 Organisatie 6 Planning 8 Financiën 9

Nadere informatie

Uitwerking categorie: Overig Hernieuwbaar (of wel de 186 PJ)

Uitwerking categorie: Overig Hernieuwbaar (of wel de 186 PJ) Uitwerking categorie: Overig Hernieuwbaar (of wel de 186 PJ) (tussenstand 1 mei 2015) Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel Achtergrond 186 PJ opgave ENERGIEAKKOORD VOOR DUURZAME GROEI Concrete afspraken

Nadere informatie

JURYRAPPORT PRIJSVRAAG WATERLINIECENTRUM NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE FORT VECHTEN

JURYRAPPORT PRIJSVRAAG WATERLINIECENTRUM NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE FORT VECHTEN JURYRAPPORT PRIJSVRAAG WATERLINIECENTRUM NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE FORT VECHTEN Opdrachtgever: Provincie Utrecht Oktober 2011 2 Aanle id ing: Voor het ontwerp van het nieuw te bouwen Waterliniecentrum

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies griffie) Behandelwijze Overlegpunten/ beslispunten Context Agendaverzoek GS: Gelders Provinciaal Ambitie Statement leren voor Duurzame

Nadere informatie

Bovenregionale Samenwerking. Eindrapport uitwerkingsfase Eenheid in verscheidenheid

Bovenregionale Samenwerking. Eindrapport uitwerkingsfase Eenheid in verscheidenheid Bovenregionale Samenwerking Eindrapport uitwerkingsfase Eenheid in verscheidenheid Verduidelijking sturende rol Rijk Introductie Marcel van Eck Vanmiddag in deze caroussel: - stellingen - uitleg Project

Nadere informatie

Titel : Vaststellen partiële herziening PRS en PRV provincie Utrecht, WAV-kaart en bijbehorende Nota van Beantwoording. Ontwerpbesluit pag.

Titel : Vaststellen partiële herziening PRS en PRV provincie Utrecht, WAV-kaart en bijbehorende Nota van Beantwoording. Ontwerpbesluit pag. College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 21 januari 2014 NUMMER PS PS2014RGW02 AFDELING FLO COMMISSIE RGW STELLER Mw. C. Raijmaekers DOORKIESNUMMER 3700 REGISTRATIENUMMER 80F24DD9 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Stelling van Amsterdam

Stelling van Amsterdam .. R............ rdmz Rijksdienst i n f o.. architectuur en stedenbouw. voor de Monumentenzorg........... 3... AANLEIDING TOT DEZE BROCHURE In 1995 heeft Nederland de Stelling van Amsterdam voorgedragen

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Agenda workshop De vrijetijdssector en gebiedsontwikkeling

Agenda workshop De vrijetijdssector en gebiedsontwikkeling Agenda workshop De vrijetijdssector en gebiedsontwikkeling 1. Voorstelronde 2. Presentatie Rob Berkers: theoretisch 3. Presentatie Lennert Langerak: praktisch 4. Discussie 5. Afsluiting De vrijetijdssector

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie/ Stelling van Amsterdam in de Vechtstreek Noord 2011-2015

Nieuwe Hollandse Waterlinie/ Stelling van Amsterdam in de Vechtstreek Noord 2011-2015 verdedig Cultuur en cultuurhistorie Nieuwe Hollandse Waterlinie/ Stelling van Amsterdam in de Vechtstreek Noord 2011-2015 Actualisatie van het uitvoeringsprogramma Actualisatie van het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

As Leiden - Katwijk. Plan van Aanpak. Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland. 13 september 2004

As Leiden - Katwijk. Plan van Aanpak. Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland. 13 september 2004 As Leiden - Katwijk As Leiden - Katwijk Plan van Aanpak Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland 13 september 2004 Het gebied De opgave komt uit: - Programma van Afspraken ( 2002, Duin&Bollenstreek,

Nadere informatie

Toerisme en Recreatie

Toerisme en Recreatie Toerisme en Recreatie Wat speelt er? De vraagstukken over toerisme en recreatie zijn divers. Er zijn vraagstukken met betrekking tot de routestructuur, de kwaliteiten in het gebied en nieuwe functies.

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Programma Nieuwe Natuur Flevoland. Projectvoorstel Noordwest Schokland - NFL04

Programma Nieuwe Natuur Flevoland. Projectvoorstel Noordwest Schokland - NFL04 Programma Nieuwe Natuur Flevoland Projectvoorstel Noordwest Schokland - NFL04 Aangepaste versie augustus 2014 Indiener De heer J.A. Schenk Zaakwaarnemer Agrivesta makelaardij en onteigening J.A.J.M. Huijbregts

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog Statenmededeling Onderwerp Militair erfgoed Tweede Wereldoorlog en Oorlogsmuseum Overloon Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon

Nadere informatie

ARCHEOLOGIE BIJ DE PROVINCIE UTRECHT. ROMA 30 januari 2014 Ivonne de Jongh

ARCHEOLOGIE BIJ DE PROVINCIE UTRECHT. ROMA 30 januari 2014 Ivonne de Jongh ARCHEOLOGIE BIJ DE PROVINCIE UTRECHT ROMA 30 januari 2014 Ivonne de Jongh INHOUD TAKEN ARCHEOLOGIE VAN DE PROVINCIE UTRECHT Advisering bestemmingsplannen Archeologische attentiegebieden Depotbeheer Bevoegd

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie uitwerking inzet revolverende middelen vrijetijdseconomie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

Noord-Brabant, de meest innovatieve en gastvrije provincie. Beleidskader en Uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie 2013-2020

Noord-Brabant, de meest innovatieve en gastvrije provincie. Beleidskader en Uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie 2013-2020 Noord-Brabant, de meest innovatieve en gastvrije provincie Beleidskader en Uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie 2013-2020 Aanleiding Agenda van Brabant Topregio kennis en innovatie Leef- en vestigingsklimaat

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040

Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040 pagina 1 van 5 Home > Actueel > Nieuws Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040 26 februari 2015 - Nieuwsartikel Gedeputeerde

Nadere informatie

2e bijeenkomst stuurgroep 20-12-2011. Strategie bijeenkomst 02/04-2012. Terugkoppeling strategie bijeenkomst 03/04-2012

2e bijeenkomst stuurgroep 20-12-2011. Strategie bijeenkomst 02/04-2012. Terugkoppeling strategie bijeenkomst 03/04-2012 Doel van project: een strategie voor duurzaam toerisme opstellen voor Werelderfgoed gebied de Waddenzee die beheer, bescherming en toerisme zodanig verbindt, dat de bijzondere waarden van het gebied instand

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

: Archeologisch depot en cultuurhistorische presentatie. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

: Archeologisch depot en cultuurhistorische presentatie. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 18 oktober 2005 Nummer PS : PS2005ZCW14 Dienst/sector : MEC/DCU Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC001843i Portefeuillehouder : vbergen Titel : Archeologisch

Nadere informatie

ADVIES OUDE HOLLANDSE WATERLINIE Unie van Vestingsteden van de OHWL

ADVIES OUDE HOLLANDSE WATERLINIE Unie van Vestingsteden van de OHWL KWALITEITSTEAM GROENE HART ADVIES OUDE HOLLANDSE WATERLINIE Unie van Vestingsteden van de OHWL 1. Vraag Aanleiding en probleemstelling Vestingsteden in combinatie met een waterlinie zijn een uniek Nederlands

Nadere informatie

Regionaal Beeldverhaal Noord-Holland. Joris Pieter Neuteboom EZ/Toerisme

Regionaal Beeldverhaal Noord-Holland. Joris Pieter Neuteboom EZ/Toerisme Regionaal Beeldverhaal Noord-Holland Joris Pieter Neuteboom EZ/Toerisme Gebiedsgericht werken Ambitie Gemeenten/regio s ondersteunen bij het vaststellen van hun identiteit (IM) Behoud door ontwikkeling

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone

Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone Programma Fatih Ozdere Algemene introductie Samenwerking met Alblasserdam en SWEK Financien Lennart Graaff - procesmanager Proces project Gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Uitzon. Voorlopige Lijst Unesco Werelderfgoed Koninkrijk der Nederlanden 2010. derlijk en uni verseel

Uitzon. Voorlopige Lijst Unesco Werelderfgoed Koninkrijk der Nederlanden 2010. derlijk en uni verseel Uitzon Voorlopige Lijst Unesco Werelderfgoed Koninkrijk der Nederlanden 2010 derlijk en uni verseel Uitzonderlijk en universeel Voorlopige Lijst Unesco Werelderfgoed Koninkrijk der Nederlanden 2010 Commissie

Nadere informatie

Noordoostcorridor Voorkeursalternatief. Augustus 2013

Noordoostcorridor Voorkeursalternatief. Augustus 2013 Noordoostcorridor Voorkeursalternatief Augustus 2013 Bereikbaarheid Zuidoost-Brabant Brainportregio Brainport Oost = Verbreden N279 Veghel Asten Aanleg nieuwe verbinding Eindhoven Helmond om Ruit rond

Nadere informatie

Te koop wegens vrede

Te koop wegens vrede Te koop wegens vrede Ondernemers gezocht Fort Everdingen staat te koop. De huidige eigenaar, de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van Economische Zaken, daagt (een groep van) ondernemers uit om

Nadere informatie

Park Vliegbasis Soesterberg

Park Vliegbasis Soesterberg Plannen voor Vliegbasis Soesterberg (2009-2012) Aan de ruimtelijke planvorming voor de Vliegbasis Soesterberg is de afgelopen jaren hard gewerkt door de betrokken overheden en verschillende gebiedspartijen.

Nadere informatie

Programma 4 Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

Programma 4 Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur Programma 4 Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur Missie De provincie wil de sociaal-culturele ruggengraat van Drenthe borgen. Cultuur is een kerntaak van de provincie, gekoppeld

Nadere informatie

Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat???

Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat??? Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat??? Gemeente Houten 14 december 2010 Koen Helling Afdeling RBL Werk in uitvoering De Landschapscoördinator

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Actualisatie bestemmingsplan Lutkemeerpolder

Actualisatie bestemmingsplan Lutkemeerpolder Actualisatie bestemmingsplan Lutkemeerpolder Presentatie ± 10 minuten Vragen & Discussie ± 20 minuten Ligging Ligging: Tussen de Ringvaart, de Wysentkade, de Osdorper Bovenpolder en de Ookmeerweg Historie

Nadere informatie

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN Onderzoek naar cultuurhistorische structuren, landschappen en panden Aansluitend op Belvedere- (Behoud door ontwikkeling) en het MoMo-beleid (Modernisering

Nadere informatie

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007 K a n s e n voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t Onderzoeksrapport Mei 2007 Opdrachtgever: Uitvoerenden: In samenwerking met: Provincie Noord-Brabant Brabants Landschap Brabants Particulier

Nadere informatie

In de bres voor het Brabants trekpaard.

In de bres voor het Brabants trekpaard. In de bres voor het Brabants trekpaard. Startmoment erfgoedzorgtraject Chantal Bisschop & Yves Segers Centrum Agrarische Geschiedenis Asse, 6 februari 2016 Programma 13:00 Ontvangst 13:30 Welkom door Tom

Nadere informatie

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 10 maart 2009 Nummer PS : PS2009MME05 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT233656 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

Inventarisatie van locaties voor grootschalige zonne-energiesystemen

Inventarisatie van locaties voor grootschalige zonne-energiesystemen Inventarisatie van locaties voor grootschalige zonne-energiesystemen Gemeente Utrecht Maart 2016 1. Inleiding 1.1 Zonne-energie voor Utrecht In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen dat er in 2020

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Plan van aanpak productontwikkeling Nieuwe Hollandse Waterlinie Zuid-Holland

Plan van aanpak productontwikkeling Nieuwe Hollandse Waterlinie Zuid-Holland Plan van aanpak productontwikkeling Nieuwe Hollandse Waterlinie Zuid-Holland Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Directie Maatschappij en Bestuur Afdeling Samenleving De heer V.M.J.A.N. Collette Mevrouw

Nadere informatie

Archeologiebeleid en de Omgevingswet Heleen van Londen

Archeologiebeleid en de Omgevingswet Heleen van Londen Archeologiebeleid en de Omgevingswet Heleen van Londen Omgevingswet 2018? De overheid wil regels voor ruimtelijke plannen vereenvoudigen en samenvoegen Doel: makkelijker maken om bouwprojecten te starten

Nadere informatie

Aanwijzingsprogramma Nieuwe Hollandse Waterlinie. Datum voltooid Laatste wijziging 23-9-2009 Projectleider Frank Buchner

Aanwijzingsprogramma Nieuwe Hollandse Waterlinie. Datum voltooid Laatste wijziging 23-9-2009 Projectleider Frank Buchner Colofon Projectnaam Aanwijzingsprogramma Nieuwe Hollandse Waterlinie Datum voltooid Laatste wijziging 23-9-2009 Projectleider Frank Buchner Versienummer 2.0 Status Definitief Bestandsnaam Aanwijzingsprogramma

Nadere informatie

Informatieblad Gemeenten werken aan de ruimtelijke bescherming van nationale landschappen

Informatieblad Gemeenten werken aan de ruimtelijke bescherming van nationale landschappen Informatieblad Gemeenten werken aan de ruimtelijke bescherming van nationale landschappen Informatie uit onderzoek naar de borging van kernkwaliteiten Zijn de nationale landschappen in goede handen bij

Nadere informatie

1. Nieuwe Hollandse Waterlinie

1. Nieuwe Hollandse Waterlinie 1. Nieuwe Hollandse Waterlinie Nieuwe Hollandse Waterlinie Niet locatie gebonden projecten: 1.2 estauratie waterbeheersingswerken 1.5 Monitoren autonome ontwikkelingen in relatie tot de NHW 2.4 Accentueren

Nadere informatie

Sturen op kwaliteit: Natuurvisies & Kwaliteitstoetsen in de praktijk bij Natuurmonumenten. Ir. Cindy Burger, 19 maart 2015

Sturen op kwaliteit: Natuurvisies & Kwaliteitstoetsen in de praktijk bij Natuurmonumenten. Ir. Cindy Burger, 19 maart 2015 Sturen op kwaliteit: Natuurvisies & Kwaliteitstoetsen in de praktijk bij Natuurmonumenten Ir. Cindy Burger, 19 maart 2015 Sturen op kwaliteit Wie is Natuurmonumenten? Hoe werkt onze beheercyclus? Waarom

Nadere informatie

Bijlage 4 Overzicht van vermindering/vermeerdering bestuurslasten MoMo, voor gemeente, provincie, rijk en eigenaar. Gemeente

Bijlage 4 Overzicht van vermindering/vermeerdering bestuurslasten MoMo, voor gemeente, provincie, rijk en eigenaar. Gemeente Bijlage 4 Overzicht van vermindering/vermeerdering bestuurslasten MoMo, voor gemeente, provincie, rijk en eigenaar Gemeente Pijler 1 Afbouwen aanwijzing beschermde stads en dorpsgezichten: Minder tijd

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

Provinciale rol. Reguleren. Paragraaf/ thema (PRV) Nr. 4.1.1. Duurzaam bodemgebruik. Stimuleren/participeren

Provinciale rol. Reguleren. Paragraaf/ thema (PRV) Nr. 4.1.1. Duurzaam bodemgebruik. Stimuleren/participeren /participeren 4.1.1. Duurzaam bodemgebruik 4.1.2 Bodemdalingsgevoelig gebied 4.1.3 Beschermingszone drinkwater 4.1.4 Infiltratiegebied Utrechtse Heuvelrug 4.1.5 Waterbergingsgebied 4.1.6 Vrijwaringszone

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking

Ladder voor duurzame verstedelijking Ladder voor duurzame verstedelijking Klik om de modelstijlen te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau Ladder voor duurzame verstedelijking 1. Waar komt het vandaan? 2. Wat is

Nadere informatie

PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT

PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT 1 PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Pythagoraslaan 101 3508 TH Utrecht Datum: 1 oktober 2009 Ons kenmerk: PCL 2009/05

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap

Ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap Ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap Samenstelling portefeuillehouderoverleg: Theo Reijn (voorzitter, Wijdemeren), Liesbeth Boersen (Blaricum), Lia de Ridder (Bussum), Floris Voorink (Hilversum),

Nadere informatie

Grondwater in Rijn West. René Hilhorst Procestrekker grondwater

Grondwater in Rijn West. René Hilhorst Procestrekker grondwater Grondwater in Rijn West René Hilhorst Procestrekker grondwater 1 Doel en Opzet Doel: meanderen door provinciale rol en stand van zaken aangeven 1. Provinciale taak 2. Gebiedsdossiers 3. Natura 2000 4.

Nadere informatie

Presentatie Provincie Zeelan. Presentatie Regierol Bodemsanering. Walter Jonkers Medewerker Regie Bodembeleid

Presentatie Provincie Zeelan. Presentatie Regierol Bodemsanering. Walter Jonkers Medewerker Regie Bodembeleid Presentatie Regierol Bodemsanering Walter Jonkers Medewerker Regie Bodembeleid Opbouw inleiding Beleidsmatige opzet Spelersveld Invulling Normblad SIKB 8001 Knelpunten Vragen en discussie Beleidsmatige

Nadere informatie

Welkom bij De provinciale staat van cultuurbeleid! Tilburg, 4 maart 2015

Welkom bij De provinciale staat van cultuurbeleid! Tilburg, 4 maart 2015 Welkom bij De provinciale staat van cultuurbeleid! Tilburg, 4 maart 2015 Loek Sijbers Dagvoorzitter twitter mee via #PS15 Ocker van Munster Directeur LKCA Brigite van Haaften-Harkema Gedeputeerde provincie

Nadere informatie

Gebiedsavond Bodegraven-Noord

Gebiedsavond Bodegraven-Noord Gebiedsavond Bodegraven-Noord Programma 20.00 u Welkom door Jan Leendert van den Heuvel 20.10u Presentatie over schetsontwerp voor Bodegraven-Noord 20.30u Korte pauze, vragen inventariseren 20.45u Tafelgesprekken

Nadere informatie

Bijlagen Uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslân 2016-2019

Bijlagen Uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslân 2016-2019 Bijlagen Uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslân 2016-2019 Bijlage 1 Beleidskader Hieronder worden de beleidsdoelen uit het Streekplan Fryslân en de thematische Structuurvisie Grutsk op e Romte en de ambities/resultaten

Nadere informatie

Op weg naar de nieuwe Omgevingswet

Op weg naar de nieuwe Omgevingswet Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 2 november 2015 Ons kenmerk: PCL 2015/03 Onderwerp: PCL brief: Op weg naar de nieuwe Omgevingswet

Nadere informatie

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen Bestuurlijke programmaopdrachten - Regio Groningen-Assen stuurgroep 22 juni Bijlage 3 Bestuurlijke programmaopdrachten.doc Bestuurlijke programmaopdracht bereikbaarheid Verbetering en waarborging bereikbaarheid

Nadere informatie

1. Ervaring van de geïnterviewde met kwaliteitsteams, positieve punten en knelpunten

1. Ervaring van de geïnterviewde met kwaliteitsteams, positieve punten en knelpunten Ruimtelijke kwaliteitsteams in Nederland Verslag interview met Gert Middelkoop, econometrist en planoloog, Universiteit van Amsterdam. Interview gehouden op 24 april 2013 door Sandra van Assen en José

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 44

Provinciaal blad 2012, 44 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 44 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 augustus 2012, nr. 80B5BE58, tot instelling van de AVP-gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug (Instellingsbesluit

Nadere informatie

Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Totaalplan leefbaarheid

Nadere informatie

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020.

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. Gebiedsprogramma 2016-2020 Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. 1 Integrale gebiedsopgaven Initiëren, faciliteren en uitvoeren van integrale gebiedsopgaven

Nadere informatie

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering 2015-686 HERZIEN Spelregelkader EU-cofinanciering Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 9 september 2015 - Provinciale Staten op 23 september 2015 - fatale

Nadere informatie

Route-netwerk-bijeenkomst. 22 mei 2014, Geofort, Herwijnen

Route-netwerk-bijeenkomst. 22 mei 2014, Geofort, Herwijnen Route-netwerk-bijeenkomst 22 mei 2014, Geofort, Herwijnen Route-netwerk-bijeenkomst 22 mei 2014, Geofort, Herwijnen Wandelnet/Fietsplatform waar staan we/ waar gaan we naar toe? Spanningsveld: Wandelen/fietsen

Nadere informatie

WERELDERFGOED KINDERDIJK

WERELDERFGOED KINDERDIJK WERELDERFGOED KINDERDIJK Heritage Impact Assessment windturbines Nedstaal Versie DEFINITIEF 1 20140506 land- id Colofon De Heritage Impact Assessment (HIA) is opgesteld in opdracht van provincie Zuid-

Nadere informatie

Communicatieplan. Auteur(s) Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 24-07-2015 Versie 2.0 Controle door M. Van der Horden

Communicatieplan. Auteur(s) Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 24-07-2015 Versie 2.0 Controle door M. Van der Horden Communicatieplan Auteur(s) Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 24-07-2015 Versie 2.0 Controle door M. Van der Horden Goedkeuring door Status B. Geltmeyer Definitief 1. COMMUNICATIEPLAN Doelgroep Frequentie

Nadere informatie

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer 1. Inleiding Zoetermeer wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een top tien gemeente qua duurzaam leefmilieu. In het programma duurzaam Zoetermeer

Nadere informatie

Regiovoorstel Ruimtelijke Inpassing A15/A12

Regiovoorstel Ruimtelijke Inpassing A15/A12 Regiovoorstel Ruimtelijke Inpassing A15/A12 Inforaad, 1 oktober 2015 Regiovoorstel inpassing A15/A12 zorg doortrekking A15: - impact op leefomgeving regio heeft aandacht gevraagd voor inpassing - opdracht

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid

Nota van B&W. Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid Nota van B&W Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. A. Breuer - Linschooten Telefoon 5113541 E-mail: a.breuer@haarlem.nl

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie