BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS REGIO LEIDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS REGIO LEIDEN"

Transcriptie

1 BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS REGIO LEIDEN Plaats : Leiden Bestuursnummer : Samenwerkingsverband : PO2801 Onderzoek uitgevoerd op : 5 december 2013 Rapport vastgesteld te Utrecht op 4 juni 2014 Documentnummer:

2 Pagina 2 van 12

3 1. INLEIDING De Inspectie van het Onderwijs voerde een simulatie uit bij Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Regio Leiden (PO2801). Binnen de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Wassenaar, Zoeterwoude, Voorschoten en een deel van Kaag en Braassem vormen 32 besturen met 79 vestigingen gezamenlijk het samenwerkingsverband. In dit verslag geeft de inspectie haar bevindingen uit het onderzoek weer. Simulatie Een simulatie houdt in dat de inspectie een kwaliteitsonderzoek nabootst ook al is het samenwerkingsverband nog niet volledig ingericht. In het schooljaar 2013/2014, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de zorgplicht, wil de inspectie simulaties uitvoeren bij alle samenwerkingsverbanden. Het doel van een simulatie is tweeledig: 1. het stimuleren van de ontwikkeling van de samenwerkingsverbanden door een kwaliteitsonderzoek na te bootsen en zo een beeld te geven van de ontwikkeling op dat moment, afgezet tegen het waarderingskader van de inspectie; 2. toezicht houden op de ontwikkeling van de samenwerkingsverbanden, zowel inhoudelijk als op de totstandkoming van de rechtspersoon en de inspraak door de ondersteuningsplanraad. Voor de inspectie levert die simulatieronde informatie op over de wenselijke en redelijke normering van de indicatoren, de werking van het risicomodel en de kwaliteit van het toezichtkader. Toezichtkader De inspectie baseert zich bij deze simulatie op het toezichtkader samenwerkingsverbanden po/vo passend onderwijs. Dit toezichtkader bevat een waarderingskader, maar nog geen beslisregels om vast te kunnen stellen of het samenwerkingsverband aan de basiskwaliteit voldoet. Onderzoeksopzet De simulatie start met een bureauanalyse van documenten en gegevens over het samenwerkingsverband die bij de inspectie aanwezig zijn en een analyse van documenten die het samenwerkingsverband aan de inspectie toestuurde of uitreikte. Het betreft de volgende documenten, op volgorde van versiedatum en voor zover relevant voor dit onderzoek: - Handreiking voorkomen schoolverzuim en thuiszitten, regionaal bureau leerplicht Holland- Rijnland (concept, 6 augustus 2013); - Brief mbt Passend Onderwijs Parade (28 augustus 2013); - Beleidsplan Expertteams PO regio Leiden (19 september 2013); - Oplegnotitie bij rapportage onderwijszorgarrangementen ASS leerlingen (met achterliggende rapportages) (KPC Groep, 25 september 2013); - Procedure OOGO regio Leiden (oktober 2013); - Rapportage swv Leiden (PO-2801) Deel 2: Arrangementen (oktober 2013); - Gemeenschappelijke paragraaf samenwerkingsverbanden PO en VO en gemeenten Holland-Rijnland (conceptversie, 8 oktober 2013); - Plan van aanpak Proeftuinen Jeugd- & gezinsteams Holland Rijnland (18 oktober 2013); - Meerjarenbegroting PO2801 (versie november 2013); - Toelichting op de meerjarenraming (versie november 2013); - Hart voor de jeugd, Regionaal Beleidsplan Transitie Jeugdzorg Holland Rijnland en Boskoop Versie Leiden (vastgesteld voor inspraak, november 2013); - Inventarisatie rugzakjes PO (7 november 2013); - Statuten (notariële acte d.d. 13 november 2013); Pagina 3 van 12

4 - Totstandkoming personeelsplan (25 november 2013); - Reglement Ondersteuningsplanraad, SWV PPO Regio Leiden (definitief, zonder datum); - Medezeggenschapsstatuut (definitief, zonder datum); - Overeenkomst Op Overeenstemming Gericht Overleg (zonder datum); - Landelijke geschillenregeling (zonder datum); - Ruggengraat Ondersteuningsplan SWV passend primair onderwijs regio Leiden (zonder datum); - Toelaatbaarheidsverklaringen swv en vanaf augustus 2014 (zonder datum); - Website: (geraadpleegd op 4 december 2013); - Kengetallen samenwerkingsverband (www.passendonderwijs.nl, (geraadpleegd op 4 december 2013). Hierna vond op 5 december 2013 een onderzoek op locatie plaats waarbij de inspectie: - presentaties kreeg van het samenwerkingsverband over: verkenning van de omgeving SWV PPO Regio Leiden; schoolondersteuningsprofielen en monitoring; ondersteuningstoewijzing; afstemming Jeugdhulp; thuiszitters; werkwijze van het expertteam; Passend Onderwijs Parade; financiën; ontwikkelingen gespecialiseerd onderwijs; personeelsplan. - een gesprek voerde met het bestuur waarbij naast de inhoudelijke vormgeving van passend onderwijs in dit samenwerkingsverband tevens aandacht is besteed aan de wijze van financieel beheer en de ontwikkeling van het management en de organisatie. Aan het eind van het onderzoek besprak de inspectie haar bevindingen met het bestuur en het management van het samenwerkingsverband. Opbouw verslag In hoofdstuk 2 staan de bevindingen uit het onderzoek op hoofdlijnen, een beeld van de ontwikkeling van het samenwerkingsverband op het gebied van management en organisatie en een overzicht van de bevindingen van het ondersteuningsplan. Hoofdstuk 3 vermeldt de reactie van het bevoegd gezag. Pagina 4 van 12

5 2. BEVINDINGEN 2.1 Hoofdlijn Het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Regio Leiden is voortvarend op weg en de huidige stand van zaken geeft voldoende vertrouwen dat het bestuur de wettelijke termijnen haalt en de implementatie vanaf augustus 2014 goed onderbouwd en vanuit een stevige organisatie kan starten. Vanuit de huidige WSNS-verbanden bestaan er relaties binnen de regio Holland-Rijnland met de schoolbegeleidingsdiensten, het speciaal onderwijs en de maatschappelijke regio s Holland-Rijnland en Haaglanden. Dit laatste uit zich in een vroegtijdige oriëntatie vanuit alle betrokken partijen op de komende transitie jeugdzorg. Daarnaast kan het samenwerkingsverband profiteren van al goed samenwerkende schoolbesturen in de regio en een goede afstemming met het voortgezet onderwijs (vo). De relatie met de betrokken gemeenten (binnen Holland-Rijnland) is gedegen en alle gemeenten werken reeds samen binnen de maatschappelijke regio. Binnen de regio Leiden beschikt het samenwerkingsverband, na een recent voltooid fusieproces van drie scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) nu over één sbo-voorziening. Mede door de gezamenlijke huisvesting is er een nauwe relatie tussen de samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet onderwijs en de Ambulante Educatieve Dienst (AED) Leiden. Als gevolg van de inzet van de AED zijn de schooldirecteuren reeds gewend om met ondersteuningsbudgetten te werken. Al met al ziet het samenwerkingsverband de verdere ontwikkelingen richting augustus 2014 als een min of meer vanzelfsprekende voortzetting van de huidige relaties en opgebouwde expertise. Uitgangspunt van het samenwerkingsverband, naast dat het uitgaat van wat een kind nodig heeft, is dat de school de regie over de ondersteuning dient te hebben. Daartoe wordt de deskundigheid (vanuit de AED) naar de school gebracht. De scholen bepalen de inhoud van de ondersteuning, de vorm volgt daaruit. De ondersteuning voor zo thuisnabij mogelijk regulier onderwijs is niet alleen op de leerling gericht, maar tevens op de leraar. Daarmee streeft het samenwerkingsverband naar vergroting van het handelingsrepertoire van de leraar en tevens streeft het met de besturen naar verdere deskundigheidsbevordering en doelgerichte professionalisering. De wens om te komen tot een klein, slagvaardig en onafhankelijk samenwerkingsverband leidt er ook toe dat het samenwerkingsverband zelf geen onderwijsondersteuning zal verzorgen en dus geen ondersteunend personeel in dienst zal nemen. Wel zal het samenwerkingsverband beschikken over onderwijsspecialisten, die de school ondersteunen bij het vinden van het juiste arrangement en verantwoordelijk zijn voor het deskundigenadvies voorafgaand aan een verwijzing. Een procedure hiervoor is vastgesteld. Het samenwerkingsverband is verdeeld in kringen (wijk of dorp(en)). De scholen binnen de onderscheiden kringen beschikken over ondersteuningsteams, aangestuurd door de intern begeleiders. De kringen beschikken over een team van experts, die geleverd worden door de Schooladviesdienst (SAD) en/of de AED en uiteraard deskundigen vanuit het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. De kring is een overlegplatform binnen de wijk of regio, maar werkt ook samen als het gaat om arrangementen voor leerlingen, (her)plaatsing binnen het regulier onderwijs en Pagina 5 van 12

6 terugplaatsing vanuit s(b)o en kent en maakt gebruik van de verschillen tussen de scholen als het gaat om de mogelijkheden van een passende plek en legt tevens de verbindingen binnen het netwerk van beschikbare expertise, waaronder de jeugdhulp. Het expertteam in de kring voert mede de arrangementen uit. Het bestuur van het samenwerkingsverband acht elke kring in staat om in 2016 aan al deze aspecten te voldoen. De kring Wassenaar heeft naast expertise ook middelen beschikbaar om arrangementen uit te voeren en maakt daarover lokale afspraken. Daarnaast moet het samenwerkingsverband zijn doorzettingsmacht organiseren om toe te kunnen zien op plaatsing van thuiszitters en op het voldoen aan de zorgplicht door besturen. Het samenwerkingsverband zal de toelaatbaarheidsverklaring (tlv) afgeven, op basis van hooguit een procedurele toets. Het samenwerkingsverband ontwikkelt een monitorsysteem voor het volgen van de beschikbaarstelling van extra ondersteuningsmiddelen en van de toelaatbaarheidsverklaringen. De ondersteuningsplanraad is ingesteld. De inspectie spreekt haar waardering uit over de participatie van een vertegenwoordiging van ouders en leraren vanuit de ondersteuningsplanraad aan het gesprek. De ondersteuningsplanraad is (ook als voorlopige raad) nauw betrokken bij de ontwikkelingen. Een overeenkomst tussen alle betrokken partijen (gezamenlijk voor po en vo) voor het te voeren op overeenstemming gericht overleg (oogo) is beschikbaar en vastgesteld. Een personeelsplan is vastgesteld na een akkoord van de vakbonden voor het sociaal plan. Dit betreft personeel in dienst van de SAD, de AED en de Schoolbegeleidingsdienst Wassenaar en de overdracht vanuit WSNS. Het samenwerkingsverband zal de organisatie beperkt inrichten, maar wel zullen nog aan te stellen onderwijsspecialisten deel uit maken van het samenwerkingsverband. Dit zullen hoog gekwalificeerde intermediairs zijn tussen de scholen (ondersteuningsteams), de kringen en het samenwerkingsverband. Het zijn professionals die kunnen oordelen (eventueel waar noodzakelijk) in overleg met wettelijk verplichte deskundigen, over de inzet van mensen en middelen binnen een arrangement. Een taak- en profielbeschrijving voor deze functionaris is beschikbaar. Brochures voor leraren, ouders en leerlingen over passend onderwijs zijn (digitaal) beschikbaar. 2.2 Management en organisatie van het samenwerkingsverband Op 13 november 2013 is de vereniging Passend Primair Onderwijs regio Leiden opgericht, waarvan alle betrokken bevoegde gezagen lid zijn. De vereniging kent een bestuur en een algemene vergadering, waarbij het bestuur als verenigingsbestuur en daarmee als bevoegd gezag opereert en de algemene vergadering als intern toezichthouder. Elk lid van de vereniging levert één afgevaardigde voor de algemene vergadering, ieder lid heeft één stem, ongeachte de omvang van de vereniging of stichting die hij vertegenwoordigt (one man-one vote principe). De systematiek van ondersteuningstoewijzing (voorwaarden, route, aanbod) die het samenwerkingsverband voor ogen heeft, leunt sterk op de gedachte dat het decentraal bundelen en inzetten van expertise leidt tot een meer effectieve, efficiënte en afgestemde Pagina 6 van 12

7 organisatie van hulp en ondersteuning. Om de systematiek optimaal tot uiting te laten komen, is een organisatie nodig die deze decentrale bundeling ook mogelijk maakt en borgt in termen van samenwerking, afstemming en organisatie. Doel is lokaal maatwerk, waarbij concurrentieoverwegingen tussen scholen ondergeschikt zijn aan het belang van een leerling. Als organisatievorm heeft het samenwerkingsverband gekozen voor kringen: kleinere (geografisch afgebakende) regio s binnen de grenzen van het samenwerkingsverband. De al lange tijd bestaande samenwerking tussen alle partijen in de regio en vooral met het voortgezet onderwijs, is een sterk punt van het samenwerkingsverband. Tevens ligt er al een basis met de gemeenten waardoor het oogo waarschijnlijk weinig problemen oplevert. Goed is dat po en vo het oogo gezamenlijk zullen voeren. Aan de wijze van monitoring van besteding van middelen en uitvoering van arrangementen zal het samenwerkingsverband binnen een systeem van kwaliteitszorg aandacht moeten geven. Hiertoe behoort ook de wijze waarop de instellingen periodiek verantwoording afleggen aan de directie/het bestuur van het samenwerkingsverband. Een verdere uitwerking van het organisatiemodel is niet beschikbaar, evenmin als een uitwerking van taken en bevoegdheden van functionarissen en een weergave van overlegstructuren. 2.3 (Concept)ondersteuningsplan Kerndocument voor het samenwerkingsverband is het ondersteuningsplan. In deze paragraaf beschrijft de inspectie de stand van zaken bij de ontwikkeling, de opbouw, de inhoud en de status van het conceptondersteuningsplan. Vanuit de notitie Ruggengraat Ondersteuningsplan SWV passend primair onderwijs regio Leiden zal het samenwerkingsverband het definitieve ondersteuningsplan ontwikkelen. Hierin worden het organisatiemodel en de werkstructuren nader uitgewerkt. Hiervoor zijn vier uitwerkingsvragen geformuleerd, waaronder de vraag hoe een uitwerking van de herindicering van so-leerlingen opgepakt moet worden, en wat het alternatief is voor de rugzakken. Deze notitie zal het bestuur als eerste versie van het ondersteuningsplan aan de algemene ledenvergadering in december 2013 voorleggen. Een implementatieplan voor de benodigde scholing en begeleiding van personeel volgt daarna. Om te voldoen aan de wettelijke voorschriften is het nodig dat het samenwerkingsverband onderstaande onderdelen opneemt in het ondersteuningsplan en/of waar hieronder vermeld, nader uitwerkt. Het onderstaande overzicht dient niet als een beoordeling van het samenwerkingsverband, maar als een handreiking om de ontwikkeling van het beleid van het samenwerkingsverband verder te ondersteunen. 1 Instemming, overleg, vaststelling en toezending (Artikel 14a Wms, Artikel 18a Wpo lid 7, 9, 10) De ondersteuningsplanraad is ingesteld. De betrokkenheid van zowel de ouders als ook de leraren bij de ontwikkelingen is groot, ook al vanuit de voorlopige raad. De directie informeert de raad op een voldoende wijze. Een reglement en een medezeggenschapsstatuut zijn inmiddels definitief vastgesteld en daarmee de inrichting en werkwijze van de raad. Pagina 7 van 12

8 In de notitie Ruggengraat Ondersteuningsplan SWV passend primair onderwijs regio Leiden staan achtereenvolgens de missie en visie, het scenario van ondersteuningstoewijzing en de organisatie in de kringen. Dit alles lijkt een logische lijn in de ontwikkeling van het samenwerkingsverband en de voorloper(s) WSNS. Vanuit een missie en visie die richting geven voor de toekomst heeft het bestuur een scenario voor ondersteuningstoewijzing ontwikkeld. Dat scenario van ondersteuningstoewijzing vereist een organisatorische inrichting, die de achterliggende beweging ondersteunt. Vooral de bestaande samenwerking binnen de regio Holland-Rijnland, zeker in het kader van de geïntegreerde jeugdzorg, is een groot goed. De eerste stappen op weg naar verdere integratie van onderwijs en jeugdzorg zijn gezet. De ontwikkelingen in de kringen zijn van belang voor de realisering van het uitgangspunt: één kind, één gezin, één plan. De inspectie benadrukt dat het samenwerkingsverband het ondersteuningsplan voor 1 februari 2014 ter instemming moet voorleggen aan de ondersteuningsplanraad en voor 1 mei 2014 aan de inspectie moet zenden. 2 Geheel van ondersteuningsvoorzieningen (Artikel 18a Wpo lid 8a) In de eerste versie van het ondersteuningsplan beschrijft het samenwerkingsverband nog niet op welke wijze het een dekkend en samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen bereikt. Binnen het samenwerkingsverband functioneren één school voor sbo en drie instellingen voor cluster 2, 3 en 4. Vanuit de doelstelling om het samenwerkingsverband zo klein mogelijk te houden, kan het samenwerkingsverband niet meer functioneren als bestuur van de sbo school zoals voorheen het geval was. Uiteindelijk is het doel om gespecialiseerd onderwijs (samengaan van sbo en so) te bereiken. De inspectie heeft het samenwerkingsverband erop gewezen dat, binnen de huidige wetgeving, leerlingen in het so te allen tijde een indicatiebeschikking dienen te hebben. De basisondersteuning is heel breed gedefinieerd en strekt zich uit van preventieve en lichte curatieve ondersteuning door de leraar in de klas tot aan een toelaatbaarheidsverklaring voor extra ondersteuning op een instelling voor gespecialiseerd onderwijs (sbo of so). De route van het eerste naar het laatste is in vijf stappen van hulp en aanbod uitgewerkt. De kringen spelen hierin, begeleid door de onderwijsspecialist, een cruciale rol. 3 Procedures en criteria toewijzing middelen (Artikel 18a Wpo lid 8b) Het samenwerkingsverband heeft gekozen voor allocatie van middelen binnen het schoolmodel. Uitgangspunt daarbij is de autonomie van de scholen. Voor de basisondersteuning is een vast bedrag per leerling beschikbaar. Van dit bedrag moeten de scholen zelf de arrangementen binnen de basisondersteuning financieren. Ze kunnen hierbij wel gebruik maken van expertise vanuit de kringen. Een verantwoording van de besteding en de resultaten van de inzet van deze middelen is nog geen onderwerp in het ondersteuningsplan. Vanuit de verevening is de komende jaren een positieve bijstelling mogelijk. Het percentage deelneming sbo ligt al geruime tijd beneden de 2 procent en dus is er geen sprake van een aanvullende overdrachtsverplichting. 4 Procedures en criteria plaatsing leerlingen (Artikel 18a Wpo lid 8c,8d, 11 en 12 en Artikel XVII Wet passend onderwijs lid 1) Het samenwerkingsverband heeft de procedures voor plaatsing binnen het sbo en so en de ontwikkeling daarin naar gespecialiseerd onderwijs in routes (van route 2013 naar route 2016) Pagina 8 van 12

9 beschreven. De intern begeleider, de onderwijsspecialist, het expertteam (ambulante begeleiding) en of de wettelijk verplichte specialist/deskundige begeleiden het proces. Ouders zijn nadrukkelijk bij dit proces betrokken. De commissie voor de toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voert uiteindelijk een procedurele toets uit. Of deze commissie de tlv ook afgeeft, staat nog ter discussie. Een bezwaarprocedure voor ouders moet het samenwerkingsverband nog opstellen evenals termijnen voor afhandeling. 5 Kwalitatieve en kwantitatieve resultaten (Artikel 18a Wpo lid 8e) In de eerste versie van het ondersteuningsplan zijn noch de beoogde kwalitatieve noch de beoogde kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning behoeven, opgenomen. Tevens dient de samenhang transparant te zijn, van de inzet van menskracht en de te besteden middelen. 6 Informeren ouders (Artikel 18a Wpo lid 8f) Over de wijze waarop het samenwerkingsverband de ouders informeert over passend onderwijs is geen informatie te vinden. Hiervoor ligt de regie bij het samenwerkingsverband, omdat scholen, besturen, gemeenten en andere betrokken instanties eensluidende informatie aan ouders moeten geven. Op de website van het samenwerkingsverband zijn al wel informatiebrochures voor ouders, leerlingen en leraren beschikbaar. De huidige website, nog onder de vlag van het WSNS-verband, geeft veel en duidelijke informatie. Het gegeven nieuws is actueel en de diverse doelgroepen worden afzonderlijk bediend. Informatie over de onafhankelijke ondersteuningsmogelijkheden is opgenomen, ouders worden verwezen naar VIA Leiden, een organisatie die ouders gericht kan doorverwijzen. VIA Leiden heeft de functie van een bovenschools Zorg Advies Team (ZAT). 7 Bekostigingsaspecten (Artikel 18a Wpo lid 8g t/m j) Om zoveel mogelijk het arrangeren in en door de school te stimuleren, stelt het samenwerkingsverband ook een groot deel van de middelen voor ondersteuning aan de scholen, in casu hun besturen, beschikbaar. Daardoor zijn scholen in staat om arrangementen in het gehele ondersteuningsspectrum tot aan een verwijzing (deels) te bekostigen. De haalbaarheid van het allocatiemodel toetst het bestuur aan de hand van een meerjarenraming ( ) van baten en lasten. Het bestuur kijkt tevens naar de bekostiging van de expertise bij de partners, eventuele garanties voor het speciaal onderwijs en alternatieven voor de bekostiging van het sbo. Pagina 9 van 12

10 3. REACTIE VAN HET BESTUUR Het bestuur laat in een reactie d.d. 17 maart 2014 weten het bezoek in december als zeer plezierig en opbouwend te hebben ervaren. Daarnaast zal het bestuur de bevindingen uit het verslag bij de verdere ontwikkeling van het samenwerkingsverband op de volgende wijze betrekken. In het verslag geeft de inspectie aan dat aandacht besteedt moet worden aan het systeem van monitoring. In het ondersteuningsplan is daarover de volgende paragraaf opgenomen. Monitoring passend onderwijs Met de invoering van passend onderwijs op 1 augustus komt de verantwoordelijkheid voor de monitoring te liggen bij de scholen binnen het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt wat er gemonitord gaat worden en wie dit gaat uitvoeren. Bij het volgen van de beoogde resultaten is een systeem van kwaliteitszorg van belang. Het inrichten van een monitor, die in een deel van deze resultaatgebieden (en processen) inzicht geeft, maakt hier deel van uit. Dit instrument houdt de meest essentiële gegevens bij en maakt daarmee sturing, beleidsevaluatie en verantwoording mogelijk. Belangrijke te monitoren 'facts' voor het samenwerkingsverband zijn: - aantal leerlingen in het samenwerkingsverband; - aantal leerlingen in het regulier onderwijs en het speciaal (basis)onderwijs; - aantal arrangementen voor extra ondersteuning; - deelnamepercentages speciaal (basis)onderwijs; - aantal toelaatbaarheidsverklaringen; - aantal terugplaatsingen naar het regulier onderwijs; - aantal directe instromers in het speciaal (basis)onderwijs; - aantal plaatsingen van basisschool naar basisschool; - instroom vanuit een voorschoolse voorziening; - uitstroom naar het voortgezet onderwijs; - aantal thuiszitters en leerlingen met langdurige ontheffing van leerplicht. Voortgebouwd kan worden op de bestaande monitor die binnen de samenwerkingsverbanden WSNS van Wassenaar en Leiden gebruikt wordt. Deze digitale monitor Passend Onderwijs regio Leiden is gebaseerd op de onderdelen uit het schoolondersteuningsprofiel, waaronder de twaalf indicatoren voor handelingsgericht werken. Daarnaast zal een koppeling worden bewerkstelligd met het instrumentarium dat gehanteerd wordt bij de ondersteuningstoewijzing (zie hoofdstuk 4 par stap 6 Evaluatie). Verder zal het samenwerkingsverband antwoord willen hebben op vragen als: - Werd het ontwikkelingsperspectief ingezet? - Werd de juiste ondersteuning aan de leerling geboden? - Werd de gegeven ondersteuning adequaat toegepast? - Werd de ondersteuning op tijd ingezet? - Werd er gewerkt volgens de nieuwe werkwijze binnen het samenwerkingsverband? Pagina 10 van 12

11 Uitvoering monitoring Het samenwerkingsverband zal bij het ontwikkelen van de monitor gebruik maken van: - Het groeidocument; deze ondersteunt scholen en samenwerkingsverbanden bij het aanvragen en toekennen van extra ondersteuning. Het is een instrument dat helpt om handelingsgericht arrangeren (HGA) in de praktijk succesvol vorm te geven. Binnen de regio Holland Rijnland wordt door de samenwerkingsverbanden Leiden en Duin en Bollen meegewerkt aan de ontwikkeling van het groeidocument. - Het dashboard; vanuit de PO-Raad wordt gewerkt aan voorstellen om te komen tot een inrichting van een zogeheten 'dashboard', gericht op stuurinformatie over het realiseren van operationele doelstellingen (korte en langere termijn), bedrijfsvoering en exploitatie en het specifieke beleid van het samenwerkingsverband, afgezet in de tijd. Dit dashboard, gericht op stuurinformatie, zal in elk geval informatie moeten verstrekken over: financiën, thuiszitters, bureaucratie, basisondersteuning en leerling stromen. Het samenwerkingsverband neemt deel aan de projectgroep die zich bezig houdt met het ontwikkelen van het dashboard. - Het privacyreglement van de PO-Raad; de wet bescherming persoonsgegevens geld ook voor het werken in de school. Er zullen bij het ontwikkelen van de monitor afspraken gemaakt moeten worden over wie de beheerder is en wie er toegang tot de gegevens krijgt. Het privacyreglement van de PO-Raad biedt samenwerkingsverbanden handvaten om de monitor te laten voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). Tevens zal in het schooljaar 2016/2017 worden voorzien in het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek bij scholen en ouders. De volgende thema's zullen daarbij aan de orde zijn: - Deskundigheid leerkrachten: zijn leerkrachten in staat vroegtijdig leer-en ontwikkelingsproblemen bij kinderen signaleren? - Tevredenheid functioneren ondersteuningsteam; - Tevredenheid inzet van expertteam; - Tevredenheid afgegeven tlv; - Samenwerking in de kringen. Organisatiemodel Een uitwerking van taken en bevoegdheden en een organisatiemodel worden opgenomen in het personeelsplan. Ontwikkelingen in het beleid 1 Instemming, overleg, vaststelling en toezending Het conceptondersteuningsplan en de meerjarenbegroting is voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad. Op 24 maart 2014 zal het bestuur het ondersteuningsplan naar verwachting kunnen vaststellen met instemming van de ondersteuningsplanraad. 2 Het geheel van ondersteuningsvoorzieningen Op dit moment is het samenwerkingsverband WSNS regio Leiden aan het onderzoeken hoe en waar de sbo-school De Vlieger, die nu bestuurlijk valt onder WSNS, ondergebracht kan worden. Voor de basisondersteuning is de volgende beschrijving opgenomen in het ondersteuningsplan: In de meeste samenwerkingsverbanden wordt een onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en extra ondersteuning, waarbij de basisondersteuning gelijkstaat aan de Pagina 11 van 12

12 ondersteuning die op alle scholen voor alle leerlingen beschikbaar is. Extra ondersteuning is de ondersteuning die niet voor alle leerlingen beschikbaar is, en dient te worden toegekend door of aangevraagd bij het samenwerkingsverband. De besturen in samenwerkingsverband regio Leiden zijn van mening dat alle vormen van ondersteuning op de basisschool voor alle leerlingen toegankelijk moeten zijn, zonder administratieve rompslomp. Daarom is ervoor gekozen alle ondersteuning tot aan een verwijzing naar het sbo of so te rekenen tot de basisondersteuning. Ondanks dat deze ondersteuning op alle scholen beschikbaar is voor alle leerlingen, zijn scholen niet in staat om dit gehele palet aan ondersteuning op eigen kracht te bieden. Daarom is een afspraak gemaakt over welke ondersteuning scholen wel op eigen kracht moeten kunnen bieden. Dit is de afspraak over autonome ondersteuning. 3 Procedures en criteria toewijzing middelen Bij de beschrijving van de wijze waarop de middelen worden verantwoord, zullen we gebruik maken van het dashboard. Vanuit de PO-Raad wordt gewerkt aan voorstellen om te komen tot een inrichting van een zogeheten 'dashboard', gericht op stuurinformatie over het realiseren van operationele doelstellingen (korte en langere termijn), bedrijfsvoering en exploitatie en het specifieke beleid van het samenwerkingsverband, afgezet in de tijd. Dit dashboard, gericht op stuurinformatie, zal in elk geval informatie moeten verstrekken over: financiën, thuiszitters, bureaucratie, basisondersteuning en leerling stromen. Het samenwerkingsverband neemt deel aan de projectgroep die zich bezig houdt met het ontwikkelen van het dashboard. 4 Procedures en criteria plaatsing leerlingen Een uitgebreide bezwaarprocedure is inmiddels beschreven in het ondersteuningsplan. Belangrijk uitgangspunt is mediation om te voorkomen dat te snel naar juridische procedures wordt gegrepen. 5 Kwalitatieve en kwantitatieve resultaten Een beschrijving van de te verwachten resultaten is opgenomen in het ondersteuningsplan. 6 Informeren ouders Het samenwerkingsverband PPO regio Leiden beschikt inmiddels over een up-to-date website met een speciale kennisbank voor ouders (www.pporegioleiden.nl). In het schooljaar 2014/2015 zullen ten behoeve van ouders informatieavonden per kring worden georganiseerd. 7 Bekostigingsaspecten Er is een meerjarenbegroting opgesteld met een uitgebreide toelichting. Pagina 12 van 12

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS ZEEUWS-VLAANDEREN

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS ZEEUWS-VLAANDEREN BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS ZEEUWS-VLAANDEREN Plaats : Terneuzen Bestuursnummer : 21656 Samenwerkingsverband : VO2903 Onderzoek uitgevoerd op : 13

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ COÖPERATIE SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS OOSTERSCHELDEREGIO U.A.

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ COÖPERATIE SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS OOSTERSCHELDEREGIO U.A. BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ COÖPERATIE SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS OOSTERSCHELDEREGIO U.A. Plaats : Goes Bestuursnummer : 21690 Samenwerkingsverband : VO2902 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING LEERLINGZORG VOORTGEZET ONDERWIJS ALMERE

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING LEERLINGZORG VOORTGEZET ONDERWIJS ALMERE BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING LEERLINGZORG VOORTGEZET ONDERWIJS ALMERE Plaats : Almere Bestuursnummer : 21654 Samenwerkingsverband : VO2401 Onderzoek uitgevoerd op : 11 april 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PO 2203 HOOGEVEEN, MEPPEL, STEENWIJK EN OMSTREKEN

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PO 2203 HOOGEVEEN, MEPPEL, STEENWIJK EN OMSTREKEN BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PO 2203 HOOGEVEEN, MEPPEL, STEENWIJK EN OMSTREKEN Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : t.z.t. Bestuursnummer : 21460 Samenwerkingsverband : PO2203 Onderzoek

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND RIJN & GELDERSE VALLEI PO

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND RIJN & GELDERSE VALLEI PO BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND RIJN & GELDERSE VALLEI PO Plaats : Veenendaal Bestuursnummer : 21689 Samenwerkingsverband : PO2510 Onderzoek uitgevoerd op : 17 januari 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS ROTTERDAM

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS ROTTERDAM BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS ROTTERDAM Plaats : Rotterdam BRIN nummer : t.z.t. Bestuursnummer : 42650 Samenwerkingsverband : PO2806 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND BREDA EN OMGEVING (RSV BREDA E.O.)

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND BREDA EN OMGEVING (RSV BREDA E.O.) BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND BREDA EN OMGEVING (RSV BREDA E.O.) Plaats : Oosterhout Bestuursnummer : 21604 Samenwerkingsverband : VO3003 Onderzoek uitgevoerd op

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND UTRECHT PRIMAIR ONDERWIJS

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND UTRECHT PRIMAIR ONDERWIJS BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND UTRECHT PRIMAIR ONDERWIJS Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 21610 Samenwerkingsverband : PO2601 Onderzoek uitgevoerd op : 22 mei 2014 Rapport

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING PASSEND ONDERWIJS PO 23-05

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING PASSEND ONDERWIJS PO 23-05 BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING PASSEND ONDERWIJS PO 23-05 Plaats : Kampen Bestuursnummer : 21612 Samenwerkingsverband : PO2305 Onderzoek uitgevoerd op : 23 januari 2014 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden Plaats : Leiden Administratienummer : PO2801 Bestuursnummer : 21668 Onderzoeksnummer : 277406 Datum

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PRIMAIR ONDERWIJS DE EEM

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PRIMAIR ONDERWIJS DE EEM BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PRIMAIR ONDERWIJS DE EEM Plaats : Leusden Bestuursnummer : 21446 Samenwerkingsverband : PO2602 Onderzoek uitgevoerd op : 13 februari 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VOORNE-PUTTEN ROZENBURG PRIMAIR ONDERWIJS

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VOORNE-PUTTEN ROZENBURG PRIMAIR ONDERWIJS BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VOORNE-PUTTEN ROZENBURG PRIMAIR ONDERWIJS Plaats : Brielle Bestuursnummer : 21628 Samenwerkingsverband : PO2808 Onderzoek

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND DRIEGANG

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND DRIEGANG BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND DRIEGANG Plaats : Leerdam Bestuursnummer : 21588 Samenwerkingsverband : PO2816 Onderzoek uitgevoerd op : 19 juni 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht op

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS APELDOORN PRIMAIR ONDERWIJS 2505

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS APELDOORN PRIMAIR ONDERWIJS 2505 BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS APELDOORN PRIMAIR ONDERWIJS 2505 Plaats : Apeldoorn Bestuursnummer : 21596 Samenwerkingsverband : PO2505 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND WATERLAND PRIMAIR ONDERWIJS (2706)

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND WATERLAND PRIMAIR ONDERWIJS (2706) BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND WATERLAND PRIMAIR ONDERWIJS (2706) Plaats : Purmerend Bestuursnummer : 21440 Samenwerkingsverband : PO2706 Onderzoek uitgevoerd op : 21 november

Nadere informatie

Doorontwikkeling ondersteuningsplan

Doorontwikkeling ondersteuningsplan Doorontwikkeling ondersteuningsplan Inleiding Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek is geschreven voor de periode 2014/2018 en legt de basis voor de invoering van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband Waterland Primair Onderwijs (2706)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband Waterland Primair Onderwijs (2706) RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Samenwerkingsverband Waterland Primair Onderwijs (2706) Plaats : Purmerend Administratienummer : PO2706 Bestuursnummer : 21440 Onderzoeksnummer : 277461

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Sine Limite, Coöperatie Passend Onderwijs Deventer U.A.

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Sine Limite, Coöperatie Passend Onderwijs Deventer U.A. RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Sine Limite, Coöperatie Passend Onderwijs Deventer U.A. Plaats : Deventer Administratienummer : PO2303 Bestuursnummer : 21455 Onderzoeksnummer : 277494 Datum

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND KOP VAN NOORD- HOLLAND, PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND KOP VAN NOORD- HOLLAND, PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND KOP VAN NOORD- HOLLAND, PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS Plaats : Den Helder Bestuursnummer : 21573 Samenwerkingsverband : PO2701 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS AMSTERDAM/DIEMEN

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS AMSTERDAM/DIEMEN BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS AMSTERDAM/DIEMEN Plaats : Amsterdam Bestuursnummer : 21631 Samenwerkingsverband : PO2707 Onderzoek uitgevoerd op : 9 januari 2014 Rapport

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PO FRIESLAND

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PO FRIESLAND BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PO FRIESLAND Plaats : Leeuwarden Bestuursnummer : 21700 Samenwerkingsverband : PO2101 Onderzoek uitgevoerd op : 3 oktober

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ COÖPERATIEF SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VO ZAANSTREEK U.A.

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ COÖPERATIEF SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VO ZAANSTREEK U.A. BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ COÖPERATIEF SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VO ZAANSTREEK U.A. Plaats : Wormerveer Bestuursnummer : 21693 Samenwerkingsverband : VO2706 Onderzoek uitgevoerd op : 24

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Aan den IJssel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Aan den IJssel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Aan den IJssel Plaats : Capelle aan den IJssel Administratienummer : PO2818 Bestuursnummer : 21572 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ VERENIGING SAMENWERKINGSVERBAND NOORD- KENNEMERLAND VO/VSO

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ VERENIGING SAMENWERKINGSVERBAND NOORD- KENNEMERLAND VO/VSO BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ VERENIGING SAMENWERKINGSVERBAND NOORD- KENNEMERLAND VO/VSO Plaats : Alkmaar Bestuursnummer : 41326 Samenwerkingsverband : VO2703 Onderzoek uitgevoerd op : 14 januari 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. samenwerkingsverband IJssel Berkel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. samenwerkingsverband IJssel Berkel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK samenwerkingsverband IJssel Berkel Plaats : Zutphen Administratienummer : PO2501 Bestuursnummer : 21609 Onderzoeksnummer : 277457 Datum onderzoek : 9 december

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS AMSTERDAM

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS AMSTERDAM BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS AMSTERDAM Plaats : Amsterdam Bestuursnummer : 21636 Samenwerkingsverband : VO2708 Onderzoek uitgevoerd op : 23 mei 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND VOOR PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS EINDHOVEN EN KEMPENLAND

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND VOOR PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS EINDHOVEN EN KEMPENLAND BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND VOOR PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS EINDHOVEN EN KEMPENLAND Plaats : Eindhoven Bestuursnummer : 21640 Samenwerkingsverband : VO3007

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS HEERLEN E.O. PO 31.06

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS HEERLEN E.O. PO 31.06 BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS HEERLEN E.O. PO 31.06 Plaats : Kerkrade Bestuursnummer : 21580 Samenwerkingsverband : PO3106 Onderzoek uitgevoerd op : 23

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS WALCHEREN

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS WALCHEREN BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS WALCHEREN Plaats : Vlissingen Bestuursnummer : 41323 Samenwerkingsverband : VO2901 Onderzoek uitgevoerd op : 28 februari 2014 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland Plaats : Leeuwarden Administratienummer : PO2101 Bestuursnummer : 21700 Onderzoeksnummer : 277339

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren Plaats : Middelburg Administratienummer : VO2901 Bestuursnummer : 41323 Onderzoeksnummer : 277482 Datum onderzoek

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS WEST- FRIESLAND

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS WEST- FRIESLAND BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS WEST- FRIESLAND Plaats : Hoorn Bestuursnummer : 21444 Samenwerkingsverband : VO2702 Onderzoek uitgevoerd op : 26 juni 2014 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting samenwerkingsverband PO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting samenwerkingsverband PO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting samenwerkingsverband 22-02 PO Plaats : Emmen Administratienummer : PO2202 Bestuursnummer : 21600 Onderzoeksnummer : 277619 Datum onderzoek : 7 april

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VO 20.01 STAD GRONINGEN

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VO 20.01 STAD GRONINGEN BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VO 20.01 STAD GRONINGEN Plaats : Groningen Bestuursnummer : 21669 Samenwerkingsverband : VO2001 Onderzoek uitgevoerd op :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Noord Oost Overijssel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Noord Oost Overijssel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Noord Oost Overijssel Plaats : Hardenberg Administratienummer : VO2307 Bestuursnummer : 41885 Onderzoeksnummer : 277519

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Coöperatie Betuws Primair Passend Onderwijs U.A.

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Coöperatie Betuws Primair Passend Onderwijs U.A. RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Coöperatie Betuws Primair Passend Onderwijs U.A. Plaats : Culemborg Administratienummer : PO2508 Bestuursnummer : 21589 Onderzoeksnummer : 277580 Datum onderzoek

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Samenwerkingsverband Helmond-Peelland 30-08 PO Plaats : Sint-Oedenrode Administratienummer : PO3008 Bestuursnummer : 21645 Onderzoeksnummer : 277383 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Samenwerkingsverband Utrecht/Stichtse Vecht VO (Sterk VO) Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 21433 Samenwerkingsverband : VO2601 Datum onderzoek : 14

Nadere informatie

Passend Onderwijs in de Duin-en Bollenstreek

Passend Onderwijs in de Duin-en Bollenstreek Passend Onderwijs in de Duin-en Bollenstreek Noordwijkerhout, 3 maart 2015 Dick Rasenberg Algemeen directeur SWV 28-12 Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma;

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS IJMOND

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS IJMOND BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS IJMOND Plaats : Beverwijk Bestuursnummer : 21602 Samenwerkingsverband : PO2711 Onderzoek uitgevoerd op : 10 april 2014 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting samenwerkingsverband Kop van Noord- Holland, Passend Primair Onderwijs

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting samenwerkingsverband Kop van Noord- Holland, Passend Primair Onderwijs RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting samenwerkingsverband Kop van Noord- Holland, Passend Primair Onderwijs Plaats : Hoorn Nh Administratienummer : PO2701 Bestuursnummer : 21573 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband vovso Noord-Limburg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband vovso Noord-Limburg RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Samenwerkingsverband vovso Noord-Limburg Plaats : Venlo Administratienummer : VO3101 Bestuursnummer : 21593 Onderzoeksnummer : 277553 Datum onderzoek

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER (STICHING REGSAM)

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER (STICHING REGSAM) BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS ZOETERMEER 28-07 (STICHING REGSAM) Plaats : Zoetermeer Bestuursnummer : 42522 Samenwerkingsverband :

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen.

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3. Ondersteuningstoewijzing: de route Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3.1. Route bij verwijzing, gemeenschappelijk

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS HOEKSCHE WAARD

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS HOEKSCHE WAARD BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS HOEKSCHE WAARD Plaats : Oud-Beijerland Bestuursnummer : 21605 Samenwerkingsverband : PO2804 Onderzoek uitgevoerd op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal/ Moerdijk en omgeving

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal/ Moerdijk en omgeving RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal/ Moerdijk en omgeving Plaats : Roosendaal Administratienummer : PO3002 Bestuursnummer : 21675 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Beste leraar, Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er een aantal zaken anders geregeld zijn voor leerling, leraar en ouder.

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PRIMAIR PASSEND ONDERWIJS DOETINCHEM

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PRIMAIR PASSEND ONDERWIJS DOETINCHEM BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PRIMAIR PASSEND ONDERWIJS DOETINCHEM Plaats : Doetinchem Bestuursnummer : 21586 Samenwerkingsverband : PO2503 Onderzoek uitgevoerd op : 8 april

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Lia van Meegen Schoolondersteuningsprofiel februari 2012 Wat staat in de wetsvoorstellen? Wat is een schoolondersteuningsprofiel? Wat is een ondersteuningsplan? Wat is een ondersteuningsplanraad? Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SWV PASSEND ONDERWIJS PO31-02 MIDDEN LIMBURG

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SWV PASSEND ONDERWIJS PO31-02 MIDDEN LIMBURG BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SWV PASSEND ONDERWIJS PO31-02 MIDDEN LIMBURG Plaats : Roermond Bestuursnummer : 21587 Samenwerkingsverband : PO3102 Onderzoek uitgevoerd op : 6 februari 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband VO Deventer

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband VO Deventer RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Samenwerkingsverband VO Deventer Plaats : Deventer Administratienummer : VO2303 Bestuursnummer : 21683 Onderzoeksnummer : 277518 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Tweede Zorgcongres. ChristenUnie Harderwijk 22 november Henk Büscher

Passend Onderwijs. Tweede Zorgcongres. ChristenUnie Harderwijk 22 november Henk Büscher Passend Onderwijs Tweede Zorgcongres ChristenUnie Harderwijk 22 november 2014 Henk Büscher hbuscher@onderwijszorgkoepel.nl Wat is het samenwerkingsverband Passend Onderwijs OnderwijsZorgKoepel Noord Veluwe?

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Leerlingzorg Voortgezet Onderwijs Almere

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Leerlingzorg Voortgezet Onderwijs Almere RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Leerlingzorg Voortgezet Onderwijs Almere Plaats : Almere Administratienummer : VO2401 Bestuursnummer : 21654 Onderzoeksnummer : 277583 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam Plaats : Rotterdam Administratienummer : PO2806 Bestuursnummer : 42650 Onderzoeksnummer : 277369 Datum

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND NOORD OOST OVERIJSSEL (VO2307)

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND NOORD OOST OVERIJSSEL (VO2307) BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND NOORD OOST OVERIJSSEL (VO2307) Plaats : Hardenberg Bestuursnummer : 41885 Samenwerkingsverband : VO2307 Onderzoek uitgevoerd op :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Plaats : Leusden Administratienummer : PO2602 Bestuursnummer : 21446 Onderzoeksnummer : 277517 Datum onderzoek

Nadere informatie

WMS congres 12 november 2014 OPR zo kan het ook! Piet Vromans i.s.m. Samenwerkingsverband VO - RUW (2604)

WMS congres 12 november 2014 OPR zo kan het ook! Piet Vromans i.s.m. Samenwerkingsverband VO - RUW (2604) WMS congres 12 november 2014 OPR zo kan het ook! Piet Vromans i.s.m. Samenwerkingsverband VO - RUW (2604) Programma Even voorstellen Verloop van het proces Het eerste ondersteuningsplan Praktijkervaringen

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING PASSEND ONDERWIJS PO 30-04

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING PASSEND ONDERWIJS PO 30-04 BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING PASSEND ONDERWIJS PO 30-04 Plaats : Tilburg Bestuursnummer : 41543 Samenwerkingsverband : PO3004 Onderzoek uitgevoerd op : 20 maart 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG. wetgeving

Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG. wetgeving Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG Henk Keesenberg 0651926723 henk@wkonderwijs.nl wetgeving In november 2012 is de wetgeving passend onderwijs in de Staatscourant gepubliceerd en in december de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stg. SWV Noord-Kennemerland PO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stg. SWV Noord-Kennemerland PO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stg. SWV Noord-Kennemerland PO Plaats : Heerhugowaard Bestuursnummer : 21630 Onderzoeksnummer : 277365 Datum onderzoek : 2 oktober 2014 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Memorie van antwoord passend onderwijs

Memorie van antwoord passend onderwijs Memorie van antwoord passend onderwijs Samenvatting Door beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB Algemeen Samenwerking met jeugdzorg De wetsvoorstellen inzake het nieuwe jeugdstelsel en passend onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen Plaats : Terneuzen Administratienummer : PO2903 Bestuursnummer : 21438 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs De rol van de leider en de MR in de cyclus van het Medezeggenschap: sterker, beter, passend Jan Stuijver Medezeggenschap: sterker, beter, passend 1 Medezeggenschap: sterker, beter, passend 2 Drie niveaus

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS WEERT, NEDERWEERT EN CRANENDONCK

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS WEERT, NEDERWEERT EN CRANENDONCK BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS WEERT, NEDERWEERT EN CRANENDONCK Plaats : Weert Bestuursnummer : 21670 Samenwerkingsverband : VO3103 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband PO Midden-Holland

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband PO Midden-Holland RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Samenwerkingsverband PO Midden-Holland Plaats : Gouda Administratienummer : PO2814 Bestuursnummer : 21449 Onderzoeksnummer : 277343 Datum onderzoek

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar 2015-2016

Jaarplan schooljaar 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsverband IJssel Berkel Datum 16 juni 2015 Versie Vastgesteld door bestuur op 15 juni 2015 Pagina 1 van 14 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ VERENIGING REFORMATORISCH PASSEND ONDERWIJS VOOR PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ VERENIGING REFORMATORISCH PASSEND ONDERWIJS VOOR PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ VERENIGING REFORMATORISCH PASSEND ONDERWIJS VOOR PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS Plaats : Ochten Bestuursnummer : 42638 Samenwerkingsverband : PO0001 Onderzoek uitgevoerd op

Nadere informatie

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 19-6-2012 Geschiedenis: 1998 (WSNS 2 e fase), 2003 (WEC), 2005 (vernieuwing zorgstructuren) Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 Behandeling

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. om de

Nadere informatie

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet:

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet: BIJLAGE 1 Hoofdpunten wet Passend Onderwijs Leeswijzer: Dit document geeft in het kort de inhoud en de consequenties van de nieuwe wet op het passend onderwijs weer. De wetgever is zeer ambitieus en optimistisch

Nadere informatie

Samenvatting Jaarmonitor Passend onderwijs PO Eindhoven (3007)

Samenvatting Jaarmonitor Passend onderwijs PO Eindhoven (3007) Samenvatting Jaarmonitor Passend onderwijs PO Eindhoven (3007) 2015-2016 Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven Odysseuslaan 2 5631 JM Eindhoven Telefoon: 040-2968787 www.po-eindhoven.nl SWV

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Welkom. Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017

Welkom. Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017 Welkom Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017 Programma Wat bindt ons? (de wet) Wat verbindt ons? (de inhoud) Vragen en verheldering Wat bindt ons? (de wet) Transities in het sociale

Nadere informatie

Uitnodiging OPR. juni 2013, nr.

Uitnodiging OPR. juni 2013, nr. Inhoud Uitnodiging OPR Stichting nieuwe Samenwerkingsverband De eerste stap is gezet Monitor ministerie OC&W juni 2013, nr. 4 Uitnodiging OPR Op 9 oktober 2012 is het wetsvoorstel Passend Onderwijs door

Nadere informatie

Ondersteuningsplan PO-VO

Ondersteuningsplan PO-VO Ondersteuningsplan PO-VO Aanleiding: labels In 10 jaar tijd (2003 2013): * Rugzakleerlingen: van 11.000 naar 39.000 leerlingen. * SO leerlingen: van 54.000 naar 68.000 leerlingen. In 5 jaar tijd (2007

Nadere informatie

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs HERIJKEN & DOORSTARTEN Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs Notitie voor het Dagelijks Bestuur PassendWijs t.b.v. vergadering op 21 februari 2017,

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Regio 30-08

Passend Onderwijs. Regio 30-08 Passend Onderwijs Regio 30-08 SYSTEEM VAN DOORVERWIJZEN 4 16 jaar WSNS en LGF De aanleiding Nadelige effecten? Nog steeds vallen leerlingen tussen wal en schip Nog steeds moeten ouders zoeken naar een

Nadere informatie

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN TVO-PROCEDURE TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Van overnemen naar versterken: een passend onderwijstraject voor elke leerling ingangsdatum 1 augustus

Nadere informatie

Passend Onderwijs in PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!!

Passend Onderwijs in PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!! Passend Onderwijs in 23-02 PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!! misverstanden 1. Zorgplicht is plaatsingsplicht en dus inclusief onderwijs 2. Er komt een buslading zorgleerlingen bij Maar

Nadere informatie

Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan 2014-2016 16 april 2014 2 Ondersteuningsplan 1 Inleiding 5 1.1. Ondersteuningsplan 5 1.2. Samenhang met andere documenten 5 1.3. Planperiode 5 1.4. Procedure vaststelling 6 2 Missie, visie en ambities

Nadere informatie

Ondersteuningsplan SPPOH. (PO Haaglanden)

Ondersteuningsplan SPPOH. (PO Haaglanden) Ondersteuningsplan SPPOH (PO Haaglanden) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

Meerjarenontwikkelingsplan swv 2014 2018 september 2014 inclusief speerpunten 2014-2015 vastgesteld door ledenraad op 10-9-2014

Meerjarenontwikkelingsplan swv 2014 2018 september 2014 inclusief speerpunten 2014-2015 vastgesteld door ledenraad op 10-9-2014 Meerjarenontwikkelingsplan swv 2014 2018 september 2014 inclusief speerpunten 2014-2015 vastgesteld door ledenraad op 10-9-2014 Dit meerjarenontwikkelingsplan vloeit voort uit het ondersteuningsplan 2014-2018,

Nadere informatie

Gemeente Leiderdorp. iiiiin MIN min nun /03/2014. Beleid Cluster Maatschappij (071) Aan de gemeenteraad

Gemeente Leiderdorp. iiiiin MIN min nun /03/2014. Beleid Cluster Maatschappij (071) Aan de gemeenteraad Beleid Cluster Maatschappij (071)54 54 834 mmolenaar@leiderdorp.nl Ingekomen: Kopie ^ o ' i ' ^ Afdeling ; C^V A Gemeente Leiderdorp Aan de gemeenteraad iiiiin MIN min nun 2014 01342 13/03/2014 datum kenmerk

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PRIMAIR ONDERWIJS DE MEIERIJ

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PRIMAIR ONDERWIJS DE MEIERIJ BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PRIMAIR ONDERWIJS DE MEIERIJ Plaats : Rosmalen Bestuursnummer : 21457 Samenwerkingsverband : PO3005 Onderzoek uitgevoerd op : 5 december 2013

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Toezicht samenwerkingsverbanden passend onderwijs na 1 augustus Lunteren 5 oktober 2017

Toezicht samenwerkingsverbanden passend onderwijs na 1 augustus Lunteren 5 oktober 2017 Toezicht samenwerkingsverbanden passend onderwijs na 1 augustus 2017 Lunteren 5 oktober 2017 We willen: Zicht krijgen op de uitwerking van het beleid van het swv tot op het niveau van de leerling Weten

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING PASSEND ONDERWIJS MAASTRICHT EN HEUVELLAND PO

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING PASSEND ONDERWIJS MAASTRICHT EN HEUVELLAND PO BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING PASSEND ONDERWIJS MAASTRICHT EN HEUVELLAND PO Plaats : Valkenburg aan de Geul Bestuursnummer : 21625 Samenwerkingsverband : PO3105 Onderzoek uitgevoerd op : 5 juni

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS ZUID-UTRECHT

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS ZUID-UTRECHT BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS ZUID-UTRECHT Plaats : Houten Bestuursnummer : 41786 Samenwerkingsverband : VO2605 Onderzoek uitgevoerd op : 27 februari 2014 Rapport

Nadere informatie

Wat betekent passend onderwijs voor onze school?

Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Informatieavond Julianaschool 27 maart Van 19.30-20.30 uur Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Passend Onderwijs Voorstellen: MR: Nelly IB: Frederike en Imca SMPO: Wim Boskeljon (Steunpunt

Nadere informatie

BIJLAGE G- Inrichting Coördinatie en Ondersteuning SWV PassendWijs, incl. organogram Bij Jaarplanning- Werkagenda SWV PassendWijs

BIJLAGE G- Inrichting Coördinatie en Ondersteuning SWV PassendWijs, incl. organogram Bij Jaarplanning- Werkagenda SWV PassendWijs Inrichting Coördinatie en Ondersteuning SWV PassendWijs Schooljaar 2014-2015 Inleiding: Hieronder volgt een concrete uitwerking van het voorstel voor de coördinatie van het SWV PassendWijs in het schooljaar

Nadere informatie

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan.

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan. Verslag Op Overeenstemming Gericht Overleg tussen het Samenwerkingsverband 20-01 PO en de gemeenten in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld d.d. 24 januari 2014. 1. Opening. De voorzitter

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS DE MEIERIJ

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS DE MEIERIJ BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS DE MEIERIJ Plaats : s-hertogenbosch Bestuursnummer : 21448 Samenwerkingsverband : VO3005 Onderzoek uitgevoerd op : 27 mei

Nadere informatie