Gedeputeerde Staten verzoeken de leden van Provinciale Staten om: - de inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedeputeerde Staten verzoeken de leden van Provinciale Staten om: - de inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht)"

Transcriptie

1 Statenbrief Datum Onderwerp Nieuwe voordracht Nieuwe Hollandse Waterlinie Inlichtingen Ronald Hoekstra van 6 Portefeuillehouder Josan Meijers Kerntaak en plandoel - Cultuur en Erfgoed - nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie Doel van deze brief Gedeputeerde Staten verzoeken de leden van Provinciale Staten om: - de inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht) 1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel) Via deze Statenbrief informeren wij u over de hernieuwde voordracht van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) tot UNESCO-werelderfgoed. In de bijlage vindt u een bestuurlijke samenvatting van het nominatiedossier. Hiermee is een belangrijke stap gemaakt in de beoogde UNESCO-werelderfgoedstatus voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Voor Gelderland is dit het eerste erfgoed binnen haar provinciegrenzen dat dit UNESCO label mag dragen. Daarnaast informeren we u dat ons College de voorbereiding voort zet om de provinciale rol als siteholder te organiseren binnen een Gemeenschappelijk orgaan. De siteholder is het eerste bestuurlijke aanspreekpunt voor zaken die het hele werelderfgoed aangaan. De colleges van GS van Gelderland, Utrecht, Noord-Holland en Noord-Brabant zullen die rol gezamenlijk invullen en wensen de bestuurlijke samenwerking juridisch helder te regelen. Markt CG Arnhem BNG Bank Den Haag Postbus GX Arnhem NL74BNGH BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G Btw-nummer: NL B03 KvK-nummer:

2 2 van 6 2 Aanleiding De provincie Gelderland voert al vele jaren beleid gericht op behoud en ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een van de doelen is om de NHW voor te dragen als UNESCO werelderfgoed. Zo n voordracht maakt de beste kans door de werelderfgoedstatus aan te vragen als uitbreiding van het bestaande werelderfgoed Stelling van Amsterdam (SvA). Op 30 mei 2017 nam ons College het besluit het nominatiedossier aan te bieden aan het Rijk, zodat het Rijk het als lidstaat aan kon bieden aan UNESCO. In de zomer van 2017 bleek echter dat UNESCO de voorkeur had om een aantal grenswijzigingen bij de Stelling van Amsterdam en de uitbreiding met de Nieuwe Hollandse Waterlinie te behandelen als één dossier. UNESCO spreekt dan van een Significant Boundary Modification. De daartoe noodzakelijke aanpassingen konden niet meer voor de deadline worden verwerkt. Vervolgens is met Unesco en het Rijk afgestemd om het aangepaste nominatiedossier voor 1 februari 2019 aan te bieden. Op heeft ons College het besluit genomen om het vernieuwde nominatiedossier aan te bieden aan de Minister van OCW. De bijbehorende aanbiedingsbrief is ondertekend namens de colleges van GS van Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Noord-Holland. 3 Bestaand beleid c.q. kader In 2004 werden in de gebiedsvisie Panorama Krayenhoff afspraken vastgelegd voor de herontwikkeling van de vervallen Nieuwe Hollandse Waterlinie. Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, eigenaren, exploitanten en vele vrijwilligers startten toen aan een jarenlange opgave om de waterlinieforten, sluizen, dijken, kanalen e.a. op te knappen en een nieuwe functie te geven. Het motto was en is nog steeds behoud door ontwikkeling. Dit betekent dat passende herbestemming een belangrijk uitgangspunt is voor het behoud van de waterlinie. In de afgelopen jaren bleek dat herbestemming soms heel succesvol was, maar er zijn ook voorbeelden waar de herbestemming van een oud fort ingewikkelder bleek dan verwacht. In 2014 ging ons College een bestuursovereenkomst aan met de provincies Utrecht, Noord-Holland en Noord- Brabant om de regierol op zich te nemen voor de herontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hierover bent u in september 2014 (PS ) geïnformeerd. In dit Pact van Altena is een van de opgaven om voor 2020 de NHW te nomineren voor een plaats op de Unesco werelderfgoedlijst. Het Rijk had in 1994/1995 de waterlinie al op de Voorlopige Lijst van Werelderfgoed in Nederland gezet. En plaatste in 2011 de waterlinie opnieuw op de geactualiseerde Voorlopige Lijst. De status van werelderfgoed is belangrijk om deze unieke historische waterlinie te behouden voor de toekomst. Bovendien heeft de status marktwaarde die ingezet kan worden om meer nationale en internationale bezoekers aan te trekken. Gedurende het nominatieproces is intensief samengewerkt met de rijksoverheid, in het bijzonder met adviseurs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

3 3 van 6 Daarnaast werkt de provincie Gelderland al vanaf 2002 samen in de regionale samenwerking van het Pact van Loevestein. Hierin zijn verenigd de provincies Gelderland en Noord-Brabant, 11 gemeenten, Staatsbosbeheer, Waterschap Rivierenland en Brabants Landschap. Ook hier is het behalen van de werelderfgoedstatus een belangrijke en gedeelde ambitie. Er is veel lokaal draagvlak. Dat bleek ondermeer uit de brede steunbetuiging die de nominatie in 2017 ontving van lokale partijen. Het ruimtelijk beleid voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie is door u vastgelegd in de Omgevingsvisie Gelderland en is uitgewerkt in de Omgevingsverordening Gelderland. Zoals eerder aangegeven aan uw Staten vindt de werelderfgoedbescherming plaats binnen bestaande wet- en regelgeving (PS en PS ). UNESCO legt zelf geen extra regels op. Het is wel zo dat een nominatie aan internationale richtlijnen moet voldoen. Het land dat een erfgoed nomineert moet goed uitleggen waarom het erfgoed de werelderfgoedstatus verdient. En vervolgens via een managementplan beschrijven hoe de bescherming, het gebruik en ontwikkeling er in de praktijk uitziet. In de Statenbrief van 12 juni 2018 (PS ) bent u geïnformeerd over het voornemen om de planologische bescherming tussen de vier samenwerkende provincies te harmoniseren. Het doel daarvan is om eenzelfde aanpak te hebben in het hele werelderfgoedgebied. Aanvankelijk was het voornemen om dit in de eerste versie van de nieuwe omgevingsvisie Gaaf Gelderland en bijbehorende omgevingsverordening vast te leggen. Omdat de provincies in verschillende fasen van actualisatie zitten, is deze snelle harmonisatie niet gelukt. De planning is nu om de harmonisatie te regelen in de eerste volgende actualisatie van de Gelderse omgevingsvisie en verordening. Overigens past de titel Gaaf Gelderland ook goed bij het streven om de Nieuwe Hollandse Waterlinie zo gaaf mogelijk (intact, heel) over te dragen aan komende generaties. We werken daarbij vanuit de visie dat nieuwe ontwikkelingen een bijdrage kunnen leveren aan het behoud, mits rekening wordt gehouden met de bijzondere waarde van werelderfgoed. En we doen dat in partnerschap, bijvoorbeeld via de regionale samenwerking in het Pact van Loevestein. 4 Argumenten/afwegingen/risico s Aanbieding aan rijksoverheid Het nominatiedossier dat bij de aanbiedingsbrief is toegevoegd vormt de basis waarop de werelderfgoedstatus wordt aangevraagd. Het is opgesteld door de samenwerkende provincies in afstemming met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het nominatiedossier beschrijft uitgebreid de uitzonderlijke universele waarde van de NHW. Daarnaast beschrijft het dossier de huidige staat, beheer en onderhoud van het erfgoed en wordt de begrenzing van het gebied aangegeven. Ook is een managementplan toegevoegd waarin wordt toegelicht hoe de werelderfgoedbescherming er in de praktijk uitziet. Via de aanbiedingsbrief vragen we van het Rijk om als lidstaat binnen het Werelderfgoedverdrag de nominatie in te dienen. Begrenzing In vergelijking met het nominatiedossier uit 2017 zijn een aantal kleine grenswijzigingen doorgevoerd. Voor het Gelderse grondgebied geldt dat er een kleine wijziging heeft plaats gevonden ten opzichte van mei Bij Fort Pannerden is namelijk de voorheen ruimere begrenzing voor het werelderfgoed beperkt tot de grens van het rijksmonument.

4 4 van 6 Relevant en nieuw voor de hele begrenzing ten opzichte van het nominatiedossier van mei 2017, is dat op het kaartmateriaal een attentiezone is ingetekend. Uit afstemming met UNESCO is gebleken dat zij een sterke voorkeur hebben voor een bufferzone rond alle werelderfgoederen. Het doel van een bufferzone is om de omgeving van een werelderfgoed te beschermen tegen grootschalige ontwikkelingen die de beleving van een werelderfgoed aantasten. In vaktaal wordt gesproken van aantasting van de visuele integriteit. Het Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft in augustus 2018 een advies geschreven waarin uitgelegd wordt wat visuele integriteit in de praktijk betekent voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam. Wij zijn van oordeel dat de omgeving van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam al voldoende beschermd is via bestaande wet- en regelgeving zoals bestemmingsplannen, Natura2000, waardevolle landschappen e.d. Een nieuwe bufferzone met eigen planologische regels voegt niets toe. De ingetekende attentiezone is exclusief bedoeld om aan UNESCO uit te leggen dat ook buiten het werelderfgoed er nu al planologische regels gelden voor eventuele nieuwe ontwikkelingen. De attentiezone vraagt van ontwikkelaars en overheden om rekening te houden met het werelderfgoed, maar legt geen extra regels op ten opzichte van die nu al gelden. De attentiezone op de kaart maakt gebruik van het oorspronkelijke idee dat er een veilige en onveilige zijde is van de waterlinie. De veilige zijde moest worden beschermd en daar is ontwikkeling goed mogelijk. De onveilige zijde moest open blijven zodat er een open schootsveld ontstond en het gebied onder water gezet kon worden. De zone is aan de veilige zijde gesteld op 50 meter in aansluiting op de afstand die ook de Stelling van Amsterdam hanteert. Voor de onveilige zijde is gekozen voor een weergave van de zone met 10 kilometer. Deze afstand is gekozen als maximale afstand waarbij sprake kan zijn van externe werking van een ontwikkeling op het werelderfgoed. Lokaal draagvlak Op 20 april 2017 boden alle NHW-gemeenten, waterschappen en verschillende maatschappelijke organisaties een steunbetuiging aan de samenwerkende provincies aan. Via deze steunbetuiging die uitgebreid in de media kwam - maakten zij duidelijk dat er lokaal bestuurlijk draagvlak is voor de nominatie van de NHW. Ook nu nog is lokaal draagvlak breed aanwezig. Dit blijkt uit de vele activiteiten die vooral op en rond de forten worden georganiseerd en wandel- en fietsroutes die worden gebruikt. Op bestuurlijk niveau wordt al vanaf 2002 regionaal samengewerkt binnen het zogenaamde Pact van Loevestein. De samenwerking richt zich op het zuidelijke deel van de waterlinie. Moment wordt een nieuw regionaal programma voorbereid voor de jaren Naast onderwerpen als bescherming en beheer zal aandacht uitgaan naar de introductie van een nieuw Lange-Afstand-Wandelpad (LAW) en ontwikkelen van toeristische arrangementen. In vergelijking met eerdere jaren zal minder aandacht uitgaan naar restauratie en herstel en meer naar duurzaam gebruik en het aantrekken van bezoekers en toeristen.

5 5 van 6 Provincies als gezamenlijke siteholder Alle werelderfgoederen in Nederland hebben een siteholder. De siteholder voert de bestuurlijke regie over het hele werelderfgoed en geldt als eerste aanspreekpunt voor zaken die betrekking hebben op de werelderfgoedstatus. Als de nominatie van de NHW succesvol verloopt, worden de provincies Gelderland, Utrecht, Noord-Holland en Noord-Brabant samen de siteholder. Om de onderlinge rollen, taken en verantwoordelijkheden voor nu en in de toekomst helder te regelen, werd al in de GS-brief van 30 mei 2017 besloten om het siteholderschap voor te bereiden in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Meer in het bijzonder werd gekozen voor de lichte vorm van het Gemeenschappelijk Orgaan (GO). Binnen het GO kunnen de colleges van GS met elkaar afspraken maken over de uitvoering van het siteholderschap. Hiermee ontstaat duidelijkheid naar alle relevante partijen over de invulling van het siteholderschap door de 4 provincies. Er zullen geen bevoegdheden gedelegeerd worden en het GO zal niet zelfstandig personeel in dienst nemen. 5 Financiële consequenties Het besluit om samen met de provincies Utrecht, Noord-Holland en Noord-Brabant het siteholderschap in te vullen heeft financiële consequenties. Voor de invulling van het siteholderschap is budget nodig. Als onderdeel van het proces rond de midterm review heeft u op 2 mei 2017 besloten tot structurele financiering van het siteholderschap met een maximum van ,- per jaar. 6 Proces en evaluatie Vervolg siteholderschap Nadat de Ministerraad heeft besloten het nominatiedossier in te dienen (planning is december 2018) zal ons College op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen de ontwerp-regeling aan Provinciale Staten moeten voorleggen (art. 40 lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen). De Staten zullen verzocht worden om in te stemmen met het instellen van een Gemeenschappelijk Orgaan. De samenwerkende provincies hebben afgesproken dat te doen binnen twee maanden na het besluit van de Ministerraad. Ook dit is een signaal naar UNESCO dat de nominatie serieus wordt opgepakt. Mocht de nominatie niet succesvol verlopen dan zal de regeling niet in werking treden. Vervolgproces nominatie Na het besluit tot de voordracht van de NHW door de 4 provincies, volgt een fase van controle en eindredactie (o.a. lay-out, vertaling) van het nominatiedossier en daarna besluitvorming door het Rijk. In december 2018 behandelt de Minsterraad de nominatie. Vervolgens wordt voor 1 februari 2019 het nominatiedossier ingediend bij de UNESCO. Daarna start de UNESCO een traject om het nominatiedossier te beoordelen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het bezoek dat het internationaal adviesorgaan ICOMOS in de zomer 2019 zal brengen. Zij zullen ter plekke toetsen of

6 6 van 6 het nominatiedossier overeenstemt met de feitelijke situatie. In de zomer van 2020 zal het UNESCO Werelderfgoedcomité in hun jaarvergadering een besluit nemen op de nominatie. Het Werelderfgoedcomité bestaat uit 21 landen en kan een nominatie toekennen, afwijzen of uitstellen en een land verzoeken om de nominatie beter te onderbouwen. Gedeputeerde Staten van Gelderland Jan Markink - plv. Commissaris van de Koning Pieter Hilhorst - secretaris Bijlagen: 1 Notitie bestuurlijke samenvatting nominatiedossier 2 Factsheet unesco

Wij verzoeken uw Staten kennis te nemen van de Monitor Wind op Land 2017.

Wij verzoeken uw Staten kennis te nemen van de Monitor Wind op Land 2017. Statenbrief Datum Onderwerp Monitor Wind op Land 2017 Inlichtingen Ivo van Es 026 359 9085 post@gelderland.nl 1 van 5 Portefeuillehouder Peter Drenth Kerntaak en plandoel Milieu, Energie en Klimaat Energieneutraal

Nadere informatie

Statenbrief. 1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel) Kostenverhaal Windpark De Groene Delta. Josan Meijers

Statenbrief. 1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel) Kostenverhaal Windpark De Groene Delta. Josan Meijers Statenbrief Datum Onderwerp Kostenverhaal Windpark De Groene Delta Inlichtingen Patricia van Eijndthoven 026 359 88 00 post@gelderland.nl 1 van 5 Portefeuillehouder Josan Meijers Kerntaak en plandoel -

Nadere informatie

Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie

Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie AMBITIE IN EEN ORGANISCH PROGRAMMA Militair werelderfgoed (gebouw en landschap) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam VERBINDEN,

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten verzoeken Provinciale Staten om: - de inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht)

Gedeputeerde Staten verzoeken Provinciale Staten om: - de inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht) Statenbrief Onderwerp Eerbeek-Loenen 2030: Vervolgaanpak N786, Zienswijzennota Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Inlichtingen Irma Bijker 026 359 86 92 post@gelderland.nl 1 van 5 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Statenbrief. 1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel) 2 Aanleiding. Planning Luchtvaart. Christianne van der Wal

Statenbrief. 1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel) 2 Aanleiding. Planning Luchtvaart. Christianne van der Wal Statenbrief Onderwerp Planning Luchtvaart Inlichtingen S. Balhuizen 8496 post@gelderland.nl 1 van 5 Portefeuillehouder Christianne van der Wal Kerntaak en plandoel - Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en

Nadere informatie

A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT. 10 december 2015 Roland Blijdenstijn

A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT. 10 december 2015 Roland Blijdenstijn A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT 10 december 2015 Roland Blijdenstijn A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT ONDERWERPEN Herijking Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013-2028 (PRV) UNESCO-nominatie NHW Cultuurnota

Nadere informatie

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse. Waterlinie samen sterker!

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse. Waterlinie samen sterker! FACTSHEET UNESCO Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Fort bij Tienhoven (foto Stichting Aquarius) Waterlinie samen sterker! De Nieuwe Hollandse Waterlinie De Nieuwe Hollandse Waterlinie is het grootste

Nadere informatie

VOORBLAD STEUNBETUIGING. De tekst van de steunbetuiging bestaat uit:

VOORBLAD STEUNBETUIGING. De tekst van de steunbetuiging bestaat uit: VOORBLAD STEUNBETUIGING De tekst van de steunbetuiging bestaat uit: De tekst van de steunbetuiging (blad 1). De tekst van de steunbetuiging is definitief, dit is de tekst waar 20 april de handtekeningen

Nadere informatie

Onderwerp: Beter Benutten Vervolg regio Stedendriehoek en Stadsregio Arnhem-Nijmegen

Onderwerp: Beter Benutten Vervolg regio Stedendriehoek en Stadsregio Arnhem-Nijmegen STATENBRIEF Onderwerp: Beter Benutten Vervolg regio Stedendriehoek en Stadsregio Arnhem-Nijmegen Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te

Nadere informatie

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker!

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker! Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Nieuwsbrief Roadshows UNESCO & Bescherming Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Datum: JULI 2015 Versie:

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten verzoeken de leden van Provinciale Staten om: - de inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht)

Gedeputeerde Staten verzoeken de leden van Provinciale Staten om: - de inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht) Statenbrief Datum Onderwerp Wijzigingen in de dienstregeling 2019 per concessie in Gelderland Inlichtingen P. v.d. Boogaard 026 359 8511 post@gelderland.nl 1 van 6 Portefeuillehouder Conny Bieze Kerntaak

Nadere informatie

Mergebrief met adreslijst van alle gemeenteraden in Gelderland (CRM) In kopie naar colleges van B&W. 12 november

Mergebrief met adreslijst van alle gemeenteraden in Gelderland (CRM) In kopie naar colleges van B&W. 12 november Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Mergebrief met adreslijst van alle gemeenteraden in Gelderland (CRM) In kopie naar colleges van B&W telefoonnummer

Nadere informatie

provincie GELDERLAND ï 5 DEC 2017 INGEKOMEN Gemeente Beuningen T.a.v. de raad Postbus AA BEUNINGEN GLD z"* IN

provincie GELDERLAND ï 5 DEC 2017 INGEKOMEN Gemeente Beuningen T.a.v. de raad Postbus AA BEUNINGEN GLD z* IN provincie Bezoekadres Postadres Markt 11 Postbus 9090 6811 CG Arnhem 6800 GX Arnhem Gemeente Beuningen T.a.v. de raad Postbus 14 6640 AA BEUNINGEN GLD telefoonnummer (026) 359 91 11 e-mailadres post@gelderland.nl

Nadere informatie

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7)

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7) S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW Registratienummer : 2005REG001129i Portefeuillehouder J. van Bergen Titel : Bestuursovereenkomst

Nadere informatie

Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050

Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050 STATENBRIEF Onderwerp: Rondvraag over windenergie in Zaltbommel en Apeldoorn Portefeuillehouder: J.J. van Dijk Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050 Doel

Nadere informatie

Gemeenteraad Culemborg College van Burgemeester en Wethouders

Gemeenteraad Culemborg College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Gemeenteraad Culemborg College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP Steunbetuiging nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie tot UNESCO Werelderfgoed DATUM 6 april 2017 BIJLAGE

Nadere informatie

Hartelijk dank voor het voorontwerp-bestemmingsplan dat we op ontvingen. We hebben uw plan bestudeerd.

Hartelijk dank voor het voorontwerp-bestemmingsplan dat we op ontvingen. We hebben uw plan bestudeerd. Bezoekadres Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Gemeente Lingewaard T.a.v. het college Postbus 15 6680 AA BEMMEL telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80 e-mailadres

Nadere informatie

Regionale betrokkenheid bij de voorbereiding van de nominatie

Regionale betrokkenheid bij de voorbereiding van de nominatie Directie Regionale Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum DRZN. 2007/4545 13 december 2007 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

provincie GELDERLAND Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 21/12/ ink19864 Aan geadresseerde 20 december Geachte heer/mevrouw,

provincie GELDERLAND Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 21/12/ ink19864 Aan geadresseerde 20 december Geachte heer/mevrouw, Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 21/12/2016 16ink19864 provincie Bezoekadres Gebouw Marktstate Eusebiusplein 1a 6811 HE Arnhem Postbus 9090 Aan geadresseerde telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Gelderland; Gelet op de artikelen 16 en 19d-h Nbw 1998, de Verordening en Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland;

Gedeputeerde Staten van Gelderland; Gelet op de artikelen 16 en 19d-h Nbw 1998, de Verordening en Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland; Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Steenbeek Kalverhouderij Bovenweg 45 8085 SE DOORNSPIJK telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling inpassingsplan Aansluiting de Teuge en herbestemming bij de Baankstraat

Onderwerp: Vaststelling inpassingsplan Aansluiting de Teuge en herbestemming bij de Baankstraat STATENBRIEF Onderwerp: Vaststelling inpassingsplan Aansluiting de Teuge en herbestemming bij de Baankstraat Portefeuillehouder: Conny Bieze-Van Eck Kerntaak/plandoel: Kerntaak 4 - Regionale bereikbaarheid

Nadere informatie

gemeente Bunnik Discussienota

gemeente Bunnik Discussienota gemeente Bunnik Discussienota Aan: Van: De gemeenteraad van Bunnik het college van de gemeente Bunnik Datum: 16 februari 2017 Onderwerp: Nieuwe Hollandse Waterlinie Inleiding De Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Gebiedsopgave Veluwe: VeluweAgenda 1.0 en Uitvoeringsprogramma Veluwe 2017 Portefeuillehouder: Bea Schouten Kerntaak/plandoel: duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer Doel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 33 576 Natuurbeleid Nr. 165 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum. Geachte Voorzitter, > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401

Nadere informatie

Managementplan. Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie. Bijeenkomsten 13, 15 oktober en 10 november 2015

Managementplan. Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie. Bijeenkomsten 13, 15 oktober en 10 november 2015 Managementplan Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie Bijeenkomsten 13, 15 oktober en 10 november 2015 Programma Nominatie proces Introductie Managementplan In groepen uitwerken onderwerpen Managementplan

Nadere informatie

Antwoord op Statenvragen PS2014-183 Arnhem, 25 maart 2014 zaaknr. 2014-003656

Antwoord op Statenvragen PS2014-183 Arnhem, 25 maart 2014 zaaknr. 2014-003656 Antwoord op Statenvragen PS2014-183 Arnhem, 25 maart 2014 zaaknr. 2014-003656 Beantwoording schriftelijke Statenvragen Statenlid M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV) over nevenfuncties en gebruik dienstauto

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. Toelichting

Ontwerpbesluit. Toelichting College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel 2011RGW10 Datum : 14 februari 2011 Nummer PS : Afdeling : PRO Commissie : RGW Steller : B. Cornelissen Portefeuillehouder : R.W. Krol Registratienummer :

Nadere informatie

Memorandum. LT, Liniecommissie (NHW), GS Noord-Holland en GS Utrecht (SvA) en DT RCE

Memorandum. LT, Liniecommissie (NHW), GS Noord-Holland en GS Utrecht (SvA) en DT RCE Memorandum Aan: Van: LT, Liniecommissie (NHW), GS Noord-Holland en GS Utrecht (SvA) en DT RCE Loes van der Vegt (NHW), Caroline Bugter (NHW), Nanette van Goor (SvA) en Dre van Marrewijk (RCE) Datum: 22

Nadere informatie

Onderwerp Besluit op uw subsidieaanvraag Jeugd Project: Fase 3 aansluiting buurtcoaches/sociale teams en eerstelijns voorzieningen

Onderwerp Besluit op uw subsidieaanvraag Jeugd Project: Fase 3 aansluiting buurtcoaches/sociale teams en eerstelijns voorzieningen Gemeente Bronckhorst T.a.v. de heer C. van Dijk Postbus 200 7255 ZJ HENGELO (GLD) Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80 e-mailadres

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten verzoeken Provinciale Staten om: - de inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht)

Gedeputeerde Staten verzoeken Provinciale Staten om: - de inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht) Statenbrief Datum Onderwerp Resultaten toezicht Afvalverwerking Vink B.V. Informatie over VTH-beleid en Beleidsregels gedogen Gelderland 2018 Inlichtingen Brechtje Menting 026 359 9186 post@gelderland.nl

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie?

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie? Streekcommissie Rivierengebied West Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel Nieuwe Hollandse Waterlinie Wat was de NHW en wat is het nu? Actualisering programma Project Diefdijkverbetering Vragen en opmerkingen

Nadere informatie

^ ÇSì! telefoonnummer (026) telefaxnummer (026) r. 1,.,.. i!i adres

^ ÇSì! telefoonnummer (026) telefaxnummer (026) r. 1,.,.. i!i  adres Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 30/01/2018 ^ ÇSì! provincie F 18ink01385 Bezoekadres Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026)

Nadere informatie

Besluit. De raad van de gemeente Tiel Postbus HH TIEL. Geachte leden van de raad,

Besluit. De raad van de gemeente Tiel Postbus HH TIEL. Geachte leden van de raad, Besluit 2018-004436 Onderwerp Financieel toezicht 2019 De raad van de gemeente Tiel Postbus 6325 4000 HH TIEL Inlichtingen bij Gerrit Scholten 026 359 9872 post@gelderland.nl 1 van 6 Geachte leden van

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Vervolgnotitie Gemeenschappelijke regelingen in het kader van de RUD-vorming: Advies ondernemingsraad PS2012-472 Agendering (advies Griffie) Commissie MIE

Nadere informatie

Vereniging Waalschade Brakel Benedeneind T.a.v. de heer W. Kooijman Waaldijk AB BRAKEL. 26 november Geachte heer Kooijman,

Vereniging Waalschade Brakel Benedeneind T.a.v. de heer W. Kooijman Waaldijk AB BRAKEL. 26 november Geachte heer Kooijman, Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Vereniging Waalschade Brakel Benedeneind T.a.v. de heer W. Kooijman Waaldijk 165 5306 AB BRAKEL telefoonnummer

Nadere informatie

Ons besluit op uw aanvraag Voor activiteiten die u uitvoert in het jaar 2018, verlenen wij u een boekjaarsubsidie van maximaal ,-.

Ons besluit op uw aanvraag Voor activiteiten die u uitvoert in het jaar 2018, verlenen wij u een boekjaarsubsidie van maximaal ,-. Bezoekadres Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen T.a.v. het bestuur Postbus 7005 6801 HA ARNHEM telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer

Nadere informatie

Nummer verontreiniging 6711 JC EDE GE

Nummer verontreiniging 6711 JC EDE GE Besluit Vaststellen ernst en spoedeisendheid Onderwerp Wet bodembescherming GERECTIFICEERD EXEMPLAAR Gemeente Ede T.a.v. de heer V. Waterreus Postbus 9022 6710 HK EDE Inlichtingen bij Tonny Eidhof post@gelderland.nl

Nadere informatie

FS-BSC GORINCHEM. van het college. Geachte leden van de raad,

FS-BSC GORINCHEM. van het college. Geachte leden van de raad, Raadsstukken - 1776 GEMEENTE GORINCHEM Informatiebrief van het college 2017 nummer 1776 Gorinchem, 27 februari 2017 Onden/verp: Steunbetuiging nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie tot UNESCO Werelderfgoed

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015)

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) 4.2 Natuur en landschap in Gelderland De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Statuten Fonds Gelderse Cultuurleningen Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit

Nadere informatie

Van deze gelegenheid maken wij gebruik het volgende op te merken:

Van deze gelegenheid maken wij gebruik het volgende op te merken: Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem De Raad van de gemeente Hattem Postbus 93 8050 AB HATTEM telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026)

Nadere informatie

Vaststellen ernst en spoedeisendheid

Vaststellen ernst en spoedeisendheid Vaststellen ernst en spoedeisendheid Onderwerp Wet bodembescherming Hydro Extrusion Holding Netherlands B.V. T.a.v. de heer E van Esch Alcoalaan 1 5151 RW DRUNEN NL Inlichtingen bij Tonny Eidhof post@gelderland.nl

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Uitvoeringsverordening subsidie Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam provincie Utrecht

PROVINCIAAL BLAD. Uitvoeringsverordening subsidie Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam provincie Utrecht PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 3999 11 juli 2016 Uitvoeringsverordening subsidie Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam provincie Utrecht Besluit van gedeputeerde

Nadere informatie

Besluit. De raad van de gemeente Nijmegen Postbus HG NIJMEGEN. Geachte leden van de raad,

Besluit. De raad van de gemeente Nijmegen Postbus HG NIJMEGEN. Geachte leden van de raad, Besluit Onderwerp Financieel toezicht 2019 De raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN Inlichtingen bij Gerrit Scholten 026 359 9872 post@gelderland.nl 1 van 6 Geachte leden van de raad,

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend 01/11/ /09/ /1/2019

Datum: Informerend. Datum: Adviserend 01/11/ /09/ /1/2019 Oplegvel 1. Onderwerp Actualisatie kantorenstrategie Holland Rijnland 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur Platformtaak volgens

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

provincie GELDERLAND Afschrift: Gemeente Elburg T.a.v. de gemeenteraad Postbus AB ELBURG

provincie GELDERLAND Afschrift: Gemeente Elburg T.a.v. de gemeenteraad Postbus AB ELBURG Afschrift: T.a.v. de gemeenteraad 3 Bezoekadres Gebouw Marktstate Eusebiusplein 1a 6811 HE Aalten Postadres Postbus 9090 6800 GX Aalten T.a.v. het college telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026)

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Verordening POP3-subsidies provincie Gelderland Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 13 DECEMBER 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 13 DECEMBER 2016 Onderwerp Besluit 1. Verkenningen NH2050 2. UNESCO nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam 3. Voordracht Minor Boundary Modification Stelling van Amsterdam 4.

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2010WMC14-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum :14 september 2010 Nummer PS: PS2010WMC14 Afdeling : ECV Commissie: WMC Registratienummer : 2010INT262333 Portefeuillehouder: Raven

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Overlegreacties

BIJLAGE 2 Overlegreacties BIJLAGE 2 Overlegreacties Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Elburg Postbus 70 8080

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING WERELDERFGOEDNOMINATIE ROMEINSE LIMES

INTENTIEVERKLARING WERELDERFGOEDNOMINATIE ROMEINSE LIMES INTENTIEVERKLARING WERELDERFGOEDNOMINATIE ROMEINSE LIMES Prelude De Romeinse Limes, de noordgrens van het Romeinse Rijk, is de grootste lineaire archeologische structuur in Europa. Een indrukwekkend restant

Nadere informatie

- 1 PS2010RGW09. Datum : Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT Portefeuillehouder : Krol

- 1 PS2010RGW09. Datum : Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT Portefeuillehouder : Krol - 1 PS2010RGW09 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 02-03-2010 Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT256368 Portefeuillehouder : Krol Titel

Nadere informatie

Regionaal Programma Werklocaties RPW Arnhem Nijmegen. Informatiebijeenkomst commissies 10 oktober 2018

Regionaal Programma Werklocaties RPW Arnhem Nijmegen. Informatiebijeenkomst commissies 10 oktober 2018 Regionaal Programma Werklocaties RPW Arnhem Nijmegen Informatiebijeenkomst commissies 10 oktober 2018 Omgevingsvisie Gaaf Gelderland Vestigingsklimaat RPW s als instrument Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Waterlinie van wereldklasse

Waterlinie van wereldklasse programma Pact van Loevestein 2019-2022 Versie na bestuurlijk overleg 5-12-2018 Waterlinie van wereldklasse Er komt een bijzondere tijd op de Nieuwe Hollandse Waterlinie af. Van een waterlinie die militair

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 9 OKTOBER Besluitenlijst van de vergadering 2 oktober 2018 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 9 OKTOBER Besluitenlijst van de vergadering 2 oktober 2018 vastgesteld. A1 Vermeulen PZH-2018-661124781 Behandelvoorstel motie 813, Versterking uitvoering Vergunningverlening 1. Vast te stellen het Statenvoorstel behandelvoorstel motie 813, Versterking uitvoering Vergunningverlening.

Nadere informatie

Ook verlenen wij u een projectsubsidie in het jaar 2019 van maximaal ,00 voor het project Leerstoel Gelderse Geschiedenis.

Ook verlenen wij u een projectsubsidie in het jaar 2019 van maximaal ,00 voor het project Leerstoel Gelderse Geschiedenis. Bezoekadres Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Stichting Erfgoed Gelderland T.a.v. het Bestuur Westervoortsedijk 67 D 6827 AT ARNHEM telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Beschermd Dorpsgezicht Gelselaar Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

SML NGEKOMEN 0 3 DEC Paraaf Provinciesecretaris

SML NGEKOMEN 0 3 DEC Paraaf Provinciesecretaris SML09-105 NGEKOMEN 0 3 DEC. 20119 5 -minuten versie voor Provinciale Staten P HOLLAND Directie DLB Afdeling (oud) Samenleving Registratienummer PZH-2009-142752985 (DOS-2009-0022939) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Statenvoorstel. Perspectief Groene Hart Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Statenvoorstel. Perspectief Groene Hart Bestuurlijke samenvatting van het voorstel Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 13 juni 2017 Portefeuillehouder: Bom - Lemstra, AW Uiterlijke beslistermijn: n.v.t. Behandeld ambtenaar : mw L.G.J van Westbroek E-mailadres: lgj.van.westbroek@pzh.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

ICOMOS Technisch rapport. Verbinding A8-A9, opstelterrein voor treinen en een nieuw te bouwen woning.

ICOMOS Technisch rapport. Verbinding A8-A9, opstelterrein voor treinen en een nieuw te bouwen woning. ICOMOS Technisch rapport Erfgoed Stelling van Amsterdam Land Nederland Nr. erfgoed 759 Datum inschrijving 1996 Criteria (ii)(iv)(v) Project Verbinding A8-A9, opstelterrein voor treinen en een nieuw te

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag hogere grenswaarden onderliggende wegennet A15/Zevenaar (ODRN zaaknummer Z )

onderwerp Aanvraag hogere grenswaarden onderliggende wegennet A15/Zevenaar (ODRN zaaknummer Z ) Bezoekadres Gebouw Marktstate Eusebiusplein 1a 6811 HE Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem ODRN T.a.v. mevrouw. M. Zweerman Postbus 1603 6501 BP NIJMEGEN telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 B en W voorstel 13INT02879 Onderwerp Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 Samenvatting voorstel Het te actualiseren bestemmingsplan Buitengebied 2014 is kaderstellend

Nadere informatie

Mergebrief met CRM-lijst alle Gelderse gemeenten. Geacht college van B&W,

Mergebrief met CRM-lijst alle Gelderse gemeenten. Geacht college van B&W, Mergebrief met CRM-lijst alle Gelderse gemeenten Onderwerp Stimuleringsfonds Energiemaatregelen en asbestsanering particuliere woningen Inlichtingen bij Jacco Rodenburg 026 359 9002 post@gelderland.nl

Nadere informatie

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE subsidieverordening NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE EN STELLING VAN AMSTERDAM 2016-2019 PROVINCIE-UTRECHT.NL Subsidieverordening NHW & SvA 2016 2019 1 subsidieverordening Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling

Nadere informatie

Gemeenten moeten elk halfjaar een aantal verblijfsgerechtigden huisvesten, de zogenaamde taakstelling.

Gemeenten moeten elk halfjaar een aantal verblijfsgerechtigden huisvesten, de zogenaamde taakstelling. Bezoekadres Gebouw Marktstate Eusebiusplein 1a 6811 HE Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Gemeente Elburg T.a.v. het college telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80 e-mailadres

Nadere informatie

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn A-Openbaar 19 februari

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn A-Openbaar 19 februari GS-Voorstel Besluitnummer PZH-2019-676717827 (DOS-2017-0009747) Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn A-Openbaar 19 februari 2019 - Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst logistieke hotspot

Nadere informatie

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland Bijlage bij Statenbrief Plan van aanpak Natuurvisie- zaaknummer 2016-012209 Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland 1. Aanleiding In 2012 hebben Provinciale Staten de Beleidsuitwerking Natuur en Landschap

Nadere informatie

Documentnumn onderwerp Programma: Natuur en Landschap

Documentnumn onderwerp Programma: Natuur en Landschap Gemeente Doetinchem T.a.v. de heer R.J.M. Tempels Raadhuisstraat 2 7001 EW DOETINCHEM Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Statenbrief vaststelling inpassingsplan N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten

Nadere informatie

Statenbrief. 1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel) 2 Aanleiding. Ontwerp-besluit omgevingsvergunning Windpark De Groene Delta.

Statenbrief. 1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel) 2 Aanleiding. Ontwerp-besluit omgevingsvergunning Windpark De Groene Delta. Statenbrief Datum Onderwerp Ontwerp-besluit omgevingsvergunning Windpark De Groene Delta Inlichtingen Patricia van Eijndthoven 026 359 88 00 post@gelderland.nl 1 van 8 Portefeuillehouder Peter Drenth Kerntaak

Nadere informatie

«SfW' Het plangebied betreft het buitengebied van de gemeente Montferland zoals dit is begrensd in het vigerende Bestemmingsplan Buitengebied.

«SfW' Het plangebied betreft het buitengebied van de gemeente Montferland zoals dit is begrensd in het vigerende Bestemmingsplan Buitengebied. «SfW' provincie GELDERLAND Bezoekadres Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Montferland Postbus 47 6940 BA DIDAM telefoonnummer

Nadere informatie

PACT VAN RUIGENHOEK GEZAMENLIJKE AMBITITIE BIJ LINIE EN STELLING

PACT VAN RUIGENHOEK GEZAMENLIJKE AMBITITIE BIJ LINIE EN STELLING PACT VAN RUIGENHOEK GEZAMENLIJKE AMBITITIE BIJ LINIE EN STELLING PACT VAN RUIGENHOEK GEZAMENLIJKE AMBITITIE BIJ LINIE EN STELLING Utrechts bondgenootschap in de Linie en Stelling De Linie en Stelling vormen

Nadere informatie

Besluit pag. 3. Toelichting pag. 5

Besluit pag. 3. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 4 november 2014 NUMMER PS PS2014BEM16 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Jan Wichers DOORKIESNUMMER 2386 DOCUMENTUMNUMMER 810CEE93 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Stand van zaken Europese programma's EFRO, POP en INTERREG Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: te besluiten conform

Nadere informatie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie De Nieuwe Hollandse Waterlinie Van ontwikkeling naar gebruik 1 Samenvatting Kader NHW tot 2020 2 INHOUDSOPGAVE 3 Colofon Voorwoord... 3 1 Inleiding... 4 2 Resultaten... 7 3 Kader tot 2020... 10 Vermaatschappelijking

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 4 november 2014 NUMMER PS PS2014BEM16 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Jan Wichers DOORKIESNUMMER 2386 DOCUMENTUMNUMMER 810CEE93 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

mm ^» de griffier, Beschikking van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op grond van de Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing art.

mm ^» de griffier, Beschikking van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op grond van de Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing art. Gedeputeerde Staten V mm ^» provincie Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beuningen Postbus

Nadere informatie

9 ta. Mlc. Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

9 ta. Mlc. Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Veiligheid Mlc Gemeente Delft Advies Phoenlxsiraat 16 261 1 AL DeIR Bankrekening BNG 28.50.01.787 t.n.v. gemeente Delff Retouradres :Advies, Postbus 78. 2600 ME Delfl Leden van de gemeenteraad Behandeld

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

*:Ö GELDERLAND. provincie ->> JAN Gedeputeerde Staten. College van Dijkgraaf en Heemraden Waterschap Rivierenland

*:Ö GELDERLAND. provincie ->> JAN Gedeputeerde Staten. College van Dijkgraaf en Heemraden Waterschap Rivierenland Gedeputeerde Staten provincie GELDERLAND Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Amhem College van Dijkgraaf en Heemraden Waterschap Rivierenland r-'' CHAP

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam/Nieuwe Hollandse Waterlinie in Noord-Holland

Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam/Nieuwe Hollandse Waterlinie in Noord-Holland Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam/Nieuwe Hollandse Waterlinie 2017-2020 in Noord-Holland 1 Inhoudsopgave: Pagina Voorwoord 3 Managementsamenvatting 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 8 Hoofdstuk 2: Wat

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Treinverbinding Tiel-Arnhem Portefeuillehouder: Bieze Kerntaak/plandoel: Kerntaak; regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer Plandoel 1: In stand houden en verbeteren

Nadere informatie

De nieuwe Omgevingswet. Molenadviesraad Amersfoort Mark Ravesloot, senior adviseur molens

De nieuwe Omgevingswet. Molenadviesraad Amersfoort Mark Ravesloot, senior adviseur molens De nieuwe Omgevingswet Molenadviesraad 7-4-2017 Amersfoort Mark Ravesloot, senior adviseur molens Uitgangspunten Omgevingswet Vormt basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 8 januari 2019

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 8 januari 2019 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 8 januari 2019 1 Onderwerp: Gemandateerde begrotingswijziging van de programmabegroting 2018 ten behoeve van Duurzaam Door en Jong Leren Eten. Fackeldey, J.A.

Nadere informatie

Na informeren betrokkenen.

Na informeren betrokkenen. B en W Adviesnota Onderwerp Verkoop woning Lollebeekweg 60 Castenray Zaaknummer 413145 Teammanager Margon van den Hoek B & W datum 16 juli 2018 Afdeling/Team Ruimtelijke Ontwikkeling Naam steller Esther

Nadere informatie

Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: uitbrengen gemotiveerd advies aan het Commissariaat voor de Media over de aanvraag van Omroep Gelderland inzake artikel 2.62, tweede lid van de Mediawet 2008 en een bereidverklaring

Nadere informatie

zaaknummer

zaaknummer Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM telefoonnummer

Nadere informatie

B en W Adviesnota ADVIES. Aanvragen trekkingsrechten starterslening

B en W Adviesnota ADVIES. Aanvragen trekkingsrechten starterslening B en W Adviesnota Onderwerp Aanvragen trekkingsrechten starterslening Zaaknummer 405033 Teammanager Margon van den Hoek B & W datum 12 juni 2018 Team Ruimtelijke Ontwikkeling Naam steller Leon Langenhuizen

Nadere informatie

Nationale Mobiliteitscentrale B.V. Zorgvervoercentrale Nederland B.V. Postbus AL ROTTERDAM. 2 april

Nationale Mobiliteitscentrale B.V. Zorgvervoercentrale Nederland B.V. Postbus AL ROTTERDAM. 2 april Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Nationale Mobiliteitscentrale B.V. Zorgvervoercentrale Nederland B.V. telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer

Nadere informatie

OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden

OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr.

Nadere informatie

Coöperatie AGoGas u.a. T.a.v. Postbus AL DOETINCHEM. 18 december Beste,

Coöperatie AGoGas u.a. T.a.v. Postbus AL DOETINCHEM. 18 december Beste, Bezoekadres Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Coöperatie AGoGas u.a. T.a.v. Postbus 468 7000 AL DOETINCHEM telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80 e-mailadres

Nadere informatie

1. Opbouw beleidstheorie(ën)

1. Opbouw beleidstheorie(ën) Factsheet verbetering subsidieregelingen & beleidstheorieën (Eveneens evaluatie van begrotingssubsidies of incidentele subsidies) Naam subsidie (regeling) Subsidieregeling Molens Zuid-Holland 2013 Versie

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Cultuur en Erfgoed 2017 Portefeuillehouder: Josan Meijers Kerntaak/plandoel: Cultuur en Erfgoed Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt

Nadere informatie

Titel : Huisvestingswet 2014 en intrekken beleidsregels bindingseisen woningmarkt Besluit pag. 3. Toelichting pag. 4

Titel : Huisvestingswet 2014 en intrekken beleidsregels bindingseisen woningmarkt Besluit pag. 3. Toelichting pag. 4 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 16 december 2014 NUMMER PS PS2015WMC01 AFDELING FLO COMMISSIE WMC STELLER I. Schartman DOORKIESNUMMER 030 2582486 DOCUMENTUMNUMMER 8110A627 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Museum Het Valkhof-Kam en het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten

Museum Het Valkhof-Kam en het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Bijlage 1 bij Statenbrief - 2017-014638 Museum Het Valkhof-Kam en het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Wij informeren u middels deze bijlage bij de Statenbrief over de stand van zaken rondom Museum

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie