Statenmededeling aan Provinciale Staten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statenmededeling aan Provinciale Staten"

Transcriptie

1 Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Militair Erfgoed Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon, Liberation Route en de positie daarvan in het militaire erfgoed van Brabant in het algemeen. Aanleiding Op 15 november 2013 is de motie ondersteuning Oorlogsmuseum Overloon besproken (en ingetrokken), waarin het College van Gedeputeerde Staten wordt verzocht om: gehoor te geven aan de uitnodiging van de Gemeente Boxmeer om in gesprek te gaan; te onderzoeken of c.q. waar materieel en immaterieel steun zou kunnen worden verleend aan het Oorlogsmuseum Overloon; Provinciale Staten te berichten over de uitkomst van de gesprekken. Gedeputeerde Van Haaften heeft toegezegd Provinciale Staten te informeren inzake het proces rond Oorlogsmuseum Overloon, de Liberation Route en militair erfgoed in Brabant in het algemeen. Bevoegdheid Ons college heeft in 2012 het Uitvoeringsprogramma Erfgoed vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma is de ondersteuning van ØØn of meerdere brede allianties rond het thema militair erfgoed als actie benoemd. We zetten met het uitvoeringsprogramma in op een integrale aanpak, waarbij militair erfgoed met in- en externe partijen in samenhang wordt ontwikkeld en wordt verbonden met leefbaarheid, vestigingsklimaat, ruimtelijke kwaliteit, ecologie, en vrijetijdseconomie. 1/6

2 Kernboodschap 1. Ter ondersteuning van het Oorlogsmuseum Overloon en ter verbetering van de samenwerking met Liberation Route Europe en de positie van Overloon daarin, zijn acties in gang gezet Er is ingegaan op de uitnodiging van gemeente Boxmeer tot een gesprek. Gedeputeerde Van Haaften heeft gesproken met een afvaardiging van B&W en met het bestuur en directie van het museum. Daarnaast heeft ons college gesproken met het college van de provincie Gelderland. Ambtelijk zijn gesprekken gevoerd met het Vfonds, de stichting Liberation Route Europe en met het museum Overloon. Vfonds Het Vfonds is het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. Het doel van het Vfonds is het levend houden van de herinnering aan oorlog, het herdenken van slachtoffers van conflicten en vieren van bevrijding en vrijheid. Het gaat hierbij om het behoud van erfgoed, herdenkingen en vieringen zoals die op 4 en 5 mei. Het Vfonds richt zich o.a. op de zestien grotere oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra: instellingen met een landelijke uitstraling en een professionele organisatie. Hieronder vallen o.a. Oorlogsmuseum Overloon en Nationaal Monument Kamp Vught. Deze gesprekken waren gericht op het borgen van de continu teit van het museum Overloon en het benadrukken van de positie van Brabant in de Liberation Route Europe. Ons college ziet het belang van de Liberation Route en van het Oorlogsmuseum Overloon voor Brabant en stelt in de BURAP voor om middelen beschikbaar te stellen ten behoeve van de versterking van de Liberation Route Europe en onder andere de positionering van het Oorlogsmuseum Overloon als belangrijk Brabants icoon binnen de Liberation Route Europe en in relatie tot het Vrijheidsmuseum. Liberation Route Europe De Stichting Liberation Route Europe (SLRE) verbindt gebieden waardoor de geallieerden in de periode van 6 juni 1944 tot en met 8 mei 1945 trokken om Europa te bevrijden. De route start in Zuid-Engeland en gaat via Normandiº naar Parijs en de Belgische Ardennen. Door onder meer Eindhoven, Arnhem/Nijmegen en het Duitse H rtgenwald gaat de route verder naar Berlijn. De Liberation Route Europe loopt door tot het Poolse Gda sk. Samen met partners uit de bovengenoemde gebieden werkt de SLRE aan het zichtbaar maken en in samenhang presenteren van de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog. De Stichting Liberation Route Europe heeft het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog dat in Brabant aanwezig is op een kaart aangeduid. Deze kaart laat zien dat de Provincie Noord-Brabant een belangrijk onderdeel 2/6

3 van de Liberation Route is. De hoeveelheid van herinneringsplaatsen, met enkele grote instellingen (zoals Nationaal Monument Kamp Vught, Oorlogsmuseum Overloon, Generaal Maczek Museum in Breda en Bevrijdende Vleugels in Best), in combinatie met de centrale ligging die Brabant heeft t.o.v. de andere drie Liberation Route provincies Gelderland, Zeeland en Limburg, maken de positionering van Brabant binnen de Liberation Route kansrijk. 2. Brabant heeft op het gebied van militair erfgoed een diverse en bijzondere verzameling. Overloon en Liberation Route zijn onderdeel van een breed palet aan militair erfgoed. Wij richten ons daarbij op bovenregionale structuren. Het vrijetijdshuis heeft in opdracht van de Provincie onderzoek gedaan naar militair erfgoed in Brabant, waaruit blijkt dat Brabant veel te bieden heeft op het gebied van militair erfgoed. Het ontbreekt echter aan samenhang en aan het benoemen en prioriteren van thema s, ontwikkelingskansen, mogelijkheden voor vermarkting e.d. Belangrijke thema s binnen militair erfgoed zijn de waterlinies (Nieuwe Hollandse Waterlinie en Zuiderwaterlinie), herdenking van oorlogen (Tweede Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog, Koude Oorlog), Romeinen en kastelen. Romeinen en kastelen zijn weliswaar bijzonder erfgoed, maar in Brabant in beperkte mate en vooral lokaal aanwezig. Vanuit het huidige beleid richten we ons op de bovenregionale structuren van de waterlinies en het herdenken van oorlogen. Consequenties 1. Inzet op herdenking van oorlogen en viering bevrijding Tweede Wereldoorlog In Brabant zijn veel relicten die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. De organisatiegraad in de sector van erfgoedinstellingen die zich bezighouden met de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en de Liberation Route in het bijzonder, kan in Brabant beter. Onze inzet richt zich met name daarop. Inzet: Op de korte termijn zetten we in op uitbreiding en doorontwikkeling van de Liberation Route in Brabant en versterking van de positie van Oorlogsmuseum Overloon. Ook willen we de samenwerking met Gelderland, de Stichting Liberation Route Europe en het Vfonds intensiveren t.b.v. de internationale co-branding. Voor de langere termijn richten we ons op het vormen van een strategische alliantie met o.a. de grote Brabantse instellingen zoals Oorlogsmuseum Overloon, Nationaal Monument Kamp Vught, Generaal Maczek Museum in Breda en 3/6

4 Bevrijdende Vleugels in Best, gericht op strategische versterking van de Liberation Route Europe in Brabant. Eerste Wereldoorlog In tegenstelling tot hetgeen over het algemeen bekend is, betekende de neutraliteit van Nederland tijdens WOI niet dat men niet met de gevolgen van de oorlog werd geconfronteerd. Zo werd bijvoorbeeld een mobilisatie van het leger afgekondigd en vond massale inkwartiering plaats o.a. langs de oude verdedigingslinies van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en delen van de Zuiderwaterlinie. Daarnaast werd Brabant overspoeld door tienduizenden Belgische vluchtelingen. Inzet: De verhalen uit de Eerste Wereldoorlog worden ingebed in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Zuiderwaterlinie, aangezien herdenkingen nu ( ) actueel zijn Koude Oorlog In 2010 kocht de provincie het MOB-complex Wanroij, ØØn van de 21 MOB-complexen in Brabant. In 2014 moet het MOB-complex Wanroij zijn opgeknapt en ingericht als herinneringspark van de Koude Oorlog. Vervolgens stelt de provincie het terrein open voor het publiek zodat zij de sfeer en het tijdsbeeld van de Koude Oorlog kan beleven. De provincie heeft het MOB-complex opgenomen in het investeringsprogramma Grote Erfgoedcomplexen. 2. Continueren van onze inzet op de Waterlinies: Nieuwe Hollandse Waterlinie en Zuiderwaterlinie De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is in 1994 door het Rijk opgenomen op de Voorlopige Lijst UNESCO Werelderfgoed, samen met de Stelling van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam is in 1996 definitief aangewezen als Werelderfgoed. In 1999 werd de NHW benoemd tot Nationaal Project. Door 4 provincies (waaronder Brabant) en het Rijk werd in 2005 een bestuursovereenkomst getekend met een doorlooptijd tot 2020, met als doel om uiterlijk in 2020 de UNESCO werelderfgoed nominatie te bereiken. Inzet: Op 1 november a.s. zullen de provincies gezamenlijk hun concept nominatiedossier aan OCW aanbieden. Op basis van alle concept dossiers van erfgoederen op de Voorlopige Lijst Werelderfgoed, gaat OCW de volgorde van nominatie na 2015 bepalen. De provincies maken nadere afspraken over de taken en verantwoordelijkheden die bij een siteholder van een Werelderfgoed horen. De Zuiderwaterlinie maakt onderdeel uit van de linies in Nederland en is een bijzonder, Brabants fenomeen. De linie vormde de scheidslijn tussen de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden en loopt nog altijd als een 4/6

5 historisch kralensnoer dwars door Brabant. Het is de oudste, langste en meest benutte waterlinie van Nederland. Inzet: Verdere uitwerking van de strategische alliantie Zuiderwaterlinie, o.a. door profilering van de Brabantse vestingsteden en samenwerking met lokale en nationale initiatieven. Als integraal erfgoedcomplex en uitgangspunt voor toeristische ontwikkeling verleidt de Zuiderwaterlinie toeristen om naar Brabant te komen en te blijven, en past zo in de uitvoeringsagenda Vrijetijdseconomie. De Zuiderwaterlinie krijgt ook een plek in het Nationaal Waterliniemuseum op Fort Vechten (Bunnik), dat in het kader van de Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt ontwikkeld. De ontwikkeling van de Zuiderwaterlinie is een lange-termijn-project en vergt een meerjaren aanpak met een (inter-)nationaal perspectief van minimaal 5 10 jaar. 3. Kans op beleidswijzigingen Onze inspanningen vanuit het huidige beleid, met name op de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de strategische allianties rond de Zuiderwaterlinie en Liberation Route, kunnen leiden tot voorstellen om in de nieuwe bestuursperiode het beleid aan te scherpen of te wijzigen. Europese en internationale zaken De Nieuwe Hollandse Waterlinie gaat op voor nominatie als UNESCO Werelderfgoed. In 2015 neemt de minister een besluit over volgorde van nominatie van erfgoederen op de Voorlopige Lijst vanaf De Liberation Route Europe is een internationaal programma. Nederland is voorloper van de Liberation Route Europe. De Stichting Liberation Route Europe is naast het ontwikkelen van de Europese route met internationale partners, ook betrokken bij andere aan de bevrijding gelieerde activiteiten zoals 70 jaar Operatie Market Garden. Communicatie In het kader van militair erfgoed wordt met een groot aantal in- en externe partners gecommuniceerd, waaronder: 4 provincies en Rijk over de Nieuwe Hollandse Waterlinie; Provincie Gelderland, Vfonds, VisitBrabant en Stichting Liberation Route over Liberation Route; VisitBrabant, de Brabantse vestingsteden/gemeenten, waterschappen, terreinbeherende organisaties en belangenorganisaties over de Zuiderwaterlinie; Erfgoed Brabant vanwege invulling thematische aanpak Verhalen van Vriend en Vijand binnen werkplan. 5/6

6 Vervolg In oktober 2014 worden Provinciale Staten over de UNESCO Werelderfgoed nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie ge nformeerd. Bijlagen Kaart Waterlinies Brochure Waterlinies in Nederland Kaart erfgoed Tweede Wereldoorlog (Liberation Route) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, de voorzitter de secretaris prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. ir. A.M. Burger Auteurs: J.A. Findhammer, (073) M.T.E. Meijs Appels, (073) Cluster Cultuur en Samenleving/Afdeling Cultuur 6/6

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog Statenmededeling Onderwerp Militair erfgoed Tweede Wereldoorlog en Oorlogsmuseum Overloon Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon

Nadere informatie

WAT IS DE LIBERATION ROUTE EUROPA

WAT IS DE LIBERATION ROUTE EUROPA EUROPA INHOUDSOPGAVE Inhoud Liberation Route Europa 3 Stichting 4 Route 4 Arrangementen 5 Evenementen 5 Luisterplekken 6 App 7 Financiele ondersteuning 7 Pagina 2. Liberation Route Europa Liberation Route

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Voortgang streeknetwerken 2012-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De voortgang van de streeknetwerken Aanleiding In de vergadering

Nadere informatie

LIBERATION ROUTE BRABANT

LIBERATION ROUTE BRABANT LIBERATION ROUTE BRABANT SAMENWERKING 75 jaar leven in vrijheid; Stichting Crossroads Brabant 40-45 ziet hierin de perfecte aanleiding om WOII-erfgoed goed op de kaart te zetten. Crossroads Brabant 40-45

Nadere informatie

A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT. 10 december 2015 Roland Blijdenstijn

A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT. 10 december 2015 Roland Blijdenstijn A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT 10 december 2015 Roland Blijdenstijn A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT ONDERWERPEN Herijking Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013-2028 (PRV) UNESCO-nominatie NHW Cultuurnota

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Embargo tot woensdagmiddag 12 maart 14.00 uur Onderwerp Landschappen van Allure: sbesluit tweede tender. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van

Nadere informatie

Statenmededeling. Regionale verkeersvisie N605 en randweg Boekel. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Statenmededeling. Regionale verkeersvisie N605 en randweg Boekel. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Statenmededeling Onderwerp Regionale verkeersvisie N605 en randweg Boekel Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennis nemen van De uitkomsten van de studie over de regionale visie op de provinciale

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Staatssteun terrein beherende organisaties Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Kennis nemen van de inhoud en de gevolgen voor de

Nadere informatie

Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie

Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie AMBITIE IN EEN ORGANISCH PROGRAMMA Militair werelderfgoed (gebouw en landschap) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam VERBINDEN,

Nadere informatie

Kennisnemen van De belangrijkste uitkomsten uit de monitoring beleid Vrijetijdseconomie 2018.

Kennisnemen van De belangrijkste uitkomsten uit de monitoring beleid Vrijetijdseconomie 2018. Statenmededeling Onderwerp Monitoring vrijetijdseconomie 2018 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De belangrijkste uitkomsten uit de monitoring beleid Vrijetijdseconomie 2018. Aanleiding

Nadere informatie

Statenmededeling. Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Statenmededeling. Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Statenmededeling Onderwerp Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming PS: 4045048 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De uitgangspunten

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Ondertekening intentieovereenkomst Zuiderwaterlinie

Collegevoorstel. Zaaknummer Ondertekening intentieovereenkomst Zuiderwaterlinie Zaaknummer 00483015 Onderwerp Ondertekening intentieovereenkomst Zuiderwaterlinie Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 30 september a.s. vindt in Fort Isabella, in Vught, een conferentie plaats

Nadere informatie

Kennisnemen van Het uitvoeren van een viertal toezeggingen aan uw Staten over het Programma Natuur.

Kennisnemen van Het uitvoeren van een viertal toezeggingen aan uw Staten over het Programma Natuur. Statenmededeling Onderwerp Afhandeling toezeggingen in relatie tot het programma natuur Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Het uitvoeren van een viertal toezeggingen aan uw Staten

Nadere informatie

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker!

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker! Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Nieuwsbrief Roadshows UNESCO & Bescherming Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Datum: JULI 2015 Versie:

Nadere informatie

Statenmededeling. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Actuele ontwikkelingen rondom mestbeleid in Noord-Brabant

Statenmededeling. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Actuele ontwikkelingen rondom mestbeleid in Noord-Brabant Statenmededeling Onderwerp Mestbewerking in Noord-Brabant Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Actuele ontwikkelingen rondom mestbeleid in Noord-Brabant Aanleiding In maart 2014 hebben

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Statenmededeling inzake transitie Sensoor Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van De stand van zaken inzake de transitie van de dienstverlening

Nadere informatie

VOORBLAD STEUNBETUIGING. De tekst van de steunbetuiging bestaat uit:

VOORBLAD STEUNBETUIGING. De tekst van de steunbetuiging bestaat uit: VOORBLAD STEUNBETUIGING De tekst van de steunbetuiging bestaat uit: De tekst van de steunbetuiging (blad 1). De tekst van de steunbetuiging is definitief, dit is de tekst waar 20 april de handtekeningen

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Beleidsevaluatie art. 217a Provinciewet van het programma Leefbaarheid@Brabant 2012-2015 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van de beleidsevaluatie

Nadere informatie

Statenvoorstel 74/16 A

Statenvoorstel 74/16 A Statenvoorstel 74/16 A Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 21 oktober 2016 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 12 september 2016 GS:4061340 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Samenvatting Voor

Nadere informatie

Waterlinies in Nederland

Waterlinies in Nederland Waterlinies in Nederland Cultuurhistorisch erfgoed Mysterieuze verhalen en beleving Schitterende natuur Economische bedrijvigheid en werkgelegenheid Culturele, zakelijke en sportieve activiteiten Een betere

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015)

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) 4.2 Natuur en landschap in Gelderland De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden

Nadere informatie

gemeente Bunnik Discussienota

gemeente Bunnik Discussienota gemeente Bunnik Discussienota Aan: Van: De gemeenteraad van Bunnik het college van de gemeente Bunnik Datum: 16 februari 2017 Onderwerp: Nieuwe Hollandse Waterlinie Inleiding De Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nadere informatie

Kennisnemen van Het overzicht met de programmering van projecten voor de portefeuille Mobiliteit.

Kennisnemen van Het overzicht met de programmering van projecten voor de portefeuille Mobiliteit. Statenmededeling Onderwerp Programmering Mobiliteit in Brabant (2018-2023). Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Het overzicht met de programmering van projecten voor de portefeuille

Nadere informatie

A. Door fracties en Gedeputeerde Staten (GS) aangedragen bespreekpunten

A. Door fracties en Gedeputeerde Staten (GS) aangedragen bespreekpunten Agenda woordvoerdersoverleg thema 23 juni 2017 1. Opening en mededelingen 2. Bespreekpunten A. Door fracties en Gedeputeerde Staten (GS) aangedragen bespreekpunten Aanvrager(s) Korte motivatie / achtergrond

Nadere informatie

Begrotingswijziging 37/17 A

Begrotingswijziging 37/17 A Begrotingswijziging 37/17 A Voorgestelde behandeling Procedurevergadering : 12 juni 2017 PS-vergadering : Onderwerp Kader Erfgoed 2016-2020 - begrotingswijziging Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Nadere informatie

Begrotingswijziging 76/17A

Begrotingswijziging 76/17A Begrotingswijziging 76/17A Voorgestelde behandeling : Procedurevergadering : 20 november 2017 Onderwerp Begrotingswijziging gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2018-2019 Aan

Nadere informatie

Regels Ruimte voor Gelderland 2016

Regels Ruimte voor Gelderland 2016 Regels Ruimte voor Gelderland 2016 Paragraaf 6.9 Gelderland Herdenkt - 75 jaar vrijheid Artikel 6.9.1 Begripsomschrijvingen In deze paragraaf wordt verstaan onder: a. activiteit activiteit, gericht op

Nadere informatie

1. De missie van Fiets in de Versnelling is Brabanders te verleiden meer gebruik te maken van de fiets

1. De missie van Fiets in de Versnelling is Brabanders te verleiden meer gebruik te maken van de fiets Statenmededeling Onderwerp Stand van zaken Fiets in de Versnelling Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De stand van zaken van het programma Fiets in de Versnelling. Aanleiding In

Nadere informatie

Opdracht Tentoonstelling

Opdracht Tentoonstelling Opdracht Tentoonstelling Provincie Utrecht tijdens de Eerste Wereldoorlog Opdrachtblad Inleiding Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Nederland neutraal. Hoewel het grote oorlogsgeweld gelukkig Nederland

Nadere informatie

3. Het genoemde bedrag onder 1 ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

3. Het genoemde bedrag onder 1 ten laste te brengen van de Algemene Reserve. Raadsvoorstel Griffiersnummer: B51 Onderwerp: Bijdrage WO2 museum Groesbeek Datum B&W-vergadering: 18 november 2014 Datum raadsvergadering: 2 december 2014 Datum carrousel: nvt Portefeuillehouder: Wethouder

Nadere informatie

Statenmededeling. 1. De provincie Noord-Brabant onderschrijft de doelen uit de notitie Contouren Toekomstbeeld OV 2040.

Statenmededeling. 1. De provincie Noord-Brabant onderschrijft de doelen uit de notitie Contouren Toekomstbeeld OV 2040. Statenmededeling Onderwerp Contourennota Toekomstbeeld OV 2040 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De landelijke Contouren Toekomstbeeld OV, een belangrijk vervolgdocument in het

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Versterking Herinneringstoerisme Portefeuillehouder: Jan Jacob van Dijk Kerntaak/plandoel: Kerntaak 3; Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden. Plandoel 3.4.

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten verzoeken de leden van Provinciale Staten om: - de inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht)

Gedeputeerde Staten verzoeken de leden van Provinciale Staten om: - de inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht) Statenbrief Datum Onderwerp Nieuwe voordracht Nieuwe Hollandse Waterlinie Inlichtingen Ronald Hoekstra 026 359 8410 post@gelderland.nl 1 van 6 Portefeuillehouder Josan Meijers Kerntaak en plandoel - Cultuur

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Evaluatie Regiotaxi Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van 1. De evaluaties van het systeem Regiotaxi voor OV-gebruikers en de bijbehorende

Nadere informatie

Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen

Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen Periode: 29 oktober 2014-11 november 2014 Nr. Onderwerp Behandeladvies Toelichting 001 Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen 002 Statenmededeling

Nadere informatie

AANTEKENEN. Provinciale Staten van Noord-Brabant Prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch

AANTEKENEN. Provinciale Staten van Noord-Brabant Prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch AANTEKENEN Provinciale Staten van Noord-Brabant Prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch referentie doorkiesnummer datum CS/bhe (013) 594 47 28 16 maart 2015 onderwerp Position

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

Statenmededeling. Vitaliteitsonderzoek verblijfsrecreatie Noord-Brabant. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Statenmededeling. Vitaliteitsonderzoek verblijfsrecreatie Noord-Brabant. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Statenmededeling Onderwerp Vitaliteitsonderzoek verblijfsrecreatie Noord-Brabant Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van 1. Het Vitaliteitsonderzoek verblijfsrecreatie Noord-Brabant,

Nadere informatie

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse. Waterlinie samen sterker!

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse. Waterlinie samen sterker! FACTSHEET UNESCO Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Fort bij Tienhoven (foto Stichting Aquarius) Waterlinie samen sterker! De Nieuwe Hollandse Waterlinie De Nieuwe Hollandse Waterlinie is het grootste

Nadere informatie

Vrede en vrijheid maken we samen.

Vrede en vrijheid maken we samen. Vrede en vrijheid maken we samen. Draagt u ook bij? Wageningen 5 mei. 5 mei 1945 Bevrijding! 4 mei, 23.00 uur Bevrijdingsvuurceremonie Op 5 mei 1945 werd Nederland bevrijd van de Duitse overheersing tijdens

Nadere informatie

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE subsidieverordening NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE EN STELLING VAN AMSTERDAM 2016-2019 PROVINCIE-UTRECHT.NL Subsidieverordening NHW & SvA 2016 2019 1 subsidieverordening Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling

Nadere informatie

Drie mobilisaties. NIMH Ben Schoenmaker. Ministerie van Defensie. Drie mobilisaties

Drie mobilisaties. NIMH Ben Schoenmaker. Ministerie van Defensie. Drie mobilisaties 1870-1914-1939 NIMH Ben Schoenmaker 1 Een oordeel uit 1940 De commandant-veldleger, luitenant-generaal J.J.G. baron Van Voorst tot Voorst: Wie van onze Waterlinie proeft, sterft er aan. Bron: Militaire

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING WERELDERFGOEDNOMINATIE ROMEINSE LIMES

INTENTIEVERKLARING WERELDERFGOEDNOMINATIE ROMEINSE LIMES INTENTIEVERKLARING WERELDERFGOEDNOMINATIE ROMEINSE LIMES Prelude De Romeinse Limes, de noordgrens van het Romeinse Rijk, is de grootste lineaire archeologische structuur in Europa. Een indrukwekkend restant

Nadere informatie

Welkomstwoord bij de bijeenkomst met lokale organisatoren in het kader van 75 jaar vrijheid in Fort Voordorp te Groenekan, 24 november 2018

Welkomstwoord bij de bijeenkomst met lokale organisatoren in het kader van 75 jaar vrijheid in Fort Voordorp te Groenekan, 24 november 2018 Toespraak Gerdi Verbeet Welkomstwoord bij de bijeenkomst met lokale organisatoren in het kader van 75 jaar vrijheid in Fort Voordorp te Groenekan, 24 november 2018 Beste gasten, vrienden van vrede en vrijheid,

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Overwegingen randweg Boekel Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van de nadere onderbouwing van de wijze waarop wij de knelpunten op de

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Uitvoeringsverordening subsidie Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam provincie Utrecht

PROVINCIAAL BLAD. Uitvoeringsverordening subsidie Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam provincie Utrecht PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 3999 11 juli 2016 Uitvoeringsverordening subsidie Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam provincie Utrecht Besluit van gedeputeerde

Nadere informatie

Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer

Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer Statenmededeling Onderwerp Bussen in Brabant, Trendmonitor OV 2012-2016 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Besluit instelling Comité van Toezicht OPZuid 2014-2020 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in hun hoedanigheid als Managementautoriteit voor

Nadere informatie

Statenmededeling. Inzet provinciale retaildeal. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Statenmededeling. Inzet provinciale retaildeal. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Statenmededeling Onderwerp Inzet provinciale retaildeal Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Stand van zaken van het provinciale detailhandelsbeleid. Aanleiding Het winkellandschap

Nadere informatie

Managementplan. Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie. Bijeenkomsten 13, 15 oktober en 10 november 2015

Managementplan. Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie. Bijeenkomsten 13, 15 oktober en 10 november 2015 Managementplan Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie Bijeenkomsten 13, 15 oktober en 10 november 2015 Programma Nominatie proces Introductie Managementplan In groepen uitwerken onderwerpen Managementplan

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Grensbeschrijving naar aanleiding van herindeling gemeente Maasdonk Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend: Dat de gemeenteraden

Nadere informatie

Begrotingswijziging 53/16A

Begrotingswijziging 53/16A Begrotingswijziging 53/16A Voorgestelde behandeling Procedurevergadering : 18 juli 2016 Onderwerp Begrotingswijziging Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP) Datum Aan Provinciale Staten van

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Gebiedsopgave Veluwe: VeluweAgenda 1.0 en Uitvoeringsprogramma Veluwe 2017 Portefeuillehouder: Bea Schouten Kerntaak/plandoel: duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer Doel

Nadere informatie

Statenmededeling. Kalmthoutse heide (2011) Eindrapport taskforce natuurbranden. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Statenmededeling. Kalmthoutse heide (2011) Eindrapport taskforce natuurbranden. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Statenmededeling Onderwerp Eindrapport taskforce natuurbranden Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van het eindrapport van de taskforce natuurbranden de beslissing van GS over dit eindrapport

Nadere informatie

Waar het landschap een verhaal vertelt

Waar het landschap een verhaal vertelt Waar het landschap een verhaal vertelt Introductie Graafs KazemattenMuseum Het Graafs KazemattenMuseum is officieel geopend op 17 september 2011, exact 67 jaar nadat Amerikaanse parachutisten de nabij

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijzigingsregeling subsidieplafonds Noord-Brabant 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Bijlage(n) - Gelet op artikel 2 van de Algemene

Nadere informatie

Aanleiding Jaarlijks bieden wij u de voortgangsrapportage Mijn Mooi Brabant aan. Hierbij ontvangt u de huidige stand van zaken van ons programma.

Aanleiding Jaarlijks bieden wij u de voortgangsrapportage Mijn Mooi Brabant aan. Hierbij ontvangt u de huidige stand van zaken van ons programma. Statenmededeling Onderwerp Voortgang Mijn Mooi Brabant Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Stand van zaken Mijn Mooi Brabant (MMB). Aanleiding Jaarlijks bieden wij u de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Herdenking Capitulaties Wageningen

Herdenking Capitulaties Wageningen SPEECH SYMPOSIUM 5 MEI 2009 60 jaar NAVO Clemens Cornielje Voorzitter Nationaal Comité Herdenking Capitulaties Wageningen Dames en heren, De détente tussen oost en west was ook in Gelderland voelbaar.

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 51/2015 Datum : 12 maart 2015 B&W datum : 31 maart 2015 Beh. ambtenaar : Ingrid Oonk Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Kosten 70 jaar bevrijding gemeente

Nadere informatie

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting 1 1. Inleiding In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 2014-2018 wordt wereldwijd stilgestaan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal

Nadere informatie

Waterlinie van wereldklasse

Waterlinie van wereldklasse programma Pact van Loevestein 2019-2022 Versie na bestuurlijk overleg 5-12-2018 Waterlinie van wereldklasse Er komt een bijzondere tijd op de Nieuwe Hollandse Waterlinie af. Van een waterlinie die militair

Nadere informatie

Nationaal Comité 4 en 5 mei

Nationaal Comité 4 en 5 mei Nationaal Comité 4 en 5 mei Algemeen Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is in 1987 bij Koninklijk Besluit ingesteld op voordracht van de minister-president en de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Toezegging doorkijk en financieel inzicht (H)OV-netwerk BrabantStad 2016-2025 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van De voortgang, de

Nadere informatie

Toespraak Gerdi Verbeet. Conferentie 1WO2: jongeren en de toekomst van herdenken Amersfoort, 14 mei Dames en heren,

Toespraak Gerdi Verbeet. Conferentie 1WO2: jongeren en de toekomst van herdenken Amersfoort, 14 mei Dames en heren, Toespraak Gerdi Verbeet Conferentie 1WO2: jongeren en de toekomst van herdenken Amersfoort, 14 mei 2016 Dames en heren, Goed dat ik u allemaal hier samen zie op deze bijeenkomst van de werkgroep 1WO2.

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 20/2015 Datum : 29 januari 2015 B&W datum : 10 februari 2015 Beh. ambtenaar : Ingrid Oonk Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : 70 jaar bevrijding gemeente Aalten

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), tracé Meteren-Boxtel. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van De stand van zaken en het vervolgproces

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus (BIC) te Eindhoven Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van de stand van zaken bij de ontwikkeling

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgangsbericht en uitnodiging Visie Vrijetijdseconomie de Brabantse Kempen. Colleges van Burgemeester en Wethouders vijf Kempengemeenten

Onderwerp: Voortgangsbericht en uitnodiging Visie Vrijetijdseconomie de Brabantse Kempen. Colleges van Burgemeester en Wethouders vijf Kempengemeenten RAADSINFORMATIE Onderwerp: Voortgangsbericht en uitnodiging Visie Vrijetijdseconomie de Brabantse Kempen Van: Colleges van Burgemeester en Wethouders vijf Kempengemeenten Datum: 23 augustus 2016 Doel:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 33 576 Natuurbeleid Nr. 165 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Derde wijzigingsregeling Subsidieregeling cofinanciering Europese programma s 2014-2020 Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op

Nadere informatie

Noord-Brabant, de meest innovatieve en gastvrije provincie. Beleidskader en Uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie 2013-2020

Noord-Brabant, de meest innovatieve en gastvrije provincie. Beleidskader en Uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie 2013-2020 Noord-Brabant, de meest innovatieve en gastvrije provincie Beleidskader en Uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie 2013-2020 Aanleiding Agenda van Brabant Topregio kennis en innovatie Leef- en vestigingsklimaat

Nadere informatie

Onderwerp Reactie op het advies van BrabantAdvies betreffende het adviesrapport Brabant: testomgeving van de wereld van morgen

Onderwerp Reactie op het advies van BrabantAdvies betreffende het adviesrapport Brabant: testomgeving van de wereld van morgen Statenmededeling Onderwerp Reactie op het advies van BrabantAdvies betreffende het adviesrapport Brabant: testomgeving van de wereld van morgen Aan Provinciale Staten van NoordBrabant, Kennisnemen van

Nadere informatie

UTRECHT Regiostrategie (internationaal) toerisme

UTRECHT Regiostrategie (internationaal) toerisme UTRECHT Regiostrategie (internationaal) toerisme U10 11 januari 2016 Carlijn Leenders marketingmanager Toerisme Utrecht (mede namens marketeers RBT Heuvelrug & Vallei, Woerden Marketing en Vorstelijk Baarn)

Nadere informatie

Statenmededeling. Raadhuis Waalre subsidiebeschikking. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Statenmededeling. Raadhuis Waalre subsidiebeschikking. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Statenmededeling Onderwerp Raadhuis Waalre subsidiebeschikking Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Ons besluit tot het verstrekken van een subsidie van ruim 311.000,- voor herbouw

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling consignatiediensten Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel 158 Provinciewet; Bijlage(n) - Gelet op artikel

Nadere informatie

De LvC-gemeenten en het Platform onderkennen binnen het bestek van deze uitvoeringsagenda vijf taakvelden.

De LvC-gemeenten en het Platform onderkennen binnen het bestek van deze uitvoeringsagenda vijf taakvelden. 2 e CONCEPT-UITVOERINGSAGENDA RECREATIE EN TOERISME LAND VAN CUIJK Inleiding In het verlengde van de Strategische Visie die de vijf gemeenten van het Land van Cuijk (hierna: LvCgemeenten) eerder vaststelden

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7)

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7) S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW Registratienummer : 2005REG001129i Portefeuillehouder J. van Bergen Titel : Bestuursovereenkomst

Nadere informatie

enteame1ana eenteame1ana .tx 1 schiv Provincie provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslîn SCHIER M 0 N Nl K000 WAD DEN EILANDEN

enteame1ana eenteame1ana .tx 1 schiv Provincie provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslîn SCHIER M 0 N Nl K000 WAD DEN EILANDEN WAD DEN EILANDEN Pl eenteame1ana gemeente SCHIER M 0 N Nl K000 WAD DEN EILANDEN Ministennvan Binnenlandse Zaken en Knninkrijksrelaties Provincie Noord-Holland provinsje fryslân provincie fryslân b schiv

Nadere informatie

Statenmededeling. Rapportage bestuursopdracht arbeidsmigratie. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Statenmededeling. Rapportage bestuursopdracht arbeidsmigratie. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Statenmededeling Onderwerp Rapportage bestuursopdracht arbeidsmigratie Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Beantwoording Motie 61a Arbeidsmigratie d.d. 20 april 2018 Aanleiding Op

Nadere informatie

Projectoproep / Commemoraties 1914-18

Projectoproep / Commemoraties 1914-18 1. Algemene Informatie 1.1 Context Herdenkingsplechtigheden Eerste Wereldoorlog (1914-18) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt zich op voor de herdenking van honderd

Nadere informatie

Voorstel GEMEENTERAAD VII C/F 1

Voorstel GEMEENTERAAD VII C/F 1 Voorstel GEMEENTERAAD VII C/F 1 Stuknummer Programma 16396 Programma Stedelijke Ontwikkeling Programma Corsanummer Stedelijke ontwikkeling Onderwerp Enschede Beleidsnota Erfgoed 21 20 november 2012 Wij

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-506963964 (DOS-2007-0008946) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 3 maart 2015

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

Kennisnemen van De resultaten en aanbevelingen van de tussentijdse evaluatie van het ICT-beleid

Kennisnemen van De resultaten en aanbevelingen van de tussentijdse evaluatie van het ICT-beleid Statenmededeling Onderwerp Tussentijdse evaluatie ICT-beleid 2013-2015 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De resultaten en aanbevelingen van de tussentijdse evaluatie van het ICT-beleid

Nadere informatie

Nr. KJB-572. Agenda nr. 15. Nr /15 Middelburg, 29 april 1998

Nr. KJB-572. Agenda nr. 15. Nr /15 Middelburg, 29 april 1998 Vaststellen Nota Globale aanpak strategische visie provincie Zeeland Commissie: algemeen bestuur Nr. KJB-572 Vergadering 15 mei 1998 Agenda nr. 15 Gedeputeerde met de verdediging belast: D.J.P. Bruinooge

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie BFW 20 januari 2012 Provinciale Staten 3 februari 2012

Betreft vergadering Commissie BFW 20 januari 2012 Provinciale Staten 3 februari 2012 Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend Naam voorstel Nummer SBO-037 Statenvoorstel Vaststelling nota 'Kiezen of verliezen', een visie op de ontwikkeling van de Zeeuwse ziekenhuiszorg Betreft

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Concept van 1 februari 2012 Partijen: 1. de provincie Noord-Brabant, zetelend te s-hertogenbosch, te dezen vertegenwoordigd door prof. dr. W.B.H.J. van de

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie?

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie? Streekcommissie Rivierengebied West Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel Nieuwe Hollandse Waterlinie Wat was de NHW en wat is het nu? Actualisering programma Project Diefdijkverbetering Vragen en opmerkingen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum. Geachte Voorzitter, > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401

Nadere informatie

Herinneringstoerisme Gelderland 40-44-45

Herinneringstoerisme Gelderland 40-44-45 Herinneringstoerisme Gelderland 40-44-45 Herinneringstoerisme Bevrijdingstoerisme? Slagveldtoerisme? Kernteam Marc Wingens Jurriaan de Mol Victoria van Krieken Joost Rosendaal Werkwijze Inventarisatie

Nadere informatie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie De Nieuwe Hollandse Waterlinie Van ontwikkeling naar gebruik 1 Samenvatting Kader NHW tot 2020 2 INHOUDSOPGAVE 3 Colofon Voorwoord... 3 1 Inleiding... 4 2 Resultaten... 7 3 Kader tot 2020... 10 Vermaatschappelijking

Nadere informatie

provincie imburg Onderwerp Herindelingsontwerp grenscorrectie Limburg - Gelderland/ Mook en Middelaar en Groesbeek

provincie imburg Onderwerp Herindelingsontwerp grenscorrectie Limburg - Gelderland/ Mook en Middelaar en Groesbeek provincie imburg Provincie Gelderland Provinciale Staten van de Provincie Gelderland & College van Gedeputeerde Staten Eusebiusplein 1-a 6811 HE ARNHEM Cluster STR Faxnummer Ons kenmerk 2015/46843 Bijlage(n)

Nadere informatie

Verder met de Vesting Muiden. Thema-uur 1 juni 2016

Verder met de Vesting Muiden. Thema-uur 1 juni 2016 Verder met de Vesting Muiden Thema-uur 1 juni 2016 Inhoud Inleiding over de historie van de Vesting Muiden Aanleiding voor het project Ontwikkelplan Verder met de Vesting Muiden Uitwerkingen van het ontwikkelplan

Nadere informatie

15IN031861-02/10/2015

15IN031861-02/10/2015 15IN031861-02/10/2015 Het dagelijks bestuur van Waterschap Brabantse Delta Postbus 5520 4801 DZ BREDA Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 november 2009

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 november 2009 > Retouradres Postbus 16166 2500 BD Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 50 30 F 070 340

Nadere informatie

POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk. Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) GG

POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk. Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) GG PROJECT POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk Betreft Datum Auteur Kenmerk Verzonden aan Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) 131127-GG leden van de Burenraad

Nadere informatie