BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS REGIO LEIDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS REGIO LEIDEN"

Transcriptie

1 BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS REGIO LEIDEN Plaats : Leiden Bestuursnummer : Samenwerkingsverband : PO2801 Onderzoek uitgevoerd op : 5 december 2013 Rapport vastgesteld te Utrecht op 4 juni 2014 Documentnummer:

2 Pagina 2 van 12

3 1. INLEIDING De Inspectie van het Onderwijs voerde een simulatie uit bij Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Regio Leiden (PO2801). Binnen de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Wassenaar, Zoeterwoude, Voorschoten en een deel van Kaag en Braassem vormen 32 besturen met 79 vestigingen gezamenlijk het samenwerkingsverband. In dit verslag geeft de inspectie haar bevindingen uit het onderzoek weer. Simulatie Een simulatie houdt in dat de inspectie een kwaliteitsonderzoek nabootst ook al is het samenwerkingsverband nog niet volledig ingericht. In het schooljaar 2013/2014, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de zorgplicht, wil de inspectie simulaties uitvoeren bij alle samenwerkingsverbanden. Het doel van een simulatie is tweeledig: 1. het stimuleren van de ontwikkeling van de samenwerkingsverbanden door een kwaliteitsonderzoek na te bootsen en zo een beeld te geven van de ontwikkeling op dat moment, afgezet tegen het waarderingskader van de inspectie; 2. toezicht houden op de ontwikkeling van de samenwerkingsverbanden, zowel inhoudelijk als op de totstandkoming van de rechtspersoon en de inspraak door de ondersteuningsplanraad. Voor de inspectie levert die simulatieronde informatie op over de wenselijke en redelijke normering van de indicatoren, de werking van het risicomodel en de kwaliteit van het toezichtkader. Toezichtkader De inspectie baseert zich bij deze simulatie op het toezichtkader samenwerkingsverbanden po/vo passend onderwijs. Dit toezichtkader bevat een waarderingskader, maar nog geen beslisregels om vast te kunnen stellen of het samenwerkingsverband aan de basiskwaliteit voldoet. Onderzoeksopzet De simulatie start met een bureauanalyse van documenten en gegevens over het samenwerkingsverband die bij de inspectie aanwezig zijn en een analyse van documenten die het samenwerkingsverband aan de inspectie toestuurde of uitreikte. Het betreft de volgende documenten, op volgorde van versiedatum en voor zover relevant voor dit onderzoek: - Handreiking voorkomen schoolverzuim en thuiszitten, regionaal bureau leerplicht Holland- Rijnland (concept, 6 augustus 2013); - Brief mbt Passend Onderwijs Parade (28 augustus 2013); - Beleidsplan Expertteams PO regio Leiden (19 september 2013); - Oplegnotitie bij rapportage onderwijszorgarrangementen ASS leerlingen (met achterliggende rapportages) (KPC Groep, 25 september 2013); - Procedure OOGO regio Leiden (oktober 2013); - Rapportage swv Leiden (PO-2801) Deel 2: Arrangementen (oktober 2013); - Gemeenschappelijke paragraaf samenwerkingsverbanden PO en VO en gemeenten Holland-Rijnland (conceptversie, 8 oktober 2013); - Plan van aanpak Proeftuinen Jeugd- & gezinsteams Holland Rijnland (18 oktober 2013); - Meerjarenbegroting PO2801 (versie november 2013); - Toelichting op de meerjarenraming (versie november 2013); - Hart voor de jeugd, Regionaal Beleidsplan Transitie Jeugdzorg Holland Rijnland en Boskoop Versie Leiden (vastgesteld voor inspraak, november 2013); - Inventarisatie rugzakjes PO (7 november 2013); - Statuten (notariële acte d.d. 13 november 2013); Pagina 3 van 12

4 - Totstandkoming personeelsplan (25 november 2013); - Reglement Ondersteuningsplanraad, SWV PPO Regio Leiden (definitief, zonder datum); - Medezeggenschapsstatuut (definitief, zonder datum); - Overeenkomst Op Overeenstemming Gericht Overleg (zonder datum); - Landelijke geschillenregeling (zonder datum); - Ruggengraat Ondersteuningsplan SWV passend primair onderwijs regio Leiden (zonder datum); - Toelaatbaarheidsverklaringen swv en vanaf augustus 2014 (zonder datum); - Website: (geraadpleegd op 4 december 2013); - Kengetallen samenwerkingsverband (www.passendonderwijs.nl, (geraadpleegd op 4 december 2013). Hierna vond op 5 december 2013 een onderzoek op locatie plaats waarbij de inspectie: - presentaties kreeg van het samenwerkingsverband over: verkenning van de omgeving SWV PPO Regio Leiden; schoolondersteuningsprofielen en monitoring; ondersteuningstoewijzing; afstemming Jeugdhulp; thuiszitters; werkwijze van het expertteam; Passend Onderwijs Parade; financiën; ontwikkelingen gespecialiseerd onderwijs; personeelsplan. - een gesprek voerde met het bestuur waarbij naast de inhoudelijke vormgeving van passend onderwijs in dit samenwerkingsverband tevens aandacht is besteed aan de wijze van financieel beheer en de ontwikkeling van het management en de organisatie. Aan het eind van het onderzoek besprak de inspectie haar bevindingen met het bestuur en het management van het samenwerkingsverband. Opbouw verslag In hoofdstuk 2 staan de bevindingen uit het onderzoek op hoofdlijnen, een beeld van de ontwikkeling van het samenwerkingsverband op het gebied van management en organisatie en een overzicht van de bevindingen van het ondersteuningsplan. Hoofdstuk 3 vermeldt de reactie van het bevoegd gezag. Pagina 4 van 12

5 2. BEVINDINGEN 2.1 Hoofdlijn Het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Regio Leiden is voortvarend op weg en de huidige stand van zaken geeft voldoende vertrouwen dat het bestuur de wettelijke termijnen haalt en de implementatie vanaf augustus 2014 goed onderbouwd en vanuit een stevige organisatie kan starten. Vanuit de huidige WSNS-verbanden bestaan er relaties binnen de regio Holland-Rijnland met de schoolbegeleidingsdiensten, het speciaal onderwijs en de maatschappelijke regio s Holland-Rijnland en Haaglanden. Dit laatste uit zich in een vroegtijdige oriëntatie vanuit alle betrokken partijen op de komende transitie jeugdzorg. Daarnaast kan het samenwerkingsverband profiteren van al goed samenwerkende schoolbesturen in de regio en een goede afstemming met het voortgezet onderwijs (vo). De relatie met de betrokken gemeenten (binnen Holland-Rijnland) is gedegen en alle gemeenten werken reeds samen binnen de maatschappelijke regio. Binnen de regio Leiden beschikt het samenwerkingsverband, na een recent voltooid fusieproces van drie scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) nu over één sbo-voorziening. Mede door de gezamenlijke huisvesting is er een nauwe relatie tussen de samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet onderwijs en de Ambulante Educatieve Dienst (AED) Leiden. Als gevolg van de inzet van de AED zijn de schooldirecteuren reeds gewend om met ondersteuningsbudgetten te werken. Al met al ziet het samenwerkingsverband de verdere ontwikkelingen richting augustus 2014 als een min of meer vanzelfsprekende voortzetting van de huidige relaties en opgebouwde expertise. Uitgangspunt van het samenwerkingsverband, naast dat het uitgaat van wat een kind nodig heeft, is dat de school de regie over de ondersteuning dient te hebben. Daartoe wordt de deskundigheid (vanuit de AED) naar de school gebracht. De scholen bepalen de inhoud van de ondersteuning, de vorm volgt daaruit. De ondersteuning voor zo thuisnabij mogelijk regulier onderwijs is niet alleen op de leerling gericht, maar tevens op de leraar. Daarmee streeft het samenwerkingsverband naar vergroting van het handelingsrepertoire van de leraar en tevens streeft het met de besturen naar verdere deskundigheidsbevordering en doelgerichte professionalisering. De wens om te komen tot een klein, slagvaardig en onafhankelijk samenwerkingsverband leidt er ook toe dat het samenwerkingsverband zelf geen onderwijsondersteuning zal verzorgen en dus geen ondersteunend personeel in dienst zal nemen. Wel zal het samenwerkingsverband beschikken over onderwijsspecialisten, die de school ondersteunen bij het vinden van het juiste arrangement en verantwoordelijk zijn voor het deskundigenadvies voorafgaand aan een verwijzing. Een procedure hiervoor is vastgesteld. Het samenwerkingsverband is verdeeld in kringen (wijk of dorp(en)). De scholen binnen de onderscheiden kringen beschikken over ondersteuningsteams, aangestuurd door de intern begeleiders. De kringen beschikken over een team van experts, die geleverd worden door de Schooladviesdienst (SAD) en/of de AED en uiteraard deskundigen vanuit het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. De kring is een overlegplatform binnen de wijk of regio, maar werkt ook samen als het gaat om arrangementen voor leerlingen, (her)plaatsing binnen het regulier onderwijs en Pagina 5 van 12

6 terugplaatsing vanuit s(b)o en kent en maakt gebruik van de verschillen tussen de scholen als het gaat om de mogelijkheden van een passende plek en legt tevens de verbindingen binnen het netwerk van beschikbare expertise, waaronder de jeugdhulp. Het expertteam in de kring voert mede de arrangementen uit. Het bestuur van het samenwerkingsverband acht elke kring in staat om in 2016 aan al deze aspecten te voldoen. De kring Wassenaar heeft naast expertise ook middelen beschikbaar om arrangementen uit te voeren en maakt daarover lokale afspraken. Daarnaast moet het samenwerkingsverband zijn doorzettingsmacht organiseren om toe te kunnen zien op plaatsing van thuiszitters en op het voldoen aan de zorgplicht door besturen. Het samenwerkingsverband zal de toelaatbaarheidsverklaring (tlv) afgeven, op basis van hooguit een procedurele toets. Het samenwerkingsverband ontwikkelt een monitorsysteem voor het volgen van de beschikbaarstelling van extra ondersteuningsmiddelen en van de toelaatbaarheidsverklaringen. De ondersteuningsplanraad is ingesteld. De inspectie spreekt haar waardering uit over de participatie van een vertegenwoordiging van ouders en leraren vanuit de ondersteuningsplanraad aan het gesprek. De ondersteuningsplanraad is (ook als voorlopige raad) nauw betrokken bij de ontwikkelingen. Een overeenkomst tussen alle betrokken partijen (gezamenlijk voor po en vo) voor het te voeren op overeenstemming gericht overleg (oogo) is beschikbaar en vastgesteld. Een personeelsplan is vastgesteld na een akkoord van de vakbonden voor het sociaal plan. Dit betreft personeel in dienst van de SAD, de AED en de Schoolbegeleidingsdienst Wassenaar en de overdracht vanuit WSNS. Het samenwerkingsverband zal de organisatie beperkt inrichten, maar wel zullen nog aan te stellen onderwijsspecialisten deel uit maken van het samenwerkingsverband. Dit zullen hoog gekwalificeerde intermediairs zijn tussen de scholen (ondersteuningsteams), de kringen en het samenwerkingsverband. Het zijn professionals die kunnen oordelen (eventueel waar noodzakelijk) in overleg met wettelijk verplichte deskundigen, over de inzet van mensen en middelen binnen een arrangement. Een taak- en profielbeschrijving voor deze functionaris is beschikbaar. Brochures voor leraren, ouders en leerlingen over passend onderwijs zijn (digitaal) beschikbaar. 2.2 Management en organisatie van het samenwerkingsverband Op 13 november 2013 is de vereniging Passend Primair Onderwijs regio Leiden opgericht, waarvan alle betrokken bevoegde gezagen lid zijn. De vereniging kent een bestuur en een algemene vergadering, waarbij het bestuur als verenigingsbestuur en daarmee als bevoegd gezag opereert en de algemene vergadering als intern toezichthouder. Elk lid van de vereniging levert één afgevaardigde voor de algemene vergadering, ieder lid heeft één stem, ongeachte de omvang van de vereniging of stichting die hij vertegenwoordigt (one man-one vote principe). De systematiek van ondersteuningstoewijzing (voorwaarden, route, aanbod) die het samenwerkingsverband voor ogen heeft, leunt sterk op de gedachte dat het decentraal bundelen en inzetten van expertise leidt tot een meer effectieve, efficiënte en afgestemde Pagina 6 van 12

7 organisatie van hulp en ondersteuning. Om de systematiek optimaal tot uiting te laten komen, is een organisatie nodig die deze decentrale bundeling ook mogelijk maakt en borgt in termen van samenwerking, afstemming en organisatie. Doel is lokaal maatwerk, waarbij concurrentieoverwegingen tussen scholen ondergeschikt zijn aan het belang van een leerling. Als organisatievorm heeft het samenwerkingsverband gekozen voor kringen: kleinere (geografisch afgebakende) regio s binnen de grenzen van het samenwerkingsverband. De al lange tijd bestaande samenwerking tussen alle partijen in de regio en vooral met het voortgezet onderwijs, is een sterk punt van het samenwerkingsverband. Tevens ligt er al een basis met de gemeenten waardoor het oogo waarschijnlijk weinig problemen oplevert. Goed is dat po en vo het oogo gezamenlijk zullen voeren. Aan de wijze van monitoring van besteding van middelen en uitvoering van arrangementen zal het samenwerkingsverband binnen een systeem van kwaliteitszorg aandacht moeten geven. Hiertoe behoort ook de wijze waarop de instellingen periodiek verantwoording afleggen aan de directie/het bestuur van het samenwerkingsverband. Een verdere uitwerking van het organisatiemodel is niet beschikbaar, evenmin als een uitwerking van taken en bevoegdheden van functionarissen en een weergave van overlegstructuren. 2.3 (Concept)ondersteuningsplan Kerndocument voor het samenwerkingsverband is het ondersteuningsplan. In deze paragraaf beschrijft de inspectie de stand van zaken bij de ontwikkeling, de opbouw, de inhoud en de status van het conceptondersteuningsplan. Vanuit de notitie Ruggengraat Ondersteuningsplan SWV passend primair onderwijs regio Leiden zal het samenwerkingsverband het definitieve ondersteuningsplan ontwikkelen. Hierin worden het organisatiemodel en de werkstructuren nader uitgewerkt. Hiervoor zijn vier uitwerkingsvragen geformuleerd, waaronder de vraag hoe een uitwerking van de herindicering van so-leerlingen opgepakt moet worden, en wat het alternatief is voor de rugzakken. Deze notitie zal het bestuur als eerste versie van het ondersteuningsplan aan de algemene ledenvergadering in december 2013 voorleggen. Een implementatieplan voor de benodigde scholing en begeleiding van personeel volgt daarna. Om te voldoen aan de wettelijke voorschriften is het nodig dat het samenwerkingsverband onderstaande onderdelen opneemt in het ondersteuningsplan en/of waar hieronder vermeld, nader uitwerkt. Het onderstaande overzicht dient niet als een beoordeling van het samenwerkingsverband, maar als een handreiking om de ontwikkeling van het beleid van het samenwerkingsverband verder te ondersteunen. 1 Instemming, overleg, vaststelling en toezending (Artikel 14a Wms, Artikel 18a Wpo lid 7, 9, 10) De ondersteuningsplanraad is ingesteld. De betrokkenheid van zowel de ouders als ook de leraren bij de ontwikkelingen is groot, ook al vanuit de voorlopige raad. De directie informeert de raad op een voldoende wijze. Een reglement en een medezeggenschapsstatuut zijn inmiddels definitief vastgesteld en daarmee de inrichting en werkwijze van de raad. Pagina 7 van 12

8 In de notitie Ruggengraat Ondersteuningsplan SWV passend primair onderwijs regio Leiden staan achtereenvolgens de missie en visie, het scenario van ondersteuningstoewijzing en de organisatie in de kringen. Dit alles lijkt een logische lijn in de ontwikkeling van het samenwerkingsverband en de voorloper(s) WSNS. Vanuit een missie en visie die richting geven voor de toekomst heeft het bestuur een scenario voor ondersteuningstoewijzing ontwikkeld. Dat scenario van ondersteuningstoewijzing vereist een organisatorische inrichting, die de achterliggende beweging ondersteunt. Vooral de bestaande samenwerking binnen de regio Holland-Rijnland, zeker in het kader van de geïntegreerde jeugdzorg, is een groot goed. De eerste stappen op weg naar verdere integratie van onderwijs en jeugdzorg zijn gezet. De ontwikkelingen in de kringen zijn van belang voor de realisering van het uitgangspunt: één kind, één gezin, één plan. De inspectie benadrukt dat het samenwerkingsverband het ondersteuningsplan voor 1 februari 2014 ter instemming moet voorleggen aan de ondersteuningsplanraad en voor 1 mei 2014 aan de inspectie moet zenden. 2 Geheel van ondersteuningsvoorzieningen (Artikel 18a Wpo lid 8a) In de eerste versie van het ondersteuningsplan beschrijft het samenwerkingsverband nog niet op welke wijze het een dekkend en samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen bereikt. Binnen het samenwerkingsverband functioneren één school voor sbo en drie instellingen voor cluster 2, 3 en 4. Vanuit de doelstelling om het samenwerkingsverband zo klein mogelijk te houden, kan het samenwerkingsverband niet meer functioneren als bestuur van de sbo school zoals voorheen het geval was. Uiteindelijk is het doel om gespecialiseerd onderwijs (samengaan van sbo en so) te bereiken. De inspectie heeft het samenwerkingsverband erop gewezen dat, binnen de huidige wetgeving, leerlingen in het so te allen tijde een indicatiebeschikking dienen te hebben. De basisondersteuning is heel breed gedefinieerd en strekt zich uit van preventieve en lichte curatieve ondersteuning door de leraar in de klas tot aan een toelaatbaarheidsverklaring voor extra ondersteuning op een instelling voor gespecialiseerd onderwijs (sbo of so). De route van het eerste naar het laatste is in vijf stappen van hulp en aanbod uitgewerkt. De kringen spelen hierin, begeleid door de onderwijsspecialist, een cruciale rol. 3 Procedures en criteria toewijzing middelen (Artikel 18a Wpo lid 8b) Het samenwerkingsverband heeft gekozen voor allocatie van middelen binnen het schoolmodel. Uitgangspunt daarbij is de autonomie van de scholen. Voor de basisondersteuning is een vast bedrag per leerling beschikbaar. Van dit bedrag moeten de scholen zelf de arrangementen binnen de basisondersteuning financieren. Ze kunnen hierbij wel gebruik maken van expertise vanuit de kringen. Een verantwoording van de besteding en de resultaten van de inzet van deze middelen is nog geen onderwerp in het ondersteuningsplan. Vanuit de verevening is de komende jaren een positieve bijstelling mogelijk. Het percentage deelneming sbo ligt al geruime tijd beneden de 2 procent en dus is er geen sprake van een aanvullende overdrachtsverplichting. 4 Procedures en criteria plaatsing leerlingen (Artikel 18a Wpo lid 8c,8d, 11 en 12 en Artikel XVII Wet passend onderwijs lid 1) Het samenwerkingsverband heeft de procedures voor plaatsing binnen het sbo en so en de ontwikkeling daarin naar gespecialiseerd onderwijs in routes (van route 2013 naar route 2016) Pagina 8 van 12

9 beschreven. De intern begeleider, de onderwijsspecialist, het expertteam (ambulante begeleiding) en of de wettelijk verplichte specialist/deskundige begeleiden het proces. Ouders zijn nadrukkelijk bij dit proces betrokken. De commissie voor de toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voert uiteindelijk een procedurele toets uit. Of deze commissie de tlv ook afgeeft, staat nog ter discussie. Een bezwaarprocedure voor ouders moet het samenwerkingsverband nog opstellen evenals termijnen voor afhandeling. 5 Kwalitatieve en kwantitatieve resultaten (Artikel 18a Wpo lid 8e) In de eerste versie van het ondersteuningsplan zijn noch de beoogde kwalitatieve noch de beoogde kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning behoeven, opgenomen. Tevens dient de samenhang transparant te zijn, van de inzet van menskracht en de te besteden middelen. 6 Informeren ouders (Artikel 18a Wpo lid 8f) Over de wijze waarop het samenwerkingsverband de ouders informeert over passend onderwijs is geen informatie te vinden. Hiervoor ligt de regie bij het samenwerkingsverband, omdat scholen, besturen, gemeenten en andere betrokken instanties eensluidende informatie aan ouders moeten geven. Op de website van het samenwerkingsverband zijn al wel informatiebrochures voor ouders, leerlingen en leraren beschikbaar. De huidige website, nog onder de vlag van het WSNS-verband, geeft veel en duidelijke informatie. Het gegeven nieuws is actueel en de diverse doelgroepen worden afzonderlijk bediend. Informatie over de onafhankelijke ondersteuningsmogelijkheden is opgenomen, ouders worden verwezen naar VIA Leiden, een organisatie die ouders gericht kan doorverwijzen. VIA Leiden heeft de functie van een bovenschools Zorg Advies Team (ZAT). 7 Bekostigingsaspecten (Artikel 18a Wpo lid 8g t/m j) Om zoveel mogelijk het arrangeren in en door de school te stimuleren, stelt het samenwerkingsverband ook een groot deel van de middelen voor ondersteuning aan de scholen, in casu hun besturen, beschikbaar. Daardoor zijn scholen in staat om arrangementen in het gehele ondersteuningsspectrum tot aan een verwijzing (deels) te bekostigen. De haalbaarheid van het allocatiemodel toetst het bestuur aan de hand van een meerjarenraming ( ) van baten en lasten. Het bestuur kijkt tevens naar de bekostiging van de expertise bij de partners, eventuele garanties voor het speciaal onderwijs en alternatieven voor de bekostiging van het sbo. Pagina 9 van 12

10 3. REACTIE VAN HET BESTUUR Het bestuur laat in een reactie d.d. 17 maart 2014 weten het bezoek in december als zeer plezierig en opbouwend te hebben ervaren. Daarnaast zal het bestuur de bevindingen uit het verslag bij de verdere ontwikkeling van het samenwerkingsverband op de volgende wijze betrekken. In het verslag geeft de inspectie aan dat aandacht besteedt moet worden aan het systeem van monitoring. In het ondersteuningsplan is daarover de volgende paragraaf opgenomen. Monitoring passend onderwijs Met de invoering van passend onderwijs op 1 augustus komt de verantwoordelijkheid voor de monitoring te liggen bij de scholen binnen het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt wat er gemonitord gaat worden en wie dit gaat uitvoeren. Bij het volgen van de beoogde resultaten is een systeem van kwaliteitszorg van belang. Het inrichten van een monitor, die in een deel van deze resultaatgebieden (en processen) inzicht geeft, maakt hier deel van uit. Dit instrument houdt de meest essentiële gegevens bij en maakt daarmee sturing, beleidsevaluatie en verantwoording mogelijk. Belangrijke te monitoren 'facts' voor het samenwerkingsverband zijn: - aantal leerlingen in het samenwerkingsverband; - aantal leerlingen in het regulier onderwijs en het speciaal (basis)onderwijs; - aantal arrangementen voor extra ondersteuning; - deelnamepercentages speciaal (basis)onderwijs; - aantal toelaatbaarheidsverklaringen; - aantal terugplaatsingen naar het regulier onderwijs; - aantal directe instromers in het speciaal (basis)onderwijs; - aantal plaatsingen van basisschool naar basisschool; - instroom vanuit een voorschoolse voorziening; - uitstroom naar het voortgezet onderwijs; - aantal thuiszitters en leerlingen met langdurige ontheffing van leerplicht. Voortgebouwd kan worden op de bestaande monitor die binnen de samenwerkingsverbanden WSNS van Wassenaar en Leiden gebruikt wordt. Deze digitale monitor Passend Onderwijs regio Leiden is gebaseerd op de onderdelen uit het schoolondersteuningsprofiel, waaronder de twaalf indicatoren voor handelingsgericht werken. Daarnaast zal een koppeling worden bewerkstelligd met het instrumentarium dat gehanteerd wordt bij de ondersteuningstoewijzing (zie hoofdstuk 4 par stap 6 Evaluatie). Verder zal het samenwerkingsverband antwoord willen hebben op vragen als: - Werd het ontwikkelingsperspectief ingezet? - Werd de juiste ondersteuning aan de leerling geboden? - Werd de gegeven ondersteuning adequaat toegepast? - Werd de ondersteuning op tijd ingezet? - Werd er gewerkt volgens de nieuwe werkwijze binnen het samenwerkingsverband? Pagina 10 van 12

11 Uitvoering monitoring Het samenwerkingsverband zal bij het ontwikkelen van de monitor gebruik maken van: - Het groeidocument; deze ondersteunt scholen en samenwerkingsverbanden bij het aanvragen en toekennen van extra ondersteuning. Het is een instrument dat helpt om handelingsgericht arrangeren (HGA) in de praktijk succesvol vorm te geven. Binnen de regio Holland Rijnland wordt door de samenwerkingsverbanden Leiden en Duin en Bollen meegewerkt aan de ontwikkeling van het groeidocument. - Het dashboard; vanuit de PO-Raad wordt gewerkt aan voorstellen om te komen tot een inrichting van een zogeheten 'dashboard', gericht op stuurinformatie over het realiseren van operationele doelstellingen (korte en langere termijn), bedrijfsvoering en exploitatie en het specifieke beleid van het samenwerkingsverband, afgezet in de tijd. Dit dashboard, gericht op stuurinformatie, zal in elk geval informatie moeten verstrekken over: financiën, thuiszitters, bureaucratie, basisondersteuning en leerling stromen. Het samenwerkingsverband neemt deel aan de projectgroep die zich bezig houdt met het ontwikkelen van het dashboard. - Het privacyreglement van de PO-Raad; de wet bescherming persoonsgegevens geld ook voor het werken in de school. Er zullen bij het ontwikkelen van de monitor afspraken gemaakt moeten worden over wie de beheerder is en wie er toegang tot de gegevens krijgt. Het privacyreglement van de PO-Raad biedt samenwerkingsverbanden handvaten om de monitor te laten voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). Tevens zal in het schooljaar 2016/2017 worden voorzien in het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek bij scholen en ouders. De volgende thema's zullen daarbij aan de orde zijn: - Deskundigheid leerkrachten: zijn leerkrachten in staat vroegtijdig leer-en ontwikkelingsproblemen bij kinderen signaleren? - Tevredenheid functioneren ondersteuningsteam; - Tevredenheid inzet van expertteam; - Tevredenheid afgegeven tlv; - Samenwerking in de kringen. Organisatiemodel Een uitwerking van taken en bevoegdheden en een organisatiemodel worden opgenomen in het personeelsplan. Ontwikkelingen in het beleid 1 Instemming, overleg, vaststelling en toezending Het conceptondersteuningsplan en de meerjarenbegroting is voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad. Op 24 maart 2014 zal het bestuur het ondersteuningsplan naar verwachting kunnen vaststellen met instemming van de ondersteuningsplanraad. 2 Het geheel van ondersteuningsvoorzieningen Op dit moment is het samenwerkingsverband WSNS regio Leiden aan het onderzoeken hoe en waar de sbo-school De Vlieger, die nu bestuurlijk valt onder WSNS, ondergebracht kan worden. Voor de basisondersteuning is de volgende beschrijving opgenomen in het ondersteuningsplan: In de meeste samenwerkingsverbanden wordt een onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en extra ondersteuning, waarbij de basisondersteuning gelijkstaat aan de Pagina 11 van 12

12 ondersteuning die op alle scholen voor alle leerlingen beschikbaar is. Extra ondersteuning is de ondersteuning die niet voor alle leerlingen beschikbaar is, en dient te worden toegekend door of aangevraagd bij het samenwerkingsverband. De besturen in samenwerkingsverband regio Leiden zijn van mening dat alle vormen van ondersteuning op de basisschool voor alle leerlingen toegankelijk moeten zijn, zonder administratieve rompslomp. Daarom is ervoor gekozen alle ondersteuning tot aan een verwijzing naar het sbo of so te rekenen tot de basisondersteuning. Ondanks dat deze ondersteuning op alle scholen beschikbaar is voor alle leerlingen, zijn scholen niet in staat om dit gehele palet aan ondersteuning op eigen kracht te bieden. Daarom is een afspraak gemaakt over welke ondersteuning scholen wel op eigen kracht moeten kunnen bieden. Dit is de afspraak over autonome ondersteuning. 3 Procedures en criteria toewijzing middelen Bij de beschrijving van de wijze waarop de middelen worden verantwoord, zullen we gebruik maken van het dashboard. Vanuit de PO-Raad wordt gewerkt aan voorstellen om te komen tot een inrichting van een zogeheten 'dashboard', gericht op stuurinformatie over het realiseren van operationele doelstellingen (korte en langere termijn), bedrijfsvoering en exploitatie en het specifieke beleid van het samenwerkingsverband, afgezet in de tijd. Dit dashboard, gericht op stuurinformatie, zal in elk geval informatie moeten verstrekken over: financiën, thuiszitters, bureaucratie, basisondersteuning en leerling stromen. Het samenwerkingsverband neemt deel aan de projectgroep die zich bezig houdt met het ontwikkelen van het dashboard. 4 Procedures en criteria plaatsing leerlingen Een uitgebreide bezwaarprocedure is inmiddels beschreven in het ondersteuningsplan. Belangrijk uitgangspunt is mediation om te voorkomen dat te snel naar juridische procedures wordt gegrepen. 5 Kwalitatieve en kwantitatieve resultaten Een beschrijving van de te verwachten resultaten is opgenomen in het ondersteuningsplan. 6 Informeren ouders Het samenwerkingsverband PPO regio Leiden beschikt inmiddels over een up-to-date website met een speciale kennisbank voor ouders (www.pporegioleiden.nl). In het schooljaar 2014/2015 zullen ten behoeve van ouders informatieavonden per kring worden georganiseerd. 7 Bekostigingsaspecten Er is een meerjarenbegroting opgesteld met een uitgebreide toelichting. Pagina 12 van 12

Ondersteuningsplan 2014-2018

Ondersteuningsplan 2014-2018 Ondersteuningsplan 2014-2018 Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Bergen op Zoom e.o. 30.01 Beste leerlingen ouders en docenten, Met ingang van 1 augustus 2014 wordt passend onderwijs ingevoerd.

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Gemeenschappelijke paragraaf samenwerkingsverbanden PO en VO en gemeenten Holland-Rijnland.

Gemeenschappelijke paragraaf samenwerkingsverbanden PO en VO en gemeenten Holland-Rijnland. Gemeenschappelijke paragraaf samenwerkingsverbanden PO en VO en gemeenten Holland-Rijnland. 1. Inleiding: passend onderwijs en decentralisatie jeugdzorg twee zielen, één gedachte? Ieder kind verdient goed

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Eerst kiezen, dan delen Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs 2 sturen met

Nadere informatie

6 juni 2008 PO/ZO/14662

6 juni 2008 PO/ZO/14662 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 6 juni 2008 PO/ZO/14662 Onderwerp Passend onderwijs Vooraf In de afgelopen maanden is een begin

Nadere informatie

Professionaliseringsgids

Professionaliseringsgids Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2013/2014 Advies op maat Trainingen Opleidingen Coaching Kijk ook op www.avspifo.nl professionalisering

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland 27.07 2014-2018

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland 27.07 2014-2018 Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland 27.07 2014-2018 Wat wij gaan doen is doen waar we goed in zijn en dát gaan we beter doen Dagelijks bestuur SWV 22 januari 2013 Format Derksen&Hoogeboom

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs Samen bouwen aan jouw toekomst ondersteuningsplan passend onderwijs mei 2015 1 Inhoudsopgave Vooraf 4 Hoofdstuk 1 Inleiding...5 Hoofdstuk 2 Organisatie Onderwijs en Zorg...8 2.1 Algemene gegevens...8 2.2

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1 Verbinding Passend Onderwijs Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Een plan tot samenwerking tussen de Rotterdamse scholen aangesloten bij de ondersteuningsorganisaties PPO en Koers VO en het wijkteam Werkdocument14

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Het Vraagprofiel Instrument VPI

Het Vraagprofiel Instrument VPI Het Vraagprofiel Instrument VPI Ontwikkeling van een handelingsgericht toewijzingsinstrument Eindrapportage Het VPI is ontwikkeld door de Pi7 partners: PI Leiden, PI Den Haag en RENN 4 Groningen Ondersteuning:

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool

Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool 1 Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool Toelichting Met de invoering van Passend Onderwijs hebben alle scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam hun visie op onderwijs en ondersteuning op schoolniveau

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

< Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO >

< Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO > Meerjaren Strategisch Beleidsplan 2011-2015 (Schoolplan) < Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO > Directeur: < Kees Ilmer (sectordirecteur) > Versiedatum: Status:

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie