RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband PO Midden-Holland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband PO Midden-Holland"

Transcriptie

1 RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Samenwerkingsverband PO Midden-Holland Plaats : Gouda Administratienummer : PO2814 Bestuursnummer : Onderzoeksnummer : Datum onderzoek : 25 september 2014 Datum vaststelling : 15 december 2014

2 Pagina 2 van 14

3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING BEVINDINGEN REACTIE VAN HET BESTUUR Pagina 3 van 14

4 Pagina 4 van 14

5 1 INLEIDING De Inspectie van het Onderwijs voerde een kwaliteitsonderzoek uit bij 'Stichting Samenwerkingsverband PO Midden-Holland'. Binnen de gemeenten Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen, (een deel van) Zuidplas en (een deel van) Alphen aan den Rijn (kern Boskoop) vormen 21 schoolbesturen met in totaal 86 vestigingen gezamenlijk het samenwerkingsverband. In dit rapport geeft de inspectie haar bevindingen uit het onderzoek weer. Kwaliteitsonderzoek In het schooljaar 2014/2015 voert de inspectie een kwaliteitsonderzoek uit bij alle 152 samenwerkingsverbanden. Het doel van deze kwaliteitsonderzoeken is tweeledig: 1. stimuleren van de ontwikkeling van de samenwerkingsverbanden door een beeld te geven van de ontwikkeling op dat moment; 2. toezicht houden op de ontwikkeling van de samenwerkingsverbanden. Bij alle samenwerkingsverbanden controleert en rapporteert de inspectie of zij voldoen aan de wet- en regelgeving. Nieuw in schooljaar 2014/2015 is dat ieder samenwerkingsverband - indien nodig - in het rapport verbeterpunten voor de kwaliteit krijgt aangereikt, gerelateerd aan het waarderingskader van de inspectie. Toezichtkader De inspectie baseert zich bij dit kwaliteitsonderzoek op het toezichtkader samenwerkingsverbanden po/vo passend onderwijs. Dit toezichtkader bevat een waarderingskader, maar nog geen beslisregels om vast te kunnen stellen of het samenwerkingsverband aan de basiskwaliteit voldoet. Het document is te vinden op Onderzoeksopzet Het onderzoek start met een bureauanalyse van het ondersteuningsplan en overige gegevens over het samenwerkingsverband die bij de inspectie aanwezig zijn. Het betreft de volgende documenten: Instemming OPR met ondersteuningsplan (3 april 2014); Toezichtkader periode (vastgesteld op 16 april 2014); Ondersteuningsplan 'Samen maken we het passend!' (vastgesteld op 23 april 2014); Publieksversie Ondersteuningsplan (16 juni 2014); Pagina 5 van 14

6 Meerjarenbegroting Midden-Holland met bijlagen (zonder datum); Stroomschema Zorgplicht, Extra Ondersteuning en TLV SWV Midden- Holland (zonder datum); Overgangsregelingen rugzakken Midden-Holland tot 1 augustus 2014 (zonder datum); Website samenwerkingsverband ( geraadpleegd op 22 september 2014 en op 3 oktober 2014); Kengetallen samenwerkingsverband ( geraadpleegd op 22 september 2014). Nagestuurde documenten: Checklist TLV (zonder datum); Concepthandboek (zonder datum). Hierna vond op 25 september 2014 een onderzoek op locatie plaats waarbij de inspectie: een presentatie kreeg van het samenwerkingsverband over de stand van zaken en actuele ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband; gesprekken voerde: met een afvaardiging van de ondersteuningsplanraad over zijn rol bij het samenwerkingsverband; met een trajectbegeleider passend onderwijs en vertegenwoordigers van gemeenten over de verbinding onderwijs en jeugdzorg; over de ondersteuningstoewijzing met de voorzitter van de toelaatbaarheidsverklaring (tlv), een directeur van een school en een coördinator van een bestuur; met het bestuur met onder andere aandacht voor het intern toezicht. Aan het eind van het onderzoek besprak de inspectie haar bevindingen met het bestuur en het management van het samenwerkingsverband. Opbouw rapport In hoofdstuk 2 staat de hoofdlijn van de bevindingen van het onderzoek (2.1), gevolgd door een toelichting (2.2). De bevindingen over de naleving van de wettelijke voorschriften geeft de inspectie in dat hoofdstuk weer in een afzonderlijke paragraaf (2.3). Hoofdstuk 3 vermeldt de reactie van het bevoegd gezag. Pagina 6 van 14

7 2 BEVINDINGEN 2.1 Hoofdlijn Het afgelopen jaar is er veel gebeurd binnen het samenwerkingsverband 'Stichting Samenwerkingsverband PO Midden-Holland'. Er is een directeurbestuurder aangesteld en er zijn bestuurlijke keuzes gemaakt. Deze keuzes vormen de basis voor de aansturing van het samenwerkingsverband. Bovendien biedt de structuur mogelijkheden om de toch wel noodzakelijke concretisering verder in te vullen. De inspectie spreekt haar waardering uit voor de duidelijke scheiding tussen het bestuur en het toezichthoudend bestuur. Het is positief dat hier al een uitgewerkt toezichtkader aan ten grondslag ligt. De inspectie constateert bovendien dat de aangesloten besturen grote autonomie krijgen. Het samenwerkingsverband beoogt hiermee dat de besturen de weg naar extra ondersteuning en de uitwerking daarvan gericht, passend en schoolnabij maken. Bij deze keuze signaleert de inspectie een risico aangezien grote verschillen kunnen ontstaan tussen scholen voor wat betreft de toewijzing van extra ondersteuning en de invulling van de basisondersteuning. Het is belangrijk dat ouders maar ook directies en leraren zicht hebben op eenduidige heldere afspraken en criteria. Gezien de bestuursstructuur hebben de schoolbesturen hierin een essentiële rol. De uitdaging van het bestuur van het samenwerkingsverband bestaat eruit om tussen de besturen verbanden te leggen, de eenheid te bewaken, de expertise te behouden en verder te ontwikkelen. Een ander risico ligt in het hanteren van procescriteria die te maken hebben met de handelingsverlegenheid van de school voor de scheiding tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. Het ontbreken van handvatten, die niet alleen te maken hebben met de handelingsverlegenheid van het onderwijzend personeel maar ook met het type ondersteuningsvragen bij de leerling, kan tot gevolg hebben dat scholen ondersteuningsbehoefte vanwege complexe problematiek bij leerlingen niet tijdig herkennen. De scholen bewandelen in dat geval te traag de (legale) weg van extra ondersteuning. Kortom er ligt een stevige basis maar de concrete uitwerking op verschillende onderdelen moet nog vorm krijgen. Het samenwerkingsverband is hierin de spil, de belangrijkste verbinding tussen de schoolbesturen, en dus cruciaal. Hieronder volgt een nadere toelichting op de bevindingen, gerelateerd aan het waarderingskader. Pagina 7 van 14

8 2.2 Toelichting Kwaliteitsaspect 1: Resultaten De ambitie van het samenwerkingsverband is verantwoordelijkheden dichtbij de basis te leggen, bij de scholen en de schoolbesturen. De scholen nemen in hun schoolondersteuningsprofiel op wat ze kunnen leveren. In theorie is hiermee een dekkend geheel van voorzieningen in kaart gebracht met als uitgangspunt passende ondersteuningsvoorzieningen voor leerlingen die het nodig hebben. Een ambitieuze basisondersteuning voor alle basisscholen ligt hieraan ten grondslag. Punten van aandacht zijn dat lang niet alle basisscholen hier aan voldoen, dat er verschillen in basisondersteuning kunnen ontstaan en dat het samenwerkingsverband geen zicht heeft of de basisscholen waarmaken wat er in hun schoolprofiel staat of eventueel meer kunnen. Bovendien ligt de verantwoordelijkheid voor ondersteuningsarrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen tot het speciaal basisonderwijs (sbo) en het speciaal onderwijs (so) voor een belangrijk deel bij de schoolbesturen. Verschillen en onvoldoende transparantie liggen op de loer, waardoor het samenwerkingsverband niet goed waarborgt dat er geen leerlingen verstoken blijven van onderwijs. Op het aantal thuiszitters en de reden daarvan heeft het bestuur geen volledig zicht. Zo is het bijvoorbeeld niet duidelijk hoeveel kinderen binnen het samenwerkingsverband een ontheffing hebben van de leerplichtambtenaar. Desalniettemin voelt het bestuur zich verantwoordelijk voor passend onderwijs voor alle leerlingen. Dat uit zich in de contacten en eerste afspraken met gemeenten en schoolbesturen om thuiszitters te voorkomen. Deze afspraken moet het samenwerkingsverband verder concretiseren en eenduidiger maken voor alle betrokkenen. De samenwerking met de gemeenten vraagt voor meer onderwerpen verdere uitwerking. Zo is het bijvoorbeeld voor veel scholen onduidelijk wie in het schoolondersteuningsteam komt. Een mooie aanzet voor de samenwerking met de gemeenten is de 'Gemeenschappelijke paragraaf samenwerkingsverbanden PO en VO en gemeenten Holland-Rijnland'. Dit is een notitie op hoofdlijnen met daarin opgenomen een groot aantal uitwerkingspunten over het leerlingenvervoer, de huisvesting, de inzet van AWBZ-middelen en de samenwerking met jeugdzorg. Bemoedigend zijn de gestarte pilots en de ambitie van gemeenten en het samenwerkingsverband dat elke school in 2015 de beschikking heeft over een vaste jeugd- en gezinswerker. Pagina 8 van 14

9 De schoolondersteuningsteams zijn belangrijk in het samenwerkingsverband. Het ondersteuningsteam van de basisschool brengt de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen in kaart. Een helder stroomschema, 'Stroomschema Zorgplicht, Extra Onderstening en TLV SWV Midden-Holland', geeft aan hoe de routes voor het bepalen van extra ondersteuning lopen. Het schoolbestuur dient de aanvraag in. De toelatingscommissie bepaalt of het akkoord gaat met de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring of dat het bestuur een beroep kan doen op de middelen van het samenwerkingsverband voor extra ondersteuning. De toelatingscommissie heeft hiervoor een aantal procedures die in een checklist zijn opgenomen. Op deze manier heeft het samenwerkingsverband de toewijzing van extra ondersteuning en de plaatsing van de leerlingen geregeld. Punten van aandacht zijn dat de (wettelijke) termijnen ontbreken in het stroomschema. Maar ook dat in het stroomschema het criterium voor extra ondersteuning is belegd bij de handelingsverlegenheid van de leraar en niet bij typen of intensiteit van ondersteuningsvragen van de leerling. In dit model kan het (te) lang duren voordat een leerling uiteindelijk toch de meer intensieve ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft in de vorm van extra ondersteuning. Individuele schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de basisondersteuning van de basisscholen. Datzelfde geldt voor de schoolondersteuningsteams. De kwaliteitscontrole van de aanvragen ligt bij de individuele schoolbesturen. Het is dan ook belangrijk dat het samenwerkingsverband de kwaliteit van de basisondersteuning en de kwaliteit van de ondersteuningsteams goed monitort. Ook kleinere schoolbesturen en éénpitters zijn in deze constructie kwetsbaar omdat er veel expertise van besturen wordt gevraagd. Een aantal is aangesloten bij een groter schoolbestuur maar dit is niet geformaliseerd. Het samenwerkingsverband kiest voor verschillende verdeelmodellen van de middelen. Voor de extra ondersteuning hanteert het samenwerkingsverband het leerlingmodel. De school ontvangt het geld direct bij een aanvraag voor extra ondersteuning. Een proceduretoets stelt achteraf vast of de aanvraag op de juiste manier tot stand is gekomen. Is dit niet het geval, dan dient de school de ontvangen middelen voor deze extra ondersteuning terug te storten naar het samenwerkingsverband. Dit is het zogenaamde school-bestuursmodel. Voor het samenwerkingsverband is het noodzakelijk om de resultaten van de inzet van deze middelen te monitoren om zicht te krijgen op de doelmatigheid van de extra ondersteuning. Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft kwantitatieve en kwalitatieve resultaten opgenomen in het ondersteuningsplan. Met name de kwalitatieve resultaten kunnen verder worden geconcretiseerd zodat zij ook toetsbaar Pagina 9 van 14

10 zijn. Het is goed dat het samenwerkingsverband voor het inzicht op de kwantitatieve resultaten een monitorsysteem ontwikkelt. Het is de bedoeling om dit ook voor de kwalitatieve resultaten te doen. Kwaliteitsaspect 2: Management en organisatie In het ondersteuningsplan staan de missie en visie van het samenwerkingsverband. Dit sluit aan bij de wetgeving van passend onderwijs. Uitgangspunten zijn: een sterke basis, ondersteuning waar nodig, arrangementen waar moet. Het samenwerkingsverband gaat uit van een hoge basiskwaliteit van de basisscholen en daarmee vakbekwame leerkrachten. Het organiseren van goed onderwijs en kwalitatief goede voorzieningen moet op schoolniveau plaatsvinden. De bijbehorende middelen worden dan ook op bestuursniveau ingezet. Een verdere uitwerking van de missie in een strategisch beleid met een helder tijdpad, doelen en duidelijke verbindingen tussen de verschillende partners verdient de aandacht. Het is positief dat het samenwerkingsverband in aansluiting op deze visie kaders vaststelt en outputafspraken met de schoolbesturen maakt. Het besturingsmodel van een directeur-bestuurder en een raad van toezicht waarin alle aangesloten besturen participeren, past hier goed bij. Het samenwerkingsverband heeft een organisatieschema waaruit eenduidig blijkt dat de directeur-bestuurder formeel aanspreekbaar is. Hij heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken, de voorbereiding en de uitvoering van het beleid. Hij stuurt rechtstreeks de besturen aan en krijgt ondersteuning van een klein stafbureau van bijna één volledige formatieplaats. Het bestuur van het samenwerkingsverband spreekt van een open cultuur. De ondersteuningsplanraad wordt actief betrokken en geraadpleegd, ook gedurende de planperiode van het ondersteuningsplan. Met de gemeenten zijn goede contacten die hebben geleid tot de 'Gemeenschappelijke paragraaf samenwerkingsverbanden PO en VO en gemeenten Holland-Rijnland'. In 2014/ 2015 gaat het samenwerkingsverband de ontwikkelagenda verder invullen met de diverse gemeenten. Er bestaan verschillende werk- en overleggroepen, klankbordgroepen en het samenwerkingsverband is met een aantal pilots begonnen. Daarnaast werken de besturen samen in vijf werkregio s binnen het samenwerkingsverband. De werkwijze, samenhang en het overzicht van deze verschillende groepen is onduidelijk. Voor de helderheid, het overzicht, het invoeren en ontwikkelen van beleid en het zichtbaar maken van goede voorbeelden, is het zinvol dit strakker te organiseren en in kaart te brengen. Ook is het belangrijk de rol van het speciaal onderwijs en de wijze waarop zij expertise kunnen leveren hierin mee te Pagina 10 van 14

11 nemen. Dit blijft nu onderbelicht en voor de scholen onduidelijk. De inspectie signaleert hier het risico dat belangrijke en noodzakelijke expertise van het so weglekt. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het aanvragen van de extra ondersteuning. Het schoolondersteuningsteam brengt de ondersteuningsbehoefte in kaart. Ouders worden hier nauw bij betrokken. Voor de aanvraag extra ondersteuning geldt een procedure. Bovendien moet een aanvraag zijn voorzien van een ontwikkelingsperspectief, een groeidocument, de instemming van ouders en de handtekening van een orthopedagoog/psycholoog en een tweede deskundige. Het samenwerkingsverband houdt zich aan de wettelijke termijnen. Criteria voor extra ondersteuning zijn niet vastgelegd en kunnen verschillen, afhankelijk van de kwaliteit van de basisondersteuning van de basisschool en het schoolondersteuningsteam. Het is dan ook goed dat het samenwerkingsverband dit gaat monitoren. Voor de periode augustus 2014 tot en met juli 2016 heeft het samenwerkingsverband in een overgangsmemo een procedure vastgesteld voor de herindicatie van zittende so-/vso-leerlingen. Het samenwerkingsverband heeft een website die voortdurend wordt bijgesteld. Het is goed dat inmiddels alle ondersteuningsprofielen van de scholen op de website staan. Ook waardeert de inspectie de publieksversie van het ondersteuningsplan positief. Een belangrijke rol bij de communicatie ligt volgens het samenwerkingsverband bij de schoolbesturen. Naast de informatie die in de schoolgids opgenomen moet zijn over passend onderwijs, kunnen schoolbesturen de communicatie over passend onderwijs versterken. Tenslotte is het uitgangspunt van het samenwerkingsverband dat het in de scholen moet gebeuren. Voor leraren moet het bijvoorbeeld duidelijk zijn wat van ze verwacht wordt en waarin ze zich eventueel verder moeten ontwikkelen. De inspectie is positief over de wijze waarop het samenwerkingsverband haar interne toezicht heeft georganiseerd. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk en de op afstand staande schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het interne toezicht. Voor de periode is een toezichtkader ontwikkeld. Jaarverslagen, kwartaalrapportages, verslagen van de klachtencommissie, inspectierapporten en monitorgegevens maken deel uit van dit toezichtkader. In het ondersteuningsplan is niet opgenomen in hoeverre het algemeen bestuur ook jaarlijks schriftelijk rapporteert over de bevindingen en eventuele aanbevelingen. Pagina 11 van 14

12 Kwaliteitsaspect 3: Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg staat nog in de kinderschoenen bij het samenwerkingsverband. De organisatie- en bestuursstructuur van het samenwerkingsverband is stevig geregeld. De visie en missie in het ondersteuningsplan bieden een richting en verantwoordelijkheden lijken duidelijk. Hiermee is op hoofdlijnen het samenwerkingsverband in de steigers gezet en ligt er een goede basis voor de verdere inkleuring en concretisering. Een eerste aanzet over de invulling van de kwaliteitszorg staat in het ondersteuningsplan. De cyclus van een jaarplanning, een jaarverslag en een meerjarenbeleid is echter nog summier uitgewerkt. De uitdaging van het samenwerkingsverband is om de doelen van het samenwerkingsverband SMART te formuleren en te koppelen aan een tijdpad en concrete resultaten. De zelfevaluatie van alle betrokkenen binnen het samenwerkingsverband staat op de agenda voor Tevens staat de uitwerking van de monitoring van de resultaten, de inzet van middelen, de kwaliteit van de basisvoorziening van de basisscholen en de wijze waarop de extra ondersteuning wordt vormgegeven, op de agenda. Het bewaken en borgen is tot slot nog een punt van aandacht. Het gaat dan om het vastleggen van het realiseren van geleverde kwaliteit. Het toezichtskader dat het bestuur heeft ontwikkeld, kan hier een belangrijke rol bij spelen. 2.3 Naleving wet- en regelgeving De inspectie wil de naleving van wettelijke regels bevorderen. Hiervoor gebruikt de inspectie het uitgangspunt van programmatisch handhaven (Jaarwerkplan 2014). Jaarlijks kiest de inspectie een aantal onderdelen van wet- en regelgeving die gericht aandacht krijgen. Onderstaande tabel bevat de onderdelen die de inspectie voor het schooljaar 2014/2015 heeft vastgesteld voor de controle op de naleving door de samenwerkingsverbanden. Naleving wet- en regelgeving Voldoende Onvoldoende N.1 De tijdige (hernieuwde) vaststelling van het ondersteuningsplan en het insturen aan de inspectie - De artikelen 18a, tiende lid, WPO en 17a tiende lid, WVO. N.2 De naleving van de regels met betrekking tot de (hernieuwde) vaststelling van het ondersteuningsplan en de instemming van de ondersteuningsplanraad - De artikelen 18a, zevende lid, WPO en 17a, zevende lid, WVO en artikel 14a WMS. Pagina 12 van 14

13 Naleving wet- en regelgeving Voldoende Onvoldoende N.3 Het ondersteuningsplan wordt niet eerder vastgesteld dan nadat overleg (oogo) heeft plaatsgevonden met gemeente(n) en met het samenwerkingsverband, waarvan het gebied (gedeeltelijk) samenvalt - De artikelen 18a, negende lid, WPO en 17a, negende lid,wvo. N.4 Het deskundigenadvies - De artikelen 18a, elfde lid WPO jo artikel Besluit bekostiging WPO en 17a WVO, twaalfde lid jo artikel 15a Inrichtingsbesluit WVO. Naleving voorschriften ondersteuningsplan Het ondersteuningsplan moet aan een aantal wettelijke voorschriften voldoen. Daarvoor is het nog nodig dat het samenwerkingsverband onderstaande onderdelen opneemt of nader uitwerkt: Procedure en beleid terug- of overplaatsing naar het basisonderwijs vanuit s(b)o (artikel 18a WPO, lid 8d); Kwalitatieve en kwantitatieve resultaten (artikel 18a WPO, lid 8e). Pagina 13 van 14

14 3 REACTIE VAN HET BESTUUR In een reactie d.d. 1 december 2014 deelt het bestuur mee dat het de bevindingen uit dit rapport bij de verdere ontwikkeling van het samenwerkingsverband op de volgende wijze zal betrekken of al heeft betrokken. De organisatiestructuur staat inmiddels stevig. Nu is de fase van concretisering aan de orde. Het ondersteuningsplan biedt hiervoor de basis. De concretisering vindt plaats in wisselwerking met de ervaringen die scholen en de schoolbesturen opdoen met passend onderwijs. De aspecten waar de inspectie aandacht voor vraagt - resultaat, kwaliteit, doelmatigheid en gelijkheid - zal het bestuur hierin betrekken. De uitwerking van kwaliteitszorg wordt op dit moment opgepakt conform de aanbevelingen van de inspectie. Het gaat dan om de cyclus jaarplanning, het SMART formuleren van de doelstellingen met tijdpad en resultaten en het bewaken en borgen van de kwaliteit. Zo zal naar verwachting ook tegemoetgekomen worden aan de constatering van de inspectie dat het samenwerkingsverband niet voldoet aan de wettelijke eisen ten aanzien van kwalitatieve en kwantitatieve resultaten. Het bestuur van het samenwerkingsverband besteedt eveneens aandacht aan de ontwikkeling van criteria voor de aanvraag van extra ondersteuning en de toelaatbaarheid tot het speciaal (basis)onderwijs. Het bestuur zal voorzien in een regeling over terug en- of overplaatsing naar het basisonderwijs vanuit het speciaal (basis)onderwijs, zodat op dit punt ook aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan. Anders dan de inspectie stelt, gaat de ondersteuningstoewijzing van het samenwerkingsverband niet uit van handelingsverlegenheid van de school. Uitgangspunt is en blijft de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De school is gehouden daarin zelf te voorzien, indien en voor zover deze behoefte valt binnen de basisvoorziening. Als de school binnen de kaders van passend onderwijs niet kan voorzien in de vastgestelde extra ondersteuningsbehoefte, kan de school een beroep doen op middelen van het samenwerkingsverband, dan wel een aanvraag indienen voor een toelaatbaarheidsverklaring tot het speciaal (basis)onderwijs. Pagina 14 van 14

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Sine Limite, Coöperatie Passend Onderwijs Deventer U.A.

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Sine Limite, Coöperatie Passend Onderwijs Deventer U.A. RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Sine Limite, Coöperatie Passend Onderwijs Deventer U.A. Plaats : Deventer Administratienummer : PO2303 Bestuursnummer : 21455 Onderzoeksnummer : 277494 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. samenwerkingsverband IJssel Berkel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. samenwerkingsverband IJssel Berkel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK samenwerkingsverband IJssel Berkel Plaats : Zutphen Administratienummer : PO2501 Bestuursnummer : 21609 Onderzoeksnummer : 277457 Datum onderzoek : 9 december

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Aan den IJssel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Aan den IJssel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Aan den IJssel Plaats : Capelle aan den IJssel Administratienummer : PO2818 Bestuursnummer : 21572 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren Plaats : Middelburg Administratienummer : VO2901 Bestuursnummer : 41323 Onderzoeksnummer : 277482 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting samenwerkingsverband PO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting samenwerkingsverband PO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting samenwerkingsverband 22-02 PO Plaats : Emmen Administratienummer : PO2202 Bestuursnummer : 21600 Onderzoeksnummer : 277619 Datum onderzoek : 7 april

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Samenwerkingsverband Helmond-Peelland 30-08 PO Plaats : Sint-Oedenrode Administratienummer : PO3008 Bestuursnummer : 21645 Onderzoeksnummer : 277383 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland Plaats : Leeuwarden Administratienummer : PO2101 Bestuursnummer : 21700 Onderzoeksnummer : 277339

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Plaats : Leusden Administratienummer : PO2602 Bestuursnummer : 21446 Onderzoeksnummer : 277517 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband vovso Noord-Limburg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband vovso Noord-Limburg RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Samenwerkingsverband vovso Noord-Limburg Plaats : Venlo Administratienummer : VO3101 Bestuursnummer : 21593 Onderzoeksnummer : 277553 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband Waterland Primair Onderwijs (2706)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband Waterland Primair Onderwijs (2706) RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Samenwerkingsverband Waterland Primair Onderwijs (2706) Plaats : Purmerend Administratienummer : PO2706 Bestuursnummer : 21440 Onderzoeksnummer : 277461

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Noord Oost Overijssel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Noord Oost Overijssel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Noord Oost Overijssel Plaats : Hardenberg Administratienummer : VO2307 Bestuursnummer : 41885 Onderzoeksnummer : 277519

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband VO Deventer

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband VO Deventer RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Samenwerkingsverband VO Deventer Plaats : Deventer Administratienummer : VO2303 Bestuursnummer : 21683 Onderzoeksnummer : 277518 Datum onderzoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Leerlingzorg Voortgezet Onderwijs Almere

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Leerlingzorg Voortgezet Onderwijs Almere RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Leerlingzorg Voortgezet Onderwijs Almere Plaats : Almere Administratienummer : VO2401 Bestuursnummer : 21654 Onderzoeksnummer : 277583 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting samenwerkingsverband Kop van Noord- Holland, Passend Primair Onderwijs

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting samenwerkingsverband Kop van Noord- Holland, Passend Primair Onderwijs RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting samenwerkingsverband Kop van Noord- Holland, Passend Primair Onderwijs Plaats : Hoorn Nh Administratienummer : PO2701 Bestuursnummer : 21573 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Coöperatie Betuws Primair Passend Onderwijs U.A.

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Coöperatie Betuws Primair Passend Onderwijs U.A. RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Coöperatie Betuws Primair Passend Onderwijs U.A. Plaats : Culemborg Administratienummer : PO2508 Bestuursnummer : 21589 Onderzoeksnummer : 277580 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Heerlen e.o. PO 31.06

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Heerlen e.o. PO 31.06 RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Heerlen e.o. PO 31.06 Plaats : Kerkrade Administratienummer : PO3106 Bestuursnummer : 21580 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden Plaats : Leiden Administratienummer : PO2801 Bestuursnummer : 21668 Onderzoeksnummer : 277406 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam Plaats : Rotterdam Administratienummer : PO2806 Bestuursnummer : 42650 Onderzoeksnummer : 277369 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal/ Moerdijk en omgeving

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal/ Moerdijk en omgeving RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal/ Moerdijk en omgeving Plaats : Roosendaal Administratienummer : PO3002 Bestuursnummer : 21675 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen Plaats : Terneuzen Administratienummer : PO2903 Bestuursnummer : 21438 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Samenwerkingsverband PO 30.06

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Samenwerkingsverband PO 30.06 RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Samenwerkingsverband PO 30.06 Plaats : Oss Administratienummer : PO3006 Bestuursnummer : 21649 Onderzoeksnummer : 277647 Datum onderzoek : 29 mei 2015 Datum

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND RIJN & GELDERSE VALLEI PO

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND RIJN & GELDERSE VALLEI PO BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND RIJN & GELDERSE VALLEI PO Plaats : Veenendaal Bestuursnummer : 21689 Samenwerkingsverband : PO2510 Onderzoek uitgevoerd op : 17 januari 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ COÖPERATIE SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS OOSTERSCHELDEREGIO U.A.

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ COÖPERATIE SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS OOSTERSCHELDEREGIO U.A. BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ COÖPERATIE SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS OOSTERSCHELDEREGIO U.A. Plaats : Goes Bestuursnummer : 21690 Samenwerkingsverband : VO2902 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stg. SWV Noord-Kennemerland PO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stg. SWV Noord-Kennemerland PO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stg. SWV Noord-Kennemerland PO Plaats : Heerhugowaard Bestuursnummer : 21630 Onderzoeksnummer : 277365 Datum onderzoek : 2 oktober 2014 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband v(s)o Eemland

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband v(s)o Eemland RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Samenwerkingsverband v(s)o Eemland Plaats : Leusden Administratienummer : VO2602 Bestuursnummer : 42516 Onderzoeksnummer : 277595 Datum onderzoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Leerlingzorg Primair Onderwijs Almere

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Leerlingzorg Primair Onderwijs Almere RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Leerlingzorg Primair Onderwijs Almere Plaats : Almere Administratienummer : PO2401 Bestuursnummer : 21642 Onderzoeksnummer : 277439 Datum onderzoek

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND WATERLAND PRIMAIR ONDERWIJS (2706)

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND WATERLAND PRIMAIR ONDERWIJS (2706) BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND WATERLAND PRIMAIR ONDERWIJS (2706) Plaats : Purmerend Bestuursnummer : 21440 Samenwerkingsverband : PO2706 Onderzoek uitgevoerd op : 21 november

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS ZEEUWS-VLAANDEREN

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS ZEEUWS-VLAANDEREN BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS ZEEUWS-VLAANDEREN Plaats : Terneuzen Bestuursnummer : 21656 Samenwerkingsverband : VO2903 Onderzoek uitgevoerd op : 13

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND BREDA EN OMGEVING (RSV BREDA E.O.)

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND BREDA EN OMGEVING (RSV BREDA E.O.) BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND BREDA EN OMGEVING (RSV BREDA E.O.) Plaats : Oosterhout Bestuursnummer : 21604 Samenwerkingsverband : VO3003 Onderzoek uitgevoerd op

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PO 2203 HOOGEVEEN, MEPPEL, STEENWIJK EN OMSTREKEN

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PO 2203 HOOGEVEEN, MEPPEL, STEENWIJK EN OMSTREKEN BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PO 2203 HOOGEVEEN, MEPPEL, STEENWIJK EN OMSTREKEN Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : t.z.t. Bestuursnummer : 21460 Samenwerkingsverband : PO2203 Onderzoek

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND DRIEGANG

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND DRIEGANG BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND DRIEGANG Plaats : Leerdam Bestuursnummer : 21588 Samenwerkingsverband : PO2816 Onderzoek uitgevoerd op : 19 juni 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht op

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Doorontwikkeling ondersteuningsplan

Doorontwikkeling ondersteuningsplan Doorontwikkeling ondersteuningsplan Inleiding Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek is geschreven voor de periode 2014/2018 en legt de basis voor de invoering van

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS ROTTERDAM

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS ROTTERDAM BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS ROTTERDAM Plaats : Rotterdam BRIN nummer : t.z.t. Bestuursnummer : 42650 Samenwerkingsverband : PO2806 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING LEERLINGZORG VOORTGEZET ONDERWIJS ALMERE

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING LEERLINGZORG VOORTGEZET ONDERWIJS ALMERE BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING LEERLINGZORG VOORTGEZET ONDERWIJS ALMERE Plaats : Almere Bestuursnummer : 21654 Samenwerkingsverband : VO2401 Onderzoek uitgevoerd op : 11 april 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND UTRECHT PRIMAIR ONDERWIJS

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND UTRECHT PRIMAIR ONDERWIJS BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND UTRECHT PRIMAIR ONDERWIJS Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 21610 Samenwerkingsverband : PO2601 Onderzoek uitgevoerd op : 22 mei 2014 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Samenwerkingsverband passend onderwijs VO/VSO/ MBO Helmond-Peelland

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Samenwerkingsverband passend onderwijs VO/VSO/ MBO Helmond-Peelland RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Samenwerkingsverband passend onderwijs VO/VSO/ MBO Helmond-Peelland Plaats : Helmond Administratienummer : VO3008 Bestuursnummer : 21434 Onderzoeksnummer : 285886

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Passend Onderwijs PO 30-04 Plaats : Tilburg Administratienummer : PO3004 Bestuursnummer : 41543 Onderzoeksnummer Datum onderzoek Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/ Diemen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/ Diemen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/ Diemen Plaats : Amsterdam Administratienummer : PO2707 Bestuursnummer : 21631 Onderzoeksnummer : 287849 Datum

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING PASSEND ONDERWIJS PO 23-05

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING PASSEND ONDERWIJS PO 23-05 BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING PASSEND ONDERWIJS PO 23-05 Plaats : Kampen Bestuursnummer : 21612 Samenwerkingsverband : PO2305 Onderzoek uitgevoerd op : 23 januari 2014 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ VERENIGING SAMENWERKINGSVERBAND NOORD- KENNEMERLAND VO/VSO

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ VERENIGING SAMENWERKINGSVERBAND NOORD- KENNEMERLAND VO/VSO BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ VERENIGING SAMENWERKINGSVERBAND NOORD- KENNEMERLAND VO/VSO Plaats : Alkmaar Bestuursnummer : 41326 Samenwerkingsverband : VO2703 Onderzoek uitgevoerd op : 14 januari 2014

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS AMSTERDAM/DIEMEN

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS AMSTERDAM/DIEMEN BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS AMSTERDAM/DIEMEN Plaats : Amsterdam Bestuursnummer : 21631 Samenwerkingsverband : PO2707 Onderzoek uitgevoerd op : 9 januari 2014 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Stromenland

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Stromenland RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Stromenland Plaats : Nijmegen Administratienummer : PO2507 Bestuursnummer : 21665 Onderzoeksnummer : 277389

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PRIMAIR ONDERWIJS DE EEM

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PRIMAIR ONDERWIJS DE EEM BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PRIMAIR ONDERWIJS DE EEM Plaats : Leusden Bestuursnummer : 21446 Samenwerkingsverband : PO2602 Onderzoek uitgevoerd op : 13 februari 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VOORNE-PUTTEN ROZENBURG PRIMAIR ONDERWIJS

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VOORNE-PUTTEN ROZENBURG PRIMAIR ONDERWIJS BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VOORNE-PUTTEN ROZENBURG PRIMAIR ONDERWIJS Plaats : Brielle Bestuursnummer : 21628 Samenwerkingsverband : PO2808 Onderzoek

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ COÖPERATIEF SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VO ZAANSTREEK U.A.

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ COÖPERATIEF SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VO ZAANSTREEK U.A. BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ COÖPERATIEF SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VO ZAANSTREEK U.A. Plaats : Wormerveer Bestuursnummer : 21693 Samenwerkingsverband : VO2706 Onderzoek uitgevoerd op : 24

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PRIMAIR PASSEND ONDERWIJS DOETINCHEM

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PRIMAIR PASSEND ONDERWIJS DOETINCHEM BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PRIMAIR PASSEND ONDERWIJS DOETINCHEM Plaats : Doetinchem Bestuursnummer : 21586 Samenwerkingsverband : PO2503 Onderzoek uitgevoerd op : 8 april

Nadere informatie

Kwaliteitszorg Regio Midden

Kwaliteitszorg Regio Midden Kwaliteitszorg Regio Midden Datum : 28 maart 2014 Versie : 1.0 Notitie : Kwaliteitszorgbeleid regio Midden Auteur : G. van Roekel Status : Notitie voor bespreking in het Directienetwerk van 09-04-2014

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VO 20.01 STAD GRONINGEN

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VO 20.01 STAD GRONINGEN BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VO 20.01 STAD GRONINGEN Plaats : Groningen Bestuursnummer : 21669 Samenwerkingsverband : VO2001 Onderzoek uitgevoerd op :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Heerlen e.o. PO 31.06

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Heerlen e.o. PO 31.06 RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Heerlen e.o. PO 31.06 Plaats : Kerkrade, Heerlen Administratienummer : PO3106 Bestuursnummer : 21580 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Westelijke Mijnstreek VO-31-04

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Westelijke Mijnstreek VO-31-04 RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Westelijke Mijnstreek VO-31-04 Plaats : Sittard, Wittem Administratienummer : VO3104 Bestuursnummer : 21613

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND KOP VAN NOORD- HOLLAND, PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND KOP VAN NOORD- HOLLAND, PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND KOP VAN NOORD- HOLLAND, PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS Plaats : Den Helder Bestuursnummer : 21573 Samenwerkingsverband : PO2701 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS HEERLEN E.O. PO 31.06

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS HEERLEN E.O. PO 31.06 BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS HEERLEN E.O. PO 31.06 Plaats : Kerkrade Bestuursnummer : 21580 Samenwerkingsverband : PO3106 Onderzoek uitgevoerd op : 23

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Samenwerkingsverband Utrecht/Stichtse Vecht VO (Sterk VO) Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 21433 Samenwerkingsverband : VO2601 Datum onderzoek : 14

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS REGIO LEIDEN

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS REGIO LEIDEN BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS REGIO LEIDEN Plaats : Leiden Bestuursnummer : 21668 Samenwerkingsverband : PO2801 Onderzoek uitgevoerd op : 5 december 2013

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS AMSTERDAM

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS AMSTERDAM BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS AMSTERDAM Plaats : Amsterdam Bestuursnummer : 21636 Samenwerkingsverband : VO2708 Onderzoek uitgevoerd op : 23 mei 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS HOEKSCHE WAARD

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS HOEKSCHE WAARD BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS HOEKSCHE WAARD Plaats : Oud-Beijerland Bestuursnummer : 21605 Samenwerkingsverband : PO2804 Onderzoek uitgevoerd op

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS APELDOORN PRIMAIR ONDERWIJS 2505

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS APELDOORN PRIMAIR ONDERWIJS 2505 BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS APELDOORN PRIMAIR ONDERWIJS 2505 Plaats : Apeldoorn Bestuursnummer : 21596 Samenwerkingsverband : PO2505 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Lia van Meegen Schoolondersteuningsprofiel februari 2012 Wat staat in de wetsvoorstellen? Wat is een schoolondersteuningsprofiel? Wat is een ondersteuningsplan? Wat is een ondersteuningsplanraad? Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG. wetgeving

Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG. wetgeving Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG Henk Keesenberg 0651926723 henk@wkonderwijs.nl wetgeving In november 2012 is de wetgeving passend onderwijs in de Staatscourant gepubliceerd en in december de

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs HERIJKEN & DOORSTARTEN Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs Notitie voor het Dagelijks Bestuur PassendWijs t.b.v. vergadering op 21 februari 2017,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Samenwerkingsverband Helmond-Peelland 30-08 PO Plaats : Helmond Administratienummer : PO3008 Bestuursnummer : 21645 Onderzoeksnummer : 285885 Datum onderzoek

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PO FRIESLAND

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PO FRIESLAND BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PO FRIESLAND Plaats : Leeuwarden Bestuursnummer : 21700 Samenwerkingsverband : PO2101 Onderzoek uitgevoerd op : 3 oktober

Nadere informatie

Ondersteuningsplan PO-VO

Ondersteuningsplan PO-VO Ondersteuningsplan PO-VO Aanleiding: labels In 10 jaar tijd (2003 2013): * Rugzakleerlingen: van 11.000 naar 39.000 leerlingen. * SO leerlingen: van 54.000 naar 68.000 leerlingen. In 5 jaar tijd (2007

Nadere informatie

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Inleiding en relevantie van deze notitie De Amsterdamse scholen hebben in de aanloop naar passend onderwijs in de periode voor 1 augustus 2014 hun eerste

Nadere informatie

WMS congres 12 november 2014 OPR zo kan het ook! Piet Vromans i.s.m. Samenwerkingsverband VO - RUW (2604)

WMS congres 12 november 2014 OPR zo kan het ook! Piet Vromans i.s.m. Samenwerkingsverband VO - RUW (2604) WMS congres 12 november 2014 OPR zo kan het ook! Piet Vromans i.s.m. Samenwerkingsverband VO - RUW (2604) Programma Even voorstellen Verloop van het proces Het eerste ondersteuningsplan Praktijkervaringen

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING PASSEND ONDERWIJS PO 30-04

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING PASSEND ONDERWIJS PO 30-04 BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING PASSEND ONDERWIJS PO 30-04 Plaats : Tilburg Bestuursnummer : 41543 Samenwerkingsverband : PO3004 Onderzoek uitgevoerd op : 20 maart 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS WEST- FRIESLAND

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS WEST- FRIESLAND BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS WEST- FRIESLAND Plaats : Hoorn Bestuursnummer : 21444 Samenwerkingsverband : VO2702 Onderzoek uitgevoerd op : 26 juni 2014 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Parkstad e.o. VO-31.06

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Parkstad e.o. VO-31.06 RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Parkstad e.o. VO-31.06 Plaats : Brunssum, Heerlen Administratienummer : VO3106 Bestuursnummer : 21617 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Welkom. Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017

Welkom. Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017 Welkom Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017 Programma Wat bindt ons? (de wet) Wat verbindt ons? (de inhoud) Vragen en verheldering Wat bindt ons? (de wet) Transities in het sociale

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND VOOR PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS EINDHOVEN EN KEMPENLAND

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND VOOR PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS EINDHOVEN EN KEMPENLAND BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND VOOR PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS EINDHOVEN EN KEMPENLAND Plaats : Eindhoven Bestuursnummer : 21640 Samenwerkingsverband : VO3007

Nadere informatie

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning Versie 1 september 2017 Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning Samenwerkingsverband passend

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND NOORD OOST OVERIJSSEL (VO2307)

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND NOORD OOST OVERIJSSEL (VO2307) BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND NOORD OOST OVERIJSSEL (VO2307) Plaats : Hardenberg Bestuursnummer : 41885 Samenwerkingsverband : VO2307 Onderzoek uitgevoerd op :

Nadere informatie

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs GMR, schoolbestuur en passend onderwijs Jan de Vos Wms-congres-11-11-2015 ondersteuningsplan en onderdelen Wettelijk kader passend onderwijs in Wpo, Wvo en Wec en Wms organisatie en personeel ouders info

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS WALCHEREN

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS WALCHEREN BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS WALCHEREN Plaats : Vlissingen Bestuursnummer : 41323 Samenwerkingsverband : VO2901 Onderzoek uitgevoerd op : 28 februari 2014 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rehoboth

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rehoboth RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rehoboth Plaats : IJsselmuiden BRIN-nummer : 04UL Onderzoeksnummer : 121592 Datum schoolbezoek : 10 februari Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij West Friese Vrije School Parcival

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij West Friese Vrije School Parcival RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij West Friese Vrije School Parcival Plaats : Hoorn Nh BRIN-nummer : 06QZ Onderzoeksnummer : 123496 Datum schoolbezoek : 22 september 2011 Rapport

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS WEERT, NEDERWEERT EN CRANENDONCK

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS WEERT, NEDERWEERT EN CRANENDONCK BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS WEERT, NEDERWEERT EN CRANENDONCK Plaats : Weert Bestuursnummer : 21670 Samenwerkingsverband : VO3103 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. om de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Samenwerkingsverband Koers VO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Samenwerkingsverband Koers VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Samenwerkingsverband Koers VO Plaats : Rotterdam Administratienummer : VO2810 Bestuursnummer : 41449 Onderzoeksnummer : 285907 Datum onderzoek : 24 mei 2016

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Passend Onderwijs in PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!!

Passend Onderwijs in PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!! Passend Onderwijs in 23-02 PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!! misverstanden 1. Zorgplicht is plaatsingsplicht en dus inclusief onderwijs 2. Er komt een buslading zorgleerlingen bij Maar

Nadere informatie

Toezicht samenwerkingsverbanden passend onderwijs na 1 augustus Lunteren 5 oktober 2017

Toezicht samenwerkingsverbanden passend onderwijs na 1 augustus Lunteren 5 oktober 2017 Toezicht samenwerkingsverbanden passend onderwijs na 1 augustus 2017 Lunteren 5 oktober 2017 We willen: Zicht krijgen op de uitwerking van het beleid van het swv tot op het niveau van de leerling Weten

Nadere informatie

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 19-6-2012 Geschiedenis: 1998 (WSNS 2 e fase), 2003 (WEC), 2005 (vernieuwing zorgstructuren) Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 Behandeling

Nadere informatie

Checklist Instemming ondersteuningsplan

Checklist Instemming ondersteuningsplan Checklist Instemming ondersteuningsplan Jan de Vos, Marieke Boon-Mens November 2013 Deze checklist is bedoeld als handvat voor de ondersteuningsplanraad bij de instemming op het ondersteuningsplan. Het

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar 2015-2016

Jaarplan schooljaar 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsverband IJssel Berkel Datum 16 juni 2015 Versie Vastgesteld door bestuur op 15 juni 2015 Pagina 1 van 14 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

BIJLAGE G- Inrichting Coördinatie en Ondersteuning SWV PassendWijs, incl. organogram Bij Jaarplanning- Werkagenda SWV PassendWijs

BIJLAGE G- Inrichting Coördinatie en Ondersteuning SWV PassendWijs, incl. organogram Bij Jaarplanning- Werkagenda SWV PassendWijs Inrichting Coördinatie en Ondersteuning SWV PassendWijs Schooljaar 2014-2015 Inleiding: Hieronder volgt een concrete uitwerking van het voorstel voor de coördinatie van het SWV PassendWijs in het schooljaar

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen Plaats : Terneuzen Administratienummer : PO2903 Bestuursnummer : 21438 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Samenvatting Jaarmonitor Passend onderwijs PO Eindhoven (3007)

Samenvatting Jaarmonitor Passend onderwijs PO Eindhoven (3007) Samenvatting Jaarmonitor Passend onderwijs PO Eindhoven (3007) 2015-2016 Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven Odysseuslaan 2 5631 JM Eindhoven Telefoon: 040-2968787 www.po-eindhoven.nl SWV

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. St. Vincentiusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. St. Vincentiusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij St. Vincentiusschool Plaats : Volendam BRIN-nummer : 02RQ Onderzoeksnummer : 127415 Datum schoolbezoek : 25 september 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS IJMOND

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS IJMOND BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS IJMOND Plaats : Beverwijk Bestuursnummer : 21602 Samenwerkingsverband : PO2711 Onderzoek uitgevoerd op : 10 april 2014 Rapport

Nadere informatie

Uitnodiging OPR. juni 2013, nr.

Uitnodiging OPR. juni 2013, nr. Inhoud Uitnodiging OPR Stichting nieuwe Samenwerkingsverband De eerste stap is gezet Monitor ministerie OC&W juni 2013, nr. 4 Uitnodiging OPR Op 9 oktober 2012 is het wetsvoorstel Passend Onderwijs door

Nadere informatie

Parameters en Kwaliteitsaspecten Inspectie SWV

Parameters en Kwaliteitsaspecten Inspectie SWV Parameters en Kwaliteitsaspecten Inspectie SWV De Parameters zijn: 1. Thuiszitters, niet deelnemers aan onderwijs (kennisanalyse) Zijn er leerlingen die niet deelnemen aan onderwijs? Het betreft de leerplichtige

Nadere informatie